Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 12 от 3.II

  • НАРЕДБА № 8121з-105 ОТ 26 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА ПОЛАГАЩАТА СЕ БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА ИЗГОТВИ ВСЕОБХВАТНА И ФИНАНСОВО ОБОСНОВАНА ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА ДО 2032 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕГЛЕДИ НА КОРАБИ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ (ДВ, БР. 104 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2019 Г. ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ХРАНИ СЪС ЗАЩИТЕНИ ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР, ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-906 ОТ 30 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ, РЕДЪТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ДИСТ Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ПРИ ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СМОЛЯН, ЗА 2023 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ПРИ ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СМОЛЯН, ЗА 2023 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СТАРОЗАГОРСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2023 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СТАРОЗАГОРСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2023 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките