Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 72 от 22.VIII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

ОБЩИНА АЙТОС

РЕШЕНИЕ № 627 от 25 юли 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Айтос, одобрява проект за частично изменение на общия устройствен план на община Айтос в обхват ПИ с идентификатор 56321.92.16 и ПИ с идентификатор 56321.92.20, землище на с. Пещерско, община Айтос, с цел промяна на устройствената зона от земеделска земя – „обработваеми земи – ниви“, в устройствена зона „Пп1“ (предимно производствена зона в Натура 2000) с показатели на застрояване: Кпл. – 40%; Кинт. – 1, и мин. озеленяване – 40%.

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 127, ал. 12 от ЗУТ.

Председател: Кр. Енчев

6469

 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 1161 от 26 юли 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ и чл. 19 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – Кюстендил, одобрява проекта за частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил в обхвата на ПИ 29386.27.72, местност Каляшица по КККР на землището на с. Жиленци, община Кюстендил, съгласно което територията на имота попада в жилищна устройствена зона с малка височина (Жм), с конкретно предназначение – за жилищно строителство, като параметрите на застрояване са съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба № 7 от 2003 г. ПНУОВТУЗ със следните устройствени показатели и характеристики:

• начин на застрояване – свободно (е);

• максимална височина – до 3 ет. (до 10 м);

• плътност на застрояване – от 20% до 60%;

• минимална озеленена площ – от 40% до 60%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;

• интензивност за застрояване (Кинт.) – от 0,5 до 1,2.

Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател: И. Андонов

6466

6. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: главен асистент по професионално направление: 3.6. Право (Конституционно право) – един, срок 2 месеца; 9.1. Национална сигурност (Безопасност при пожари, аварии и бедствия) – един, срок 2 месеца; доцент по професионално направление: 3.6. Право (Гражданско право (Семейно право и наследствено право) – един, срок 2 месеца; 3.6. Право (Наказателнопроцесуално право) – един, срок 2 месеца; 9.1. Национална сигурност (Оперативно-издирвателна дейност) – един, срок 2 месеца; 9.1. Национална сигурност (Системи за автоматизиран мониторинг и контрол в сигурността) – един, срок 2 месеца; професор по професионално направление: 3.6. Право (Наказателно право) – един, срок 2 месеца; 8.3. Музикално и танцово изкуство (Хореография) – двама, срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ, тел.: 052/359 510; 359 511, e-mail: borislava.hristova@vfu.bg.

6474

2. – Медицинският университет „Проф. д-р X.X.“ – Варна, обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. в рамките на утвърдения брой с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет по области на висше образование, професионални направления и докторски програми, както следва:

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

редовна

задочна

7.

Здравеопазване и спорт

7.1.

Медицина

Анатомия, хистология и цитология

1

Анестезиология и интензивно лечение

1

Белодробни болести

3

Вътрешни болести

2

Гръдна хирургия

1

Дерматология и венерология

2

Ендокринология

3

Епидемиология

1

Инфекциозни болести

2

Кардиология

4

Кардиохирургия

2

Клинична лаборатория

1

Медицина на бедствените ситуации

1

Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)

3

Неврология

5

Нефрология

1

Обща медицина

1

1

Онкология

3

Ортопедия и травматология

1

Офталмология

6

Патологоанатомия и цитопатология

1

Педиатрия

2

Психиатрия

2

Ревматология

2

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

2

Съдебна медицина

1

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

1

1

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

1

Хирургия

3

7.2.

Дентална медицина

Детска дентална медицина

1

Протетична дентална медицина

1

Терапевтична дентална медицина

1

Хирургична стоматология

1

7.3.

Фармация

Болнична фармация

1

Технология на лекарствените форми и биофармация

2

Фармакогнозия и фитохимия

4

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

2

Фармацевтична химия

2

7.4.

Обществено здраве

Управление на здравните грижи

(катедра „Здравни грижи“, факултет „Обществено здравеопазване“)

4

Управление на здравните грижи

(катедра „Здравни грижи“, Филиал Сливен)

1

Управление на общественото здраве

9

4.

Природни науки, математика и информатика

4.3.

Биологически науки

Биохимия

2

Молекулярна биология

1

Общо

89

4

 

Подробна информация относно необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Медицинския университет – Варна, секция „Научна дейност“, раздел „Конкурси“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: Медицински университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55, отдел „Докторантско училище“, стая 318; тел. 052/677-056, e-mail: phd.school@mu-varna.bg.

6465

2. – Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се представят в ЦА на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

6468

43. – Община Асеновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1802, взето на петдесет и третото редовно заседание с протокол № 53 от 12.07.2023 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект „Канализационно отклонение за УПИ 00702.22.227 – за склад за дърва и дървен материал, ПИ с КИ 00702.22.227 по КККР на Асеновград, община Асеновград, област Пловдив“ съгласно нанесените плътни кафяви линии и отредените сервитути, отразени с черни пунктирани линии. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград, до Административния съд – Пловдив.

6475

43а. – Община Асеновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1803, взето на петдесет и третото редовно заседание с протокол № 53 от 12.07.2023 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ХХІІ – стоп. дейност, и УПИ ХІХ – търговска дейност, като се образуват три нови урегулирани поземлени имота – УПИ ХІХ – търговска дейност, УПИ ХХІІ-55.245 – за озеленяване, и УПИ ХХІІІ-55.246 – за жил. застрояване и обсл. дейности, съгласно зачерквания, линии и щрихи с кафяв цвят и надписи с кафяв и зелен цвят. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград, до Административния съд – Пловдив.

6476

1. – Община Брусарци на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че са изготвени коригирани проекти на ПУП – ПП в обхвата на засегнатите ПИ с идентификатори 06570.62.30, 06570.67.15, 06570.67.16 и 06570.67.17 в землището на гр. Брусарци, ЕКАТТЕ 06570, област Монтана, и проекти на ПУП – ПП за ПИ с идентификатори 24298.547.6, 24298.547.7 и 24298.547.8 за землището на с. Дъбова махала, ЕКАТТЕ 24298, област Монтана, поради настъпили промени в проектните разработки на ПУП – ПП за имотите, намиращи се в териториалния обхват на община Брусарци, засегнати от трасето на жп линията Видин – София, железопътен участък Видин – Медковец. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите, които се намират в стая № 104, ет. 1 в сградата на общинската администрация – Брусарци, ул. Георги Димитров № 85, както и на интернет страницата на Община Брусарци: http://brusartsi.com. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до кмета на община Брусарци в едномесечен срок от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

6445

134. – Община Елхово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 492/42/14 по протокол № 42 от 27.07.2023 г. на ОбС – гр. Елхово, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – за присъединяване към електроразпределителната мрежа с кабел 1 kV на фотоволтаична инсталация 50 kW в УПИ V-158, кв. 16А, и фотоволтаична инсталация 199 kW в УПИ XII-157, кв. 16 по плана на с. Лалково, община Елхово, област Ямбол. При засегнати имоти 43116.21.262 – общинска публична собственост, 43116.22.87 – собственост „Хера Агро“ – ЕООД, и 43116.22.143 – общинска публична собственост, по КККР на гр. Елхово, община Елхово, област Ямбол. Проектът е изложен в отдел ТСУС на Община Елхово. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез ОбС – Елхово, пред Административния съд – Ямбол.

