Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 111 от 21.XII

  • НАРЕДБА ЗА ЕДИНЕН РЕГИСТЪР И КАДАСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗГОТВЯНЕТО И ВОДЕНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ БАЛАНС НА ЗАПАСИТЕ, РЕГИСТЪРА НА ОТКРИТИЯТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ КАДАСТЪР НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА № 28 ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪБИРАНА ОТ БАНКИТЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕЗГРАНИЧНИ ПРЕВОДИ И ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 59 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2004 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Виж повече
  • НАРЕДБА № 26 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА СДЕЛКИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ КЪЩИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 7 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА Виж повече
  • УКАЗ № 337 ОТ 09.12.1999 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ЛЕОНИД КЕРЕСТЕДЖИЯНЦ-ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 345 ОТ 17.12.1999 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ АГЕНТ Виж повече
Промени настройката на бисквитките