Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 74 от 29.VIII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

ЗАПОВЕД № ЗМФ-591 от 21 август 2023 г. № РД-14-343 от 16 август 2023 г.

На основание чл. 189, т. 1, буква „в“ от Закона за корпоративното подоходно облагане и във връзка с Насоките за регионална държавна помощ (2021/C 153/01) (ОВ, С 153 от 29 април 2021 г.) определяме:

Ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане от Българската агенция за инвестиции съгласно приложението, неразделна част от тази заповед.

Заповедта да се съобщи на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за сведение и изпълнение, да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и Министерството на иновациите и растежа.

Министър на финансите: А. Василев

Министър на иновациите и растежа: М. Стойчева

Приложение към Заповед № ЗМФ-591 от 21.08.2023 г. и № РД-14-343 от 16.08.2023 г. на министъра на финансите и на министъра на иновациите и растежа

Ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане

Чл. 1. Производството по издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции започва след получаване на формуляр за кандидатстване по чл. 189, т. 1, буква „а“ от ЗКПО.

Чл. 2. (1) Българската агенция за инвестиции извършва проверка за съответствие на проекта за първоначална инвестиция с условията на схемата за държавна помощ за регионално развитие по чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО и за потвърждение на условията за издаване на заповедта по чл. 189, т. 1, буква „б“ от ЗКПО.

(2) При проверката по ал. 1 се извършва и проверка за съответствие на проекта най-малко за:

1. наличието на стимулиращ ефект, отговарящ на един от сценариите, описан в т. 59 от Насоките за регионална държавна помощ (2021/C 153/01), за това, че помощта не поражда явните отрицателни ефекти, описани в т. 111 – 118 от Насоките за регионална държавна помощ (2021/C 153/01), както и че са спазени всички други условия за допустимост;

2. максималния размер, интензитета и срока на помощта, така че да са спазени условията на Решение на Европейската комисия от 6 юни 2023 г. по Държавна помощ SA.104266 (2022/N) – България Преотстъпване на корпоративен данък съгласно чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане – схема за регионална помощ за периода 2022 – 2027 г. и условията на данъчното облекчение съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.

(3) Държавната помощ по конкретния проект за първоначална инвестиция се приема за съответстваща на решението на Европейската комисия от 6 юни 2023 г. само когато има стимулиращ ефект. Стимулиращият ефект е налице, когато помощта (преотстъпеният данък) променя поведението на данъчно задълженото лице по такъв начин, че то да започне допълнителна дейност, допринасяща за развитието на община от Списъка на общините с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за съответната година, която то не би предприело без помощта или би предприело, но по ограничен или различен начин, или на различно място. Преотстъпеният данък не трябва да представлява субсидия (финансиране) за разходите за дейност, които едно данъчно задължено лице е щяло да поеме, и не трябва да компенсира обичайните стопански рискове от икономическа дейност.

(4) Наличието на стимулиращ ефект по ал. 2 може да бъде доказано при два възможни сценария:

1. сценарий 1 – инвестиционно решение – данъчното облекчение стимулира извършването на първоначална инвестиция в община от Списъка на общините с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за съответната година, тъй като първоначалната инвестиция при други обстоятелства не би била достатъчно рентабилна за данъчно задълженото лице, или

2. сценарий 2 – избор на местоположение – данъчното облекчение стимулира извършването на планираната първоначална инвестиция в община от Списъка на общините с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за съответната година, а не на друго място, тъй като данъчното облекчение компенсира нетните недостатъци и разходи, свързани с местоположението в тази община.

(5) След извършване на оценка на формуляра за кандидатстване се изготвя мотивирано предложение за издаване или за отказ за издаване на заповед по чл. 3.

Чл. 3. (1) В случай че в мотивираното предложение по чл. 2, ал. 5 е потвърдено, че:

1. помощта има необходимия стимулиращ ефект;

2. помощта не поражда явните отрицателни ефекти;

3. са спазени всички условия за допустимост, и

4. са спазени всички други условия, предвидени в Закона за корпоративното подоходно облагане,

изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции издава заповед, в която се вписват максималният размер, интензитетът и срокът на помощта.

(2) В случай че в мотивираното предложение по чл. 2, ал. 5 е посочено, че не са налице обстоятелствата по ал. 1, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции отказва да издаде заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“ от ЗКПО.

Чл. 4. Българската агенция за инвестиции в срок от 2 работни дни от издаване на заповедта по чл. 3, ал. 1 уведомява:

1. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите – като изпраща копие от заповедта по чл. 3, ал. 1, копие от формуляра за кандидатстване за помощ, заедно с всички подадени документи от данъчно задълженото лице, както и копие на мотивираното предложение по чл. 2, ал. 5;

2. министъра на финансите – като изпраща копие от заповедта по чл. 3, ал. 1 и копие на мотивираното предложение по чл. 2, ал. 5.

6642

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-548 от 4 август 2023 г.

На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 189, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам:

Образец на формуляр по чл. 189, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане за кандидатстване за държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък SA.104266 (2022/N) – България Преотстъпване на корпоративен данък съгласно чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане – схема за регионална помощ за периода 2022 – 2027 г., съгласно приложението.

На основание чл. 7, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане заповедта и приложението към нея да се обнародват в „Държавен вестник“.

Министър: А. Василев

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

6643

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАПОВЕД № З-ЦУ-1570 от 25 юли 2023 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с т. III. 2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) нареждам:

1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. (ДВ, бр. 1 от 2018 г.) на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да се впише следното задължено лице, за което Териториална дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно т. II от заповедта:

1196

119591422

МИЛЕНИУМ 2000 ЕООД

 

2. Заповедта влиза в сила от 1.08.2023 г. и допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на НАП.

Настоящата заповед следва да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители за сведение и изпълнение.

На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта следва да се обнародва в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: Р. Спецов

6579

ЗАПОВЕД № З-ЦУ-1612 от 1 август 2023 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с т. III. 2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) нареждам:

1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. (ДВ, бр. 1 от 2018 г.) на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да се впише следното задължено лице, за което Териториална дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно т. II от заповедта:

1197

207463686

АКТА ФАРМА ЕАД

 

2. Заповедта влиза в сила от 1.08.2023 г. и допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на НАП.

Настоящата заповед следва да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители за сведение и изпълнение.

На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта следва да се обнародва в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: Р. Спецов

6580

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 250 от 1 юни 2023 г.

На основание чл. 25 от Закона за БНБ Българската народна банка пуска в обращение, считано от 25 септември 2023 г., златна възпоменателна монета „100 години Богословски факултет“ със следното описание:

Технически параметри:

емисия – 2023 г.;

номинална стойност – 100 лв.;

метал – злато, проба 999/1000;

качество – мат-гланц, висше;

тегло – 8,64 г;

диаметър – 24 мм;

гурт – гладък;

тираж – 4000 бр.

Графични елементи:

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: горе – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, в матиран сектор под нея са изписани номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията „2023“, а околовръст горе – „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата е изобразена сградата на Богословския факултет на СУ „Св. X.X.“, а под нея е изписана годината „1923“. Околовръст има надписи: отгоре – „БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ“, а отдолу върху лента – „100 ГОДИНИ“.

Автор на художествения проект е X.X..

Управител: Д. Радев

6647

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 631 от 13 юли 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следните обекти: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4359.210.21.69, София, ж.к. Люлин 10 м.р., бл. 143, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Люлин“, с АчОС № 9859/7.11.2017 г.; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4359.210.21.70, София, ж.к. Люлин 10 м.р., бл. 143, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Люлин“, с АчОС № 9860/7.11.2017 г., със съответното им право на строеж, и поземлен имот с идентификатор 68134.8554.1706, в УПИ VIII-43, кв. 5, м. Враждебна-юг, София, кв. Враждебна, ул. 53-та, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Кремиковци“, с АчОС № 3818/29.10.2021 г.; поземлен имот с идентификатор 68134.1971.5070 (стар идентификатор 68134.1971.3285), представляващ УПИ III – за „озеленяване и КОО“, кв. 48, м. В.з. Киноцентъра – I част – разширение, София, кв. Драгалевци, ул. Къпинка, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Витоша“, с АчОС № 3605/30.09.2020 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции сключването на приватизационните сделки за съответните обекти.

Председател: Г. Георгиев

6567

 

ОБЩИНА ДИМОВО

РЕШЕНИЕ № 356 от 31 юли 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Димово, одобрява проект за изменение общ устройствен план (ИОУП) на община Димово в обхват ПИ с идентификатор 32370.102.8 по КККР на с. Извор, община Димово, за промяна в предназначението на устройствената зона от „Земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди“ (Сср) в устройствена зона „Предимно производствени дейности“ (Пп), която е в съответствие с бъдещи предвиждания на ПУП „За фотоволтаичен парк“.

На основание чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 2, т. 7 от АПК и чрез Общинския съвет – Димово, решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Административния съд – Видин.

Председател: О. Миков

6593

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № l035 от 27 юли 2023 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Казанлък, одобрява проект за изменение на общия устройствен план на община Казанлък, одобрен с Решение № 579 от 26.10.2017 г. на ОбС – Казанлък, за следните имоти, посочени по-долу:

1. ПИ с идентификатори: 40868.81.3 и 40868.81.44, местност Горанов камък, ПИ 40868.66.31, местност Мишелика, ПИ 40868.79.17 и ПИ 40868.79.19, местност Мише кору, всички в землището на с. Кънчево, собственост на Община Казанлък, като се променя устройственият режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в „земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя“, с конкретизиран устройствен режим: „зона за производствени и складови дейности“ (Пп), с цел изграждане на фотоволтаична централа. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – макс. 80%; коефициент на интензивност (Кинт.) – макс. 2,5; минимална озеленена площ – 20%; височина – макс. 10 м.

2. ПИ с идентификатори: 38563.46.16, 38563.49.3, 38563.49.9, 38563.49.11, 38563.51.7, 38563.51.13, 38563.53.13, 38563.53.14, 38563.55.1, местност Каваккър, ПИ 38563.124.1, 38563.124.3, 38563.124.5, 38563.124.12, 38563.124.13, 38563.124.18, 38563.124.26, 38563.125.3, 38563.125.5, 38563.125.11, 38563.125.14, 38563.125.18, 38563.125.19, 38563.125.20, 38563.125.32, 38563.125.39, 38563.125.58, местност Тунджалъка, и ПИ 38563.163.1, местност Песъчника, в землището на с. Копринка, собственост на Неждет Яшар, управител на „Трон“ – ЕООД, ЕИК 123083337, като се променя устройственият режим от „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ в „земеделска територия с допустима промяна на предназначението на земеделската земя“, с конкретизиран устройствен режим: „зона за производствени и складови дейности“ (Пп). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – макс. 80%; коефициент на интензивност (Кинт.) – макс. 2,5; минимална озеленена площ – 20%; височина – макс. 10 м.

На основание чл. 127, ал. 12 от ЗУТ ОУП може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването или приемането му от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания, пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Казанлък. Обжалването не спира изпълнението на плана.

Председател: Н. Златанов

6569

 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ЗАПОВЕД № 930 от 18 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 59 от АПК, чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО, приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 5.09.2017 г., за утвърдения норматив за минималния брой на децата в целодневните групи и във връзка с Решение № 167, протокол № 7 от заседание на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 20.07.2023 г., нареждам:

1. Закривам изнесена целодневна група в с. Горна крепост към ДГ „Мики Маус“, с. Стремци, община Кърджали, с официален адрес: с. Горна крепост, община Кърджали, поради намаляване броя на децата под изискуемия минимум считано от 1 септември 2023 г.

2. Децата, посещаващи изнесената целодневна група в с. Горна крепост към ДГ „Мики Маус“, с. Стремци, община Кърджали, да се обучават в ДГ „Мики Маус“, с. Стремци, община Кърджали, с целодневна организация на работа, като се подсигури транспорт за тяхното извозване.

3. Задължителната документация на изнесената група в с. Горна крепост, община Кърджали, да се предаде за съхранение в ДГ „Мики Маус“, с. Стремци, община Кърджали, като се спазват нормативните изисквания относно условията и реда за съхранение съгласно Закона за Националния архивен фонд.

4. След извършване на инвентаризация на наличната материално-техническа база и изготвяне на необходимите приемно-предавателни протоколи движимото имущество и материално-дидактичните средства на групата в с. Горна крепост, община Кърджали, да се разпределят на общинските детски градини съобразно техните нужди и потребности, като приоритет има приемащата ДГ „Мики Маус“, с. Стремци, община Кърджали.

5. Трудовоправните отношения с работещите да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Заповедта на кмета на община Кърджали да се обнародва в „Държавен вестник“.

Препис от настоящата заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение на заинтересованите лица.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Ширин Сюлейман – директор дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Кърджали.

Кмет: Х. Азис

6604

 

ОБЩИНА ПЕТРИЧ

РЕШЕНИЕ № 1040 от 15 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 103, ал. 1, т. 1 и чл. 106 от ЗУТ, Решение № 1 от протокол № 10 от 24.10.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и изпълнени съгласувателни процедури по чл. 127, ал. 2 от ЗУТ Общинският съвет – Петрич, одобрява общия устройствен план на община Петрич във фаза окончателен проект (ОУП на община Петрич – графични материали, неразделна част от настоящото решение).

1. Текстови материали:

Обяснителна записка с Правила и нормативи за прилагане на ОУП с приложение становище на директор на РИОСВ – Благоевград, по екологична оценка (ЕО) № БД-01-01/2022 г.

2. Графични материали:

ОУП на община Петрич (окончателен проект) – прогноза за пространствено и социално икономическо развитие – 2 части;

• Опорен план – 2 части;

• Схема „Защитени територии“ в обхвата на ЗКН;

• Топографска карта;

• Схема „Опорен план на собствеността“;

• Схема „Комуникационно-транспортна мрежа“;

• Схема „Обществено обслужване и социална инфраструктура“;

• Схема „Селищна мрежа и обитаване“;

• Схема „Центрове на растеж и оси на развитие“;

• Схема „Защитени зони, защитени, нарушени и застрашени от бедствия територии“;

• Схема „Инженерна зелена система, спорт, отдих и туризъм“;

• Схема „Инженерна инфраструктура – водоснабдяване и канализация“;

• Схема „Инженерна инфраструктура – електроснабдяване и газоснабдяване“;

• Схеми „Защитени зони и защитени територии растения, природни местообитания, безгръбначни, риби, влечуги и земноводни, бозайници и прилепи“ – 7 бр.;

• Схема „Категория на земеделската земя“;

• Схема „Регионални условия и връзки на Община Петрич в Югозападния район по NUTS 2“.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Председател: Св. Данаилова

6648

59. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за прием на докторанти в съответствие с Решение № 10 от 19 юли 2023 г. на академичния съвет за учебната 2023/2024 г.: в професионално направление 3.7. Администрация и управление, докторска програма „Администрация и управление (бизнес администрация)“ – двама редовна форма на обучение и двама задочна форма на обучение; в професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)“ – двама редовна форма на обучение и двама задочна форма на обучение; в професионално направление 3.9. Туризъм, докторска програма „Икономика и управление (туризъм)“ – един редовна форма на обучение и един задочна форма на обучение. Всички конкурси са със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи: Ботевград, ул. Гурко № 14, тел. 0723 68812, София – ул. Винсент ван Гог № 7, Център за дистанционно обучение, тел. 02/400 16 31.

6595

525. – Институтът по физика на твърдото тяло – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на кондензираната материя“ – един, за нуждите на лаборатория „Физика на материалите и ниските температури“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института – София 1784, бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/979-5780.

6611

5. – Националният археологически институт с музей Българска академия на науките, София, обявява два конкурса за академичната длъжност доцент по направление 2.2. История и археология (специалност „Археология“): един за нуждите на Секцията за тракийска археология с тема „Култура на Тракия през класическата и елинистическата епохи“; един за нуждите на филиала на НАИМ във Велико Търново с тема „Археология на българските земи през Средновековието (VII – XIV в.)“. Конкурсите са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: в НАИМ – БАН, София, ул. Съборна № 2, тел. (02) 988 24 06.

6590

121. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 от ЗПСК обявява, че през юни и юли 2023 г. са извършени следните продажби: през юни 2023 г.: поземлен имот с идентификатор 68134.1381.2245, представляващ УПИ IV – „за обществено обслужване и подземен гараж“, кв. 56г, м. Ж.к. Толстой, София, ж.к. Толстой, бул. Рожен, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, продаден на „Велбов“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., за 551 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигната на търга цена е начислен 20% ДДС в размер на 110 200 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер на 661 200 лв., изплатени изцяло от купувача; през юли 2023 г.: поземлен имот с идентификатор 39791.6003.3442, представляващ УПИ III-3376 – „за обществено и делово обслужване“, кв. 63, заедно с построената в него промишлена сграда с идентификатор 39791.6003.3442.1, Столична община, с. Кривина, ул. Искър (с лице към ул. Тодор Радунчев), общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Панчарево“, продаден на „София Кампо“ – ООД, представлявано от X.X.X., за 382 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер на 76 400 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер на 458 400 лв., изплатени изцяло от купувача.

6568

21. – Столичната община на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти във връзка с реализацията на обект: „Ул. 17-а в участъка от о.т. 24 през о.т. 25 – о.т. 26 до о.т. 27 между кв. 124 и 125 (ул. 9 и 18), кв. Враждебна, район „Кремиковци“, гр. София“, а именно: Заповед № СОА23-РД40-103 от 5.07.2023 г. на кмета на Столичната община за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 68134.8550.5454, с площ 27 кв. м съгласно скица, издадена от СГКК – София, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.8550.550 по КККР на район „Кремиковци“, одобрени със Заповед № РД-18-61 от 27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственикът на имота не е установен. Заповед № СОА23-РД40-104 от 5.07.2023 г. на кмета на Столичната община за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 68134.8550.5456, с площ 25 кв. м съгласно скица, издадена от СГКК – София, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.8550.549 по КККР на район „Кремиковци“, одобрени със Заповед № РД-18-61 от 27.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственикът на имота не е установен.

6596

1. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нова улична канализация от съществуваща канализация 400 на ул. Панайот Волов до имот с идентификатор 04279.118.47, местност Пенков чифлик-Ш.39 по КККР на Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.118.50 (за второстепенна улица – общинска собственост) и 04279.118.110 (полски път – общинска собственост). Проектът е изложен в стая 219 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

6544

8. – Община Благоевград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 393 по протокол № 10 от 28.07.2023 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура за имот с нов идентификатор 04279.143.29 по кадастралната карта на Благоевград, образуван от имоти с идентификатори 04279.143.23 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост) и 04279.143.28 (нива – частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград, както следва: промяна на предназначението на имот с идентификатор 04279.143.23 по кадастралната карта на Благоевград от „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ в „за селскостопански, горски, ведомствен път“; промяна на предназначението на част от имот с идентификатор 04279.143.28 по кадастралната карта на Благоевград от „нива“ в „за селскостопански, горски, ведомствен път“ за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 04279.143.28, местност Влашка чука по кадастралната карта на Благоевград. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

6547

9. – Община Благоевград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 394 по протокол № 10 от 28.07.2023 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН от съществуващ трафопост в имот с идентификатор 62699.59.153 до имот с идентификатор 62699.14.7 в местността Диновица по кадастралната карта на с. Рилци, община Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 62699.59.153 (пасище, мера – общинска собственост), 62699.59.226 (полски път – общинска собственост), 62699.9.225 (полски път – общинска собственост), 62699.9.176 (полски път – общинска собственост) и 62699.14.234 (полски път – общинска собственост). Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

6548

10. – Община Благоевград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 395 по протокол № 10 от 28.07.2023 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изместване на трасе на въздушен ел. провод СрН (20 kV) „Кладенци“ в имот с идентификатор 04279.20.47, местност Под Грамада-Ш.13 по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.20.47 (нива – частна собственост) и 04279.20.45 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

6549

1. – Община Брезник на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните страни, че е постъпило заявление с вх. № ВП-387/27.07.2023 г. от Община Брезник с внесен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ на кв. 105, 106, 107 по РП на гр. Брезник, като: с плана за регулация: изготвя се ПУП – ПР, с който се изменя дворищната регулация на УПИ в кв. 105, 106 и 107 по РП на гр. Брезник. При изготвянето на трите квартала са запазени границите на застроените имоти с материализирани граници – огради. Възстановените имоти са с нематериализирани граници и ПУП – ПР е предложил да се спазят само площите на имотите. При изготвянето на ПР са запазени трасетата на улиците по действащия РП, тъй като по тях има изградена инфраструктура. В кв. 105 с ЧИ на ПУП са обособени 12 броя УПИ. В кв. 106 с ЧИ на ПУП са обособени 15 броя УПИ. В кв. 107 с ЧИ на ПУП са обособени 13 броя УПИ. С плана за застрояване: се запазва устройствена зона Жм (малкоетажно жилищно строителство) със съответните устройствени показатели: Н – <3 (10 м), Пз – 20 – 60 %, Кинт. – 5 – 1,2, Поз. – 40 – 60 %, е – свободно застрояване. Запазват се съществуващите масивни жилищни сгради. За всички УПИ са определени зони за застрояване с червена прекъсната линия. Проектът за ЧИ на ПУП – ПРЗ се намира в дирекция ТСУ и ЕИ и може да бъде прегледан всеки присъствен ден. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Брезник.

6552

2. – Община Брезник на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е постъпило заявление вх. № 9400-1802 от 11.07.2023 г. от X.X.X. с изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за промяна на уличната регулация на улица с о.т. 29 – 30 и промяна на УПИ I-111, кв. 14, по РП на с. Гигинци. В плана за регулация: променя се уличната регулация на улица с о.т. 29 – 30 и о.т. 29 – 42, като същите се урегулират по имотните граници на ПИ № 14893.501.213, при което се променят границите на УПИ I-111 и УПИ II-114 в кв. 14 и УПИ ХХII-109, ХХI-85 и ХХIII-84 в кв. 12 по РП на с. Гигинци. Проектират се две нови осови точки с номера 2901 и о.т. 2902. Новопроектираната улица е с о.т. 29 – 2901 – 2902 – 30 – 31 с ширина 6 м и попада изцяло върху част от имот с идентификатор 14893.501.338, представляващ имот – общинска собственост, изменя се уличнорегулационната линия на о.т. 29 – 42, като същата се урегулира по имотната граница на имот с идентификатор 14893.501.213. Поземлен имот с идентификатор 14893.501.213 се урегулира по имотните граници в УПИ I-501.213 в кв. 14 (съгласно справка за заявени услуги с вх. № 1669308/28.06.2023 г. на АГКК – София), при което се изменя дворищната регулация на УПИ II-114. Запазва се устройствената зона Жм (малкоетажно жилищно застрояване) със съответните устройствени показатели. Определя се зона за застрояване на УПИ І-501.213, кв. 14, с ограничителни линии на застрояване. Изработеният проект се намира в дирекция ТСУ при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Брезник.

6553

30. – Областният управител на област Видин на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № 001 от 17.08.2023 г. за обект: „Актуализация на работен проект за обект язовир „Рабиша“, свързан с ремонт на Видболска пълнеща деривация, ремонт на изравнител „Раяновци“, ремонт на Ошанска пълнеща деривация и ремонт на Арчарска пълнеща деривация, община Белоградчик и община Макреш, област Видин“, и са одобрени инвестиционни проекти на 17.08.2023 г. от областния управител на област Видин. Строежът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 5, т. 2 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. Разрешението за строеж е издадено на Министерството на земеделието и храните, ЕИК 831909905, със седалище и адрес на управление: София, бул. Христо Ботев № 55, представлявано от X.X. – министър – възложител. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – Видин, в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Видин.

6571

87. – Община Димитровград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема за обект „Подземен електропровод ВН 110 kV от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 21052.1008.310 до подстанция „Димитровград“ в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 по кадастралната карта на Димитровград“. Трасето на новия кабел започва от поземлен имот с идентификатор 21052.1008.310 по кадастралната карта на Димитровград, представляващ УПИ X – за подстанция, кв. 250 по плана за регулация на Димитровград, преминава през урбанизирана и земеделска територия и достига до поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 по кадастралната карта на Димитровград, представляващ УПИ II – за НЕК, кв. 204 по плана за регулация на Димитровград. През урбанизираната територия на Димитровград кабелът преминава през имоти с идентификатори 21052.1008.3, 21052.1008.305, 21052.1008.301, 21052.1007.101, собственост на Община Димитровград. През земеделска територия кабелът преминава през поземлени имоти с идентификатори 21052.1008.302, 21052.246.100, 21052.246.124, 21052.248.51, 21052.249.89, 21052.249.67, собственост на Община Димитровград, и през поземлен имот с идентификатор 21052.246.136, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

6602

5. – Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 1057 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – Казанлък, са одобрени парцеларни планове на подземна техническа инфраструктура в местност Арите, землище Казанлък, към ПИ с идентификатори 35167.16.23; 35167.16.24; 35167.16.43, 35167.16.44; 35167.16.45; 35167.17.49; 35167.17.18; 35167.17.19; 35167.17.48; 35167.17.38; 35167.17.22; 35167.17.23; 35167.17.24; 35167.17.25; 35167.17.26 в местност Арите, землище Казанлък, включващи: трасе на газификация с дължина 122,7 м и сервитут 345,4 кв. м; трасе на канализация с дължина 124,8 м и сервитут 187,2 кв. м; трасе на водопровод с дължина 125,7 м и сервитут 113,1 кв. м; трасе на електропровод с дължина 126,8 м и сервитут 177,5 кв. м; трасе за интернет с дължина 127,5 м и сервитут 25,5 кв. м, ситуирани в бъдещо локално двупосочно платно върху ПИ с идентификатори 35167.18.213 и 35167.17.715 с НТП – „селскостопански, горски, ведомствен път“, землище Казанлък. Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Казанлък.

6570

80. – Община Каолиново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 406 по протокол № 47 от 11.07.2023 г. на Общинския съвет – Каолиново, е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за водопроводно отклонение за захранване на обект: „Кризисен център“ в ПИ 30137.3.23 по кадастралната карта на с. Загориче, община Каолиново. Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на общинската администрация – Каолиново. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до общинската администрация – Каолиново.

6636

5. – Община Карлово на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1334 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – Карлово, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура: „Трасе на кабелна линия 20 kV от ЖР стълб № 60/19 на ВЛ СрН „Мраченик“ до МВЕЦ „Домлян 2“, намираща се в ПИ 22931.36.348, местност Тепето в землището на с. Домлян, община Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда трасето на кабел 20 kV да премине през: ПИ с ид. 22931.1.147 с НТП – пасище – държавна частна собственост, в местност Каршията по КККР на с. Домлян; ПИ с ид. 22931.1.148 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост, по КККР на с. Домлян; ПИ с ид. 22931.1.905 с НТП – изоставена нива – общинска частна собственост, в местност Каршията по КККР на с. Домлян; ПИ с ид. 22931.1.155 с НТП – пасище – държавна частна собственост, в местност Каршията по КККР на с. Домлян; ПИ с ид. 22931.36.351 с НТП – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение – държавна частна собственост, в местност Тепето по КККР на с. Домлян; ПИ с ид. 22931.1.433 с НТП – напоителен канал – държавна публична собственост, по КККР на с. Домлян, и ПИ с ид. 22931.1.424 с НТП – водно течение, река – държавна публична собственост, по КККР на с. Домлян. Дължината на кабелната линия е 406 м, от които трасето извън регулационните граници на с. Домлян е с дължина 311 м. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.

6581

2. – Община Кресна на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е одобрен с Решение № 583 по протокол № 43 от 3.08.2023 г. на ОбС – Кресна, проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на гр. Кресна за трасе на „Външен подземен ел. кабел 20 kV за присъединяване на ФвЕЦ в поземлен имот с идентификатор 22068.32.38, местност Якуната по КККР на с. Долна Градешница към ВЕЛ 20 kV, с. Сливница, П/ст 110/20 kV“, собственост на възложителя „Ей Пи Пропъртис“ – ЕООД, ЕИК 206391953, с управител X.X.. В землището на гр. Кресна, ЕКАТТЕ 14492, община Кресна, област Благоевград, трасето е с дължина 1193,20 м и площ с ограничения в ползването є 2,506 дка, като се засягат следните поземлени имоти: ПИ с идентификатор 14492.10.221, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; вид собственост – общинска, публична; собственик – Община Кресна, с дължина на трасето 516,93 м и площ с ограничения на ползване 1,086 дка; ПИ с идентификатор 14492.10.318, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; вид собственост – общинска, публична; собственик – Община Кресна, с дължина на трасето 393,40 м и площ с ограничения на ползване 0,825 дка; ПИ с идентификатор 14492.10.319, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; вид собственост – общинска, публична; собственик – Община Кресна, с дължина на трасето 30,46 м и площ с ограничения на ползване 0,065 дка; ПИ с идентификатор 14492.11.221, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; вид собственост – общинска, публична; собственик – Община Кресна, с дължина на трасето 252,41 м и площ с ограничения на ползване 0,530 дка. В землището на с. Долна Градешница, ЕКАТТЕ 22068, община Кресна, област Благоевград, трасето е с дължина 1033,40 м и площ с ограничения в ползването є 2,174 дка, като се засягат следните имоти: ПИ с идентификатор 22068.6.1, вид територия – земеделска, НТП – дере, вид собственост – общинска, частна; собственик – Община Кресна, с дължина на трасето 135,91 м, площ с ограничения на ползване 0,285 дка; ПИ с идентификатор 22068.6.81, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; вид собственост – общинска, публична; собственик – Община Кресна, с дължина на трасето 132,25 м и площ с ограничения на ползване 0,280 дка; ПИ с идентификатор 22068.32.100, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; вид собственост – общинска, публична; собственик – Община Кресна, с дължина на трасето 697,18 м и площ с ограничения на ползване 1,465 дка; ПИ с идентификатор 22068.33.94, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; вид собственост – общинска, публична; община Кресна, землище с. Долна Градешница, собственик – Община Кресна, с дължина на трасето 68,06 м и площ с ограничения на ползване 0,144 дка. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Кресна, пред Административния съд – Благоевград, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6594

2. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен и внесен за одобрение проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии „Електрозахранване ниско напрежение за поземлен имот с идентификатор 35198.28.29 по кадастралната карта на с. Казачево, община Ловеч, местност Елия. Възложител: „Астория – X.X.“. Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч – стая № 227. В едномесечен срок от датата на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план до кмета на община Ловеч.

6542

1. – Община Мездра на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 627 от 30.03.2023 г. на Общинския съвет – Мездра, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за подземна кабелна линия – средно напрежение, за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 1 MW в ПИ 16256.34.264, местност Попов пчелин, в землището на с. Горна Кремена, преминаващо през ПИ 16256.34.264, 16256.33.108, 16256.33.220 и 16256.34.117, и изграждане на нов стоманорешетъчен стълб в ПИ 16256.33.108 в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца. Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Мездра, пред Административния съд – Враца, съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

6545

10. – Община Мъглиж на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 762 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПП (парцеларен план) за обект: „Нов присъединителен електропровод 110 kV между подстанция на ФЕЦ и подстанция „Дъбово“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД. Проектът за ПУП – ПП (парцеларен план) е одобрен с Решение № 573 от 29.09.2022 г. на Общинския съвет – Мъглиж. Проектът е влязъл в сила. След извършен допълнителен технически анализ и в резултат на оглед на одобреното трасе на мястото на изграждане се налага промяна на одобреното трасе на електропровода. Трасето на новия електропровод 110 kV преминава през територията на едно землище – землището на с. Дъбово, ЕКАТТЕ 24342, намиращо се в община Мъглиж, област Стара Загора. Промяната се състои в следното: 1. от одобрения ПУП – ПП отпадат следните имоти: 24342.125.1; 24342.125.4; 24342.125.8; 24342.46.18; 24342.46.23; 24342.46.25; 24342.46.44; 24342.47.19; 24342.47.42; 24342.47.65; 24342.49.17; 24342.49.37; 24342.49.38; 24342.49.54; 24342.49.66; 24342.49.73; 24342.49.74; 24342.49.77; 24342.49.80; 24342.49.81; 24342.51.110; 24342.51.19; 24342.51.20; 24342.51.22; 24342.51.31; 24342.51.37; 24342.51.38; 24342.51.43; 24342.41.46; 24342.51.47; 24342.51.48; 24342.51.49; 24342.51.51; 24342.51.60; 24342.53.108; 24342.53.17; 24342.53.19; 24342.53.20; 24342.53.21; 24342.53.22; 24342.53.23; 24342.53.24; 24342.53.25; 24342.53.26; 24342.53.29; 24342.53.30; 24342.53.31; 24342.53.32; 24342.53.33; 24342.53.4; 24342.66.18; 24342.66.2; 24342.66.20; 24342.66.26; 24342.66.27; 24342.66.28; 24342.66.31; 24342.66.35; 24342.66.36; 24342.66.37; 24342.66.38; 24342.66.39; 24342.66.4; 24342.66.44; 24342.66.5; 24342.66.6; 24342.68.280; 24342.68.292; 24342.68.48; 24342.68.49; 24342.68.50; 24342.68.51; 24342.68.52; 24342.68.53; 24342.68.54; 24342.68.55; 24342.68.56; 24342.68.57; 24342.68.58; 24342.68.59; 24342.72.372; 24342.72.407; 24342.73.11; 24342.73.18; 24342.73.2; 24342.73.21; 24342.73.22; 24342.73.25; 24342.73.4; 24342.73.64; 24342.73.8; 24342.888.9901; 24342.9.117; 2. от одобрения ПУП – ПП се запазват следните имоти: 24342.11.118; 24342.125.184; 24342.125.186; 24342.125.2; 24342.125.6; 24342.125.7; 24342.125.9; 24342.142.1; 24342.142.271; 24342.142.3; 24342.46.137; 24342.46.14; 24342.46.15; 24342.46.19; 24342.46.20; 24342.46.21; 24342.46.22; 24342.46.24; 24342.46.374; 24342.46.46; 24342.46.9; 4342.47.373; 24342.47.379; 24342.47.43; 24342.47.44; 24342.47.45; 24342.47.60; 24342.47.66; 24342.47.68; 24342.47.69; 24342.49.377; 24342.49.45; 24342.49.46; 24342.49.47; 24342.49.48; 24342.49.49; 24342.49.50; 24342.49.51; 24342.49.52; 24342.49.53; 24342.49.55; 24342.49.56; 24342.49.57; 24342.49.62; 24342.49.63; 24342.49.64; 24342.49.67; 24342.49.68; 24342.49.69; 24342.49.70; 24342.49.71; 24342.49.72; 24342.49.75; 24342.49.76; 24342.51.21; 24342.51.281; 24342.51.282; 24342.51.33; 24342.51.34; 24342.51.35; 24342.51.368; 24342.51.370; 24342.51.59; 24342.51.61; 24342.51.62; 24342.59.2; 24342.59.273; 24342.59.3; 24342.59.408; 24342.59.5; 24342.59.8; 24342.66.19; 24342.66.21; 24342.66.22; 24342.66.23; 24342.66.24; 24342.66.25; 24342.66.274; 24342.66.275; 24342.66.277; 24342.66.29; 24342.66.30; 24342.66.7; 24342.66.8; 24342.66.9; 24342.66.92; 24342.66.94; 24342.66.98; 24342.68.278; 24342.68.279; 24342.73.1; 24342.73.10; 24342.73.13; 24342.73.14; 24342.73.380; 24342.73.5; 24342.73.6; 24342.73.9; 24342.9.128; 24342.9.129; 24342.9.130; 24342.9.134; 24342.98.172; 3. нови имоти, засегнати от ПУП – ПП в резултат на изменението: 24342.51.29; 24342.51.32; 24342.66.10; 24342.68.2; 24342.68.24; 24342.68.27; 24342.68.28; 24342.68.283; 24342.68.286; 24342.68.29; 24342.68.3; 24342.68.30; 24342.68.31; 24342.68.32; 24342.68.33; 24342.68.34; 24342.68.35; 24342.68.36; 24342.68.38; 24342.68.39; 24342.68.40; 24342.68.41; 24342.68.42; 24342.68.43; 24342.68.44; 24342.68.45; 24342.68.46; 24342.68.47; 24342.68.61; 24342.68.62; 24342.68.64; 24342.68.65; 24342.73.17. Така промененото трасе е по-благоприятно от технологична гледна точка и щадящо околната среда в по-голяма степен. Общата дължина на новия присъединителен електропровод 110 kV е 4530 м, състоящ се от 21 бр. нови стълбове, от които 81 м и 1 стълб (№ 21) попадат в имот, урбанизирана територия, отреден за нова подстанция и ФЕЦ. Условното начало на трасето е прието от съществуваща подстанция „Дъбово“. Сервитутите са определени съгласно изискванията на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Решението на Общинския съвет – гр. Мъглиж, за одобряване на изменението е неразделна част от Решение № 573 от 29.09.2022 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до Административния съд – Стара Загора, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

6533

11. – Община Мъглиж на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 765 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ XXVII-1558 в кв. 43, УПИ IV-946 в кв. 99 и уличната регулация между о.т. 377 – 512 – 513 – 385 – 512 – 511 – 387 по плана за регулация на с. Ягода, община Мъглиж. Изменението на плана за регулация ПУП – ПР в обхват на УПИ XXVII-1558 в кв. 43, УПИ IV-946 в кв. 99 и уличната регулация между о.т. 377 – 512 – 513 – 385 – 512 – 511 – 387 е, както следва: образуване на нов УПИ XXVII-3218 в кв. 43; образуване на нов УПИ XXVII-3219 в кв. 43; образуване на нов съсобствен УПИ IV-946, 3220 в кв. 99; промяна на регулацията от север, като уличната регулация минава по съществуващите кадастрални граници; ширината на улицата е достатъчна за достъп до имотите в този обхват. Проектът за ПУП – ПР съответства на предвижданията на общия устройствен план на община Мъглиж, одобрен с Решение № 693 от 8.08.2019 г., съгласно който засегнатите имоти се намират в жилищна устройствена зона – Жм, с нискоетажно свободно застрояване. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до Административния съд – Стара Загора, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

6534

11а. – Община Мъглиж на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 763 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж, е одобрен ПУП – изменение на план за регулация на УПИ VII-9, УПИ X-927 в кв. 76 и УПИ XII-929 в кв. 78 по плана за регулация на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, както следва: 1. УПИ X-927 в кв. 76 и УПИ XII-929 в кв. 78 и улица с о.т. 7 – о.т. 32 се обединяват в новообразуван УПИ X-1274 с площ 40 566 кв. м, в т.ч. 1554 кв. м, придаваеми от улица; 2. УПИ VII-9 в кв. 76 и улица с о.т. 32 – о.т. 11 се обединяват в новообразуван УПИ VII-1275 с площ 6208 кв. м, в т.ч. 975 кв. м, придаваеми от улица; 3. при обединяването на гореописаните УПИ с улица с о.т. 7 – о.т. 32 – о.т. 11, кв. 78 отпада. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до Административния съд – Стара Загора, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

6535

12. – Община Мъглиж на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план на „Ел. кабели за присъединяване към електропреносната мрежа на ПИ с идентификатор 24342.76.387, ПИ с идентификатор 24342.78.355 и ПИ с идентификатор 24342.79.1 в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора“. Трасето за захранване на фотоволтаична централа, разположена в ПИ с идентификатор 24342.78.355 в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, собственост на „Трон Енерджи“ – ЕООД, с дължина 740,57 м, започва от ПИ с идентификатор 24342.45.24 (нива, частна общинска собственост), преминава през ПИ с идентификатор 24342.45.390 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.45.389 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.98.172 (за път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост), ПИ с идентификатор 24342.76.355 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.78.40 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост) и достига до ПИ с идентификатор 24342.45.355, в който е разположена фотоволтаичната централа, собственост на възложителя. Трасето за захранване на фотоволтаична централа, разположена в ПИ с идентификатор 24342.79.1 в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, собственост на „Ауто Хит“ – ЕООД, с дължина 709,58 м, започва от ПИ с идентификатор 24342.45.24 (нива, частна общинска собственост), преминава през ПИ с идентификатор 24342.45.390 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.45.389 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.98.172 (за път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост), ПИ с идентификатор 24342.76.355 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.77.386 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост) и достига до ПИ с идентификатор 24342.79.1, в който е разположена фотоволтаичната централа, собственост на възложителя. Трасето за захранване на фотоволтаична централа, разположена в ПИ с идентификатор 24342.76.387 в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, собственост на „Делта Солар“ – ЕООД, с дължина 322,73 м, започва от ПИ с идентификатор 24342.45.24 (нива, частна общинска собственост), преминава през ПИ с идентификатор 24342.45.390 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.45.389 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.98.172 (за път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост), ПИ с идентификатор 24342.76.355 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост) и достига до ПИ с идентификатор 24342.76.387, в който е разположена фотоволтаичната централа, собственост на възложителя. Предвиден е сервитут с ширина 2 м (по 1 м от всяка страна на кабелната линия) с обща площ 2894 м2. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят възражения, предложения и искания до общинската администрация.

6610

80. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план на обект: „Външно ел. захранване на многофункционален комплекс блок А – жилищна сграда и ресторант“ в ПИ с идентификатор 11538.13.144 по КК на гр. Свети Влас, местност Варницата – за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Подробният устройствен план – ПП е с начало границата с ПИ 11538.13.14 до ПИ 11538.13.144. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 230 м. Трасето води началото си от съществуващо БКТП „Козлука“ с идентификатор 11538.13.14.4, преминава през ПИ 11538.13.83 (НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“), ПИ 11538.13.180 (НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“) до северната граница на ПИ 11538.13.144 в ново електромерно табло. Определена е сервитутна зона 0,6 м. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6608

1. – Община Петрич на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – ПП за трасе на външно електрозахранване и сервитутите към него до УПИ 241.1 (имот с идент. 56126.241.1 по КККР на гр. Петрич), м. Кумли, землището на гр. Петрич, община Петрич, с площ 4816 кв. м и отреждане за „производствено-складови дейности – складове за пакетирани нехранителни стоки и автосервиз“. Предвидено е трасето на външното ел. захранване и сервитутите към него да преминат през поземлени имоти по КККР съгласно граници и координати, посочени в регистър на засегнатите имоти и ПУП – ПП, заверени от СГКК – Благоевград, и изготвени от проектант с ППП, рег. № 14106 на КИИП, както следва: трасе и сервитути на външно ел. захранване – през част от поземлен имот с идент. 56126.85.15 с НТП – нива, частна публична собственост, с площ 6 кв. м (засегнат само от сервитута), през част от имот 56126.85.50 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, с площ 12 кв. м, имот с идент. 56126.128.50 с НТП – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, с площ 158 кв. м (засегнат само от сервитута), и част от имот с идент. 56126.240.50 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, с площ 69 кв. м, всички по КККР на гр. Петрич. Проектът се намира в сградата на Община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

6537

5. – Община Петрич на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 1206 по протокол № 36 от 18.05.2023 г. на ОбС – Петрич, влязло в сила на 9.06.2023 г., е изменено Решение № 1176 по протокол № 36 от 18.05.2023 г. на ОбС – Петрич, влязло в сила на 9.06.2023 г., и е одобрен проект за „ПУП – ПП за трасе на външно електрозахранване до УПИ IX, кв. 11 по регулационния план на гр. Петрич, представляващ имот с идентификатор 56126.600.9848 по КККР на гр. Петрич“, като трасето на външното ел. захранване и сервитутите към него преминават през следните имоти: имот с идентификатор 56126.140.54 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост, по КККР на гр. Петрич; имот с идентификатор 56126.600.9628 с НТП – за второстепенна улица – общинска публична собственост, по КККР на гр. Петрич, и имот с идентификатор 56126.600.9627 с НТП – за друг вид застрояване – общинска частна собственост, по КККР на гр. Петрич, и дава принципно съгласие за изграждането на ЖР стълб в границите на имот с идентификатор 56126.140.54 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост, по КККР на гр. Петрич, съгласно ПУП – ПП и регистър на засегнатите имоти от трасето на външното ел. захранване и сервитутите към него, изготвени от проектант с ППП, рег. № 14106 на КИИП. Проектът се намира в сградата на Община Петрич. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.

6536

51. – Община Петрич на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект: „Външно електрозахранване до поземлен имот с идентификатор 69941.4.338 по КККР“, землище с. Струмешница, община Петрич. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат през поземлени имоти с идентификатори: 69941.4.281 и 69941.4.305, и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост, подробно описани в приложен съгласуван регистър на засегнатите имоти от трасе и сервитути за трасе на „Външно електрозахранване до поземлен имот с идентификатор 69941.4.338 по КККР“, землище с. Струмешница, община Петрич. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Петрич. В едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

6558

1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори 06495.199.7, 06495.199.3, 06495.199.4, 06495.199.7, 06495.199.8, 05921.161.86, 05921.161.88, 05921.162.89, 05921.162.91, 05921.170.26, 05921.170.37, 05921.170.39, 05921.280.9, 05921.280.10, 05921.280.11, 05921.280.14, 05921.280.15, 05921.280.19, 05921.280.25, 05921.280.26, 05921.500.6, 05921.500.14, 05921.500.15, 05921.500.16 и 05921.500.17 в землищата на с. Брестовец и с. Бохот, община Плевен, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за ел. трасе на кабели 33 kV от нова подстанция 110/33 kV в ПИ 06495.199.7, м. Найчовец, с. Брестовец, община Плевен, до нови трафопостове в ПИ 06495.199.4, м. Найчовец, с. Брестовец, община Плевен, ПИ 05921.280.10, 05921.280.9, 05921.280.15, 05921.170.27, м. Попово, с. Бохот, община Плевен, ПИ 05921.500.6, м. Мало Драго, с. Бохот, община Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на общината и може да бъде прегледан от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация чрез Центъра за административно обслужване на гражданите – зала „X.X.“.

6620

9. – Община Пловдив на основание чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 и 5 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 219, взето с протокол № 12 от 13.07.2023 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп на УПИ 386.390 – жилищно застрояване и общественообслужващи дейности, т.п., образуван от ПИ с идентификатор 56784.386.234, местност Козма герен тарла, землище Пловдив-юг. Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая 5. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6592

18. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на сграда в ПИ 02796.504.1 в м. Бригадирски лагер, землище на с. Басарбово. Трасето засяга имоти – общинска публична собственост, с идентификатори: ПИ 02796.6.300 с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ 02796.6.34 и ПИ 02796.6.83 с НТП – „пасище“, общинска публична собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6484

40. – Община Своге на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица внесения за разглеждане и процедиране проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура за изграждане на съоръжения за допълнително водоснабдяване в обхвата на имоти: общински имот с идентификатор 11510.105.262 (съществуващ тръбен кладенец), с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване: пасище, общински имот с идентификатор 11510.105.148, с трайно предназначение на територията: територия на транспорта, и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение на транспорта (предвидено изграждане на нова помпена станция), и общински имот с идентификатор 11510.42.628, с трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване: пасище, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Владо Тричков, община Своге, Софийска област. Преписката се намира в дирекция „Устройство и развитие на територията“ при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

6488

77. – Община Смолян на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 1285 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.07.2023 г., протокол № 51, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Външно електрозахранване на жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ с идентификатор 81520.3.202, УПИ I-3.202, кв. 36, местност Равнища, землище на с. Чокманово, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 81520.501.9023, 81520.501.9000, 81520.501.9026, 81520.501.9027, 81520.501.9028 и 81520.3.289, по кадастралната карта на с. Чокманово, община Смолян. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян, бул. България № 12, Смолян.

6615

78. – Община Смолян на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 1286 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.07.2023 г., протокол № 51, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Външен канализационен клон за „Сграда за релакс и съществуваща сграда“ в ПИ с идентификатор 67653.133.4, УПИ II – жилищно строителство, кв. 253, местност Могилата, гр. Смолян, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.133.6, 67653.133.12, 67653.133.14, 67653.133.16, 67653.133.17, 67653.133.24, 67653.133.52, 67653.133.54, 67653.133.449 и 67653.133.704, по кадастралната карта на гр. Смолян, м. Могилата, община Смолян. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян, бул. България № 12, Смолян.

6616

79. – Община Смолян на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 1287 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.07.2023 г., протокол № 51, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ XXIII – ООД, ХХІІ-257 – ООД, и УПИ XXI – ООД, в рамките на поземлени имоти с идентификатори 69345.6.351, 69345.6.352, 69345.6.257 и 69345.6.353 в кв. 1 в курортно-туристическо ядро „Малина“, курортен комплекс Пампорово, община Смолян, с обединяване и образуване на нов УПИ XXI – за общественообслужващи дейности, с ограничителна линия на застрояване със следните устройствени параметри: устройствена зона „Об“, височина на застрояване – до 7 м, плътност на застрояване – до 30%, Кинт. – 0,6, озеленяване – мин. 50%. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян, бул. България № 12, Смолян.

6617

80. – Община Смолян на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 1288 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.07.2023 г., протокол № 51, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод за поземлен имот 67653.424.12, област Смолян, община Смолян, местност Патулево“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.0.127, 67653.427.1 и 67653.424.12 по кадастралната карта на гр. Смолян, м. Патулево, община Смолян. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян, бул. България № 12, Смолян.

6618

13. – Община гр. Средец, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУР – ПЗ) за ПИ с ид. 20273.28.56, масив 28, местност Кривия вир по КККР на землището на с. Дебелт, община Средец, област Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта (Община Средец, стая № 110, ет. 1) и да направят писмени предложения и възражения по него, ако има такива, пред общинската администрация.

6582

14. – Община гр. Средец, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ с ид. 20273.27.22, масив 27, местност Комлуджа по КККР на землището на с. Дебелт, община Средец, област Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта (Община Средец, стая № 110, ет. 1) и да направят писмени предложения и възражения по него, ако има такива, пред общинската администрация.

6583

15. – Община гр. Средец, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с ид. 20273.28.53 и изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с ид. 20273.28.52 (УПИ І-52), кадастрален район 28, местност Кривия вир по КККР на землището на с. Дебелт, община Средец, област Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта (Община Средец, стая № 110, ет. 1) и да направят писмени предложения и възражения по него, ако има такива, пред общинската администрация.

6584

16. – Община гр. Средец, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV за ПИ с ид. 20273.27.22, ПИ с ид. 20273.27.23 и ПИ с ид. 20273.28.56 по КККР на с. Дебелт, община Средец“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта (Община Средец, стая № 110, ет. 1) и да направят писмени предложения и възражения по него, ако има такива, пред общинската администрация.

6585

17. – Община гр. Средец, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ с ид. 20273.27.23, масив 27, местност Комлуджа по КККР на землището на с. Дебелт, община Средец, област Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта (Община Средец, стая № 110, ет. 1) и да направят писмени предложения и възражения по него, ако има такива, пред общинската администрация.

6586

875. – Община гр. Средец, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Нова кабелна линия СН от съществуващ стълб № 78/57 на ВСН „Стомана“ в ПИ с ид. 23604.41.12 до ТП „Драчево 3“, с. Драчево, община Средец“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с проекта (Община Средец, стая № 110, ет. 1) и да направят писмени предложения и възражения по него, ако има такива, пред общинската администрация.

6450

21. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПП за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на съществуваща сграда в ПИ 40717.13.162, местност Тировете по КК на землището на с. Куртово Конаре, община Стамболийски“. Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на проекта в отдел УТ в Община Стамболийски и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6462

8. – Община Суворово на основание чл. 128, ал. 1 и 12 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на обект: „Кабелна линия 20 kV от МКРУ, монтирано до съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV „Вълчи дол – юг“, намиращ се в ПИ 12574.501.1706, гр. Вълчи дол, до БКТП в ПИ 70175.11.14 в землището на гр. Суворово, област Варна“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината.

6597

10. – Община Твърдица на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 712, т. 20 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет – Твърдица, е одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за обхвата на кв. 17 и част от кв. 34 по действащия план на гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед № 300 от 1.06.1983 г. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Сливен, чрез Общинския съвет – Твърдица, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6559

10а. – Община Твърдица на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 706, т. 14 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет – Твърдица, е одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за обхвата на улица от о.т. 483 до о.т. 487, УПИ VI – ДСО „Петрол“, УПИ VII – за озеленяване, УПИ IV – БДЖ – за гаров комплекс, кв. 88, УПИ I – 433 – за животновъдна ферма, кв. 94 по плана на гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед № 300 от 1.06.1983 г. и Заповед № 45 от 15.02.1990 г. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Сливен, чрез Общинския съвет – Твърдица, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6560

10б. – Община Твърдица на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 705, т. 13 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет – Твърдица, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект: „Нов кабел НН за външно ел. захранване на ППС 5473 на „Цетин България“ – ЕАД, разположен в ПИ 53847.196.11, с. Оризари, община Твърдица, област Сливен“. ПУП – парцеларен план преминава през ПИ 53847.196.145 в землището на с. Оризари и достига до работно табло на ППС 5473 в ПИ 53847.196.11. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Твърдица, пред Административния съд – Сливен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6561

10в. – Община Твърдица на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 703, т. 11 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет – Твърдица, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на външно ел. захранване с ел. кабел 20 kV за присъединяване на ФЕЦ в ПИ № 15944.200.7, гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен“. Трасето преминава през следните имоти: ПИ № 15944.1.167 – полски път – публична общинска собственост, ПИ № 15944.200.712 – общинска частна собственост, и ПИ 15944.200.6 – общинска частна собственост. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Твърдица, пред Административния съд – Сливен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6562

10г. – Община Твърдица на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 702, т. 10 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет – Твърдица, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за изграждане трасе на кабел 1 kV от ГРТ (ново) в ПИ 15944.1.35 до ТЕПО НН, ТП „КЗС“, ВЛ „Сборище“, п-я „Твърдица“, в ПИ 15944.1.110 по КККР на землище гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен. Трасето на подземния ел. провод минава през следните ПИ: 15944.1.35, 15944.128.584, 15944.1.260 и 15944.1.110. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Твърдица, пред Административния съд – Сливен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6563

10д. – Община Твърдица на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 704, т. 12 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет – Твърдица, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за изграждане трасе на кабел 1 kV от ГРТ (ново) в ПИ 15944.1.35 до ТЕПО ниско напрежение на стълб № 5 по КККР на землище гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен. Трасето на подземния ел. провод минава през следните ПИ: 15944.1.35 и 15944.128.584. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Твърдица, пред Административния съд – Сливен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6564

10е. – Община Твърдица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план на пътна връзка между ПИ 15944.203.465 и ПИ 15944.200.6, м. Карасанската чешма в землището на гр. Шивачево, община Твърдица, с дължина 176,06 м. Трасето преминава през следните имоти: ПИ 15944.1.1, ПИ 15944.1.167, ПИ 15944.1.193, ПИ 15944.200.1, ПИ 15944.201.1, ПИ 15944.201.2 и ПИ 15944.201.3. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в сградата на Община Твърдица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5665

11. – Община Твърдица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за изграждане на кръгово движение на източния вход и изход на гр. Твърдица. Съгласно пътния проект кръговото кръстовище заема части от полски път с идентификатор 72165.221.236 – общинска собственост, ПИ 72165.221.1 – частна собственост, улици с идентификатори: 72165.506.1919, 72165.507.1903 и 72165.507.2139 – общинска собственост, и път от републиканската пътна мрежа с идентификатор 72165.506.1902 – държавна собственост. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в сградата на Община Твърдица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6591

36. – Община Тутракан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за ПУП – ПП за трасе на кабелна линия – 20 kV за ПИ 69078.150.57 от КККР на с. Старо село, одобрени със Заповед № РД-18-637 от 7.03.2018 г. на и.д. на АГКК – София (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия). Проектът за парцеларен план на подземен кабел средно напрежение е изработен за присъединяване на поземлен имот с идентификатор 69078.150.57 от КККР на с. Старо село. Възложител на проекта е „ВЕИ Старо село“ – ЕООД, гр. Русе, ЕИК 20678 1764, собственик на ПИ 69078.150.57 от КККР на с. Старо село. Трасето на ел. кабела преминава през поземлен имот 69078.140.418, вид територия: „земеделска“, НТП: „пасища, мери“, вид собственост: „общинска публична собственост“, с дължина на преминаване 55,7 м. Присъединяването ще се осъществи от съществуващ стоманорешетъчен стълб 20 kV от електропроводно отклонение в участъка между съществуващ СРС 20 kV № 116 и МТП „2 Старо село“, част от електропровод „Старо село“ 20 kV. Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на общинската администрация – Тутракан, ул. Трансмариска № 31, стая № 13, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6635

77. – Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват на част от територията на с. Буйново, община Търговище, включваща част от кв. 46, 36 и част от проектна улица с о.т. 109 – 112, с който се предвижда: да се измени североизточната граница на кв. 46, като улица с о.т. 137 – 112 да продължи до о.т. 106, разделяйки УПИ – „за озеленяване“, в два съседни кв. 36 и 46, проектната отсечка на улица с о.т. 137 – 112 – 106 да се определи с широчина 10 м; част от УПИ – „за озеленяване“, попадаща в новите граници на кв. 46, да се урегулира като нов УПИ X – „за озеленяване“; да се измени северозападната граница на кв. 36, като отпадне част от проектната улица с о.т. 109 – (проектна) 112а в участъка є, засягащ поземлени имоти № 86 и № 301; в границите на кв. 36 да се включи останалата част от терена „за озеленяване“ от кв. 46, която да се урегулира като нов УПИ VIII с предназначение „за озеленяване“ в кв. 36; поземлен имот № 86 в УПИ – „за озеленяване“, да се урегулира като нов УПИ IX-86 в кв. 36, като вътрешните му регулационни граници да се прокарат по кадастралните граници на поземления имот и за проектния УПИ да се определи предназначение „за обществено обслужване“; лицето на проектния УПИ IX-86 да се определи към улица с о.т. 109 – 110; да се измени северозападната външна регулационна граница на УПИ V-301, като се определи по югозападната кадастрална граница на поземлен имот № 301. Образуваната нова северозападна вътрешна регулационна граница към проектен УПИ IX-86 да се прокара по кадастралната граница между поземлени имоти № 86 и № 301. Информация по проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Актуално, линк – Обявления//Обявления и уведомления на Община Търговище за 2023 г. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14, ет. 1 в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6503

77а. – Община Търговище на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 8 по протокол № 54 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – Търговище, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на инфраструктура, за кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 53223.30.268 към електроразпределителната мрежа в землището на с. Овчарово, община Търговище. С парцеларния план се засягат общински поземлени имоти с идентификатори: 53223.30.288 с НТП – „за второстепенна улица“; 53223.4.55 с НТП – „за местен път“, и 53223.13.142, стопанисван от общината, с НТП – „лозе“. Общата дължина на проектното трасе е 177,49 м, необходимият сервитут е определен съгласно Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти – по 2 м от двете страни на оста на трасето. Съгласно решението е необходимо с инвестиционния проект да се предвиди пресичането на пътя от общинската пътна мрежа да е с хоризонтален сондаж. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Търговище, пред Административния съд – Търговище.

6504

136. – Община Шумен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Захранваща кабелна линия 20 kV от съществуващ СР стълб в ПИ с идентификатор 83510.599.14, част от въздушна електропроводна линия 20 kV „Чилингиров“ до МКРУ 20 kV и захранваща кабелна линия 20 kV от ГРУ 20 kV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, местност Чернювец, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Шумен и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6633

136а. – Община Шумен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за: „Захранваща кабелна линия 20 kV от съществуващ СР стълб в ПИ с идентификатор 83510.586.1, част от въздушна електропроводна линия 20 kV „Мараш“ до ГРУ 20 kV в ПИ с идентификатор 83510.567.20, местност Чернювец, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Шумен и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6634

550. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1166 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел 1 kV за УПИ VIII-725, кв. 57 по ПУП на с. Тенево, област Ямбол. Трасето на кабела започва от границата на населеното място в непосредствена близост до УПИ VIII-725, кв. 57, преминава през ПИ с идентификатор 72240.52.767, публична общинска собственост, земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ с идентификатор 72240.52.766, публична общинска собственост, територия на транспорта, с НТП – за местен път, ПИ с идентификатор 72240.52.297, публична общинска собственост, земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ с идентификатор 72240.52.244, публична общинска собственост, земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, и достига до трафопост – ТП, намиращ се в ПИ с идентификатор 72240.52.1, частна държавна собственост, урбанизирана територия, с НТП – за стопански двор, по КККР в землището на с. Тенево. Дължината на трасето е 701 м. Преди издаване на разрешение за строеж да се уредят всички отношения, свързани с правото на преминаване през имоти – чужда собственост. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

6605

1. – Община с. Иваново, област Русе, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 660 по протокол № 60 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – с. Иваново, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за кабелно трасе за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56397.135.143, местност Затвора по КККР на с. Пиргово, община Иваново, област Русе. Трасето е предвидено да премине през следните поземлени имоти с идентификатори: 56397.2.96, 56397.143.94, 56397.143.138, 56397.143.139, 56397.143.140, местност Падините по КККР на с. Пиргово, община Иваново, област Русе. Проектът се намира в дирекция СА, в административната сграда на Община Иваново в с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая № 6. Решението на Общинския съвет – с. Иваново, подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

6493

3. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе за водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 63224.60.14, за който е отреден УПИ І-14, кв. 60, намиращ се в местност Край село по КККР на землището на с. Руен, община Руен, област Бургас“. Същият е изложен в стая № 39 в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, ул. Първи май № 18, община Руен, област Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят своите писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

6546

714. – Община с. Чупрене, област Видин, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Изграждане на външно ел. трасе 20 kV и трафопост 0,4 kV за захранване на ПИ 16571.1.425, местност Коло по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – стая 14 на Община с. Чупрене.

6606

714а. – Община с. Чупрене, област Видин, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Външно кабелно електрозахранване на МВЕЦ ЕРТ-3-подземно 20 kV, намиращо се в ПИ 16571.310.4, местност Равна река, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – стая 14 на Община с. Чупрене.

6607

Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през октомври 2023 г. ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:

НА 2.10.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 415/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 512/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Националната агенция за приходите, София, бул. Княз Дондуков 52, срещу X.X.X. – синдик на „Сивато“ – ЕООД (в несъстоятелност), Стара Загора, ул. Хаджи X.X. 119, ет. 3, офис 6; „С. Г. Груп“ – ЕАД, с изпълнителен директор X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. България 81, вх. В, ет. 8; „Сивато“ – ЕООД (в несъстоятелност), с управител X.X., Стара Загора, ул. Света Богородица 71, ет. 4, ап. 8.

Първо търговско отделение, 1234/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 305/2021 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от ЗК „Уника“ – АД, София, бул. Тодор Александров 18, срещу „БОС енерджи“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1, офис 2.

Първо търговско отделение, 1442/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2387/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 2, четвърти полуетаж, офис 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 2, четвърти полуетаж, офис 4, срещу ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – АД, София, бул. Г. М. Димитров 1, и трета страна X.X.X., Долни Луковит, област Плевен.

Първо търговско отделение, 1485/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 708/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Пири Гарден“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Калоян 8, ет. 3, офис 5, срещу ПФК „Локомотив Пловдив – 1926“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 33А, ет. 3, к-ра 334.

Първо търговско отделение, 1619/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 907/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., синдик на „Енергийна финансова група“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Алабин 29, ет. 3, офис 1/2; „Водоснабдяване и канализация Добрич“ – АД, чрез адвокат X.X., София, X.X. 55, ет. 1, ап. 12, срещу „ЧЕЗ Трейд България“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 19, ет. 4, ап. 12; „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6; „Енергийна финансова група“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Вихрен 10.

Първо търговско отделение, 1631/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 864/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бистрица 9, ет. 2, офис 4, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“ – ЕАД, София, пл. Позитано 5.

Първо търговско отделение, 1687/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 775/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Веслец 6, ет. 3, ап. 8; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Веслец 6, ет. 3, ап. 8, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2.

Първо търговско отделение, 1699/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 13732/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, срещу „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4, ап. 9; необходими другари на касатора X.X.X., действащ като ЕТ „X.X.“, София, ж.к. Люлин 3, бл. 302, вх. Б, ет. 8, ап. 41; X.X.X., София, ж.к. Люлин 3, бл. 302, вх. Б, ап. 41.

Първо търговско отделение, 1758/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 754/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; X.X.X. чрез своята майка и законен предстадвител X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ – АД, София, бул. Г. М. Димитров 1.

Първо търговско отделение, 1970/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 144/2022 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „ОТП Факторинг България“ – ЕАД, Пловдив, бул. Шести септември 133А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, пл. Кочо Честименски 2Б, ет. 5.

НА 9.10.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, първи състав, 3456/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 38/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Младежка кооперация „Ялта“ чрез адвокат X.X., София, ул. Любен Каравелов 44, ет. 4, ап. 12; Столична община чрез адвокат X.X., София, ул. Петър Парчевич 9, ет. 2, ап. 2, срещу „Сиела Норма“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Петър Парчевич 27.

Второ гражданско отделение, първи състав, 3205/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2411/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Ген. Колев 92 (вход Курортно строителство), ет. 2, офис 32; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Ген. Колев 92 (вход Курортно строителство), ет. 2, офис 32, срещу „Ронева Инвестмънтс“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.-Корновска, Варна, бул. Владислав Варненчик 79, и трета страна X.X.X., с. Чернево, община Суворово, ул. Лонгоза 6.

Второ гражданско отделение, първи състав, 3218/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 273/2022 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Александровска 91, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Несебър, ул. Струма 23, вх. Б, офис 4; X.X.X., с. Кошарица, област Бургас, ул. Иван Загубански 3.

Второ гражданско отделение, първи състав, 3421/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 677/2021 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Шейново 61, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Цар Симеон I № 102, ет. 1, ап. 1.

Второ гражданско отделение, първи състав, 3710/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6818/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Витоша 1А, ет. 3, Търговски дом, кантора 341, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Богатица 10, ет. 4, ап. 12.

НА 10.10.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, трети състав, 3487/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 9057/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3 – 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Христо Смирненски 14.

Второ гражданско отделение, трети състав, 3502/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2485/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Съборни 34; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Съборни 34; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Съборни 34; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Съборни 34; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Съборни 34; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Съборни 34, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Сан Стефано 10, ет. 1.

Второ гражданско отделение, трети състав, 3639/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 918/2021 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Кожите“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Парчевич 37, вх. Б, ет. 3, ап. 9, срещу „Венера – КН“ – ООД, чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Съединение 5.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4085/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 127/2022 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Прага 26, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Прага 26, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Витоша 1А, ет. 2, стая 256; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Витоша 1А, ет. 2, стая 256; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Витоша 1А, ет. 2, стая 256; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Витоша 1А, ет. 2, стая 256.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4093/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1199/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Арис Веи“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Удроу Уилсън 4, ет. 2, срещу Република България, представлявана от министъра на финансите, София, ул. Георги X.X. 102.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4143/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 857/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий 2, вх. 1, ет. 1, ап. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Княз Александър І № 1А, вх. Б, ет. 2, ап. 8; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Княз Александър Първи 1А, вх. Б, ет. 2, ап. 8; X.X.X., Несебър, ул. Еделвайс 1, бл. Борово, вх. А, ет. 4, ап. 11; X.X.X., Несебър, ул. Крайбрежна 10; X.X.X., Поморие, ул. Цар Самуил 1; X.X.X., Варна, ул. Прага 15А, ет. 3, ап. 6; X.X.X., Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 32, вх. А, ап. 16.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4288/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 288/2021 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от „Обединена българска банка“ – АД (правоприемник на „Кей Би Си Банк България“ – ЕАД), София, бул. Витоша 89Б, Милениум център, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Троян, ул. Георги X.X. 41; X.X.X., Троян, ул. Георги X.X. 41, ет. 4, ап. 8; X.X.X., Троян, ул. Георги X.X. 41, ап. 8.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4317/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1223/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ангел Главчев 8; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ангел Главчев 8; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ангел Главчев 8; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ангел Главчев 8; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ангел Главчев 8; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ангел Главчев 8; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ангел Главчев 8; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ангел Главчев 8; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ангел Главчев 8; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ангел Главчев 8; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ангел Главчев 8, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Сан Стефано 10, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Сан Стефано 10, ет. 1.

Второ гражданско отделение, трети състав, 4481/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 168/2022 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 65, вх. 4, ет. 6, ап. 12, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Гладстон 1, вх. Б, ет. 1; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Гладстон 1, вх. Б, ет. 1; X.X.X. чрез особен представител X.X.X., Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1.

НА 11.10.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, втори състав, 4111/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5386/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Сливница 178, ет. 3, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Сливница 176, ет. 3, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Сливница 176, ет. 3, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Сливница 176, ет. 3, офис 1, срещу X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 3, ет. 1, кантора 8.

Второ гражданско отделение, втори състав, 4228/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6269/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 78; Данске Лизинг чрез адвокат Есен Фикри Мустафа, София, ул. Три уши 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10, срещу Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2; X.X.X.-X., Нови пазар, ул. Чавдар войвода 1, вх. 3, ет. 3, ап. 52.

Второ гражданско отделение, втори състав, 4695/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 177/2022 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Братя Миладинови 16, ет. 3, ап. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Цар Борис Трети 204, ет. 1, ап. 3.

Второ гражданско отделение, втори състав, 58/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 216/2022 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 75, ет. 1, ап. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Цар Самуил 32, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Цар Самуил 32, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Цар Самуил 32, ет. 2.

Второ гражданско отделение, втори състав, 390/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 551/2022 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 7, ет. 5, офис 4; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 7, ет. 5, офис 4; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 7, ет. 5, офис 4; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 7, ет. 5, офис 4, срещу X.X.X., Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 208, вх. 1, ет. 1, ап. 1; X.X.X., Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 405, вх. 22, ет. 1.

НА 12.10.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 1074/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 430/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Бургас, ул. Филип Кутев 26А, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Несебър, ул. Иван Вазов 21, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Несебър, ул. Иван Вазов 21, ет. 2; „Бисер“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Несебър, ул. Иван Вазов 21, ет. 2; „Никол 008“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Несебър, ул. Иван Вазов 21, ет. 2.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 371/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 516/2022 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4, срещу „Екип – МГ“ – ООД, чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Драгоман 14, ет. 2.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 447/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2043/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Христо Попович 37, ет. 1, офис 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 53 – 55, офис 301А, и контролираща страна Дирекция „Социално подпомагане – Варна“, Варна, ул. Георги Раковски 62.

НА 16.10.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 4782/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 365/2022 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Църковна независимост 3, ап. 4, срещу „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат X.X.X., Русе, пл. Средец 1, ет. 5, ап. 507.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 4894/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 7520/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от Областна администрация – област София, София, ул. Алабин 22, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Витоша 10, ет. 2, ап. 8.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 255/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2606/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу „Дженерали Застраховане“ – АД, София, бул. X.X.X.-X. 68.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 364/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 200/2022 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Княз Борис І № 10, вх. 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Княз Борис І № 10, вх. 1, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, пл. Баба Ганка 8.

НА 16.10.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1665/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2696/2021 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Цар Калоян 8, ет. 6.

Първо търговско отделение, 1893/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2999/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Ивайло 13, ап. 4.

Първо търговско отделение, 2095/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2183/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, район Слатина, ул. Кадемлия 1.

Първо търговско отделение, 2277/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 31/2022 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от ЗАД „ОЗК Застраховане“ – АД, София, ул. Света София 7, ет. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Пиротска 13, ет. 2.

НА 17.10.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, трети състав, 3765/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 348/2021 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 17, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Ямбол, ул. Жорж Папазов 9, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 13; X.X.X., Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 146, вх. А, ет. 7, ап. 19; X.X.X., Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 46, вх. А, ет. 7, ап. 19, и страна X.X.X.-X. чрез адвокат X.X.X., Ямбол, ул. Кабиле 10.

Първо гражданско отделение, трети състав, 3894/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 121/2022 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Родопи 86, ет. 4, ап. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, Делови център, ет. 2, офис 201; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, Делови център, ет. 2, офис 201.

Първо гражданско отделение, трети състав, 4199/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 935/2022 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Генерал X.X. 7, ет. 5, офис 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Генерал X.X. 7, ет. 5, офис 4.

НА 17.10. 2023 Г. ОТ 10 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, трети състав, 4404/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 480/2021 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Любен Каравелов 50, вх. А, ет. 2, ап. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Любен Каравелов 50, вх. А, ет. 2, ап. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Любен Каравелов 50, вх. А, ет. 2, ап. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Любен Каравелов 50, вх. А, ет. 2, ап. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 2, офис 2; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 2, офис 2; X.X.X., Велинград, ул. Макаренко 12, вх. А; X.X.X., Велинград, ул. Еленка 30.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 3979/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1259/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., София, ул. Пирински проход, бл. 37, вх. Б, ет. 4, ап. 28, срещу X.X.X., София, бул. Проф. X.X. 18.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 4452/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 125/2021 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез процесуален представител X.X.X., Велико Търново, пл. Център, Сграда на областен управител, ет. 2, стая 211А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Алеко Константинов 11; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Алеко Константинов 11.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 519/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 400/2022 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Ерхан Федаил Ефраим чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2; Ерсин Зия Исмет чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Александровска 26, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Александровска 26, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 736/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 68/2022 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Славянска 6, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Славянска 6, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Славянска 6, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Славянска 6, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗАД „ОЗК – Застраховане“ – АД, София, ул. Света София 7, ет. 5.

Четвърто гражданско отделение, трети състав, 953/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2034/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Ивайло 13, ап. 4, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, чрез процесуален представител X.X., София, бул. Симеоновско шосе 67А.

НА 18.10.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, първи състав, 3029/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 43/2022 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Хан Аспарух 60, ет. 3, срещу Община Шумен, бул. Славянски 17, Шумен.

Първо гражданско отделение, първи състав, 4263/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1188/2022 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Тодор Шишков 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Тодор Шишков 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Тодор Шишков 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Тодор Шишков 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Тодор Шишков 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Тодор Шишков 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Тодор Шишков 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Тодор Шишков 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Тодор Шишков 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Тодор Шишков 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 53, вх. 1, ап. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 53, вх. 1, ап. 2, и трета страна X.X.X. чрез адвокат X.X.X., ул. Македония 72, офис 2; „Ронева Инвестмънтс“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X. Варна, ул. Дрин 10, ет. 1, ап. 60.

Първо гражданско отделение, първи състав, 4630/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 549/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Гладстон 9, ет. 2; Светлана Артин Нигохосян Нигохосян чрез адвокат X.X., София, ул. Уилям Гладстон 9, ет. 2; X.X.X. чрез законния си представител и баща X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Уилям Гладстон 9, ет. 2, срещу Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, бул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков 5, вх. В, ет. 4, ап. 14, и трета страна Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А; X.X.X. чрез адвокат X.X.X.-X., София, ул. Алабин 14 (вътрешна къща), партер.

Първо гражданско отделение, първи състав, 4772/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 166/2022 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бесарабия 73, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Попово, ул. Кирил и Методий 3, и трета страна „Микрофнд Колект“ – ЕООД, София, ул. Георги С. Раковски 140, ет. 4.

Първо гражданско отделение, първи състав, 257/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 828/2021 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X., Добрич, ж.к. Христо Ботев, бл. 5, вх. Г, ет. 4, ап. 12; X.X.X., Генерал Тошево, ул. Н. Й. Вапцаров 14, срещу X.X.X., Генерал Тошево, ул. Н. Й. Вапцаров 12.

Първо гражданско отделение, първи състав, 286/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 721/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Слънчоглед 125“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Хаджи Димитър 12, срещу Министерството на финансите, София, ул. Г. С. Раковски 102.

НА 18.10.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2083/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 183/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Си-Транс“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 34, ет. 4, ап. 8, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Бдин 21А, ет. 3, офис 7.

Второ търговско отделение, 26/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3753/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Еолика България“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, бул. Цар Освободител 14, ет. 1, срещу държавата, представлявана от Министерството на финансите чрез адвокат X.X., София, София, ул. Г. С. Раковски 102.

Второ търговско отделение, 1435/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 7706/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 19, ет. 3, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, София, ул. Калоян 1, ет. 5.

Второ търговско отделение, 1749/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 238/2021 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Шести септември 13, вх. А, срещу „Петрешко Агро“ – ЕООД, с управител X.X.X. чрез адвокат Християн Бойнин, Плевен, ул. Димитър Константинов 16, ет. 2, офис 6.

Второ търговско отделение, 1859/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 93/2022 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Иван Денкоглу 7, ет. 5, ап. 9, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, чрез адвокат X.X., Добрич, ул. Д-р X.X. 4.

НА 18.10.2023 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 3185/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 235/2022 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Ибрахим Муса Осман чрез адвокат X.X., Разлог, ул. Яне Сандански 34, офис 5, срещу Община Якоруда чрез адвокат X.X., Якоруда, пл. Васил Левски 1.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 3975/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 162/2021 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Технострой – Инженеринг 99“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Перник 97, ап. 1, срещу „Профилактика, рехабилитация и отдих“ – ЕАД, чрез юрисконсулт X.X.X., София, ул. Ангел Кънчев 2.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 4819/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 340/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 177; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 177, срещу Нурица Хаик Кюркчиян, Пловдив, ул. Велико Търново 23; Аршавар Оник Кюркчиян, Пловдив, ул. Велико Търново 23; Едуард Оник Кюркчиян, Пловдив, ул. Велико Търново 23; X.X.X., Пловдив, ул. Кръстю Пастухов 4; X.X.X., Пловдив, ул. Кръстю Пастухов 4.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 827/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 392/2022 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X., Исперих, ул. Осогово 10; Боран Бюлент Ахмед, Исперих, ул. Осогово 10, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, пети състав, 996/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 219/2022 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 1, срещу ТП ДГС „Доспат“ чрез адвокат X.X., Смолян, ул. Бузлуджа 7, ет. 8.

НА 19.10.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, втори състав, 4043/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 91/2022 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Наджие Мюмюн Якуб чрез адвокат X.X.X., Златоград, ул. Стефан Стамболов 20, срещу Селиме Хакиф Хасан чрез адвокат Муса Юсуф Сеидахмед, Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 21, ет. 1, ап. 3; Сюрея Рамадан Хасан чрез адвокат Муса Юсуф Сеидахмед, Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 21, ет. 1, ап. 3; Сали Рамадан Хасан лично и чрез майка си като законен представител Селиме Хакиф Хасан, с. Пресека, област Кърджали.

Първо гражданско отделение, втори състав, 4234/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 521/2021 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5, ап. 504; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5, ап. 504, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Оряхово, ул. Андрей Чапразов 13; X.X.X., София, ул. Славянска 8 (Министерство на икономиката и индустрията); X.X.X., София, ж.к. Младост 1А, бл. 564, вх. 1, ет. 1, ап. 4; X.X.X., с. Бързина, ул. Гаврил Генов 19.

Първо гражданско отделение, втори състав, 4809/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1299/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от Емине Фардин Сюлейман чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; Бейхан Риза Ахмед чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул. Георги Бенковски 3.

Първо гражданско отделение, втори състав, 4840/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 248/2022 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Самоков, ул. Отец Паисий 2, ет. 2, офис 4, срещу X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Самоков, ул. Македония 34 А, ет. 2, офис 201; X.X.X. чрез адвокат X.X., Самоков, ул. Македония 34 А, ет. 2, офис 201; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Самоков, ул. Македония 34 А, ет. 3, ап. 305.

Първо гражданско отделение, втори състав, 160/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 260/2022 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Неделино, ул. Александър Стамболийски 64; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Неделино, ул. Александър Стамболийски 64, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, бул. България 20 А, офис Б3.

Първо гражданско отделение, втори състав, 296/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 364/2022 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Мехмед Меджит Муса-Кълъч чрез адвокат X.X.X., София, бул. Александър Стамболийски 84 – 86, ет. 8, офис 43; Айше Мехмед Муса-Кълъч чрез адвокат X.X.X., София, бул. Александър Стамболийски 84 – 86, ет. 8, офис 43, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 2, и трета страна Община Велинград, бул. Хан Аспарух 35, Велинград.

НА 19.10.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 451/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 880/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу „Мистрал – 2“ – ЕООД, чрез особен представител X.X., София, бул. Витоша 1А.

Първо търговско отделение, 1138/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 702/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 4, офис 4 – 4Б, срещу ЕТ „X.X.X.“ с фирма „Джовани-77 – X.X.“ чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 158, ет. 2, ап. 5; ЕТ „X.X.X.“ с фирма „Вида – X.X.“ чрез адвокат X.X., София, ул. Солунска 38, вх. Б; „БДМ – М“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Македония 99А, ет. 1, ап. 1; X.X.X., синдик на „БМД – М“ – ЕООД (в несъстоятелност), Пловдив, ул. Калофер 12.

Първо търговско отделение, 1302/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2210/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Осогово 32 – 34, ет. 2, офис 201; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Осогово 32 – 34, ет. 2, офис 201, срещу „Моника Комерс“ – ЕООД, с управител X.X., София, ж. к. Дружба 2, бул. Цариградки комплекс, бл. 284 – до вход А, обект 14.4; „Исма“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 16.

Първо търговско отделение, 1371/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 353/2021 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „ОББ Факторинг“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Васил Левски 1А, ет. 1, ап. 7, срещу „Профимаркет“ – АД, с изпълнителен директор X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Любомир Пипков 4, вх. 1, ет. 1, и трета страна „МКМ БГ“ – ЕООД, Бургас, ул. Цар Калоян 166, ет. 1.

Първо търговско отделение, 1668/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1927/2021 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Стара планина 12, вх. Б, ет. 2, офис 8, срещу „Групама животозастраховане“ – ЕАД, София, бул. Цариградско шосе 47А.

Първо търговско отделение, 1779/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2716/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Сана 2010“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Добри Войников 45, срещу „ВК Мениджмънт“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Княгиня Мария-Луиза 95; „БР Консулт“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Княгиня Мария-Луиза 95.

Първо търговско отделение, 1792/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 132/2022 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Застрахователно акцинерно дружество „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Асеновград, пл. Акад. X.X. 3, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Опълченска 13, ет. 1, офис 3.

Първо търговско отделение, 1991/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 701/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Копие“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, бул. Ал. Стамоблийски 239, срещу X.X.X. – синдик на „B&ВГД Оранжерии Петрич“ – ООД (в несъстоятелност), София, бул. Александър Стамболийски 53, ет. 1; „B&ВГД Оранжерии Петрич“ – ООД (в несъстоятелност), Петрич, оранжерии – шосето за София.

НА 23.10.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1394/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 765/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Балкан“ – АД, чрез адвокат X.X., София, пл. Македония 1, ет. 7, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.-Фикиина, София, бул. Шипченски проход 18, вх. Б, ап. 40, и трета страна X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Дамян Груев 1, ет. 7, ет. 8.

Първо търговско отделение, 2040/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1063/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Булгаргаз“ – ЕАД, София, ул. Петър Парчевич 47, срещу „Еврометал“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 65, ет. 3, ап. 7.

Първо търговско отделение, 2043/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 400/2021 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Македония 72, офис 2, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Сердика 23.

Първо търговско отделение, 2066/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 602/2021 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X., действаща чрез своя баща и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Кадемлия 1, ет. 3, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Съединение 68, вх. 2, ап. 20.

НА 23.10.2023 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, първи състав, 4644/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 241/2022 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X., Велико Търново, ул. Сергей Румянцев 9, срещу „Еврокапитал – България“ – ЕАД, Бургас, ул. Александровска 21, ет. Е, и трета страна Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А.

Четвърто гражданско отделение, първи състав, 509/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 204/2022 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X., Добрич, ж.к. Балик, бл. 55, вх. Г, ет. 1, ап. 2, срещу X.X.X., Добрич, ж.к. Балик 55, вх. Г, ет. 1, ап. 2; X.X.X., и страна Дирекция „Социално подпомагане Добрич“, бул. Добруджа 8А, Добрич.

Четвърто гражданско отделение, първи състав, 638/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 14117/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ж.к. Фондови жилища, бл. 214, вх. Г, ет. 4, ап. 78, срещу X.X.X., София, ж.к. Фондови жилища, бл. 214, вх. Г, ет. 4, ап. 78.

Четвърто гражданско отделение, първи състав, 824/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 348/2022 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2; X.X.X., Пазарджик, ул. Дрян 19.

НА 24.10.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, пети състав, 4398/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 935/2021 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Хан Аспарух 5, ет. 1.

Трето гражданско отделение, пети състав, 4448/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1315/2021 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Пробуда 39; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Пробуда 39, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Цар Симеон І № 102.

Трето гражданско отделение, пети състав, 4908/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 791/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X., Аксаково, ул. Митко Палаузов 45.

Трето гражданско отделение, пети състав, 90/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 211/2022 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X., София, ж.к. Люлин 23, вх. А, ет. 4, ап. 413; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 4, срещу Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2.

Трето гражданско отделение, пети състав, 290/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 85/2022 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Слънчев бряг“ – АД, Несебър, к-с Слънчев бряг, срещу „Зора Ленд“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Климент Охридски 1, ет. 3.

Трето гражданско отделение, пети състав, 458/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3433/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Три уши 2А, ет. 8; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Три уши 2А, ет. 8, срещу ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, бул. 25-и септември 52, ет. 2, офис 10 – 11, и страна X.X.X. чрез адвокат X.X.,Пловдив, ул. Младежка 3.

Трето гражданско отделение, пети състав, 649/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 7803/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2, срещу Министерството на вътрешните работи, София, ул. Шести септември 29.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 447/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 459/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Общинска банка“ – АД, София, ул. Врабча 6, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 1, офис 1.

Второ търговско отделение, 2201/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 646/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X., синдик на „Зенон БГ“ – ООД (в несъстоятелност), чрез адвокат X.X., София, ул. Св. св. Кирил и Методий 184, срещу „Зенон БГ“ – ООД, чрез адвокат X.X., Търговище, ул. Георги Бенковски 1, вх. А, ет. 2, офис 5; Седат Малкоч чрез адвокат X.X., Търговище, ул. Георги Бенковски 1, вх. А, ет. 2, офис 5; Бали Бора Бедреттин чрез адвокат X.X., Търговище, ул. Георги Бенковски 1, вх. А, ет. 2, офис 5.

Второ търговско отделение, 495/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2335/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Агенция за събиране на вземания“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, ул. Доспат 54, срещу „Мицевски билд корект“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез управителя X.X., София, ул. Асен Йорданов (486-а) 73, ап. 1; X.X.X. – синдик на „Мицевски билд корект“ – ЕООД (в несъстоятелност), София, ул. Княз Борис І № 71, партер; „Дова“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез синдик X.X.X., София, ул. Лясковец 46, ет. 2, ап. 2.

Второ търговско отделение, 1208/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 109/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗАД „ОЗК – Застраховане“ – АД, София, район „Възраждане“, ул. Света София 7, ет. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ж.к. Младост – 3, бл. 303А, ет. 5, ап. 21.

Второ търговско отделение, 1596/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2008/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗАД „Асет Иншурънс“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет. 2, ап. 6.

НА 24.10.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 694/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1700/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., представлявана от настойника си X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 4, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2.

Второ търговско отделение, 712/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 281/2021 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 3, срещу „А 11 груп“ – ООД, чрез особен представител X.X., Добрич, ул. Ген. Киселов 3, ет. 3, офис 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Сухата река, бл. 54, вх. В, ет. 6, ап. 16.

Второ търговско отделение, 1086/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 473/2021 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Велико Търново, ул. Полтава 1а, ет. 1, офис 1, срещу Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43.

Второ търговско отделение, 1294/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 646/2021 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Княз Дондуков 57А, ап. 24, срещу ЗАД „ОЗК – Застраховане“ – АД, София, ул. Света София 7, ет. 5, и трета страна X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. X.X.X. 57А, ап. 24; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., бул. X.X.X. 57А, ап. 24.

Второ търговско отделение, 1318/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3512/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Младост, бл. 303А, ет. 5, ап. 21, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, София, пл. Позитано 5.

Второ търговско отделение, 1554/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 496/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Мега транс строй“ – ЕООД, Девин, ул. Пирин 33, срещу „Христов комерс“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 2, офис 4.

Второ търговско отделение, 1576/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2812/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат Илиев, София, бул. Джеймс Баучер 87, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Видин, ул. Витоша 9.

Второ търговско отделение, 1720/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 619/2021 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13, к. 26, срещу „Дженерали Застраховане“ – АД, София, бул. X.X.X. 68.

НА 25.10.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, първи състав, 3614/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 7867/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, София, бул. Н. Вапцаров 55, БЦ Експо 2000, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 45, партер, офис 1; X.X.X., София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 121, вх. А, ет. 2, ап. 5, и трета страна „ЕОС Матрикс“ – ЕООД, София, ул. X.X.X. 6, ет. 6, Малинова долина, сграда Матрикс Тауър.

Трето гражданско отделение, втори състав, 4024/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 230/2022 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X., Варна, ул. Искър 42, ет. 7, ап. 32; X.X.X., Варна, ул. Искър 42, ет. 7, ап. 32, срещу X.X.X., Варна, ж.к. Младост, бл. 116, вх. 7, ет. 2, ап. 27.

Трето гражданско отделение, втори състав, 4291/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 196/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 4, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Ангел Кънчев 11, ет. 4, ап. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 4.

Трето гражданско отделение, втори състав, 4674/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 571/2022 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Кръстю Мирски 7, ет. 3, кабинет 10А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.-Корновска, Варна, бул. Владислав Варненчик 79, и контролираща страна Дирекция „Социално подпомагане – Варна“, ул. Георги Раковски 62, Варна.

Трето гражданско отделение, първи състав, 4788/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 155/2022 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Висла 4, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Висла 4, ет. 3; сдружение в обществена полза „Аероклуб Монтана“ чрез адвокат X.X.X., Монтана, ул. Граф Игнатиев 3А, срещу „Глоуейв България“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, пл. Света Неделя 4, ет. 3.

Трето гражданско отделение, втори състав, 4900/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 542/2022 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Военно формирование 32890 – Бургас, с. Атия, община Бургас; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Генерал Гурко 18, ет. 3.

Трето гражданско отделение, втори състав, 220/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3018/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Цар Асен І № 8, ет. 1, срещу „Строително-предприемачески холдинг“ – ЕООД, София, бул. Андрей Ляпчев 1, ет. 4.

Трето гражданско отделение, първи състав, 374/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 540/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Максима България“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Христаки Павлович 15, ет. 1, ап. 1Б, срещу държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19; Министерството на вътрешните работи чрез юрисконсулт X.X., София, ул. Шести септември 29, и трета страна Спортен клуб „Левски“ чрез адвокат X.X.X., София, бул. Ген. Тотлебен 2, вх. Г, ет. 1, ап. 2; „Спортни имоти Левски“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. Ген. Тотлебен 2, вх. Г, ет. 1, ап. 2.

Трето гражданско отделение, първи състав, 413/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 219/2022 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X., лично и със съгласието на майка си X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Шести септември 187, ет. 3, офис 2 – 2, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, чрез юрисконсулт X.X., София, бул. Витоша 89Б; ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2.

Трето гражданско отделение, първи състав, 877/2023, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 95/2022 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Консорциум Титан София Център 1“ чрез юрисконсулт X.X.X., София, кв. Карпузица; ул. Арбанаси 10, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Голаш 2, ап. 30.

НА 25.10.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 157/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2478/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Фикосота Фууд“ – ЕАД, с изпълнителен директор X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Хан Крум 25, срещу „Дъ Бейкърс“ – АД, с изпълнителен директор X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Шишман 8, ет. 3.

Второ търговско отделение, 1361/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 836/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от ВПК „Николка“ чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 3, офис 2, срещу ЕТ „X.X.X.“ с фирма „Тоники – X.X.“ чрез адвокат X.X., София, ул. Четвърти януари 28, ет. 3, офис 13.

НА 26.10.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, четвърти състав, 1723/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 449/2021 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от „Дунав Мост Видин – Калафат“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Славянска 18А, вх. 1, ет. 1, ап. 6, срещу X.X.X., Видин, ул. Любен Каравелов 34.

Четвърто гражданско отделение, четвърти състав, 3714/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1915/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., София, ж.к. Дървеница, бл. 45, вх. Б, ет. 2, ап. 39, срещу Административен съд София-град чрез адвокат X.X.X., София, ул. Георг Вашингтон 17, и контролираща страна Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, четвърти състав, 3815/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 283/2022 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, Пловдив, срещу Веселина-X.X.X., Пловдив, ул. Йосиф Шнитер 2, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, четвърти състав, 4104/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 72/2022 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.-Ташкова, Велико Търново, ул. Хан Аспарух 2А.

Четвърто гражданско отделение, четвърти състав, 4192/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 67/2022 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от „Банка ДСК“ – АД, чрез процесуален представител X.X.X., Благоевград, ул. Тодор Александров 3; срещу X.X.X. (Николова) чрез адвокат X.X., Дупница, ул. Солун 1, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, четвърти състав, 4305/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 972/2022 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Аликар БГ“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. Симеоновско шосе 120Д, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Неофит Рилски 4, ет. 1, ап. 3.

Четвърто гражданско отделение, четвърти състав, 4362/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 13199/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от Национална здравноосигурителна каса чрез процесуален представител X.X.X.-X., Варна, бул. Цар Освободител 76Г, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Кърниградска 8.

Четвърто гражданско отделение, четвърти състав, 4833/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 272/2022 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X., Перник, ул. Максим Горки 36, срещу „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Перник, ул. Средец 11.

НА 26.10.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, трети състав, 3220/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 280/2022 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Община Пловдив чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Алцеко 16, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Цар Борис Обединител 52; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Цар Борис Обединител 52; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Цар Борис Обединител 52; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Цар Борис Обединител 52; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Цар Борис Обединител 52; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Цар Борис Обединител 52.

Трето гражданско отделение, трети състав, 4016/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1767/2022 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Голо бърдо 5, ет. 5, срещу Национална агенция за приходите, София, бул. X.X.X. 52.

Трето гражданско отделение, трети състав, 4321/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1201/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. П. Парчевич 27, Адвокатско дружество „X.X. и Ко“, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Каймакчалан 21, ет. 1, офис 1.

Трето гражданско отделение, трети състав, 4396/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1802/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Пиротска 9, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Братя Миладинови 16, ет. 2, офис 3.

Трето гражданско отделение, трети състав, 4628/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 133/2022 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Анна-X.X.X. чрез адвокат X.X., Лом, ул. Г. Манавски 9, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Монтана, ул. Васил Левски 15, ет. 2 и страна Дирекция „Социално подпомагане – Лом“, отдел „Закрила на детето“, Лом, ул. Пристанищна 52.

НА 26.10.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1608/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1209/2021 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от „ОТП Факторинг България“ – ЕАД, Стара Загора, бул. X.X.X. 8, ет. 4, срещу X.X.X. чрез особен представител X.X., Стара Загора, бул. Славянски 15, ет. 6, ап. 15.

Първо търговско отделение, 1964/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3448/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. X.X.X. 5, вх. В, ап. 25, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. X.X.X. 5, вх. В, ап. 25.

Първо търговско отделение, 2458/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 282/2022 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Веслец 6, ет. 3, офис 8; X.X.X.гбайл чрез адвокат X.X.X., София, ул. Веслец 6, ет. 3, офис 8; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Веслец 6, ет. 3, офис 8, срещу „Групама застраховене“ – ЕАД, София, бул. Цариградско шосе 47А; X.X.X., Варна, ул. Александър Малинов 12, ет. 2, ап. 3.

Първо търговско отделение, 2461/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 376/2021 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „ОББ Факторинг“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. Васил Левски 1А, ет. 1, ап. 7, срещу „Про грийн-М“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Русе, ул. Църковна независимост 3.

6566

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от П. Т. З. чрез пълномощника адвокат Б. Б. против чл. 73/1/ в частта: категории – „М“, в населено място – 50 км/ч, извън населено място – 50 км/ч от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет на Република България от 1996 г., по която е образувано адм. д. № 1535/2023 г. по описа на Върховния административен съд. Делото е насрочено за 24.01.2024 г. в 11 ч.

6575

Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 1848/2022 г. по жалба от „Алиса 666“ – ЕООД – гр. Провадия, срещу Заповед № РД-22-7706-81 от 8.07.2022 г. на областния управител на област с административен център Варна в частта по т. ІІ, допълнена със Заповед № РД-22-7706-84 от 8.07.2022 г. на областния управител на област с административен център Варна. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като страни по адм. д. № 1848/2022 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. По жалбата е образувано адм. д. № 1848/2022 г. по описа на Административния съд – Варна, ХVІІ състав, откритото съдебно заседание по което е насрочено за разглеждане на 23.11.2023 г. от 14,45 ч.

6639

Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Кърджали, на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 14 от 18.12.2019 г. на Общинския съвет – Ардино. По оспорването е образувано адм. д. № 331/2023 г. на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 1.11.2023 г. от 9,55 ч.

6640

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че по жалба от сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ срещу Заповед № 22Ю-РОА-451 от 8.09.2022 г. на кмета на район „Южен“ при община Пловдив, с която е наредено премахване на три броя айланти (саморасли), намиращи се на ул. Кукленско шосе (Флавия бизнес парк), и извършване оформяне на короната на 23 броя ясени, намиращи се на ул. Кукленско шосе (Флавия бизнес парк), е образувано адм. д. № 2032/2023 г. по описа на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.11.2023 г. от 9 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна по реда на чл. 182, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс.

6641

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че по жалба от сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ срещу Заповед № ЗРИ-328 от 25.05.2022 г. на кмета на район „Източен“ при община Пловдив, с която е наредено премахване на четири броя софора и един брой акация, намиращи се на ул. Генерал X.X. № 35 – северен тротоар, гр. Пловдив, е образувано адм. д. № 2077/2023 г. по описа на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.10.2023 г. от 9 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна по реда на чл. 182, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс.

6576

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ на Заповед № ЗРИ-64 от 21.02.2022 г., издадена от кмета на район „Източен“ при община Пловдив, по което е образувано адм. д. № 2079/2023 г. по описа на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.10.2023 г. от 9,40 ч.

6577

Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на Наредба № 23 за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Дулово и по протеста е образувано адм. д. № 152/2023 г. по описа на АС – Силистра.

6578

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постьпила жалба, с която се оспорва чл. 49, ал. 3 и 4 от Наредба № 5 за чистотата и управлението на дейностите по опазване на околната среда на територията на община Димитровград, приета от Общинския съвет – Димитровград, е образувано адм. д. № 888/2023 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 1.11.2023 г. от 10,30 ч.

6603

Софийският районен съд призовава: Ан-Мари Флахърти Несбит, гражданин на Република Ирландия, родена на 21.11.1970 г., Сюзън Блазек, гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Раджиндер Пол Дир, гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лий Рипон, гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Роб Де’Ат, гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Робърт Рой Мак Харг, гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Донал Мърфи, гражданин на Република Ирландия, Мари Вена Мърфи, гражданин на Република Ирландия, Патриция Ан Роу, гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Колин Таплин, гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Мишел Астил, гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Питър Ранфорд, гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, без постоянни и настоящи адреси в Република България, с неизвестни настоящи адреси в чужбина, като ответници по гр. д. № 29745/2023 г. по описа на Софийския районен съд, ГО, 128 състав, да се явят в двуседмичен срок считано от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в съда за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея, предявена от „Дароген“ – ЕООД, ЕИК 131489024, и разпореждане на съда от 25.06.2023 г., както и да посочат съдебен адрес в страната. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответниците ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

6598

 

Врачанският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр. д. № 160/2023 г. по искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) с БУЛСТАТ 129010997, гр. София, с която против X.X.X. и X.X.X., и двамата от гр. Козлодуй, са предявени искове по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

I. На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. имуществото е на стойност 109 850 лв. и включва:

1. Недвижим имот, намиращ се в землището на с. Манастирище, ЕКАТТЕ 47010, община Хайредин, област Враца, местността Лозята, а именно: имот № 135020 с площ 3,020 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория – четвърта, при съседи и граници: имот № 000651, имот № 135021, имот № 135009, имот № 135019.

2. Недвижим имот, намиращ се в землището на с. Манастирище, ЕКАТТЕ 47010, община Хайредин, област Враца, местността Дълго поле, а именно: имот № 160013 с площ 2,945 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория – четвърта, при съседи и граници: имот № 000705, имот № 160028, имот № 160044, имот № 160012.

3. Недвижим имот, намиращ се в землището на с. Манастирище, ЕКАТТЕ 07497, община Хайредин, област Враца, местността Зад сълови, а именно: имот № 005027 с площ 4,500 дка, с начин на трайно ползване: нива, трета категория, при съседи и граници: имот № 005028, имот № 017016, имот № 005026.

4. Недвижим имот, намиращ се в с. Бързина, община Хайредин, област Враца, местността Оградището, а именно: имот № 001054 по плана на с. Бързина с площ 6 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория – четвърта, при съседи и граници: имот № 001086, имот № 001057, имот № 001053, имот № 500005.

5. 1/15 ид. ч. от следните недвижими имоти, а именно: 1. имот с № 160019 в землището на с. Хайредин, община Хайредин, област Враца, местността Бостаните, с площ 7,680 дка, начин на трайно ползване: нива, категория – четвърта, и при съседи и граници: имот № 160023, имот № 160018, имот № 000910, имот № 160020; 2. имот с № 162003 в землището на с. Хайредин, община Хайредин, област Враца, местността Бостаните, с площ 91,991 дка, начин на трайно ползване: нива, трета категория, и при съседи и граници: имот № 000911, имот № 162004, имот № 162005, имот № 162006, имот № 162027, имот № 162026, имот № 162024, имот № 162023, имот № 162013, имот № 162014, имот № 162021, имот № 162022, имот № 162016, имот № 162002; 3. имот с № 057012 в землището на с. Манастирище, община Хайредин, област Враца, местността Горно ливаде, с площ 3,212 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория – четвърта, и при съседи и граници: имот № 057003, имот № 057013, имот № 000618, имот № 057004; 4. имот с № 120052 в землището на с. Манастирище, община Хайредин, област Враца, местността Турек, с площ 4,599 дка, начин на трайно ползване: нива, категория – четвърта, и при съседи и граници: имот № 000670, имот № 120053, имот № 120015, имот № 150051.

6. Недвижим имот, намиращ се в с. Манастирище, община Хайредин, област Враца, местността Зарзалията, а именно: имот № 128031 по плана на с. Манастирище с площ 12,091 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория – четвърта, при съседи и граници: имот № 128032, имот № 128013, имот № 128014, имот № 000660, имот № 128023, имот № 128024, имот № 124025, имот № 124026, имот № 124030.

7. Недвижим имот, намиращ се в с. Манастирище, община Хайредин, област Враца, местността Долно ливаде, а именно: имот № 031019 по плана на с. Манастирище с площ 2,600 дка, с начин на трайно ползване: ливада, категория – четвърта, и при съседи и граници: имот № 031014, имот № 000515, имот № 031020, имот № 031012.

8. 4/40 ид. ч. от следните недвижими имоти, а именно: 1. имот с № 160019 в землището на с. Хайредин, ЕКАТТЕ 77102, област Враца, местността Бостаните, с площ 7,680 дка, начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 160023, имот № 160018, имот № 000910, имот № 160020; 2. имот с № 162003 в землището на с. Хайредин, ЕКАТТЕ 77102, област Враца, местността Бостаните, с площ 91,992 дка, начин на трайно ползване: нива, трета категория, при граници и съседи: имот № 000911, имот № 162004, имот № 000518, имот № 162005, имот № 162006, имот № 162007, имот № 162027, имот № 162032, имот № 162031, имот № 162030, имот № 162024, имот № 162023, имот № 162013, имот № 162014, имот № 162021, имот № 162016, имот № 162002; 3. имот с № 057012 в землището на с. Манастирище, ЕКАТТЕ 47010, област Враца, местността Горно ливаде, с площ 3,212 дка, начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 057003, имот № 057013, имот № 000618, имот № 057011, имот № 057004; 4. имот с № 120052 в землището на с. Манастирище, ЕКАТТЕ 47010, област Враца, местността Турек, с площ 4,600 дка, начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 000670, имот № 120053, имот № 120014, имот № 120015 и имот № 120051.

9. 3/6 ид. ч. от следните недвижими имоти, а именно: 1. имот с № 195001 в землището на с. Хайредин, ЕКАТТЕ 77102, област Враца, местността Под окопа, с площ 5,006 дка, начин на трайно ползване: нива, четвърта категория, при граници и съседи: имот № 195003, имот № 000585, имот № 000620, имот № 195018; 2. имот с № 198003 в землището на с. Хайредин, ЕКАТТЕ 77102, област Враца, местността Брестовец, с площ 11,009 дка, начин на трайно ползване: нива, трета категория, при граници и съседи: имот № 198002, имот № 000521, имот № 000518, имот № 198004.

10. 64,45 % ид. ч. от следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1018.91.1.10, намиращ се в гр. Враца, община Враца, по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на имота: гр. Враца, ж.к. Централна градска част, ул. Хаджи Димитър № 16, вх. А, ет. 4, ап. 10, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1018.91, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, състоящ се от кухня с бокс, детска, спалня, хол и сервизни помещения, брой нива на обекта: 1, с площ на самостоятелния обект 103,85 кв. м, ведно с прилежащи части: мазе № 10 с площ 14,41 кв. м, таван № 10 с площ 14,36 кв. м, както и 3,979 % ид. ч. от сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи по документ за собственост: двор и коридор, както и 2,21 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж 12259.1018.91.1.11, под обекта: 12259.1018.91.1.7, и над обекта: няма, с пазарна стойност на целия недвижим имот към момента на подаване на исковата молба 79 100 лв. Пазарната стойност на 64,45 % ид. ч. от недвижимия имот към момента на подаване на исковата молба е 50 980 лв.

11. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, рама № WVWZZZ7MZ7V017308, рег. № ВР1112СК, двигател № BVK013789, с дата на първа регистрация 27.02.2007 г.

12. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „325 ЦИ“, рама № WBABS31010JY03300, рег. № ВР7094СС, двигател № 256S5450290001, с дата на първа регистрация 1.12.2001 г.

II. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. сумата 12 972,36 лв., налична към 19.05.2021 г. по депозитна сметка в евро № 1460677810, с титуляр X.X.X., открита на 18.01.2021 г. в „Обединена българска банка“ – АД.

III. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. суми в общ размер 71 860 лв., както следва:

1. сумата 7920 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, продаден с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 12, том I, рег. № 382, дело № 7 от 2014 г., на 22.01.2014 г.;

2. сумата 10 300 лв., представляваща равностойност на пазарната стойност на л.а. „Мерцедес Е 220 ЦДИ“ с ДКН ВР0720ВМ към момента на отчуждаването му;

3. сумата 3300 лв., представляваща равностойност на пазарната стойност на л.а. „Фолксваген Голф“ с ДКН ВР7116СВ към момента на отчуждаването му;

4. сумата 11 400 лв., представляваща равностойност на пазарната стойност на л.а. „Мицубиши Спейс Стар“ с ДКН ВР3533СВ към момента на отчуждаването му;

5. сумата 6040 лв., представляваща непреобразувания остатък от пазарната стойност на т.а. „Форд Транзит“ с ДКН ВР8916СВ към датата на отчуждаването му;

6. сумата 10 000 лв., представляваща равностойност на пазарната стойност на л.а. „БМВ Х3“ с ДКН ВР3323СК към момента на отчуждаването му;

7. сумата 4200 лв., представляваща равностойност на пазарната стойност на л.а. „Сеат Леон“ с ДКН ВР2295СК към момента на отчуждаването му;

8. сумата 3200 лв., представляваща равностойност на пазарната стойност на л.а. „Фолксваген Голф“ с ДКН ВР5571СС към момента на отчуждаването му;

9. сумата 7000 лв., представляваща равностойност на пазарната стойност на т.а. „Фиат Дукато“ с ДКН ВР6410ВХ към момента на отчуждаването му;

10. сумата 3000 лв., представляваща равностойност на пазарната стойност на ремарке за л.а. „Бешантрейлърс Д2Ц“ с ДКН ВР7754ЕА към момента на отчуждаването му;

11. сумата 5500 лв., представляваща равностойност на пазарната стойност на л.а. „БМВ Х5 3.0“ с ДКН ВР8684ВТ към момента на отчуждаването му.

Първото съдебно заседание по делото ще се проведе на 5.12.2023 г. от 10,30 ч. в Окръжния съд – Враца.

Указва на третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане, че могат да предявят своите претенции върху имуществото в срок до два месеца след обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

6494

Софийският градски съд, гражданско отделение, І – 21-ви състав, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) има образувано гр. д. № 3799/2022 г. срещу X.X.X. с адрес: София, район „Надежда“, ж.к. Свобода № 5, вх. Д, ет. 2, ап. 77, за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, както следва:

Сумата от 21 000 лв., представляваща получена сума от продажбата на недвижим имот, намиращ се в София, ж.к. Младост-4, блок 479, вх. 2, ет. 6, ап. 58, по разплащателна сметка в левове с IBAN BG28 UNCR 7000 4522 7582 32 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X., изтеглена през 2016 г., непреобразувана в друго имущество.

Сумата от 83 105,67 лв., представляваща сума, получена от продажбата на недвижим имот, намиращ се в София, ж.к. Дружба 2, блок 210 (нов 06Б), вх. А, ет. 1, ап. 2, преведена по разплащателна сметка в левове с IBAN BG12 UNCR 7000 1523 4260 79 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X., изтеглена през 2018 г., непреобразувана в друго имущество.

Съгласно Определение № 9419 от 4.08.2023 г. по гр. д. № 3799/2023 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение – І – 21-ви състав, всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото в едномесечен срок считано от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат данните на дело – номер, съд, състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в настоящото обявление, има претенции, като посочи и в коя точка на настоящото обявление е описано имуществото.

Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 7.12.2023 г. от 9 ч.

6557

Софийският градски съд, гражданско отделение, І – 21-ви състав, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ съобщава, че въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) има образувано гр.д. № 13346/2022 г. срещу X.X.X. с постоянен адрес: София, район „Слатина“, ул. Шипченски проход № 53, ет. 2, ап. 6, за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, както следва:

– лек автомобил „Пежо 306“ с рег. № СА7957ХН, дата на първа регистрация 27.04.2000 г., рама VF37ERHYE32968583, с пазарна стойност при предявяване на иска 150 лв.;

– лек автомобил „БМВ Х 5“ с рег. № СВ2587МТ, дата на първа регистрация 20.10.2003 г., рама WBAFA72080LN43136, с пазарна стойност при предявяване на иска 10 000 лв.;

– сума от 1000 лв., паричната равностойност по пазарна стойност на отчужден л.а. „Ауди А 3“ с рег. № СА6066НН;

– сума от 18 063,74 лв., изтеглени средства с неустановен според ищеца законен източник от разплащателна сметка в левове с IBAN BG61 STSA 9300 0021 8523 16 през 2014 г., открита в „Банка ДСК“ – АД, и непреобразувана в друго имущество;

– сума от 32 359,43 лв., предоставени от ответника X.X. средства на дружеството „Везни – X.X. БГ“ – ЕООД, за лизингови вноски по договор за финансов лизинг.

Съгласно Определение № 9437 от 4.08.2023 г. по гр.д. № 13346/2022 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение, І – 21-ви състав, всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото в едномесечен срок считано от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат данните на делото – номер, съд, състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в настоящото обявление, има претенции, като посочи и в коя точка на настоящото обявление е описано имуществото.

Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 7.12.2023 г. от 9 ч.

6573

Софийският градски съд, І гражданско отделение, 9-и състав, на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ съобщава, че има образувано гр. д. № 4318/2023 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата на стойност 98 700 лв. срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: София, район „Красна поляна“, ул. Суходолска № 135, както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

– Сумата в общ размер на 3500 лв., представляваща продажната цена на отчуждения недвижим имот, намиращ се в с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област, с административен адрес: ул. Десета № 009, а именно: незастроен урегулиран поземлен имот ІV-1113 с площ 530 кв. м.

– Сумата в размер на 71 200 лв., представляваща разликата от продажната цена на отчуждения лек автомобил, марка „Ленд“, модел „Ровер“, и цената на придобиване на МПС, описани в т. 4 и 10.

– Сумата в размер на 9000 лв., представляваща продажната цена на отчуждения лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530Д“, рама № WBANC71040B637057, с ДК № СВ9673КМ, дата на първоначална регистрация 16.03.2004 г., цвят: светлосив металик.

– Сумата в размер на 15 000 лв., представляваща продажната цена на отчуждения лек автомобил, марка „Ауди“, модел „Ку7“, рама № WAUZZZ4L67D020114.

Съгласно Определение № 9104 от 27.07.2023 г. по гр. д. № 4318/2023 г. по описа на СГС, І ГО, 9-и състав, съдът определя едномесечен срок считано от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, в който трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото, като предявят претенциите си пред СГС.

Гражданско дело № 4318/2023 г. по описа на СГС, І ГО, 9-и състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 4.04.2024 г. от 14 ч.

6574

Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 14-и състав, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 9463/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу X.X.X. в полза на държавата на незаконно придобито имущество, описано, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ и чл. 151 от ЗПКОНПИ:

1. Сумата в размер на 100 лв., равностойността, получена при продажбата на 300 дружествени дяла от капитала на „ЙАС трейдинг“ – ЕООД.

2. 550 000 бр. обикновени поименни акции от капитала на „Престиж Бизнес“ – АД, с парична равностойност в размер на 52 800 лв.

3. Сумата в размер на 100 лв., равностойността, получена при продажбата на 5 дружествени дяла от капитала на „Престиж бизнес 55“ – ЕООД.

4. Сумата в размер на 3000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“, с рег. № СА0545РС, рама № WAUZZZ8DZYA059989, двигател № AFB142721, дата на първа регистрация 20.10.1999 г., към момента на неговата продажба.

5. Сумата в размер на 12 000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Инсигния“, с рег. № СВ8081ВС, рама № W0LGM67H991014793, без номер, дата на първа регистрация 12.01.2009 г., собственост от 22.06.2017 г., към момента на неговата продажба.

6. Сумата в общ размер на 105 лв., представляваща вноски на каса от титуляря през 2012 г. по разплащателна сметка в левове IBAN BG 67 FINV 9150 1015 6413 00.

7. Сумата в общ размер на 105 лв., представляваща вноски на каса от трети лица през 2013 г. по разплащателна сметка в левове IBAN BG 67 FINV 9150 1015 6413 00.

8. Сумата в общ размер на 4967,83 лв., представляваща получени парични преводи през периода 2012 – 2018 г. чрез Western Union в „Юробанк България“ – АД.

9. Сумата в общ размер на 2894,62 лв., представляваща получени парични преводи през 2012 г. чрез Money Gram в „Юробанк България“ – АД.

10. Сумата в размер на 1000 евро с левова равностойност 1955,83 лв., представляваща паричен превод през 2016 г. чрез Western Union в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД.

11. Сумата в размер на 5 лв., представляваща вноска на каса от титуляря през 2014 г. в разплащателна сметка в левове BG 19 UBBS 8888 4000 7034 60.

12. Сумата в размер на 1365 лв., представляваща преводи от трето лице през 2013 г. в разплащателна сметка в левове BG 57 UNCR 7000 1521 0551 71.

13. Сумата в общ размер на 1825,58 лв., представляваща получени парични преводи през периода 2015 – 2017 г. чрез Money Gram в „УниКредит Булбанк“ – АД.

14. Сумата в размер на 117,34 лв., представляваща вноски на каса през 2016 г. в разплащателна сметка в евро BG 70 IABG 80981400 2004 01.

15. Сумата в размер на 269 172,67 лв., изтеглени на каса през 2016 г. от разплащателна сметка в левове BG 88 IABG 8098 1000 2004 01.

16. Сумата в размер на 108 216,07 лв., внесени на каса през 2017 г. в разплащателна сметка в евро BG 38 IORT 8048 1488 0922 00.

17. Сумата в размер на 489 699,89 лв., внесени на каса през 2017 г. в разплащателна сметка в щатски долари BG 03 IORT 8048 1188 0922 00.

18. Сумата в размер на 1 046 950 лв., изтеглени на каса през периода 2017 – 2018 г. от разплащателна сметка в левове BG 56 IORT 8048 1088 0922 00.

19. Сумата в размер на 60 лв., внесени на каса през 2015 г. в разплащателна сметка в левове BG 54 DEMI 9240 1000 1629 97.

20. Сумата в размер на 44 794,25 лв., изтеглени на каса през 2015 г. от разплащателна сметка в левове BG 54 DEMI 9240 1000 1629 97.

21. Сумата в размер на 730 000 лв., изтеглени на каса през 2016 г. от разплащателна сметка в левове BG 13 ВРВI 8898 1230 0265 95.

22. Сумата в размер на 105 лв., внесени на каса през 2015 г. в разплащателна сметка в левове BG 95 BPBI 7940 1081 9065 01.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

23. Сумата в размер на 15 100 лв., внесени на каса през 2014 г. в разплащателна сметка в левове BG 05 IABG 8098 1002 7011 00.

24. Сумата в размер на 1 000 779 лв., внесени на каса през периода 2014 – 2016 г. в разплащателна сметка в левове BG 45 IABG 8098 1002 7450 00.

25. Сумата в размер на 814 512 лв., изтеглени на каса през периода 2014 г. от разплащателна сметка в левове BG 45 IABG 8098 1002 7450 00.

26. Сумата в размер на 451 917,82 лв., внесени на каса през периода 21.10.2015 – 18.11.2015 г. в разплащателна сметка в щатски долари BG 89 IABG 098 1102 7450 00.

27. Сумата в размер на 1 259 900 лв., изтеглени на каса през 2013 г. от разплащателна сметка в левове BG 25 СЕСВ 9790 10Е8 1434 01.

Съгласно Определение № 7400 от 15.06.2023 г. по гр. д. № 9463/2021 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение, І – 14 състав, всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото в едномесечен срок считано от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на настоящото дело – гр. д. № 9463/2021 г. на СГС, I – 14 състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в настоящото обявление, има претенции, като посочи и в коя точка на настоящото обявление е описано имуществото.

Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 23.10.2023 г. от 11,40 ч.

6650

Варненският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 35 КМЧП във връзка с чл. 48, ал. 2 ГПК призовава по т. д. № 691/2021 г. ответното дружество „Ника Форчън Шипинг“ С.А. (Nika Fortune Shipping S.A.), регистрирано по законите на Панама, с рег. № 155621619, със седалище и адрес на управление: Панама, гр. Панама, улица 50, Глоубъл Плаза Тауър, ет. 20, апартамент D и Е, да се яви в едномесечен срок от обнародването на настоящата публикация в „Държавен вестник“ на адрес: Варна, пл. Независимост № 2, ет. 1, деловодство – търговско отделение, за да получи адресирани до него съдебни книжа, вкл. в превод на испански език, за предявени срещу него искове от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, ЕИК 130316140, седалище и адрес на управление: София, ул. Шипченски проход № 69, представлявано от генералния директор X.X.X., действащ чрез директора на клон ТП „Пристанище – Варна“ X.X.X., да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 200 232,01 лв. (двеста хиляди двеста тридесет и два лева и една стотинка), представляващи дължими пристанищни такси за кораба м/к „Ника Форчън“, собственост на ответника, за периода от 22.02.2019 г. до 5.10.2021 г., за което е издадена фактура № 2001128549/5.10.2021 г., ведно със законната лихва върху посочената главница считано от датата на завеждане на исковата молба в съда (6.10.2021 г.) до окончателното заплащане на задължението. Предупреждава призованото лице, че ако в указания срок не се яви да получи книжата, производството по делото ще продължи, като същите ще бъдат връчени на адвокат, назначен за особен представител на ответната страна.

6600

Софийският градски съд с решение от 4.08.2023 г. на основание чл. 595 и сл. ГПК във връзка с чл. 15 ЗПП вписва промени по ф. д. № 10918/2007 г. на ПП „Български демократичен център“, както следва: Вписва промяна в наименованието на политическата партия, като същото става „Бъдеще за родината“ с абревиатура „БР“. Вписва изменения и допълнения на устава. Заличава досегашните членове на Националния партиен съвет, Националния изпълнителен комитет и Националната контролна комисия, като вписва: Национално ръководство в състав: X.X.X. – председател; X.X.X. – секретар; X.X.X. – член; X.X.X. – член; X.X.X. – член; Национална контролна комисия в състав: X.X.X. – председател; X.X.X. – член, и X.X.X. – член. Партия „Бъдеще за родината“ ще се представлява от X.X.X. в качеството му на председател на Националното ръководство.

6622

Софийският градски съд на основание чл. 38, т. 5 във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗПП разпуска политическа партия „Либертас България“, регистрирана по ф. д. № 229/2009 г. на СГС, VІ-14 състав, със седалище гр. София и адрес: гр. София, ул. Христо Смирненски № 44, представлявана от X.X.X..

6623

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

23. – Управителният съвет на Асоциацията на геодезическите фирми, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.10.2023 г. от 12 ч. в София, хотел „Форум“, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на УС на АГФ за отчетния период – 1.01.2022 г. до 31.12.2022 г.; 2. отчетен доклад за дейността на КС на АГФ за отчетния период – 1.01.2022 г. до 31.12.2022 г.; 3. приемане на отчетните доклади на УС и КС на АФГ; 4. приемане на бюджета на асоциацията за 2023 г.; 5. промени в устава на асоциацията на геодезическите фирми; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6538

4. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции „БУЛ НОЗО“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 26.10.2023 г. от 17,30 ч. в София, ул. Димитър Моллов № 1, УМБАЛ „Света Анна“, в конферентния център на болницата при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през 2022 г.; 2. годишен финансов отчет за 2022 г.; 3. промени в устава на сдружението БАПКНИ „БУЛ НОЗО“; 4. освобождаване от отговорност на членовете на УС за досегашната им дейност и избор на следващ УС; 5. организационни въпроси; 6. разни. Материалите са на разположение в седалището на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден от 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6624

14. – Управителният съвет на СК „Тенис на маса „Комфорт“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.10.2023 г. от 17 ч. във Варна в Двореца на културата и спорта при следния дневен ред: 1. освобождаване на УС поради изтичане на мандата; 2. избор на нов УС; 3. разни. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден от 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6668

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб „Етър – 2000“, Велико Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 3, ал. 3 от раздел IV на устава на сдружението свиква общо събрание на „Тенис клуб „Етър – 2000“ на 9.10.2023 г. от 14 ч. във Велико Търново, ул. Седми юли № 27, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за изменение на устава на сдружението; 2. разни. Поканени за участие са всички членове на сдружението.

6572

Промени настройката на бисквитките