Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 18.VIII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-422 от 2 август 2023 г.

На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюции AP-CPH (23) 4 на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина нареждам:

1. Определям 1 януари 2024 г. за дата на отпадане в Република България на монографията Хидроксокобаламинов сулфат (0915), съставляваща част от Европейската фармакопея.

2. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.

За министър: И. Гетов

6440

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-119 от 3 август 2023 г.

Във връзка с реализацията на железопътен участък Видин – Медковец се налага да се обособи ново железопътно трасе в землището на с. Княжева махала, община Брусарци, област Монтана. Участък Видин – Медковец е част от железопътната линия Видин – София, която е определена за обект с национално значение съгласно Решение на Министерския съвет № 509 от 8.07.2011 г. и представлява национален обект съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, във връзка с § 1 от Закона за държавната собственост поради това, че е част от трансевропейски транспортен коридор „Ориент/X.X.“ и железопътен товарен коридор „Ориент коридор“ от TENT-T мрежата и представлява железопътна магистрала съгласно приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 на Наредбата за категоризация на жп линии в Република България, включени в жп инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии от 2001 г.

Предвид това на основание § 57 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 13 от 2017 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви „б“ и „в“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ); заявление с вх. № АУ13-4/8.02.2023 г. от Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ); Заповед № РД-02-15-19 от 2.03.2013 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП), разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; съобщаване на проекта за изработен ПУП с обявление в бр. 25 от 20.03.2018 г. на „Държавен вестник“; доказателства за извършено разгласяване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, констативен акт от 25.04.2018 г. и писмо изх. № ТУ-04-2/10.05.2018 г. от Община Брусарци за липса на постъпили възражения по проекта за ПУП; протокол № 1 от 22.02.2018 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Брусарци; Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 1-1/2022 г. на министъра на околната среда и водите; писма изх. № ОВОС-11/22.12.2022 г. и № ОВОС-11/9.01.2023 г. и № 48-00-64/27.07.2018 г. от Министерството на околната среда и водите; съгласуван ПУП – ПП за землището на с. Княжева махала и регистър на засегнатите имоти от Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана, по отношение на данните от КККР към 21.10.2022 г.; писмо изх. № ОБ-2115-(5)/30.04.2020 г. от Басейнова дирекция „Дунавски район“; становище изх. № ЗЗ-НН-975(17)/22.06.2018 г. на Министерството на културата; заключение за оценка на ПУП изх. № 92-12/29.03.2019 г. на главния държавен здравен инспектор; становище рег. № 1983пс-8/14.05.2020 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; писмо рег. № 812100-8703/15.06.2020 г. от Министерството на вътрешните работи; писмо рег. № Д-1418/15.06.2020 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“; писмо рег. № 12-974/16.04.2020 г. от Държавна агенция „Разузнаване“; писмо рег. № 14-00-204/16.07.2020 г. от Министерството на отбраната; писмо изх. № ДАЕУ-5942/15.04.2020 г. от Държавна агенция „Електронно управление“; становище изх. № РД-09-04/19.07.2023 г. на „Геозащита“ – ЕООД – клон Плевен; писмо изх. № 24-00-712/22.04.2020 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“; писмо изх. № Е-26-Д 134/18.05.2020 г. от Министерството на енергетиката; писмо изх. № АО-1509/23.11.2022 г. от дирекция „Поземлени отношения и комасация“ при Министерството на земеделието; писмо изх. № ЦУ-ЕСО 1423#30/15.05.2020 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; съгласуване от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 12.06.2020 г.; писмо изх. № 340/21.07.2023 г. от „Водоснабдяване и канализация – Видин“ – ООД, Монтана; становище изх. № 24-00-649(3)/15.03.2020 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ОМ-1.9.2.11-11410/30.06.2020 г. от „Овергаз Мрежи“ – АД; писмо изх. № 594/29.04.2020 г. от „Аресгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ГР-177/24.04.2020 г. от „Лукойл България“; становище № 95-Н-46/21.05.2020 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД; писмо изх. № 24-00-186/2.06.2020 г. от „Булгартел“ – АД; писмо изх. № 02020109/1.06.2020 г. от „Новател“ – ЕООД; писмо изх. № IT48458/4.05.2020 г. от „Теленор България“ – ЕАД; писмо изх. № 2354/8.05.2020 г. от „А1 България“ – ЕАД; съгласуване № 43/23.04.2020 г. от „Тюрк Телеком Интърнешънъл БГ“ – ЕООД; протокол № УТАТУ-01-02-17/25.07.2023 г. от заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на жп линията Видин – София, участък Видин – Медковец, разположени в землището на с. Княжева махала, община Брусарци, област Монтана, във връзка с изграждане на железопътната линия Видин – София, участък Видин – Медковец от проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

При реализацията на проекта да бъдат стриктно спазвани изискванията, поставени от администрации и експлоатационни дружества.

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

Министър: А. Цеков

6369

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-113 от 25 юли 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 27.05.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6384

ЗАПОВЕД № РД-18-114 от 25 юли 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 27.05.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6385

 

ЗАПОВЕД № РД-18-115 от 25 юли 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 27.05.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6386

 

ЗАПОВЕД № РД-18-116 от 25 юли 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 27.05.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6387

ЗАПОВЕД № РД-18-117 от 25 юли 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 27.05.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6388

 

ЗАПОВЕД № РД-18-118 от 25 юли 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Шереметя, община Велико Търново, област Велико Търново.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 27.05.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6389

 

ЗАПОВЕД № РД-18-119 от 25 юли 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Малки чифлик, община Велико Търново, област Велико Търново.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 27.05.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6390

ЗАПОВЕД № РД-18-122 от 1 август 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Делян, община Божурище, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6391

 

ЗАПОВЕД № РД-18-123 от 1 август 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Златуша, община Божурище, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6392

 

ЗАПОВЕД № РД-18-124 от 1 август 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Мала Раковица, община Божурище, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6393

ЗАПОВЕД № РД-18-125 от 1 август 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Хераково, община Божурище, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6394

 

ЗАПОВЕД № РД-18-126 от 1 август 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Храбърско, община Божурище, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6395

 

ЗАПОВЕД № РД-18-130 от 3 август 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Боринци, община Котел, област Сливен – без територията, за която КККР са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.08.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6397

ЗАПОВЕД № РД-18-131 от 3 август 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Кипилово, община Котел, област Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.08.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6398

 

ЗАПОВЕД № РД-18-132 от 3 август 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Мокрен, община Котел, област Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.08.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6399

 

ЗАПОВЕД № РД-18-133 от 3 август 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Нейково, община Котел, област Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.08.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6400

ЗАПОВЕД № РД-18-134 от 3 август 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Пъдарево, община Котел, област Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.08.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6401

 

ЗАПОВЕД № РД-18-135 от 3 август 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Стрелци, община Котел, област Сливен – без територията, за която КККР са одобрени със заповеди на началника на СГКК – Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.08.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6402

 

ЗАПОВЕД № РД-18-136 от 3 август 2023 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Филаретово, община Котел, област Сливен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.08.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Сливен.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: Стр. Танев

6403

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 782-ДФ от 3 август 2023 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията за финансов надзор реши:

Издава разрешение на управляващо дружество „Трейшън Инвест“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Царичина № 1, вх. Б, ет. 5, ап. 29, да организира и управлява договорен фонд (ДФ) „Трейшън – Алтернативен доход“.

Вписва на основание чл. 12, ал. 9 от ЗДКИСДПКИ ДФ „Трейшън – Алтернативен доход“ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.

Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „Трейшън – Алтернативен доход“ на основание чл. 12, ал. 7 от ЗДКИСДПКИ.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Председател: Б. Атанасов

6429

 

РЕШЕНИЕ № 794-УД от 10 август 2023 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 95, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ Комисията за финансов надзор реши:

Издава лиценз на „Блусмарт Инвестмънтс“ – АД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Марица № 27В, вх. В, ап. 2, за извършване на дейностите по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, а именно:

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

– управление на инвестициите;

– администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;

– маркетингови услуги.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Председател: Б. Атанасов

6430

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

ЗАПОВЕД № РД-09-33 от 21 юли 2023 г.

На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 136, чл. 129, ал. 3, т. 1 и чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), протокол № 1 от 7.07.2023 г. на областния експертен съвет по устройство на територията, издадено разрешение № 26-00-591(1)/22.07.2022 г. от областния управител на област Бургас за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива и искане с вх. № 26-00-547/13.06.2023 г. (допълнено с вх. № 26-00-547/22.06.2023 г.) от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ – АД, одобрявам изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на летище Бургас (одобрен със Заповед № РД-09-07 от 26.01.2010 г. на областния управител на област Бургас) за изграждане на обект „Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление „Фрапорт Бургас“ с инсталирана мощност 2017.40 kWp“, състоящо се в следното:

– промяна в отреждането на УПИ IIІ-1, кв. 1 по плана на „Летище Бургас“, община Бургас, от „за карготерминал, складови дейности, техническа инфраструктура, озеленяване и шумозащитни мероприятия, хеликоптерна площадка и волиера за кучета“ в „за фотоволтаична електроцентрала, карготерминал, складови дейности, техническа инфраструктура, озеленяване, шумозащитни мероприятия, хеликоптерна площадка, волиера за кучета и БКТП“;

– в плана за застрояване са нанесени с червен цвят ограничителните линии на застрояване.

Устройствените показатели за УПИ IIІ-1 в кв. 1 по плана на „Летище Бургас“ са:

Плътност на застрояване – 80 %;

Кинт. – 2,50;

Кота корниз – 18 м;

Озеленяване – 20 %.

Изменението на ПУП – ПР е графично отразеното със зелен цвят върху приложения към тази заповед проект в мащаб 1:2000.

Изменението на ПУП – ПЗ е графично отразено с червен цвят, а режимът на застрояване е обозначен в матрица върху приложения към тази заповед проект в мащаб 1:2000.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопропесуалния кодекс предвид важността на обекта и необходимостта от срочното му изпълнение разпореждам предварително изпълнение на настоящата заповед.

Настоящата заповед може да се обжалва от заинтересуваните липа в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез областния управител пред Административния съд – Бургас, а по отношение разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва чрез областния управител пред съда в тридневен срок от съобщаването й на основание чл. 60, ал. 5 от АПК.

Областен управител: М. Нейкова

6412

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 1145 от 27 юли 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 5, ал. 3, 12 и 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Горна Оряховица, реши:

1. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на обект: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 16359.514.1503.11.4 по кадастралната карта на гр. Горна Оряховица. Самостоятелният обект се намира в сграда № 11, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.1503. Предназначение на самостоятелния обект – за склад, брой нива на обекта: 1, с площ 230 кв. м съгласно АОС № 6040/27.03.2019 г.

2. Продажбата на общинския нежилищен имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Търгът ще се проведе при следните условия:

3.1. Начална тръжна цена в размер на 59 984 лв. – за сградата, която е освободена от ДДС.

3.2. Стъпка за наддаване – 5 % от началната тръжна цена в размер на 2999,20 лв.

3.3. Депозитът за участие 20 % от първоначалната тръжна цена в размер на 11 996,80 лв. и се превежда по банкова сметка на общината IBAN BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа инвестиционна банка“ – FINVBGSF, до 17 ч. на 14-ия ден считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. В случай че 14-ият ден е неработен (почивен или официален празник), депозитът за участие в търга с явно наддаване ще се внася на следващия работен ден.

3.4. Тръжната документация се получава в Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5, стая 213, цената на тръжната документация е 150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС и се заплаща в касата на общината (стая 108) преди получаване на документацията; лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи документ за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ представителната му власт.

3.5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 10-ия ден считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. В случай че 10-ият ден е неработен (почивен или официален празник), документите се закупуват на следващия работен ден.

3.6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 17 ч. на 15-ия ден считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. В случай че 15-ият ден е неработен (почивен или официален празник), предложенията за участие в търга ще се подават на следващия работен ден.

3.7. Посещения и огледи на обекта могат да се извършат всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работно време след закупуване на документация.

3.8. Търгът ще се проведе на 16-ия ден считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 205 на Община Горна Оряховица. В случай че 16-ият ден е неработен (почивен или официален празник), търгът с явно наддаване ще се проведе на следващия работен ден.

3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено плащане началната вноска не трябва да е по-малка от 50 % от определената цена; разсрочването на дължимата част – до 6 месеца след датата на подписване на договора; лихвата върху останалата дължима част е в размер на ОЛП плюс 10 пункта надбавка – от деня на сключването на договора за продажба до окончателното изплащане на обекта.

4. Утвърждава тръжна документация и проект на договор за продажба на имота по т. 1.

5. Възлага на кмета на общината да подготви търга и да назначи тръжна комисия за провеждането му.

6. Упълномощава кмета на община Горна Оряховица да одобри протокола от проведения търг, да определи спечелилия участник с решение и да сключи договор за покупко-продажба.

Председател: Д. Костадинов

6457

 

ОБЩИНА ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 52-8 от 25 юли 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:

1. Одобрява частично изменение (ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО) гр. Добрич за ПИ 72624.635.6 – урбанизирана територия, от „устройствена зона за складови дейности – Ппч“ в „устройствена зона за производствено-складови дейности – Пп“, с устройствени параметри: Пл. застр. 50ч80 %; Кинт. 1ч2,5; Пл. озел. – 20ч40 %.

2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да извърши последващите съгласно закона действия.

Председател: Н. Радичков

6443

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 1434 от 29 юни 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 5 и ал. 3, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Плевен, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за урегулирани поземлени имоти I-5162, 5163, 5164, 5168 – за жилищно строителство, магазини, офиси и трафопост, и IV – за „Напоителни системи“ – ЕАД, и „Водно стопанство“ – АД, кв. 395 по плана на гр. Плевен, за промяна на вида територия от „Устройствена зона за общественообслужващи дейности“ – Оо, в „Централна устройствена зона“ – Ц.

2. Възлага на кмета на община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Председател: М. Митев

6372

 

РЕШЕНИЕ № 1463 от 27 юли 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 5 и ал. 3 и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Плевен, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ І и УПИ ХVІІ, кв. 72 по плана на гр. Плевен, за промяна на вида територия от „Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина, плътност и интензивност“ – Жм, в „Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с голяма височина, плътност и интензивност“ – Жг.

2. Възлага на кмета на община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Председател: М. Митев

6373

 

РЕШЕНИЕ № 1464 от 27 юли 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 5 и ал. 3 и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Плевен, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за урегулиран поземлен имот VІІІ в кв. 401 по плана на гр. Плевен за промяна на вида територия от устройствена зона „Оо“ – устройствена зона за обществено обслужване, в устройствена зона „За високотехнологични производства“ – Птп.

2. Възлага на кмета на община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Председател: М. Митев

6374

РЕШЕНИЕ № 1465 от 27 юли 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 5 и ал. 3 и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Плевен, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Плевен за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 107.9, 107.161 и 107.162 в местността Рибенски дол, землище с. Бръшляница, за промяна на вида територия, като земеделските земи се урбанизират за установяване на устройствена зона от тип – предимно производствена зона – Пп.

2. Възлага на кмета на община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Председател: М. Митев

6375

18. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Николаево“, разположена в землището на гр. Николаево, община Николаево, област Стара Загора, и описана със следните координати в координатна система БГС 2005 – кадастрална:

Координатна система БГС 2005, кадастрална

Х (m)

Y (m)

1.

4722561

524902

2.

4722419

525223

3.

4722537

525345

4.

4722171

525907

5.

4722067

525946

6.

4722066

525987

7.

4722143

526166

8.

4722157

526280

9.

4722072

526268

10.

4722065

526137

11.

4721992

525860

12.

4722475

524826

 

6368

43. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-66 от 11.08.2023 г. за обект „Ремонтна работилница, намираща се в УПИ III-356, „за пристанище“, кв. 4 по плана на ЮПЗ, гр. Варна (ПИ с идентификатор 10135.5501.356)“, част от пристанище за обществен транспорт „Одесос ПБМ – Варна“, на територията на гр. Варна. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

6451

51. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Терапевтична дентална медицина“, за нуждите на катедра „Пародонтология“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина – София, ул. Св. X.X. № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

6433

6. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, за нуждите на изследователска група „Растителност и местообитания“, към секция „Флора и растителност“, отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“ – един; доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ентомология“, за нуждите на изследователска група „Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни“, към секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на ИБЕИ: www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879 499 183, ел. поща: iber.scientific.secretary@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ, София, бул. Цар Освободител № 1.

6380

6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент – един, за нуждите на секция „Хидрогеология“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, специалност „Хидрогеология“, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологическия институт при БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая № 205; за справки: тел. 02 979 2288.

6189

29. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Дълго поле, община Димово – 24579.17.83, 24579.17.29, 24579.17.129, 24579.33.1, 24579.33.18, 24579.512.85, 24579.512.79, 24579.512.64, 24579.512.62, 24579.39.58, 24579.39.7; за с. Кладоруб, община Димово – 37188.35.100, 37188.35.84, 37188.110.188, 37188.47.238; за с. Лагошевци, община Димово – 43027.26.1, 43027.109.174, 43027.109.177, 43027.25.66, 43027.27.1, 43027.27.12, 43027.52.99, 43027.52.47, 43027.52.50, 43027.52.95; за с. Медовница, община Димово – 47648.12.67, 47648.13.161, 47648.13.25, 47648.13.33, 47648.13.35, 47648.13.36, 47648.21.121, 47648.21.47, 47648.25.503, 47648.21.44, 47648.21.43, 47648.21.48, 47648.21.42, 47648.19.92, 47648.31.1, 47648.21.46, 47648.28.7, 47648.28.8, 47648.28.11, 47648.28.3, 47648.31.4, 47648.6.158, 47648.6.159, 47648.6.41, 47648.6.160, 47648.6.42, 47648.6.51, 47648.6.52, 47648.6.53, 47648.6.71, 47648.6.72, 47648.6.75, 47648.6.76, 47648.6.77, 47648.6.78, 47648.6.79, 47648.28.2, 47648.28.4, 47648.6.170, 47648.6.171, 47648.6.172, 47648.15.1; за с. Орешец, община Димово – 14489.26.192, 14489.501.16, 14489.501.176, 14489.78.181, 14489.69.64, 14489.69.5, 14489.74.1, 14489.87.199, 14489.42.225, 14489.42.73, 14489.66.1, 14489.67.1, 14489.67.411, 14489.96.9, 14489.96.7, 14489.95.6, 14489.64.440, 14489.64.6, 14489.64.441, 14489.64.442, 14489.64.1, 14489.26.159, 14489.64.7, 14489.67.425, 14489.41.11, 14489.82.9, 14489.69.63, 14489.69.66, 14489.69.67, 14489.69.72, 14489.69.75, 14489.69.79, 14489.69.82, 14489.69.83, 14489.69.84, 14489.69.85, 14489.69.88, 14489.82.3, 14489.82.5, 14489.82.6, 14489.82.7, 14489.82.8, 14489.82.10, 14489.82.11, 14489.82.12; за с. Острокапци, община Димово – 54434.43.196, 54434.43.197, 54434.51.3. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

6404

31. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Бръшляница, община Плевен – 06690.122.5, 06690.122.6, 06690.122.7, 06690.122.8, 06690.122.9, 06690.122.10, 06690.122.11, 06690.122.133, 06690.122.139, 06690.122.150, 06690.122.170, 06690.122.181, 06690.122.185, 06690.122.996; за с. Вълчитрън, община Пордим – 12601.55.6, 12601.55.536, 12601.90.311, 12601.145.1, 12601.145.166, 12601.145.167; за с. Върбица, община Плевен – 12752.204.10, 12752.204.24, 12752.204.25, 12752.204.26, 12752.204.27, 12752.204.101, 12752.204.102, 12752.204.103, 12752.204.104, 12752.204.277, 12752.204.278, 12752.204.279, 12752.204.280, 12752.204.281, 12752.204.282, 12752.204.283, 12752.204.286, 12752.204.791, 12752.204.792, 12752.204.793, 12752.204.794, 12752.204.821, 12752.204.852, 12752.204.861, 12752.204.862, 12752.204.863, 12752.204.864, 12752.204.865, 12752.204.866, 12752.204.867, 12752.204.868, 12752.204.869, 12752.204.870, 12752.204.871, 12752.204.872, 12752.204.873, 12752.204.874, 12752.204.875, 12752.204.876; за с. Коиловци, община Плевен – 37856.34.36, 37856.34.37, 37856.34.43, 37856.34.44, 37856.34.45, 37856.136.1, 37856.136.2, 37856.136.3, 37856.136.4, 37856.136.5, 37856.136.6, 37856.136.7, 37856.136.35, 37856.136.36, 37856.136.37, 37856.137.59, 37856.137.60, 37856.137.61, 37856.137.62, 37856.137.63, 37856.137.64, 37856.137.65, 37856.137.68, 37856.137.70, 37856.137.71; за с. Пелишат, община Плевен – 55765.46.21, 55765.46.22, 55765.47.60, 55765.47.61, 55765.47.70, 55765.47.71, 55765.131.10, 55765.131.111, 55765.131.112, 55765.131.121, 55765.131.122, 55765.131.211, 55765.131.300, 55765.168.10, 55765.168.11, 55765.168.12, 55765.168.13, 55765.168.14, 55765.168.110, 55765.168.200, 55765.168.210, 55765.168.400, 55765.202.60, 55765.202.150, 55765.202.210, 55765.202.230, 55765.202.240, 55765.202.250, 55765.202.260, 55765.202.270, 55765.202.280, 55765.202.320, 55765.202.330, 55765.202.340, 55765.202.350, 55765.202.370, 55765.202.380, 55765.202.390, 55765.202.400, 55765.202.508, 55765.204.40, 55765.204.140, 55765.204.250, 55765.301.583; за гр. Славяново, община Плевен – 67088.192.10, 67088.192.11, 67088.192.40, 67088.192.50, 67088.192.71, 67088.192.72, 67088.192.80, 67088.192.90, 67088.192.91, 67088.192.100, 67088.192.110, 67088.192.120, 67088.192.130, 67088.192.140, 67088.192.150, 67088.192.160, 67088.192.170, 67088.193.10, 67088.193.280, 67088.193.320, 67088.193.330, 67088.193.340, 67088.194.10, 67088.194.120, 67088.194.150, 67088.194.180, 67088.203.11, 67088.203.42, 67088.203.50, 67088.203.60, 67088.203.140, 67088.204.11, 67088.204.120, 67088.204.130, 67088.205.11, 67088.205.30, 67088.205.40, 67088.206.11, 67088.206.162, 67088.206.170, 67088.296.10, 67088.297.10, 67088.297.11, 67088.297.14, 67088.300.14, 67088.300.15, 67088.300.16, 67088.300.17, 67088.300.81, 67088.300.90, 67088.376.12, 67088.376.383, 67088.376.400, 67088.376.480, 67088.376.490, 67088.376.500, 67088.377.11, 67088.377.12, 67088.377.50, 67088.377.60, 67088.377.70, 67088.377.81, 67088.377.670, 67088.378.10, 67088.378.11, 67088.378.14, 67088.378.21, 67088.378.31, 67088.378.41, 67088.378.52, 67088.378.62, 67088.378.72, 67088.378.73; за с. Тодорово, община Плевен – 72566.16.28, 72566.16.29, 72566.16.47, 72566.16.48, 72566.16.49, 72566.16.50, 72566.16.51, 72566.16.52, 72566.16.54, 72566.16.55, 72566.16.56, 72566.16.57, 72566.37.13, 72566.37.16, 72566.37.17, 72566.46.105, 72566.46.106, 72566.46.107, 72566.46.108, 72566.46.109, 72566.46.110, 72566.46.111, 72566.46.112, 72566.46.113, 72566.46.114, 72566.46.115, 72566.46.116, 72566.46.117, 72566.46.118, 72566.46.119, 72566.46.120, 72566.46.121, 72566.46.122, 72566.46.123, 72566.46.124, 72566.46.125, 72566.46.126, 72566.46.127, 72566.46.128, 72566.46.129, 72566.46.130, 72566.46.131, 72566.46.132, 72566.46.133, 72566.46.137, 72566.46.138, 72566.61.1, 72566.61.2, 72566.61.4, 72566.61.5, 72566.61.6, 72566.61.7, 72566.61.8, 72566.61.9, 72566.61.11; за с. Трънчовица, община Левски – 73345.4.121. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

6406

30. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Дълго поле, с. Кладоруб, с. Лагошевци, с. Медовница, с. Орешец, ЕКАТТЕ 14489, в което попада и с. Орешец, ЕКАТТЕ 53758, и с. Острокапци, община Димово, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

6405

5. – Община Бобов дол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на обект: „Автоматична газорегулираща станция (АГРС), Газопроводно отклонение (ГО), Кранов възел (KB), ел. кабел средно напрежение, оптичен кабел, обслужващ път до АГРС, с териториален обхват – землището на с. Палатово, община Дупница, и с. Големо село, община Бобов дол“, и подобект „Директен присъединителен газопровод от ПИ 15535.55.459 до ПИ 15535.502.11 за захранване на ТЕЦ „Бобов дол“. Проектът е с обхват следните имоти на територията на община Бобов дол, с. Големо село: ел. кабелна линия средно напрежение преминава през ПИ 15535.55.459 по КК на с. Големо село, община Бобов дол, общинска публична собственост, вид територия – земеделска, НТП – пасище, с дължина на трасето 5,55 м и площ на ограничение (сервитут) 11,10 кв. м, оптичният кабел преминава подземно през ПИ 15535.55.459 по КК на с. Големо село, с дължина на трасето 26,56 м, АГРС ще се изгради изцяло в ПИ 15535.55.459 по КК на с. Големо село, като необходимата площ, определена за технологична площадка за изграждане, е 1044,33 кв. м, обслужващият път и площадка за АГРС попадат в ПИ 15535.55.459 по КК на с. Големо село, с необходима площ за изграждането на технологичната площадка на пътя и придобиването на вещно право 66,60 кв. м. Новопроектираният сервитут на АГРС и ГО преминава през ПИ 15535.55.459 по КК на с. Големо село – засегнатата площ на АГРС е 2007,58 кв. м, засегнатата площ на ГО е 474,10 кв. м, а дължината на ГО е 26,20 кв. м. Началото на трасето на директния присъединителен газопровод започва от АГРС, която попада в ПИ 15535.55.459 и завършва в ПИ 15535.502.11 по КК на с. Големо село. ПУП – ПП за трасето на директния присъединителен газопровод преминава през ПИ 15535.53.373 по КК на с. Големо село, община Бобов дол, общинска публична собственост, вид територия – територия на транспорта, НТП – за местен път, с дължина на трасето 380,90 м и площ на ограничение (сервитут) 2285,22 кв. м, ПИ 15535.503.1 по КК на с. Големо село, община Бобов дол, държавна частна собственост, вид територия – урбанизирана, НТП – за топлоенергийно производство, с дължина на трасето 474,70 м и площ на ограничение (сервитут) 2849,82 кв. м, 15535.55.458 по КК на с. Големо село, община Бобов дол, държавна частна собственост, вид територия – територия, заета от води и водни обекти, НТП – водно течение, река, с дължина на трасето 29,10 м и площ на ограничение (сервитут) 174,60 кв. м, 15535.55.459 по КК на с. Големо село, община Бобов дол, общинска публична собственост, вид територия – земеделска, НТП – пасище, с дължина на трасето 19,10 м и площ на ограничение (сервитут) 113,16 кв. м. Заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта и придружаващата го документация, които се намират в стая № 106, ет. 1, отдел „Устройство на територията и инфраструктура“ в сградата на Община Бобов дол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

6351

9. – Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица, че по повод заявления с вх. № 26-00-547/13.06.2023 г. и № 26-00-547(1)/22.06.2023 г. от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ – АД, концесионер на летище Бургас съгласно договор за концесия от 10.09.2006 г., сключен с министъра на транспорта, е одобрен технически инвестиционен проект като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (ПУП – ПРЗ е одобрен със Заповед № РД-09-33 от 21.07.2023 г.) и е издадено разрешение за строеж № 3 от 21.07.2023 г. за изграждане на обект „Фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление „Фрапорт Бургас“ с инсталирана мощност 2017.40 kWp“. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) предвид важността на обекта и необходимостта от срочното му изпълнение във връзка с предстоящия туристически сезон е разпоредено предварително изпълнение на заповедта за одобряване на ПУП – ПРЗ и разрешението за строеж. Разрешението за строеж се издава на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 4, чл. 152, ал. 1 и чл. 150, ал. 3 от ЗУТ. Съгласно чл. 215 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, а по отношение разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва чрез областния управител пред съда в тридневен срок от съобщаването му на основание чл. 60, ал. 5 от АПК.

6413

9. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация в обхвата на УПИ ХІ-311 от кв. 37, УПИ ІІІ-311, УПИ ІІ-310 и УПИ ІV-310 от кв. 38, улици с о.т. 170 – 169 – 190а и о.т. 168 – 169 – 169а – 171 – 172 – 173 – 203 и прилежащи ивици озеленяване, с цел създаване на нови УПИ І-311, УПИ ІІ-311, УПИ ІІІ-310 и УПИ ІV-310 от нов кв. 65 по плана на с. Присово, община Велико Търново, по имотните граници на ПИ № 310 от кв. 37 и 38 и ПИ № 311 от кв. 38, като регулационните линии към дъното на новообразуваните УПИ ІІІ-310 и УПИ ІV-310, кв. 65, по плана на с. Присово съвпадат с регулационната граница на населеното място. Закриват се части от улици с о.т. 170 – 169 – 190а и о.т. 168 – 169 – 169а – 171 – 172 – 173 – 203 и се създава нова улица с о.т. 173а – 173б – 170а – 156б – 156а на мястото на предвидените в кв. 37 и 38 по действащия ПУП на с. Присово ивици озеленяване. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Велико Търново в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6421

17. – Община Дряново на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 873 по протокол № 81 от 28.07.2023 г. на Общинския съвет – Дряново, е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за УПИ IV-235 и УПИ V-236 в кв. 25 и УПИ I-235 и УПИ II-243 в кв. 26 от регулационния план на с. Керека, община Дряново. Проектът за ЧИ на ПУП – ПРЗ има за цел обединяването на УПИ IV-235 и УПИ V-236 в нов УПИ X-72 от кв. 25 и урегулирането му по имотни граници, както и обединяването на УПИ I-235 и УПИ II-243 в нов УПИ VI-72 от кв. 26 и урегулирането му по имотни граници. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Дряново пред Административния съд – Габрово.

6422

13. – Община Елин Пелин на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1199 от протокол № 52 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Елин Пелин, е одобрен проект за ПУП – план за регулация (ПР), ПУП – изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на ПИ с идентификатор по КККР № 61248.102.24 – „за склад за промишлени стоки и администрация“, за създаване на УПИ I-24 – „за складово-логистична база и администрация“, със следните устройствени показатели: Н – до 20 м; Пзастр. – до 80 %; Кинт. – 2,0; Позел. – мин. 20 %; начин на застрояване „свободно“, ПУП – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица с о.т. 124 – о.т. 125, ПУП – план за улична регулация (ПУР) за създаване на улица с о.т. 126 – о.т. 133 и ПУП – парцеларен план (ПП) за прокарване на кабел 20 kV за захранване на нов УПИ I-24, намиращ се в нов кв. 11б, м. Банище, с. Равно поле, община Елин Пелин, както и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ за газоснабдяване, водоснабдяване и канализация. Преписката се намира в отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1, в сградата на общината. Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6382

20. – Община Кресна на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че със:

І. Решение № 585 по протокол № 43 от 3.08.2023 г. на ОбС – Кресна, е одобрен ПУП – ПП за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за трасе на: „Електропровод 20 kV от електропровод 20 kV „Перун“ до фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 14492.6.62, м. Ормана по КККР по КККП на гр. Кресна, собственост на Община Кресна, с дължина на трасето 518,33 л. м и сервитут 2019 м2, засягащ следните имоти: 1. поземлен имот с идентификатор 14492.6.218 – селск. тер., НТП (селскостопански път) – публична общинска собственост, община Кресна, с дължина 427,33 л. м и площ с ограничение в ползването й 1666,59 м2; 2. поземлен имот с идентификатор 14492.6.269 – селск. тер., НТП (селскостопански път) – публична общинска собственост, община Кресна, с дължина 91 л. м и площ с ограничение в ползването й 354,590 м2; 3. поземлен имот с идентификатор 14492.6.28 – селск. тер., НТП (нива), частна собственост – „Раймар“ – ЕООД, с площ с ограничение в ползването й (сервитут) 35 м2; 4. поземлен имот с идентификатор 14492.6.29 – селск. тер., НТП (нива), частна собственост на н-ци на X.X.X., с площ с ограничение в ползването й (сервитут) 7 м2; 5. поземлен имот с идентификатор 14492.6.30 – селск. тер., НТП (нива), частна собственост на „Амитица“ – ООД, с площ с ограничение в ползването й (сервитут) 18 м2; 6. поземлен имот с идентификатор 14492.6.31 – селск. тер., НТП (нива), частна собственост на н-ци на X.X.X., с площ с ограничение в ползването й (сервитут) 11 м2; 7. поземлен имот с идентификатор 14492.6.63 – селск. тер., НТП (нива), частна собственост на н-ци на X.X.X., с площ с ограничение в ползването й (сервитут) 53 м2; 8. поземлен имот с идентификатор 14492.6.33 – селск. тер., НТП (нива), частна собственост на н-ци на X.X.X., с площ с ограничение в ползването й (сервитут) 38 м2; 9. поземлен имот с идентификатор 14492.6.34 – селск. тер., НТП (нива), частна собственост на н-ци на X.X.X. (1274 ид. ч.), н-ци на X.X.X. (1141 ид. ч.), н-ци на X.X.X. (1141 ид. ч.) и Община Кресна (1006 ид. ч.), с площ с ограничение в ползването й (сервитут) 9 м2; 10. поземлен имот с идентификатор 14492.6.35 – селск. тер., НТП (нива), частна собственост на н-ци на X.X.X., с площ с ограничение в ползването й (сервитут) 15 м2; 11. поземлен имот с идентификатор 14492.6.36 – селск. тер., НТП (нива), частна собственост на „Амитица“ – ООД, с площ с ограничение в ползването й (сервитут) 23 м2; 12. поземлен имот с идентификатор 14492.6.37 – селск. тер., НТП (нива), частна собственост на „Амитица“ – ООД, с площ с ограничение в ползването й (сервитут) 15 м2; 13. поземлен имот с идентификатор 14492.6.38 – селск. тер., НТП (нива), частна собственост на н-ци на X.X.X., с площ с ограничение в ползването й (сервитут) 4 м2; 14. поземлен имот с идентификатор 14492.6.39 – селск. тер., НТП (нива), частна собственост на н-ци на X.X.X. (635 ид. ч.), н-ци на X.X.X. (4084 ид. ч.), с площ с ограничение в ползването й (сервитут) 36 м2; 15. поземлен имот с идентификатор 14492.6.40 – селск. тер., НТП (нива), частна собственост на н-ци на X.X.X., с площ с ограничение в ползването й (сервитут) 4 м2.

ІІ. Решение № 583 по протокол № 43 от 3.08.2023 г. на ОбС – Кресна, е одобрен ПУП – ПП за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за трасе на: „Външен подземен ел. кабел 20 kV за присъединяване на ФЕЦ до 1 МW в поземлен имот с проектен идентификатор 14492.18.15, образуван от поземлени имоти с идентификатори 14492.18.3, 14492.18.4, 14492.18.5, 14492.18.49, 14492.18.50, местността Пороя по КККР на гр. Кресна, към ВЕЛ 20 kV „Мрамор“, п/ст „Кресна“, на възложител: „Солар 21 МВ“ – ЕООД, представлявано от управителя X.X.X.. Трасето на подземния кабел с дължина 79,40 л. м и 0,318 дка площ с ограничение в ползването (сервитут) преминава през поземлен имот с идентификатор 14492.19.4, местността Тапано, земеделска територия, с начин на трайно ползване – „за друг вид земеделска територия“, по КККР на гр. Кресна, собственост на X.X.X., за което е учредено право на преминаване и прокарване през чужд имот с договор от 13.03.2023 г., вписан в службата по вписванията с вх. рег. № 685, дв. вх. рег. № 683, акт № 56, том 3, дело № 223/2023 г.

ІІІ. Решение № 584 по протокол № 43 от 3.08.2023 г. на ОбС – Кресна, е одобрен ПУП – ПП за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за осъществяване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 14492.18.15, местността Пороя по КККР на гр. Кресна, с преотреден статут „за изграждане на фотоволтаична централа до 1 MW за производство на ел. енергия“, през поземлен имот с проектен идентификатор 14492.16.140 с площ 762 м2 на основание издадена Заповед № 1011 от 10.07.2023 г. на кмета на община Кресна за учредяване право на преминаване през общински имот (представляващ част от поземлен имот с идентификатор 14492.16.122, м. Касапницата по КККР на гр. Кресна) на възложител: „Солар 21 МВ“ – ЕООД, представлявано от управителя X.X.X..

Решенията подлежат на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез ОбС – Кресна, пред Административния съд – Благоевград, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6439

9. – Община Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план на „Нов кабел НН и електромерно табло за захранване на селскостопанска постройка“, разположена в ПИ с идентификатор 49494.321.6, м. Пишмана в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора. Присъединяването на обекта към електропреносната мрежа ще се осъществи от съществуващ мачтов трафопост, попадащ в ПИ с идентификатор 49494.327.534 (вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – пасище, площ 705 кв. м). Трасето на новия кабел НН продължава през ПИ с идентификатор 49494.327.980 (вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, площ 7479 кв. м) и достига до ПИ с идентификатор 49494.321.6, където ще бъде монтирано ново електромерно табло на границата на имота. Общата дължина на трасето е 173,68 м; общата площ на сервитута е 173,68 кв. м. Дължината на трасето през общински поземлен имот 49494.327.534 е 11,84 м; площта на сервитута през общински поземлен имот 49494.327.534 е 11,84 кв. м. Дължината на трасето през общински поземлен имот 49494.327.980 е 161,84 м; площта на сервитута през общински поземлен имот 49494.327.980 е 161,84 кв. м. Предвиден е сервитут с ширина общо 1 м, в т.ч. спрямо оста на електропровода – 0,60 м от страната на имотите и 0,40 м от другата страна. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят възражения, предложения и искания до общинската администрация.

6352

47. – Община Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 200 от 27.07.2023 г., взето с протокол № 8 на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за изместване на два външни водопровода, землище на с. Априлци и землище на с. Сбор, община Пазарджик. Тласкателен (помпажен) водопровод 159 от шахтова ПС „Априлци“ в ПИ с идентификатор 00571.63.37, м. Крушата, землище на с. Априлци, посока североизток, пресичайки ПИ 00571.63.36, като след около 30 м чупи на изток в обхвата на ПИ 00571.63.31 и продължава около 50 м, след което се насочва на североизток, попадайки в границите на ПИ 00571.63.35, пресича го и продължава в същата посока, пресичайки ПИ 00571.63.31, ПИ 00571.63.43 и ПИ 00571.17.37, и след още общо около 230 м трасето чупи на североизток, прокарвайки се успоредно по границата на ПИ 00571.17.36, и след около 30 м се насочва на северозапад в границите на същия имот и продължава около 1025 м. След което трасето продължава в същата посока, пресичайки последователно ПИ 00571.15.1 и ПИ 00571.15.2, землищна граница на с. Априлци и с. Сбор, с дължина около 180 м и продължавайки в същата посока, пресича ПИ 65468.166.9, ПИ 65468.166.13 и ПИ 65468.166.10 и след около 800 м, установявайки се в ПИ 65468.166.8, продължава около 80 м и достига до НР „Априлци“ с ПС „Сбор“ – 2-ри подем, в ПИ с идентификатор 65468.166.12, землище на с. Сбор, община Пазарджик. Хранителен (гравитачен) водопровод 150 АЦ от НР „Априлци“ (с ПС „Сбор“ – 2-ри подем) в ПИ с идентификатор 65468.166.12, землище на с. Сбор, община Пазарджик, посока югоизток, пресичайки ПИ 65468.166.8 с дължина около 80 м и установявайки се в ПИ 65468.166.10, продължава в същата посока и след около 190 м се насочва на юг, пресичайки последователно ПИ 65468.166.13, ПИ 65468.166.2, ПИ 65468.166.3, ПИ 65468.166.4, ПИ 65468.166.9 (землищната граница на с. Априлци и с. Сбор), ПИ 00571.14.23, ПИ 00571.14.22, ПИ 00571.14.21, ПИ 00571.14.18, ПИ 00571.14.19, ПИ 00571.14.14 и ПИ 00571.14.20, като след около 948 м достига до съществуваща шахта (РШ) с водомер и регулатор за налягане в ПИ 00571.16.1, местност Власаково дере (до северния край на регулацията на с. Априлци), пресичайки ПИ 00571.502.4, землище на с. Априлци, община Пазарджик. Дължината на трасето на тласкателния (помпажен) водопровод е около 2425 м. Засегнати от трасето имоти – общинска публична собственост. Дължината на трасето на хранителния (гравитачен) водопровод е около 1218 м. Засегнати от трасето имоти – общинска публична собственост и частна собственост на възложителя. Сервитутът на двата водопровода е по 0,60 м от двете страни съгласно Закона за водите. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6383

1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори 05921.103.14, 05921.103.15, 05921.103.17 и 05921.103.18, м. Карабаша, землището на с. Бохот, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на пътна връзка до поземлени имоти с идентификатори 05921.103.14, 05921.103.15 и 05921.103.17 в местност Карабаша в землището на с. Бохот, община Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на общината и може да бъде прегледан от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация чрез Центъра за административно обслужване на гражданите – зала „X.X.“.

6438

6. – Община Пловдив на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми ВиК, ел. и ТКС за част от кв. 9 и 5 по плана на кв. Модър, гр. Пловдив, за УПИ V-532.26 – за жилищно строителство, и УПИ-VII – за озеленяване. Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, стая № 2. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив.

6423

26. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 298 от 13.07.2023 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план на трасе на „Нова физическа инфраструктура от нова кабелна шахта в ПИ 03839.36.305 в землището на с. Бенковски до нова кабелна шахта в ПИ 61412.15.176 в землището на с. Радиново“ по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

6431

5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Уличен водопровод PE-HD 160 за захранването на „склад за съхранение на промишлени стоки с офис, кафене, бензиностанция“ в УПИ 022251, 022252 – логистичен център, тир паркинг, склад за промишлени стоки с офис, битова сграда, магазин, ЗОХ и цех за разфасовка и пакетиране на пластмасови лепила и уплътняващи продукти (ПИ с ид. 31036.22.329 по КК), местност Камиша, с. Златитрап, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 31036.21.106, 31036.22.285 и 31036.22.284 по кадастралната карта на землище с. Цалапица, община „Родопи“. Дължината на трасето е 184,58 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6376

79. – Община Раднево на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 951 от 27.07.2023 г. е одобрен проект за ПУП – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 57323.76.412, 57323.76.414, 57323.98.413, 57323.98.422, 57323.101.563 и 57323.101.845 по кадастралната карта на землище с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора.

6357

10. – Община Разград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 705 от 25.07.2023 г. на Общинския съвет – Разград, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) от парцели с № ІІ-212, V-211 и IV-212 в кв. 38 по плана на с. Ушинци, община Разград, се образува нов УПИ с № VI-491 и от парцел I – „за музей“, в кв. 46 се образува нов УПИ с № I – „за обществено обслужване“, и изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУР), като се заличават о.т. 170, 171 и 164 и се поставят нови о.т. 302 и 303. Одобреният подробен устройствен план е изложен в стая 210 на Община Разград и съгласно чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по одобрения подробен устройствен план до кмета на община Разград.

6444

24. – Община Силистра на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 73 от 7.07.2023 г. Общинският съвет – Силистра, одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-схема и парцеларен план за захранване с електроенергия за ПИ с идентификатори: 14948.91.6, 14948.91.7, 14948.91.8, 14948.91.9, 14948.91.29, 14948.91.31 и 14948.91.47 по КККР на с. Главан, община Силистра. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

6420

53. – Областният управител на област Сливен на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № 12 от 7.08.2023 г., с което на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 8 при условията на чл. 142, ал. 1, 4, 5 и ал. 6, т. 2 и чл. 140, ал. 6 от ЗУТ на „Цетин България“ – ЕАД, ЕИК 206149191, със седалище и адрес на управление: София, район „Младост“, п.к. 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Петър Мудринич – член на съвета на директорите заедно с Петр Холи – член на съвета на директорите, се разрешава да извърши изграждане на „Нов кабел 20 kV за външно ел. захранване на ППС 5173 на „Цетин България“ – ЕАД, разположена в ПИ 29533.85.121, с. Жълт бряг, община Твърдица“, намиращ се в землищата на община Сливен и община Твърдица. Строежът се категоризира като трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Сливен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Сливен.

6437

7. – Община Стражица на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че с Решение № 788 от 28.06.2023 г. е одобрен проект за частично изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация (ЧИ на ПУП – ПР) в обхват: улица с о.т. 36 – 38а – 39 и улица с о.т. 35 – 35а – 39, с. Кавлак, община Стражица, област Велико Търново. Променя се трасето на проектна нереализирана улица с о.т. 35 – 35а – 39, като новото трасе преминава по съществуващата на място улица, която е частично благоустроена и се ползва по предназначение. Новата улица е с о.т. 35а – 39, като източната улична регулационна граница минава по съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти. Предвижда се между новата улица с о.т. 35а – 39 и улица с о.т. 36 – 38а – 39 да се затвори нов квартал с № 15А, за който да има един нов урегулиран поземлен имот I с площ 875 м2. Възложител – Община Стражица. Преписката се намира в стая № 112 в общинската администрация. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Стражица до Административния съд – Велико Търново.

6381

13. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Трасе на кабелна линия 20 kV от стълб № 23/4, извод СН „Асен II“, подстанция „Чирпан“, в ПИ с идентификатор 81414.40.541 по КККР на гр. Чирпан до сграда ВКП с идентификатор 81414.40.541.1 в същия ПИ за захранване на стопански сгради в ПИ с идентификатор 81414.502.4305 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан“. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая № 4, ет. 1 в сградата на Община Чирпан. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до общинската администрация в едномесечен срок от публикуване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6415

14. – Община Чирпан на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е одобрен с Решение № 695 от 28.07.2023 г. на Общинския съвет – гр. Чирпан, проект за изменение на одобрен с Решение № 253 от 25.02.2021 г. на Общинския съвет – гр. Чирпан, подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Оптично трасе в землището на гр. Чирпан, област Стара Загора – връзка със съществуващ оптичен кабел Братя Даскалови – Оризово“. Изменението на трасето на оптичния кабел е в участъка на пресичане на АМ „Тракия“ с път III-664, като е предвидено преминаване под магистралата с хоризонтален сондаж извън конструктивните елементи на мостовото съоръжение. Общата дължина на кабела се увеличава с 35 м, от 4030 м на 4065 м, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 81414.15.129, 81414.15.128, 81414.16.811, 81414.17.164, 81414.17.165, 81414.147.1679 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чирпан, област Стара Загора. Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

6416

15. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план и план-схеми за въздушни електропроводи високо напрежение 110 kV от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с. Целина, община Чирпан, до подстанция „Димитровград“ в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 по КККР на гр. Димитровград, община Димитровград, по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая № 4, ет. 1 в сградата на Община Чирпан. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до общинската администрация в едномесечен срок от публикуване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6417

18. – Община Ямбол на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № LX-5 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – Ямбол, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и ПУП – план за улична регулация (ПУР) на части от кв. 152а, 153, 155, 156 и 157 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона и кръстовище между същите квартали, придружен от трасировъчен план, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящото решение. Съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния съд – Ямбол.

6377

3. – Община с. Кирково, област Кърджали, на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 3 и чл. 150, ал. 8 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 492 от протокол № 39 от 24.07.2023 г. на ОбС – Кирково, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за елементи на транспортната техническа инфраструктура, засягащ поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия в землищата на с. Медевци и с. Еровете за изграждане на обект „Масивен мост над река Върбица, включително и пътните подходи към моста при с. Медевци и с. Еровете“, община Кирково. Дължината на моста е 124,25 м с ширина 9 м и пътни подходи в землище с. Еровете 77,50 м и 101,40 м в землище с. Медевци, община Кирково. Одобреният проект за подробен устройствен план – парцеларен план се намира в общинската администрация – Кирково, ул. Дружба № 1, стая № 11, ет. 2, и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч. и е публикуван на сайта на Община Кирково. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4, изречение второ от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 от ЗУТ относно неговата законосъобразност пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот чрез кмета на община Кирково.

6349

6. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че със свое Решение № 447 от протокол № 52 от 27.07.2023 г. Общинският съвет – с. Руен, одобрява проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват поземлен имот (ПИ) с № 011036, намиращ се в м. Попара по картата за възстановена собственост (КВС) на землище – с. Планиница, с ЕКАТТЕ 56647, община Руен, област Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 56647.11.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Планиница, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, м. Попара, собственост на X.X.X. и X.X.X., с посочените предвиждания на хартиен и цифров носител. С устройствената разработка се засягат и недвижими имоти, съставляващи: 1. ПИ с № 000057 по КВС на землище – с. Планиница, с ЕКАТТЕ 56647, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 56647.888.9901 по КККР на с. Планиница, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, смесена собственост; 2. ПИ с № 000157, намиращ се в м. Попара по КВС на землище – с. Планиница, с ЕКАТТЕ 56647, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 56647.11.165 по КККР на с. Планиница, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, м. Попара, собственост на Община Руен; 3. ПИ с № 011037, намиращ се в м. Попара по КВС на землище – с. Планиница, с ЕКАТТЕ 56647, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 56647.11.37 по КККР на с. Планиница, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, м. Попара, собственост на Община Руен; 4. ПИ с № 011052, намиращ се в м. Попара по КВС на землище – с. Планиница, с ЕКАТТЕ 56647, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 56647.11.52 по КККР на с. Планиница, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, м. Попара, собственост на X.X.X.; 5. ПИ с № 011053, намиращ се в м. Попара по КВС на землище – с. Планиница, с ЕКАТТЕ 56647, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 56647.11.53 по КККР на с. Планиница, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, м. Попара, собственост на Община Руен; 6. ПИ с № 011068, намиращ се в м. Попара по КВС на землище – с. Планиница, с ЕКАТТЕ 56647, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 56647.11.68 по КККР на с. Планиница, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, м. Попара, собственост на наследници на Мехмедали Хасан; 7. ПИ с № 011069, намиращ се в м. Попара по КВС на землище – с. Планиница, с ЕКАТТЕ 56647, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 56647.11.69 по КККР на с. Планиница, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, м. Попара, собственост на наследници на X.X.X.; 8. ПИ с № 011070, намиращ се в м. Попара по КВС на землище – с. Планиница, с ЕКАТТЕ 56647, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 56647.11.70 по КККР на с. Планиница, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, м. Попара, собственост на наследници на X.X.X.; 9. ПИ с № 011163, намиращ се в м. Попара по КВС на землище – с. Планиница, с ЕКАТТЕ 56647, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 56647.11.163 по КККР на с. Планиница, община Руен, област Бургас, и с административен адрес: с. Планиница 8565, община Руен, област Бургас, м. Попара, собственост на Кадрие Исмаил Ахмед. Решението за одобряване на проекта за ПУП подлежи на обжалване в 30-дневен срок, определен с чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ, пред Административния съд – Бургас, чрез Община Руен.

6379

Административният съд – Варна, ХХІХ състав, на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 1618/2023 г. по описа на Административния съд – Варна, по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, срещу чл. 2, т. 4, чл. 4, т. 1 и чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредбата за обществения ред на Община Аврен. Административно дело № 1618/2023 г. по описа на Административния съд – Варна, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 5.10.2023 г. от 10,45 ч., което ще се проведе в сградата на Административния съд – Варна, ул. Никола Вапцаров № 3А.

6452

Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Плевен, против чл. 30а от Наредба № 21 за организация на автомобилното и пешеходното движение на територията на община Левски и приложение № 1 с искане на обявяването им за нищожни, по който е образувано адм.д. № 572 по описа за 2023 г. на Административния съд – Плевен.

6408

Административният съд – София-град, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба срещу чл. 3, глава втора, глава четвърта и чл. 22 от Наредбата за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столичната община, приета с Решение № 931 от 15.12.2022 г. по протокол № 67 от 15.12.2022 г. на Столичния общински съвет, по която е образувано адм.д. № 411/2023 г. по описа на Административния съд – София-град, ХХV тричленен състав, насрочено за 13.10.2023 г. от 10,30 ч.

6370

Административният съд – София-град, е образувал адм. д. № 3906/2023 г., насрочено за 25.10.2023 г., с предмет Решение № 17 по протокол № 68 от 12.01.2023 г. на Столичния общински съвет (ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г.), с което е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. Младост 1 – Мусагеница, район „Студентски“, Столична община, в частта относно имот с идентификатор по КККР 68134.1602.1594, попадащ в УПИ VIIІ – за озеленяване, кв. 38. Заинтересованите лица, които са собственици или носители на вещни права върху недвижимия имот, предмет на оспорването, могат да се конституират само като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото съобщение чрез подаване на заявление до съда, което съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадена жалба.

6453

Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т.д. № 432/2022 г. по описа на съда, на основание чл. 48 от ГПК призовава Фатима Али, родена на 25.08.1988 г., гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, ЛНЧ 1002814345, в качеството й на ответна страна по т.д. № 432/2022 г. по описа на Варненския окръжен съд да се яви в едноседмичен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящата публикация на адрес: гр. Варна, пл. Независимост № 2, ет. 1, в деловодство „Търговско отделение“, за да получи адресираните до Фатима Али препис от искова молба ведно с приложенията към нея и съдебните книжа по предявения от „Банка ДСК“ – АД, иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК да бъде осъдена Фатима Али да заплати на „Банка ДСК“ – АД, сумата от 35 536,61 лв., представляваща главница, дължима по договор за целеви потребителски кредит за финансиране на студенти и докторанти по реда на ЗКСД от 6.11.2014 г.; 2777,77 лв. – възнаградителна лихва, начислена за периода 15.05.2021 г. – 27.06.2022 г. включително; 141,04 лв. – изискуема лихвена надбавка за забава, начислена за периода 15.06.2021 г. – 27.06.2022 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й заплащане, както и всички съдебно-деловодни разноски, сторени в производството. Указва на ответната страна Фатима Али, че в случай че не се яви, ще й бъде назначен особен представител.

6410

Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т.д. № 629/2022 г. по описа на съда на основание чл. 48 ГПК призовава X.X.X., роден на 25.01.1991 г., гражданин на Германия, ЛНЧ 1002533468, в качеството му на ответник по т.д. № 629/2022 г. на Окръжния съд – Варна, да се яви в едноседмичен срок, считано от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящата публикация, на адрес: Варна, пл. Независимост № 2, ет. 1, в деловодство „Търговско отделение“, за да получи адресираните до него препис от исковата молба ведно с приложенията към нея и съдебните книжа по предявения от „Банка ДСК“ – АД, иск с правно основание чл. 124, ал. 2 от ГПК да бъде осъден ответникът Мориц Емануел Зомер да заплати сумата от 75 765,16 лв., представляваща главница по договор за целеви потребителски кредит за финансиране на студенти и докторанти по реда на ЗКСД; сумата 7414,90 лв., представляваща договорна (възнаградителна) лихва, начислена за периода от 1.05.2021 г. до 25.09.2022 г., включително: сумата 530,12 лв., представляваща изискуема лихвена надбавка за забава, начислена за периода от 1.06.2021 г. до 25.09.2022 г. включително, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане, както и съдебно-деловодни разноски. Указва на ответника, че в случай че не се яви, ще му бъде назначен особен представител.

