Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 27 от 24.III

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ 22 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 22 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1986 Г. (ДВ, БР. 11 ОТ 1987 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 22 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 50 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 44 ОТ 20.03.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИЛИАНА РАЙЧЕВА СИРАКОВА С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ВЗАИМНО ОБСЛУЖВАНЕ (BGR-USA-02) МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНАТА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (Одобрено с Решение № 142 от 2 март 2017 г. на Министерския съвет Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 5.11.2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ДВ, БР Виж повече
  • СПОГОДБА ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ, ПОДПИСАНА НА 27 ОКТОМВРИ 2022 Г. В РИЯД, КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ(Попр. - ДВ, бр. 38 от 2023 г.) (Ратифицирана със закон, приет Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-273 ОТ 10 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 23 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-2539 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТНЕМАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ИМ, СПИСЪКА НА НАРУШЕНИЯТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОИТО ОТ НАЛИЧНИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА (ДВ, БР. 65 ОТ 2019 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките