Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 16.VII

  • ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ Виж повече
  • ТЪРГОВСКИ ЗАКОН Виж повече
  • ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 11 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 1998 Г. ЗА РЕДА ЗА ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА СТОКИ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Виж повече
  • ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО Виж повече
  • НАРЕДБА № 47 ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече