Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 18 от 24.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 3.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ДВ, БР. 58 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА Виж повече
  • ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ("ГАРАНТ") И ИНГ БАНК Н.В. ("ИНГ БАНК") ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРА ЗА ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ В РАЗМЕР 49 071 661 ЕВРО, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ИНГ БАНК Н.В. И "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД НА 25 ЯНУАРИ 2023 Г., ПОДПИСАНО ОТ БЪЛГ Виж повече
  • ДОГОВОР № РД-НС-01-3-8 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 4 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ С ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, КАКТО И ЗА ДОКУМЕНТИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 21.03.2013 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ, БР. 33 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 16.01.2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ (ДВ, БР. 23 ОТ 2003 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките