Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 22.VIII

  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ 2015 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1489 ОТ 4 ЮНИ 2015 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 ОТ 25 МАРТ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките