Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 5.IX

  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 31 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОБИЛИЗАЦИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА Виж повече
  • НАРЕДБА № 8121з-1060 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МАКСИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СЛУЖЕБНИ ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МВР Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИ В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ Виж повече
Промени настройката на бисквитките