6477

1. – Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на кабелна линия 1000 kW от ст. 108/8 ТП/БКТП, извод ВС, възлова станция, КЛ/ВЛ „Метоха“, п/ст „Кърнаре“, в УПИ ХІІІ – озеленяване, в кв. 18 по регулационния план на с. Московец до ПИ с идентификатор № 49117.44.151, местност Паищата по КККР на с. Московец. Подробният устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1000 kW от ст. 108/8 ТП/БКТП, извод ВС, възлова станция, КЛ/ВЛ „Метоха“, п/ст „Кърнаре“, в УПИ ХІІІ – озеленяване, в кв. 18 по регулационния план на с. Московец до ПИ с идентификатор № 49117.44.151 предвижда да премине през ПИ с идентификатор № 49117.43.33 с НТП – за селскостопански, горски ведомствен път, публична общинска собственост, площ с ограничение в ползването – 11,1 кв. м, ПИ № 49117.43.26 с НТП – за селскостопански, горски ведомствен път, публична общинска собственост, площ с ограничение в ползването – 47,48 кв. м, ПИ № 49117.40.18 с НТП – за селскостопански, горски ведомствен път, публична общинска собственост, площ с ограничение в ползването – 265,08 кв. м, ПИ № 49117.44.18 с НТП – за селскостопански, горски ведомствен път, публична общинска собственост, площ с ограничение в ползването – 358,34 кв. м, и ПИ № 49117.44.19 с НТП – за селскостопански, горски ведомствен път, публична общинска собственост, площ с ограничение в ползването – 259,16 кв. м, местност Паищата по КККР на с. Московец. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.

6459

3. – Община Карлово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1300 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Карлово, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на кабелна линия 110 kV от повишаваща подстанция на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 10291.64.79 през ПИ с идентификатор 10291.64.78 до ПИ с идентификатор 10291.64.1 (подстанция), местност Тарла Топрак по КККР на с. Ведраре, община Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план, предвижда трасето на кабелна линия 110 kV от повишаваща подстанция на фотоволтаична централа да се прокара през ПИ с ид. 10291.64.78 с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост, местност Тарла Топрак по КККР на с. Ведраре, съгласно нанесените цветово означение и коти в черно на графична част на ПУП – ПП. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.

6458

44. – Община Карлово на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1363, взето с протокол № 61 от 14.08.2023 г., е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на подземна кабелна линия 33 kV от УПИ 39.1001 – „фотоволтаична електроцентрала“, отреден за поземлен имот (ПИ) 10207.39.1001, УПИ 5.610 – „фотоволтаична електроцентрала“, отреден за ПИ 10207.5.610, УПИ 5.566 – „фотоволтаична електроцентрала“, отреден за ПИ 10207.5.566, УПИ 5.591 – „фотоволтаична електроцентрала“, отреден за ПИ 10207.5.591, и УПИ 20.862 – „за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници“, отреден за ПИ 10207.20.862 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Васил Левски, през с. Марино поле, през с. Соколица и до повишаваща подстанция в УПИ 10.719 – „фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на електрическа енергия и електрическа подстанция“, в землище на с. Дъбене, община Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда трасето на подземна кабелна линия 33 kV от УПИ 39.1001 – „фотоволтаична електроцентрала“, отреден за ПИ 10207.39.1001, УПИ 5.610 – „фотоволтаична електроцентрала“, отреден за ПИ 10207.5.610, УПИ 5.566 – „фотоволтаична електроцентрала“, отреден за ПИ 10207.5.566, УПИ 5.591 – „фотоволтаична електроцентрала“, отреден за ПИ 10207.5.591, и УПИ 20.862 – „за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници“, отреден за ПИ 10207.20.862 по КККР на с. Васил Левски, през с. Марино поле, през с. Соколица и до повишаваща подстанция в УПИ 10.719 – „фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на електрическа енергия и електрическа подстанция“, в землището на с. Дъбене да се прокара през ПИ с идентификатори: 10207.5.542, 10207.5.566, 10207.5.773, 10207.19.37, 10207.19.481, 10207.19.594, 10207.19.811, 10207.19.846, 10207.19.875, 10207.21.858, 10207.34.808, 10207.51.133, 10207.51.698, 10207.51.804, 10207.51.805, 10207.51.806, 10207.51.807, 10207.51.965, 10207.51.983, 10207.100.814, 47250.26.45, 47250.33.55, 47250.33.149, 67903.73.75, 67903.102.101, 67903.105.9, 24241.10.321, 24241.10.335, 24241.10.706, 24241.320.317, и през с. Марино поле и с. Соколица, съгласно нанесените цветови означения и коти в черно на графична част на ПУП – ПП. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.

6508

64. – Община Карлово на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1364, взето с протокол № 61 от 14.08.2023 г., е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на подземна кабелна линия 33 kV от ПИ с идентификатор 24241.250.296 и от ПИ с идентификатор 24241.297.356 до ПИ с идентификатор 24241.10.706 по КККР на с. Дъбене. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда трасето на подземната кабелна линия 33 kV от ПИ с идентификатор 24241.250.296 и от ПИ с идентификатор 24241.297.356 до ПИ с идентификатор 24241.10.706 по КККР на с. Дъбене да се прокара през поземлени имоти с идентификатори: 24241.10.706, 24241.297.356, 24241.250.296, 24241.99.226, 24241.297.326, 24241.298.295, 24241.307.304, 24241.307.310 и 24241.322.366 по КККР на с. Дъбене, съгласно нанесените цветови означения и коти в черно на графичната част на ПУП – ПП. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.

6509

52. – Община Кърджали на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 170, протокол № 7 от заседание на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 20.07.2023 г., е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Газоснабдяване на Община Кърджали“, подобект: „Автоматична газорегулаторна станция АГРС „Кърджали“ с параметри: входящо налягане Р, входящо до 75 bar, изходящо налягане Р, изходящо 5 bar, и капацитет Qn = 15 000 нормални кубични метра на час (nm3/h), разположена в поземлен имот с идентификатор 65975.2.349, намиращ се в землището на с. Седловина, община Кърджали“ – „Част от захранващ водопровод за АГРС“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6470

7. – Община гр. Лозница, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: Разкъсване на двуверижен въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV „Развигор – Топола“ и изграждане на четири броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник АСО 400 mm2, от мястото на разкъсване на двоен ВЕ 110 kV „Развигор – Топола“ до възлова станция (ВС) 110 kV, с обхват землище с. Каменар, община Лозница, област Разград. Трасето на новопроектираните четири броя електропроводни отклонения от 110 kV преминава през поземлени имоти с идентификатори 35715.20.1, 35715.20.133 и 35715.25.443. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в техническата служба на общината – стая № 203, ет. 2, и са качени на интернет страницата на общината. На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – гр. Лозница.

6449

1. – Община Плевен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1437 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Плевен, е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I – за жилищно строителство и гаражи, кв. 439, УПИ VI – за жилищно строителство, гаражи, първично обслужване, търговия, битово обслужване и трафопост, кв. 446, улица по о.к. 269 – о.к. 268 – о.к. 266 към о.к. 267 и улица по о.к. 266 към о.к. 265 по плана на гр. Плевен, който е изложен в общината, стая № 98, и може да бъде прегледан от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Плевен, чрез Община Плевен. Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани – зала „X.X.“, гр. Плевен. При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 26 от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва: физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел – 10 лв.; други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон – 50 лв. Таксата се внася по сметка на Административния съд – Плевен.

6460

5. – Община Пловдив на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 218, взето с протокол № 12 от 13.07.2023 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и схеми части „ВиК“ и „Електрическа“ за част от кв. 6 по плана на кв. Христо Смирненски III, гр. Пловдив, с който: изменя се уличната регулация по улица с о.т. 23 до 25, като между тях се създава нова задънена улица с нови о.т. 25а, 25б и 25в, с габарит 6 м и дълбочина 90 м при максимално съобразяване с имотните граници; от УПИ I – за озеленяване, се образуват два нови УПИ: УПИ I – за озел., и УПИ VII – за озел.; от УПИ III-513.197 – жилищно застрояване, се урегулират три нови УПИ: УПИ III-513.451 – жилищно застрояване, V-513.452 – жилищно застрояване, и VI-513.453 – жилищно застрояване, в съответствие с проектен идентификатор с ново свободно застрояване и ново подземно застрояване с устройствена зона „Жм“, с устройствени показатели: височина – до 10 м, Пзастр. – до 60%, Кинт. – до 1,2, Позел. – мин. 40%, паркиране – 100%. Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, стая 2. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6448