6411

Районният съд – Ардино, уведомява, че Фатма Ердоган, гражданин на Република Турция, родена на 20.06.1964 г., без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, има качеството на ответник по гр. д. № 95/2023 г. по описа на Районния съд – Ардино, образувано по предявена от X.X.X. от с. Дедино, община Ардино, против Фатма Ердоган, гражданин на Република Турция, родена на 20.06.1964 г., искова молба с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, като указва на същата, че в двуседмичен срок от обнародването на публикацията в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Ардино, за получаване на препис от исковата молба и приложенията, както и да посочи съдебен адрес в седалището на съда, като при неизпълнение делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

6409

Районният съд – Враца, ГО, VII състав, призовава Сабри Каймаз, роден на 2.02.1954 г., гражданин на Република Турция, в качеството на ответник по гр. д. № 1213/2023 г. на РС – Враца, образувано по предявен от X.X.X. иск с правно основание по чл. 49, ал. 1 от СК, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството на Районния съд – Враца, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея. При неявяване в посочения срок книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.

6435

Казанлъшкият районен съд призовава X.X.X., роден на 8.12.1936 г., без адресна регистрация в страната и с неизвестен адрес, да се яви в съда в открито съдебно заседание, насрочено на 1.11.2023 г. от 10 ч. в зала № 2 на втори етаж, за връчване на съдебните книжа като ответник по гр. д. № 1726/2023 г., заведено от „Дамасцена“ – ЕООД. Делото е с правно основание – делба на недвижим имот, чл. 34 от ЗС.

6407

Районният съд – Сливен, уведомява Клаас Бьоме, гражданин на Германия, род. на 30.01.1971 г. в гр. Иецехое, провинция Хамбург, че срещу него има заведено гр. д. № 2400/2023 г. по описа на СлРС от X.X.X.-X. в качеството й на ищца по чл. 49, ал. 1 от СК. Призованият има право в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ да подаде писмен отговор по подадената искова молба в съда.

6434

Софийският районен съд призовава X.X.X. Кийвни като ответник по гр. д. № 63806/2021 г. по описа на Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение, 90 състав, да се яви в съда в двуседмичен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка с подадена от „Порше Лизинг БГ“ – ЕООД, искова молба с вх. № 84062/9.11.2021 г. по описа на СРС, както и да посочи съдебен адрес. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

6428

Софийският районен съд, II ГО, 63 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, без адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда, за да получи съответен препис от исковата молба и приложенията към нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД, съдържаща искове за осъждането й да заплати суми, представляващи стойността на незаплатена топлинна енергия и законна лихва за забава върху нея, цена за дялово разпределение и законна лихва върху нея, които вземания са във връзка с предоставена от ищеца топлинна енергия в топлоснабден имот, намиращ се в София, ж.к. Борово, бл. 12, вх. Б, ет. 4, ап. 28, по която искова молба е образувано гр.д. № 22590/2023 г. по описа на СРС, II ГО, 63 състав. Предупреждава призоваваното лице, че ако въпреки публикацията не се яви в съда в посочения срок, ще й бъде назначен особен представител.

6371

Разградският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 107/2023 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: с. Брестовене, община Завет, област Разград, ул. Бистрица № 31, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Брестовене, община Завет, област Разград, ул. Вежен № 63, и настоящ адрес: с. Китанчево, община Исперих, област Разград, ул. Н. Й. Вапцаров № 2, с цена на иска 13 000 лв., както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер на 10 000 лв.:

– Част от поземлен имот № 302 от кв. 97 с площ 453 кв. м съгласно одобрения със Заповед № 573 от 25.06.1968 г. подробен устройствен план на селото, с адрес: с. Брестовене, община Завет, област Разград, улица Бистрица № 20, при граници съгласно скица: ул. Бистрица, ПИ № 301, ПИ № 300 и УПИ Х-300, ведно с построената в същия имот жилищна сграда с декларирана застроена площ по данъчна оценка 39 кв. м, за която част от поземления имот съгласно горецитирания план е отреден урегулиран поземлен имот XI-302 от кв. 97 с площ 598 кв. м, с неуредени регулационни отношения за 145 кв. м, от които 15 придаващи се от ПИ № 301, и 130 кв. м – придаващи се от ПИ № 300, собственост на X.X.X., ЕГН **********. Недвижимият имот е придобит на 24.04.2017 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 65, том III, pег. № 01916, нот. дело № 266, вписан в Службата по вписванията – гр. Кубрат, под акт № 173, том 3, дело № 577/2017 г., вх. pег. № 996 от 24.04.2017 г. Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент: 10 000 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер на 3000 лв.:

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № РР8280ВМ, № на рама WVWZZZ3BZ3E412365, № на двигател AVB217662, дата на първа регистрация 23.06.2003 г., придобит в режим на СИО с договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 30.01.2020 г., собственост на Джунеид Фикрет Хасан и X.X.X.. Пазарна стойност към настоящия момент: 3000 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 6.12.2023 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

6419

Софийският градски съд на основание чл. 15, ал. 1 от ЗПП с решение от 14.07.2023 г. вписва промени по ф.д. № 7496/2000 г. на политическа партия с наименование ПП „Отечествена партия“, както следва: Вписва изменение в седалището и адреса на управление на партията на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 2 ЗПП, които са в гр. София, бул. Александър Стамболийски № 134. Вписва изменения и допълнения в устава на политическа партия „Отечествена партия“ на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с т. 3 ЗПП, които са приети на Редовен конгрес на партията, проведен на 19.05.2023 г. Вписва състав на Националния съвет на ПП „Отечествена партия“, както следва: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Вписва състав на Изпълнителното бюро, както следва: X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X.. Вписва състав на Контролна комисия, както следва: арх. X.X.X., X.X.X., X.X.X.. Вписва като председател на ПП „Отечествена партия“ X.X.X.. Вписва като заместник-председател на ПП „Отечествена партия“ X.X.X..

6463

Софийският градски съд с решение от 25.07.2023 г. по ф.д. № 35/2023 г. на основание чл. 15, ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на политическите партии при Софийския градски съд политическа партия с наименование „ВЕЛИЧИЕ“, със седалище и адрес на управление: с. Ветрино, ул. Витоша, сграда Старата баня, община Ветрино, област Варна. Уставът на политическата партия е приет на учредително събрание, проведено на 25.03.2023 г., и представлява неразделна част от настоящото решение. Вписва Централен съвет на партията в състав: председател – X.X.X., и членове: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Вписва Висш контролно-ревизионен съвет в състав: X.X.X. – председател-контрольор, X.X.X. и X.X.X.. Партията се представлява от председател X.X.X..

6464

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

30. – Управителният съвет на сдружение „Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи“ (НТС по ТОК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.09.2023 г. от 10 ч. в сградата на Националния дом на науката и техниката, София, ул. Г. С. Раковски № 108, зала 105А, при следния дневен ред: 1. освобождаване на член на управителния съвет на НТС по ТОК; 2. избор на член на управителния съвет на НТС по ТОК за периода на мандата до април 2026 г. Всеки член на сдружението може да участва в общото събрание с право на глас. Регистрацията ще се извърши на 29.09.2023 г. в зала № 105А от 9,30 до 10 ч. При липса на кворум общото събрание ще се проведе същия ден от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

6447

5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Сдружение на обучители и изследователи в България по Обща медицина“ (СОИБОМ), Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17.2 от устава на сдружението свиква общо събрание на СОИБОМ на 1.10.2023 г. в 9,30 ч. в конферентната зала на к-с „Марина Кейп“, Ахелой, при следния дневен ред: 1. прием на нови членове; 2. отчети – на председателя на УС, ковчежника, председатели на комисии; 3. избор на управителни органи; 4. разни. Поканени за участие са всички членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението събранието се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите.

6432

2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско Балинтово общество“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16.1 от устава на сдружението свиква общо събрание на БгБО на 14.10.2023 г. в 15 ч. в София, бул. Мария-Луиза № 38, ет. 2, при следния дневен ред: 1. представяне, обсъждане и приемане на отчетите на председателя, ковчежника и контрольора; 2. дискусия по дейностите на сдружението; 3. избор на УС и комисии; 4. други. Поканени за участие са всички членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението събранието се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите.

6456

Промени настройката на бисквитките