Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 25.IV

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 ОТ 20 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 19 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 51 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 ОТ 19 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 480 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2022 Г. (ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 ОТ 19 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДВ, БР. 26 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-6 ОТ 11 АПРИЛ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ И НАДЗОРА НАД ТЕХНИТЕ ОПЕРАТОРИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 21 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ, ДАННИ И УСЛУГИ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЯ И КАРТОГРАФСКИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-142 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ИНСТИТУЦИИ ИЛИ В СТРУКТУРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 1997 Г. ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ (ДВ, БР. 12 ОТ 1997 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките