Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 1.IX

  • НАРЕДБА № 46 ОТ 30 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 29 МАЙ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА Виж повече
  • НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 13 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 20 АПРИЛ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 30 АПРИЛ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 41 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА Виж повече
Промени настройката на бисквитките