Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 15.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-486 от 1 септември 2023 г.

за изменение на Заповед № РД-01-422 от 2.08.2023 г.

На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюции AP-CPH (23) 4 на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина нареждам:

1. В т. 1 на Заповед № РД-01-422 от 2.08.2023 г. (ДВ, бр. 71 от 2023 г.) думата „януари“ се заменя с „юли“.

2. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Министър: Хр. Хинков

6985

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-501 от 14 юли 2023 г.

На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 23 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо на сдружение „Асоциация наука за природата“ с вх. № 48-00-698 от 1.09.2022 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), писмо на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ – Плевен), с вх. № 48-00-698 от 10.11.2022 г. на МОСВ, с цел опазване на карстово езеро в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч, поради присъщите му рядкост, представителност и естетичност нареждам:

1. Обявявам природна забележителност „Лилов вир“ в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч, с площ 12,404 дка.

2. Природната забележителност включва поземлен имот с идентификатор 36511.17.85 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на с. Карлуково (м. Калето), община Луковит, област Ловеч, с площ 12,404 дка.

3. В границите на природната забележителност се забранява:

3.1. промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота;

3.2. строителство и поставяне на преместваеми обекти;

3.3. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;

3.4. влизане, преминаване и паркиране на моторни превозни средства;

3.5. търсене, проучване и добив на подземни богатства;

3.6. увреждане, унищожаване и изнасяне на карстови образувания;

3.7. депониране и временно съхранение на отпадъци;

3.8. отводняване на територията на природната забележителност;

3.9. други дейности, изменящи естествения облик на природната забележителност.

4. След влизането в сила на настоящата заповед РИОСВ – Плевен, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в КККР за землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч.

5. Природната забележителност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Ю. Попов

6889

 

ЗАПОВЕД № РД-502 от 14 юли 2023 г.

На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 23 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо на сдружение „Асоциация наука за природата“ с вх. № 48-00-698 от 1.09.2022 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), писмо на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ – Плевен), с вх. № 48-00-698/10.11.2022 г. на МОСВ, с цел опазване на карстово езеро в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч, поради присъщите му рядкост, представителност и естетичност нареждам:

1. Обявявам природна забележителност „Цочов вир“ в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч, с площ 9,017 дка.

2. Природната забележителност включва поземлен имот с идентификатор 36511.19.135 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на с. Карлуково (м. Проходния), община Луковит, област Ловеч, с площ 9,017 дка.

3. В границите на природната забележителност се забранява:

3.1. промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота;

3.2. строителство и поставяне на преместваеми обекти;

3.3. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;

3.4. влизане, преминаване и паркиране на моторни превозни средства;

3.5. търсене, проучване и добив на полезни богатства;

3.6. депониране и временно съхранение на отпадъци;

3.7. увреждане, унищожаване и изнасяне на карстови образувания;

3.8. отводняване на територията на природната забележителност;

3.9. други дейности, изменящи естествения облик на природната забележителност.

4. След влизането в сила на настоящата заповед РИОСВ – Плевен, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в КККР за землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч.

5. Природната забележителност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Ю. Попов

6890

 

ЗАПОВЕД № РД-541 от 28 юли 2023 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 3 и 5 и чл. 42, ал. 1 и 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и предложения на Община Сандански (писмо с вх. № 08-00-1145 от 10.11.2022 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на РИОСВ – Благоевград (писмо с вх. № 08-00-1145 от 9.03.2023 г. на МОСВ), и стартирана процедура (писмо с изх. № 08-00-1145 от 4.04.2023 г. на МОСВ) за намаляване площта и промяна в режима на дейностите на природна забележителност (ПЗ) „Мелнишки пирамиди“, обявена със Заповед № 2607 от 14.12.1960 г. на председателя на Главното управление на горите (бр. 5 от 1961 на в. „Известия“), изменена със Заповед № 156 от 11.04.1978 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда (КОПС) при Министерския съвет (МС) (ДВ, бр. 36 от 1978 г.), нареждам:

I. Намалявам с 10,76 дка площта на ПЗ „Мелнишки пирамиди“ посредством изключване на поземлени имоти с идентификатори 47754.2.145 и 47754.2.4 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград, поради обстоятелството, че същите представляват „стадион“ и „горски ведомствен път“, които не притежават консервационна значимост и в които няма предмет на опазване (скални пирамиди с пясъчни склонове и със забележителна форма и размери), послужили като фактическо основание за обявяване на природната забележителност, поради което същите не изпълняват предназначението си като част от защитената територия и следва да бъдат изключени от нея.

Природната забележителност в границите, определени с настоящата заповед е с обща площ 11 645,24 дка.

II. Променям режима на дейностите в ПЗ „Мелнишки пирамиди“, определени в т. 1 – 5 от Заповед № 156 от 11.04.1978 г. на председателя на КОПС при МС (ДВ, бр. 36 от 1978 г.), с цел допускане извършването на археологически проучвания, консервация и реставрация на обектите на културното наследство съгласно Закона за културното наследство, актуализиране и прецизиране на съществуващите режими на дейност и привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба, както следва:

„В границите на природната забележителност се забранява:

1. нарушаване на целостта на скалните образувания и други дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност;

2. промяна в естествения облик на местността с изключение на дейности, свързани с извършването на археологически проучвания, консервация и реставрация на обектите на културното наследство съгласно Закона за културното наследство, при условие че при същите не се нарушава предметът на опазване на защитената територия – скални пирамиди с пясъчни склонове и със забележителни форми и размери;

3. поставяне на преместваеми обекти;

4. строителство, с изключение на:

– поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи пътища и други съоръжения на техническата инфраструктура;

– поддръжка и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура, при условие че не се нарушава предметът на опазване на защитената територия – скални пирамиди с пясъчни склонове и със забележителни форми и размери;

– изграждане на нови и/или ремонт, реконструкция на съществуващи противоерозионни съоръжения и провеждане на противоерозионни мероприятия при доказана необходимост и в случай че не се засяга предметът на опазване на защитената територия – скални пирамиди с пясъчни склонове и със забележителни форми и размери;

5. промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземлените имоти;

6. търсене, проучване и добив на подземни богатства;

7. внасяне на неместни растителни и животински видове;

8. движение на МПС, мотоциклети, АТВ, УТВ и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии, с изключение на движение при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни, охранителни и спасителни дейности и дейности по поддръжка на съществуваща инфраструктура;

9. къмпингуване, бивакуване и палене на огън;

10. убиване, улавяне, преследване и нараняване на диви животни и взимане на техните малки, събиране и вземане на яйца от птици, както и разрушаване на гнездата и леговищата, с изключение на дивеч по смисъла на Закона за лова и опазване на дивеча;

11. паша.“

III. След влизане в сила на настоящата заповед Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград, да предприеме необходимите действия по отразяване на промените в границата на защитената територия в КККР за землището на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград.

IV. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: П. Димитров

6891

 

ОБЩИНА АКСАКОВО

РЕШЕНИЕ № 58.22 от 31 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 и 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25, т. 1 от ЗАТУРБ Общинският съвет – Аксаково, реши:

Изменя свое Решение № 9.2.2 от 14.03.2000 г. (ДВ, бр. 94 от 2000 г.) в частта му относно границите на околовръстния полигон на с.о. Лозите, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, като увеличава площта му с 1011 кв. м, представляващи реално обособена част от имот 37099.55.53 по КККР на с. Кичево, община Аксаково, област Варна, посочена с червен цвят в проекта, изработен от инж. X.X. – правоспособно по смисъла на ЗКИР лице, която е неразделна част от настоящото решение.

На основание чл. 25, т. 3 от ЗАТУРБ решението влиза в сила след обнародването в „Държавен вестник“.

Председател: Св. Добрева

6974

ОБЩИНА РАДНЕВО

РЕШЕНИЕ № 960 от 31 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският съвет – Раднево, одобрява проекта за частично изменение на общия устройствен план на община Раднево (ОУПО Раднево) за поземлен имот с идентификатор 31293.2.88, местност Лозята по кадастралната карта на землище с. Знаменосец, община Раднево, област Стара Загора.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез Общинския съвет – Раднево, до Административния съд – Стара Загора.

За председател: М. Митев

6994

3. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-68 от 8.09.2023 г. за обект: „Извършване на ремонтно-възстановителни работи с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT – T) тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+487 в нормативна експлоатационна пригодност“, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

7000

88. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Кърджали, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с № С230009-091-0000726 от 8.09.2023 г. възлага на: „БТ 96“ – ЕООД, идентификационен номер на ЮЛ/ЕТ 205264568, адрес по чл. 8 от ДОПК: София, ж.к. Манастирски ливади, ул. Казбек № 35, вх. А, ет. 7, ап. 31, адрес за кореспонденция: същият, представлявано от X.X.X., следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 40909.15.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-66 от 18.10.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-09-291 от 14.12.2011 г. на началника на СГКК – Кърджали, образуван от имот със стар идентификатор: 40909.15.41, номер от предходен план: част от 40909.15.41 от кв. 15, съгласно одобрен с протокол № 7 и Решение № 14 от 28.04.2010 г. на ЕСУТ ПУП – ПЗ, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 1.07.2015 г. с площ 877 кв. м, намиращ се в гр. Кърджали, м. Ерана, с трайно предназначение на територията: земеделска, а съгласно скица на поземления имот с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при граници на имота по кадастрална карта: имоти с идентификатори: № 40909.27.4, № 40909.15.42, № 40909.15.43, № 40909.15.46, № 40909.15.44, № 40909.15.47, № 40909.15.48, № 40909.15.49, № 40909.15.50, № 40909.15.51, № 40909.15.31, № 40909.15.52 и № 40909.15.45, за сумата от 19 050 лв. Недвижимият имот се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

7001

52. – „Булгартрансгаз“ – ЕАД, в качеството си на инвеститор на обект „Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ – надземна част“ на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като наследници на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 81400.86.267, намиращ се в землището с. Чирен, община Враца, област Враца, за постановяването на Решение № 359 от 11.05.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6980

458. – Община Аксаково на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 58.23 от 29.06.2023 г. Общинският съвет – Аксаково, е одобрил проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Кабелна линия 20 kV от съществуващ желязорешетъчен стълб на ВЕЛ 20 kV „Осеново“ до трафопост тип БКТП 1000 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 37099.19.41 в з-ще с. Кичево, община Аксаково, област Варна“, с териториален обхват имот с идентификатор 37099.19.63 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост на община Аксаково, като площта на сервитута е 0,276 дка. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред Административния съд – Варна.

6975

458а. – Община Аксаково на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 58.24 от 29.06.2023 г. Общинският съвет – Аксаково, е одобрил проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Изграждане на нова КЛ 20 kV от нов СРС от ЕП 20 kV „Роса“ (ново име „Акация“) срещу ПИ 32278.38.366 до нов БКТП 20/0,4 kV в ПИ 32278.38.366, м. Узун мера, гр. Игнатиево, община Аксаково“, с териториален обхват: имоти с идентификатори 32278.50.108 и 32278.50.257, и двата с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, и имот с идентификатор 32278.50.181 с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“ – държавна публична собственост, с площ на сервитута 0,160 дка. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред Административния съд – Варна.

6976

90. – Община Долна баня на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за местен път в проектни кадастрални единици 22006.108.140 и 22006.108.143 по КККР на гр. Долна баня, м. Саръмеше, община Долна баня, Софийска област. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация на третия етаж в техническата служба. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация на адрес: гр. Долна баня, п.к. 2040, Софийска област, община Долна баня, ул. Търговска № 134, e-mail: obshtinadb@abv.bg.

6977

25. – Община Долни Дъбник на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 583 от протокол № 48 от 31.08.2023 г. е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за присъединяване на „Сграда с друго предназначение“ в поземлен имот 290012, местност I стопански двор в землището на гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен. Проектът се намира в стая № 19 на общината и може да бъде прегледан в дните от понеделник до петък от 9 до 11 ч. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6995

418. – Община Карлово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1365 от 14.08.2023 г. на Общинския съвет – Карлово, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на кабелна линия 110 kV от повишаваща подстанция на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 10291.64.227 през ПИ с идентификатор 10291.64.284 и ПИ с идентификатор 10291.64.280 до ПИ с идентификатор 10291.64.1 (подстанция), местност Тарла Топрак, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ведраре, община Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда трасето на кабелна линия 110 kV от повишаваща подстанция на фотоволтаичната централа да се прокара през ПИ с ид. 10291.64.1 с НТП „За машиностроителната и машинообработващата промишленост“ – собственост на обществени организации, ПИ с ид. 10291.64.280 с НТП „За електроенергийно производство“ – частна собственост, и ПИ с ид. 10291.64.284 с НТП „За електроенергийно производство“ – частна собственост, местност Тарла Топрак, по КККР на с. Ведраре съгласно нанесените цветово означение и коти в черно на графичната част на ПУП – ПП. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.

6992

3. – Община Перущица на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 62, взето с протокол № 6 от 24.08.2023 г. на Общинския съвет – Перущица, е одобрен „Проект за подробен устройствен план – парцеларен план ПУП – ПП за велоалея от края на регулацията на гр. Перущица до път за „Червената църква“ в землището на гр. Перущица, община Перущица, преминаваща през ПИ с ид. 55909.99.957 и 55909.270.613 по КККР на гр. Перущица, област Пловдив“. Проектът е на разположение в сградата на Община Перущица, ул. Отец Паисий № 2, дирекция САБХДЕП, ет. 3, стая № 9, и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица всеки работен ден от 8 до 17 ч. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват административния акт пред Административния съд – Пловдив.

6993

55. – Община Пловдив на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура: „Уличен водопровод по общински път с ид. 56784.258.549 до УПИ 258.654, жил. застр., и УПИ 258.656, жил. застр., по КККР на гр. Пловдив, местност Терзиите, район „Западен“. Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая 6. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до Община Пловдив.

7019

8. – Община Силистра на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 50 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Силистра, е одобрен проект: „Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на кабелна линия 1 kV от СБС № 12, част от клон „Б“ на ТП „Космос“, гр. Силистра, в ПИ с идентификатор 66425.501.3014 (улица) до новомонтирана разпределителна кабелна кутия в ПИ с идентификатор 66425.504.202 (полски път) на границата с ПИ с идентификатор 66425.504.142 (собственост на възложителя) в местност Меджиди табия по КККР на гр. Силистра“. Проектът е изложен за запознаване в Община Силистра, стая № 216. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Силистра до Административния съд – Силистра.

6978

63. – Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 1096 от протокол № 43 от 31.07.2023 г. на Общинския съвет – Созопол, е одобрено: 1. ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план регулация и застрояване) в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.14.98 по КККР на гр. Созопол, като част от ПИ се урегулира и се обособява един нов УПИ I, отреден „за техническа инфраструктура“, с градоустройствени параметри на застрояване за охранителна зона „Б“ по ЗУЧК, както следва: Hмакс. – до 10,0 м, Пзастр. – до 80 %, Кинт. – до 2,0, и Позел. – минимум 20 %; 2. ПУП – ПП за трасета за линейните обекти и съоръжения на техническата инфраструктура – нов пълнещ тръбопровод, довеждащ тръбопровод, водопроводно отклонение от новия довеждащ тръбопровод за питейно водообезпечаване на вилна зона „Куку баир“ и път за достъп до новообразувания УПИ I; 3. Общинският съвет – Созопол, допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от АПК въз основа на следните мотиви: да се осигури по-високо качество на живот и здраве на гражданите и в защита на особено важни обществени интереси като свързан със социално-икономическото развитие на общността и за задоволяване на значими и неотложни нужди на населението на община Созопол. Проектът за ПУП – ПРЗ и ПУП – ПП се намират в Община Созопол, дирекция УТИПЕП, пл. Хан Крум № 2, ет. 2, стая № 29, и може да се разгледат от заинтересуваните лица. Като общински обект от първостепенно значение решението може да се обжалва по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6997

Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 531/2023 г. по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу разпоредбата на чл. 32б, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на околната среда в община Вършец, приета с Решение № 80 от протокол № 10 от 29.03.2012 г. на Общинския съвет – Вършец, доп. с Решение № 283 по протокол № 28 от 19.04.2013 г., изм. с Решение № 91 по протокол № 3 от 29.12.2015 г., изм. с Решение № 259 по протокол № 12 от 30.06.2016 г., изм. с Решение № 260 по протокол № 12 от 30.06.2016 г., доп. и изм. с Решение № 614 по протокол № 47 от 19.09.2018 г., доп. и изм. с Решение № 207 по протокол № 21 от 16.02.2021 г. на Общинския съвет – Вършец. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – Вършец, чрез председателя и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 531/2023 г. е насрочено за 27.10.2023 г. от 10 ч.

6988

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. д. № 1020/2023 г. по протест, подаден от X.X. – прокурор в Окръжната прокуратура – София. Оспорва се като незаконосъобразна – приета без материална компетентност и при съществено нарушение на административнопроизводствените правила – Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Пирдоп, приета с Решение № 37 по протокол № 4 от 30.03.2023 г. от Общинския съвет – Пирдоп. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 22.11.2023 г. от 10 ч.

6979

Плевенският окръжен съд призовава Фара Шакуур, гражданин на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 8.11.1991 г., в момента с неизвестен адрес по делото, в качеството му на ответник по гр. д. № 144/2023 г. по описа на Плевенския окръжен съд, образувано по предявени от „Кей Би Си Банк България“ – ЕАД, гр. София, ЕИК 831558413 (сега „Обединена българска банка“ – АД, гр. София, ЕИК 000694959), искове с правно основание чл. 432 от ТЗ във връзка с чл. 79, ал. 1 и чл. 86 от ЗЗД, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в гражданското деловодство на Плевенския окръжен съд с адрес: гр. Плевен, ул. Димитър Константинов № 25, за връчване на книжата по делото за отговор по чл. 131 ГПК и да посочи съдебен адресат в страната, в противен случай делото ще се разгледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК чрез назначаване на особен представител.

6989

Плевенският окръжен съд призовава X.X.X. Сейе Фасънлоу, гражданка на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, родена на 1.07.1992 г., в момента с неизвестен адрес по делото, в качеството й на ответница по гр. д. № 235/2023 г. по описа на Плевенския окръжен съд, образувано по предявени от „Кей Би Си Банк България“ – ЕАД, гр. София, ЕИК 831558413 (сега „Обединена българска банка“ – АД, гр. София, ЕИК 000694959), искове с правно основание чл. 432 от ТЗ във връзка с чл. 79, ал. 1 и чл. 86 от ЗЗД, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в гражданското деловодство на Плевенския окръжен съд с адрес: гр. Плевен, ул. Димитър Константинов № 25, за връчване на книжата по делото за отговор по чл. 131 ГПК и да посочи съдебен адресат в страната, в противен случай делото ще се разгледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК чрез назначаване на особен представител.

6990

Районният съд – Поморие, гражданско отделение, ІV състав, призовава Ренате Фиринг, родена на 28.12.1970 г., сега с неизвестен адрес, да се яви в Районния съд – Поморие, в двуседмичен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея, разпореждане по чл. 131 от ГПК като ответник по гр.д. № 20232160100229/2023 г. по описа на съда, заведено от X.X.X., предмет на делото – делба. В случай че не се яви да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще й назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

6998

Разложкият районен съд уведомява Хулио Сориано Мирада, испански гражданин, роден на 4.05.1945 г., с паспорт № 40802537-Н, издаден на 13.07.1999 г., адрес: Испания, Лейда, ул. Каталуня № 16, 2, 2, адрес в България: гр. Банско, ул. Глазне № 5, Грандхотел „Банско“, ет. 2, ап. С21, и Максимо Минямберс Галилеа, испански гражданин, роден на 31.12.1945 г., с паспорт № 40812718-Т, издаден на 23.10.2003 г., адрес: Испания, Лейда, ул. Каталуня № 16, 2, 2, адрес в България: гр. Банско, ул. Глазне № 5, Грандхотел „Банско“, ет. 2, ап. С21, че срещу тях е предявен иск с правно основание чл. 38 от ЗУЕС и е заведено гр.д. № 779/2021 г. Указва на ответниците Хулио Сориано Мирада, испански гражданин, роден на 4.05.1945 г., с паспорт № 40802537-Н, издаден на 13.07.1999 г., адрес: Испания, Лейда, ул. Каталуня № 16, 2, 2, адрес в България: гр. Банско, ул. Глазне № 5, Грандхотел „Банско“, ет. 2, ап. С21, и Максимо Минямберс Галилеа, испански гражданин, роден на 31.12.1945 г., с паспорт № 40812718-Т, издаден на 23.10.2003 г., адрес: Испания, Лейда, ул. Каталуня № 16, 2, 2, адрес в България: гр. Банско, ул. Глазне № 5, Грандхотел „Банско“, ет. 2, ап. С21, че може в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да получат книжата по делото в канцеларията на Районния съд – Разлог, стая № 4, както и да посочат адрес в страната, на който да бъдат призовани по делото.

6991

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

89. – Управителният съвет на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 2 от устава свиква общо събрание на 26.10.2023 г. (четвъртък) от 12 до 17 ч. в хотел „Хилтън София“, зала „Алеко 1+2“, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението за 2022 г.; проект за решение: общото събрание приема отчета за дейността на сдружението за 2022 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2022 г.; проект за решение: общото събрание приема годишния счетоводен отчет на сдружението за 2022 г.; 3. приемане на бюджета на сдружението за 2023 г. и бюджета за 2024 г.; проект за решение: общото събрание приема бюджета за 2023 г. и бюджета за 2024 г.; 4. предложение за промени в устава на сдружението; проект на решение: общото събрание приема промените в устава на сдружението; 5. избор на управителен съвет и председател на управителния съвет; проект за решение: общото събрание освобождава от отговорност досегашните членове на управителния съвет и избира нови членове на управителния съвет и председател; 6. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощен представител. Подробните писмени материали по дневния ред са на разположение в седалището на сдружението. Юридическите членове на сдружението се легитимират чрез удостоверение за актуално състояние. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място един час по-късно и при същия дневен ред. Обявата за общото събрание е поставена и на мястото за обявления в сградата, където се намира офисът на сдружението – София, бул. Витоша № 47.

7002

1. – Управителят на сдружение с нестопанска цел Фондация „Корен“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.10.2023 г. от 18 ч. в София, ул. Проф. X.X. № 10, при следния дневен ред: 1. промени в устава на Фондация „Корен“; 2. промени в управителния съвет (УС); 3. избор на председател на управителния съвет (УС); 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото място и при същия дневен ред.

7012

23. – Управителният съвет на сдружение „Черноморска брегова асоциация“, Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 27.10.2023 г. (петък) от 16 ч. във Варна, ул. Петко Каравелов № 3, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове и освобождаване на членове на сдружението и на управителния съвет; 2. приемане на промени в устава на сдружението; 3. план на дейността за новия отчетен период; 4. разни/други. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението и онлайн. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

7018

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Железничарски плувен клуб „Младост – 91“, Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.10.2023 г. в 13 ч. в гр. Пловдив, ул. Отец Паисий № 31, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Железничарски плувен клуб „Младост – 91“; 2. освобождаване от отговорност на председателя на УС; 3. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет; 4. избор на председател и членове на управителния съвет на сдружението; 5. обсъждане на постъпили молби; 6. приемане на нов устав на сдружението във връзка с настъпилите промени; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

7011

5. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство – „X.X. 1“ – с. Мечка, област Плевен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.10.2023 г. в 9 ч. в салона на Народно читалище „Пробуда 1927 г. – с. Мечка“ при следния дневен ред: 1. освобождаване и приемане на членове на сдружение „Училищно настоятелство – „X.X. 1“; 2. приемане на отчет за дейността на сдружението през 2022 г.; 3. приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2022 г.; 4. избор на председател на сдружение „Училищно настоятелство – „X.X. 1“; 5. избор на управителен съвет на сдружение „Училищно настоятелство – „X.X. 1“. При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред.

6981

Промени настройката на бисквитките