Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 45 от 23.V

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 18 МАЙ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 70 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • СТАТУТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД Виж повече
  • УСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ (Подписан в Сан Франциско на 26.06.1945 г. Влязъл в сила на 24.10.1945 г. В сила за България от 14.12.1955 г. Декларация за приемане на задълженията съгласно Устава на ООН от името на Народна републи Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 3.10.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ДВ, БР. 83 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № Із-547 ОТ 11 МАРТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛНА КУРИЕРСКА СЛУЖБА" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННА ПОЩЕНСКА СВРЪЗКА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-30 ОТ 11 МАЙ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК Виж повече
Промени настройката на бисквитките