Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 16.VII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ И АГРАРНАТА РЕФОРМА

ЗАПОВЕД № РД-42-279 от 27 април 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, 23 и чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата и Заповед № РД-42-993 от 1998 г. за приватизация на “Сортоизпитване-Елена”-ЕООД, гр. Елена, област Велико Търново (ДВ, бр. 141 от 1998 г.), нареждам:

1. Да се извърши продажба на 80 на сто от капитала на “Сортоизпитване-Елена”-ЕООД, гр. Елена, област Велико Търново, чрез конкурс.

2. Утвърждавам конкурсната документация и определям следните конкурсни условия:

2.1. приоритетни условия:

а) размер на предложената цена-не по-ниска от началната офертна цена-31 200 000 лв., платима чрез банков превод по сметка на МЗГАР в 3-дневен срок след подписване на договора за продажба, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП;

б) предлагане на обоснована инвестиционна програма с разпределение на инвестициите по вид, години и размер за период не по-малък от 3 години считано от датата на подписване на договора за продажба;

2.2. общи условия:

а) забрана за прехвърляне на закупените по реда на този конкурс дялове за срок 5 години след придобиването;

б) собствеността върху закупените дялове се прехвърля след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава в срок до 7 дни по нормативно определения ред;

в) в случай че конкурсът бъде спечелен от юридическо лице, което отговаря на условията на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП; собствеността върху дяловете се прехвърля след превеждане по банков път на сумата по първоначалната вноска; в случай че този участник бъде избран за купувач и реши да се ползва от реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1-3 вкл. ЗППДОбП, той е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи надлежна гаранция за обезпечаване плащането на неизплатената част от цената.

3. В 10-дневен срок след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” заинтересуваните лица закупуват конкурсна документация срещу представяне на личен паспорт, като цената є е 150 000 лв. и се заплаща в брой в стая 348 на МЗГАР.

4. В 15-дневен срок след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” кандидатите представят предложения за участие в конкурса за закупуване на дялове от капитала на дружеството в МЗГАР.

5. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса след закупуване на конкурсната документация и представяне в дружеството на фактура за закупена документация. Извършеният оглед се удостоверява от участника в конкурса с подписване на декларация за извършен оглед.

6. Депозитът за участие в конкурса е 3 100 000 лв.

7. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на общ дял при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП. Декларации за придобиването им се подават в тримесечен срок в дружеството.

Министър: В. Върбанов

41702

ЗАПОВЕД № РД-42-429 от 23 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 21 ЗППДОбП нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Сортоизпитване-Ситово”-ЕООД, с. Ситово, област Силистра.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на предприятието, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

Министър: В. Върбанов

41703

ЗАПОВЕД № РД-42-447 от 8 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 33 във връзка с чл. 30 и § 9б ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 2 и чл. 9а, ал. 2 от Наредбата за конкурсите във връзка с Решение № 687 на Агенцията за приватизация от 1998 г. (ДВ, бр. 42 от 1998 г.) за приватизация на база “Хайредин” от клон Враца, обособена част от “Зърнени храни”-ЕАД, София, нареждам:

1. Да се извърши продажба на база “Хайредин” от клон Враца, обособена част от “Зърнени храни”-ЕАД, София, чрез конкурс.

2. Утвърждавам конкурсната документация и определям следните конкурсни условия:

приоритетни условия

а) начална офертна цена-200 000 лв., платими по сметка на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа в тридневен срок след подписване на договора за продажба; в случай че за купувач бъде определено юридическо лице, учредено от лица по чл. 31, ал. 3 ЗППДОбП, цената се заплаща по реда на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, но изцяло по сметка на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа;

б) запазване на предмета на дейност за срок 5 години;

в) забрана за прехвърляне на собствеността върху обекта за срок 5 години;

общо условие-прехвърляне на собствеността върху обекта след изплащане на покупната цена с изключение на случаите по чл. 31, ал. 3 ЗППДОбП.

3. В 10-дневен срок след датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” заинтересуваните лица закупуват конкурсна документация срещу представяне на личен паспорт при цена 500 лв., която се заплаща в брой в стая 234 на МЗГАР.

4. В 12-дневен срок след датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” до 12 ч. на последния ден от срока кандидатите представят предложения за участие в конкурса в деловодството на МЗГАР, бул. Христо Ботев 55.

5. Оглед на обособената част може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса след закупуване на конкурсната документация и представяне в дружеството на фактура за закупена документация. Извършеният оглед се удостоверява от участника в конкурса с подписване на декларация за извършен оглед.

6. Депозитът за участие в конкурса е 20 000 лв.

Министър: В. Върбанов

42935

ЗАПОВЕД № РД-42-449 от 9 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП, чл. 9а, ал. 1 от Наредбата за конкурсите във връзка със Заповед № РД-42-303 от 1999 г. за продажба на 80 на сто от дяловете в регистрирания капитал на “Загоре”-ЕООД, Нова Загора, област Сливен, чрез публично оповестен конкурс (ДВ, бр. 50 от 1999 г.) нареждам да се удължи срокът за подаване на предложения за участие в конкурса със 7 дни от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”.

Министър: В. Върбанов

42936

ЗАПОВЕД № РД-42-451 от 9 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗППДОбП във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 2 и чл. 9а, ал. 2 от Наредбата за конкурсите и Заповед № РД-42-474 от 1998 г. (ДВ, бр. 74 от 1998 г.) нареждам:

1. Да се удължи срокът на конкурса за продажба на 75 на сто от акциите в регистрирания капитал на “Хибриден център-Златия”-ЕАД, с. Златия, област Добрич.

2. Утвърждавам конкурсната документация и определям следните конкурсни условия:

2.1. приоритетни условия:

а) размер на предложената цена не по-ниска от началната цена-350 000 000 лв.;

б) заплащане на не по-малко от 50 на сто от предложената цена по сметка на МЗГАР до три дни от подписване на договора и 50 на сто с всички позволени от закона платежни средства за участие в приватизацията в срок до 30 дни от подписване на договора с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП;

в) бизнеспрограма за развитие на дружеството за срок 5 години, включваща и необходимите инвестиции, разпределени по вид и размер;

г) програма за трудовата заетост в дружеството със запазване средносписъчния брой на работещите и разкриване на нови работни маста за срока по предложената бизнеспрограма;

д) запазване и разширяване предмета на дейност и забрана за прехвърляне на акциите за срок 5 години;

2.2. общи условия:

а) поемане за изплащане на задълженията на дружеството;

б) собствеността върху закупените акции се прехвърля след изплащане на цената с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП;

в) представяне на изискуемите документи съгласно конкурсната документация от участниците в конкурса.

3. В 12-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” заинтересуваните лица закупуват конкурсна документация от МЗГАР, бул. Хр. Ботев 55, стая 401, при цена 500 000 лв. срещу представяне на следните документи: решение за съдебна регистрация на потенциалния купувач, удостоверение за актуалното състояние на регистрацията, карта за идентификация по БУЛСТАТ и личен паспорт.

4. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден от 9 до 15 ч. срещу представяне в дружеството на фактура за закупена конкурсна документация.

5. Депозитът за участие в конкурса е 35 000 000 лв., внесен по сметка № 5000150036, банков код 66196611, при БНБ-ЦУ, София, на името на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.

6. Предложенията си участниците в конкурса представят в МЗГАР, бул. Хр. Ботев 55, стая 101, в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: В. Върбанов

42937

41ЗАПОВЕД № РД-42-463 от 9 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, чл. 25, ал. 1, т. 3 и чл. 22 ЗППДОбП във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата във връзка със Заповед № РД-42-1084 от 1998 г. за приватизация на “Гълъб”-ЕАД, гр. Гълъбово, област Стара Загора (ДВ, бр. 4 от 1999 г.), нареждам:

1. Да се извърши продажба на 56 на сто от капитала на “Гълъб”-ЕАД, гр. Гълъбово, чрез конкурс при следните конкурсни условия:

приоритетни условия

а) размер на предложената цена не по-ниска от началната офертна цена-215 000 лв.-70 на сто платима чрез банков превод по сметката на МЗГАР в 3-дневен срок след подписване на договора, 30 на сто-с всички позволени от закона финансови инструменти за участие в приватизацията, в срок до 30 дни от подписване на договора;

б) запазване на съществуващия средносписъчен състав на работещите в дружеството за срок не по-малък от 3 години считано от датата на прехвърляне на собствеността на акциите-предмет на продажба;

в) предлагане на обоснована инвестиционна програма с разпределение на инвестициите по вид, години и размер за период не по-малък от 3 години считано от датата на прехвърляне на собствеността на акциите-предмет на продажба;

г) запазване предмета на дейност за период не по-малък от 3 години считано от датата на прехвърляне на собствеността на акциите-предмет на продажба;

общи условия

а) забрана за прехвърляне на закупените по реда на този конкурс акции за срок 5 години след придобиването;

б) поемане за изплащане на задълженията на дружеството;

в) собствеността върху закупените акции се прехвърля след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава в срок до 7 дни по нормативно определения ред;

г) в случай че конкурсът бъде спечелен от юридическо лице, което отговаря на условията по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП; собствеността върху акциите се прехвърля след превеждане по банков път на сумата по първоначалната вноска; в случай че този участник бъде избран за купувач и реши да се ползва от реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1-3 вкл. ЗППДОбП, той е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи надлежна гаранция за обезпечаване плащането на неизплатената част от цената.

2. В 10-дневен срок след датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” заинтересуваните лица закупуват конкурсна документация срещу представяне на личен паспорт при цена 300 лв., която се заплаща в брой в стая 348 на МЗГАР.

3. В 12-дневен срок след датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” кандидатите представят предложения за участие в конкурса за закупуване на акции от капитала на дружеството в МЗГАР, бул. Христо Ботев 55.

4. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса след закупуване на конкурсната документация и представяне в дружеството на фактура за закупена документация. Извършеният оглед се удостоверява от участника в конкурса с подписване на декларация за извършен оглед.

5. Депозитът за участие в конкурса е 21 000 лв.

6. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на акции при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП. Заявления за придобиването им се подават в тримесечен срок в дружеството.

Министър: В. Върбанов

42938

МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

ЗАПОВЕД № РД-21-368 от 1 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 2, чл. 22, чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата и Заповед № РД-21-202 от 1999 г. (ДВ, бр. 40 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба до 49 на сто от акциите в регистрирания капитал на “Метел”-АД, Дупница, чрез преговори с потенциални купувачи, като разпределението на акциите за касова продажба и за удовлетворяване на претенции по чл. 18 ЗППДОбП бъде конкретизирано в информационната документация.

2. На заинтересуваните лица да бъде предоставена за закупуване информационна документация, в която са определени условията за участие в преговорите, и възможност за представяне на оферти в 10-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Информацията се закупува и офертите се представят в посочения срок в Министерството на промишлеността, ул. Славянска 8.

3. В случаите, когато не постъпи оферта в срока съгласно т. 2, той се удължава с 5 дни след датата на изтичането му. Информационната документация се закупува и офертите се представят в удължения срок в Министерството на промишлеността, ул. Славянска 8.

4. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на акции до 9,8 на сто от регистрирания капитал на дружеството при облекчени условия. Заявления за придобиване на акции се подават в тримесечен срок в дружеството.

Министър: Ал. Божков

41868

ЗАПОВЕД № РД-21-369 от 1 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 2, чл. 23, чл. 25, ал. 2, т. 3 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата и Заповед № РД-21-159 от 1999 г. (ДВ, бр. 39 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба до 80 % от дяловете в регистрирания капитал на “Алгара”-ЕООД, Търговище, чрез преговори с потенциални купувачи, като разпределението на дяловете за касова продажба и за удовлетворяване на претенции по чл. 18 ЗППДОбП бъде конкретизирано в информационната документация.

2. На заинтересуваните лица да бъде предоставена за закупуване информационна документация, в която са определени условията за участие в преговорите, и възможност за представяне на оферти в 14-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Информацията се закупува и офертите се представят в посочения срок в Министерството на промишлеността, ул. Славянска 8.

3. В случаите, когато не постъпи оферта в срока съгласно т. 2, той се удължава с 5 дни след датата на изтичането му. Информационната документация се закупува и офертите се представят в удължения срок в Министерството на промишлеността, ул. Славянска 8.

4. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на общ дял до 20 на сто от регистрирания капитал на дружеството при облекчени условия. Заявления за придобиване на общия дял се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Министър: Ал. Божков

41869

ЗАПОВЕД № РД-21-370 от 1 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 2, чл. 23, чл. 25, ал. 2, т. 3 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата, Заповед № РД-42-549 от 1997 г. (ДВ, бр. 29 от 1997 г.) на министъра на земеделието и хранителната промишленост и Заповед № РД-21-224 от 1999 г. (ДВ, бр. 49 от 1999 г.) нареждам:

1. Отменям Заповед № РД-21-224 от 1999 г. (ДВ, бр. 49 от 1999 г.).

2. Да се извърши продажба до 80 % от дяловете в регистрирания капитал на “Винпром-Попово”-ЕООД, Попово, чрез преговори с потенциални купувачи, като разпределението на дяловете за касова продажба и за удовлетворяване на претенции по чл. 18 ЗППДОбП бъде конкретизирано в информационната документация.

2. На заинтересуваните лица да бъде предоставена за закупуване информационна документация, в която са определени условията за участие в преговорите, и възможност за представяне на оферти в 5-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Информационната документация се закупува и офертите се представят в същия срок в Министерството на промишлеността, ул. Славянска 8.

3. В случаите, когато не постъпи оферта в срока съгласно т. 2, той се удължава с 5 дни след датата на изтичането му. Информационната документация се закупува и офертите се представят в удължения срок в Министерството на промишлеността, ул. Славянска 8.

4. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба до 20 на сто от дяловете в регистрирания капитал на дружеството при облекчени условия. Заявления за придобиване на дялове се подават в тримесечен срок в дружеството.

Министър: Ал. Божков

41870

ЗАПОВЕД № РД-21-426 от 7 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 23 и чл. 25, ал. 2, т. 3 ЗППДОбП във връзка с Решение № 884 от 1999 г. на Агенцията за приватизация (ДВ, бр. 19 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба до 80 на сто от дяловете в регистрирания капитал на “Механичен завод-ПТ”-ООД, Пловдив, чрез преговори с потенциални купувачи, като разпределението на акциите за касова продажба се конкретизира в информационната документация.

2. В 14-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” на заинтересуваните лица да се предостави възможност за закупуване на информационна документация, в която са определени условията за участие в преговорите, и представяне на оферти за закупуване на обявените дялове от капитала на дружеството в Министерството на промишлеността, ул. Славянска 8.

3. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба при облекчени условия на общ дял в размер до 20 на сто от регистрирания капитал на дружеството. Заявленията за придобиване на дялове при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Министър: Ал. Божков

42614

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-12-1230 от 1 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21 и чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на държавното участие в “Заводски строежи-ПС-София област”-АД, София.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на предприятието, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. За начална дата за продажбата на акции при облекчени условия в размер до 20 на сто от държавното участие на дружеството да се счита датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Заявленията за участие в придобиването им да се подават в тримесечен срок от началната дата на продажбата в управлението на дружеството-София, район “Искър”, ж.к. Дружба 1, бл. 155.

Министър: Евг. Бакърджиев

42120

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1231 от 1 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21 и чл. 22, ал. 1 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на държавното участие в “ТК Метални конструкции дъщерно”-АД, София.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на предприятието, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. За начална дата за продажбата на акции при облекчени условия в размер до 20 на сто от държавното участие на дружеството да се счита датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Заявленията за участие в придобиването им да се подават в тримесечен срок от началната дата на продажбата в управлението на дружеството-София, бул. Шипченски проход 18.

Министър: Евг. Бакърджиев

42121

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1232 от 1 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21 и чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на държавното участие в “Заводски строежи-ПС-Пловдив”-АД, Пловдив.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на предприятието, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. За начална дата за продажбата на акции при облекчени условия в размер до 20 на сто от държавното участие на дружеството да се счита датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Заявленията за участие в придобиването им да се подават в тримесечен срок от началната дата на продажбата в управлението на дружеството-Пловдив, бул. Дунав 100.

Министър: Евг. Бакърджиев

42122

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1233 от 1 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21 и чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на държавното участие в “Метални конструкции”-АД, Бургас, дъщерно дружество на “Метални конструкции-холдинг”-ЕАД, София.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на предприятието, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. За начална дата за продажбата на акции при облекчени условия в размер до 20 на сто от държавното участие на дружеството да се счита датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Заявленията за участие в придобиването им да се подават в тримесечен срок от началната дата на продажбата в управлението на дружеството-Бургас, кв. Победа.

Министър: Евг. Бакърджиев

42123

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1309 от 5 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП, чл. 2 от Наредбата за конкурсите във връзка със Заповед № РД-02-14-249 от 8.II.1999 г. (ДВ, бр. 18 от 1999 г.) нареждам:

1. Продажбата на 80 на сто от дяловете от капитала на “Механизация и автотранспорт”-ЕООД, Сливен, да се извърши чрез публично оповестен конкурс при следните условия:

а) цена, начин и срок на плащане-кандидатът, спечелил конкурса, заплаща не по-малко от 50 % от продажната цена в левове с банков превод по сметка на МРРБ, а останалата част от цената-с всички възможни законови платежни средства; първата вноска по договора се заплаща в седемдневен, а втората-в 30-дневен срок от датата на подписване на договора; в случай че за купувач бъде определено лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, то заплаща не по-малко от 10 % от цената в левове в деня на подписване на договора, а останалата част-съгласно предложената и приета финансова схема за разсрочено плащане, като обезпечава неизплатената част от цената съгласно изискванията на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП;

б) извършване на инвестиции;

в) запазване основния предмет на дейност на дружеството за срок три години след окончателното из-плащане на цената;

г) приобретателят няма право да прехвърля собствеността върху дяловете-предмет на продажбата, до окончателното им изплащане;

д) опазване на околната среда;

е) купувачът да изкупи дяловете, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП.

Приоритетните условия на конкурса са по букви “а” и “б”.

3. Конкурсната документация се предоставя за закупуване на всички заинтересувани юридически или физически лица от управление “Преструктуриране и приватизация” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, ет. 3, стая 17, тел. 987-86-50, в срок до 15 календарни дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

4. Таксата за получаване на конкурсната документация-200 лв., се заплаща в брой в касата на министерството преди получаването є.

5. Депозитът за участие в конкурса е 5 % от офертната цена на продаваните дялове, внесена по банкова сметка № 5000166330 на МРРБ при БНБ-София, банков код 66196611.

6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10 до 16 ч. до срока, определен в т. 3, срещу представяне на удостоверение, издадено от МРРБ.

7. Предложенията на участниците в конкурса да се подават в управление “Преструктуриране и приватизация” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ет. 3, стая 17, в срок до 15 календарни дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: Евг. Бакърджиев

42483

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1313 от 5 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП, чл. 2 от Наредбата за конкурсите във връзка със Заповед № РД-02-14-695 от 1999 г. (ДВ, бр. 43 от 1999 г.) нареждам:

1. Продажбата на 80 на сто от дяловете от капитала на “Евко”-ЕООД, Пловдив, да се извърши чрез публично оповестен конкурс при следните условия:

а) цена, начин и срок на плащане-кандидатът, спечелил конкурса, заплаща не по-малко от 40 на сто от продажната цена с банков превод по сметка на МРРБ, а останалата част от цената-с всички възможни законови платежни средства; първата вноска от 20 на сто от цената да се заплаща в деня на подписване на договора, а останалите-до 40 дни след това; в случай че за купувач бъде определено лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, плащането се извършва според приетата финансова схема, като купувачът обезпечава неизплатената част от цената съгласно чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП;

б) извършване на инвестиции;

в) купувачът няма право да прехвърля собствеността върху дяловете-предмет на продажбата, за срок 3 години след окончателното им изплащане;

г) купувачът да изкупи дяловете, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП.

Приоритетните условия на конкурса са по букви “а” и “б”.

2. Конкурсната документация за обекта може да се получи срещу такса 200 лв. всеки работен ден до крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, управление “Преструктуриране и приватизация”, ет. 3, стая 19.

3. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 9 до 14 ч. до крайния срок за подаване на предложенията за участие в конкурса.

4. Депозитна вноска-10 % от началната цена на обекта, внесена по банкова сметка № 5000166330 при БНБ-София, код на банковия клон 66196611.

5. Предложенията за участие в конкурса се подават в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, управление “Преструктуриране и приватизация”, ет. 3, стая 19, тел. 987-05-38, в срок до 14 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: Евг. Бакърджиев

42499

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1315 от 5 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1 и чл. 23 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Тепро”-ЕООД, Хасково.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. Обявявам за начална дата за продажбата при облекчени условия на общ дял в размер 20 на сто от капитала на дружеството датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Заявленията за участие в придобиването му да се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата на продажбата.

Министър: Евг. Бакърджиев

42498

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ЗАПОВЕД № 33-ПР-I-Л от 6 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 21, чл. 30, ал. 1, чл. 33 и § 9б ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация нареждам:

1. Отменям Заповед № 33-ПР от 1993 г. (ДВ, бр. 35 от 1993 г.) и Заповед № 33-ПР-А от 22.VI.1993 г. (необнародвана).

2. Откривам процедура за приватизация на Автобаза “Кривина”, София-обособена част от “Автотранс Средец”-ЕООД, София.

3. Забранявам извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи на обособената част, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

4. Упълномощавам управителя на “Автотранс Средец”-ЕООД, София, да подготви и сключи приватизационната сделка за обособената част в съответствие с нормативната уредба.

5. Продажбата да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

6. Предоставям 60 % от паричните постъпления от продажбата на обособената част на разпореждане на дружеството.

Министър: В. Краус

42503

ЗАПОВЕД № ПР-40-Б от 6 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 3 ЗППДОбП във връзка с чл. 9а, ал. 1 от Наредбата за конкурсите и Заповед № ПР-40-А от 21.V.1999 г. (ДВ, бр. 52 от 1999 г.) нареждам:

1. Удължавам срока за подаване на предложения за участие в обявения със Заповед № ПР-40-А от 21.V.1999 г. (ДВ, бр. 52 от 1999 г.) конкурс за продажба на 78 % от дяловете на “Автомобилен транспорт”-ЕООД, Свищов, до 5 дни от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Предложения за участие в конкурса се подават в писмен вид в Министерството на транспорта, София, ул. Левски 9, ет. 10, стая 1002, всеки работен ден до 17 ч.

2. Тази заповед е неразделна част от конкурсната документация на “Автомобилен транспорт”-ЕООД, Свищов.

Министър: В. Краус

42045

ЗАПОВЕД № ПР-57 от 8 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21 и 23 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Арпезос Бус”-ЕООД, Кърджали.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. За начална дата на продажба на общ дял в размер до 20 на сто от капитала на дружеството при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се счита датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Заявления за придобиване на общ дял при облекчени условия да се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Министър: В. Краус

42500

ЗАПОВЕД № ПР-58 от 8 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21 и 22 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Автомитропол”-ЕАД, гр. Долна Митрополия.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. За начална дата на продажба на акции в размер до 20 на сто от капитала на дружеството при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се счита датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Заявления за придобиване на акции при облекчени условия да се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Министър: В. Краус

42501

ЗАПОВЕД № ПР-59 от 8 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1 и чл. 23 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Траяна транс”-ЕООД, Стара Загора.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, наеми, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. За начална дата на продажба на общ дял при облекчени условия до 20 % от капитала на дружеството на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се счита датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Заявления за придобиване на общ дял при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Министър: В. Краус

42507

МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И ТУРИЗМА

ЗАПОВЕД № РД-21-716 от 17 май 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и Заповед № РД-21-27 от 2.II.1994 г. нареждам:

1. Да се извърши продажба на парцел № 4 ведно с построените върху него открити складове във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин.

2. Продажбата на обект парцел № 4-3050 кв. м, ведно с построените върху него открити складове и портален кран във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи при следните условия:

2.1. предложение за цена на обекта-предмет на преговорите;

2.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

2.2.1. при сключване на договора за продажба-не по-малко от 40 % от цената по сметка, посочена от продавача;

2.2.2. останалата сума-в 30-дневен срок от датата на сключване на договора чрез всички платежни средства, допустими от закона при приватизационни сделки;

2.2.3. цената се заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

2.3. извършване на инвестиции в обекта за срок 3 години от прехвърляне на собствеността;

2.4. не се допуска продажба на обекта за срок 3 години от датата на прехвърляне на собствеността;

2.5. не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние на района;

2.6. внесен депозит за участие в преговорите 2600 щ.д. по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

2.7. закупен информационен меморандум;

2.8. представяне на декларация със съдържанието на декларацията по § 9 ЗППДОбП;

2.9. осигурява се оглед на обекта за всички закупили информационен меморандум от 10 до 16 ч. в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

3. При преценката на офертите за приоритетно да се счита условието по т. 2.1.

4. Информационен меморандум се закупува на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4, от 10 до 16 ч. в 15-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на информационен меморандум е 50 лв.

5. До участие в преговорите с потенциални купувачи да се допуснат кандидати, които са представили в 20-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” следните документи:

5.1. оферта;

5.2. данни за самоличността на физическите лица или оригинално удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридическите лица;

5.3. документ за внесен депозит за участие в преговорите;

5.4. декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за обекта по т. 1;

5.5. квитанция за внесена такса за закупуване на информационен меморандум;

5.6. декларация по § 5г ЗППДОбП;

5.7. изискващите се съгласно условията за участие в преговорите документи.

6. Писмените оферти с приложените документи се подават в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 10 до 16 ч. на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4.

За министър: Г. Табаков

42451

ЗАПОВЕД № РД-21-717 от 17 май 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и Заповед № РД-21-27 от 2.II.1994 г. нареждам:

1. Да се извърши продажба на парцел № 6-незастроен терен-1680 кв. м, във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин.

2. Продажбата на обект парцел № 6 (незастроен терен) във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи при следните условия:

2.1. предложение за цена на обекта-предмет на преговорите;

2.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

2.2.1. при сключване на договора за продажба-не по-малко от 40 % от цената по сметка, посочена от продавача;

2.2.2. останалата сума-в 30-дневен срок от датата на сключване на договора чрез всички платежни средства, допустими от закона при приватизационни сделки;

2.2.3. цената се заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

2.3. извършване на инвестиции в обекта за срок 3 години от прехвърляне на собствеността;

2.4. не се допуска продажба на обекта за срок 3 години от датата на прехвърляне на собствеността;

2.5. не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние на района;

2.6. внесен депозит за участие в преговорите в размер 400 щ.д. по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

2.7. закупен информационен меморандум;

2.8. представяне на декларация със съдържанието на декларацията по § 9 ЗППДОбП;

2.9. осигурява се оглед на обекта за всички закупили информационен меморандум от 10 до 16 ч. в 20-дневен срок от обнародването на тази заповед в “Държавен вестник”.

3. При преценката на офертите за приоритетно да се счита условието по т. 2.1.

4. Информационен меморандум се закупува на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4, от 10 до 16 ч. в 15-дневен срок от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на информационен меморандум е 50 лв.

5. До участие в преговорите с потенциални купувачи да се допуснат кандидати, които са представили в 20-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” следните документи:

5.1. оферта;

5.2. данни за самоличността на физическите лица или оригинално удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридическите лица;

5.3. документ за внесен депозит за участие в преговорите;

5.4. декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за обекта по т. 1;

5.5. квитанция за внесена такса за закупуване на информационен меморандум;

5.6. декларация по § 5г ЗППДОбП;

5.7. изискващите се съгласно условията за участие в преговорите документи.

6. Писмените оферти с приложените документи се подават в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 10 до 16 ч. на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4.

За министър: Г. Табаков

42452

ЗАПОВЕД № РД-21-719 от 17 май 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и Заповед № РД-21-27 от 2.II.1994 г. нареждам:

1. Да се извърши продажба на парцел № 8-незастроен терен-1000 кв. м, във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин.

2. Продажбата на обект парцел № 8 (незастроен терен) във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи при следните условия:

2.1. предложение за цена на обекта-предмет на преговорите;

2.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

2.2.1. при сключване на договора за продажба-не по-малко от 40 % от цената по сметка, посочена от продавача;

2.2.2. останалата сума-в 30-дневен срок от датата на сключване на договора чрез всички платежни средства, допустими от закона при приватизационни сделки;

2.2.3. цената се заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

2.3. извършване на инвестиции в обекта за срок 3 години от прехвърляне на собствеността;

2.4. не се допуска продажба на обекта за срок 3 години от датата на прехвърляне на собствеността;

2.5. не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние на района;

2.6. внесен депозит за участие в преговорите в размер 200 щ.д. по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

2.7. закупен информационен меморандум;

2.8. представяне на декларация със съдържанието на декларацията по § 9 ЗППДОбП;

2.9. осигурява се оглед на обекта за всички закупили информационен меморандум от 10 до 16 ч. в 20-дневен срок от обнародването на тази заповед в “Държавен вестник”.

3. При преценката на офертите за приоритетно да се счита условието по т. 2.1.

4. Информационен меморандум се закупува на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4, от 10 до 16 ч. в 15-дневен срок от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на информационен меморандум е 50 лв.

5. До участие в преговорите с потенциални купувачи да се допуснат кандидати, които са представили в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” следните документи:

5.1. оферта;

5.2. данни за самоличността на физическите лица или оригинално удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридическите лица;

5.3. документ за внесен депозит за участие в преговорите;

5.4. декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за обекта по т. 1;

5.5. квитанция за внесена такса за закупуване на информационен меморандум;

5.6. декларация по § 5г ЗППДОбП;

5.7. изискващите се съгласно условията за участие в преговорите документи.

6. Писмените оферти с приложените документи се подават в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 10 до 16 ч. на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4.

За министър: Г. Табаков

42453

ЗАПОВЕД № РД-21-720 от 17 май 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и Заповед № РД-21-27 от 2.II.1994 г. нареждам:

1. Да се извърши продажба на парцел № 7-незастроен терен-1000 кв. м, във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин.

2. Продажбата на обект парцел № 7 (незастроен терен) във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи при следните условия:

2.1. предложение за цена на обекта-предмет на преговорите;

2.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

2.2.1. при сключване на договора за продажба-не по-малко от 40 % от цената по сметка, посочена от продавача;

2.2.2. останалата сума-в 30-дневен срок от датата на сключване на договора чрез всички платежни средства, допустими от закона при приватизационни сделки;

2.2.3. цената се заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

2.3. извършване на инвестиции в обекта за срок 3 години от прехвърляне на собствеността;

2.4. не се допуска продажба на обекта за срок 3 години от датата на прехвърляне на собствеността;

2.5. не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние на района;

2.6. внесен депозит за участие в преговорите в размер 200 щ.д. по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

2.7. закупен информационен меморандум;

2.8. представяне на декларация със съдържанието на декларацията по § 9 ЗППДОбП;

2.9. осигурява се оглед на обекта за всички закупили информационен меморандум от 10 до 16 ч. в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

3. При преценката на офертите за приоритетно да се счита условието по т. 2.1.

4. Информационен меморандум се закупува на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4, от 10 до 16 ч. в 15-дневен срок от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на информационен меморандум е 50 лв.

5. До участие в преговорите с потенциални купувачи да се допуснат кандидати, които са представили в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” следните документи:

5.1. оферта;

5.2. данни за самоличността на физическите лица или оригинално удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридическите лица;

5.3. документ за внесен депозит за участие в преговорите;

5.4. декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за обекта по т. 1;

5.5. квитанция за внесена такса за закупуване на информационен меморандум;

5.6. декларация по § 5г ЗППДОбП;

5.7. изискващите се съгласно условията за участие в преговорите документи.

6. Писмените оферти с приложените документи се подават в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 10 до 16 ч. на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4.

За министър: Г. Табаков

42454

ЗАПОВЕД № РД-21-721 от 17 май 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и Заповед № РД-21-27 от 2.II.1994 г. нареждам:

1. Да се извърши продажба на парцел № 9-1450 кв. м, ведно с построената върху него сграда във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин.

2. Продажбата на обект парцел № 9 ведно с построената върху него сграда във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи при следните условия:

2.1. предложение за цена на обекта-предмет на преговорите;

2.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

2.2.1. при сключване на договора за продажба-не по-малко от 40 % от цената по сметка, посочена от продавача;

2.2.2. останалата сума-в 30-дневен срок от датата на сключване на договора чрез всички платежни средства, допустими от закона при приватизационни сделки;

2.2.3. цената се заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

2.3. извършване на инвестиции в обекта за срок 3 години от прехвърляне на собствеността;

2.4. не се допуска продажба на обекта за срок 3 години от датата на прехвърляне на собствеността;

2.5. не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние на района;

2.6. внесен депозит за участие в преговорите в размер 2500 щ.д. по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

2.7. закупен информационен меморандум;

2.8. представяне на декларация със съдържанието на декларацията по § 9 ЗППДОбП;

2.9. осигурява се оглед на обекта за всички закупили информационен меморандум от 10 до 16 ч. в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

3. При преценката на офертите за приоритетно да се счита условието по т. 2.1.

4. Информационен меморандум се закупува на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4, от 10 до 16 ч. в 15-дневен срок от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на информационен меморандум е 50 лв.

5. До участие в преговорите с потенциални купувачи да се допуснат кандидати, които са представили в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” следните документи:

5.1. оферта;

5.2. данни за самоличността на физическите лица или оригинално удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридическите лица;

5.3. документ за внесен депозит за участие в преговорите;

5.4. декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за обекта по т. 1;

5.5. квитанция за внесена такса за закупуване на информационен меморандум;

5.6. декларация по § 5г ЗППДОбП;

5.7. изискващите се съгласно условията за участие в преговорите документи.

6. Писмените оферти с приложените документи се подават в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 10 до 16 ч. на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4.

За министър: Г. Табаков

42455

ЗАПОВЕД № РД-21-722 от 17 май 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и Заповед № РД-21-27 от 2.II.1994 г. нареждам:

1. Да се извърши продажба на парцел № 12, овощна градина-1440 кв. м, във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин.

2. Продажбата на парцел № 12 (овощна градина) във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи при следните условия:

2.1. предложение за цена на обекта-предмет на преговорите;

2.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

2.2.1. при сключване на договора за продажба-не по-малко от 40 % от цената по сметка, посочена от продавача;

2.2.2. останалата сума-в 30-дневен срок от датата на сключване на договора чрез всички платежни средства, допустими от закона при приватизационни сделки;

2.2.3. цената се заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

2.3. извършване на инвестиции в обекта за срок 3 години от прехвърляне на собствеността;

2.4. не се допуска продажба на обекта за срок 3 години от датата на прехвърляне на собствеността;

2.5. не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние на района;

2.6. внесен депозит за участие в преговорите в размер 400 щ. д. по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

2.7. закупен информационен меморандум;

2.8. представяне на декларация със съдържанието на декларацията по § 9 ЗППДОбП;

2.9. осигурява се оглед на обекта за всички закупили информационен меморандум от 10 до 16 ч. в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

3. При преценката на офертите за приоритетно да се счита условието по т. 2.1.

4. Информационен меморандум се закупува на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4, от 10 до 16 ч. в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на информационен меморандум е 50 лв.

5. До участие в преговорите с потенциални купувачи да се допуснат кандидати, които са представили в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” следните документи:

5.1. оферта;

5.2. данни за самоличността на физическите лица или оригинално удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридическите лица;

5.3. документ за внесен депозит за участие в преговорите;

5.4. декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за обекта по т. 1;

5.5. квитанция за внесена такса за закупуване на информационен меморандум;

5.6. декларация по § 5г ЗППДОбП;

5.7. изискващите се съгласно условията за участие в преговорите документи.

6. Писмените оферти с приложените документи се подават в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 10 до 16 ч. на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4.

За министър: Г. Табаков

42456

ЗАПОВЕД № РД-21-723 от 17 май 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и Заповед № РД-21-27 от 2.II.1994 г. нареждам:

1. Да се извърши продажба на парцел № 13, овощна градина-1440 кв. м, във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин.

2. Продажбата на обект парцел № 13 (овощна градина) във Видин, Западна складова зона, обособена част от “Видаснаб”-ЕООД, Видин, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи при следните условия:

2.1. предложение за цена на обекта-предмет на преговорите;

2.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

2.2.1. при сключване на договора за продажба-не по-малко от 40 % от цената по сметка, посочена от продавача;

2.2.2. останалата сума-в 30-дневен срок от датата на сключване на договора чрез всички платежни средства, допустими от закона при приватизационни сделки;

2.2.3. цената се заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

2.3. извършване на инвестиции в обекта за срок 3 години от прехвърляне на собствеността;

2.4. не се допуска продажба на обекта за срок 3 години от датата на прехвърляне на собствеността;

2.5. не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обекта;

2.6. внесен депозит за участие в преговорите в размер 400 щ. д. по банкова сметка на Министерството на търговията и туризма № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по банкова сметка на Министерството на търговията и туризма № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

2.7. закупен информационен меморандум;

2.8. представяне на декларация със съдържанието на декларацията по § 9 ЗППДОбП;

2.9. осигурява се оглед на обекта за всички закупили информационен меморандум от 10 до 16 ч. в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

3. При преценката на офертите за приоритетно да се счита условието по т. 2.1.

4. Информационен меморандум се закупува на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4, от 10 до 16 ч. в 15-дневен срок от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на информационен меморандум е 50 лв.

5. До участие в преговорите с потенциални купувачи да се допуснат кандидати, които са представили в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” следните документи:

5.1. оферта;

5.2. данни за самоличността на физическите лица или оригинално удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридическите лица;

5.3. документ за внесен депозит за участие в преговорите;

5.4. декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за обекта по т. 1;

5.5. квитанция за внесена такса за закупуване на информационен меморандум;

5.6. декларация по § 5г ЗППДОбП;

5.7. изискващите се съгласно условията за участие в преговорите документи.

6. Писмените оферти с приложените документи се подават в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 10 до 16 ч. на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4.

За министър: Г. Табаков

42457

ЗАПОВЕД № РД-21-961 от 25 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП и чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. отменям Заповед № РД-21-285 от 12.III.1998 г. (ДВ, бр. 33 от 1998 г.) и Заповед № РД-21-595 от 15.IV.1999 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на метода за продажба на хотелски комплекс “Лозница”, обособена част от “Диана тур”-АД, Разград.

За министър: Хр. Михайловски

42093

ЗАПОВЕД № РД-21-965 от 25 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 20, ал. 1 и 2, чл. 22, чл. 25, ал. 2, т. 3 и ал. 3 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата и чл. 18 от Договора за приватизационен агент, сключен на 10.ХI.1998 г. (изпълнител), нареждам:

1. Да се пристъпи към продажба на дялове от капитала на “Булет-Търговище”-ЕООД, Търговище, като за начална дата на продажбата на общ дял при облекчени условия до 20 на сто от капитала на дружеството да се счита датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”.

2. На лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се предложи за изкупуване при облекчени условия общ дял, представляващ до 20 на сто от капитала на дружеството. Заявления и декларации за придобиване на общ дял при облекчени условия да се подават в дружеството на адрес-Търговище, Индустриална зона, в тримесечен срок от началната дата на продажбата.

3. Продажбата на 70 на сто от капитала на “Булет-Търговище”-ЕООД, Търговище, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи при следните условия:

3.1. предложение за цена на дяловете-предмет на преговорите;

3.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

3.2.1. не по-малко от 40 на сто от покупната цена-чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача в деня на сключване на договора за продажба;

3.2.2. останалите 60 на сто от покупната цена-в 10-дневен срок от сключването на договора за продажба чрез всички признати за редовни платежни средства при приватизационни сделки;

3.2.3. цената се заплаща в щатски долари или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

3.3. декларирана готовност да не се извършва продажба на дяловете-предмет на преговорите, за период 3 години от датата на придобиването им;

3.4. запазване предмета на дейност на дружеството за срок 3 години;

3.5. деклариране на готовност да не допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на дружеството;

3.6. поемане на задължение, че дружеството, чиито дялове са предмет на продажба, редовно ще изплаща и обслужва всичките си задължения;

3.7. неусвоените от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП и заделените за удовлетворяване на реституционни претенции дялове да се закупят от купувача на 70 на сто от капитала на дружеството при цена на един дял, равна на цената на един дял, достигната при водене на преговорите за продажба на 70 на сто от дяловете;

3.8. внесен депозит за участие в конкурса 20 000 щ.д. по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност по официалния курс на БНБ към датата на плащането по сметка № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

3.9. закупен информационен меморандум;

3.10. осигурява се оглед на дружеството за всички закупили информационен меморандум от 10 до 16 ч. в 10-дневен срок от обнародването на тази заповед в “Държавен вестник”.

4. Закупуване на информационен меморандум-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4, от 10 до 16 ч. в 10-дневен срок от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на информационния меморандум е 300 000 лв.

5. До участие в преговорите с потенциални купувачи да се допуснат кандидати, които са представили в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” следните документи:

5.1. оферта;

5.2. данни за самоличността на физическите лица или оригинално удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридическите лица;

5.3. документ за внесен депозит за участие в преговорите;

5.4. декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за обекта по т. 1;

5.5. квитанция за внесена такса за закупуване на информационния меморандум;

5.6. декларация със съдържанието на декларацията по § 9 ЗППДОбП;

5.7. декларация по § 5г ЗППДОбП;

5.8. изискващите се съгласно условията за участие в преговорите документи.

6. Писмените оферти с приложените декларации се подават в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 10 до 16 ч. на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4.

За министър: Хр. Михайловски

42332

ЗАПОВЕД № РД-21-966 от 25 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 20, ал. 1 и 2, чл. 22, чл. 25, ал. 2, т. 3 и ал. 3 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, чл. 3 и 8 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата и чл. 18 от Договора за приватизационен агент, сключен на 10.ХI.1998 г. (изпълнител), нареждам:

1. Да се пристъпи към продажба на дялове от капитала на “Мототехника”-ЕООД, Русе, като за начална дата на продажбата на общ дял при облекчени условия до 20 на сто от капитала на дружеството да се счита датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”.

2. На лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се предложи за изкупуване при облекчени условия общ дял, представляващ до 20 на сто от капитала на дружеството. Заявления и декларации за придобиване на общ дял при облекчени условия да се подават в дружеството на адрес-Русе, бул. Липник 135, в тримесечен срок от началната дата на продажбата.

3. Продажбата на 80 на сто от капитала на “Мототехника”-ЕООД, Русе, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи при следните условия:

3.1. предложение за цена на дяловете-предмет на преговорите;

3.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

3.2.1. не по-малко от 40 на сто от покупната цена-чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача в деня на сключване на договора за продажба;

3.2.2. останалите 60 на сто от покупната цена-в 10-дневен срок от сключването на договора за продажба чрез всички признати за редовни платежни средства при приватизационни сделки;

3.2.3. цената се заплаща в щатски долари или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

3.3. декларирана готовност да не се извършва продажба на дяловете-предмет на преговорите, за период 3 години от датата на придобиването им;

3.4. запазване предмета на дейност на дружеството за срок 3 години;

3.5. деклариране на готовност да не допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на дружеството;

3.6. поемане на задължение, че дружеството, чиито дялове са предмет на продажба, редовно ще изплаща и обслужва всичките си задължения;

3.7. неусвоените от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП дялове да се закупят от купувача на 80 на сто от капитала на дружеството при цена на един дял, равна на цената на един дял, достигната при водене на преговорите за продажба на 80 на сто от дяловете;

3.8. внесен депозит за участие в конкурса 15 000 щ.д. по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност по официалния курс на БНБ към датата на плащането по сметка № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

3.9. закупен информационен меморандум;

3.10. осигурява се оглед на дружеството за всички закупили информационен меморандум от 10 до 16 ч. в 10-дневен срок от обнародването на тази заповед в “Държавен вестник”.

4. Закупуване на информационен меморандум-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4, от 10 до 16 ч. в 10-дневен срок от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на информационния меморандум е 300 000 лв.

5. До участие в преговорите с потенциални купувачи да се допуснат кандидати, които са представили в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” следните документи:

5.1. оферта;

5.2. данни за самоличността на физическите лица или оригинално удостоверение за актуална съдебна регистрация за юридическите лица;

5.3. документ за внесен депозит за участие в преговорите;

5.4. декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за обекта по т. 1;

5.5. квитанция за внесена такса за закупуване на информационния меморандум;

5.6. декларация със съдържанието на декларацията по § 9 ЗППДОбП;

5.7. декларация по § 5г ЗППДОбП;

5.8. изискващите се съгласно условията за участие в преговорите документи.

6. Писмените оферти с приложените декларации се подават в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 10 до 16 ч. на адрес-София, ул. Никола Габровски 1, хотел “Диана”, ет. 4.

За министър: Хр. Михайловски

42333

ЗАПОВЕД № РД-21-972 от 25 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1 и 3, чл. 33 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, Решение № 849 от 30.ХI.1998 г. на Агенцията за приватизация и Заповед № РД-21-1510 от 9.IХ.1998 г. нареждам:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на обект-магазин № 601 в Бургас, к-с Меден рудник, до бл. 414, зона “А”, обособена част от имуществото на “Пиргосплод”-ЕАД, Бургас.

2. Продажбата на обекта по т. 1 да се извърши при следните условия:

а) предложената цена от купувача да не е по-ниска от офертната цена в размер 5680 щ.д.;

б) предложената покупна цена да се заплати в брой в деня на сключване на договора по сметка, посочена от продавача;

в) представяне на декларация със съдържанието на декларацията по § 9 ЗППДОбП;

г) внесен депозит за участие в конкурса в размер 560 щ.д. по банкова сметка на Министерството на търговията и туризма № 5100102638, код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София; в документа се посочват банковата сметка и кодът за възстановяване на депозита.

3. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието за предложената цена.

4. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 50 000 лв.

5. Осигурява се оглед на обекта на всички закупили конкурсна документация в рамките на работното време на дружеството в 10-дневен срок от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

6. Конкурсната документация се закупува в Министерството на търговията и туризма, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 81, в 10-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” всеки работен ден от 14 до 17 ч.

7. Писмени предложения (оферти) за участие в конкурса се подават в Министерството на търговията и туризма, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 50, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” всеки работен ден от 14 до 17 ч.

За министър: Хр. Михайловски

41705

ЗАПОВЕД № РД-21-976 от 25 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 23, ал. 1 и 3, чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, чл. 1, 3 и 11 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на акции и дялове-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата и Заповед № РД-21-146 от 23.VIII.1995 г. за приватизация на “Враца-Авто”-ЕООД, Враца, нареждам:

1. Да се пристъпи към продажба на общ дял от капитала на “Враца-Авто”-ЕООД, Враца, като за начална дата на продажбата на общ дял на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се счита датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

2. На лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП да се предложи за изкупуване при облекчени условия общ дял в размер до 20 на сто от капитала на дружеството при цена 29 075 щ.д. или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането. Заявления за придобиване на общ дял при облекчени условия да се подават в дружеството-Враца, край “Химко”, в тримесечен срок от началната дата на продажбата.

3. Продажбата на 1002 дяла, представляващи 70 на сто от капитала на “Враца-Авто”-ЕООД, Враца, да се извърши чрез публично оповестен конкурс при следните условия:

3.1. предложената цена да не е по-ниска от началната офертна цена в размер 101 865 щ.д.;

3.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

3.2.1. не по-малко от 50 на сто от покупната цена да се заплати в деня на сключване на договора за продажба по банкова сметка, посочена от продавача;

3.2.2. останалата част от покупната цена да се заплати в 15-дневен срок от датата на сключване на договора за продажба чрез всички средства, които се признават за редовно платежно средство при приватизацията;

3.3. цената да се заплати в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

3.4. правото на собственост върху дяловете-предмет на конкурса, преминава върху купувача след изпълнение на условието по т. 3.2;

3.5. поемане на задължение, че дружеството, чиито дялове са предмет на продажба, редовно ще изплаща и обслужва всичките си задължения;

3.6. декларирана готовност да не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обекта;

3.7. забрана за продажба на дяловете-предмет на конкурса, за срок 3 години от придобиването на собствеността върху обекта;

3.8. представяне на декларация със съдържанието на декларацията по § 9 ЗППДОбП;

3.9. неусвоените от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП дялове да се закупят от купувача на 70 на сто от дяловете на дружеството при цена на един дял, равна на цената, предложена за закупуване на един дял от 70 на сто от дяловете;

3.10. в случай на неусвояване на дяловете, заделени за реституционни претенции, купувачът на 70 на сто от дяловете на дружеството да ги закупи при цена на един дял, равна на цената, предложена за закупуване на един дял от 70 на сто от дяловете;

3.11. внесен депозит за участие в конкурса в размер 10 000 щ.д. по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София; в документа да се посочат банковата сметка и кодът за възстановяване на депозита;

3.12. закупена конкурсна документация;

3.13. осигурява се достъп за оглед на обектите на дружеството на всички кандидати, закупили конкурсна документация, в рамките на работното време на дружеството на адрес-Враца, край “Химко”, в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник.

4. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието за предложената цена.

5. Конкурсна документация се закупува в Министерството на търговията и туризма, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 146, тел. 323, от 10 до 17 ч. в 13-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 300 000 лв.

6. Предложения за участие в конкурса се подават в писмен вид в запечатан плик всеки работен ден в Министерството на търговията и туризма, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 50, тел. 303, от 10 до 17 ч. в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

За министър: Хр. Михайловски

41706

ЗАПОВЕД № РД-21-979 от 25 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите и Заповед № РД-21-58 от 8.I.1999 г. нареждам:

1. Да се пристъпи към продажба на обект-експериментално предприятие “Диана”, с. Раздел, клон на “Център за нови стоки и мода”-ЕООД, София.

2. Продажбата на обекта по т. 1 да се извърши чрез конкурс при следните условия:

2.1. предложената цена да не е по-ниска от началната офертна цена в размер 32 754 щ.д. или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ за деня на плащането;

2.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

2.2.1. не по-малко от 50 на сто от покупната цена-в деня на сключване на договора чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача;

2.2.2. петдесет на сто от покупната цена да се заплати в 10-дневен срок от датата на сключване на договора за продажба чрез всички средства, които се признават за редовно платежно средство при приватизационните сделки;

2.3. правото на собственост върху обекта на конкурса преминава върху купувача след окончателното изплащане на покупната цена, предложена от купувача;

2.4. да не се допуска развитие на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обекта;

2.5. извършване на инвестиции за срок 3 г.;

2.6. внесен депозит за участие в конкурса 3000 щ.д. или левовата им равностойност по официалния курс на БНБ към датата на плащането по сметки на Министерството на търговията и туризма съответно: в щатски долари № 5100102638, банков код 66196611, в левове № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

2.7. такса за закупуване на конкурсна документация-200 000 лв.;

2.8. осигурява се оглед на обекта за всички закупили конкурсна документация от 10 до 16 ч. в 10-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

3. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието за цената.

4. Конкурсна документация се закупува в Министерството на търговията и туризма, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 72а, в 10-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

5. Предложенията за участие в конкурса се предават в писмен вид в запечатан плик всеки работен ден в Министерството на търговията и туризма от 10 до 17 ч., стая 50, тел. 303, в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

За министър: Хр. Михайловски

41707

ЗАПОВЕД № РД-21-980 от 25 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. изменям заповеди № РД-21-874 от 19.ХII.1997 г. и № РД-21-488 от 7.IV.1999 г., като заменям текста “Модна къща “Ива”-с. Гъмзово, област Монтана, клон на “Център за мода”-ЕООД, София” с “Център за нови стоки и мода”-ЕООД, София, клон с. Гъмзово, област Видин”.

За министър: Хр. Михайловски

41708

ЗАПОВЕД № РД-21-983 от 25 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите и Заповед № РД-21-874 от 19.VI.1998 г., изм. със Заповед № РД-21-479 от 7.IV.1999 г., нареждам:

1. Да се пристъпи към продажба на обект “Център за нови стоки и мода”-ЕООД, София, клон с. Гъмзово, област Видин.

2. Продажбата на обекта по т. 1 да се извърши чрез конкурс при следните условия:

2.1. предложената цена да не е по-ниска от началната офертна цена в размер 54 350 щ.д. или левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на плащането;

2.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

2.2.1. не по-малко от 50 на сто от покупната цена да се заплати в деня на сключване на договора чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача;

2.2.2. петдесет на сто от покупната цена да се заплати в 10-дневен срок от датата на сключване на договора за продажба чрез всички средства, които се признават за редовно платежно средство при приватизационните сделки;

2.3. правото на собственост върху обекта на конкурса преминава върху купувача след окончателното изплащане на покупната цена, предложена от купувача;

2.4. да не се допуска развитие на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обекта;

2.5. извършване на инвестиции за срок 3 години;

2.6. внесен депозит за участие в конкурса в размер 5000 щ.д. или левовата им равностойност по официалния курс на БНБ към датата на плащането по сметки на Министерството на търговията и туризма съответно: в щатски долари № 5100102638, банков код 66196611, в левове № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

2.7. такса за закупуване на конкурсна документация-200 000 лв.;

2.8. осигурява се оглед на обекта за всички закупили конкурсна документация от 10 до 16 ч. в 10-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

3. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието за цената.

4. Конкурсната документация се закупува в Министерството на търговията и туризма, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 72а, в 10-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

5. Предложенията за участие в конкурса се предават в писмен вид в запечатан плик всеки работен ден в Министерството на търговията и туризма от 10 до 17 ч., стая 50, тел. 303, в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

За министър: Хр. Михайловски

41709

ЗАПОВЕД № РД-21-989 от 25 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1 и 2, чл. 23, чл. 25, ал. 2, т. 2 и ал. 3 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 3 и 11 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата, Заповед № РД-21-1221 от 4.IХ.1998 г. и Заповед № РД-21-414 от 22.III.1999 г. нареждам:

1. Да се проведе повторен конкурс за продажбата на 2093 дяла, представляващи 60 на сто от дяловете на “Уником”-ЕООД, Шумен, при следните условия:

1.1. предложената цена да не е по-ниска от 204 994 щ.д.;

1.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

1.2.1. четиридесет на сто от покупната цена да се заплати в деня на сключване на договора за продажба по банкова сметка, посочена от продавача;

1.2.2. останалите 60 на сто от покупната цена се заплащат в 30-дневен срок от датата на сключване на договора за продажба чрез всички платежни средства, които се признават за платежно средство при приватизационни сделки към датата на плащането, или по банкова сметка, посочена от продавача;

1.2.3. цената се заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

1.3. запазване предмета на дейност на предприятието за срок не по-малък от 3 години от датата на придобиване на собствеността върху дяловете;

1.4. поемане на задължение, че дружеството, чиито дялове са предмет на продажба, редовно ще изплаща и обслужва всичките си задължения;

1.5. не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние на района на дружеството;

1.6. неусвоените от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП дялове да се закупят от купувача на 60 на сто от дяловете на дружеството при цена на един дял, равна на цената, предложена за закупуване на един дял от 60 на сто от дяловете;

1.7. в случай на неудовлетворяване на реституционните претенции купувачът на 60 на сто от дяловете да закупи и съответните неусвоени дялове за удовлетворяване на реституционни претенции при цена на един дял, предложена от купувача при закупуване на 60 на сто от дяловете;

1.8. внесен депозит за участие в конкурса в размер 20 400 щ.д. по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по сметка на Министерството на търговията и туризма № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

1.9. закупена конкурсна документация;

1.10. представена декларация със съдържанието на декларацията по § 9 ЗППДОбП;

1.11. осигурява се оглед на обекта за всички закупили конкурсна документация в рамките на работното време на дружеството в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

2. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието по т. 1.1 и 1.2.

3. Конкурсната документация се закупува в Министерството на търговията и туризма, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 50, всеки работен ден от 10 до 17 ч. в 10-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 300 000 лв.

4. Предложения за участие в конкурса се подават в писмен вид в запечатан плик всеки работен ден в Министерството на търговията и туризма, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 50, от 10 до 17 ч. в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

5. Предложеният на лицата по чл. 5, ал.2 ЗППДОбП за изкупуване при облекчени условия общ дял в размер до 20 на сто от капитала на дружеството е при цена 68 332 щ.д.

За министър: Хр. Михайловски

41710

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 972 от 10 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 21 и § 9б ЗППДОбП Агенцията за приватизация допълва Решение № 906 от 4.III.1999 г. за откриване на процедура за приватизация на държавното участие в “МТА”-ЕАД, Пловдив, с т. 3 със следния текст:

“3. Упълномощава министъра на промишлеността да подготви и сключи приватизационната сделка за цялото държавно участие и да дава разрешения по чл. 21 и § 9б ЗППДОбП.”

За изпълнителен директор: Д. Спасова

42147

РЕШЕНИЕ № 981 от 17 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 3 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедури за приватизация на следните обекти, обособени части от “Св. св. Константин и Елена”-АД: хотел “Корал”, снекбар “Топла вода I”, зала за електронни игри, бюро “Марек”, хотелски бар “Лотос”, магазин “Шипка”, снекбар “Роза”, магазин “Марек”, снекбар “Топла вода II”, снекбар “Каменно цвете”, снекбар “Вилно селище басейн”, хотелски бар “Корал”, аперитив “Летовище”, вила голяма, вила малка, общежитие “Корал”, снекбар “Ривиера”, аперитив “Голям плаж”, магазин “Алдира”, кафе-клуб, магазин “Каменно цвете”, снекбар “Сахара”.

2. Упълномощава министъра на търговията и туризма да подготви и сключи приватизационните сделки.

Изпълнителен директор: З. Желязков

42050

РЕШЕНИЕ № 985 от 23 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3 ЗППДОбП Агенцията за приватизация допълва Решение № 945 от 3.V.1999 г. (ДВ, бр. 44 от 1999 г.) с т. 2.3 и 3:

“2.3. да преупълномощава със своите права или част от тях трети лица;

3. потвърждава извършените от министъра на търговията и туризма действия относно приватизирането на “Булгарплод-Бояна”-ЕАД, София.”

Изпълнителен директор: З. Желязков

42051

РЕШЕНИЕ № 988 от 23 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 21 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Изменя т. 1 на Решение № 282 от 6.IХ.1995 г., като абревиатурата “ЕАД” се заменя с “АД”.

2. Допълва т. 1 на Решение № 282 от 6.IХ.1995 г. с думите “и на обособените части от него”.

3. Упълномощава министъра на търговията и туризма да подготви и сключи приватизационните сделки за “Златни пясъци”-АД, и да дава разрешения за извършване на разпоредителни сделки по реда на чл. 21 ЗППДОбП.

Изпълнителен директор: З. Желязков

42334

РЕШЕНИЕ № 992 т 23 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3 ЗППДОбП във връзка с Решение № 942 от 23.IV.1999 г. Агенцията за приватизация упълномощава министъра на търговията и туризма да подготви и сключи приватизационната сделка за басейн “Дружба”-обособена част от “Св. св. Константин и Елена”-АД, Варна.

Изпълнителен директор: З. Желязков

42052

РЕШЕНИЕ № 1011 от 23 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 21 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедура за приватизация на следните предприятия:

а) “Автомагистрали”-ЕАД, София;

б) “Бдин”-АД, Видин.

2. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да подготви и сключи приватизационните сделки за цялото държавно участие на горепосочените дружества и да дава разрешения по чл. 21 ЗППДОбП.

Изпълнителен директор: З. Желязков

42335

РЕШЕНИЕ № 1134-П от 29 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2 и чл. 22 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата, Решение № 149 от 1994 г. (ДВ, бр. 75 от 1994 г.) и Решение № 678-П от 26.VIII.1998 г. Агенцията за приватизация реши:

1. Обявява датата на обнародване в “Държавен вестник” за начална дата за продажба при облекчени условия на акции до 6,6 % от капитала на “ЛВК-Винпром”-АД, Търговище.

2. Заявления за участие в придобиването на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Изпълнителен директор: З. Желязков

42336

РЕШЕНИЕ № 1135-П от 29 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2 и чл. 22 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата, Решение № 278 от 26.VII.1995 г. и Решение № 827-П от 30.ХII.1998 г. Агенцията за приватизация реши:

1. Обявява датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” за начална дата за продажба при облекчени условия на акции до 20 % от капитала на “Аскон”-ЕАД, Асеновград.

2. Заявления за участие в придобиването на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Изпълнителен директор: З. Желязков

42337

РЕШЕНИЕ № 1136-П от 29 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2 и чл. 22 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата, Решение № 705 от 2.VI.1998 г. и Решение № 791-П от 7.ХII.1998 г. Агенцията за приватизация реши:

1. Обявява датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” за начална дата за продажба при облекчени условия на акции до 20 % от капитала на “Беттран”-АД, Хасково.

2. Заявления за участие в придобиването на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Изпълнителен директор: З. Желязков

42338

РЕШЕНИЕ № 1138-П от 29 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2 и чл. 23 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата във връзка с Решение № 611 от 26.IХ.1997 г. Агенцията за приватизация реши:

1. Обявява за начална дата за продажба на общ дял в размер до 20 % от капитала на Полиграфически комбинат “Д. Благоев-2”-ООД, София, при облекчени условия датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

2. Заявленията за участие в придобиването на общ дял при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

Изпълнителен директор: З. Желязков

42053

РЕШЕНИЕ № 1021 от 2 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП Агенцията за приватизация отменя Решение № 908 от 1999 г. за “Стоманодобив”-обособена част от “Стомана”-АД, Перник (ДВ, бр. 24 от 1999 г.).

Изпълнителен директор: З. Желязков

42054

РЕШЕНИЕ № 1023 от 2 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и чл. 21 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедура за приватизация на “ЗИО”-ЕООД, Дупница.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключването на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит освен с разрешение на съответния орган по чл. 3 ЗППДОбП.

3. Упълномощава министъра на промишлеността:

-да подготви и сключи приватизационната сделка;

-да дава разрешение за извършване на разпоредителни сделки по реда на чл. 21 ЗППДОбП.

Изпълнителен директор: З. Желязков

42055

РЕШЕНИЕ № 1142-П от 2 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 30 и 33 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 781 от 10.VIII.1998 г. за откриване на процедура Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на “Шивашки цех”-гр. Раковски, обособена част от “Интендантско обслужване”-ЕАД, София, клон Калофер (наричана по-нататък обособената част), да се извърши чрез публично оповестен конкурс.

2. Приоритетни условия на конкурса по реда на посочването им са:

а) цена, която не може да бъде по-ниска от 650 000 000 лв.; цената е безусловна, оферира се и се заплаща в левове;

б) начин на плащане-чрез платежно нареждане за банков превод по сметка на Агенцията за приватизация за минимум 50 % от покупната цена; за останалата част от цената може да се използват като платежно средство държавни дългосрочни облигации и/или всички други разрешени от закона платежни средства за участие в приватизацията;

в) срок за плащане на цената-съгласно изискванията, посочени в конкурсната документация;

г) бизнеспрограма на потенциалния купувач за развитие на обособената част за период не по-малък от 3 години считано от датата на прехвърляне на собствеността; задължителен елемент от съдържанието на бизнеспрограмата е представяне на детайлизиран инвестиционен план и програма за трудовата заетост в обособената част за периода;

д) запазване на функционалното и технологичното предназначение на обособената част за срок не по-малък от 3 години от датата на прехвърляне на собствеността.

3. Общи условия:

а) собствеността върху обособената част се прехвърля след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава; в срок до 14 дни след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава се извършва въвод във владение на недвижимия имот;

б) забрана за прехвърляне на закупената по реда на този конкурс обособена част за срок не по-малък от 3 години след придобиването є;

в) в случай че конкурсът бъде спечелен от юридическо лице, което отговаря на условията на чл. 31, ал. 1-3 ЗППДОбП, се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП; в този случай дружеството, учредено от лица и при условията на чл. 31, ал. 1-3 ЗППДОбП, представя аналитичен разчет за възможността си да погасява задълженията си по разсроченото плащане и плащането на инвестиционната програма, предлагани съгласно офертата; собствеността върху обособената част се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на първоначалната вноска; в случай че този участник бъде избран за купувач и реши да се ползва от реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, се учредява законна ипотека като гаранция за обезпечаване плащането на неизплатената част от цената;

г) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП; непредставянето на такава декларация е основание за декласиране на предложението на съответния участник; за участник, който е чуждестранно лице, следва да се представи легализиран по съответния ред документ от данъчната служба, където лицето е данъчно регистрирано, и превод на български език съгласно чл. 8, ал. 3 от наредбата най-късно до подписването на приватизационния договор и е условие за сключването му.

4. Утвърждава конкурсна документация за продажба на “Шивашки цех”-гр. Раковски, обособена част от “Интендантско обслужване”-ЕАД, София, клон Калофер.

5. Конкурсната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 411, в срок до 12 календарни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. Цената на конкурсната документация е 300 000 лв. и се заплаща в касата на АП преди закупуване на конкурсната документация.

6. Предложенията на участниците в конкурса се подават в стая 209 “Обща канцелария” на Агенцията за приватизация от 9 до 17 ч. и 30 мин., София, ул. Аксаков 29, в срок до 12 календарни дни от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

7. Депозитът за участие е 60 000 000 лв. и се превежда по банковата сметка на АП, указана в конкурсната документация.

8. Оглед на обособената част може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса след закупуване на конкурсната документация и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от АП.

Изпълнителен директор: З. Желязков

42056

РЕШЕНИЕ № 1146-П от 5 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 30, 31 и 33, § 9б, ал. 1 ЗППДОбП във връзка с т. 1.5 на Решение № 909 от 1999 г. (ДВ, бр. 24 от 1999 г.) Агенцията за приватизация реши:

1. Отменя Решение № 1014-П от 1999 г. (ДВ, бр. 44 от 1999 г.).

2. Продажбата на газстанция “Копринка”, с. Копринка, община Казанлък, обособена част от “Арсенал”-ЕАД, Казанлък (наричана по-нататък “обособена част”), да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

3. Приоритетни условия на преговорите по реда на посочването им са:

а) офертна цена, която не може да бъде по-ниска от 50 000 нови (деноминирани) лева-50 000 000 стари български лева;

б) начин и срокове на плащане на цената-съгласно изискванията, съдържащи се в документацията за преговори;

в) бизнеспрограма за развитие на обекта за период 3 години от датата на прехвърляне на собствеността върху обособената част; задължителен елемент от съдържанието на бизнеспрограмата е представяне на детайлизиран инвестиционен план и програма за трудова заетост; съдържащите се в бизнеспрограмата предложения за инвестиции и трудова заетост се включват в договора за продажба като задължения на купувача.

4. Общи условия на преговорите:

а) правото на собственост върху обособената част се прехвърля в срок до 7 дни след окончателното заплащане на покупната цена;

б) забрана за отчуждаване на закупената обособена част за срок 3 години след придобиването є;

в) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол на декларациите.

5. Паричните постъпления от приватизацията на газстанция “Копринка”, с. Копринка, община Казанлък, обособена част от “Арсенал”-ЕАД, Казанлък, да останат на разпореждане на “Арсенал”-ЕАД, Казанлък.

6. Утвърждава документация за продажба чрез преговори с потенциални купувачи на газстанция “Копринка, с. Копринка, община Казанлък, обособена част от “Арсенал”-ЕАД, Казанлък.

7. Документацията за участие в преговорите се закупува в АП, стая 812, в срок до 7 календарни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. Цената на документацията е 100 нови (деноминирани) лева-100 000 стари български лева, и се заплаща преди получаването є в касата на АП, стая 202.

8. Предложенията на участниците в преговорите се подават всеки работен ден от 9 до 17 ч. и 30 мин. в отдел “Обща канцелария”, стая 209 на АП, София, ул. Аксаков 29, в срок до 7 календарни дни от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

9. Депозитът за участие в преговорите е 7000 нови (деноминирани) лева-7 000 000 стари български лева, и се внася по сметката на АП, посочена в документацията.

10. Оглед на обособената част може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложения за участие в преговорите след закупуване на документация за участие в преговорите и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация. Извършеният оглед се удостоверява от участника в преговорите с подписване на декларация за извършен оглед.

Изпълнителен директор: З. Желязков

42148

РЕШЕНИЕ № 1147-П

от 7 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 20 и чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП във връзка с Решение № 433 от 1997 г. за откриване на процедура за приватизация на “Неохим”-АД, Димитровград (ДВ, бр. 17 от 1997 г.), Агенцията за приватизация изменя Решение № 1086-П от 10.VI.1999 г. (ДВ, бр. 57 от 1999 г.), като в т. 3 и 4 изразът “до 19.VII.1999 г.” се заменя с “до 30 дни след датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”.

Изпълнителен директор: З. Желязков

42339

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1334 от 8 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 15з от 8.III.1999 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 21.VII.1999 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин за месо, ж.к. Христо Смирненски, трафопост до бл. 35-35А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Слатина”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-20 000 (20 000 000) лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 2000 (2 000 000) лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 28.VII.1999 г. в 11 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1 стая 4, за 60 (60 000) лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: Вл. Тодоров

42309

РЕШЕНИЕ № 1360 от 15 юни 1999 г.

На основание чл.3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение 14р от 25.I.1999 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 22.VII.1999 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на клубно помещение, ул. Черноризец Храбър 3, бл. 7, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Лозенец”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-66 000 (66 000 000) лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 6600 (6 600 000) лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 29.VII.1999 г. в 11 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 (60 000) лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: Вл. Тодоров

42310

РЕШЕНИЕ № 1361 от 15 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 15л от 29.III.1999 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 30.VII.1999 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ателие в битов комбинат (обект № 7)- секция 3, ж.к. Младост 4, до бл. 416, обособена част от “Лозана”-ЕАД, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-19 000 (19 000 000) лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 1900 (1 900 000) лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 6.VIII.1999 г. в 11 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 (60 000) лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: Вл. Тодоров

42311

РЕШЕНИЕ № 1362 от 15 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 15л от 29.III.1999 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 19.VII.1999 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на фризьорски салон-битов комбинат, секция 3, обект 8, ж.к. Младост 4, до бл. 416, обособена част от “Лозана”-ЕАД, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-20 000 (20 000 000) лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 2000 (2 000 000 лв.), да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 23.VII.1999 г. в 11 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 (60 000) лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: Вл. Тодоров

42307

РЕШЕНИЕ 1363 от 15 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 15з от 8.III.1999 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе конкурс за продажбата на магазин за хранителни стоки, ж.к. Христо Смирненски, бл. 47А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Слатина”, заедно със съответното право на строеж.

2. Определят се следните конкурсни условия:

а) участниците в конкурса представят проект за стопанско развитие на обекта за срок 3 г. считано от датата на въвеждане във владение с доказателства за реализацията му; съдържащите се в проекта предложения за видове стопански дейности, работни места, инвестиции и др. се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача;

б) участниците в конкурса предлагат цена и схема на разсрочено плащане на цената до 3 месеца считано от датата на сключване на договора; първата вноска в размер не по-малко от 50 % се заплаща в деня на сключване на договора; неизплатената част от цената се олихвява с основния лихвен процент на БНБ за периода; правото на собственост преминава върху купувача след изплащане пълния размер на цената; в случай на отказ на участника от сключване на договора в 14-дневен срок след обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява;

в) забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 3 г. считано от момента на преминаване на правото на собственост;

г) при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от СОАП, за период по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта.

Приоритетни условия на конкурса са условията, посочени в букви “а” и “б”.

3. Конкурсна документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, между 14 и 16 ч. в срок до 16.VII.1999 г. за 80 (80 000) лв. за брой.

4. Депозит за участие- 7500 (7 500 000) лв. За депозит се приема парична вноска по банкова сметка на СОАП № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6.

5. Оглед на обекта-всеки работен ден до крайния срок за предаване на предложенията в рамките на работното време на обекта след закупуване на конкурсна документация от СОАП.

6. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите, се представят в Столичната общинска агенция за приватизация, София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, в срок до 19.VII.1999 г., 17 ч.

7. Офертна цена на обекта-75 000 (75 000 000) лв.

Председател на Надзорния съвет: Вл. Тодоров

42308

РЕШЕНИЕ № 1368 от 15 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 14а от 9.ХI.1998 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 27.VII.1999 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в трафопост, ж.к. Младост 4, до бл. 471, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Младост”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-16 000 (16 000 000) лв.;

б) депозитът за участие-10% от началната цена, или 1600 (1 600 000) лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 3.VIII.1999 г. в 15 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 (60 000) лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: Вл. Тодоров

42312

РЕШЕНИЕ № 1374 от 22 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 13с от 19.Х.1998 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 28.VII.1999 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 6 за търговия с авточасти, ж.к. Обеля 1, бл. 121, вх. В, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-5200 (5 200 000) лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 520 (520 000) лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 30.VII.1999 г. в 15 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 (60 000) лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: Вл. Тодоров

42313

РЕШЕНИЕ № 1378 от 22 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 15щ от 31.V.1999 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 26.VII.1999 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин (ателие за мебели), ж.к. Слатина, бл. 70, вх. В, общински нежилишен имот, стопанисван от район “Слатина”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-36 000 (36 000 000 ) лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 3600 (3 600 000) лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 29.VII.1999 г. в 15 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 (60 000) лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: Вл. Тодоров

42314

ОБЩИНА-ГР. АПРИЛЦИ

РЕШЕНИЕ № 492 от 25 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 30 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Априлци, реши:

1. Да се открие процедура за приватизация на обособен обект-Дърводелски цех в Априлци, кв. център, част от капитала на общинското дружество “Юмрук чал”-ЕООД, чрез преговори с потенциален купувач.

2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия за частично изменение на регулационния план на кв. 19 на общината за установяване на подлежащия на продажба терен.

3. Задължава кмета на общината да възложи изготвянето на правен анализ и оценка на активите на обособената част на капитала на “Юмрук чал”-ЕООД, Априлци.

4. Забранява извършването на сделки с обекта по т. 1 и имуществото му, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, договори за кредити и обезпечаване на вземания, отнасящи се до имота.

Председател: В. Витанов

42460

ОБЩИНА-ГР. БЕЛОГРАДЧИК

РЕШЕНИЕ № 169/5 от 10 септември 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 33 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Белоградчик, реши:

1. Определя метод за продажба на обекти-мебелен цех и производствено хале (бивш стругарски цех), обособени части от “Борич”-ЕООД, Белоградчик-преговори с потенциални купувачи.

2. Запазва състава на комисията, избрана с Решение № 141 от 30.IV.1998 г., която да води преговорите.

Председател: А. Джунински

42106

РЕШЕНИЕ № 207 от 27 май 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 33 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Белоградчик, реши:

1. Утвърждава документацията за провеждане на преговори с потенциални купувачи за обекти-мебелен цех и производствено хале (бивш стругарски цех), в т.ч. информацията за обектите и договорите за продажба.

2. Депозит в размер 10 % от цената съгласно документацията за обектите се внася по сметка на Община- Белоградчик, № 5000017430, б. к. 30005030 “Банка ДСК”-ЕАД, Белоградчик, в срок до 30 дни от обнародване на решението в “Държавен вестник”.

3. Документацията за обектите се получава в общината, ет. 2, стая 28, срещу документ за платена такса 15 000 лв. (15 лв.-нови) в касата на общината в срока по т. 2.

4. Офертите на участниците в преговорите се подават в стая 28 на общината, ул. Княз Борис I № 6, ет. 2, всеки работен ден до 17 ч. в срок до 40 дни след обнародване на решението в “Държавен вестник”.

5. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден в срока за подаване на офертите от 10 до 16 ч. след представяне на документ за закупена документация за обектите.

6. Предоставя право на комисията за преговори да проведе до три кръга преговори.

Председател: А. Джунински

42107

ОБЩИНА-ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

РЕШЕНИЕ № 457 от 29 юни 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Гоце Делчев, реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на обект-магазин на ул. Бяло море 9, гр. Гоце Делчев, при начална тръжна цена 10 600 нови лева.

2. Депозитна вноска за участие в търга в размер 10 % от началната тръжна цена, или 1060 нови лева, се внася в касата на ОбА-гр. Гоце Делчев; таксата за закупуване на тръжни документи е 50 нови лева и се заплаща в касата на ОбА-гр. Гоце Делчев.

3. Търгът да се проведе в сградата на ОбА-гр. Гоце Делчев, 30 дни след обнародването на решението в “Държавен вестник”.

4. Упълномощава кмета на общината да проведе процедурата на търга с явно наддаване и сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ан. Башов

41890

ОБЩИНА-ДИМИТРОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 727 от 26 май 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 21 ЗППДОбП Общинският съвет-Димитровград, реши:

1. Открива процедура за приватизация на ЕТД “X.X.”-Димитровград.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, както и сключването на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити.

3. При възлагане оценката на дружеството гаражите да се обособят и остойностят като обособени части.

Председател: П. Атанасов

42458

ОБЩИНА-ГР. ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 48-4 от 29 юни 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 30 ЗППДОбП Общинският съвет-гр.Добрич, реши:

1. Открива процедура за приватизация по реда на глава шеста от ЗППДОбП за продажба чрез преговори с потенциални купувачи на следните общински имоти:

а) масивна сграда на два етажа със застроено и незастроено дворно място на ул. Теменуга, представляващо парцел III, кв. 33, по плана на ж.к. Балик-Йовково;

б) незастроено дворно място на ул. Теменуга, представляващо парцел IV, кв. 33, по плана на ж.к. Балик-Йовково.

2. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходното решение.

Председател: Д. Иванов

42117

РЕШЕНИЕ № 48-5 от 29 юни 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Добрич, реши:

1. Изменя решения № 37-1 от 1998 г. (ДВ, бр. 131 от 1998 г.), № 33-7 от 1998 г. (ДВ, бр. 82 от 1998 г.), № 41-3 от 1999 г. (ДВ, бр. 12 от 1999 г.), № 42-2 от 1999 г. (ДВ, бр. 26 от 1999 г.) и № 46-2 от 1999 г. (ДВ, бр. 42 от 1999 г.) в частта им относно начина за приватизация от търг на преговори с потенциални купувачи на следните общински нежилищни имоти:

а) магазин на ул. Люле Бургас 32 (бивш магазин 221);

б) магазин на ул. Люле Бургас 32 (бивш магазин за хранителни стоки);

в) магазин за промишлени стоки на бул. 25 септември 64 (средна част на бивша сладкарница “Тракия”);

г) магазин на ул. Ивайло 27;

д) ателие 1 на ул. Отец Паисий 11;

е) ателие 2 на ул. Отец Паисий 11.

2. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходното решение.

Председател: Д. Иванов

42118

РЕШЕНИЕ № 48-9 от 29 юни 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 70, чл. 71, ал. 1 и чл. 72 ЗОС Общинският съвет-гр. Добрич, реши:

1. Предоставя концесия с предмет-изграждане на газоразпределителна мрежа и съоръжения за газификация на промишления, комуналния и битов сектор, доставка на природен газ и експлоатация на системата на територията на Добрич.

2. Срок на концесията-15 години. Срокът на концесията може да бъде продължен при съгласие на страните въз основа на решение на Общинския съвет-Добрич, при условията на чл. 68, ал. 2 ЗОС.

3. Начин за определяне на концесионера-присъствен конкурс по оферти:

3.1. конкурсът да се проведе в едномесечен срок от обнародването на решението за предоставяне на концесията;

3.2. всеки кандидат закупува документация за участие в конкурса; документацията за участието в конкурса се получава всеки присъствен ден в стая 417 на общината срещу такса, внесена в касата є;

3.3. депозитът за участие в конкурса е парична вноска 12 000 щ.д. или левовата равностойност по централния курс на БНБ към деня на плащането по сметка в левове: ТБ “Биохим”-АД, клон Добрич, банкова сметка № 5020000935, банков код 66076720;

3.4. при чуждестранен кандидат депозитът може да бъде заменен с неотменима и безусловна банкова гаранция от първокласна банка;

3.5. в офертата на всеки кандидат за концесионер да бъдат представени всички необходими документи съгласно документацията за участие в конкурса, в т.ч.:

-с които кандидатът удостоверява извършване на дейности, свързани с газификация и експлоатация на съоръжения за газоснабдяване;

-референции на кандидата от инвеститори в областта на газификацията и експлоатацията на съоръжения за газоснабдяване.

4. Концесията се осъществява при следните условия:

4.1. правата и задълженията по концесионния договор не могат да се прехвърлят от концесионера на трети лица;

4.2. концесионерът може да сключва подизпълнителски договор с трети лица за осъществяване на отделни елементи или части от газификацията на Добрич, без да им прехвърля изключителните права, произтичащи от концесионния договор, и като запазва и носи отговорността за тяхното изпълнение;

4.3. концесионната дейност по газификацията се извършва при спазването на всички нормативни изисквания, свързани с безопасната и правилната експлоатация на газоразпределителната мрежа и опазване на околната среда.

5. Гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор-определят се подробно в концесионния договор.

6. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия във връзка с организирането и провеждането на конкурса за определяне на концесионер по концесията за газификация на Добрич.

Председател: Д. Иванов

41777

ОБЩИНА-ГР. ЕЛЕНА

РЕШЕНИЕ № 33 от 22 юни 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, ал. 1 и § 2а ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и Решение № 31 от 1997 г. Общинският съвет-гр.Елена, реши:

1. Приема пазарната оценка на обект-хотел-ресторант, гр. Елена, ул. Хр. Станев 32, в размер 37 494 500 лв.

2. Обявява търг с тайно наддаване за обект-хотел-ресторант, гр. Елена, на 30.VII.1999 г. в 15 ч. в зала 211 на общината с начална тръжна цена 37 494 500 лв. и размер на депозитната вноска 10 % от началната тръжна цена, внесена по сметка № 5000103034, БИН 6304000000, в банка “Хеброс”-АД, клон гр. Елена, банков код 80070831, в срок до 17 ч. на 29.VII.1999 г.

3. Утвърждава тръжна документация-молба, декларация по § 9 ЗППДОбП, проект за договор за покупко-продажба и доклад за оценка на имота. Тръжната документация се получава в стая 304 на общината след представяне на документ за внесени 40 000 лв. по сметка № 3000103004, БИН 6304000000, при банка “Хеброс”-АД, клон гр. Елена.

4. Възлага на кмета на общината да подготви търга и сключи договора за продажба със спечелилия търга.

В случай че на търга не се яви кандидат, той ще се проведе повторно на 6.VIII.1999 г. при същите

условия.

Председател: С. Кънчев

42447

ОБЩИНА-ГР. КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 476 от 1 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 20, ал. 2, чл.25, ал. 2, т. 3 ЗППДОбП във връзка с Решение № 258 от 11.ХII.1997 г. Общинският съвет-гр. Казанлък, реши:

1. Възлага на кмета на общината да извърши продажба на 400 дяла, представляващи 80 % от капитала на “Стоки за бита”-ЕООД, Казанлък, чрез преговори с потенциални купувачи.

2. Преговорите да се проведат при следните условия:

2.1. приоритетни условия по реда на тяхното посочване:

а) цена, която не може да бъде по-малка от началната офертна цена, обявена в информационния меморандум;

б) стратегия за инвестиции и програма за запазване и увеличаване на работните места за срок 5 години, конкретизирани по размер, предназначение и години;

2.2. общи условия:

а) начин на плащане-с банков превод по сметка на Община-Казанлък, в деня на сключване на договора за покупко-продажба с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, в които се прави обезпечение съгласно ЗППДОбП;

б) депозит за участие в преговорите-10 % от началната офертна цена, обявена в информационния меморандум, се внася по сметка № 3008095420/7444590004 в ТБ “Биохим”-АД, клон Казанлък, в определения срок за подаване на офертата за участие;

в) поемане на съответната част от задълженията (в т.ч. и дългосрочни и краткосрочни кредити) и балансовите загуби на дружеството;

г) собствеността върху закупените дялове се прехвърля след заплащане на цената с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП.

3. Утвърждава информационния меморандум.

4. Закупуване на документация и подаване на предложенията за участие в преговорите-в стая 28 на общината до 27.VII.1999 г.

Председател: Р. Друмева

42108

РЕШЕНИЕ № 481 от 1 юли 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с Решение № 365 от 22.VII.1998 г. Общинският съвет-гр. Казанлък, реши:

1. Възлага на кмета на общината да извърши продажба на целодневна детска градина № 5, Казанлък, по реда на чл. 30 ЗППДОбП-чрез преговори с потенциални купувачи, при първоначална цена 147 750 000 лв.

2. Преговорите да се проведат при следните условия:

2.1. приоритетни условия по реда на тяхното посочване:

а) цена, която не може да бъде по-ниска от първоначалната;

б) начин на плащане-с банков превод по сметка на Община-Казанлък, за минимум 80 % от покупната цена-в деня на сключване на договора, а за останалите 20 %-в 14-дневен срок; за предимство се счита офертна цена, на която делът, платен в деня на сключване на договора, е по-голям;

в) проект за стопанско развитие на обекта и инвестиционна програма за срок 5 години, конкретизирани по размер, предназначение и години;

2.2. общи условия:

а) депозит за участие в преговорите-10 % от началната офертна цена, обявена в информационния меморандум, се внася по сметка № 3008095420/7444590004 в ТБ “Биохим”-АД, клон Казанлък, в определения срок за подаване на офертата за участие;

б) забрана за прехвърляне собствеността на обекта за срок 5 години след придобиването му.

3. Утвърждава информационния меморандум.

4. Закупуване на документация и подаване на предложенията за участие в преговорите-в стая 28 на общината до 30.VII.1999 г.

Председател: Р. Друмева

42109

РЕШЕНИЕ № 482

от 1 юли 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с Решение № 441 от 18.III.1999 г. Общинският съвет-гр. Казанлък, реши:

1. Възлага на кмета на общината да извърши продажба по реда на чл. 35 ЗППДОбП на обект-магазин за пилета, месо и колбаси, бул. Ал. Батенберг 10, Казанлък, общински нежилищен имот, невключен в състава на общински предприятия и дружества, на подалата предложение X.X.X. от Казанлък.

2. Утвърждава оценката на обекта в размер 33 680 000 лв. Изплащането да се извърши в съответствие с чл. 40 ЗППДОбП.

3. Преференциите по чл. 40 ЗППДОбП да се приспаднат от последната вноска.

Председател: Р. Друмева

42110

РЕШЕНИЕ № 483 от 1 юли 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 4 ЗППДОбП и чл.21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският съвет-гр. Казанлък, реши:

1. Открива процедура за приватизация чрез търг с явно наддаване по реда на чл. 30 ЗППДОбП на обект-магазин, бул. Ал. Батенберг 10, Казанлък-общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта и сключването на договори за него.

Председател: Р. Друмева

42111

ОБЩИНА-ГР. КРИВОДОЛ

РЕШЕНИЕ № 14 от 12 май 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл.3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Криводол, реши:

1. Открива процедура за приватизация на “Строител-Криводол”-ЕООД, и “Автотранспорт Криводол”-ЕООД.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи и сключването на договори за кредит, касаещи дружествата, подлежащи на приватизация.

3. Възлага на управителите на двете дружества в срок до 30.IХ.1999 г. да представят необходимите документи и информация за извършването на приватизационните сделки.

Председател: Т. Семов

42096

ОБЩИНА-ГР. ЛЯСКОВЕЦ

РЕШЕНИЕ № 489 от 24 юни 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 71 и 72 ЗОС Общинският съвет-гр. Лясковец, изменя Решение № 441 от 25.II.1999 г. (ДВ, бр. 26 от 1999 г.):

1. Намалява с 20 % началната концесионна цена на язовир “Пехчана” в землищата на Лясковец и с. Добри дял и язовир “Черни мост” в землищата на с. Мерданя и с. Драгижево, утвърдени с Решение № 441 от 25.II.1999 г.

2. Откритата процедура за предоставяне на концесия в срок 15 г. да се осъществи при следните променени условия:

а) язовир “Пехчана” в землищата на Лясковец и с. Добри дял с площ 429,039 дка, с начална цена 125 895 000 лв. и депозит за участие 6 294 750 лв.;

б) язовир “Черни мост” в землищата на с. Мерданя и с. Драгижево с площ 281,742 дка, с начална цена 81 846 840 лв. и депозит за участие 4 092 350 лв.

3. Концесионерът да се определи чрез присъствен конкурс, като се сключат концесионни договори при спазване от концесионера на следните изисквания:

а) да не предоставя на трети лица права върху обекта на концесията и да не го обременява с ипотеки, залози и други тежести;

б) да спазва изискванията, свързани със стопанисването и експлоатацията на язовира, по предписание на комисията, извършваща ежегодно проверки по техническото състояние на язовирите;

в) да ползва язовира по предназначение, при необходимост от ремонт да го извърши след писмено одобрение от концедента съгласно предвидените нормативни актове;

г) да предоставя при необходимост вода от язовира, обект на концесията, за напояване по искане на кметовете на населените места при възможност срещу заплащане;

д) да провежда концесионните действия при спазване на екологичната нормативна уредба, която се отнася до концесията;

е) след изтичане на срока на договора да предостави обратно на концедента обекта, предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация.

4. Концесионерът да заплати сумата на равни вноски, като първата година се счита за гратисен период, за втората се приспадне депозитът за участие и се заплати разликата от дължимата годишна вноска, а за останалите години от периода на концесията-по схема на плащането по години до края на концесионния период, неразделна част от договора с концесионера.

5. Да се направят съответните корекции в конкурсната документация.

6. Конкурсът за отдаване на концесията да се проведе през септември.

7. Възлага на кмета на общината да проведе последващите законови процедури по организацията и провеждането на конкурса по глава четвърта от Наредбата за условията и реда за предоставяне на концесии от ОбС-Лясковец.

Председател: П. Димитров

42349

ОБЩИНА-ГР. ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 672 от 1 юли 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Плевен, реши:

1. Допълва програмата за преобразуване и приватизация на общински фирми и имоти за 1999 г. с обект-магазин, на ул. Ген. Ганецки 48.

2. Открива процедура за приватизация на обект-магазин, на ул. Ген. Ганецки 48, по реда на чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП-чрез преговори с потенциални купувачи.

Председател: Др. Ванков

42459

ОБЩИНА-ГР. ТРОЯН

РЕШЕНИЕ № 450-III от 27 май 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 30, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30, 33, § 2 и 2а ЗППДОбП и Решение № 313-I от 21.V.1998 г. Общинският съвет-гр. Троян, реши:

1. Да се продаде чрез преговори с потенциални купувачи обект: цех в с. Гумощник, неурегулирано, включващо дворно място 4540 кв. м; дърводелна работилница с едноетажна масивна конструкция със застроена площ 378 кв. м; цех “Баки” с обща площ 720 кв. м, състоящ се от приземен етаж с масивна стоманобетонна конструкция с плоча със застроена площ 240 кв. м и производствен цех с метална конструкция с метални колони и метални ферми; административна сграда с масивна конструкция със стоманобетонна плоча и със застроена площ 83,60 кв. м; два метални навеса 70 кв. м и 95,90 кв. м, при начална офертна цена 58 874 000 лв.

2. Преговорите да се водят при следните условия:

а) представяне на становище за развитие на обекта за срок 3 г.;

б) предлаганата цена да не бъде по-ниска от началната офертна и да бъде изплатена в деня на сключването на договора за продажба при предвидените в него условия;

в) забрана за продажба на обекта за срок 3 г. от датата на прехвърляне собствеността на обекта.

Председател: Н. Чакъров

42048

РЕШЕНИЕ № 473-I от 30 юни 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Троян, отменя решения № 339-III от 10.IХ.1998 г. и № 423-III от 18.III.1999 г.

Председател: Н. Чакъров

42504

РЕШЕНИЕ № 473-III от 30 юни 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 3 и ал. 3, чл. 21 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Троян, реши:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Балканска звезда”-ЕООД, Троян.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит, освен с разрешение на Общинския съвет-Троян.

Председател: Н. Чакъров

42505

РЕШЕНИЕ № 473-V от 30 юни 1999 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 30, 33 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Троян, реши:

1. Да се открие процедура за приватизация на следните обекти: цех в с. Борима, попадащ в п. I, кв. 104, по плана на селото; цех в с. Калейца.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с обектите по т. 1, вкл. окомплектовката им, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност и наем.

3. Упълномощава кмета на общината да подготви и извърши продажбата на обектите по установения ред след одобрение на приватизационните оценки и метода на приватизация.

Председател: Н. Чакъров

42506

ЗАПОВЕД № 543 от 1 юли 1999 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА и решения № 313-I от 21.V.1998 г. и № 450-III от 27.V.1999 г. на Общинския съвет-гр. Троян,

нареждам:

1. Информационният меморандум за обекта по т. 1 на Решение № 450-III от 27.V.1999 г. да се закупува в стая 13 на общината срещу 20 000 лв. в брой в срок до 10.VIII.1999 г. вкл.

2. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден до 10.VIII.1999 г. вкл. след закупуване на информационен меморандум и предварителна заявка.

3. Депозитната вноска за участие в преговорите в размер 10 % от началната офертна цена на обекта по т. 1 да се внася по банкова сметка на Община-Троян, № 5040000138, банков код 13073532 в “Общинска банка”-АД, Ловеч, офис Троян, в срок до 10.VIII.1999 г. вкл.

4. Офертите да се приемат до 10.VIII.1999 г. вкл. в стая 13 на общината.

5. Начална дата за водене на преговорите-12.VIII.1999 г.

6. При неизлъчване на купувач на обекта по т. 1 да се проведат последващи преговори на 26.VIII.1999 г., като закупуването на информационния меморандум, внасянето на депозита, огледът на обекта и подаването на предложенията да се извършва до 24.VIII.1999 г. вкл.

Кмет: Д. Енкин

42049

ОБЩИНА-ГР. ХИСАР

ЗАПОВЕД № РД-06-207 от 5 юли 1999 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 13 ППЗНП във връзка с Решение № 374 от 24.VI.1999 г. на Общинския съвет-гр. Хисар, нареждам:

1. Считано от 15.IХ.1999 г. преобразувам чрез разделяне СДГ “Роза”, с. Старо Железаре, с филиал в с. Паничери, в две самостоятелни детски градини: ЦДГ “Роза”, с. Старо Железаре, и ЦДГ, с. Паничери.

2. Трудовите отношения с педагогическите и непедагогическите кадри да се уредят при условията на чл. 123 КТ.

Кмет: Зл. Гаръбски

42449

ОБЩИНА-ГР. ЧЕЛОПЕЧ

РЕШЕНИЕ № 38 от 6 юли 1999 г.

На основание чл. 21, т. 1 ЗМСМА, чл. 71, ал. 2 ЗОС Общинският съвет-гр. Челопеч, реши:

1. Открива процедура по учредяване на концесия на язовир “Кирчов извор”-община Челопеч.

2. Определя за предмет на концесията-поливна и мелиоративна дейност, рибовъдство и водопой.

3. Определя срок на концесията-15 г.

4. Определя начин на определяне на концесионера-търг с тайно наддаване.

5. Определя депозит за участие-парична сума в размер 800 лв., платима до 16 ч. и 30 мин. на деня, предхождащ търга.

6. Определя гаранции за изпълнение задълженията по концесионния договор-паричен депозит в размер 50 % от концесионното възнаграждение-4000 лв.

7. Определя изискване към концесионната дейност-поливането по гравитачен път да става за сметка на концесионера.

8. Определя заявленията за участие да се приемат до 16 ч. и 30 мин. на деня, предхождащ търга.

9. Определя търга да бъде проведен на 20.VIII.1999 г. в 10 ч. в сградата на Община-Челопеч.

Председател: П. Минева

41874

ОБЩИНА-ГР. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 656 от 30 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Шумен, реши:

1. Да се извърши продажба по реда на чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП на обособен обект-магазин за промишлени стоки на бул. В. Преслав 1, на правоимащия ЕТ “X.X.-Пердика”-Шумен.

2. Приема оценката на обекта в размер левовата равностойност на 27 455 щ. д.

3. Плащането да се извърши по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ в деня на реалното плащане.

4. Упълномощава кмета на общината да сключи приватизационната сделка.

Председател: Пл. Петков

42112

РЕШЕНИЕ № 659 от 30 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 30, ал. 1 и § 2а ЗППДОбП и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Шумен, реши:

1. Да се приватизира чрез търг с явно наддаване обособен обект-бръснарски салон на пл. Освобождение, с начална тръжна цена левовата равностойност на 18 412 щ. д.

2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на обекта.

3. Определя депозит за участие левовата равностойност на 1841 щ. д.

4. Плащането да се извърши чрез банков превод в седемдневен срок от сключването на договора по левовата равностойност на щатския долар в деня на внасяне на сумата.

5. Търгът ще се проведе на 12.VIII.1999 г. в 10 ч. в зала 363 на общината.

6. Утвърждава тръжната документация на обекта и договора за продажба като част от нея.

7. Определя цена на тръжната документация 20 000 лв. Тръжна документация се получава срещу внесена такса в брой в касата на общината, стая 240, в срок до 10.VIII.1999 г.

8. При неявяване на кандидати повторен търг за обекта да се проведе на 2.IХ.1999 г. в 10 ч. в зала 363 на общината при същите условия.

9. Възлага на кмета на общината организацията и провеждането на търга и сключването на приватизационната сделка.

Председател: Пл. Петков

42113

РЕШЕНИЕ № 660 от 30 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 30, ал. 1 и § 2а ЗППДОбП и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Шумен, реши:

1. Да се приватизира чрез търг с явно наддаване обособен обект-ателие на бул. Мадара 19, с начална тръжна цена левовата равностойност на 41 680 щ. д.

2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на обекта.

3. Определя депозит за участие левовата равностойност на 4168 щ. д.

4. Плащането да се извърши чрез банков превод в седемдневен срок от сключването на договора по левовата равностойност на щатския долар в деня на внасяне на сумата.

5. Търгът ще се проведе на 12.VIII.1999 г. в 10 ч. в зала 363 на общината.

6. Утвърждава тръжната документация на обекта и договора за продажба като част от нея.

7. Определя цена на тръжната документация 20 000 лв. Тръжна документация се получава срещу внесена такса в брой в касата на общината, стая 240, в срок до 10.VIII.1999 г.

8. При неявяване на кандидати повторен търг за обекта да се проведе на 2.IХ.1999 г. в 10 ч. в зала 363 на общината при същите условия.

9. Възлага на кмета на общината организацията и провеждането на търга и сключването на приватизационната сделка.

Председател: Пл. Петков

42114

от 30 юни 1999 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 30, ал. 1 и § 2а ЗППДОбП и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Шумен, реши:

1. Да се приватизира чрез търг с явно наддаване общински нежилищен имот на ул. Сан Стефано 3 с начална тръжна цена левовата равностойност на 35 266 щ. д.

2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на обекта.

3. Определя депозит за участие левовата равностойност на 3527 щ. д.

4. Плащането да се извърши чрез банков превод в седемдневен срок от сключването на договора по левовата равностойност на щатския долар в деня на внасяне на сумата.

5. Търгът ще се проведе на 12.VIII.1999 г. в 10 ч. в зала 363 на общината.

6. Утвърждава тръжната документация на обекта и договора за продажба като част от нея.

7. Определя цена на тръжната документация 20 000 лв. Тръжна документация се получава срещу внесена такса в брой в касата на общината, стая 240, в срок до 10.VIII.1999 г.

8. При неявяване на кандидати повторен търг за обекта да се проведе на 2.IХ.1999 г. в 10 ч. в зала 363 на общината при същите условия.

9. Възлага на кмета на общината организацията и провеждането на търга и сключването на приватизационната сделка.

Председател: Пл. Петков

42115

1347.-Центърът за масова приватизация на основание чл. 34 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 5 и чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП обявява резултатите от централизирания публичен търг за продажба на акции, проведен в периода от 26 април до 18 юни 1999 г. вкл.:

№ Наименование Седалище Брой Макси- Мини- Мини- Покупно- Брой Обща В т.ч. В т.ч.

на дружеството на дружеството акции, мална мална мална тръжна запла- стойност обща стой- обща стой-

предло- заявена заявена цена за (средно- тени на запла- ност на ност на

жени за цена цена класира- претеглена) акции тените заплате- заплате-

продажба не на цена за акции ните ните на търга заявка 1 акция акции акции

в левове в инвести-

ционни

бонове

1 АТЛАС АД ГР. ДИМИТРОВГРАД 2 373 110 000 100 5 000 8 270 479 3 961 330 0 3 961 330

2 МЕТИЗИ АД ГР. РОМАН 35 699 100 999 1 2 500 7 735 12 410 95 991 350 3 068 235 92 923 115

3 ТРУД-ЕНЕРГОИНВЕСТ АД ГР. РУСЕ 5 612 125 000 14 6 000 13 742 2 030 27 896 260 649 910 27 246 350

4 РУЙ 1706 АД ГР. СОФИЯ 32 437 250 000 2 3 421 7 300 9 848 71 890 400 751 310 71 139 090

5 ТРАНСПОРТ-ГАРАНТ АД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 3 318 25 000 1 000 7 017 8 032 3 149 25 292 768 0 25 292 768

6 СОРТОВИ СЕМЕНА АД ГР. СТАРА ЗАГОРА 6 917 100 000 1 000 5 101 12 680 2 312 29 316 160 470 386 28 845 774

7 СОКОЛА АД ГР. ПЕЩЕРА 4 208 80 000 1 000 5 136 9 522 2 014 19 177 308 150 440 19 026 868

8 СИЙКОМ АД ГР. ВАРНА 6 702 142 857 350 12 000 22 526 632 14 236 432 494 581 13 741 851

9 КАМЕНИНА АД ГР. ПЛЕВЕН 10 223 50 000 2 2 212 12 806 4 268 54 656 008 268 170 54 387 838

10 МОСТСТРОЙ АД ГР. СОФИЯ 14 569 260 000 1 64 200 124 488 33 4 108 104 94 248 4 013 856

11 ГАЛУС АД ГР. ХАСКОВО 14 731 250 000 1 20 000 24 538 6 644 163 030 472 4 972 602 158 057 870

12 ВИНПРОМ АД ГР. СОФИЯ 20 769 250 000 2 21 313 21 990 18 303 402 482 970 91 910 402 391 060

13 ВЕЛИНА АД ГР. ВЕЛИНГРАД 8 470 250 000 10 10 003 29 855 5 948 177 577 540 4 128 612 173 448 928

14 КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД ГР. ЗЕМЕН 6 438 250 000 100 2 000 6 143 609 3 741 087 249 947 3 491 140

15 САМОКОВСКА КОМУНА АД ГР. САМОКОВ 15 985 55 000 1 4 135 5 177 13 904 71 981 008 7 113 213 64 867 795

16 НОВОТЕКС-Р АД ГР. РАКИТОВО 18 087 50 000 2 552 1 180 15 862 18 717 160 7 872 340 10 844 820

17 СТРОЙИМПЕКС АД ГР. СОФИЯ 18 249 250 000 1 17 438 33 393 11 771 393 069 003 562 169 392 506 834

18 БУК АД С. ГУРКОВО 7 318 50 000 1 5 541 16 045 4 922 78 973 490 505 420 78 468 070

19 ТРАКИЙСКО ПИВО АД ГР. ПАЗАРДЖИК 11 419 162 000 2 2 500 8 252 2 962 24 442 424 75 200 24 367 224

20 ЕЛПРОМ-ХАРМАНЛИ АД ГР. ХАРМАНЛИ 34 118 50 639 1 101 3 288 1 210 3 978 480 11 120 3 967 360

21 КОТЛОСТРОЕНЕ АД ГР. СОФИЯ 63 977 750 000 1 2 550 8 194 44 717 366 411 098 950 311 365 460 787

22 ЕЛЕКТРА АД ГР. ХАРМАНЛИ 17 071 10 204 2 3 040 7 794 194 1 512 036 0 1 512 036

23 ДЪРВООБРАБОТВАНЕ АД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 17 065 250 000 2 15 065 15 345 15 731 241 392 195 7 120 241 385 075

24 ДРЪСТЪР АД ГР. СИЛИСТРА 2 003 25 000 100 6 000 10 138 189 1 916 082 165 658 1 750 424

25 ЗКМО-КОЧЕРИНОВО АД ГР. КОЧЕРИНОВО 27 745 50 000 1 3 000 7 031 2 811 19 764 141 213 720 19 550 421

26 МЕХАТРОНИКА АД ГР. ГАБРОВО 32 151 139 000 1 1 504 3 489 19 039 66 427 071 84 720 66 342 351

27 БИДА АД ГР. КОТЕЛ 4 068 90 011 1 4 100 14 910 159 2 370 690 50 200 2 320 490

28 ЕЛПРОМ-АНН АД ГР. ПЕТРИЧ 657 290 000 500 14 030 33 584 309 10 377 456 257 520 10 119 936

29 ЕМПИ АД С. ТОПОЛОВО 5 146 80 000 1 1 300 8 817 556 4 902 252 0 4 902 252

30 ТЕХНОТЕКС АД ГР. ПАЗАРДЖИК 32 719 50 000 1 2 000 10 015 2 365 23 685 475 157 770 23 527 705

31 ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМА-

ЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ АД ГР. СОФИЯ 489 500 000 400 29 000 52 615 225 11 838 375 483 760 11 354 615

32 ДЕТЕЛИНА АД ГР. ИХТИМАН 5 193 50 000 1 000 5 384 6 232 4 235 26 392 520 1 492 008 24 900 512

33 АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА АД ГР. ДУПНИЦА 5 621 62 500 1 000 33 000 50 030 2 788 139 483 640 82 950 139 400 690

34 НОРЧ АД ГР. СТАМБОЛИЙСКИ 7 081 50 000 60 16 600 23 007 4 611 106 085 277 986 470 105 098 807

35 ЗММ-ДРАГАНОВО АД С. ДРАГАНОВО 17 830 125 000 1 4 165 7 268 12 796 93 001 328 26 061 644 66 939 684

36 ИНТЪРГ АД ГР. СЛИВЕН 17 462 250 000 1 16 644 27 247 8 135 221 654 345 11 000 385 210 653 960

37 ТИКЕ АД ГР. ПЛОВДИВ 6 772 50 000 1 4 001 5 947 3 504 20 838 288 3 302 004 17 536 284

*Забележка. Всички величини в левове и инвестиционни бонове са посочени в стойности към 18 юни 1999 г. преди влизане в сила на Закона за деноминация на лева.

11111

776.- Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция, затвора-София, бул. Столетов 21, тел. 931-12-43, на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и Заповед № Р-40 от 5.VII.1999 г. на началника на затвора-София, обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за производствени нужди с полезна площ 30 кв. м в ТПО “Казичене”, София, кв. Казичене. Конкурсната документация се закупува срещу 10 лв., платени в касата на затвора до 20.VIII.1999 г., и се получава в служба МТСПБО на затвора-София, срещу документ за платената сума. Първоначална наемна цена-3 лв./кв. м. Предложения за участие се приемат до 20.VIII.1999 г. в служба МТСПБО, затвора-София. За контакти-тел.: 33-25-265,

33-25-276, 33-25-345, 33-25-381.

42303

223.-Управителният съвет на “Кремиковци”-АД, София, в качеството му на орган по § 10, ал. 2 ЗППДОбП на основание чл. 1, ал. 3 от Наредбата за търговете и разрешение на Агенцията за приватизация № 9200-20-496 от 8.IV.1999 г. обявява търг с явно наддаване за продажба на ДМА, собственост на “Кремиковци”-АД, бивше “Взривно стопанство” при мина “Делян”-с. Делян, община Дупница, при следните условия: 1. цена-30 616 000 лв.; цената на продадения ДМА се заплаща до 5 работни дни след спечелване на търга по посочена от продавача банкова сметка; 2. неспазването на срока за заплащане погасява правото на спечелилия да получи ДМА и последният губи внесения депозит за участие; 3. цената е без ДДС; 4. търгът ще се проведе на 20.VII.1999 г. в 10 ч. в София, кв. Ботунец, “Кремиковци”-АД, сградата на строителите, стая 127-заседателна зала; повторен търг се провежда 5 работни дни след първоначалната дата в 14 ч. в “Кремиковци”-АД, сградата на строителите, стая 127-заседателна зала; 5. размерът на депозита за участие в търга е 10 % от началната цена-3 061 600 лв.; заплащане на депозита се извършва по банкова сметка № 1014799609, банков код 20078270, Обединена българска банка-АД, клон “Сердон”; депозитът се счита за внесен в деня на заверяване на банковата сметка на “Кремиковци”-АД, със съответната сума; 6. тръжна документация се получава в София, кв. Ботунец, “Кремиковци”-АД, сградата на строителите, стая 125, след заплащане на такса в размер 75 000 лв. (без ДДС) в касата на дирекция “Приватизация”, стая 203, на същия адрес; 7. продажбата на тръжна документация се прекратява 24 часа преди началото на търга. Телефони за контакти: 47-93-08 и 454-53-42.

41882

207.-“Балканкар-ЗП Т. Петров”-АД, София, на основание чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете, чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП и решение от 2.VII.1999 г. на съвета на директорите на дружеството обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДМА-собственост на дружеството: три броя зъбонарезни машини, както следва: ZFTKK 500/3А, фабричен № 641004, с начална тръжна цена 60 506 лв. (без ДДС); ZFTKK 500/3А, фабричен № 641006, с начална тръжна цена 60 506 лв. (без ДДС); ZFRKK 500/3, фабричен № 650104, с начална тръжна цена 60 506 лв. (без ДДС). Машините са комплектна линия за производство на зъбни колела. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 21.VII.1999 г. в 16 ч. в заседателната зала на дружеството-София, ул. Малашевска 8. Депозитът за участие за една машина е 7000 лв., вносим по сметка на дружеството, посочена в тръжната документация, в срок до 20.VII.1999 г. При непровеждане на обявения търг повторен търг с тайно наддаване ще се проведе на 2.VIII.1999 г. в 10 ч. на същото място. Тръжната документация на стойност 100 лв., платими в брой в касата на дружеството, се получава след представяне на квитанцията от кабинета на изпълнителния директор. Оглед на ДМА-всеки работен ден (с изключение на деня на търга) след закупуване на тръжна документация. За справки: тел. 39-50-73 и тел./факс 39-49-74.

41742

4.-“Български пощи”-ЕАД, София, на основание чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете и решение на съвета на директорите от 26.V.1999 г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните употребявани автомобили:

ТПБП-Благоевград-ГАЗ 53-2 бр., Москвич 2140-3 бр., УАЗ 452 Д-2 бр.;

ТПБП-Велико Търново-ЖУК А06-2 бр., УАЗ 452 Д-1 бр., ГАЗ 53 А-1 бр.;

ТПБП-Кърджали-Москвич 2140-1 бр.; УАЗ 452 Д-1 бр.;

ТПБП-Ловеч-ЖУК А06-1 бр., УАЗ 452-1 бр., ГАЗ 53 А-1 бр.;

ТПБП-Плевен-Преслав 1100-2 бр.;

ТПБП-Русе-Москвич 2140-2 бр.; ЖУК А06-1 бр., ГАЗ 53 А-1 бр.;

ТПБП-Смолян-Москвич 2140-1 бр., ГАЗ 53 А-1 бр., УАЗ 452 Д-3 бр.;

ТПБП-Ямбол-ГАЗ 53 А-1 бр.

Търгът ще се проведе на 19.VII.1999 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на “Български пощи”-ЕАД, София, ул. Арсо Пандурски 1, бл. 31, стая 101. Повторен търг ще се проведе на същия адрес на 26.VII.1999 г. в 10 ч. и 30 мин. Цена на тръжната документация-25 000 (25) лв. Тръжната документация се заплаща в брой и се получава в сградата на “Български пощи”-ЕАД, София, ул. Арсо Пандурски 1, бл. 31, стая 313, касова служба, или в съответните териториални поделения на дружеството в срок до 16.VII.1999 г. Списъкът на обектите, началните тръжни цени и начинът на плащане са посочени в тръжните условия. Оглед на автомобилите ще се извършва в съответните териториални поделения на “Български пощи”-ЕАД, от 12 до 16 юли от 9 до 16 ч. Депозитът за участие в търга, представляващ 10 % от първоначалната тръжна цена за всеки автомобил, се внася по банковата сметка (или в касата) на съответното териториално поделение на “Български пощи”-ЕАД, или по сметка на ЦУ на “БП”-ЕАД. Допълнителна информация-на тел. (02) 949-33-02.

42325

5.-“Български пощи”-ЕАД, София, на основание чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете и решение на съвета на директорите от 26.V.1999 г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, намиращи се в пощенските станции, и на павилиони РП в следните териториални поделения: Благоевград-23 бр., Велико Търново-13 бр., Враца-7 бр., Габрово-2 бр., Добрич-2 бр., Монтана-1 бр., Пазарджик-3 бр., Перник-1 бр., Плевен-1 бр., Пловдив-4 бр., Разград-5 бр., Смолян-3 бр., София-град-5 бр., Хасково-1 бр., и Шумен-1 бр. Търгът ще се проведе на 21.VII.1999 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на “Български пощи”-ЕАД, София, Студентски град, ул. Арсо Пандурски 1, бл. 31, стая 101. Повторен търг ще се проведе на същия адрес на 28.VII.1999 г. в 10 ч. и 30 мин. Списъкът на обектите, първоначалната тръжна цена и начинът на плащане са посочени в тръжните условия. Закупуването и получаването им става в сградата на ЦУ на “БП”-ЕАД, София, ул. Арсо Пандурски 1, бл. 31, стая 101, или в съответните териториални поделения на дружеството в срок до 20.VII.1999 г. в работно време. Цена на тръжната документация-25 000 (25) лв. Огледът на обектите може да се извърши по местонахождението им в работните дни от 12 до 20 юли 1999 г. от 9 до 16 ч. Депозитът за участие в търга е в размер 10 % от началната тръжна цена за всяко помещение или павилион РП и се внася по банковата сметка на съответното териториално поделение или по сметка на ЦУ на “БП”-ЕАД. Справки-на тел. (02) 949-33-04.

42326

6.-“Български пощи”-ЕАД, София, на основание чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете и решение на съвета на директорите от 26.V.1999 г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на павилиони РП, намиращи се извън пощенските станции, в следните териториални поделения: Благоевград-19 бр., Видин-5 бр., Монтана-1 бр., Пазарджик-2 бр., Перник-2 бр., Пловдив-5 бр., Силистра-1 бр., Стара Загора-45 бр., и Ямбол-3 бр. Търгът ще се проведе на 20.VII.1999 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на “Български пощи”-ЕАД, София, Студентски град, ул. Арсо Пандурски 1, бл. 31, стая 101. Повторен търг ще се проведе на същия адрес на 27.VII.1999 г. в 10 ч. и 30 мин. Списъкът на обектите, първоначалната тръжна цена и начинът на плащане са посочени в тръжните условия. Закупуването и получаването им става в сградата на ЦУ на “БП”-ЕАД, София, ул. Арсо Пандурски 1, бл. 31, стая 101, или в съответните териториални поделения на дружеството в срок от 8 до 19 юли 1999 г. в работно време. Цена на тръжната документация-25 000 (25) лв. Огледът на обектите може да се извърши по местонахождението им в работните дни от 12 до 19 юли 1999 г. от 9 до 16 ч. Депозитът за участие в търга е в размер 10 % от началната тръжна цена за всеки павилион РП и се внася по банковата сметка на съответното териториално поделение или по сметка на ЦУ на “БП”-ЕАД. Справки-на тел. (02) 949-33-04.

42324

X.X.-ликвидатор на “Аутоспектър”-ЕООД, София, в ликвидация, на основание чл. 9а, ал. 1 от Наредбата за конкурсите удължава срока за конкурса за продажба на Младежки дом на културата-втори етаж, ул. Костенски водопад 59, при следните условия: офертна цена не по-малка от посочената в конкурсната документация; проект за развитието на обекта за срок 3 г.; депозит за участие-10 % от офертната цена; забрана за прехвърляне на собствеността за срок 3 г. Офертите за участие се подават в управлението на дружеството, ул. Камен Андреев 22, София, в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, до 15 ч. всеки работен ден. Оглед може да се извърши след закупуване на конкурсната документация на стойност 150 лв. (нови). Справки-на тел. 22-35-98 и 21-80-05.

41755

X.X.X.-ликвидатор на “Булгарторг”-ЕООД, Бяла Слатина, в ликвидация, на основание чл. 3, ал. 3 във връзка с чл. 30 и 33 ЗППДОбП и чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и чл. 1, ал. 2, т. 4 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите обявява публично оповестен конкурс за продажба на обекти-собственост на “Булгарторг”-ЕООД, в ликвидация, в Бяла Слатина:

1. склад “Детска конфекция” на стойност 7 740 000 лв.;

2. склад “Железария” на стойност 1 976 000 лв.;

3. склад “Резервни части” на стойност 970 000 лв.,

при следните условия:

-предложената цена да не бъде по-ниска от обявената;

-цената на обекта да се изплати в брой или безкасово в деня на сключване на договора;

-правото на собственост върху обекта преминава от момента на заплащане на конкурсната цена и подписването на договора;

-кандидат-купувачът да представи бизнесплан за развитие на обекта, включително програма за влагане на инвестиции (по години и предназначение) и брой на работните места за срок три години от подписване на договора;

-купувачът да поеме задължение, че докато действа бизнеспланът, няма да продаде обекта на друго лице;

-бизнеспланът да бъде за дейности с технология, която отговаря на екологичните изисквания;

-при преценка на условията, при равни предложения от двама или повече участници, приоритетно се приема офертата, която е предложила най-изгоден бизнесплан.

Всеки участник в конкурса представя конкурсна документация, включително документ за закупуването є и депозит в размер 10 % от конкурсната цена, внесена в брой при подаване на книжата в касата на дружеството.

Конкурсната документация се закупува от дружеството при цена 70 000 лв. Книжата за участие в конкурса се приемат в дружеството до 27.VII.1999 г. вкл. до 16 ч. Конкурсът ще бъде проведен и резултатите обявени на 29.VII.1999 г. в 10 ч. в канцеларията на дружеството, Бяла Слатина, шосе Търнава. Ако на посочената дата не бъде определен купувач, такъв ще бъде определен на 6 или 12.VIII.1999 г. в 10 ч. на същото място. За участие в конкурса на посочените резервни дати при същите условия могат да се явят нови кандидати, които да депозират участието си два дни преди 6 и 12.VIII.1999 г. Огледът на обектите може да стане всеки работен ден от 10 до 16 ч. до края на срока за подаване на документите за участие. Посочените суми са неденоминирани.

42464

398.-Институтът по хидро- и аеродинамика-Варна, на основание чл. 1, ал. 1 и 2 и чл. 18 от Наредба № 7 за продажба на движими вещи-частна държавна собственост и Заповед № 78 от 1.VII.1999 г. обявява търг с явно наддаване за продажба на:

1. стоманобетонови покривни панели 12ґ2 м-21 броя;

2. стоманобетонови фасадни панели-14 броя;

3. стоманобетонови подови панели-5 броя;

4. стоманобетонови канали-28 броя;

5. стоманобетонови греди, колони и стълбища-55 броя;

6. кран мостов двугредов Q=20/5 т, LK=10 м, H=15 м;

7. кран мостов двугредов Q=5 т, LK=16 м, H=15 м;

8. кран едногредов висящ Q=3.2 т, LK=9 м, H=15 м-

2 броя;

9.кран едногр. висящ триопорен Q=2 т, LK=22 м, H=15 м;

10. телфер електрически Q=3.2 т, H=12 м-2 броя;

11. система за управление на двигател 2 МВт-един комплект;

12. гилотина L=2000 мм, б=6 мм;

13. банциг БУ-402-2 броя;

14. струг дърводелски;

15. петоперационна дърводелска машина КП 321;

16. хидравлична ножовка;

17. шмиргел 315 с прахоуловител;

18. шумозаглушител ЩЦ 400/10-2 броя;

19. заваръчни маси с газов всмукател П-71-3 броя;

20. компресор КМ-25;

21. циклон за дървени стърготини;

22. постояннотокови двигатели, 0.7 до 4.5 кВт-23 броя;

23. тахогенератор ТМТ-30-10 броя;

24. генератор П-31, 1.5 кВт-4 броя;

25. промишлени вентилатори, покривни и други-11 броя;

26. ел. табла-9 броя;

27. въздухоотоплители от тип АВВ-10 броя;

28. елементи за отопление и вентилация, по опис;

29. резервоар пластмасов, 10 куб. м;

30. обзавеждане и инвентар-по опис;

31. оборудване за фотолаборатория-по опис;

32. електронна лабораторна апаратура-по опис;

33. персонални компютри Правец-16, 286 и 386-10 броя;

34. езиков кабинет за 12 курсисти-един комплект;

35. микрофилмираща система “Пентакта” R100-един комплект;

36. фоторепродукционен апарат Лит-Стар.

Търгът ще се проведе на 27.VII.1999 г. (следващи дати-10.VIII.1999 г. и 24.VIII.1999 г.) в 10 ч. в административната сграда на Института по хидро- и аеродинамика-Варна. Депозит за участие-10 % от началната тръжна цена. Подробен списък с началната тръжна цена се предоставя при поискване. Огледът се извършва всеки работен ден от 9 до 15 ч. За справки-тел. (052) 775369, 776390, 776594.

41764

344.-“НИТИ”-ЕАД, Казанлък, на основание Заповед № РД-31-324 от 15.VI.1999 г. на министъра на промишлеността и Разрешение на АП № 92-00-07-804 от 16.VI.1999 г. обявява продажба на дълготрайни материални активи чрез преговори с потенциални купувачи. Списъкът на машините и съоръженията и условията за участие в преговорите са на разположение в дружеството. За справки-тел. (0431) 2-48-84.

42069

52.-“Териком”-ЕООД, Монтана, ул. Индустриална 11, на основание чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете обявява явен търг на 28.VII.1999 г. в 10 ч. в управлението на дружеството за продажба на: магазин за РРП в П-1, кв. 337, ж.к. Пъстрина, Монтана, с начална тръжна цена 5550 лв.; склад-хладилник в П-V, кв. 1, Бяла Слатина, с начална тръжна цена 8100 лв.; административна сграда във Видин с начална тръжна цена 12 900 лв. и оборудване и инвентар по списък, изложен в складовата база и в управлението на дружеството. Обявените цени са без ДДС. Депозит-10 % от началната тръжна цена, и закупуване на тръжни книжа срещу 20 лв. за ДМА ще се приемат в касата на дружеството до 10 ч. на 28.VII.1999 г. Оглед-всеки работен ден от 10 до 16 ч. Повторен търг ще се проведе на 11.VIII.1999 г. по същото време, на същото място и при същите условия. Информация-на тел. (096) 2-22-18 и 2-85-23.

42531

16.-СУ “Св. X.X.” обявява конкурси за: професори по: 05.05.09 граждански процес-един; 05.07.04 специална педагогика (педагогика на зрително затруднените)-един; 05.03.03 средновековна обща история (средновековна балканска история)-един; 05.04.06 литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (корейска, монголска и тибетска литература)-един, със срок 3 месеца; доценти по: 01.01.10 теория на вероятностите и математическа статистика-един; 05.04.22 класически езици (старогръцки език)-един; 05.08.35 книгознание, библиотекознание и библиография (книгознание, история на книгата)-един; 05.11.02 политология (национална сигурност и управление на конфликти)-един; 05.04.22 класически езици (латински език)-един; 02.22.05 системи и устройства за опазване на околната среда (инженерни методи и технологии за опазване на екосистемите)-един; 05.02.20 социално управление-един; 05.02.01 политическа икономия-един; 05.02.26 маркетинг-един; 05.07.01 теория на възпитанието и дидактика (дидактика)-един; 05.05.12 финансово право-един; 05.07.02 история на педагогиката и българското образование-един, със срок 3 месеца; асистенти по: методика на обучението (професионално направление-селско стопанство)-един; астрофизика и звездна астрономия (звезди с висока светимост)-един; съвременен френски език (морфосинтаксис)-един; методика на обучението по португалски език-един; съвременен френски език (практически курс)-един, със срок 3 месеца; палеонтология и стратиграфия (исторична геология)-един, със срок 2 месеца; методика на обучението по биология-един; зоология (зоология на безгръбначните животни)-един, със срок 1 месец; асистенти по чл. 68 КТ: практически италиански език-един, със срок 3 месеца; клетъчна биология-един; вероятности и статистика-един; клетъчна биология (цитология)-един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи-в стая 6 на ректората.

42462

11.-Югозападният университет “X.X.”-Благоевград, обявява конкурси за: доценти по: 05.04.11 общо и сравнително езикознание-един; 05.03.04 нова и най-нова обща история-един; 05.04.10 журналистика (убеждаваща комуникация и интеркултурна реторика)-един; 01.03.22 физика на вълновите процеси-един; 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства (скулптура)-един; 05.07.03 методика на обучението (здравна превенция-хигиена и здравно възпитание)-един, със срок 3 месеца; асистенти по: германски езици (английски език)-двама; литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (английска литература)-един; логика-един; съвременни философски учения-един; филмова и телевизионна режисура-един; със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в ректората, ет. 3 (ново крило), стая 14, тел. 206-29.

42071

500.-Бургаският свободен университет обявява към: Бизнесфакултета конкурс за асистент по 05.02.06 статистика и демография; Филологическия факултет конкурс за асистент по 05.04.17 български език (фонетика на СБЕ), двата със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в университета, ул. Александровска 101, стая 237, тел. 2-10-25 (203).

42533

319.-Варненският свободен университет обявява конкурси за асистенти по 05.02.20 социално управление (публична администрация-държавна власт и държавна администрация и стратегическо управление в публичната сфера-един; информационно-аналитично осигуряване на защитата на националната сигурност-един) със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в университета, тел. 355-342.

41600

335.-Варненският свободен университет обявява конкурси за асистенти по: 01.02.04 механика на деформируемото твърдо тяло-един; 02.21.06 автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране-един; 01.07.12 инженерна геология-един, всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в университета, тел. 355-342.

42532

285.-Пловдивският университет “X.X.” обявява конкурс към Филиала “X.X.”-Кърджали, за асистент по методика на обучението по български език със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-във Филиала-Кърджали, бул. Беломорски 26, тел. 2-21-36, 2-54-95.

41601

32.-Тракийският университет-Стара Загора, обявява конкурси за: Аграрния факултет за: доценти по: 05.02.18 икономика и управление на селското стопанство към катедра “Аграрна икономика”-един; 01.06.26 морфология към едноименната катедра-един; асистенти по: зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване към катедра “Приложна екология и зоохигиена”-един; икономика и управление на селското стопанство към катедра “Аграрна икономика”-един; Ветеринарномедицинския факултет за: асистент по анатомия, хистология и цитология (цитология, хистология и ембриология) към катедра “Цитология, хистология и ембриология”-един, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в ректората, отдел “Научен”, стая 226, тел. (042) 7-61-41.

42129

558.-Националният институт по образование-София, обявява конкурс за ст. н. с. II степен по 05.07.03 методика на обучението (по български език в средното образование) със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в Националния институт по образование, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, София 1113, тел. 70-00-12, стая 216.

42100

391.-Институтът за български език при БАН-София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник I ст. по 05.04.17 български език за нуждите на Секцията за българска ономастика и етнолингвистика със срок 2 месеца от обнародването; старши научен сътрудник II ст. по 05.04.17 български език за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в канцеларията на института, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 72-23-02.

42461

180.-Институтът за литература при БАН-София, обявява конкурс за научен сътрудник по българска литература със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в канцеларията на института, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 7, стая 704, тел. 70-18-30.

41719

496.-Институтът по физика на твърдото тяло при БАН-София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник II ст. по 01.03.26 електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя със срок 2 месеца; научен сътрудник по 01.03.22 физика на вълновите процеси (оптоелектроника и лазерна техника) със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи-в Личен състав, София, бул. Цариградско шосе 72, тел. 77-34-92.

41884

273.-Институтът по математика и информатика при БАН-София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник II ст. по 01.01.11 изследване на операциите за нуждите на Института по математика и информатика със срок 3 месеца; научен сътрудник по информатика (по чл. 68 КТ) за нуждите на Института по математика и информатика със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.

41883

1.-Институтът по обща и неорганична химия на БАН-София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 01.05.02 неорганична химия за нуждите на лаборатория “Синтез и реакционна способност на оксидни системи” при ИОНХ със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 72-48-01.

42490

12.-Институтът по астрономия при БАН-София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 01.04.01 астрономия и небесна механика със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, бул. Цариградско шосе 72, тел. 75-89-27.

42485

187.-Институтът по молекулярна биология при БАН обявява конкурс за старши научен сътрудник II степен по 01.05.10 биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки-в института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, тел. 72-80-50.

42070

113.-Кирило-Методиевският научен център-БАН, обявява конкурс за н. с. по 05.04.17 български език (кирилометодиевистика) със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в КМНЦ, София, ул. Московска 13, ет. 2.

42102

194.-ЦЛ по биомедицинско инженерство при БАН, София, обявява конкурс за ст. н. с. I ст. по 01.06.06 био-физика за нуждите на секция “Анализ и моделиране на възбудимостта на биологични структури” със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в лабораторията, София, ул. Акад. X.X., бл. 105, тел. 70-03-26.

42116

152.-ВИХВП-Пловдив, обявява конкурс за асистент по 02.21.07 автоматизирани системи за обработка на информация и управление (програмиране и използване на компютри) със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, бул. Марица 26, тел. 44-90-31.

42141

277.-Институтът по животновъдство-Костинброд, обявява конкурс за научен сътрудник по 01.06.10 биохимия със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, Костинброд, Институт по животновъдство.

41935

174.-Университетската болница “Александров-ска” при МУ-София, Катедра по обща и клинична патология, обявява конкурс за професор по 03.01.03 патологоанатомия и цитопатология със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в катедрата, ул. Здраве 2, тел. 52-29-64.

42651

168.-Университетската болница “Александров-ска” при МУ-София, Катедра по обща и клинична патология, обявява конкурс за асистент по 03.01.03 патологоанатомия и цитопатология със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в катедрата, ул. Здраве 2, тел. 52-29-64.

42652

682.-Университетската болница “Царица Йоанна” при Медицинския университет-София, обявява конкурс за старши научен сътрудник I ст. по 03.01.35 оториноларингология за нуждите на Катедрата по УНГ болести-МУ-София, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в Катедрата по УНГ болести, бул. X.X.X. 26, тел. 44-22-06.

42653

901.-Министерството на околната среда и водите, ул. Гладстон 67, на основание чл. 5 ЗВДОбП с Решение на УС на НФООС от 24.IV.1999 г. възлага държавна поръчка чрез пряко договаряне с един участник за производство на специализирани сметосъбиращи и сметопочистващи автомобили. Възлагането ще се извърши при условията и по реда на чл. 58 ЗВДОбП.

42331

X.X.-министър на околната среда и водите, председател на конкурсната комисия, на основание чл. 19 ППЗК в изпълнение на Решение № 390 на Министерския съвет от 15 юни 1999 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище “Белово”, област Пазарджик, обект-изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 56 от 1999 г.), съобщава, че:

1. На 6.Х.1999 г. в 10 ч. в сградата на МОСВ на бул. Княгиня Мария-Луиза 22 в заседателната зала ще се проведе присъствен конкурс за определяне на концесионер за концесията за минерална вода от находище “Белово”, община Белово, област Пазарджик.

2. Конкурсните книжа се предоставят в съответствие с чл. 19а от Правилника за прилагане на Закона за концесиите и срещу квитанция за заплащането им в стая № 5 на II етаж в сградата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, до 20 дни от деня на обнародването в “Държавен вестник”:

2.1. цената на конкурсните книжа е 500 лв. (500 000 лв.) и се внася в касата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, ет. 3, стая № 22, от 9 до 12 ч.

3. Заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на МОСВ, ул. Уйлям Гладстон 67, ет. 4, всеки работен ден до 17 ч. в срок до 35 дни от обнародването към “Държавен вестник”. Към заявлението се прилагат:

3.1. удостоверение за регистрацията на участника като търговец;

3.2. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години;

3.3. удостоверение за закупени конкурсни книжа и квитанция за внесен депозит по т. 4;

3.4. декларацията за опазване тайната на сведенията, съдържащи се в конкурсните книжа, която се попълва при получаване на конкурсните книжа;

3.5. надписан плик с адрес на кандидата за изпращане на писмо по т. 5 за допускане до участие в конкурса.

4. Депозитът за участие в конкурса е 1000 лв. (1 000 000 лв.) и се внася по сметка на МОСВ № 5000138730, код 66196611, при БНБ-Централно управление, София.

5. Допуснатите от комисията до участие в конкурса кандидати ще бъдат известени с писмо на посочения на пощенския плик по т. 3.5 адрес, след което кандидатите могат да представят конкурсните си предложения.

6. Конкурсните предложения се представят в стая № 5 на II етаж в сградата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, в големия плик, приложен към конкурсните книжа, запечатан и ненадписан, най-късно до 17 ч. на 24.IХ.1999 г. В малкия плик участникът представя запечатан входящия номер на заявлението си по т. 3.

7. Конкурсните условия са:

7.1. представяне на инвестиционните намерения и финансовите условия и показатели;

7.2. бизнеспрограма;

7.3. предложение за оптимално усвояване на предоставения с концесията ресурс;

7.4. представяне на кандидата.

За справки-тел. 981-88-41.

42649

1.-“Профилактика, рехабилитация и отдих”-ЕАД, София, на основание чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете и Решение № 38 на Надзорния съвет на НОИ от 18.VI.1999 г. във връзка с § 5, ал. 4 от Закона за фонд “Обществено осигуряване” обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обособени чести: 1. туристическа спалня “Клисура”, гр. Клисура, с начална цена 41 600 лв.; 2. почивен дом “Шагаданов”, курорт “Цигов чарк”, с начална цена 27 900 лв.; 3. столова “Каменица”, Велинград, с начална цена 70 300 лв.; 4. помощно стопанство, Велинград, с начална цена 26 000 лв.; 5. туристически заслон “Самоводица”, Велинград, с начална цена 20 400 лв. Търгът ще се проведе 15 дни след обнародването в “Държавен вестник” в 14 ч. в сградата на “ПРО”-ЕАД, София, район “Изгрев”, ул. 172 № 11. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден до началото на търга от 9 до 17 ч. Депозитната вноска-10 % от началната тръжна цена, се внася до началото на търга по сметка № 1010663701, код 66084219, ТБ “Биохим”, клон Батенберг. Повторен търг в случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете ще се проведе на 1.IХ.1999 г. в 14 ч. на същото място. Тръжната документация се закупува от деловодството на “ПРО”-ЕАД, София, стая 215, тел. 703 741. Цената на тръжната документация за един обект е 50 лв. и се заплаща в касата на дружеството, стая № 233, в срок до началото на търга. Справки-на тел. 70-95-47.

42819

3.-“Български пощи”-ЕАД, София, ул. Арсо Пандурски 1, бл. 31, на основание § 6, ал. 1 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 2, 5 и чл. 58, т. 3 ЗВДОбП и решение на съвета на директорите от 26.V.1999 г. възлага изпълнение на държавна поръчка чрез процедура за пряко договаряне с един участник-“Автомотор Корпорация”-АД, за закупуване за технологични нужди на нови товарни автомобили марка “Ситроен”.

42323

5.-Община-гр. Поморие, ул. Солна 5, на основание чл. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 7 ЗВДОбП и Решение № 2 от 26.III.1999 г. на Общинския съвет-гр. Поморие, възлага общинска поръчка за преустройство на втори етаж на сграда-бивш стол за пансионатно хранене, в търговски център:

1. начин на възлагане-чрез конкурс;

2. гаранция за участие в конкурса-20 000 лв.; банкова гаранция по банкова сметка № 3017000108, БИН 7304000002, код 20078234, ТБ “ОББ”-Поморие;

3. изисквания към участниците в конкурса-отразени в конкурсната документация;

4. конкурсна документация-получава се срещу предварителна заявка на тел. 0596/23-04 и внесена такса 100 лв. всеки работен ден от 8 до 17 ч. в стая 22;

5. оглед на обекта-всеки работен ден от 8 до 17 ч.;

6. срок на представяне на офертите-до 17 ч. на 13.VIII.1999 г. в деловодството на общинската администрация;

7. отваряне на офертите-16.VIII.1999 г. в 10 ч. в заседателната зала на общината.

8. За информация-тел. 0596/23-04.

42516

СЪДИЛИЩА

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5013/98 прекратяване на дейността и обявява в ликвидация “Интер Лайн”-ООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация на дружеството 6 месеца.

30535

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 358/99 промени за “Елит-Прес”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Димчо Дебелянов 6.

30536

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4890/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ММ-ресурс”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 2, бл. 204, вх. 2, ет. 1, ап. 25, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки, всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

30537

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4891/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Борекс-99”-ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Панчарево, район “София-Панчарево”, ул. Йованец 26, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки, всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

30538

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 16538/97 промени за “Йълдъс”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Възраждане”, бул. Александър Стамболийски 35; заличава съдружниците Йозман Ерджан и Учкан Емер.

30549

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2727/97 промени за “Бейси дизайн”-ООД: заличава съдружника X.X.X.. Дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Бейси дизайн”-ЕООД, с непроменени предмет на дейност, капитал, с неопределен срок; вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 323, вх.Б, ап. 39, едноличен собственик на капитала е X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от собственика X.X.X..

30550

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 14809/97 за “Ле-Джем”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

30551

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3968/98 промяна за “Метро кеш енд кери България”-ЕООД: увеличава капитала от 45 845 310 000 лв. на 55 845 310 000 лв.

30552

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 14464/91 промени за “Рила-Комерс”-ЕООД, с държавно имущество: заличава управителя X.X.X.; вписва за управител X.X.X..

30518

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 14678/91 промени за “Кореком”-ЕАД, с държавно имущество: заличава прокуриста Хюсеин Йълмаз; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

30519

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 24946/91 промени за “Леяркомплект”-АД: заличава члена на съвета на директорите X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите X.X.X..

30520

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 25485/91 промени за “Инкомс-Телеком Холдинг”-АД: вписва изменения и допълнения в устава, приети на общото събрание на акционерите на 30.VII.1998 г.

30521

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2725/93 промени за “МБЛ България-Компютърленд”-ООД: увеличава капитала от 50 000 на 5 000 000 лв.

30522

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 14656/94 промени за “Поли-Берш”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

30523

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 19646/94 промени за “Тримедиа”-ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

30524

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 23506/94 промени за “Директ-МХ”-ООД: вписва за съдружник X.X.X.; заличава съдружника X.X.X.; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; заличава управителя X.X.X.; вписва за управител X.X.X..

30525

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф. д. № 15418/95 промяна за “Петроком”-ООД: увеличава капитала от 201 000 лв. на 5 000 000 лв.

30542

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д. № 9995/96 за “Виртшафтсблат”-ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

30543

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11620/96 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Стора”-ООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 1 година.

30544

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф. д. № 7092/96 промени за “Протех-моби”-ЕООД: вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X.. Дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Картек 99”-ООД, и се управлява и представлява от X.X.X.-X..

30547

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф. д. № 13647/96 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Ситиком експрес”-ООД, със срок на ликвидация 3 месеца от обнародването на поканата до кредиторите в “Държавен вестник” и ликвидатор X.X.X..

30548

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 9607/96 прехвърляне на “Киберлинк”-ЕООД, от X.X.X. на “Еврокапитал”-АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

30545

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4123/96 промяна за “Кристал-Л”-ЕООД: увеличава капитала от 1 810 000 лв. на 5 000 000 лв.

30546

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5891/94 за “Киндакджи”-ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

28701

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6697/94 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Фрол инженеринг”-ЕООД, със срок за ликвидация на дружеството 6 месеца и ликвидатор X.X.X..

28702

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1929/90 промени за “Делта-Г”-ООД: заличава съдружника X.X.X.; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Делта-Г”-ЕООД. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик и управител X.X.X..

28703

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1929/90 промени за “Делта-Г”-ЕООД: променя предмета на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина-експортни, импортни, лизингови, реекспортни сделки, консултантска, агентска, посредническа дейност, представителство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, всякакви други дейности, разрешени със закон.

28704

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 21095/92 промени за “ЦСЦ Фармасютикъл ЛТД-България”-ЕООД: вписва прехвърляне на всичките 500 дяла по 10 000 лв. на обща стойност 5 000 000 лв. от “Консълтинг сошълист каунтрис лимитед” на “Делтаедж лимитед”; заличава едноличния собственик на капитала “Консълтинг сошълист каунтрис лимитед”; вписва за едноличен собственик на капитала “Делтаедж лимитед”, Манчестър.

28705

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 21051/93 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “ЛГ-Комерс”-ООД, с ликвидатор X.X.X. и едногодишен срок за завършване на ликвидацията от обнародването в “Държавен вестник” на поканата до кредиторите на дружеството.

28706

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 27536/93 промени за “Марина-Д и Ко”-ЕООД: вписва промяна в управлението и представителството, както следва: X.X.X. има право да представлява дружеството само заедно с X.X.X., който може да представлява дружеството заедно или поотделно с X.X.X..

28707

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф. д. № 27610/93 промени за “Боди груп”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

28708

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф. д. № 27611/93 промени за “Шугар бойс”-ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

28709

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф. д. № 8669/95 промени за “Англо американ скул лимитид”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

28710

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3128/90 прекратяването на “Скарабей 90”-ЕООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 6 месеца.

32390

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 8148/90 промени за “Лесоимпекс”-ЕАД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, бул. Тотлебен 34; вписва промени в устава съгласно Заповед № РД-18-842 от 24.VII.1998 г. на министъра на търговията и туризма.

32391

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 9656/90 промени за “Издателско-полиграфически комплекс “Родина”-АД: вписва увеличение на капитала от 807 178 000 лв. на 818 748 000 лв. чрез издаване на нови 11 570 акции по 1000 лв., като увеличението е с 11 570 000 лв., от които 10 895 000 лв. са апортна вноска.

32392

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 251/90 промяна за “Авто-Експрес”-ООД: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 050 000 лв.

32393

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 24000/91 промяна за “Софгеопроучване”-ЕООД, с държавно имущество: вписа намаление на капитала от 43 419 000 лв. на 5 000 000 лв.

32394

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 21077/91 промени за “Стройинжект”-ЕООД: вписва прехвърляне на 80 % от капитала на дружеството от държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, на “Рускала-Хафи”-АД, в резултат на което дружеството продължава дейността си като “Стройинжект”-ООД; вписва преобразуване на “Стройинжект”-ООД, в “Стройинжект”-АД, със седалище и адрес на управление София, район “Панчарево”, кв. Горубляне, и с предмет на дейност: проектиране и изпълнение на сондажно-инжекционни работи, торкрет и стоманоторкрет, шлицови стени, дълбоки предварително напрегнати инжекционни анкери-въжени и прътови, водопонизителни сондажи, пилотно сондиране и други специфични работи в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 50 000 000 лв., разпределен в 5000 обикновени поименни акции по 10 000 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X.-зам.-председател, X.X.X. и Ермано Маури-председател, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

32395

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 29498/92 промяна за “Спес Интернешънъл”-ООД: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

32396

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6837/92 промени за “Естрея”-ЕООД: вписва увеличение на капитала с непарична вноска от 50 000 лв. на 224 500 000 лв.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Витоша”, ул. Генерал Кутузов 7.

32397

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 24797/92 промяна за “Миньор-92”-ЕООД: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

32398

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 31648/92 промяна за “Тобо”-ООД: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

32399

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 26643/92 прекратяването на “Можауаз”-ЕООД, и го обявява в ликвидация, със срок за ликвидацията до 30.ХII.1999 г. и с ликвидатор Махмуд Можауаз.

32400

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 32362/92 прекратяването на “Опус-6”-ООД, и го обявява в ликвидация, със срок за ликвидацията 6 месеца и с ликвидатор X.X.X..

32401

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5440/93 прекратяването на “НИТИ-Промишлена енергетика”-ЕООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца, считано от датата на обнародване на поканата до кредиторите в “Държавен вестник”.

32403

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2473/93 промяна за “К и П”-ЕООД: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

32404

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 16399/94 прекратяването на “Патейтос”-ЕООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

32405

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 2225/94 промени за “Балканкар-Средец”-АД: заличава като председател и член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като председател на съвета на директорите X.X.X..

32406

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 24765/94 прекратяването на “Взаимен инвестиционен фонд за жилищно строителство”-АД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 8 месеца.

32407

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6589/94 промени за “МФ Юнайтед”-ООД: заличава като съдружници Тарек Махмуд Дабуси и Мохамад Назем Абдул Рахман Ел Табше; вписва като съдружник Самих Талеб Хамие; премества седалището и адреса на управление в София, район “Надежда”, ж.к. Толстой, бл. 39, вх. А, ет. 8, ап. 46.

32408

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 5557/94 промени за “Дима”-ООД: заличава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Дима”-ЕООД, с непроменен капитал, предмет на дейност, седалище и адрес на управление, с неопределен срок; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

32409

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 16957/95 промяна за “Ушба”-ООД: вписва за съдружник Леван Качарава.

32410

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10145/95 прекратяването на “Понтос България”-ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 6 месеца.

32411

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15435/95 промени за “Сторма ДФ”-ЕООД: вписва промяна на фирмата на “Ковен”-ЕООД; заличава като управител X.X.X.; вписва за управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Изгрев”, ж.к. Яворов, бл. 47, ет. 2; вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

32412

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 16725/95 промяна за “Рупис”-ЕООД: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

32413

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 16725/95 промени за “Рупис”-ЕООД: вписа промяна на фирмата на “Авис 95”-ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, ул. Ярослав Вешин 68, бл. 10, вх. А, ап. 20.

32414

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10040/95 прекратяването на “Ранг-М”-ООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 6 месеца от деня на обнародване на поканата до кредиторите в “Държавен вестник”.

32415

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5782/95 промяна за “Ингат-2”-ООД: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

32416

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 14872/95 промени за “Мехатроникс-БМ”-ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва за управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

32418

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 15676/96 промени за “М Вижън”-АД: вписва нов устав, приет на общото събрание на акционерите от 16.ХI.1998 г.; увеличава капитала от 1 000 000 лв. на 50 000 000 лв., разпределен в 10 000 акции на приносител с право на глас по 5000 лв.; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва новите членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X.-изпълнителен директор, X.X.X.-председател, и X.X.X.-зам.-председател; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

32420

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2558/96 промяна за “Лион Делта”-ООД: вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

32421

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 777/96 прекратяването на “Джи Ар Кей”-ООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 7 месеца от датата на обнародване на поканата до кредиторите в “Държавен вестник”.

32422

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 4343/96 промени за “Андреев и ко”-ООД: заличава като съдружник “Металимпортекспорт”-ООД; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Андреев и ко”-ЕООД, с едноличен собственик X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

32423

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9776/95 промени за “Институт по мениджмънт и предприемачество”-ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; вписва увеличение на капитала от 52 500 лв. на 5 040 000 лв.

32424

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 17068/95 промени за “Радимекс”-ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; премества адреса на управление на ул. Цар Симеон 217, ет. 1; допълва предмета на дейност с “внос и търговия с нефт и нефтопродукти”; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

32425

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 17311/95 промени за “Норма-95”-ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

32426

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 20649/95 промени за “Атланта”-ООД: заличава съдружника X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

32427

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2431/96 прекратяването на “Мериан”-ЕООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца от деня на обнародване на поканата до кредиторите в “Държавен вестник”.

32428

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15832/96 промени за “МИГ-1991”-ЕООД: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

32429

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2826/96 промяна за “Луи Драйфус България”-ЕООД: премества адреса на управление на бул. Скобелев 28.

32430

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13643/97 промени за “Лина-Турс”-ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X..

32431

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11307/97 промени за “Фин Консулт 5”-ООД: вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

32432

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13391/98 промяна за “Копилинк”-ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: “търговия на едро и дребно с всякакви стоки и по-специално с копирни машини и консумативи за тях, както и с всякаква офистехника, консултантски услуги в областта на икономиката, правото и техниката, обучение, проектиране, технически експертизи и измервания, икономически експертизи, анализи и контрол на средства и съоръжения, свързани с опазване на околната среда и подобряване на здраво-словните и безопасните условия на труд, външнотърговска дейност, внос и износ, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, разносна търговия, доставка на стоки по адреси на клиенти, рекламна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон”.

32433

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 8735/98 промяна за “Рид Комерс”-ЕООД: вписа като прокурист X.X.X..

32434

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15987/98 промени за “Такс фри”-ООД: вписва нов предмет на дейност: “връщане на чуждестранни физически лица на платен от тях данък добавена стойност за закупени стоки в страната, преди да бъдат изнесени в чужбина, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон”.

32435

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5474/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мелстоун”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Сливница 212, вх. В, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина със стоки и услуги, представителство, комисионерство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетингови проучвания, мениджмънт, рекламни услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със собственик “Мелстоун Лимитед”-АД, и се управлява и представлява от X.X.X..

32436

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5771/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Малина-К”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Христо Смирненски 32, с предмет на дейност: производство, преработка, вътрешна и външна търговия със селско-стопанска продукция, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

32437

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4776/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Стебор-99”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Султан тепе 2, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: проектиране и извършване на жилищно, обществено и промишлено строителство, придобиване, ползване и продажба на недвижими имоти, транспортна дейност, доставка и търговия със строителни материали, производство и търговия със стоки на вътрешния пазар и за реекспорт, търговско представителство, агентство и сервизна дейност на местни и чуждестранни физически или юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

32438

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5529/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Омега 99”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Патриарх Евтимий 60, ап. 18, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

32439

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3181/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Румен и сие-ГВР-98”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 722, вх. Д, ап. 107, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, незабранени със закон, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, туристически и рекламни или други услуги, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5 100 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

32440

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1758/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евро-РИМ”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, кв. Орландовци, ул. Химик 6, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство, преработка и реализация на промишлена и селскостопанска продукция и стоки за бита, транспортно-спедиторска дейност в страната и в чужбина, всякакви туристически услуги, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякакви дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 400 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

32441

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5478/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ривекс и ко”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Гурко 38, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с автомобилна и друга техника и резервни части за тях, производство и преработка на промишлена, химическа и селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, комисионерство, реекспорт, инженерингова и консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

32442

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5034/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кимиа България”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ж.к. Орландовци, ул. Нешо Бончев 26, с предмет на дейност: производство и реализация на строителни материали и суровини, както и импорта и експорта им, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, представителство, посредничество, комисионерство, лизинг, маркетинг, франчайзинг, консултантски услуги, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 10 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници “Кимиа”-АД, “Санекс”-ООД, и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

32443

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4987/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “КаБИТС”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Д. Хаджикоцев 31, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с телекомуникационни изделия и други промишлени стоки, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна, информационна и ремонтна дейност, транспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

32444

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4745/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Еврозоналукс”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Г. Илиев, бл. 131, вх. В, ап. 75, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, комисионна и консигнационна дейност, спедиторски и транспортни услуги, складова, маркетингова и консултантска дейност, вътрешен и международен туризъм, административни, технически и счетоводни услуги, производство на хранителни и нехранителни стоки, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

32445

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 28947/91 промени за “Агрофина”-ООД: заличава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, бул. Мадрид 13; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

32446

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 10133/91 промени за “ЗСК-Кремиковци”-ЕАД, с държавно имущество: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 28.ХII.1998 г.; преобразува дружеството в акционерно дружество “ЗСК-Кремиковци”-АД; допълва предмета на дейност с “и всякаква друга незабранена със закон дейност”; заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от председателя на съвета на директорите X.X.X. и изпълнителния директор X.X.X. заедно и поотделно.

32447

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1ТЗ по ф.д. № 18423/92 вписва преобразуване на “Агрогеометъринженеринг”-ЕООД, в еднолично акционерно дружество с държавно имущество “Агрогеометър-София”-ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Христо Ботев 17, и с предмет на дейност: създаване, поддържане и обновяване на кадастъра за земеделските земи, проектиране на обекти по борба с почвената и ветровата ерозия, полско благоустрояване, хидромелиорации, селскостопански пътища, трайни насаждения, рекултивация, екология и ландшафтно устройство, геодезически дейности и изработване на кадастрални планове по смисъла на Закона за единния кадастър, геодезически и трасировъчни работи за всички видове проектиране и строителство, създаване, поддържане и актуализиране на цифрови модели за земеделски и други територии и информационно обслужване, оценки на земеделски земи и недвижими имоти, устройство на селскостопанската територия. Дружеството е с капитал 50 000 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции по 1000 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X.-X.-изпълнителен директор, X.X.X.-председател, X.X.X.-зам.-председател, X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X.-X., като поема всички активи и пасиви на “Агрогеометъринженеринг”-ЕООД.

32448

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4426/93 промени за “Инекс-такси”-ООД: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; заличава съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Овча купел”, бул. Братя Бъкстон, бл. 207А, партер.

32449

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 24453/93 промени за “БС-Консултанти”-ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “БС-Консултанти”-ООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Възраждане”, бул. Мария-Луиза 41; вписва нов предмет на дейност: проучване, внедряване и маркетинг, представителство и посредничество, финансови, счетоводни, правни консултации и услуги, производствена и търговска дейност в областта на енергетиката, външнотърговска дейност-внос и износ на суровини, полуфабрикати и продукти на леката и хранителната промишленост, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

32450

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9873/95 прекратяване дейността на “Рика”-ЕООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца.

32451

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2761/95 промени за “Сити кабел”-ООД: вписва за съдружници “Тор медия”-ЕООД, представлявано от едноличния собственик и управител X.X.X., и СД “Рема-ПН-X.X. и с-ие”, представлявано от управителя X.X.X.; заличава от предмета на дейност рекламна дейност; заличава управителите X.X.X. и X.X.X.; вписва за управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

32452

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 16577/95 промени за “Ригли България”-ЕООД: увеличава капитала от 5 032 000 лв. на 1 433 644 000 лв.

32453

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 14992/95 промени за “Надин”-АД: увеличава капитала от 1 000 000 лв. на 50 000 000 лв. чрез издаване на нови 49 000 поименни акции с номинална стойност 1000 лв.; заличава членовете на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; дружеството е със съвет на директорите в състав: Храир Вахрам Тунузлян, X.X.X. и X.X.X..

32454

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11410/95 промени за “Първа източна лизингова къща”-ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, бул. Шипченски проход 23, вх. Б, ет. 4; вписва промяна в наименованието-“Лизингова компания Капитал”-ООД; заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

32455

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5131/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Инверт”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Оборище 109, ет. 2, с предмет на дейност: производство на видеопродукти-филми, видео- и аудиореклами, музикални видео-клипове, продуцентска, рекламна, импресарска, маркетингова, търговска, консултантска, предприемаческа, инженерингова дейност, производство и реализация на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, агентство, друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

32456

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5811/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ленита”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Мургаш 3а, ет. 2, ап. 10, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни стоки, плодове и зеленчуци, дрехи и битова електроника, комисионна, складова дейност, търговско представителство, посредничество, ресторантьорство, хотелиерство, внос-износ на стоки, свързани с предмета на дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика Нго Тхи Туиет Ле.

32457

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4285/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност с фирма “Алара-6”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Околчица, бл. 3, вх. Б, с предмет на дейност: проектиране, изработване, доставка и монтаж на метални конструкции и системи, експлоатация, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки, незабранени със закон, инвестиционна дейност, търговско представителство и търговско посредничество и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., ЕТ “БТ-Инженеринг-X.X.”, X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

32458

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5543/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Леопард АМ”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Габър 25, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

32459

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3029/99 промени за “Томи-1”-ЕООД: вписва за съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава съдружника X.X.X.. Дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Томи-1”-ООД, и се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

32460

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1503/99 промени за “Конверса”-ООД: вписва ново наименование-“Матрис”-ООД.

32461

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5472/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Карадал”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 1, бл. 73, вх. Д, ет. 2, ап. 96, с предмет на дейност: търговска и производствена дейност, услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

32462

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6073/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Адванс фарма”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост, бл. 73, вх. Д, ет. 8, ап. 119, с предмет на дейност: създаване, производство и продажба на лекарства и хранителни добавки, извършване на вътрешно- и външнотърговска дейност, комисионна дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, дистрибуторска дейност, маркетинг и мениджмънт, всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

32463

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6031/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бул прим груп”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, пл. Възраждане 8, с предмет на дейност: туристическа и хотелиерска дейност, ресторантьорство, инвеститорска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, външна търговия, лизингова дейност, производство и търговия със спортни уреди и съоръжения, финансови консултантски услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон, като за дейностите, за които се изисква специален лиценз-след получаването на такъв. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

32464

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5808/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Евробалкан (България)”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Кричим 1, с предмет на дейност: закупуване, лизинг или придобиване по друг начин, притежаване на ипотека, залагане, ипотекиране, строеж, изграждане, поддръжка и стопанисване, развитие, подобряване и продажба, даване/вземане под наем или придобиване на земи по друг начин и подобрения, складове, фабрики, сгради, структури, пристани, кейове, мелници, язовири, магазини и жилища и всякаква друга собственост и неща от какъвто и да е вид и естество, недвижима, лична или смесена, материална или нематериална, във всяка част на света, подходяща или необходима във връзка с някои от споменатите цели или по друг начин, всякаква сделка с такива собствености. Дружеството е с капитал 100 000 000 лв., с неопределен срок, собственик е “Върсатайл Холдингс Инк” и се управлява и представлява от X.X.X..

32465

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5552/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Екатерина 2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Васил Левски 94, вх. Б, ет. 3, ап. 15, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки, всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

32466

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5540/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Баофън импекс”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Алеко Константинов 18, ет. 3, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, проектиране, архитектура, строителство, ремонт и дизайн, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5 000 000 лв., със съдружници Дзян Венбо, Биен Вей и Джан Жунфън и се управлява и представлява от Дзян Венбо.

32467

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5466/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Интерседа”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Панайот Волов 15, с предмет на дейност: производство, покупка и продажба на мебели, вътрешно- и външнотърговска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

32468

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5470/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Размик”-ООД, със седалище и адрес на управление с. Владая, район “Витоша”, ул. Китен 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на стоки и услуги за бита, туристическа дейност, рекламна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Тигран Хачатрян и Артуш Овселян и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

32469

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5358/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Димар консулт”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Брегалница 119, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки, всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

32470

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5162/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Амадеус М”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Баба Илийца 38, бл. 2, вх. Б, ап. 33, с предмет на дейност: представителство, посредничество и агентство, търговия със стоки, машини и съоръжения, транспортна и спедиторска дейност, издателство и реклама, услуги в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, туристически услуги, импресарска дейност, импорт-експорт, експлоатация на електронни игри и автомати (след издаване на разрешение за съответната дейност), всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

32471

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4968/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Комо плюс”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Черковна 66, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки, всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

32472

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4742/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Уан Фа 99”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ул. Мелник, бл. 168, вх. Г, ап. 59, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на промишлени, селскостопански и хранително-вкусови стоки и продукция, битови услуги, строителство и ремонт, ресторантьорство, хотелиерство, посреднически, рекламни, транспортни и туристически услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон или други нормативни актове. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Сун Джинджи, Чън Лиуъй и Су Уъншю и се управлява и представлява от Сун Джинджи.

32473

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1660/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ПТИБО-99”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Граф Игнатиев 46, с предмет на дейност: покупка, продажба на стоки, всякакви дейности, незабранени със закон по чл. 1 ТЗ; участие в приватизацията на държавния дял на фирма “ПТИБО”-ЕООД, по ЗППДОбП като мениджърско-работническо дружество с лица-съдружници по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП. Дружеството е с капитал 500 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно.

32474

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5818/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Принсес трейдинг компани”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, бул. Македония 10, ап. 15 (вътрешна кооперация), с предмет на дейност: производство, вътрешна и външна търговия на едро и на дребно с промишлени и хранителни стоки, хотелиерство и ресторантьорство, рекламно-информационна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, всякакви други сделки и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Георги Таниос Асакер.

32475

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1421/99 промени за “Школа за обществено хранене, туризъм и услуги”-ООД: заличава съдружника X.X.X..

32476

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6074/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Биг Къмпани”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, кв. Красна поляна, ул. Проф. Г. Вайганд 12, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, предприемаческа и рекламна дейност, търговско посредничество и представителство, внос, износ, реекспорт, външнотърговски сделки с всякакви стоки, суровини и материали, комисионна и спедиторска дейност, всякаква незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5 100 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

32477

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4588/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лекс консултинг”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Кърниградска 7-11, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: консултации в областта на приватизацията и концесиите, всякаква друга консултантска дейност, анализи за местни и чуждестранни фирми, посредничество и представителство, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

32478

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4157/99 промени за “Котим”-ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, ул. Брезов рид 3.

32479

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3895/99 промени за “Ломар”-ЕООД: вписва за прокурист Мауро Франкини с право да управлява търговската дейност на дружеството и да го представлява без право да преупълномощава трети лица и с право да сключва договори и да извършва разходи от името на дружеството в размер до 500 000 лв. без писмено разрешение на управителя.

32480

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5699/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мюзик парти”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 141, вх. А, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: създаване и разпространение на рекламно-музикално списание, създаване и търговия с аудио- и видеопродукти (при спазване изискванията на Закона за авторското право), реклама и маркетинг в сферата на създаването и потреблението на аудио- и видеопродукти, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5 000 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

32481

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5306/97 промени за “Издателска къща-Дъга”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

32482

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13454/97 промени за “Лимон 99”-ООД: заличава съдружника и управител X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

32483

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10681/97 промени за “Мин Гу”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 458, вх. Б, ап. 19.

32484

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 14874/97 промени за “Техно ентертейнмънт”-ООД: заличава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Сердика”, ж.к. Банишора, бл. 16А, вх. А, ап. 19.

32485

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1822/98 промени за “Павлета”-ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Красно село”, ж.к. Бъкстон, бл. 1, вх. А, ет. 4, ап. 7.

32486

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5881/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дилбор”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Тарас Шевченко 14, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество, представителство, производство на стоки с цел продажба, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

32487

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5781/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евростил-ВП”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Кожух планина 3, бл. 4, вх. Г, ап. 17, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, проектиране, строителство и инженерингова дейност, организиране на курсове за обучение, всякакви други разрешени със закон сделки. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

32488

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5943/99 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Фея 2000”-АД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Панайот Волов 2, ет. 3, с предмет на дейност: ресторантьорство, продажба на стоки от внос и местно производство, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране и предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, всякакви други разрешени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 400 000 000 лв., разпределен в 400 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

32489

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3410/90 промени за “Микротехника”-ООД: увеличава капитала от 630 000 лв. на 5 000 000 лв.; заличава съдружниците “Микроелектроника”-АД, и “Инко”-ЕООД.

32490

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 16757/95 промяна за “Софийски имоти”-ЕАД, с общинско имущество: намалява капитала от 17 738 597 594 лв. на 14 405 826 704 лв., разпределен в 14 405 827 поименни акции с номинална стойност 1000 лв., чрез обезсилване на 3 332 237 поименни акции с номинална стойност 1000 лв.

33751

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13893/95 промяна за “Термо-газ-еко”-ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 050 000 лв.

33752

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7692/95 промени за “Колибри-Николов и Динков”-ООД: заличава съдружника X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

33753

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 21758/95 промени за “Интер транс еър”-АД: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за председател на съвета на директорите X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X.-главен изпълнителен директор.

33754

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12676/96 промени за “Перфектбаланс”-ООД: вписва за управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството заедно и поотделно със X.X.X.; вписва нов предмет на дейност: счетоводни услуги и данъчно-счетоводни консултации; вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Красна поляна”, ж.к. Илинден, ул. Атанас Хранов, бл. 60, вх. 2, ап. 3.

33755

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5333/96 промяна за “Кастрал”-ООД: увеличава капитала от 54 000 лв. на 5 400 000 лв.

33756

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13280/96 промяна за “ЖЛС-Транс”-ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Лозенец”, ул. Горски пътник 51, вх. А.

33757

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6233/96 промени за “Шайдт & Бахман България”-ООД: заличава съдружника “Шайдт & Бахман”-ООД; вписва за съдружник X.X.X.; вписва ново наименование-“Петросистемс”-ООД.

33758

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12878/97 промяна за “Макнас-97”-ЕООД: допълва предмета на дейност с “туроператор”.

33759

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6432/97 промени за “Булмебел”-ООД: заличава съдружниците X.X.X. и X.X.X.. Дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Булмебел”-ЕООД; дружеството се управлява и представлява от собственика X.X.X..

33760

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1773/97 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Ади 97”-ЕООД, с ликвидатор X.X.X. и едногодишен срок за ликвидация.

33761

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 17535/97 промени за “ФМА”-АД: вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 6.ХI.1998 г.; вписва увеличение на броя на членовете на съвета на директорите от 3 на 5 души; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; заличава председателя на съвета на директорите X.X.X.; вписва за председател на съвета на директорите X.X.X.; заличава зам.-председателя на съвета на директорите X.X.X.; вписа за зам.-председател на съвета на директорите X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно.

33762

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13499/97 промяна за “Карина-97”-ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

33763

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10237/97 промени за “Братя Дзън Шъ корпорация”-ООД: заличава съдружника и управител Дзън Йонгпин и като съдружник Дзин Линфън. Дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Братя Дзън Шъ корпорация”-ЕООД, с непроменени седалище и адрес на управление, предмет на дейност, с неопределен срок; вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 463, вх. Б, ет. 8, ап. 70; едноличен собственик на капитала е Дзън Дзъпин, който ще управлява и представлява дружеството.

33764

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1648/98 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Синемаджикс”-ООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация на дружеството 6 месеца.

33765

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решение от 3.II.1998 г. по ф.д. № 15615/98 за “ТЦ-Ипакт 98”-АД: годината на постановяване на решението вместо “1998 г.” да се чете “1999 г.”.

33766

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7902/98 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Дирекшън компани”-ООД, със срок 1 година за завършване на ликвидацията и с ликвидатор X.X.X..

33767

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5778/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Надя 2010”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 330, вх. В, ап. 53, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени изделия, хранително-вкусови и други стоки за бита на гражданите, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица, външнотърговска дейност, всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Мохамед Хашем Мохамед Елдауди.

33768

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6116/99 вписа в търговския регистър акционерно дружество “БродНет България”-АД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ул. В.Д. Стоянов, бл. 7б, ап. 48, с предмет на дейност: производство на електронни и електротехнически изделия, извършване на информационни, програмни, рекламни и творчески услуги, извършване на сделки и услуги, свързани с телекомуникации и медии, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 000 лв., разпределен в 10 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 5000 лв., с неопределен срок, със съвет на директорите в състав: X.X.X.-председател, X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

33769

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5840/99 вписа в търговския регистър акционерно дружество “М-Тел Нет”-АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Хан Крум 25, с предмет на дейност: проектиране, изграждане и експлоатиране на далекосъобщителни мрежи, комуникационни и информационни системи, доставка на Интернет услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки. Дружеството е с капитал 50 000 000 лв., разпределен в 5000 акции на приносител с номинална стойност 10 000 лв., с неопределен срок, със съвет на директорите в състав: X.X.X.-председател, Джоузеф Карам-зам.-председател, и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

33770

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 23092/92 промени за “Интера”-ООД: заличава съдружника СД “Айра-Карабельов и с-ие”; вписва за съдружник X.X.X.; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

33771

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 23077/92 промени за “Феймънс”-ЕООД: вписва за съдружник Юнес Абдул Карим Салман; заличава управителя Абас Рабах Насарадин. Дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Феймънс”-ООД; вписва промяна в предмета на дейност: индустрия и търговия, внос, износ, реекспорт, представителство и посредничество, транспорт и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството се управлява и представлява от Юнес Абдул Карим Салман.

33772

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 25255/93 промени за “Автоком”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 050 000 лв. чрез непарична вноска; вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Възраждане”, бул. Ал. Стамболийски 147; вписва нов предмет на дейност: вътрешен и международен транспорт, външна, вътрешна, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, внос-износ, реекспорт, маркетинг, лизинг, ноу-хау, строителна, монтажна, автомонтьорска и сервизна дейност, обучение, посредничество, услуги за населението, международен туризъм, производство, всякаква друга дейност, незабранена със закон.

33773

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 14209/94 промени за “Трансинвест инженеринг”-ООД: увеличава капитала от 51 000 лв. на 5 100 000 лв.; вписва промяна на предмета на дейност: строителство, предприемаческа и посредническа дейност в строителството, недвижимите имоти, търговията, услугите и транспорта, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговска дейност, производство и реализация на промишлена и селско-стопанска продукция, всякаква друга незабранена със закон търговска дейност, за която не се изисква съответно разрешение от компетентен държавен орган преди регистрацията на дружеството.

33774

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13001/94 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Ивтурс”-ООД, с ликвидатор X.X.X. и 6-месечен срок за завършване на ликвидацията от обнародването в “Държавен вестник” на поканата до кредиторите.

33775

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5843/95 промени за “Видимекс-БГ”-ООД: заличава съдружника и управител X.X.X.; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 054 000 лв.; вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Средец”, ж.к. Яворов, бл. 12А, ап. 1; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

33776

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 9877/95 промени за “Българска компания за обслужване-Глобал”-АД: заличава члена на надзорния съвет X.X.X.; вписва за член на надзорния съвет X.X.X.; заличава членовете на управителния съвет X.X.X. и X.X.X.; заличава председателя на управителния съвет X.X.X.; вписва за членове на управителния съвет X.X.X. и X.X.X. и за председател на управителния съвет X.X.X., който ще представлява дружеството.

33777

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15736/98 промени за “Бътерфлай”-ООД: заличава съдружниците Теохарис Георгиу Афендакис, Елени Анделис Афендаки и X.X.X. и управителя Теохарис Георгиу Афендакис; вписва за съдружници Дионисиос Розакос Апостолу и Георгиос Теохарис Афендакис и за управител Дионисиос Розакос Апостолу; дружеството се управлява и представлява от Дионисиос Розакос Апостолу.

33778

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 14056/98 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Минерална вода Витоша”-ООД, с ликвидатор X.X.X. със срок за завършване на ликвидацията до 31.ХII.1999 г.

33779

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 50/99 промени за “Нитурс”-ООД: заличава управителя X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Триадица”, бул. Витоша 103, ет. 3; дружеството се представлява заедно и поотделно от съдружниците X.X.X. и X.X.X..

33780

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6067/99 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Цезар-Авто”-АД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, кв. Захарна фабрика, бул. Сливница 33, с предмет на дейност: участие и сключване на приватизационна сделка за закупуване и управление на дялове от капитала на “Люлин-Авто”-ЕООД, София, търговия и сервиз на моторни превозни средства и резервни части, лизингова дейност, внос и износ, както и извършване на всякаква друга дейност, незабранена със закон или акт на МС. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., разпределен в 500 акции с номинална стойност 10 000 лв., с неопределен срок. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X.-председател, X.X.X.-зам.-председател, и X.X.X.-изпълнителен директор, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

33781

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2374/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Орбитек”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Яворов, бл. 73, ет. 6, ап. 11, с предмет на дейност: производство, продажба и поддръжка на софтуер, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки и услуги, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, друга незабранена със закон търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5 000 000 лв., със съдружници X.X.X. и “Нориа Холдингс Ко. Лимитид”-ООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

33782

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4709/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Български книжарници”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, пл. България 1, с предмет на дейност: създаване и експлоатация на обекти за търговия с книги, печатни издания и канцеларски материали, вътрешно- и външнотърговска и производствена дейност, строителство, транспортна дейност, в т.ч. въздухоплаване, речен и морски транспорт, автотранспорт и таксиметрови услуги, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, рекламна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 10 000 000 лв., с неограничен срок, със съдружници Фондация “Писмена”, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

33783

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5992/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евробалкан-2000”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Бригадирски огън 20, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска или печатарска дейност (без собствен печат), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, внос и търговия с всякакви машинни и моторни масла, производство на компютри и създаване на хардуер и софтуер за тях и търговия с такива програмни продукти, производство и продажба на оптически уреди, всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Константинос Георгиос Басиос, X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от Титос Георгиос Басиос.

33784

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5488/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Аутоспектър 2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Генерал Паренсов 24, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, бартерни сделки, реекспорт, в т.ч. и на резервни части за транспортни средства, производство на стоки с цел продажба, превозна и спедиционна дейност, в т.ч. международен превоз и спедиция, маркетинг в България и в чужбина, лизингови сделки, посредничество при сделки с интелектуална собственост, търговско посредничество, агентство и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в България и в чужбина, сделки с продукти на интелектуалната собственост, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга незабранена със закон търговска дейност. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, собственик е Автомобилен спортен клуб “Ауто-спектър” и се управлява и представлява от X.X.X..

33785

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 26588/91 промяна за “Технико-холдинг”-ООД: вписва вливане по ф.д. № 2808/90 на СД “Технико” в “Технико-холдинг”-ООД.

33786

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2449/92 промяна за “Я. Христов и ко”-ООД: увеличава капитала от 98 000 лв. на 5 096 000 лв.

33787

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 27758/92 промяна за “Ивимекс”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Изгрев”,

ул. Ж. Кюри 82.

33788

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 26938/93 промяна за “Темпро метал”-ЕООД: увеличава капитала от 5 000 000 лв. на 761 000 000 лв.

33789

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 716/94 промени за “Вейкс Фарма”-ЕООД: заличава управителите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

33790

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9327/94 промени за “Унисон дистрибютинг компани”-ООД: заличава управителя X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

33791

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13335/94 промяна за “Инкомко”-ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

33792

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 16169/94 промени за “Здравпроект”-ЕООД, с държавно имущество: увеличава капитала от 756 000 лв. на 5 000 000 лв.; вписва за управител X.X.X..

33793

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13264/95 промяна за “Адис”-ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

33794

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 17730/95 промяна за “БС Конекшън”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

33795

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 21572/95 промени за “Спедит”-ЕООД: вписва за управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

33796

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4138/96 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Целеста”-ЕООД, с ликвидатор X.X.X. и 6-месечен срок за ликвидация.

33797

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7537/96 промени за “Аква сорс (България)”-ООД: заличава съдружника X.X.X.; вписва за съдружник Барбара Ан Пейдж-Робъртс; заличава управителите X.X.X. и X.X.X.; вписва за управител Барбара Ан Пейдж-Робъртс, която ще управлява и представлява дружеството.

33798

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9061/96 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Роико”-ЕООД, с ликвидатор X.X.X. и 6-месечен срок за ликвидация.

33799

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12137/96 промяна за “Технологичен център по електронно лъчеви и плазмени технологии и техника (ТЦ по ЕПТТ)”-ООД: увеличава капитала от 197 000 лв. на 5 000 000 лв.

33800

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13141/96 промени за “Александра видео-запад”-ООД: заличава съдружниците X.X.X. и “Александра видео ренталс”-ООД; вписва за съдружник и управител X.X.X. и като съдружник “Александра групхолдинг”-ООД; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

33801

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 101/97 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Владам”-ЕООД, с ликвидатор X.X.X. и едногодишен срок за ликвидацията от обнародването в “Държавен вестник” на покана до кредиторите на дружеството.

33802

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 451/97 промени за “Франс импекс”-ЕООД: вписва за съдружник Душан Пейович. Дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Франс импекс”-ООД; вписва нов предмет на дейност: търговска дейност-вътрешна и външна търговия, търговия с лекарствени средства, медицински и санитарни консумативи и препарати, ортопедични и травматологични изделия, производство и продажба на всякакви стоки и услуги, вътрешна и международна транспортна и спедиторска дейност, комисионна дейност, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна дейност, вътрешен и международен туризъм, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и Душан Пейович заедно и поотделно.

33803

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2247/97 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Павел ГМ”-ЕООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация на дружеството 6 месеца.

33804

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2405/97 промени за “ТИДА България”-ООД: заличава съдружника и управител X.X.X.. Дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “ТИДА България”-ЕООД; вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Триадица”, ул. Лавеле 15; вписва нов предмет на дейност: внос и износ, информационна, рекламна, издателска, софтуер, хардуер, импресарска, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, заведения за обществено хранене, отдих и развлечение, ресторантьорство, кулинарни работилници и магазини, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица и фирми, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина, производство на стоки и услуги, транспортна и таксиметрова, комисионна, лизингова, спедиционна, маркетингова дейност, строителна, ремонтна, сервизна и монтажна дейност, сделки с недвижими имоти, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик Джон Петер Битнер.

33805

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2533/97 промени за “Гая арт”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 050 000 лв.

33806

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ регистрира по ф.д. № 6886/97 заличаване на “Дагма ЛЗ”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Генерал Скобелев 69.

33807

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13182/97 промени за “Яцек”-ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

33808

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15282/97 промени за “Техно ТИМ”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Изгрев”, бул. Г. М. Димитров 54.

33809

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 995/89 преобразуване на “Черни връх”-ЕООД, в еднолично акционерно дружество с държавно имущество “Черни връх”-ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Аксаков 14, и с предмет на дейност: дърводобив, вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги, търговия, вкл. с резервни части, преработка на дървесина и метали, животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство, внос, износ и реекспорт, строителство, строителни ремонти, туризъм-ловен и друг, хотелиерство, ловностопанска дейност, добив и търговия с горски продукти, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки, залесяване, отглеждане на култури и млади насаждения (без материален добив) и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции по 10 000 лв., с неограничен срок, със съвет на директорите в състав: X.X.X.-председател, X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

33810

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6804/90 промени за “Гюс”-ООД: вписа увеличение на капитала от 52 000 лв. на 5 000 000 лв.; допълва предмета на дейност с “доставка и търговия на едро и дребно с медицинска техника, апаратура и консумативи, доставка на едро на лекарствени средства (след получаване на необходимия лиценз)”.

33811

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 5857/91 промяна за “Вариант-АБВ”-АД: вписа промяна в предмета на дейност: издателска, полиграфическа и рекламна дейност, туроператорство, турагентство, хотелиерство и ресторантьорство, импресарска, продуцентска и посредническа дейност, организиране на курсове за изучаване на чужди езици и други видове квалификационна дейност (без издаване на документи за правоспособност), търговия с картини и други произведения на изкуството (без паметници на културата), правни (без процесуално представителство), административни, информационни, протоколни, счетоводни и преводачески услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство и търговия (вътрешна и външна) с промишлени и хранителни стоки, външноикономическа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството.

33812

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 595/91 промяна за “Ефект-3”-ООД: вписа увеличение на капитала с непарична вноска от 5 000 000 лв. на 1 275 000 000 лв.

33813

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 13588/91 промени за “Нейчъръл”-ООД: заличава съдружниците СД “Буров”-в ликвидация, “Рамко-3 Радев, Марков” и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва изключване на съдружника “Българска роза-Пловдив”-АД; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Нейчъръл”-ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

33814

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 30345/91 промяна за “Балканска търговска борса “Оупън Маркет-София”-АД: вписа увеличение на капитала от 280 000 000 лв. на 320 000 000 лв. чрез издаване на нови 8000 обикновени поименни акции с право на глас по 5000 лв.

33815

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 27227/92 промяна за “Булгаме”-ООД: вписа увеличение на капитала от 51 000 лв. на 5 100 000 лв.

33816

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 32047/92 прекратяването на “Балканска търговия и икономически консултации (БАТИК)”-ЕООД, и го обявява в ликвидация, със срок за ликвидация 6 месеца и с ликвидатор X.X.X..

33817

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 33484/92 промяна за “Сузан-92”-ЕООД: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

33818

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 23217/93 промяна за “Компал”-ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Връбница”, бул. Европа 54.

33819

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15701/93 промяна за “Бора Системс”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 8 850 000 лв.

33820

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 24953/93 промени за “Ералба”-ЕООД: вписа като съдружници Бала Ферид, Хитай Цане и Алиай Юли; преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “Ералба”-ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Рамизи Агим, Бала Ферид, Хитай Цане и Алиай Юли заедно и поотделно.

33821

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 17063/94 прекратяването на “Вали”-ООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор Махмуд Муса Бу Талеб и със срок за ликвидация 6 месеца.

33822

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13518/94 промяна за “Нортел България”-ЕООД: вписва промяна в наименованието-“Нортел Нетуъркс (България)”-ЕООД.

33823

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 17225/95 промени за “Сикретс”-ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X.; преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “Сикретс”-ООД, с непроменени седалище, адрес на управление, предмет на дейност и капитал; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

33824

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 20711/95 промени за “Циклоп-груп”-ООД: заличава като съдружник X.X.X.; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

33825

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5516/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “М и Д 99”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Баба Илийца 47, вх. Б, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид и други дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Ованисян Мушег и Асатрян Давид и се управлява и представлява от Ованисян Мушег.

33826

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5634/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Енви Тех-София”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Ярослав Вешин, бл. 43, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия на едро и дребно, външна търговия, производство и поддръжка на филтърни системи, търговия с техническа продукция, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и “Енви-Тех”-Гмбх, представлявано от собственика Торстен Григул, и се управлява и представлява от X.X.X. и Торстен Григул заедно и поотделно.

33828

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5657/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Интелиджънт Бизнес Системс”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, пл. Славейков 1в, с предмет на дейност: разработка на програмни продукти и системи за административно и счетоводно обслужване, счетоводни и консултантски услуги, реклама, дизайн, лизинг и маркетинг, оказионна и лизингова дейност, внос и износ, организиране на курсове за обучение, квалификация и преквалификация, покупка и продажба на недвижими имоти, туристическа и рекламна дейност в страната и в чужбина, проучване, проектиране и изграждане на сгради, търговия със строителни материали, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, операции по реекспорт, консигнационни и бартерни сделки, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, транспортна и таксиметрова дейност в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

33829

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3239/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сън Експрес”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, бул. Стамболийски 114, с предмет на дейност: туроператорска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, транспорт, продажба на самолетни билети, консултантски услуги в областта на авиацията, авиационна брокерска дейност (пътници, товари), търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

33830

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4498/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ДИФ”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, кв. Дървеница, бл. 19, вх. В, ап. 120, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и продажба на промишлени, битови, хранителни и селскостопански стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство, всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неограничен срок, собственик е “Ван Лаурен”-АД, и се управлява и представлява от X.X.X..

33831

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5318/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Адитранс”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ВЕЦ-Симеоново, бул. Симеоновско шосе, кв. 121, парцел V 1321, с предмет на дейност: превозни, битово-комунални, спедиционни и комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, складови сделки и стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други незабранени със закон търговски сделки в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Абдулсалам Хомси Сахтура и X.X.X. и се управлява и представлява от Абдулсалам Хомси Сахтура.

33832

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4829/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Алтуг Семент”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 73, вх. 3, ет. 8, ап. 70, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговска дейност, производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, с хранителни и промишлени стоки, с текстил и текстилни изделия, търговия с движими и недвижими имоти, организиране на търгове, базари и изложби в страната и в чужбина, всякаква строителна дейност, производство и търговия със строителни материали, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство, мотелиерство и ресторантьорство, експлоатация на заведения за обществено хранене, вътрешна и международна туристическа, транспортна дейност и автомонтьорски услуги, организиране на образователни и преквалификационни курсове, търговия с транспортни средства и петролни продукти и всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неораничен срок, със съдружници Алтуг Алтай и Мехмет Нури Алтай и се управлява и представлява от Алтуг Алтай.

33833

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5495/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фънг Юн”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Светлоструй 8, вх. Б, ет. 7, ап. 38, с предмет на дейност: търговия с всякакви стоки и услуги в страната и в чужбина, вътрешно- и външноикономическа дейност, внос, износ, бартерни и реекспортни сделки, даване под наем на машини, транспортни средства и недвижими имоти, транспортни услуги, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, представителска, посредническа и агентска дейност на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Гун Лей и Син Гуовей и се управлява и представлява от Гун Лей.

33834

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4667/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ди Ес Си-България”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Толстой, ул. Устрем 1, с предмет на дейност: производство, продажба, монтаж, комплектовка и сервиз на радиоелектронна, съобщителна и охранителна техника, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, бартерни, обменни и други специфични операции, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, маркетинг, консултантска и производствена дейност, товарна, пътническа транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

33835

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5448/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Хай Чойс Трейдинг”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 150, вх. Б, ет. 1, ап. 24, с предмет на дейност: внос и износ, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортни и други дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Сангтани Аржандас Ассандас и Сангтани Дилип Кумар и се управлява и представлява от Сангтани Аржандас Ассандас.

33836

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5655/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Марни-1”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, бул. Цариградско шосе 7 км, сграда “Импакт”, ет. 6, офис 608, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с вносни стоки, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетингови проучвания на търговския пазар, издателска дейност, програмни системи и компютри, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, рекламна, строителна и предприемаческа дейност, местно производство и собствени на дружеството стоки и услуги, комисионни и бартерни операции, преработка и търговия с промишлени стоки и други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

33837

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5484/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бука 99”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 219, вх. А, ап. 10, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, туристическа дейност, ресторантьорство, производствена дейност, мениджмънт, търговско посредничество, представителство и агентство на чужди фирми, други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

33838

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6138/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Интербранд”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, бул. Мария-Луиза 67, вх. А, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с разрешени със закон стоки, транспортни услуги в страната и в чужбина с лек и товарен превоз, хотелиерство и ресторантьорство, посредническа дейност, агентство, търговско представителство и изпълнение на поръчки на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Ширин Дику и Фади Ахмад Хамуд и се управлява и представлява от Ширин Дику.

33839

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5578/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Репробиомед”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Петър Берон 5а, партерен етаж, с предмет на дейност: внедряване и експлоатация на модерни технологии в областта на репродуктивната биология и медицината с цел профилактика, диагностика и лечение на безплодието при човека, медицински услуги, изграждане, експлоатация и управление на здравни и социално-здравни заведения, издателска дейност в областта на медицината и биологията, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и превозна дейност, складова, лицензионна и дейност по осъществяване на стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

33840

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6054/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Съни Дей Тур”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Березина 31, с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, маркетингова, консултантска, проектантска, строителна, ремонтна и инженерингова дейност в областта на експлоатацията и поддръжката на хотели и ресторанти, туристическа дейност, туроператорство и турагентство, търговия на едро и дребно с промишлени и потребителски стоки, транспортна и спедиторска дейност, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква друга дейност, незабранена със закон, като дейностите ще се осъществяват и в чужбина, доколкото това не противоречи на законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5 100 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

33841

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5322/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Воденицата 1849”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Връбница”, ул. Антон Кецкаров 8, с предмет на дейност: производство, преработка, търговия на едро и дребно и внос-износ на зърнени храни, селскостопански произведения и стоки за бита, скотовъдство, овощарство и пчеларство, ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен автотранспорт и туризъм, импресарство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 031 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X., а в негово отсъствие-от зам.-управителя X.X.X..

33844

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 31533/92 промяна за Търговска банка “Юнионбанк”-АД: вписва промяна във вида на акциите: капиталът на дружеството в размер 2 772 000 000 лв. е разпределен в 2 772 000 поименни акции с право на глас по 1000 лв.

33845

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 879/98 прекратяването на “Шейд”-ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

33847

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5768/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “София 3000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. Хемус 12, бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 13, с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство, кафетерия, внос, износ, експорт, реекспорт, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортни услуги в страната и в чужбина, туристически услуги в страната и в чужбина, посредничество, рекламна дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

33849

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6092/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лифтстрой”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, хотел “Простор”, Природен парк “Витоша”, с предмет на дейност: строителни, монтажни и други дейности, свързани с реконструкцията и обновяването на пътническите въжени линии “Студенец-2” в к.к. Пампорово и “Романски Малък Резен” в п.п. “Витоша”, туроператорска и агентска дейност, търговско представителство и посредничество по търговски сделки, реклама, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., със срок от 3 г., със съдружници “Пампорово”-АД, “Бороспорт”-АД, и “Алеко Спорт-99”-ЕАД, и се управлява и представлява от X.X.X..

33850

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3576/98 промени за “Метексим 98”-ООД: заличава съдружника X.X.X.; вписва за съдружници наследниците X.X.X. и X.X.X..

33391

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3858/98 промени за “Бултелекабле”-ООД: изключва съдружника “Телекан”-ООД; заличава съдружника X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X..

33412

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4907/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Раф Комерс”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, бл. 412, вх. В, ап. 75, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен транспорт, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

33413

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5404/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Иксарт”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 4, бл. 428, вх. Д, ап. 149, с предмет на дейност: разработване на компютърни технологии и софтуер, вътрешна и външна търговия, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

33414

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5946/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Космос-1”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 37, вх. Б, ап. 15, с предмет на дейност: организация и провеждане на курсове и уроци за ученици и студенти, преподавателска, консултантска, производствена, вътрешно- и външнотърговска, комисионна, спедиторска, складова, превозна, лизингова, маркетингова и рекламна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, производство на стоки с цел продажба, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

33415

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2603/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Финансово-одиторска компания “Финанс-експрес”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ул. Буземска 15, бл. 1, вх. В, ап. 66, с предмет на дейност: счетоводни и данъчни консултации, одиторски услуги, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с интелектуална собственост, всякакви други разрешени със закон търговски дейности. Дружеството е с капитал 5 100 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

33416

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6115/99 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Кейбъл България”-АД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ул. В. Д. Стоянов, бл. 7Б, ап. 48, с предмет на дейност: производство на електронни и електротехнически изделия, извършване на информационни, програмни, рекламни и творчески услуги, извършване на сделки и услуги, свързани с телекомуникации и медии, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 000 лв., разпределен в 10 000 поименни акции с номинална стойност 5000 лв., с неопределен срок, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

33417

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15996/98 промени за “Яра трейдинг компани”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Възраждане”, ул. Позитано 34, ет. 1, ап. 1; допълва предмета на дейност с “внос на нови и втора употреба автомобили, авточасти, автомобилни гуми, акумулатори и всички аксесоари за автомобили, както и ресторантьорство”.

33339

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5971/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сатурн плюс”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 323а, вх. Б, ет. 3, ап. 23, с предмет на дейност: производство и продажба на компютърна техника, както и отдаването є под наем, предоставяне на транспортни и туристически услуги със собствени и наети транспортни средства, сключване на външнотърговски договори за производство и продажба на техника и съоръжения, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви разрешени стоки във всички разрешени форми, внос, износ, търговска и външнотърговска (класически тип, реекспортни, бартерни, многостранни, лизингови, обвързани сделки и операции), представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, спедиторска дейност, маркетинг, информационна и инженерингова дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

33340

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5968/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ню Йорк 2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Лидице 25, ет. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Абдулхалим Бадркхан.

33341

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 479/89 промени за “Мебел”-ЕАД, с общинско имущество: вписва намаление на капитала от 75 703 000 лв. на 73 772 000 лв., разпределен в 73 772 поименни акции с номинална стойност 1000 лв.; допълва предмета на дейност с “отдаване под наем на недвижими имоти, включени в капитала на дружеството”.

33342

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 520/89 промени за “Автотрансснаб”-АД: вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 18.ХII.1998 г.; заличава члена на съвета на директорите X.X.X..

33343

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10087/90 промени за “Спортарс-ЛС”-ООД: заличава съдружника ДФС “Левски Спартак”; вписва за съдружници Спортен клуб “Левски” и “Екотур”-ЕООД; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

33344

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 16226/90 промяна за “Брадърз трейд”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

33345

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 24731/91 промени за “БКС-Лозенец”-ЕАД, с общинско имущество: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X..

33346

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4878/91 промяна за “Франс Интернасионал Агро Алимантер”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Средец”, бул. Цар Освободител 33.

33347

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7250/92 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Булкро”-ООД, със срок за ликвидация на дружеството 6 месеца и с ликвидатор X.X.X..

33348

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5092/92 промяна за “Електрим”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 100 000 лв.

33349

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 34472/92 промени за “Техносервиз-96”-ЕООД: вписва за съдружник Айман Шехдех Исмаил Фарех. Дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Техносервиз-96”-ООД, с непроменени седалище, адрес на управление, предмет на дейност и капитал. Дружеството се управлява и представлява от Хазем Муса Салем Ал Салем.

33350

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 23538/93 промяна за “Миша”-ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

33351

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11787/93 промяна за “Глория Палас”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Овча купел”, бул. Никола Петков 51.

33352

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 23821/93 промени за “Финансова къща Анонс”-АД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Витоша”, ул. Ела 5; заличава членовете на съвета на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X.-председател, X.X.X.-зам.-председател, X.X.X.-изпълнителен директор, X.X.X.-изпълнителен директор, и X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

33353

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5744/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Йес”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 325, вх. 3, ет. 7, ап. 11, с предмет на дейност: търговия с луксозно дамско бельо и облекла, покупка на други стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, предоставяне на рекламни, информационни, консултантски и други услуги, всякаква друга законосъобразна стопанска дейност в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X.и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

33354

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5227/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дим-Комерс 55”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, бл. 413, вх. Г, ет. 4, ап. 36, с предмет на дейност: производство на стоки на селското стопанство, лека, тежка, хранително-вкусова промишленост и електроника, внос, износ и реекспорт на такива стоки, търговска дейност, спедиторска и транспортна дейност, представителство, хотелиерство, ресторантьорство, охранителна дейност, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон (дейността ще се осъществява в страната и в чужбина). Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

33355

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5317/99 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Брокерс-груп”-АД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 4, ет. 10, ап. 67, с предмет на дейност: извършване на сделки с ценни книжа за чужда сметка, поемане на емисии на ценни книжа за чужда сметка, управление на индивидуални портфейли от ценни книжа по поръчка на клиенти, попечителска дейност, сделки с други права, свързани с акции и облигации или други дългови ценни книжа, консултации, извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане при наличие на разрешение съгласно действащото законодателство. Дружеството е с капитал 90 000 000 лв., разпределен в 9000 поименни акции с номинална стойност 10 000 лв., с неограничен срок, със съвет на директорите в състав: X.X.X.-председател, X.X.X.-X. и X.X.X.-зам.-председател, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

33356

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5737/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Истър-99”-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Нови Искър, район “София-Нови Искър”, ул. Поп X.X. 4, с предмет на дейност: мениджмънт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия с движими вещи и недвижими имоти, строителна дейност, проектиране, строеж и реставрация на сгради, производство, продажба и доставка на строителни материали, инвестиционно-проучвателна, проектантска, инженерингова, иновационна, консултантска дейност, реклама и информационно осигуряване, маркетинг, лизинг, ноу-хау, производство и търговия с програмни продукти, производство на стоки и услуги с битово и промишлено предназначение, всакаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

33357

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 23603/93 промени за “Макро би индустриз”-ООД: вписва за прокурист Халед Назем Абу Хасан.

33358

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 2280/94 промени за “Кавалер”-ЕАД, с държавно имущество: променя числеността на съвета на директорите от 4 на 5 души; вписва за член на съвета на директорите X.X.X.; заличава председателя на съвета на директорите X.X.X.; вписва за председател на съвета на директорите X.X.X..

33359

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 10795/94 промени за “Енергия 94”-АД: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X.-председател, и X.X.X.; увеличава капитала от 2 000 000 лв. на 50 000 000 лв. чрез издаване на нови 48 000 поименни акции с номинална стойност 1000 лв.; вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 30.ХI.1998 г. Дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X.-председател, X.X.X.-изпълнителен директор, и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

33360

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 12027/94 прехвърляне на ЕТ “Алф-X.X.” от X.X.X. на X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения и го вписа като едноличен търговец с фирма “Алф-X.X.-X.X.”.

33361

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 21638/94 промяна за “Вит-94”-ООД: вписва за съдружник Фауаз Мохамед.

33362

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 22680/94 промени за “Орфей мюзик”-ЕООД: вписва за управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от собственика X.X.X. и управителя X.X.X. заедно и поотделно.

33363

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 18911/95 промени за “Александра видео-север”-ООД: заличава съдружника X.X.X.; вписва за съдружник “Александра групхолдинг”-ООД; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; заличава управителя X.X.X.; вписва за управител X.X.X..

33364

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 19486/95 промяна за “Екзакта 95”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

33365

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5406/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Брейнсторм”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, кв. Павлово, бул. Александър Пушкин, бл. 65, ап. 22, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, пласмент, консултантска дейност и обучение, организиране на компютърни игри и обучение в областта на информатиката, сделки с недвижими имоти, сервиз, реклама и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

32619

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11555/91 промяна за “Бюро-Акцепт”-ООД: увеличава капитала от 75 000 лв. на 5 000 000 лв.

32620

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 21974/91 промяна за “Ди Ейч Ел Интернешънъл България”-ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Искър, бул. Проф. X.X. 10.

32621

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 28916/91 промяна за “Юнион Трейд”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Лозенец”, ул. Любата, бл. 14-22, вх. А, ет. 8, ап. 73.

32622

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 32431/92 промяна за “Гео 97”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Слатина”, ул. Постоянство 7, бл. 27, вх. Б, ап. 10.

32623

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9634/95 промяна за “Ергон-България”-ООД: заличава управителя X.X.X..

32624

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 20932/95 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “БГ-Турс”-ООД, с ликвидатор X.X.X. и 6-месечен срок за ликвидация.

32625

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4374/96 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Евроком БГ”-ЕООД, с ликвидатор X.X.X. и 6-месечен срок за завършване на ликвидацията от обнародването в “Държавен вестник” на поканата до кредиторите.

32626

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13322/96 промени за “Централен фонд Холд”-АД: вписва ново наименование-“Стара планина Холд”-АД; вписва изменения и допълнения в устава, приети от общото събрание на акционерите на 14.IV.1999 г.; вписва промяна в системата на управление от двустепенна в едностепенна; заличава членовете на надзорния съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X., “Първа източна международна банка”-АД, и “Примекс-89”-ЕООД; заличава членовете на управителния съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., “Примекс-89”-ЕООД, представлявано от X.X.X., и “Финанс Инвест”-ООД, представлявано от X.X.X.. Дружеството се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и “Примекс-98”-ЕООД, представлявано от X.X.X., заедно и поотделно.

32627

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15043/96 промени за “Лиона”-ЕООД: вписва за съдружник “И.Т.Л.В.”-ЕООД. Дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Лиона”-ООД; увеличава капитала от 5 000 000 лв. на 59 000 000 лв. чрез непарична вноска и се управлява и представлява от X.X.X..

32628

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15538/96 промяна за “Геомат-96”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел 2, бл. 18, вх. 1, ет. 2, ап. 3.

32629

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2033/97 преобразуване на “Алема”-ООД, в акционерно дружество “Алема-Лизинг”-АД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Екзарх Йосиф 50, ет. 2, ап. 6, и с предмет на дейност: лизингова дейност от всякакъв вид, вътрешна и външна търговия със селскостопанска техника и продукция, производство на стоки и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с недвижими имоти, спедиционна дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност, всякаква друга друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 000 лв., разпределен в 500 поименни акции, от които 400 поименни с право на глас и 100 поименни привилегировани без право на глас с номинална стойност 10 000 лв., с неопределен срок, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X.-председател, X.X.X.-зам.-председател, и X.X.X.-изпълнителен директор, и се представлява от председателя на съвета на директорите X.X.X.. Дружеството поема активите и пасивите на “Алема”-ООД.

32630

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2654/98 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Немечек-АСЦ”-ЕООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация на дружеството шест месеца от съдебното решение за прекратяване на дружеството.

32631

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 4114/98 промени за “Свежестина”-АД: вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 27.IV.1999 г.; увеличава капитала от 10 721 000 лв. на 50 721 000 лв. чрез издаване на 40 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв.; увеличава броя на членовете на съвета на директорите от 3 на 5 души; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X..

32632

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 4636/99 промяна за “Монбат”-АД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Красно село”, ул. Лайош Кошут 9.

32633

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5179/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Одита експрес”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Княз Церетелев, бл. 27, вх. Г, ап. 65, с предмет на дейност: счетоводни услуги, счетоводни и данъчни консултации, финансови анализи, текстообработка, проектиране, производство, монтаж, сервиз и търговия с електронни и електротехнически продукти, компютърна техника, игрални автомати и съоръжения за хазартни игри, инженеринг, разработка и продажба на софтуер и хардуер, провеждане на образователни курсове, консултантска и маркетингова дейност, външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни юридически и физически лица в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна и лизингова дейност, тран-спортна, спедиторска, рекламна, туристическа, хотелиерска дейност, строеж и търговия с недвижими имоти, складова дейност, търговия на едро и дребно, визови услуги, бартер, валутни сделки (след разрешение), всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

32634

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5415/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пътническа агенция Виктори”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Неофит Рилски 27, с предмет на дейност:туристически услуги, агентска дейност по продажба на транспортни услуги, търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламна и комисионерска дейност, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

32635

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5731/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Митвас-1”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Кожух планина 3, вх. Б, ап. 15, с предмет на дейност: ремонт и сервизна дейност на автомобили, внос и износ на резервни части, продажба на автомобили, резервни части и аксесоари за тях, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, информационна, програмна дейност или предоставяне на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвжими имоти с цел продажба, организация и експлоатация на художествени галерии, производство и търговия с изделия за интериорно и екстериорно обзавеждане на дома, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

32636

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5883/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Публипрес”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Симеоново, ул. Ягода 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви стоки и услуги, консултантска и рекламна дейност, маркетинг, лизинг, представителство и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, специфични куриерски и посреднически услуги, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Роберт Рудолф Гафнер.

32637

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1014/89 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Автоекспрес”-ЕООД, с държавно имущество, с ликвидатор X.X.X. и 6-месечен срок за ликвидация.

32638

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 7424/90 промени за “Изотимпекс”-ЕАД: заличава члена на съвета на директорите X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите X.X.X.; съветът на директорите е в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-председател; вписва за изпълнителен директор X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

32639

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 28348/91 промени за “Камекс-Транс”-ЕООД, с държавно имущество: вписва за съдружници “Камекс М”-АД, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Камекс-Транс”-ООД, и се представлява от управителя X.X.X..

32640

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 591/92 промени за “Инкомс-Битова техника”-АД: увеличава капитала от 24 354 000 лв. на 51 143 400 лв. чрез увеличаване номиналната стойност на акциите от 1000 лв. на 2100 лв.; капиталът е разпределен в 24 354 поименни акции с право на глас с номинална стойност 2100 лв.; заличава членовете на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва за нови членове на съвета на директорите X.X.X.-председател на съвета на директорите, и X.X.X.-зам.-председател на съвета на директорите; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

32641

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 28682/93 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Насър”-ООД, с 6-месечен срок за завършване на ликвидацията от обнародването в “Държавен вестник” на покана до кредиторите на дружеството и с ликвидатор Насир Ахмад Гулам Исакзай.

32642

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 25774/93 за “Помпен център-София”-ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

32643

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12784/93 промени за “Амикат”-ООД: заличава управителя Томас Шмелц; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

32644

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3150/94 промяна за “Лагери”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 100 000 лв.

32645

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 14375/94 за “Мултиспорт”-ООД: изключва съдружника X.X.X.; заличава управителя X.X.X.. Дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Мултиспорт”-ЕООД; едноличен собственик на капитала е Гюнер Хатипоглу; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

32646

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ регистрира по ф.д. № 21332/94 заличаване на “Инкомерс”-АД.

32647

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 23256/94 за “Статус конструкция”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Средец”, бул. Цар Освободител 33, ет. 1, ап. 4.

32648

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15134/95 промени за “АБО-Архитектура, благоустройство, обзавеждане”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Лозенец”, ул. Бяла 1.

32649

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 15207/95 за “Ивас-Консулт”-ООД: вписва за съдружник X.X.X..

32650

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13335/96 промени за “Дайнърс клуб България”-АД: заличава изпълнителния директор X.X.X.; вписва за изпълнителен директор X.X.X., който ще представлява дружеството.

32651

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13911/96 промени за “Еврофорум”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 43; вписа промяна в предмета на дейност: поемане на емисии на ценни книжа за чужда сметка, сделки с ценни книжа за чужда сметка, управление на дейността на инвестиционни дружества.

32652

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решението от 11.VIII.1997 г. по ф.д. № 5381/96 за “Азрабул-София”-ООД: заличава наименованието “Азрабул-София”-ООД; вписва “Израбул-София”-ООД.

32653

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5381/96 промяна за “Израбул-София”-ООД: увеличава капитала от 2 000 000 лв. на 5 000 000 лв.

32654

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2620/97 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Иваст-С”-ЕООД, със срок за ликвидация 6 месеца и с ликвидатор X.X.X..

32655

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1022/97 промени за “Инконтрол”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Красно село”, бул. Цар Борис III № 126.

32656

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13605/97 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Неллита”-ЕООД, със срок за ликвидация на дружеството 12 месеца и с ликвидатор X.X.X..

32657

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3113/98 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “София Телеком”-ЕООД, със срок за ликвидация на дружеството 6 месеца и с ликвидатор X.X.X..

32658

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10859/98 промяна за “Армагедон 1998”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Възраждане”, ж.к. Света Трица, бл. 339-339А, вх. Б, ап. 46.

32660

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 9246/98 промени за “Евро Гарант”-АД: заличава члена на управителния съвет и изпълнителен директор X.X.X.; вписва за член на управителния съвет и за изпълнителен директор X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

32661

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5229/99 промяна за “Тена”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Средец”, ул. Г.С. Раковски 157.

32662

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 13804/92 промени за “Марта 8”-ЕАД, с държавно имущество: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X..

32663

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12075/92 промяна за “Академик Травъл”-ООД: вписва промяна в предмета на дейност: транспортна, туристическа, туроператорска, турагентска, рекламна, информационна и програмно-импресарска дейност, планиране, договаряне и осъществяване на пътувания и почивки в страната и в чужбина, експертизи, консултации и анализи, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, производство и търговия с всякакви стоки, незабранени със закон, в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство, агентство и посредничество, всякакви други дейности, незабранени със закон, в страната и в чужбина.

32664

Софийският градски съд допълва решение от 14.IV.1999 г. на СГС за вписване на явна фактическа грешка по ф.д. № 12703/93 за “Амадеусс къмпани”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Възраждане”, ул. Отец Паисий 42.

32665

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 15591/96 за “Българска жилищна асоциация”-ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

32666

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10197/94 промени за “Юлитех”-ООД: заличава управителя X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

32667

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 22079/94 промяна за “Тетра-Недвижими имоти”-ООД: заличава съдружника X.X.X..

32668

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 24689/94 промяна за “ЦПГ-Цветкови”-ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

32669

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10575/95 преобразуване на “Верея Кабел”-ООД, в акционерно дружество “Верен Кабел”-АД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Княжево, ул. Люти дол 10, и с предмет на дейност: производство, преработка, окомплектовка и сервиз на компоненти и системи за приемане и разпространение на телевизионни и радиопрограми (след лиценз), представителство и посредничество на чуждестранни фирми, внос и износ на компоненти за индивидуални и колективни системи за приемане и разпространение на телевизионни и радиопрограми (след лиценз), изграждане, експлоатация и сервиз на колективни системи за приемане и разпространение на телевизионни и радиопрограми (след лиценз), предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги с добавена стойност (след лиценз), маркетинг, консултации, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв., с неопределен срок, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X.-председател, X.X.X.-изпълнителен директор, и X.X.X., представлява се от изпълнителния директор X.X.X. и поема активите и пасивите на “Верея Кабел”-ООД.

32670

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 488/95 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Фловъри трейд”-ООД, с ликивдатор X.X.X. и срок за ликвидация на дружеството 6 месеца.

32671

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5706/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Топ-99”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Златовръх 38, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, ресторантьорство и обучение в кулинария, представителство и агентство на физически и юридически лица, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Джън Жунцюн, Ван Цин и Ван Ин и се управлява и представлява от Джън Жунцюн.

32672

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5401/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Джес-Нет”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Оборище 1Б, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

32673

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10930/98 промени за “Велукс България”-ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление-София, район “Средец”, бул. Цар Освободител 10; заличава управителя Ян Хилен; вписва за управител Ларс Хенрик Сьондергард, който ще управлява и представлява дружеството.

32674

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11692/98 промени за “Магемо”-ООД: заличава от предмета на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, производство и търговия със сладкарски изделия; допълва предмета на дейност с “издателска и рекламна дейност, фирмени, търговски и инвестиционни консултации, административни, юридически, счетоводни и данъчни консултации, финансови и офшорни консултации, търговско представителство, организиране на джойнт-вентчъри с чуждестранни фирми, внос и дистрибуция на висша мода, конфекция и аксесоари, организиране на модни ревюта”.

32675

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 1144/98 промяна за “Българска холдингова корпорация”-АД: увеличава капитала от 650 000 000 лв. на 1 000 000 000 лв. чрез издаване на нови 3500 поименни непривилегировани налични акции с право на глас с номинална стойност 100 000 лв.

32677

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6042/97 промени за “Сивен-Стил”-ЕООД: вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X.. Дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Сивен-Стил”-ООД, и се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

32678

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 3680/91 промени за “Авиокомпания Балкан”-ЕАД, с държавно имущество: вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява заедно от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X..

40971

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистрира промени по ф. д. № 2781/94 за “Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани”: регистрира настъпили промени, приети на Първия конгрес, проведен на 26.IХ.1998 г., на Първия пленум на Националния съвет, проведен на 26.IХ.1998 г., и на Втория пленум на Националния съвет, проведен на 13.II.1999 г. в София; премества адреса и седалището в район “Красна поляна”, ж. к. Красна поляна, бл. 207, вх. Б, ап. 1; вписва нов състав на Централното изпълнително бюро от 5 души: X.X.X.-председател, X.X.X.-зам.-председател, X.X.X.-зам.-председател и секретар, X.X.X.-член и технически секретар, и X.X.X.-член; вписва нов състав на Националния съвет от 12 души: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов състав на Централната контролно-ревизионна комисия от 3 души: председател-X.X.X., и членове: X.X.X. и X.X.X.; движението ще се представлява от председателя X.X.X. или от упълномощен от него заместник-председател на Централното изпълнително бюро.

42739

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

26.-Съветът на директорите на Авиокомпания “Балкан”-ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 17.VIII.1999 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, летище София, София 1540, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството през 1998 г. и за първото полугодие на 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; 3. увеличаване на капитала на дружеството; 4. изменение на устава на дружеството; 5. освобождаване и избор на нови членове на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; 6. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните си представители. Пълномощниците на акционерите се легитимират с писмено изрично пълномощно, съдържащо пълни данни на упълномощителя и упълномощения. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

42149

1.-Съветът на директорите на “Заложна къща Корект”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 23.VIII.1999 г. в 17 ч. и 30 мин. в управлението на дружеството, София, ул. Л. Каравелов 90, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на дружеството към 31.ХII.1998 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; 3. промяна фирмата на дружеството; 4. преобразуване на АД в ЕООД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41757

123.-Съветът на директорите на “Криоинвест”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на дружеството на 23.VIII.1999 г. в 10 ч. в управлението на дружеството, София, бул. Искърско шосе 8, ет.10, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1998 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1998 г.; 3. приемане годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; 5. промени в съвета на директорите; 6. увеличение капитала и приемане на нови акционери; 7. приемане на бизнесплан за 1999-2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място. За участие в събранието акционерите се легитимират с притежаваните от тях акции (удостоверения), а представителите на акционери-с изрично писмено пълномощно.

41758

59.-Съветът на директорите на “Инвестиции и производство-Инпро”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.VIII.1999 г. в 10 ч. в София, бул. Самоковско шосе 99, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация; 2. избор на ликвидатор на дружеството и определяне на възнаграждението му. Поканват се акционерите да участват лично или чрез писмено упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в София, бул. Самоковско шосе 99. При липса на определения кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 23.VIII.1999 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал.

41722

1.-Съветът на директорите на “Булвария Холдинг”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.VIII.1999 г. в 11 ч. в София, бул. Витоша 3, при следния дневен ред: 1. изменение в капитала на дружеството; проект за решение-приема се предложението за изменение в капитала на дружеството; 2. промяна в устава на дружеството; проект за решение-ОС променя устава съобразно предложението на съвета на директорите; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение-ОС избира предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за 1999 г.; 4. разни. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

42098

1.-Съветът на директорите на “София Беверидж къмпани”-АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.VIII.1999 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Костинброд, ул. Охрид 1, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1998 г.; предложение за решение-ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1998 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; предложение за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството; предложение за решение-ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството; 4. разпределение на печалбата за 1998 г.; предложение за решение-ОС приема предложението за разпределение на печалбата; 5. приемане на бюджета за финансовата 1999 г.; предложение за решение-ОС приема бюджета за финансовата 1999 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1998 г.; предложение за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1998 г.; 7. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; предложение за решение-ОС назначава предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 8. избор на вътрешен одитор за 1999 г.; предложение за решение-ОС избира предложения от съвета на директорите вътрешен одитор за 1999 г.; 9. промяна в състава на съвета на директорите; предложение за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите за промяна в състава на съвета на директорите. Поканват се всички акционери, притежаващи поименни акции или временни удостоверения с право на глас, да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва на 23.VIII.1999 г. в 10 ч. и 30 мин. в седалището на дружеството, Костинброд, ул. Охрид 1. Пълномощниците на акционерите се легитимират с личен паспорт и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

42340

212.-Съветът на директорите на “Крамекс”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с предстоящи изменения на ЗЦКФБИД, които трябва да бъдат отразени в устава на дружеството, отлага насроченото за 28.VII.1999 г. общо събрание на акционерите (ДВ, бр. 56 от 1999 г.) за 21.Х.1999 г., което да се проведе на същото място, по същото време и при същите условия и дневен ред.

40975

1.-Съветът на директорите на “Пиринснаб приват”-АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 21.VIII.1999 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, Благоевград, ул. Шар планина 11, ет. 4, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за успешното приключване на приватизационната сделка за закупуването на дялове, представляващи 70 % от капитала на “Пиринснаб”-ЕООД, Благоевград; 2. увеличаване на капитала на дружеството и промени в структурата на капитала; 3. промени в устава на дружеството; 4. промени в съвета на директорите на дружеството; 5. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно независимо от представения капитал. Проекторешенията и останалите материали, които ще се обсъждат, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на посочения адрес. Поканват се всички акционери на дружеството или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

42097

98.-Съветът на директорите на “Интрател”-АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 23.VIII.1999 г. в 10 ч. в офиса на дружеството във Варна, бул. Христо Ботев 3А, при следния дневен ред: 1. годишен доклад за дейността на дружеството за 1998 г.; предложение за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството за 1998 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; предложение за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за отчетния период; предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за отчетния период; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 1999 г.; предложение за решение: ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител за 1999 г.; 5. промени в устава на дружеството; предложение за решение: ОС приема изменения и допълнения в устава на дружеството, предложени от съвета на директорите; 6. увеличение на капитала на дружеството; предложение за решение: ОС увеличава капитала на дружеството съобразно предложението на съвета на директорите; 7. разни. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41593

9.-Съветът на директорите на “Роботика 98”-АД, Велинград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.VIII.1999 г. в 11 ч. в седалището на дружеството-Велинград, ул. Г. Кирков (промишлена зона), сграда на “Роботика”-ООД, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1998 г.; проект за решение-ОС приема отчета; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 1998 г.; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; проект за решение-ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 1998 г.; проект за решение-освобождават се от отговорност членовете на СД за дейността им през 1998 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение-ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител; 6. изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема измененията и допълненията в устава; 7. определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите. Материалите по дневния ред на общото събрание са на разположение в седалището на дружеството. Регистрацията ще започне на посоченото място и дата в 10 ч. За участие в ОС акционерите трябва да се легитимират с личен паспорт и временно удостоверение. Пълномощниците на акционерите представят и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 15 ч.

41739

85.-Съветът на директорите на “Вратица”-АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.VIII.1999 г. в 11 ч. във Враца, салона на ДНА, ул. Мито Орозов 9, при следния дневен ред: 1. приемане на оздравителна програма на “Вратица”-АД, за периода юли 1999 г.-декември 2001 г.; предложение за решение: общото събрание на акционерите приема предложената оздравителна програма на дружеството за периода юли 1999 г.-декември 2001 г.; 2. промени в броя и състава на съвета на директорите и освобождаване от отговорност на негови членове; предложение за решение: общото събрание на акционерите приема предложените промени в броя и състава на съвета на директорите и освобождава от отговорност освободените от съвета на директорите негови членове. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 9 ч. във Враца, салона на ДНА, ул.X.X. 9, и ще завърши в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 ч.

41734

4.-Управителният съвет на “Респект”-АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.VIII.1999 г. в 13 ч. в Дома на науката и техниката (малкия салон)-Враца, ул. Лукашов 14, при следния дневен ред: 1. одобряване годишния отчет за 1998 г., доклада на експерт-счетоводителя и освобождаване от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет; 2. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41595

162.-Съветът на директорите на “Месокомбинат Карлово”-АД, Карлово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.VIII.1999 г. в 10 ч. в Карлово, ул. Балабанов мост 1, при следния дневен ред: 1. доклад на ръководството за дейността му за отчетната 1998 г.; проект за решение-ОС приема отчета на дружеството за 1998 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за отчетната 1998 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 1998 г.; проект за решение-ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 1998 г.; 5. разпределение на печалбата за 1998 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение-ОС избира предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител; 7. промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на дружеството; 8. увеличаване капитала на дружеството и привеждането му в съответствие със Закона за деноминация на лева; проект за решение-ОС приема предложеното от съвета на директорите увеличаване капитала на дружеството; 9. промяна в състава на съвета на директорите; 10. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

42493

1.-Съветът на директорите на “Прибор”-АД, Копривщица, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 18.VIII.1999 г. в 15 ч. в Царево, почивна станция на “Прибор”-АД, Копривщица, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1998 г.; проект за решение-общото събрание приема отчета за дейността на дружеството; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годишния счетоводен отчет за 1998 г.; проект за решение-общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството; 3. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение-общото събрание избира предложения експерт-счетоводител за 1999 г.; 4. увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нова емисия от поименни акции; проект за решение-общото събрание увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нова емисия от поименни акции. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

42142

28.-Съветът на директорите на “Плевенинженеринг”-АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.VIII.1999 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, Плевен, ж.к. Сторгозия, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1998 г.; проект за решение-ОС приема за сведение отчета за дейността на дружеството през 1998 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; проект за решение-ОС приема за сведение доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; 4. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение-ОС приема устава на акционерното дружество; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 6. освобождаване членовете на съвета на директорите, избор на нови ръководни органи на дружеството и определяне на възнаграждението им; проект за решение-ОС освобождава членовете на съвета на директорите, избира предложените нови ръководни органи и определя възнаграждението им; 7. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение-ОС назначава предложения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в общото събрание. Регистрацията ще се извършва от 9 ч. в деня на провеждането срещу личен паспорт, редовно пълномощно и удостоверение за притежаваните акции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.VIII.1999 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството.

41949

89.-Съветът на директорите на “Механизация и борба с ерозията”-ЕАД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.VIII.1999 г. в 13 ч. в стола на ул. Владая 7 в Пловдив при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение-ОС приема новия устав на дружеството; 2. промяна на наименованието на дружеството от “Механизация и борба с ерозията”-ЕАД, Пловдив, в “Механизация и борба с ерозията”-АД, Пловдив; проект за решение-ОС приема промяната на наименованието на дружеството; 3. освобождаване от длъжност членове на съвета на директорите; проект за решение-ОС освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите на дружеството; 4. избиране на нов съвет на директорите; проект за решение-ОС избира нов съвет на директорите. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: Пловдив, ул. Владая 7. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Началото на регистрацията на акционерите е в 11 ч. Всички акционери или писмено упълномощени техни представители да носят със себе си и да представят при регистрацията личен паспорт, а упълномощените лица-личен паспорт, удостоверение за регистрация (за юридическите лица) и писмено пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41594

1.-Съветът на директорите на “Ванто Трейд Ауто”-АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.VIII.1999 г. в 10 ч. в София, бул. Самоковско шосе 99, при следния дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; 2. промяна в наименованието на фирмата на дружеството; 3. увеличаване капитала на дружеството; 4. промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; 5. изменение на дружествения договор (устав); 6. разни.

42057

107.-Съветът на директорите на “Сортови семена-Екогея-инвест”-АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.VIII.1999 г. в 12 ч. в Русе, бул. Цар Освободител 86, бл. Афродита, при следния дневен ред: 1. увеличение капитала на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението за увеличаване капитала на дружеството; 2. промяна в съвета на директорите на дружеството; проект за решение-ОС приема промените, предложени от съвета на директорите относно състава му; 3. освобождаване от отговорност напусналите членове на СД за дейността им от създаване на акционерното дружество до датата на общото събрание; 4. освобождаване от отговорност изпълнителния директор за дейността му от създаване на акционерното дружество до датата на общото събрание; 5. приемане на нови акционери; проект за решение-ОС приема новите акционери; 6. разни. Поканват се всички акционери лично или чрез писмено упълномощени от тях лица в съответствие с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва същия ден в 11 ч. За участие в събранието акционерите се легитимират с личен паспорт и временно удостоверение, а пълномощниците-с личен паспорт, временно удостоверение на упълномощителя и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството-Русе, бул. Цар Освободител 86, бл. Афродита.

42347

1.-Съветът на директорите на “Дунав Карс”-АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 19.VIII.1999 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, Русе, ул. Филип Станиславов 5, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността, на годишния счетоводен отчет за 1998 г. и на доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 1998 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; 4. промени в устава на дружеството; 5. промени в състава на органите на управление и определяне на възнаграждение и гаранции на членовете им. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията ще се извърши от 13 ч. до 13 ч. и 30 мин.

41711

1.-Съветът на директорите на “Рудер”-АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 21.VIII.1999 г. в 10 ч. в заседателната зала на Параходство-БРП, Русе, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване и ликвидация на дружеството; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през периода на тяхното управление; 3. определяне на ликвидатор на дружеството и възнаграждението му; 4. приемане на годишния счетоводен отчет за 1998 г., доклада на експерт-счетоводителя и ликвидационен баланс; 5. вземане на решение за заличаване в търговския регистър; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията за участие в общото събрание започва в 9 ч. и ще приключи в 9 ч. и 45 мин. пред залата за провеждане на събранието. Регистрирането-с представяне на личен паспорт, за упълномощените лица-личен паспорт и пълномощно, подписано от лицето-собственик на акциите.

41929

95.-Съветът на директорите на “Републикаконсерв”-АД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.VIII.1999 г. в 15 ч. в седалището на дружеството в Свищов, ул. Отец Паисий 9, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството през 1998 г.; проект за решение-ОС приема счетоводния отчет, баланса и доклада; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността на дружеството през 1998 г.; проект за решение-ОС приема доклада; 3. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение-ОС избира експерт-счетоводител; 4. решение за разпределение на печалбата; проект за решение-ОС разпределя печалбата; 5. промяна на устава на дружеството в частта относно капитала и номинала на акциите съгласно § 5 от Закона за деноминация на лева (ДВ, бр. 20 от 1999 г.); проект за решение-ОС променя устава на дружеството в частта относно капитала и номинала на акциите; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40848

32.-Съветът на директорите на “Булагро”-АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на 20.VIII.1999 г. в 17 ч. в Сливен, ул. Гео Милев 15, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на “Булагро”-АД; 2. отчетен доклад за финансовото състояние на “Булагро”-АД; 3. приемане на одиторския доклад от дипломиран експерт-счетоводител за 1998 г.; 4. освобождаване от отговорност съвета на директорите за работата му през 1998 г.; 5. промяна в устава-предложение за разширяване предмета на дейност на дружеството; увеличение на капитала на 50 000 000 лв.; избор на ИД, който да представлява дружеството; 6. други-възнаграждения на съвета на директорите за 1999 г.; 7. избиране и назначаване на X.X.X. като дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 1999 г.; 8. освобождаване на ИД X.X. поради преминаване на друга работа. Материалите по дневния ред са на разположение на посочения адрес и тел. 2-27-24. За участие в събранието се представя личен паспорт.

41771

1341.-Съветът на директорите на “Целхарт”-АД, гр. Стамболийски, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 19.VIII.1999 г. в 11 ч. в София, сградата на НТС, ул. Раковски 108, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за 1998 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет за 1998 г.; проект за решение: общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение: общото събрание избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за 1998 г.; 4. персонални промени в състава на съвета на директорите, включително и избор на представител на ЕБВР (при условие, че бъде одобрено от ЕБВР); проект за решение: общото събрание приема предложените персонални промени в съвета на директорите, избира до изтичане на мандата на съвета X.X. за член на съвета на директорите; 5. увеличаване на капитала на дружеството (при условие, че бъде одобрено от страна на ЕБВР и МФК); проект за решение: общото събрание на акционерите решава да увеличи капитала на дружеството със сума, равна на 7 млн. щ.д., чрез нова емисия на 318 182 безналични поименни обикновени акции с право на глас при условието, че акции бъдат записани от ЕБВР, МФК, Ъшъклар амбалаж, както следва: ЕБВР-113 636 акции; МФК-113 636 акции; Ъшъклар амбалаж-90 910 акции. Емисионната стойност на акциите е левовата равностойност на 22 щатски долара по фиксинга на БНБ към датата на общото събрание; 6. изменение на устава на дружеството във връзка с увеличението на капитала; проект за решение: общото събрание изменя чл. 6 и 13 от устава на дружеството, отразявайки новия размер на капитала. Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Стамболийски. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Началото на регистрацията на акционерите е в 9 ч. Всички акционери или писмено упълномощени от тях лица да носят със себе си и да представят при регистрацията личен паспорт, депозитарна разписка за притежаваните от тях акции, а упълномощените лица-личен паспорт, удостоверение за регистрация (за юридическите лица) и писмено пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

42497

48.-Съветът на директорите на “Мебел”-АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 20.VIII.1999 г. в 10 ч. в Стара Загора, сградата на “Мебел”-АД, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1998 г.; проекторешение-общото събрание на акционерите одобрява доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1998 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; проекторешение-общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет на дружеството; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; проекторешение-общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. изменения и допълнения на устава на дружеството; проекторешение-общото събрание на акционерите приема предложените от съвета на директорите изменения и допълнения на устава на дружеството; 5. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 1998 г.; проекторешение-общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1998 г.; 6. промени в състава на съвета на директорите; проекторешение-общото събрание на акционерите приема предложените от съвета на директорите промени в неговия състав; 7. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; проекторешение-общото събрание на акционерите избира предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител на дружеството за 1999 г. Регистрацията на участниците в заседанието на общото събрание ще започне в 9 ч. и ще се извършва пред залата за провеждане на заседанието. За нея е необходимо да се представят документи, удостоверяващи легитимността на участниците като акционери или като техни упълномощени лица (лични паспорти, депозитарни разписки или временни удостоверения, удостоверения за актуално състояние по съдебна регистрация за юридическите лица акционери и писмени изрични пълномощни за упълномощените представители на акционери, изготвени съобразно законодателството). Пълномощниците на акционери, както и лицата по чл. 92 ЗЦКФБИД са длъжни да уведомят съвета на директорите на дружеството в срок до 10.VIII.1999 г. за размера на своята представителна власт, съответно за притежаваните от тях акции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на заседанието брой на акциите. Писмените материали по дневния ред на заседанието на общото събрание са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 ч.

41875

2.-Съветът на директорите на “Хибриден център-Златия 98”-АД, с. Златия, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.VIII.1999 г. в 16 ч. в “Хибриден център-Златия”, с. Златия, област Добрич, при следния дневен ред: 1. промяна в състава на членовете на съвета на директорите на дружеството; проект за решение-ОС избира нови членове на съвета на директорите; 2. доклад и отчет за дейността на дружеството; 3. приемане на нови членове в дружеството; 4. приемане промени в устава на дружеството; 5. други. Поканват се всички акционери или пълномощници да участват в събранието. Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

42329

1.-“Суперснаб-2001”-АД, Добрич, на основание чл. 194 ТЗ уведомява акционерите на дружеството, че с решение на общото събрание на акционерите от 14.IV.1999 г. увеличава капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 50 000 000 лв. (50 000 деноминирани лева) чрез издаване на нови 45 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1000 лв. (1 деноминиран лев). Акционерите имат право в едномесечен срок от отправената до тях покана чрез “Държавен вестник” да запишат пропорционално на досегашните си акции от новата емисия, като внесат 25 на сто от стойността им. След изтичане на едномесечния срок от поканата незаписаните акции могат да се запишат от акционери, записали акции в едномесечния срок, пропорционално. Пълният размер на номиналната стойност на акциите до 100 % следва да се внесе от акционерите в тримесечен срок, считан от датата на обнародваната покана за увеличаване на капитала.

41718

БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

374.-Националната служба по заетостта-София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 86-01, на основание чл. 14, чл. 34, ал. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки във връзка със Заповед № 565 от 7.VII.1999 г. на началника на НСЗ обявява покана за участие в открита процедура за изпълнение на строителството на обект-административна сграда на БТ-Айтос. Документацията за провеждането на откритата процедура ще се закупува в срок до 20 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” от Регионалната служба по заетостта-Бургас, ул. Перущица 67, стая 208, всеки работен ден от 9 до 15 ч. срещу заплащане в брой на такса 50 лв. в касата на РСЗ-Бургас, стая 214. Предложенията (офертите) за участие в откритата процедура ще се представят в РСЗ-Бургас, всеки работен ден от 9 до 12 и от 14 до 16 ч. в срок до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Участниците в откритата процедура могат да направят оглед на терена в същия срок и по същото време. Гаранцията за участие в откритата процедура-6000 лв., се заплаща по сметка № 5010012327, код 20078234, ОББ-Бургас. Откритата процедура ще се проведе в сградата на РСЗ-Бургас, в едномесечен срок от изтичане на крайния срок за приемане на предложения (оферти). Не се приемат предложения (оферти), изпратени по пощата. Допълнителна информация-на тел: (056) 3-60-15, 2-60-33.

11111

374а.-Националната служба по заетостта-София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 86-01, на основание чл. 14, чл. 34, ал. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки във връзка със Заповед № 565 от 7.VII.1999 г. на началника на НСЗ обявява покана за участие в открита процедура за изпълнение на строителството на обект-административна сграда на БТ-Девин. Документацията за провеждането на откритата процедура ще се закупува в срок до 20 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” от Регионалната служба по заетостта-Пловдив, ул. Самара 7, стая на отдел ПРОИ, ет. 4, всеки работен ден от 9 до 15 ч. срещу заплащане в брой на такса 50 лв. в касата на РСЗ-Пловдив, ет. 5. Предложенията (офертите) за участие в откритата процедура ще се представят в РСЗ-Пловдив, всеки работен ден от 9 до 12 и от 14 до 16 ч. в срок до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Участниците в откритата процедура могат да направят оглед на терена в същия срок и по същото време. Гаранцията за участие в откритата процедура-6000 лв., се заплаща по сметка № 3010475009, код 20078211, ОББ-Пловдив. Откритата процедура ще се проведе в сградата на РСЗ-Пловдив, в едномесечен срок от изтичане на крайния срок за приемане на предложения (оферти). Не се приемат предложения (оферти), изпратени по пощата. Допълнителна информация-на тел: (032) 65-25-52.

11111

374б.-Националната служба по заетостта-София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 86-01, на основание чл. 14, чл. 34, ал. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки във връзка със Заповед № 565 от 7.VII.1999 г. на началника на НСЗ обявява покана за участие в открита процедура за изпълнение на строителството на обект-административна сграда на БТ-Севлиево. Документацията за провеждането на откритата процедура ще се закупува в срок до 20 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” от Регионалната служба по заетостта-Ловеч, ул. Търновска 170, стая 12, ет. 6, всеки работен ден от 9 до 15 ч. срещу заплащане в брой на такса 50 лв. в касата на РСЗ-Ловеч, стая 11, ет. 6. Предложенията (офертите) за участие в откритата процедура ще се представят в РСЗ-Ловеч, всеки работен ден от 9 до 12 и от 14 до 16 ч. в срок до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Участниците в откритата процедура могат да направят оглед на терена в същия срок и по същото време. Гаранцията за участие в откритата процедура-6000 лв., се заплаща по сметка № 3013167400, код 20082015, ОББ-Ловеч. Откритата процедура ще се проведе в сградата на РСЗ-Ловеч, в едномесечен срок от изтичане на крайния срок за приемане на предложения (оферти). Не се приемат предложения (оферти), изпратени по пощата. Допълнителна информация-на тел: (068) 2-61-82.

11111

374в.-Националната служба по заетостта-София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 86-01, на основание чл. 14, чл. 34, ал. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки във връзка със Заповед № 565 от 7.VII.1999 г. на началника на НСЗ обявява покана за участие в открита процедура за изпълнение на реконструкция и преустройство на обект-административна сграда на БТ-Свищов. Документацията за провeждането на откритата процедура ще се закупува в срок до 20 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” от Регионалната служба по заетостта-Ловеч, ул. Търновска 170, стая 12, ет. 6, всеки работен ден от 9 до 15 ч. срещу заплащане в брой на такса 50 лв. в касата на РСЗ-Ловеч, стая 11, ет. 6. Предложенията (офертите) за участие в откритата процедура ще се представят в РСЗ-Ловеч, всеки работен ден от 9 до 12 и от 14 до 16 ч. в срок до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Участниците в откритата процедура могат да направят оглед на терена в същия срок и по същото време. Гаранцията за участие в откритата процедура-2000 лв., се заплаща по сметка № 3013167400, код 20082015, ОББ-Ловеч. Откритата процедура ще се проведе в сградата на РСЗ-Ловеч, в едномесечен срок от изтичане на крайния срок за приемане на предложения (оферти). Не се приемат предложения (оферти), изпратени по пощата. Допълнителна информация-на тел: (068) 2-61-82.

11111

374г.-Националната служба по заетостта-София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 86-01, на основание чл. 14, чл. 34, ал. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки във връзка със Заповед № 565 от 7.VII.1999 г. на началника на НСЗ обявява покана за участие в открита процедура за изпълнение на реконструкция и преустройство на обект-административна сграда на БТ-Крумовград. Документацията за провeждането на открита процедура ще се закупува в срок до 20 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” от Регионалната служба по заетостта-Хасково, пл. Градска болница 3, стая 29, ет. 2, всеки работен ден от 9 до 15 ч. срещу заплащане в брой на такса 50 лв. в касата на РСЗ-Хасково, стая 25. Предложенията (офертите) за участие в откритата процедура ще се представят в РСЗ-Хасково, всеки работен ден от 9 до 12 и от 14 до 16 ч. в срок до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Участниците в откритата процедура могат да направят оглед на терена в същия срок и по същото време. Гаранцията за участие в откритата процедура-2000 лв., се заплаща по сметка № 3000235309, код 80075296, БИН 7306000000, банка “Хеброс”, клон “Тракия”-Хасково. Откритата процедура ще се проведе в сградата на РСЗ-Хасково, в едномесечен срок от изтичане на крайния срок за приемане на предложения (оферти). Не се приемат предложения (оферти), изпратени по пощата. Допълнителна информация-на тел: (038) 60-70-61.

11111

374д.-Националната служба по заетостта-София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 86-01, на основание чл. 14, чл. 34, ал. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки във връзка със Заповед № 565 от 7.VII.1999 г. на началника на НСЗ обявява покана за участие в открита процедура за изпълнение на реконструкция и преустройство на обект-административна сграда на БТ-Долна Митрополия. Документацията за провeждането на откритата процедура ще се закупува в срок до 20 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” от Регионалната служба по заетостта-Ловеч, ул. Търновска 170, стая 12, ет. 6, всеки работен ден от 9 до 15 ч. срещу заплащане в брой на такса 50 лв. в касата на РСЗ-Ловеч, стая 11, ет. 6. Предложенията (офертите) за участие в откритата процедура ще се представят в РСЗ-Ловеч, всеки работен ден от 9 до 12 и от 14 до 16 ч. в срок до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Участниците в откритата процедура могат да направят оглед на терена в същия срок и по същото време. Гаранцията за участие в откритата процедура-2000 лв., се заплаща по сметка № 3013167400, код 20082015, ОББ-Ловеч. Откритата процедура ще се проведе в сградата на РСЗ-Ловеч, в едномесечен срок от изтичане на крайния срок за приемане на предложения (оферти). Не се приемат предложения (оферти), изпратени по пощата. Допълнителна информация-на тел: (068) 2-61-82.

11111

374е.-Националната служба по заетостта-София, бул. Княз Дондуков 3, тел. 86-01, на основание чл. 14, чл. 34, ал. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки във връзка със Заповед № 565 от 7.VII.1999 г. на началника на НСЗ обявява покана за участие в открита процедура за изпълнение на реконструкция и преустройство на обект-административна сграда на БТ-Провадия. Документацията за провeждането на откритата процедура ще се закупува в срок до 20 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” от Регионалната служба по заетостта-Варна, ул. Шипка 10, стая 209, ет. 2, всеки работен ден от 9 до 15 ч. срещу заплащане в брой на такса 50 лв. в касата на РСЗ-Варна, стая 206, ет. 2. Предложенията (офертите) за участие в откритата процедура ще се представят в РСЗ-Варна, всеки работен ден от 9 до 12 и от 14 до 16 ч. в срок до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Участниците в откритата процедура могат да направят оглед на терена в същия срок и по същото време. Гаранцията за участие в откритата процедура-2000 лв., се заплаща по сметка № 3000211903, код 40080610, БИН 7306000001, Експрес банка-Варна. Откритата процедура ще се проведе в сградата на РСЗ-Варна, в едномесечен срок от изтичане на крайния срок за приемане на предложения (оферти). Не се приемат предложения (оферти), изпратени по пощата. Допълнителна информация-на тел: (052) 24-41-13.

42820

26.-Кметството на Община-Димитровград, на основание чл. 34 и 14 от Закона за обществените поръчки възлага обществена поръчка чрез открита процедура за основен ремонт на кино “Дружба”-Димитров-град, в т.ч. проектиране и монтаж на нафтов водогреен котел в съществуващо помещение, вкл. оразмеряване на отоплителна система в котелно помещение; ремонт (строителен, ел., ОВ и В и К) на зали, фоайета, стаи, стълбища, входове и фасади.

Ограничения при изпълнението на поръчката; вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане; критерии за оценка: съгласно документите за участие в откритата процедура, които могат да се закупят след заплащане на такса 30 лв., платима в касата на кметството.

Документите за участие ще се приемат до 44-ия ден, 12 ч.

Разглеждане и оценяване на предложенията-45 дни след обнародването в “Държавен вестник” в 14 ч. в заседателната зала на кметството.

За допълнителна информация-тел. 2-10-21 (вътр. 334) и 2-70-21.

42648

33.-Висшият селскостопански институт-Пловдив, бул. Менделеев 12, тел. (032) 628-446, 61-26, вътр. 308, на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки обявява процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на котелно гориво (мазут)-400 т, и нафта-5 т. Обществената поръчка д