7. – Община Пловдив на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 180, взето с протокол № 11 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IX-533.550 – жилищно застрояване и общественообслужващи дейности; УПИ X-533.551 – жилищно застрояване и общественообслужващи дейности; УПИ XI-533.552 – жилищно застрояване и общественообслужващи дейности; УПИ XII-533.553 – жилищно застрояване и общественообслужващи дейности, от кв. 97, УПИ XIII-533.554 – жилищно застрояване и общественообслужващи дейности; УПИ XIV-533.555 – жилищно застрояване и общественообслужващи дейности; УПИ XV-533.556 – жилищно застрояване и общественообслужващи дейности; УПИ XVI-533.557 – жилищно застрояване и общественообслужващи дейности, от кв. 98, и улица от о.т. 51а до о.т. 51б по ПУП – ПРЗ и схеми на кв. Остромила – кв. Беломорски с променено предназначение на земеделска земя и от тях се образува нов УПИ IX-533.560 – жилищно застрояване и общественообслужващи дейности, от кв. 97 – нов, с ново средно застрояване, по червените, кафявите и сините линии, надписи със син, зелен и кафяв цвят за регулацията, по червените ограничителни линии, надписи със син цвят за застрояването и матрица с устройствени показатели за зона Жс1: височина до 12 м (до 4 етажа), Кинт. до 1,2, плътност на застрояване до 60%, озеленяване минимум 40%, указани със син цвят, таблица в черен цвят. Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая 5. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6446

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ на Заповед № 19 Ю-РОА-50 от 20.01.2023 г., издадена от кмета на район „Южен“ при община Пловдив, по което е образувано адм. д. № 2034/2023 г. по описа на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.10.2023 г. от 10,40 ч.

6479

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ на Заповед № 23Ю-РОА 24 от 11.01.2023 г., издадена от кмета на район „Южен“ при община Пловдив, по което е образувано адм. д. № 2030/2023 г. по описа на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.10.2023 г. от 9,30 ч.

6480

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпила жалба с предмет на оспорване чл. 72, ал. 6 от Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Димитровград е образувано адм. д. № 801/2023 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 1.11.2023 г. от 10 ч.

6482

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба, с която се оспорва приложение № 6 към чл. 21, ал. 5 от Наредба № 10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, по която е образувано адм. д. № 802/2023 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 18.10.2023 г. от 11 ч.

6483

Софийският градски съд с решение от 19.06.2023 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП по ф. д. № 33/2020 г. на ПП „Републиканци за България“ вписва следните промени: Вписва нов състав на Изпълнителния съвет на партията, както следва: председател на ПП – X.X.X.; трима заместник-председатели – Гоpан X.X., X.X.X. и Tамеp Дилявер Хасан, и следните 17 (седемнадесет) членове: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Октай Pемзи Джафер и X.X.X.. Вписва нов състав на Контролния съвет на партията, както следва: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Вписва нови заместник-председатели, както следва: Гоpан X.X., X.X.X. и Tамеp Дилявер Хасан. Bписва устава на политическата партия с промени, приети на проведеното на 27.11.2022 г. национално събрание на партията.

6487

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество „Балкан“ – Априлци, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 и 19 от устава на сдружението свиква общо събрание на 27.10.2023 г. в 17 ч. в гр. Априлци, община Априлци, ул. Васил Левски № 109, салона на общинската администрация, при следния дневен ред: 1. прием на нови членове; 2. отчет за дейността на управителния съвет и отчет на контролния съвет; 3. обсъждане и вземане на решения за промени в устава на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет на сдружението; 5. разни. Откриването на общото събрание е в 17 ч., при спадащ кворум по чл. 20 от устава на сдружението – в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6471

Промени настройката на бисквитките