Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-47-43 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 266, ал. 1 ЗЗД във връзка с протокол на държавна приемателна комисия от 13.II.2002 г. и удостоверение изх. № 165 от 12.III.2002 г. на ПК - гр. Червен бряг, нареждам:

1. Да бъде частично преработен влезлият в сила план за земеразделяне на землище с. Глава, община Червен бряг, област Плевен, масиви № 23, 24, 25, 100, 117, 271, 272 и 281, с обща площ 935,3 дка.

2. Заповедта изменя заповед № РД-47-12 от 4.III.2002 г.

3. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

За министър: Б. Боев

35457

 

ЗАПОВЕД № РД-47-44 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 266, ал. 1 ЗЗД във връзка с протокол на държавна приемателна комисия от 10.I.2002 г. и становище на ПК - гр. Криводол, нареждам:

1. Да бъде частично преработен влезлият в сила план за земеразделяне на землище с. Градешница, община Криводол, област Враца, в масиви № 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 21, 23, 28, 30, 33, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 75, 76, 87, 88, 91, 92, 93, 96 и 112, с обща площ 746 дка.

2. Заповедта допълва и изменя заповед № РД-46-1961 от 23.ХI.1998 г.

3. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

За министър: Б. Боев

35458

 

ЗАПОВЕД № РД-47-45 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 266, ал. 1 ЗЗД във връзка с протоколи на държавна приемателна комисия от 26.II.2001 г. и 4.II.2002 г. и писмо изх. № 117 от 11.II.2002 г. на ПК - гр. Исперих, нареждам:

1. Да се преработи частично планът за земеразделяне на землището на с. Подайва, община Исперих, област Разград, в частта на масиви № 22, 26, 28, 30, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 69 и 70, с обща площ на преработката 562,72 дка.

2. Заповедта изменя и допълва заповеди № РД-46-507 от 25.IV.2000 г. и № РД-46-1248 от 3.VII.2001 г.

3. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

За министър: Б. Боев

35459

 

ЗАПОВЕД № РД-47-46 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 266, ал. 1 ЗЗД във връзка с протокол на държавна приемателна комисия от 14.III.2002 г. и писмо вх. № 08-1115 от 25.IV.2002 г. на ПК - гр. Трън, нареждам:

1. Да се преработи частично планът за земеразделяне на землището на с. Слишовци, община Трън, област Перник, в частта на: масив № 2, парцели 2, 3, 12 и 13, масив № 3, парцели 6, 14, 28, 31, 32, 33, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 93, 97, 101, 102, 103 и 112, масив № 4, парцели 5, 12, 13, 14 и 17, масив № 5, парцели 9, 12, 26, 27, 33, 34, 42, 48 и 49, масив № 6, парцели 1 и 5, масив № 8, парцели 22, 25, 27, 28 и 36, с обща площ на преработката 440,603 дка.

2. Заповедта изменя и допълва заповед № РД-46-294 от 27.I.2001 г.

3. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

За министър: Б. Боев

35460

 

ЗАПОВЕД № РД-47-47 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 266, ал. 1 ЗЗД във връзка с протокол на държавна приемателна комисия от 4.III.2002 г. и писмо изх. № 139 от 6.III.2002 г. на ПК - Сливен, нареждам:

1. Да се преработи частично планът за земеразделяне на землището на с. Сборище, община Твърдица, област Сливен, в частта на: масив № 158, парцели 9, 53 и 54; масив № 275, парцел 4; масив № 65, парцели 1 и 2; масив № 96, парцел 3, масив № 229, парцел 49 и ОКЕ 232 и картата на съществуващите стари реални граници на землището на с. Сборище, община Твърдица, област Сливен, в частта на: масив № 58, парцели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10 и 11; масив № 15, парцели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 13, ОКЕ 145, ОКЕ 148, ОКЕ 150 и ОКЕ 683, с обща площ на преработката 166,158 дка.

2. Заповедта изменя и допълва заповед № РД-46-1235 от 2.VII.2001 г.

3. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

За министър: Б. Боев

35461

 

ЗАПОВЕД № РД-47-48 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с одобрен протокол от 6.III.2002 г. на комисия, назначена със заповед № РД-46-115 от 2002 г., нареждам:

1. Да се преработи частично планът за земеразделяне на землището на гр. Цар Калоян, област Разград, в частта на: масив № 28, парцели 3 и 4; масив № 71, парцели 9, 10 и 11; масив № 105, парцел 3; масив № 184, парцел 58; масив № 236, парцели от 1 до 4; масив № 237, парцели от 1 до 3; масив № 238, парцели от 1 до 11; масив № 243, парцели от 1 до 35; масив № 244, парцели от 21 до 24; масив № 245, парцели от 1 до 10; масив № 246, парцели 1 и от 4 до 17; масив № 249, парцели от 1 до 17; масив № 254, парцели от 1 до 12; масив № 276, парцели от 1 до 19; масив № 305, парцели 1 и от 4 до 19; масив № 315, парцели от 6 до 11; масив № 317, парцел 15; масив № 318, парцели от 16 до 30, масив № 322, парцели 1 и от 3 до 10; масив № 330, парцели 21 и 48; масив № 354, парцели 1 и от 3 до 13; масив № 357, парцели от 1 до 23 и ОКЕ 776, с обща площ 1072,7 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

За министър: Б. Боев

35462

ЗАПОВЕД № РД-47-49 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде частично преработен влезлият в сила план за земеразделяне на землището на Лом, област Монтана, масив № 284 и КЕ 215 и 216, с обща площ 50 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

За министър: Б. Боев

35463

 

ЗАПОВЕД № РД-47-50 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде частично преработен влезлият в сила план за земеразделяне на землището на с. Сливата, община Лом, област Монтана, в масив № 51 с площ 10 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ДВЗЗГЗГФ”.

За министър: Б. Боев

35464

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-49 от 31 май 2002 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на X.X.X., ЕГН **********, да открие от учебната 2002/2003 г. Частен професионален колеж по мениджмънт - гр. Сливен, пл. Свобода 4, ет. 3, кабинет, хранилище, учебни стаи № 32, 36 и 37. Училището организира обучение по професията “Икономист-мениджър”, специалност “Икономика и мениджмънт”, за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация, с прием на ученици след завършено средно образование и срок на обучение до две години. Училището има право да издава свидетелство за професионална квалификация.

Училището се управлява и представлява от X.X.X..

Министър: Вл. Атанасов

35868

 

ЗАПОВЕД № РД-14-50 от 31 май 2002 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на ЕТ “X.X. - 98”, регистриран с решение № 6393 от 10.IХ.1998 г. по ф. д. № 3861/98 на Пловдивския окръжен съд, идентификационен код по БУЛСТАТ № 115274773Е, със седалище Пловдив, представляван от X.X.X., да открие от учебната 2002/2003 г. Частна професионална гимназия “X.X.X.” - Пловдив, ул. Филип Македонски 29, ет. 3, стаи № 306, 314, 316, 322, 323, 325. Училището организира обучение по професията “Техник на компютърни системи”, специалност “Програмно осигуряване”, за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, свидетелство за завършено основно образование, диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

Училището се управлява и представлява от X.X.X., ЕГН **********.

Министър: Вл. Атанасов

35869

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № ЛС-04-160 от 31 май 2002 г.

На основание § 58, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр. 70 от 1998 г.), в допълнение на Заповед № ЛС-03-1190 от 1998 г. (ДВ, бр. 96 от 1998 г.), Заповед № ЛС-И-19-08 от 1998 г. (ДВ, бр. 109 от 1998 г.), Заповед № ЛС-03-973 от 1999 г. (ДВ, бр. 55 от 1999 г.), Заповед № ЛС-03-1857 от 1999 г. (ДВ, бр. 92 от 1999 г.), Заповед № ЛС-03-2374 от 1999г . (ДВ, бр. 14 от 2000 г.), Заповед № ЛС-03-194 от 2000 г. (ДВ, бр. 18 от 2000 г.), Заповед № ЛС- 03-2718 от 2000 г. (ДВ, бр. 67 от 2000 г.), Заповед № ЛС-03-4455 от 2000 г. (ДВ, бр. 97 от 2000 г.), Заповед № ЛС-04-77 от 2001 г.(ДВ, бр. 48 от 2001 г.),Заповед № ЛС-04-126 от 2001 г (ДВ, бр. 68 от 2001 г.), Заповед № ЛС-04-193 от 2001 г. (ДВ, бр. 90 от 2001 г.), Заповед № ЛС-04-236 от 2001 г. (ДВ, бр. 10 от 2002 г.) и Заповед № ЛС-04-129 от 2002 г., утвърждавам допълнителен списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производство по несъстоятелност по Търговския закон:

X.X.X. от София, ул. Хемус 28, вх. Б, тел. 72 30 58, ЕГН **********, икономист

X.X.X. от Враца, бул. Н. Войводов 42, вх. А, ап. 16, ЕГН **********, икономист

X.X.X. от Ямбол, ул. Независима България 34А, ЕГН **********, икономист

X.X.X. от София, ул. Константин Иречек 19 - 21, тел. 954 99 87, ЕГН **********, икономист

X.X.X. от Сливен, ул. Пушкин 49, ЕГН **********, юрист

X.X.X. от с. Владая, ул. Плиска 12А, тел. 952 37 21, ЕГН **********, юрист

X.X.X. от София, бул. Никола Вапцаров, бл. 37, ап. 5, ЕГН **********, юрист

X.X.X. от Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 328, вх. Б, ап. 1, тел. 83 66 44; 048/845 241, ЕГН **********, юрист

X.X.X. от София, ж.к. Дървеница, ул. Жеко Войвода 33, тел. 74 35 64; 088 246 733, ЕГН **********, икономист

X.X.X. от Банкя, ул. Търнов рид 28, тел. 958 25 77; 989 76 97, ЕГН **********, икономист

X.X.X. от София, бул. Г. М. Димитров, бл. 89, тел. 088 519 633, ЕГН **********, икономист

X.X.X. от София, ж.к. Красно село, бл. 189, вх. Ж, ет. 3, ап. 12, ЕГН **********, икономист

X.X.X. от София, ул. Шипченски проход 23, вх. Б, тел. 02435328; 088 669 599, ЕГН **********, икономист

X.X.X. от София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Делян Белишки, бл. 6, тел. 088 519 630, ЕГН **********, юрист

X.X.X. от Бургас, ул. Патриарх Евтимий 113, ЕГН **********, юрист

X.X.X. от Русе, ул. Панайот Хитов 7, ЕГН **********, юрист

X.X.X. от София, кв. Витоша, бл. 1, ап. 16, тел. 088 451 245, ЕГН **********, икономист.

Министър: Ант. Станков

34514

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РАЗРЕШЕНИЕ № 141 от 20 декември 2001 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ “Склаве - Виногради”, разположена в землищата на селата Склаве и Виногради, община Сандански, област Благоевград

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 56 от 22.11.2001 г. разрешавам на “Ла Рош - България” - ООД, гр. Сандански - титуляр на разрешението, регистрирано с решение № 2198 от 4.VII.2001 г. на Благоевградския окръжен съд по ф. д. № 2351/99, вписано в регистъра за търговските дружества под № 294, том 128/145, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Банска 7, ет. 2, ап. 4, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ “Склаве - Виногради”, разположена в землищата на селата Склаве и Виногради, община Сандански, област Благоевград, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 13,1 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 7 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., неразделна част от договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по търсенето и проучването, както и правата и задълженията на титуляря на разрешението се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма - неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

Министър: Д. Арсенова

35441

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 140 от 31 януари 2002 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Картал тепе”, разположена в землището на с. Динката, община Лесичово, област Пазарджик

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с ал. 1, чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 2 от 17 януари 2002 г. разрешавам на “ВРИС” - ЕООД, Пазарджик - титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение № 2907 от 7.ХI.1994 г. на Пазарджишкия окръжен съд, вписано в регистър 1 на търговските дружества, том I, стр. 28, партида 925, по ф. д. № 2356/94, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 23, ет. 3, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Картал тепе”, разположена в землището на с. Динката, община Лесичово, област Пазарджик, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,22 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 19 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г. към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма - неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

35440

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 142 от 31 януари 2002 г.

за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ “Белата мура”, разположена в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 2 от 17.I.2002 г. разрешавам на “Ла Рош - България” - ООД, гр. Сандански - дружество, регистрирано с решение № 2198 от 4.VII.2001 г. на Благоевградския окръжен съд, вписано в регистъра на търговските дружества, том 12/145, регистър 10, № 294 по ф.д. № 2351/99, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Банска 7, да извърши за своя сметка проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта “Белата мура”, разположена в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,10 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 4 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма - неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

35442

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 143 от 31 януари 2002 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ “Света Петка”, разположена в землището на с. Бождово, община Сандански, област Благоевград

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 2 от 17.I.2002 г. разрешавам на “Ла Рош - България” - ООД, гр. Сандански - дружество, регистрирано с решение № 2198 от 4.VII.2001 г. на Благоевградския окръжен съд, вписано в регистъра на търговските дружества, том 12/145, регистър 10, № 294 по ф.д. № 2351/99, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Банска 7, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта “Света Петка”, разположена в землището на с. Бождово, община Сандански област Благоевград, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 1,0 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 4 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по търсенето и проучването, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на търсещите и проучвателните работи и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма - неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

Министър: Д. Арсенова

35443

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 144 от 6 февруари 2002 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Ошане”, разположена в землището на с. Ошане, община Белоградчик, област Видин

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл.  39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 4 от 31.I.2002 г. разрешавам на “Вида трейс” - АД, Видин - титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение № 263 от 28.VI.2000 г. на Видинския окръжен съд и вписано в регистъра за търговските дружества под № 60, том 2, стр. 154, по ф. д. № 81/2000, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Цар Симеон Велики 169, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства в площта “Ошане”, разположена в землището на с. Ошане, община Белоградчик, област Видин, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,13 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 5 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

35444

РАЗРЕШЕНИЕ № 145 от 12 февруари 2002 г.

за проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Пушево” в землището на с. Пушево, община Велико Търново, област Велико Търново

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 4 от 31.I.2002 г. разрешавам на “Бали” - ЕООД, Велико Търново - титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение от 3.Х.1995 г. на Великотърновския окръжен съд и вписано в регистър 1 за търговските дружества, том 7, стр. 282, партида № 29, по фирмено дело № 1181/95, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Димитър Благоев 9А, да извърши за своя сметка проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта “Пушево” в землището на с. Пушево, община Велико Търново, област Велико Търново, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,65 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 5 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

35445

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 146 от 12 февруари 2002 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Мусина” в землището на с. Мусина, община Павликени, област Велико Търново

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 4 от 31.I.2002 г. разрешавам на “Бали” - ЕООД, Велико Търново - титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение от 3.Х.1995 г. на Великотърновския окръжен съд и вписано в регистър 1 за търговските дружества, том 7, стр. 282, партида № 29, по ф. д. № 1181/95, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Димитър Благоев 9А, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта “Мусина” в землището на с. Мусина, община Павликени, област Велико Търново, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,62 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 5 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

35446

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 147 от 6 март 2002 г.

за проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Казармата”, разположена в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с ал. 1, чл. 7, ал. 1, т. 9, чл.  39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 5 от 7 февруари 2002 г. разрешавам на “X.X.” - ЕООД, София - титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение № 1 от 3.VI.1996 г. на Софийския градски съд и вписано в регистъра за търговските дружества, том 369, стр. 58, партида 32447, по ф.д. № 8135/96, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Раковски 111, ап. 15, да извърши за своя сметка проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта “Казармата”, разположена в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,21 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 5 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.

За министър: М. Георгиева

35447

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 148 от 15 март 2002 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Твърдица - Бургас” в землището на с. Твърдица, община Бургас, област Бургас

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с ал. 1, чл. 7, ал. 1, т. 9, чл.  39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 7 от 21.II.2002 г. разрешавам на “Благоустройствени строежи - Бургас” - АД, Бургас - титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение от 29.ХI.2000 г. на Бургаския окръжен съд и вписано в регистъра за търговските дружества под № 564, том 20, стр. 220, по ф.д. № 2989/2000, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 44, вх. А, ет. 2, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта “Твърдица - Бургас” в землището на с. Твърдица, община Бургас, област Бургас, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,76 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 5 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.

За министър: М. Георгиева

35448

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 149 от 4 април 2002 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Събев баир”, разположена в землището на с. Дражево, община Тунджа, област Ямбол

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл.  39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 12 от 28.III.2002 г. разрешавам на ЕТ “Явор - П - X.X.” - регистриран с решение № 3503 от 21.ХII.1992 г. на Ямболския окръжен съд, вписан в регистъра за еднолични и колективни фирми на граждани под № 2586, том 27, стр. 196, по ф.д. № 1841/92, със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к. Георги Бенковски, бл. 10, вх. В, ап. 58, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта “Събев баир”, разположена в землището на с. Дражево, община Тунджа, област Ямбол, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,19 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 8 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

За министър: Кр. Дуков

35449

АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА

ЗАПОВЕД № 300-3-58 от 16 април 2002 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-117 от 29.III.2002 г., от “Хидком” - АД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на производствена площадка на “Хидком” - АД, с. Остров, област Враца.

По-голямата част от имота е в строителните граници на с. Остров (имот 504, кв. 40).

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е “Геоконсулт” - ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 574 от 11.VII.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в кметството.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изп. директор: М. Гюрковски

34515

 

ЗАПОВЕД № 300-3-59 от 16 април 2002 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 94-88 от 15.IV.2002 г., откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот в мах. Лакарево - с. Гумощник, община Троян, област Ловеч.

Районът се намира в строителния полигон на махаба Лакарево - с. Гумощник.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е ЕТ “ГЕО - 01 - X.X.”, вписан в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 860 от 25.IХ.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в кметството на с. Гумощник.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изп. директор: М. Гюрковски

34516

 

ЗАПОВЕД № 300-3-60 от 18 април 2002 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал.1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-84 от 12.IV.2002 г., от Община - гр. Сухиндол, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на с. Горско Косово, община Сухиндол, област В. Търново.

Границите на района са определени с околовръстен полигон от техническата служба на Община - Сухиндол.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е “Геопланпроект” - ЕАД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 332 от 4.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в сградата на Община - Сухиндол.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изп. директор: М. Гюрковски

34517

 

ЗАПОВЕД № 300-3-61 от 18 април 2002 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-106 от 18.III.2002 г., от “Искър - транспорт” - АД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на автобаза “Искър - транспорт” - АД, гр. Червен бряг (кад. № 214003).

Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на земеделските земи.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри за района, е “ГЕОС - 92” - ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 300-2-08 от 17.I.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в Община - гр. Червен бряг.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изп. директор: М. Гюрковски

34518

 

ЗАПОВЕД № 300-3-62 от 18 април 2002 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-104 от 13.III.2002 г., на “ВЕМА - А” - ЕООД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот № 1725 (к. л. А-9-4-А), с. Волуяк, район Връбница, Столична община.

Границите са в съответствие с границите, установени в неодобрения кадастрален план на с. Волуяк.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е “ВЕМА - А” - ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 840 от 25.IХ.2001 г.

2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в кметството на с. Волуяк.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изп. директор: М. Гюрковски

34519

 

ЗАПОВЕД № 300-4-29 от 18 април 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и § 6 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрявам кадастралния план в цифров и графичен вид в М 1:1000 на с. Карвуна, община Балчик, област Добрич.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Изп. директор: М. Гюрковски

34523

 

ЗАПОВЕД № 300-3-63 от 19 април 2002 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-116 от 29.III.2002 г., на “Семечистачна база” - с. Златия, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на “Семечистачна база” в землището на с. Игнатово.

Границите на района са в съответствие с границите, установени в картата на възстановената собственост на с. Игнатово, община Вълчедръм.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е “Геоконсулт” - ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 574 от 11.VII.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в кметството на с. Игнатово.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изп. директор: М. Гюрковски

34520

 

ЗАПОВЕД № 300-3-64 от 19 април 2002 г.

На основание чл. 35, ал.1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-129 от 10.IV.2002 г., на “Месокомбинат - Свищов” - ЕООД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на “Месокомбинат - Свищов” - ЕООД.

Границите на района са: запад - “БКС” - ЕАД, Свищов; север - р. Дунав; изток - Петролна база, СБА; юг - Млекоцентрала.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е “Дунав - кадастър” - ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 934 от 25.IХ.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в Община - Свищов.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изп. директор: М. Гюрковски

34521

 

ЗАПОВЕД № 300-3-65 от 19 април 2002 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-130 от 11.IV.2002 г., на “Кремиковци” - АД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на язовир “Огняново”.

Границите на района са определени с околовръстен полигон, заверен от възложителя.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района е “Геокорп” - ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 462 от 21.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в кметството на Огняново и кметството на Голема Раковица.

3. В срок 30 дни от обнародването заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изп. директор: М. Гюрковски

34522

 

ЗАПОВЕД № 300-4-30 от 25 април 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и § 6 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрявам кадастралния план в цифров и графичен вид в М 1:500 на кв. Осеменителна станция - Севлиево, област Габрово.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Изп. директор: М. Гюрковски

34524

 

ЗАПОВЕД № 300-3-66 от 9 май 2002 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 94-95 от 16.IV.2002 г., откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имот № 581 (к.л. Г-11-4-В), м. Беликата, с. Бистрица, район Панчарево, Столична община. Границите на района са в съответствие с границите, установени в неодобрения кадастрален план на с. Бистрица.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е “Географска информационна система - София” - ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 1129 от 31.Х.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в административната сграда на район Панчарево.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изп. директор: М. Гюрковски

34529

 

ЗАПОВЕД № 300-3-67 от 9 май 2002 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-126 от 10.IV.2002 г., от “Химремонтстрой” - АД, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на производствена площадка на “Химремонтстрой” - АД, намираща се в землището на Враца.

Границите на района са: северозапад - “Химко” - АД; североизток - земеделски земи; югоизток - асфалтов път за с. Косталево; югозапад - пътна магистрала Враца - София.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района, е “Врачански териториален кадастър” - ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 391 от 7.VI.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в Община - Враца.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изп. директор: М. Гюрковски

34530

 

ЗАПОВЕД № 300-3-68 от 9 май 2002 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 09-87 от 22.IV.2002 г., на Община - Несебър, откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за местност Акротирия, Несебър.

Границите на района са: землищната граница със с. Равда, шосе с. Равда - Несебър, и ДГФ в землището на Несебър.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е “Геомера М+Р” - ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 580 от 11.VII.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в Община - Несебър.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изп. директор: М. Гюрковски

34531

 

ЗАПОВЕД № 300-3-69 от 9 май 2002 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-135 от 15.IV.2002 г., откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на мах. Мали друм, с. Красава, община Брезник, област Перник.

Границите на района са в съответствие с одобрения околовръстен полигон на мах. Мали друм.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е “Кадсистемс” - ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 786 от 31.VIII.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в сградата на кметството.

3. В срок 30 дни от обнародването на настоящата заповед собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изп. директор: М. Гюрковски

34532

 

ЗАПОВЕД № 300-3-70 от 9 май 2002 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и искане до Агенцията по кадастъра, вх. № 99-135 от 15.IV.2002 г., откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имота в м. Кърлешова, с. Красава, община Брезник, област Перник.

Границите на района са: запад - имот, стопанисван от общината; север - имот на М. Якимов и имот, стопанисван от общината; изток - имот, стопанисван от общината; юг - имот на А. Велинов.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е “Кадисистемс” - ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 ЗКИР със заповед № 786 от 31.VIII.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите е обявен в сградата на кметството.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изп. директор: М. Гюрковски

34533

ЗАПОВЕД № 300-4-31 от 9 май 2002 г.

На основание чл. 49, ал.1 ЗКИР и § 6 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрявам кадастралния план в цифров и графичен вид в М 1:1000 на Добрич - централна градска част. 

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Изп. директор: М. Гюрковски

34525

 

ЗАПОВЕД № 300-4-32 от 9 май 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и § 6 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрявам кадастралния план в цифров и графичен вид в М 1:1000 на част от къмпинг “Добруджа” - Шабла, община Шабла, област Добрич.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Изп. директор: М. Гюрковски

34526

 

ЗАПОВЕД № 300-4-33 от 9 май 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и § 6 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрявам кадастралния план в цифров и графичен вид в М 1:500 на ж.к. Север 2 - Добрич, община Добрич, област Добрич.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Изп. директор: М. Гюрковски

34527

 

ЗАПОВЕД № 300-4-34 от 9 май 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и § 6 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрявам кадастралния план в цифров и графичен вид в М 1:500 на ж.к. Рилци 2 - Добрич, област Добрич.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Изп. директор: М. Гюрковски

34528

 

ЗАПОВЕД № 300-4-35 от 11 май 2002 г.

На основание чл. 49, ал.1 ЗКИР и § 6 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрявам кадастралния план в графичен вид в М 1:1000 на с. Чернодъб, община Свиленград, област Хасково.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Изп. директор: М. Гюрковски

34534

 

ЗАПОВЕД № 300-4-36 от 11 май 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и § 6 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрявам кадастралния план в графичен вид в М 1:1000 на с. Пъстрогор, община Свиленград, област Хасково.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Изп. директор: М. Гюрковски

34535

 

ЗАПОВЕД № 300-4-37 от 11 май 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и § 6 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрявам кадастралния план в цифров и графичен вид в М 1:1000 на с. Мустрак, община Свиленград, област Хасково.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Изп. директор: М. Гюрковски

34536

 

ЗАПОВЕД № 300-4-38 от 11 май 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и § 6 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрявам кадастралния план в цифров и графичен вид в М 1:1000 на с. Костур, община Свиленград, област Хасково.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Изп. директор: М. Гюрковски

34537

 

ЗАПОВЕД № 300-4-39 от 11 май 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и § 6 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрявам кадастралния план в графичен вид в М 1:1000 на с. Райкова могила, община Свиленград, област Хасково.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Изп. директор: М. Гюрковски

34538

ЗАПОВЕД № 300-4-40 от 11 май 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и § 6 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрявам кадастралния план в цифров и графичен вид в М 1:1000 на Промишлена зона - юг, Девня, област Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Изп. директор: М. Гюрковски

34539

 

ЗАПОВЕД № 300-4-41 от 11 май 2002 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и § 6 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри одобрявам кадастралния план в цифров и графичен вид в М 1:500 на Велинград - централна градска част, област Пазарджик.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” по реда на Закона за административното производство пред Софийския градски съд.

Изп. директор: М. Гюрковски

34540

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 2077-П от 3 юни 2002 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1 ЗПСК и протоколно решение № 2711 от 3.VI.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация изменя т. 7 и 9 от Решение № 2053-П от 8.V.2002 г. за определяне на метод за продажба на 98 % от капитала на “Текстилмаш” - ЕАД, Габрово, като изразите “14 ч. българско време” се заменят с “11 ч. българско време”.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

34562

 

РЕШЕНИЕ № 2078-П от 4 юни 2002 г.

На основание чл. 4, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК, чл. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 2 от Наредбата за търговете, заповед № РД 21-80 от 6.IV.2002 г. на министъра на икономиката за откриване на процедура за приватизация на “Булгарконтрола” - ЕАД, София, и протоколно решение № 2720 от 4.VI.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на 37 621 акции, представляващи 100 % от капитала на “Булгарконтрола” - ЕАД, София (наричано по-нататък “дружеството”), да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Начална тръжна цена 3 000 000 лв.

3. Начин на плащане - цялата покупна цена се заплаща чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация, посочена в тръжната документация.

4. Срокът за плащане на цената е посочен в тръжната документация.

5. Собствеността върху акциите се прехвърля в срок до 10 дни след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава по нормативно определения ред.

6. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 712, в срок до 25 дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. Цената на тръжната документация е 1000 лв. и се заплаща предварително в касата на Агенцията за приватизация, стая 202.

7. Предложенията на участниците в търга се подават в стая 209, “Обща канцелария” на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, в срок до 14 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

8. Депозитът за участие в търга е 300 000 лв. и се внася най-късно до изтичане срока за подаване на предложенията по банковата сметка на Агенцията за приватизация, посочена в тръжната документация.

9. Търгът ще се проведе на 30-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 14 ч. в сградата на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29.

10. В случай че на търга не се яви кандидат, той да се проведе повторно на третия ден след датата на провеждане на първоначалния търг в 14 ч. в сградата на Агенцията за приватизация.

11. Оглед на дружеството и преглед на документацията му може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложения за участие в търга след закупуване на тръжната документация и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация. Извършеният оглед се удостоверява от участника в търга с подписване на декларация за извършен оглед.

12. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора за продажба на 37 621 акции, представляващи 100 % от капитала на “Булгарконтрола” - ЕАД, София.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

34997

 

РЕШЕНИЕ № 2079-П от 5 юни 2002 г.

На основание чл. 4, ал. 1 ЗПСК във връзка с протоколно решение № 2726 от 5.VI.2002 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация отменя Решение № 1990-П от 26.II.2002 и Решение № 2050-П от 29.IV.2002 г. относно продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 75 % от капитала на “Месокомбинат - София” - ЕООД, София.

Изпълнителен директор: Ап. Апостолов

35507

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 2005 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 22м от 27.VII.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 10.VII.2002 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на търговско помещение, ж.к. Надежда 1, до бл. 112 (между бл. 112 и 122), общински нежилищен имот, стопанисван от район “Надежда”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена - 20 000 лв.;

б) депозитът за участие - 10 % от началната цена, или 2000 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 17.VII.2002 г. в 12 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4, срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

32792

 

РЕШЕНИЕ № 2006 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 23г от 28.IХ.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 5.VII.2002 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на кафе-сладкарница (игротека), ж.к. Младост 2, бл. 215, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Младост”, заедно със съответното право на строеж, при следните условия:

а) начална цена - 25 000 лв.;

б) депозитът за участие - 10 % от началната цена, или 2500 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 12.VII.2002 г. в 12 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4, срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

32793

 

РЕШЕНИЕ № 2007 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 24с от 18.III.2002 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 3.VII.2002 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда, ж.к. Надежда 5, до бл. 502, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Връбница”, заедно със съответното право на строеж, при следните условия:

а) начална цена - 35 000 лв.;

б) депозитът за участие - 10 % от началната цена, или 3500 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 10.VII.2002 г. в 12 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4, срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

32794

 

РЕШЕНИЕ № 2008 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 24т от 18.III.2002 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 17.VII.2002 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение № 9 (хранителни стоки), ж.к. Банишора, бл. 53, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Сердика”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена - 48 000 лв.;

б) депозитът за участие - 10 % от началната цена, или 4800 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 24.VII.2002 г. в 12 ч .

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков”6, ет. 1, стая № 4, срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

32795

 

РЕШЕНИЕ № 2009 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и решения № 21л от 22.I.2001 г. и № 24ф от 15.IV.2002 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 15.VII.2002 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на Дом на услугите, ж.к. Гевгелийски, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Илинден”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена - 56 000 лв.;

б) депозитът за участие - 10 % от началната цена, или 5600 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 5010283530, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 22.VII.2002 г. в 14 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, срещу сумата от 110 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

32796

РЕШЕНИЕ № 2010 от 14 май 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите и решение № 22ф от 27.VII.2001 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе конкурс за продажба на терен с площ 2210 кв. м със сградите в него, парцел VIII, кв. 20, м. НПЗ Запад Орион, подзона “Орион - I и II ч.”, ул. Маслиново клонче 1, бивша обособена част от “БКС - Надежда” - ЕАД.

2. Определят се следните конкурсни условия:

а) участниците в конкурса представят проект за развитие на обекта за срок 3 г. считано от датата на въвеждане във владение с доказателства за реализацията му; съдържащите се в проекта предложения за видове стопански дейности, работни места, инвестиции и др. се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача;

б) участниците в конкурса предлагат цена, която заплащат в деня на сключване на договора; в случай на отказ на участника от сключване на договора в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява; въвод във владение - до 45 дни след сключване на договора;

в) забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 3 г. считано от момента на преминаване на правото на собственост;

г) при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от СОАП, за период по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник, продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта.

Приоритетни условия на конкурса са условията, посочени в букви “а” и “б”.

3. Конкурсната документация се предоставя от СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 6, всеки работен ден между 14 и 16 ч. в срок до 12.VII.2002 г. срещу сумата от 150 лв. за брой.

4. Депозит за участие - 4800 лв. За депозит се приема парична вноска по банкова сметка на СОАП № 5010283530, код 13073590, при “Общинска банка” - АД, София, клон ул. Врабча 6.

5. Оглед на обекта - всеки работен ден до крайния срок за предаване на предложенията в рамките на работното време на обекта след закупуване на конкурсна документация от СОАП.

6. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите, се представят в Столичната общинска агенция за приватизация, София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 6, в срок до 15.VII.2002 г., 16 ч.

7. Офертна цена на обекта - 48 000 лв.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

32797

 

ОБЩИНА - БОТЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 119 от 30 май 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК и чл. 6 от Наредбата за търговете Общинският съвет - Ботевград, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.VII.2002 г. в 14 ч., зала 15, на общината, пл. Освобождение 13, за приватизация на следните общински нежилищни имоти:

1.1. баня - Ботевград, кв. 87, с отстъпено право на строеж и начална тръжна цена 70 000 лв. с разсрочено плащане на достигнатата при търга цена за срок две години при първоначална вноска 30 %, която се плаща в деня на сключване на договора за продажба, а разсрочената част се плаща на четири равни шестмесечни вноски заедно със законната лихва;

1.2. производствен цех - с. Литаково, със земя 1028 кв. м, представляваща УПИ - I в кв. 101, с начална тръжна цена 9800 лв., с разсрочено плащане на достигнатата при търга цена за срок две години при първоначална вноска 40 %, която се плаща в деня на сключване на договора за продажба, а разсрочената част се плаща на четири равни шестмесечни вноски заедно със законната лихва;

1.3. сграда (бивш дърводелски цех) - с. Новачене, със земя 734 кв. м, представляваща УПИ - ХII в кв. 57, с построените в него сгради, с начална тръжна цена 3200 лв., с разсрочено плащане на достигнатата при търга цена за срок две години при първоначална вноска 40 %, която се плаща в деня на сключване на договора за продажба, а разсрочената част се плаща на четири равни шестмесечни вноски заедно със законната лихва;

1.4. стари читалищни сгради със земя 640 кв. м, представляваща УПИ - ХI, кв. 31 по плана на с. Скравена, и начална тръжна цена 24 400 лв., с разсрочено плащане на достигнатата при търга цена за срок две години при първоначална вноска 40 %, която се плаща в деня на сключване на договора за продажба, а разсрочената част се изплаща на четири равни шестмесечни вноски заедно със законната лихва;

1.5. УПИ (парцел) - ХХV в кв. 41 по плана на с. Скравена, с площ 2103 кв. м заедно със застроените в него масивна едноетажна града със ЗП 287 кв. м, масивна двуетажна сграда със ЗП 143 кв. м и навес със ЗП 78 кв. м, с начална тръжна цена 18 900 лв., с разсрочено плащане на достигнатата при търга цена за срок две години при първоначална вноска 40 %, която се плаща в деня на сключване на договора за продажба, а разсрочената част се изплаща на четири равни шестмесечни вноски заедно със законната лихва;

1.6. УПИ (парцел) - ХХIV в кв. 41 по плана на с. Скравена, с площ 1196 кв. м заедно със застроените в него едноетажна масивна сграда със ЗП 168 кв. м и барака със ЗП 31 кв. м, с начална тръжна цена 6200 лв., с разсрочено плащане на достигнатата при търга цена за срок две години при първоначална вноска 40 %, която се плаща в деня на сключване на договора за продажба, а разсрочената част се изплаща на четири равни шестмесечни вноски заедно със законната лихва.

1.7. помещение (бивш клуб), кв. 55, УПИ - ХI, ул. Рила 5, Ботевград, със застроена площ 38,5 кв. м, с отстъпено право на строеж и начална тръжна цена 10 400 лв., с разсрочено плащане на достигнатата при търга цена за срок една година при първоначална вноска 40 %, която се плаща в деня на сключване на договора за продажба, а разсрочената част се изплаща на две равни шестмесечни вноски заедно със законната лихва.

При необходимост последващи търгове да се проведат на 16.VII.2002 г. в 14 ч. на същото място и при същите условия.

2. Депозит за участие в търга в размер 10 % от началната тръжна цена се внася по банковата сметка на Община - Ботевград, № 5010004830, в ТБ “ОББ” - АД, Ботевград, банков код 20084422.

3. Тръжната документация се получава от касата на Община - Ботевград, срещу 100 лв.

4. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден след предварителна заявка до домакина на общината и представяне на документ за закупена тръжна документация.

5. Достигнатите при търговете цени за обектите без разсрочено плащане се изплащат в деня на сключване на договора за продажба.

За допълнителна информация - тел. 0723/82-226.

Председател: Е. Ананиева

35492

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - ГР. БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 13 от 28 май 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и решение № 27 от 10.Х.2001 г. на Общинския съвет - гр. Бургас, и решение № 38 от 28.V.2002 г. Надзорният съвет на агенцията реши:

1. Да се проведе на 5.VII.2002 г. в 17 ч. в залата на ул. Конт Андрованти 1, ет. 3, пореден търг с явно наддаване за продажба с правото на строеж на:

а) подблоково помещение, ж.к. Братя Миладинови, бл. 57, до вх. 10, с начална цена 60 000 лв. и депозитна вноска 6000 лв.;

б) фотоателие, ж.к. Изгрев, бл. 53, до вх. 6, с начална цена 25 000 лв. и депозитна вноска 2500 лв.

2. Участниците в търга следва да заемат местата си в залата 20 минути преди началото на търга.

3. При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 12.VII.2002 г. в 17 ч. на същото място.

4. Депозитът за участие да се внесе по банкова сметка № 3000602425, БИН 7444500000, банков код 13071217 при “Общинска банка” - Бургас.

5. Тръжната документация за обектите се закупува в агенцията всеки работен ден до деня преди търга вкл. от 9 до 17 ч. срещу заплатени в брой 80 лв.

6. Огледът на обектите се извършва с представител на агенцията през всички работни дни след представен платежен документ за закупена тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: П. Янчев

35888

 

ОБЩИНА - ВЕЛИНГРАД

РЕШЕНИЕ № 66 от 15 май 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2 ЗПСК Общинският съвет - Велинград, приема списък на общинското участие, което ще се обявява за приватизация, както следва:

1. “Стройком” - ЕООД, Велинград - 100 % от дяловете.

2. Хранителен магазин “Паничките”.

3. Ресторант “България”.

4. Закусвалня “България”.

5. Хранителен магазин в ЖСК “Гергана”.

6. Магазин “Кинкалерия” в ЖСК “Гергана”.

7. Магазин “Домашни потреби” (ДИСНИ).

Председател: Н. Кехайов

35885

 

ОБЩИНА - ГР. ВИДИН

ЗАПОВЕД № РД-25-481 от 31 май 2002 г.

На основание чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и в изпълнение на решения № 108 от 2.VII.2001 г., № 9 от 14.II.2002 г. и № 35 от 28.III.2002 г. на Общинския съвет - гр. Видин, откривам:

1. Провеждане на търгове с тайно наддаване за приватизация на обекти - частна общинска собственост, както следва:

1.1. магазин за хранителни стоки № 1 в ж.к. Съединение, бл. 8, с площ 138 кв. м, начална тръжна цена 23 475 лв.;

1.2. магазинно помещение в подблоково пространство в ж.бл. “В. Левски” 1, с площ 38 кв. м, начална тръжна цена 9900 лв.;

1.3. УПИ I с площ 1012,50 кв. м, склад 119,78 кв. м, начална тръжна цена 19 084 лв.;

1.4. УПИ II с площ 382,50 кв. м, склад 197,88 кв. м, начална тръжна цена 12 676 лв.;

1.5. УПИ IV с площ 425 кв. м, склад 198,90 кв. м, начална тръжна цена 13 106 лв.;

1.6. УПИ V с площ 379,75 кв. м, склад 198,90 кв. м, начална тръжна цена 12 699 лв.;

1.7. УПИ VI с площ 906,50 кв. м, склад 320 кв. м, начална тръжна цена 27 013 лв.;

1.8. УПИ VII с площ 1012,50 кв. м, склад 312 кв. м, начална тръжна цена 22 215 лв.;

1.9. магазин на приземен етаж на ул. Екзарх Йосиф I № 23 с площ 48,06 кв. м, начална тръжна цена 8308 лв.;

1.10. кафе-бар на приземен етаж на ул. Княз Борис I № 26, ж.бл. “Еделвайс”, с площ 166 кв. м, начална тъжна цена 42 952 лв.;

1.11. помещение на II етаж от четириетажна масивна сграда на ул. Цар Симеон Велики 1 - 3 (Дом за красота), с площ 34 кв. м, начална тръжна цена 13 100 лв.

2. Депозитът е в размер 10 % от обявената начална цена за всеки обект и се внася в касата на общината до 16 ч. на 25.VI.2002 г.

3. Начин на плащане - еднократно цялата цена или разсрочено плащане за срок до една година.

4. Търговете ще се проведат на 26.VI.2002 г. в 9 ч. в заседателната зала на общината, пл. Бдинци 2, ет. 6.

5. Повторни търгове съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете ще се проведат на 3.VII.2002 г. в 9 ч. в заседателната зала на общината, пл. Бдинци 2, ет. 6.

6. Документи за участие на стойност 60 лв. се закупуват на ет. 3, стая № 8 в сградата на общината в срок до 16 ч. на 25.VI.2002 г. вкл. и се подават в Центъра за услуги и информация на Община - Видин.

7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от лицата, закупили информационен меморандум.

8. Утвърждавам тръжната документация и договора за продажба.

Кмет: Ив. Ценов

34943

 

ОБЩИНА - ГР. ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 44-5 от 28 май 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 2 ЗПСК Общинският съвет - гр. Добрич, приема:

1. Списък за общинското участие в капитала на търговски дружества, което ще се счита за обявено за приватизация с обнародването му в “Държавен вестник” - “Добрич радио” - ЕООД, 100 % от капитала на дружеството.

2. Списък за общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, включващ:

а) общинското участие в капитала на следните търговски дружества:

“Добруджански хляб” - АД - 10 % от капитала на дружеството;

“Жакард - Добрич” - АД - 20 % от капитала на дружеството;

“Иванов - Хранителни стоки” - ООД - 10 % от капитала на дружеството;

“Добруджа - автотранспорт” - ЕООД - 100 % от капитала на дружеството;

б) общински нежилищни имоти:

ателие, ул. Методи Кусевич 4, ет. 2;

магазин за хранителни стоки в ж.к. Добротица.

Председател: Т. Ташев

34944

ОБЩИНА - ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

ЗАПОВЕД № 201 от 6 юни 2002 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 3, 5 и 6 от Наредбата за търговете и решение № 673 от 16.V.2002 г. на Общинския съвет - гр. Елин Пелин, нареждам:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 8.VII.2002 г. в 10 ч. в сградата на общинската администрация, гр. Елин Пелин, пл. Независимост 1, ет. 1, салона на общината, за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот - парцел IХ-390 в кв. 42 на гр. Елин Пелин с площ 400 кв. м, при първоначална тръжна цена 6656 лв.

2. Тръжната документация се закупува от деловодството на общината, ет. 1, стая № 6, до 5.VII.2002 г. срещу заплатена такса 30 лв.

3. Депозитът за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена, който се внася в касата на общината, ет. 2, стая № 8 до 5.VII.2002 г.

4. Оглед на парцела се извършва всеки работен ден след предварителна заявка.

5. В случай на неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 15.VII.2002 г. За справки - тел. 0725/2648 и 2353.

Кмет: Н. Павлов

35500

 

ЗАПОВЕД № 202 от 6 юни 2002 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 3, 5 и 6 от Наредбата за търговете и решение № 692 от 16.V.2002 г. на Общинския съвет - гр. Елин Пелин, нареждам:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 9.VII.2002 г. в 10 ч. в сградата на общинската администрация, гр. Елин Пелин, пл. Независимост 1, ет. 1, салона на общината, за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот - парцел VIII в кв. 58 по плана на с. Равно поле, с площ 865 кв.м, при първоначална тръжна цена 5406 лв.

2. Тръжната документация се закупува от деловодството на общината, ет. 1, стая 6 до 8.VII.2002 г. срещу заплатена такса 30 лв.

3. Депозитът за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена, който се внася в касата на общината, ет. 2, стая 8 до 8.VII.2002 г.

4. Оглед на парцела се извършва всеки работен ден след предварителна заявка.

5. В случай на неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 16.VII.2002 г. За справки - тел. 0725/2648 и 2353.

Кмет: Н. Павлов

35501

 

ЗАПОВЕД № 203 от 6 юни 2002 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 3, 5 и 6 от Наредбата за търговете и решения № 651 и 652 от 18.IV.2002 г. и № 684 и № 685 от 16.V.2002 г. на Общинския съвет - гр. Елин Пелин, нареждам:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 10.VII.2002 г. в 10 ч. в сградата на общинската администрация, гр. Елин Пелин, пл. Независимост 1, ет. 1, салона на общината, за продажба на недвижимите имоти - частна общинска собственост, представляващи урегулирани поземлени имоти:

а) парцел VIII, кв. 52 по плана на с. Лесново с площ 530 кв. м, начална тръжна цена 2878 лв.;

б) парцел ХIII, кв. 52 по плана на с. Лесново с площ 645 кв. м, начална тръжна цена 3502 лв.;

в) парцел VII, кв. 52 по плана на с. Лесново с площ 575 кв. м, начална тръжна цена 2973 лв.;

г) парцел ХII, кв. 52 по плана на с. Лесново с площ 645 кв. м, начална тръжна цена 3335 лв.

2. Тръжната документация се закупува от деловодството на общината, ет. 1, стая 6, до 9.VII.2002 г. срещу заплатена такса 30 лв.

3. Депозитът за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена, който се внася в касата на общината, ет. 2, стая 8, до 9.VII.2002 г.

4. Оглед на парцела се извършва всеки работен ден след предварителна заявка.

5. В случай на неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 17.VII.2002 г. За справки - тел. 0725/2648 и 2353.

Кмет: Н. Павлов

35502

 

ЗАПОВЕД № 204 от 6 юни 2002 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 3, 5 и 6 от Наредбата за търговете и решения № 686, 687, 688, 689, 690 и 691 от 16.V.2002 г. на Общинския съвет - гр. Елин Пелин, нареждам:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 11.VII.2002 г. в 10 ч. в сградата на общинската администрация, гр. Елин Пелин, пл. Независимост 1, ет. 1, салона на общината, за продажба на недвижимите имоти - частна общинска собственост, представляващи урегулирани поземлени имоти:

а) парцел VI, кв. 57 по плана на с. Мусачево с площ 1015 кв. м, начална тръжна цена 3960 лв.;

б) парцел V, кв. 57 по плана на с. Мусачево с площ 1005 кв. м, начална тръжна цена 3920 лв.;

в) парцел VII, кв. 57 по плана на с. Мусачево с площ 1035 кв. м, начална тръжна цена 4036 лв.;

г) парцел VIII, кв. 57 по плана на с. Мусачево с площ 1230 кв. м, начална тръжна цена 4797 лв.;

д) парцел IХ, кв. 57 по плана на с. Мусачево с площ 900 кв. м, начална тръжна цена 3510 лв.;

е) парцел I кв. 56 по плана на с. Мусачево с площ 780 кв. м, начална тръжна цена 3900 лв.

2. Тръжната документация се закупува от деловодството на общината, ет. 1, стая № 6 до 10.VII.2002 г. срещу заплатена такса 30 лв.

3. Депозитът за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена, който се внася в касата на общината, ет. 2, стая № 8 до 10.VII.2002 г.

4. Оглед на парцела се извършва всеки работен ден след предварителна заявка.

5. В случай на неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 18.VII.2002 г. За справки - тел. 0725/2648 и 2353.

Кмет: Н. Павлов

35503

 

ЗАПОВЕД № 205 от 6 юни 2002 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 3, 5 и 6 от Наредбата за търговете и решения № 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 и 683 от 16.V.2002 г. на Общинския съвет - гр. Елин Пелин, нареждам:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 12.VII.2002 г. в 10 ч. в сградата на общинската администрация, гр. Елин Пелин, пл. Независимост 1, ет. 1, салона на общината, за продажба на недвижимите имоти - частна общинска собственост, представляващи урегулирани поземлени имоти:

а) парцел VIII, кв. 18 по плана на с. Богданлия с площ 380 кв. м, начална тръжна цена 1653 лв.;

б) парцел ХХХI, кв. 21 по плана на с. Богданлия с площ 550 кв. м, начална тръжна цена 2288 лв.;

в) парцел V, кв. 18 по плана на с. Богданлия с площ 365 кв. м, начална тръжна цена 1588 лв.;

г) парцел I, кв. 12 по плана на с. Богданлия с площ 780 кв. м, начална тръжна цена 3081 лв.;

д) парцел VI, кв. 18 по плана на с. Богданлия с площ 345 кв. м, начална тръжна цена 1500 лв.;

е) парцел VII, кв. 18 по плана на с. Богданлия с площ 340 кв. м, начална тръжна цена 1479 лв.;

ж) парцел IХ, кв. 18 по плана на с. Богданлия с площ 355 кв. м, начална тръжна цена 1544 лв.;

з) парцел Х, кв. 18 по плана на с. Богданлия с площ 330 кв. м, начална тръжна цена 1442 лв.;

и) парцел I, кв. 22 по плана на с. Богданлия с площ 537 кв. м, начална тръжна цена 2336 лв.

й) парцел ХХХ, кв. 21 по плана на с. Богданлия с площ 445 кв. м, начална тръжна цена 1945 лв.

2. Тръжната документация се закупува от деловодството на общината, ет. 1, стая 6, до 11.VII.2002 г. срещу заплатена такса 30 лв.

3. Депозитът за участие в търга е 10 % от началната тръжна цена, който се внася в касата на общината, ет. 2, стая 8, до 11.VII.2002 г.

4. Оглед на парцела се извършва всеки работен ден след предварителна заявка.

5. В случай на неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 19.VII.2002 г. За справки - тел. 0725/2648 и 2353.

Кмет: Н. Павлов

35504

 

ОБЩИНА - ГР. ЕЛХОВО

РЕШЕНИЕ № 30.9 от 30 април 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 2 ЗПСК Общинският съвет - гр. Елхово, реши:

1. Да се проведе публичен търг на:

- обособен обект - Бетонов център и складови помещения - Елхово, с начална тръжна цена 179 963 лв.

- обособен обект - Цех за циментови изделия, Елхово, с начална тръжна цена 269 344 лв.

2. Определя депозит в размер 10 % от началната тръжна цена.

3. Начин на плащане - еднократна вноска в деня на подписване на договора за покупко-продажба по сметка, посочена в тръжната документация за продажба на обекта.

4. Търгът да се проведе не по-рано от 30 дни от датата на обнародване решението в “Държавен вестник”.

5. Повторен търг в случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете да се проведе на седмия ден след провеждане на първия търг в 14 ч., в залата на общината. Закупуване на тръжната документация, внасяне на такса и депозит за участие в повторния търг - до предния ден преди провеждане на повторния търг.

6. Договорът за покупко-продажба се сключва до един месец от провеждане на търга.

7. Утвърждава тръжната документация и договора за покупко-продажба като неразделна част от нея.

8. Определя кмета на общината да назначи комисия, проведе търга и сключи договора за покупко-продажба.

Председател: Кр. Дюлгеров

33773

ОБЩИНА - ГР. РОМАН

РЕШЕНИЕ № 423 от 30 януари 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 67, чл. 70, т. 6, чл. 71 и 72 ЗОС и чл. 7 от Наредбата за предоставяне на концесия върху обекти ПОС Общинският съвет - гр. Роман, определя следните условия за предоставяне на концесия:

1. Предмет на концесията - обект, публична общинска собственост, “Парк за отдих и спорт” (спортен комплекс) в гр. Роман, с площ 46,444 дка, АОС № 397 от 15.VIII.2000 г.

2. Срок на концесията - 10 години.

3. Начин на определяне на концесионера - чрез конкурс.

4. Депозит за участие в търга - 204 лв., внесени в касата на Община - гр. Роман.

5. Задължения на концесионера по концесията:

а) да запази предмета на дейност на обекта на концесията;

б) да представи комплексна инвестиционна програма за срока на концесията;

в) да поддържа обекта на концесия за целия период на концесията съгласно условията на договора;

г) да не предоставя на трети лица права върху обекта - предмет на концесията, и да не го обременява с никакви тежести - ипотеки, залози и др.

д) след изтичане на срока на договора да предостави обратно на концедента обекта - предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация.

6. Начален срок на концесията - подписването на концесионния договор.

7. Гаранция за изпълнение на концесионера по договора - безусловна неотменима банкова гаранция от българска банка в размер, определен в договора.

8. Месечно концесионно задължение - не по-малко от 170 лв.

9. Изисквания, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред - в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Председател: Ст. Петков

35009

 

ОБЩИНА - ГР. СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 387 от 22 април 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 67, чл. 70, т. 6, чл. 71, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 72 ЗОС и решение № 227 от 30.I.2001 г. Общинският съвет - гр. Смолян, реши:

1. Променя условията на конкурса за предоставяне на концесия за осъществяване на търговска дейност в имот, публична общинска собственост - Занаятчийска чаршия, кв. Устово, Смолян, взети с решение № 295 от 24.IХ.2001 г., а именно - приема правния, финансово-икономическия, социалния и екологичния анализ на концесия за осъществяване на търговска дейност в имот, публична общинска собственост - Занаятчийска чаршия, кв. Устово, Смолян.

2. Открива процедура за предоставяне на концесия за осъществяване на търговска дейност в имот, публична общинска собственост - Занаятчийска чаршия, кв. Устово, Смолян.

3. Предмет на концесията е предоставяне на особено право за осъществяване на търговска дейност за задоволяване на обществени потребности в обект, публична общинска собственост - Занаятчийска чаршия, терен 6228 кв. м, представляващ парцел - IХ, кв. 26 по плана на кв. Устово, Смолян.

4. Срок на концесията - 35 години, с възможност да бъде продължен в рамките на чл. 68 ЗОС. Началният срок за осъществяване на концесията се счита от датата на влизане в сила на концесионния договор.

5. Начин на определяне на концесионера - чрез неприсъствен конкурс.

6. Определя размер на минималното годишно концесионно възнаграждение 5000 лв. и гратисен период 5 години, през който не се дължи концесионно възнаграждение.

7. Депозит за участие в конкурса - 1/4 от определения размер на встъпителното концесионно възнаграждение, внесен в срок за подаване на документи за участие в конкурса, по сметката на концедента № 5050005034, банков код 13072815 при “Общинска банка” - АД, клон Пловдив, офис Смолян.

8. Гаранциите за изпълнение на финансовото задължение следва да се дадат във вид на безусловна неотменяема банкова гаранция от първокласна българска банка в размер 20 % от минималното концесионно възнаграждение. Гаранцията за изпълнение на задълженията, свързани с поддръжката и възстановяването на сградите и съоръженията в обекта на концесия, следва да бъде открита от страна на концесионера на специална банкова сметка в посочена от концесионера банка, в която концесионерът следва да отчислява ежегодно след изтичане на гратисния период през целия срок на концесията сума, представляваща 5 % от дължимото за срока концесионно възнаграждение.

9. Определя изисквания, свързани с характера на концесията:

9.1. Концесионерът се задължава да проектира и изгради занаятчийска чаршия съгласно одобреното ЧИ на ЗРП в парцел IХ на кв. 26 от плана на кв. Устово, Смолян, по идеен проект и инвестиционна програма, представени на концедента с офертата на конкурса.

9.2. Идейният проект, представен от концесионера, задължително следва да отговаря на следните изисквания:

9.2.1. съобразяване със съществуващия ЗРП и проектната документация, изготвена до момента;

9.2.2. създаване на условия за производство, свободно излагане, демонстрация, пласмент и търговия със занаятчийски стоки и услуги;

9.2.3. други изисквания, конкретизирани в конкурсната документация.

9.3. Концесионерът да инвестира съобразно представена минимална задължителна инвестицонна програма по етапи и години за осъществяване на идейния проект с обща сума на необходимите инвестиции - минимум 440 000 лв. Концесионерът следва да разполага с финансови възможности за изпълнение на инвестиционния проект или да аргументира намеренията си с финансов проект за набиране на необходимите средства (собствени, донорски, дарени, привлечени от заинтересувани занаятчии, в партньорство с концедента и др.).

9.4. Въвеждането в експлоатация на обектите от първия етап на изграждане на занаятчийската чаршия да се извърши в срок не по-късно от 12 месеца от сключването на концесионния договор.

9.5. Да експлоатира обекта - предмет на концесията, пряко или чрез отдаване на подобекти под наем на други физически и/или юридически лица с наемни цени не по-високи от 50 % над базисните наемни цени, определени с решение на общинския съвет.

9.6. Да осигурява свободен достъп на граждани и посетители в занаятчийската чаршия.

9.6.1. При осъществяването на концесията концесионерът е длъжен да изпълнява изискванията, свързани с опазване на околната среда, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

9.6.2. За вида, количествата и управлението на отпадъците на обекта концесионерът да представи пред РИОСВ - Смолян, проект и програма преди започване на концесионната дейност.

9.6.3. При концесионната дейност се забранява употребата или генерирането на опасни вещества от обекта.

9.6.4. След започване на концесионната дейност концесионерът да възложи на ХЕИ измерване за доказване дали дейността на ателиетата отговаря на изискванията за хигиенни норми.

10. Основни права на концесионера:

10.1. Особено право на ползване на терена 6228 кв. м, парцел IХ занаятчийска чаршия, кв. 26 по плана на кв. Устово, Смолян.

10.2. Право на изграждане на нови обекти и съоръжения съгласно одобрено ЧИ на ЗРП на кв. 26 по плана на кв. Устово, Смолян.

10.3. Право да осъществява търговска дейност на територията на обекта на концесия, вкл. и в изградените от него нови обекти, както и да организира търговска дейност и да събира договорените в съответствие с определените размери постъпления от дейности.

10.4. Право да ползва електрическата, водопроводната и канализационната мрежа в обекта за осъществяване дейността по поддръжка на търговската дейност. 

10.5. Право да запази собствеността си върху внесените вещи за осъществяване на правата и изпълнение на задълженията си по концесията, които не са трайно прикрепени към земята и сградите.

10.6. Право да приема намиращите се на територията на обекта съоръжения и недвижими вещи по опис.

10.7. Право да иска от концедента отстраняване на всяка пречка за осъществяване на правата си за изпълнение на задълженията си по концесията, произхождащи от което и да е лице.

10.8. Право да наема подизпълнители за осъществяване на свързаните с изграждането на обекта дейности.

11. Основни задължения на концесионера:

11.1. Да плаща концесионно възнаграждение в размер и срокове, определени с концесионния договор.

11.2. Да представи минимална задължителна инвестиционна и работна програма, която след приемане от концедента става неразделна част от договора за концесия.

11.3. Да изпълни задължителната инвестиционна програма съобразно етапите за проектните обекти и съоръжения.

11.4. Да поддържа всички сгради и съоръжения в добър експлоатационен вид независимо от реализираните приходи от търговска дейност.

11.5. Да осигурява безпрепятствен достъп до обекта на концесия за наематели, ползватели и граждани.

11.6. Да осъществява концесията при спазване на изискванията за опазване на околната среда и обществения ред.

11.7. Да не променя предмета на дейност на концесията и предназначението на имота, върху който се осъществява концесията.

11.8. Да не допуска ползването на обекта за други цели и да сключва договор за наем и ползване единствено с лица, имащи занаятчийски умения или занаятчийска правоспособност.

11.9. Да не обременява имота с тежести (залог, ипотека и др.).

11.10. Да не прехвърля правата си по концесията на трети лица.

11.11. След изтичане срока на концесия да върне на концедента обекта на концесия в състояние, годно за експлоатация.

11.12. Да не извършва и да не допуска извършване на незаконно строителство на територията на обекта.

12. Права на концедента:

12.1. Право на собственост след изтичане на концесията върху всичко, което концесионерът прикрепи трайно върху терена и сградите, в т. ч. и строителната документация.

12.2. Право да получава концесионно възнаграждение в определените с договора за концесия размери и срокове.

12.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера, в т. ч. и правото на достъп до обектите на концесия.

12.4. Да иска и да получава от концесионера счетоводна и друга информация, свързана с изпълнение на задълженията.

12.5. Едностранно да прекрати договора за концесия в случай на неизпълнение на задълженията на концесионера и условията по концесия.

13. Задължения на концедента:

13.1. Да осигури спокойно и безпрепятствено ползване от концесионера на обектите на концесия и осъществяване дейността на концесия.

13.2. Да оказва съдействие на концесионера за изпълнение на задълженията му, в т. ч. и да одобри в кратки срокове в съответствие с нормативните изисквания, строителните книжа за изграждане на обектите по концесията.

13.3. Да не предоставя на други лица правото да осъществяват търговска дейност на територията на обекта на концесия.

13.4. Да въведе концесионера в обекта в срок и по реда, предвиден в концесионния договор.

14. Конкурсните книжа се закупуват срещу 200 лв., платими в касата на общината в срок до 20 дни след обнародване на решението в “Държавен вестник”. Документацията се получава в стая № 209 срещу представяне на платежен документ.

14.1. Определя за председател на комисията за провеждане на конкурса X.X. - зам.-кмет на Община - Смолян.

15. Заявления за участие в конкурса се подават в срок до 30-ия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник”.

16. Допуснатите до участие в конкурса представят конкурсните си предложения (оферти) в срок до 17 ч. на 50-ия ден след обнародването на решението в “Държавен вестник”.

17. Провеждането на конкурса се извършва на 51-ия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник”.

18. Определя състава на конкурсната комисия.

19. Възлага на кмета на Община - Смолян да представи за разглеждане в постоянни комисии по законност и по приватизацията на ОбС всички документи по подготовка, провеждане и сключване на концесионния договор и след одобряване да организира конкурса за предоставяне на концесия и да предложи на общинския съвет за одобрение спечелилия конкурса кандидат-концесионер.

Председател: Л. Цолов

35008

 

ОБЩИНА - ГР. СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 725 от 16 май 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1,т . 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 2 ЗПСК Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Приема план-програма за работата на Общинската агенция за приватизация през 2002 г.

2. Приема и обнародва списък на общинско участие, което ще се обявява за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК.

Обекти за приватизация

I. Списък по чл. 3, ал. 2 ЗПСК

1. битов комбинат - с. Хан Аспарухово, община Стара Загора;

2. сграда автоспирка - с. Хан Аспарухово, община Стара Загора;

3. обект за стопанска дейност - Стара Загора, ул. Поп X.X. 52 (бивш офис “Газоснабдяване”);

4. общински нежилищен имот - двуетажна сграда - с. Старозагорски минерални бани (северен павилион), община Стара Загора;

5. аптека - с.Дълбоки, община Стара Загора;

6. младежки дом - с. Оряховица, община Стара Загора;

7. обект за стопанска дейност, част от сграда - Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 53 (бивш склад на ТК “Слънце”);

8. обект за стопанска дейност - Стара Загора, бул. Славянски 45 (административна сграда “Верея Автотранспорт” - ЕООД);

9. детска градина № 22 - Стара Загора, ул. Трети март 1;

10. обект за стопанска дейност - Стара Загора, ул. Братя Жекови 26 (Социален патронаж);

11. обект за стопанска дейност - сграда на бивше кметство - с. Хрищени, община Стара Загора;

12. обект за стопанска дейност - Стара Загора, парцел IV45, 46, кв. 208 “а”;

13. обект за стопанска дейност - Стара Загора, парцел V45, 46, кв. 208 “а”;

14 обект за търговска дейност - Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 54 (бивш фризьорски салон);

15. обект за търговска дейност - Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 54 (бивша млечна кухня).

II. Списък на обекти за приватизация по ЗППДОбП във връзка с § 17, ал. 1 ЗПСК

1. комплекс “Загорка” - Стара Загора;

2. парцел № 2235 - Стара Загора, кв. К. Ганчев (бивши гаражи БКС);

3. парцел № 2237 - Стара Загора, кв. К. Ганчев (бивш свинарник БКС);

4. парцел № 1236 - Стара Загора, кв. К. Ганчев (обособена част от бивше битово стопанство БКС);

5. асфалтова база - Стара Загора, кв. Голеш - парцел IV;

6. асфалтова база - Стара Загора, кв. Голеш - парцел ХII;

7. асфалтова база - Стара Загора, кв. Голеш - парцел ХIII;

8. асфалтова база - Стара Загора, кв. Голеш - парцел ХIV;

9. общински нежилищен имот - помещение в с. Калояновец, община Стара Загора;

10. обект за стопанска дейност (бивша баня) - с. Ракитница, община Стара Загора;

11. автобаза - с. Опан, община Опан;

12. обект за стопанска дейност (бивш клуб) - Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 238;

13. обект за стопанска дейност (бивш магазин) - Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 238;

14. обект за стопанска дейност (бивш бръснарски салон) - Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 161 (бивша аптека);

15. обект за търговска дейност - Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 161;

16. кухненски блок към ресторант “Ловна среща” - Стара Загора, ул. Парчевич 55;

17. обект за стопанска дейност № 1 (обособен обект от бивша автогара - с. Ягода, община Мъглиж);

18. обект за стопанска дейност № 5 (обособен обект от бивша автогара - с. Ягода, община Мъглиж);

19. обект за стопанска дейност № 6 (обособен обект от бивша автогара - с. Ягода, община Мъглиж);

20. обект за стопанска дейност № 7 (обособен обект от бивша автогара - с. Ягода, община Мъглиж);

21. обект за стопанска дейност - автогара Старозагорски минерални бани, община Стара Загора;

22. обект за търговска дейност - Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 138 (бивш зеленчуков магазин);

23. обект за търговска дейност (бивш кафе-клуб) - Стара Загора, ул. Т. Пъндев 1;

24. обекти за стопанска дейност - магазини в Стара Загора, ул. Раковска и ул. Пазарска;

25. обект за стопанска дейност - сладкарница “Нектар”, Стара Загора, ул. Пазарска.

Председател: Ив. Божков

35450

РЕШЕНИЕ № 726 от 16 май 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Отменя Решение № 699 от 22 - 23.VII.1999 г.

2. Определя метод за продажба на комплекс “Загорска” - Стара Загора, чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Определя начална тръжна цена за продажба - левовата равностойност на 385 000 щ. д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 82 800 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б. код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ. д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б. код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 13.IХ.2002 г. от 14 ч. в Община - гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1. Подаването на документите за участие се извършва в деня на търга в Община - гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 27.IХ.2002 г. от 14 ч., на същото място и при същите условия.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 621 на общината срещу платени в брой 50 лв. в офиса на Общинска банка във фоайето на общината.

9. Упълномощава общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

35451

 

РЕШЕНИЕ № 727 от 16 май 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Отменя Решение № 66 от 29.II.2000 г.

2. Определя метод на продажба на обект за стопанска дейност в Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 238 (бивш магазин), чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Определя начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 10 900 щ.д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 2500 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б.код 13075030 Общинска банка, клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ.д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б. код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 17.VII.2002 г.от 10 ч. в Община - гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 24.VII.2002 г. от 10 ч., на същото място и при същите условия.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 621 на общината срещу платени в брой 50 лв. в офиса на Общинска банка във фоайето на общината.

9. Упълномощава Общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

35452

 

РЕШЕНИЕ № 728 от 16 май 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Отменя Решение № 301 от 28.ХII.2000 г.

2. Определя метод на продажба на обект за стопанска дейност, Стара Загора, на бул. Цар Симеон Велики 238 (бивш клуб), чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Определя начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 4840 щ.д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 1600 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б.код 13075030 Общинска банка, клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ.д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б. код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 19.VII.2002 г. от 10 ч. в Община - гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 26.VII.2002 г. от 10 ч., на същото място и при същите условия.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 621 на общината срещу платени в брой 50 лв. в офиса на Общинска банка във фоайето на общината.

9. Упълномощава Общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

35453

 

РЕШЕНИЕ № 729 от 16 май 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Отменя Решение № 224 от 28 - 29.IХ.2000 г.

2. Определя метод за продажба на обособен обект “Кухненски блок” в Стара Загора, ул. Парчевич 55, чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Определя начална тръжна цена в размер левовата равностойност на 40 000 щ.д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 9000 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б. код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щатски долари към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б. код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 22.VII.2002 г. от 10 ч. в Община - гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1. Подаването на документите за участие се извършва в деня на търга на същия адрес.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 29.VII.2002 г. от 10 ч. на същото място и при същите условия.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая 621 на общината срещу платени в брой 50 лв. в офиса на Общинска банка във фоайето на общината.

9. Упълномощава Общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

35454

 

РЕШЕНИЕ № 730 от 16 май 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Отменя взетите решения № 194.2, 194.3 от 27 - 28.VII.2000 г.

2. Определя метод за продажба на обект за стопанска дейност (бивша баня), с. Ракитница, чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Определя начална тръжна цена за продажба - левовата равностойност на 14 900 щ. д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 3200 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б. код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ. д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б. код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 23.VII.2002 г. от 10 ч. в Община - гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 30.VII.2002 г. от 10 ч. на същото място и при същите условия.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая № 621 на общината срещу платени в брой 50 лв. в офиса на Общинска банка във фоайето на общината.

9. Упълномощава Общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно Наредбата за търговете.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

35455

РЕШЕНИЕ № 731 от 16 май 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет - гр. Стара Загора, реши:

1. Отменя Решение № 114 от 27.IV.2000 г.

2. Определя метод за продажба на обект помещение в с. Калояновец чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Определя начална тръжна цена за продажба в размер левовата равностойност на 2500 щ.д. по централния курс на БНБ към деня на търга.

4. Утвърждава депозит в размер 600 лв., преведени по банкова сметка № 5010000136, б.код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора.

5. Утвърждава начин на плащане - с парични платежни средства - левовата равностойност на достигнатата тръжна цена в щ.д. към деня на търга, намалена с внесения депозит, внесени по сметка № 3010000127, БИН 7444520007, б.код 13075030, Общинска банка, клон Стара Загора, в деня на сключване на договора.

6. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 17.VII.2002 г. от 14 ч. в Община - гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 107, зала № 1. Подаването на документите за участие се извършва в деня на търга на посочения адрес.

7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 24.VII.2002 г. от 14 ч. на същото място и при същите условия.

8. Тръжната документация за обекта се закупува в стая 621 на общината срещу платени в брой 50 лв. в офиса на Общинска банка във фоайето на общината.

9. Упълномощава Общинската агенция за приватизация да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно законодателството.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Председател: Ив. Божков

35456

47. - “Български държавни железници” - ЕАД, София, на основание чл. 1 от Наредбата за търговете, § 5 от Закона за железопътния транспорт, заповед № РД-08-334 от 19.V.2000 г. на МТ и С, решение на управителния съвет на НК “БДЖ” № 54 от 14.II.2000 г. и решение № 8 на съвета на директорите от 11.III.2002 г. обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот: цех за производство на колбаси с кланица с обща застроена площ 480 кв.м, намиращ се в Димитровград, област Хасково, в 11 ч. на следващия работен ден след изтичане на 30-дневен срок за регистриране на кандидатите в “БДЖ” - ЕАД, поделение “ДС, УЗ и ПЖПС в изолация”, София, ул. Добруджа 1. Начална цена - 60 850 лв. без ДДС, депозит - 6100 лв. Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” в “БДЖ” - ЕАД, поделение “ДС, УЗ и ПЖПС в изолация”, ул. Добруджа 1, срещу 350 лв. от 14 до 16 ч. Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9 до 16 ч. до деня, предхождащ провеждането на търга, срещу документ за закупена тръжна документация. За участие в търга се допускат кандидати, регистрирали се пред тръжната комисия до 16 ч. на 30-ия ден от обнародването в “Държавен вестник”. Повторен търг ще се проведе на 38-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в 11 ч. в поделение “ДС, УЗ и ПЖПС в изолация” при същите условия. Допълнителна информация - на тел. 932-45-87 - Р. Маринова.

34938

13. - “Български пощи” - ЕАД, София, на основание чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете и решение на съвета на директорите с протокол № 15 от 9.V.2002 г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани автомобили и на стенд за изпитване на спирачни системи, намиращи се в следните териториални поделения: ТПБП Благоевград - УАЗ 452 - 1 бр.; ТПБП Велико Търново - Москвич 2140 - 1 бр., НИСА 522 - 1 бр.; ТПБП Видин - УАЗ 452Д - 1 бр.; ТПБП Плевен - Трабант 601 - 1 бр., Москвич 412 - 1 бр., ЖУК А06 - 2 бр., УАЗ 452Д - 1 бр., автобус “Чавдар 7М” - 1 бр.; ТПБП Пловдив - Москвич 2140 - 2 бр.; ТПБП Стара Загора - ИЖ 2125 - 1 бр., УАЗ 452Д - 1 бр., ГАЗ 66 - 1 бр.; СП “СММТ” - УАЗ 452 - 1 бр.; ТПБП Разград - ГАЗ 66 - 1 бр., и стенд за изпитване на спирачни системи - 1 бр. Търгът ще се проведе на 12.VII.2002 г. от 10 ч. в съответното териториално поделение. За непродадените на 12.VII.2002 г. МПС търгът ще се проведе отново на същия адрес на 19.VII.2002 г. от 10 ч. Цената на тръжната документация е 20 лв., заплаща се в брой и се получава в съответното териториално поделение в срок до 11.VII.2002 г. Списъкът на обектите, началните тръжни цени и начинът на плащане са посочени в тръжните условия. Огледът на автомобилите и стенда за изпитване на спирачни системи ще се извършва в съответните териториални поделения до 11.VII.2002 г. от 9 до 16 ч. Депозитът за участие в търга в размер 10 % от първоначалната тръжна цена за всеки автомобил и стенда за изпитване на спирачни системи се внася по банковата сметка или в касата на съответното териториално поделение.

36016

205. - “Балканкар 6-и септември” - АД, София, на основание решение на общото събрание на акционерите от 13.IV.2002 г. и чл. 3 от Наредбата за търговете обявява търг с тайно наддаване за продажба на етаж от административна сграда - ниско тяло, първи етаж, застроена площ 442,06 м2, с начална цена 164 000 лв. без ДДС и прилежащ терен 3200 м2 с начална цена 114 000 лв., за който не се дължи ДДС. При неявяване на кандидат за двете позиции се допускат и кандидати само за сградата. Търгът ще се проведе на 31-вия ден от обнародването в “Държавен вестник” в 10 ч. в дружеството, София, бул. Никола Мушанов 151. Огледът се извършва всеки работен ден до деня преди търга. Депозит в размер 10 % от първоначалната стойност се внася до деня преди търга по банков път. Тръжна документация се закупува в отдел “Административен” на дружеството, София, бул. Никола Мушанов 151, до деня преди търга за 100 лв. без ДДС. При неявяване на кандидат следващ търг ще се проведе 14 дни след първия търг в 10 ч. при същите условия. Справки - тел.: 02/22-93-17 и 02/920-24-70, в. 425 и 581.

34981

X.X.X. - ликвидатор на “Електронни изделия ЗЕИ” - ЕООД, В. Преслав, на основание чл. 3, ал. 5 от Наредбата за търговете и заповед № РД-26-05 от 14.I.2002 г. на министъра на икономиката обявява търг с явно наддаване за продажба на три обособени обекта, включващи активи, собственост на дружеството (земя, сгради, машини, съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар, материали). Търгът ще се проведе на 10.VII.2002 г. в 11 ч. в Министерството на икономиката, дирекция “Ликвидация”, София, ул. Славянска 8, тел. 02-9842-7447. При неявяване на кандидати повторният търг ще се проведе на 16.VII.2002 г. в 11 ч. на същия адрес и при същите условия. Закупуване на тръжната документация, оглед и внасяне на депозит за всеки обособен обект - в дружеството, В. Преслав, Промишлена зона, всеки работен ден между 9 и 16 ч. не по-късно от 12 ч. на деня преди търга. Подробна информация за обекта на търга има в интернет страницата на МИ на адрес: www.mi.government.bg/priv/licv.html. За допълнителна информация - моб. 048/777 881.

34978

Нурджан Бекир Акиф - ликвидатор на “Агроерсервиз” - ЕООД, в ликвидация, Завет, област Разград, на основание чл. 147 ТЗ, чл. 10, ал. 1 ПРУПСДП, § 10, ал. 2 ЗППДОбП и заповед № РД-41/233 от 20.V.2002 г. на министъра на земеделието и горите обявява, че на 18.VI.2002 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството, гр. Завет, област Разград, ул. Освобождение 5, ще се проведе търг за продажба на недвижими ДМА с явно наддаване. Повторен търг при същите условия на 3.VII.2002 г. в 11 ч. Внасяне на депозити и закупуване на тръжни документи - в дружеството до 16 ч. на 17.VI.2002 г. За справки и информация - GSM 087/91 26 27 и тел. 08342/22 05.

34976

X.X.X. - ликвидатор на “Прогрес” - ЕООД (л), Разград, на основание чл. 3, ал. 5 от Наредбата за търговете и заповед № РД-26-127 от 3.VI.2002 г. на министъра на икономиката обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи (земя, сгради, машини и съоръжения), собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 5.VII.2002 г. в 11 ч. на адрес: София, ул. Славянска 8, Министерство на икономиката, ет. 8, стая 1, вътр. тел. 7333. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 12.VII.2002 г. в 11 ч. на същия адрес и при същите условия. Депозитът за участие е в размер 10 % от обявената начална тръжна цена за активите и се внася в брой в касата на “Прогрес” - ЕООД (л), Разград, или по сметка на дружеството, посочена в тръжната документация. Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до деня преди търга от 10 до 15 ч. на адреса на дружеството: Разград, Западна индустриална зона, ул. Черна. Оглед на активите, предмет на търга, се извършва всеки работен ден до деня преди търга от 10 до 15 ч. на адреса на дружеството, като необходимо условие за това е да бъде закупена тръжна документация. За допълнителна информация - тел. 084/2 25 93 или 02/98 42 73 33. Информация за предмета на търга може да се намери и на интернет адрес: www.mi.government.bg.

35485

33. - “Професионален учебен център - Монтажи”, Стара Загора, на основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 10 ПРУПСДП и чл. 3 и 5 от Наредбата за търговете и заповед № РД-02-14-395 от 22.V.2002 г. на министъра на РРБ обявява търг с явно наддаване за продажба на ДМА на дружеството - База ПМУ, при следните условия: 1. начална тръжна цена 39 687 лв. без ДДС; 2. депозит - 10 % от началната тръжна цена, се внася в касата на “Професионален учебен център - Монтажи”, Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 127, до деня, предхождащ деня на търга; 3. плащането на постигнатата на търга цена - в касата на “Професионален учебен център - Монтажи”, Стара Загора; 4. тръжната документация се закупува на цена 200 лв. без ДДС от “Професионален учебен център - Монтажи”, Стара Загора; 5. стъпка на наддаване - 400 лв. Търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от деня, следващ датата на обнародването в “Държавен вестник”, в 12 ч. в сградата на “Професионален учебен център - Монтажи”, Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 127. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе 14 дни след датата на провеждането на първия търг в същия час, на същото място и при същите условия. За допълнителна информация - тел. 704129 и 710027.

35489

33а. - “Професионален учебен център - Монтажи” - Стара Загора, на основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 10 ПРУПСДП и чл. 3 и 5 от Наредбата за търговете и заповед № РД-02-14-396 от 22.V.2002 г. на министъра на РРБ обявява търг с явно наддаване за продажба на ДМА на дружеството - Складова база УПИ V, при следните условия: 1. начална тръжна цена 115 240 лв. без ДДС; 2. депозит - 10 % от началната тръжна цена, се внася в касата на “Професионален учебен център - Монтажи”, Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 127, до деня, предхождащ деня на търга; 3. плащане на постигнатата на търга цена - в касата на “Професионален учебен център - Монтажи”, Стара Загора; 4. тръжната документация се закупува на цена 200 лв. без ДДС от “Професионален учебен център - Монтажи”, Стара Загора; 5. стъпка на наддаване - 1000 лв. Търгът ще се проведе на 31-вия ден считано от деня, следващ датата на обнародването в “Държавен вестник”, в 12 ч. в сградата на “Професионален учебен център - Монтажи”, Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 127. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе 14 дни след датата на провеждането на първия търг в същия час, на същото място и при същите условия. За допълнителна информация - тел. 704129 и 710027.

35490

33б. - “Професионален учебен център - Монтажи” - Стара Загора, на основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 10 ПРУПСДП и чл. 3 и 5 от Наредбата за търговете и заповед № РД-02-14-397 от 22.V.2002 г. на министъра на РРБ обявява търг с явно наддаване за продажба на ДМА на дружеството - Складова база УПИ VII, при следните условия: 1. начална тръжна цена - 76 372 лв. без ДДС; 2. депозит - 10 % от началната тръжна цена, се внася в касата на “Професионален учебен център - Монтажи” - Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 127, до деня, предхождащ деня на търга; 3. плащането на постигнатата на търга цена - в касата на “Професионален учебен център - Монтажи” - Стара Загора; 4. тръжната документация се закупува на цена 200 лв. без ДДС от “Професионален учебен център - Монтажи” - Стара Загора; 5. стъпка на наддаване - 800 лв. Търгът ще се проведе на 31-вия ден считано от деня, следващ датата на обнародването на обявата в “Държавен вестник”, от 13 ч. и 30 мин. в сградата на “Професионален учебен център - Монтажи” - Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 127. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе 14 дни след датата на провеждането на първия търг в същия час, на същото място и при същите условия. За допълнителна информация - тел. 704-129 и 710-027.

35491

Хидайет Назиф Хаджиюсеин - ликвидатор на “Амира” - ЕООД (л), с. Бенковски, област Кърджали, на основание чл. 3, ал. 5 от Наредбата за търговете и заповед № РД-26-16 от 25.I.2002 г. на министъра на икономиката обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи (обособени части, машини и съоръжения), собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 1.VII.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. в София, ул. Славянска 8, Министерство на икономиката, ет. 7, стая 10. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 15.VII.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. на същия адрес и при същите условия. Депозитът за участие е в размер 10 % от обявената начална тръжна цена за активите и се внася в брой в касата на дружеството или по негова сметка, посочена в тръжната документация. Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до деня преди търга от 10 до 16 ч. на адреса на дружеството - с. Бенковски, община Кирково, област Кърджали. Оглед на активите - предмет на търга, се извършва всеки работен ден до деня преди търга от 10 до 16 ч. на адреса на дружеството, като необходимо условие за това е да бъде закупена тръжна документация. За допълнителна информация - тел. 088/668-357 или 02/984-27-333. Информация за предмета на търга може да се намери и на интернет адрес: www.mi.government.bg.

34980

1. - Университетът за национално и световно стопанство - София, обявява конкурс за професор по 05.04.21 романски езици (съвременен френски език) - един, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документите - в сектор “Научни съвети” при УНСС - София, кабинет 2035, тел. 962-38-91.

34985

678. - Минно-геоложкият университет “Св. X.X.” - София, обявява конкурси за: доцент по 01.07.13 геология и проучване на полезните изкопаеми (физика на нефтения и газовия пласт); асистенти по: 01.07.07 палеонтология и стратиграфия - един; 01.01.04 математичен анализ - един; 01.07.13 геология и проучване на полезните изкопаеми (геостатистика) - един; 01.07.13 геология и проучване на полезните изкопаеми (геология на минералните находища) - един, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, Студентски град, ректората, стая 64, тел. 962-72-70, в. 209.

34990

1555. - ВТУ “Т. Каблешков” - София, обявява конкурс за доцент по 02.14.05 управление и експлоатация на железопътния транспорт (търговска експлоатация на транспорта) със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в училището, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел. 71-86-83.

34940

556. - Химикотехнологичният и металургичен университет обявява конкурси за: доценти по: 02.10.09 процеси и апарати в химичната и биохимичната технология - един, 02.10.12 технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали (технология на свързващите вещества) - един, 02.21.08 автоматизация на производството (автоматизация на технологични процеси (в химията и металургията) - един, 01.01.05 диференциални уравнения - един; редовен асистент по 02.10.09 процеси и апарати в химическата и биохимичната технология - един; редовни преподаватели по: английски език - двама, и по немски език - един, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, бул. Кл. Охридски 8, стая 205, тел. 62-54-226.

36011

1067. - Медицинският факултет към Медицинския университет - София, обявява конкурс за Катедрата по сърдечно-съдова хирургия за професор по 03.01.49 сърдечно-съдова хирургия със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник” за нуждите на Клиника по съдова хирургия към УБ “Света Екатерина”. Документи и справки: бул. Пенчо Славейков 52, тел. 91-59-519.

35479

75. - Медицинският университет - Варна, обявява конкурси за доценти по: 01.06.17 физиология на животните и човека за УНС по физиология към Катедрата по физиология и патофизиология - един; 03.01.24 фармакология (включително фармакокинетика и химиотерапия) за УНС по фармакология към Катедрата по предклинична, клинична фармакология и биохимия - един; 01.06.12 микробиология за лабораторията по клинична микробиология и вирусология в УМБАЛ “Св. Марина” и към Катедрата по микробиология и вирусология - един; 03.01.63 обща медицина за Катедрата по обща медицина - един; 03.01.50 педиатрия за Катедрата по детски болести и медицинска генетика - един; 03.01.41 неврохирургия за Катедрата по неврохирургия - един; 03.01.35 ото-рино-ларингология за Катедрата по ушно-носно-гърлени болести - един; 03.01.37 обща хирургия (лицево-челюстна хирургия) за Катедрата по хирургични болести - един; за учебно-научните сектори (УНС) на Катедрата по вътрешни болести: 03.01.47 кардиология за УНС по кардиология и ревматология - двама; 03.01.16 ендокринология за УНС по ендокринология и болести на обмяната - двама; 03.01.17 белодробни болести за УНС по белодробни болести и алергология - двама; 03.01.15 нефрология за УНС по нефрология, хемодиализа и токсикология - двама; за Катедрата по здравен мениджмънт: 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли) - един; 05.02.05 финанси, парично обръщение, кредит и застраховка - един; 05.02.18 икономика и управление по отрасли - един, всички със срок 3 месеца от обнародване на обявлението в “Държавен вестник”; преподавател по 05.04.17 български език (като чужд) за Катедрата по чуждоезиково обучение - един, със срок 1 месец от обнародване на обявлението в “Държавен вестник”; за Медицинския колеж - Варна: професор по 03.01.37 обща хирургия; доценти по: 03.01.32 хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) - един; 03.03.00 стоматология - един; 03.01.53 социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията - един, всички със срок 3 месеца от обнародването на обявлението в “Държавен вестник”. Справки и документи - в университета, тел. 225-428.

36126

90. - Аграрният университет - Пловдив, обявява конкурси за: доцент по 02.18.01 механизация и електрификация на растениевъдството; асистент по 04.01.16 зеленчукопроизводство - двата със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи - в ректората, бул. Менделеев 12, отдел “Управление на персонала”.

36012

130. - Институтът по механика при БАН - София, обявява конкурси за старши научни сътрудници II ст. по: 01.02.02 приложна механика - един; 02.01.52 роботи и манипулатори - един; 01.01.13 математическо моделиране и приложение на математиката - един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи - в института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 71 71 86, факс 70 74 98.

34936

52. - Службата по кадастъра - Монтана, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка § 6, ал. 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри съобщава, че е приет кадастралният план на с. Буковец, общ. Брусарци, който е изложен в общината. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана пред Службата по кадастъра - Монтана.

34542

8. - Службата по кадастъра - Пловдив, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка с § 6, ал. 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри съобщава, че с протокол № 10 от 10.V.2002 г. на Службата по кадастъра - Пловдив, е приет кадастралният план за ползвателите и бившите собственици на земите по § 4 от ПЗР ЗСПЗЗ за местностите Беш бунар, Ени Кория и Конлука, землище Карлово, който е изложен в сградата на Община - Карлово. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения по плана чрез общината до Службата по кадастъра - Пловдив.

34970

56. - Службата по кадастъра - Софийска област, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че е приета кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на група имоти в землището на Пирдоп, Софийска област, които са изложени в общината. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - Софийска област.

34541

76. - Областният управител на област с административен център Стара Загора на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ издава разрешение за строеж на обект от техническата инфраструктура “Оптичен кабел Раднево - Гълъбово - Симеоновград - Харманли в частта Раднево - край на Старозагорска област” с обхват и значение за територията на общините Раднево и Гълъбово, по трасе, както следва: в района на гр. Раднево - от сградата на ТВД - Раднево, в съществуваща канална мрежа по ул. Тачо Даскалов - южен тротоар, в съществуваща канална мрежа и в новоизградена такава по ул. Митьо Станев западен тротоар до разклона за кв. Гипсово, в кв. Гипсово - по ул. Загоре западен тротоар в нов изкоп, при мост на км 100+255 в съществуваща тръба в дясната тротоарна конзола, в нов изкоп по западната част на ограничителната ивица на път III-534 до с. Бели бряг, в с. Бели бряг по западния тротоар, в нов изкоп по западната страна на ограничителната ивица на път III-534 до с. Любеново, в с. Любеново по западния тротоар, в западната част на ограничителната ивица на път III-534 до района на ТЕЦ-1, при мостове на км 111+940, км 113+630, км 113+770 в съществуващи тръби по десните тротоарни конзоли, по тротоарната ивица в района на ТЕЦ-1, по северната ограничителна ивица на път III-534 от ТЕЦ-1 до гр. Гълъбово, в района на гр. Гълъбово се полага в съществуващата канална мрежа по ул. Г. Димитров до сградата на ТВД - Гълъбово, по ул. Д. Благоев до пресичане на жп линия Гълъбово - Симеоновград, под моста на жп линията, по западния тротоар на пътя за Симеоновград, пресичане чрез сондаж на ведомствена жп линия и по западната ограничителна ивица на път III-534 до края на област Стара Загора в нов изкоп. Разрешението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд - София, чрез областния управител на област Стара Загора.

35973

3. - Областният управител на област с административен център гр. Ямбол на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че за обект: път II-53 Сливен - Ямбол: участък “Реконструкция” от км 136+000 до км 139+985; участък “Рехабилитация” от км 139+985 до км 144+538, е издадено строително разрешение № 1 от 23.V.2002 г. на Изпълнителна агенция “Пътища” към МРРБ.

35907

 

СЪДИЛИЩА

Варненският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Заменхов 324, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответница по адм.д. № 960/99, заведено от X.X.X.. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35026

Шуменският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Шумен, ул. Цар Освободител 22, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IХ.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по в.гр.д. № 106/2002, заведено от X.X.X. от Шумен. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35889

Белослатинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Тлачене, община Бяла Слатина, област Враца, сега с неизвестен адрес и обявен за национално издирване, да се яви в съда на 30.VII.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 234/2002, заведено от X.X.X., по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35870

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес с. Равда, област Бургас, ул. Крайбрежна 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.IХ.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 1038/2002, заведено от X.X.X., за развод. На основание чл. 259, ал. 6 ГПК не се предприемат мерки за помирение между страните. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35947

Великопреславският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес В. Преслав, област Шумен, ул. Юбилейна 26, сега в Кралство Холандия с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.IХ.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 67/2002, заведено от X.X.X. от В. Преслав, по чл. 240 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35003

Димитровградският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Димитровград, бул. Стефан Стамболов, бл. 10, вх. Д, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.IХ.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 239/2002, заведено от X.X.X. и X.X.X., по чл. 27 ЗЗД, за иск съгл. чл. 55 “Г” ГПК - 1881 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35508

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Димитровград, ул. Петко Напетов 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IХ.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. и на 25.IХ. с.г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 263/2002, заведено от X.X.X. от Димитровград, за увеличение на издръжка по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34934

Районният съд - гр. Дулово, призовава X.X.X. с последен адрес с. Паисиево, област Силистра, Фатмегюл Сюлейман Осман с последен адрес с. Паисиево, област Силистра, и Гълман Мюмюн Сюлейман с последен адрес Силистра, ул. Бузлуджа 47, сега всичките в Турция с неизвестни адреси, да се явят в съда на 16.IХ.2002 г. в 10 ч. като ответници по гр.д. № 26/2002, заведено от X.X.X. от с. Китанчево, област Разград, по чл. 278 ГПК. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34896

Кубратският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Божурово, област Разград, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IХ.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 220/2002, заведено от X.X.X. от гр. Кубрат, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35000

Кубратският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Крояч, област Разград, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IХ.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 35/2002, заведено от X.X.X. от с. Самуил, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35004

Кубратският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Голямо Враново, област Русе, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IХ.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 50/2002, заведено от X.X.X. от Кубрат, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35005

Районният съд - гр. Монтана, призовава X.X.X. с последен адрес Вършец, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.IХ.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 370/2002, заведено от X.X.X., по чл. 81, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34933

Новопазарският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Нови пазар, ул. Чавдар войвода 1, вх. Б, област Шумен, сега в чужбина с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.VIII.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 218/2002, заведено от X.X.X. от Нови пазар, по чл. 72 във връзка с чл. 73, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34967

Новопазарският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес гр. Нови пазар, ул. Стефан Караджа 48, вх. 5, ет. 5, ап. 116, област Шумен, сега в чужбина с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.IХ.2002 г. от 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 231/2002, заведено X.X.X. от гр. Нови пазар, ул. Княз Борис 5, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34958

Новопазарският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Нови пазар, ул. Стефан Караджа 48, вх. 5, област Шумен, сега в чужбина с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.IХ.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 231/2002, заведено от X.X.X. от Нови пазар, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34959

Панагюрският районен съд призовава X.X.X. е последен адрес с. Левски, община Панагюрище, област Пазарджик, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IХ.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 123/2002, заведено от X.X.X. от с. Елшица, община Панагюрище, област Пазарджик, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34935

Плевенският районен съд, VI гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ул. Яне Сандански 32, ет. 3, ап. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IХ.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 406/2002, заведено от “Радиотелекомуникационна компания” - ООД, София. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34899

Русенският районен съд, III гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Мартен, ул. Радецки 13, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.VIII.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. №Б-111/2002, заведено от X.X.X. от с. Мартен, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35916

Русенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул.Чипровци 1, вх. 2, в момента извън страната с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IХ.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1173/2002, заведено от БТК - Русе, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35917

Русенският районен съд, 6 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Муткурова 40, вх. 1, ет. 9, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IХ.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 1154/2002, заведено от БТК - ЕАД, клон Русе, по чл. 79 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34900

Русенският районен съд на основание чл. 458 ГПК издава заповед № 67 от 30.V.2002 г. по гр.д. № 1595/2002 в полза на молителите X.X.X., ЕГН 6506135424, от Русе, ул. Плиска 3, вх. Б, ет. 5, X.X.X., ЕГН **********, от Русе, бл. Чайковски, вх. Е, и X.X.X., ЕГН 4805225304, от Русе, бул. Цар Освободител 42А, ет. 3, ап. 9, за обезсилване на ценни книги - временни удостоверения № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 от дружеството, с дата на вписване в книгата на акционерите 10.II.2000 г. за X.X. и временни удостоверения № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50 от “Скални материали - 2000” - АД, Русе, с дата на вписване в книгата на акционерите 10.II.2000 г. за X.X. и временни удостоверения № 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 с дата на вписване в книгата на акционерите 10.II.2000 г. срещу записани акции на “Скални материали - 2000” - АД, Русе, вписано в регистъра на търговските дружества при Русенския окръжен съд, т. 42, стр. 76, парт. 2564 по ф.д. № 194/2000, ЕФН 1700001941, с адрес на управление Русе, ул. Плиска 3, вх. Б, ет. 5, с дата на вписване в книгата на акционерите 10.II.2000 г.; кани държателя на временните удостоверения: № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42, издадени на X.X.X. за записани от него акции от “Скални материали - 2000” - АД, Русе; № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50, издадени на X.X.X. за записани от него акции на “Скални материали - 2000” - АД, Русе; № 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66, издадени на X.X.X. за записани акции от “Скални материали - 2000” - АД, Русе, да заяви своите права най-късно до 10.IХ.2002 г. с предупреждение, че ако не стори това, ценните книги ще бъдат обезсилени; нарежда на “Скални материали - 2000” - АД, Русе, да не извършва никакви плащания на приносителя на посочените временни удостоверения.

35493

Севлиевският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Севлиево, ул. Марин Попов 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.IХ.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 203/2002, заведено от X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35506

Севлиевският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Троян, ул. Амбарица 4, и с. Богатово, община Севлиево, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.IХ.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 239/2002, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34897

Севлиевският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Севлиево, ул. X.X.X. 1, X.X.X. с последен известен адрес с. Батошево, община Севлиево, X.X.X. с последен известен адрес София, ж.к. Красно село, бл. 027А, вх. Г, X.X.X. с последен адрес София, ул. Лазурно утро 5, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. - всички сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 12.IХ.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответници по гр.д. № 154/2002, заведено от X.X.X., за делба. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35494

Силистренският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Силистра, ул. Хр. Ботев 44, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.Х.2002 г. в 10 ч. и 15 мин. като ответница по гр.д. № 86/2002, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34898

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, кв. Ст. Заимов, бл. 88, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.VII.2002 г. в 10 ч. и на 1.VIII. с.г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 744/2002, заведено от X.X.X. от Сливен, по чл. 45 ЗБДС във връзка с чл. 72 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35509

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, кв. Дружба 4-А-3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.IХ.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 588/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, съдебен адрес ТР “Далекосъобщения” - Сливен, по чл. 79 и 86 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34901

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Ягодово, община “Родопи”, област Пловдив, ул. Роза 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.IХ.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 3410/2001, заведено от БТК - ЕАД, София, съдебен адрес ТР “Далекосъобщения” - Сливен, по чл. 79 и 86 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34903

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, ул. Тодор Асенов 2, ет. 7, ап. 26, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IХ.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2348/2000, заведено от БТК - ЕАД, София, съдебен адрес ТР “Далекосъобщения” - Сливен, по чл. 79 и 86 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34902

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, кв. Дружба, бл. 7, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IХ.2002 г. в 9 ч. и на 24.Х. с.г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 269/2002, заведено от X.X.X. от Сливен, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35510

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, ж.к. Даме Груев, бл. 10, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IХ.2002 г. в 9 ч. и на 24.Х. с.г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 479/2002, заведено от X.X.X. от Сливен, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35511

Районният съд - Червен бряг, призовава X.X.X. с последен адрес Червен бряг, област Плевен, ул. Калоян, бл. 3/88, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.IХ.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 30/2002, заведено от Националната служба по заетостта - София, по чл. 79 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35006

Софийският районен съд, 42 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Дечо Стефанов 10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IХ.2002 г. в 14 ч. като ответница по гр.д. № 186/2002, заведено от X.X.X. от София, за вещен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34971

Софийският районен съд, гр. колегия, 30 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Тодор Стоянов 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.Х.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2609/2002, заведено от “Мобилтел” - ЕАД, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34974

Софийският районен съд, 64 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дружба 1, бл. 22, вх. Ж, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.Х.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 7069/2000, заведено от ЗАД “Юнион Инс” - АД (в ликвидация). Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35495

Софийският районен съд, 68 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес София, ж. к. Слатина, ул. Гео Милев 40, бл. 33, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.Х.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 2964/2001, заведено от ДЗИ - Общо застраховане - ЕАД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35002

Софийският районен съд, гр. колегия, 73 състав, призовава X.X.X. Ниази с последен адрес София, ж. к. Люлин, ул. 340-та 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.Х.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 10269/2001, заведено от ЗД “Бул Инс” - АД, за търговски иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34913

Софийският районен съд, гр. колегия, 73 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Света Троица, бл. 366А, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.Х.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 10515/2001, заведено от ЗД “Юнион Инс” - АД (в ликвидация), за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34914

Софийският районен съд, гр. колегия, 73 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дружба, бл. 415, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.Х.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 10862/2001, заведено от ЗД “Юнион Инс” - АД (в ликвидация), за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

34915

Софийският районен съд, 32 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 806, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.Х.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 686/2002, заведено от “БТК” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35864

Софийският районен съд, 32 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 306, вх. Б, ет. 2, ап. 39, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.Х.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 685/2002, заведено от “БТК” - ЕАД, София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

35865

Варненският апелативен съд с решение от 21.IХ.2001 г. по в.гр.д. № 597/2001 по описа на ВАС оставя в сила решението на Варненския окръжен съд, търговско отделение, от 18.IV.2001 г., постановено по т.д. № 122/2001, с което отхвърля молбата на ЕТ “Биляна 1300 - X.X.” за откриване на производство по несъстоятелност на “Ривеста” - АД, Варна.

34905

Софийският апелативен съд, гр. колегия, 6 състав, с решение, постановено на 29.V.2002 г. по гр.д. № 421/2002, обезсилва решението от 6.ХII.2001 г., постановено по гр.д. № 601/2001 на Врачанския окръжен съд, с което на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ е обявена неплатежоспособността на “Златица експрес - Холдинг” - ЕООД, Враца, с начална дата 19.ХII.2000 г., дружеството е обявено в несъстоятелност и производството по делото е прекратено; връща делото на същия съд за извършване на следващите съдопроизводствени действия.

35027

Софийският апелативен съд, гр. колегия, 3 състав, с решение по гр.д. № 2124/2000, постановено на 18.III.2002 г., отменя решението на СГС от 14.VI.2000 г. ТО - 7 състав, по гр.д. № 878/98 в частта, в която за начална дата на неплатежоспособността е определена датата 30.IV.1999 г., и вместо него постановява - определя за начална дата на неплатежоспособността на “Армимекс” - АД, датата 19.V.1999 г.

35001

Благоевградският окръжен съд с определение № 197/2002 г., постановено по гр. д. № 1642/2000, със страни: кредитор Банка “Хеброс” - АД, клон Благоевград, и длъжник “Франел” - ООД, Благоевград, на основание чл. 692 ТЗ одобрява списъка на приетите от синдика X.X. вземания на кредиторите.

36032

Бургаският окръжен съд на основание чл. 622 ТЗ с решение № 17 от 21.V.2002 г. по гр. д. № 76/2001 открива производство по несъстоятелност на ЗКПУ “Изгрев” - с. Трояново, община Камено, област Бургас; обявява неплатежоспособността на длъжника с начална дата 21.V.1999 г.; назначава за временен синдик X.X.X., ЕГН **********, от Бургас, ж. к. Меден рудник, бл. 430, вх. А, ет. 3; допуска обезпечение на вземанията на кредиторите чрез налагане на общ запор и възбрана върху имуществото на длъжника; определя дата на първото събрание на кредиторите на 21.VI.2002 г. в 11 ч. в сградата на съда.

33781

Бургаският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 701, ал. 1 ТЗ с определение от 28.V.2002 г. по т.д. № 91/2001 допуска до разглеждане от събранието на кредиторите на “Камбана 1899” - АД, Бургас, предложения от синдика и длъжника план за оздравяване на предприятието и насрочва събрание на кредиторите на “Камбана - 1899” - АД, Бургас, на 28.VI.2002 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството, при дневен ред - обсъждане и приемане на допуснатия до разглеждане план за оздравяване. Регистрирането на кредиторите за присъствие на събранието започва в 8 ч. и 30 мин. и приключва в 9 ч. и 50 мин. на 28.VI.2002 г. Кредиторите се считат призовани с обнародване на съобщението в “Държавен вестник”.

35028

Варненският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 656 ТЗ с определение от 20.V.2002 г. по т.д. № 237/2001 назначава за синдик на Земеделска кооперация “Бъдеще”, с. Ботево, област Варна, обявена в неплатежоспособност, X.X.X., ЕГН **********, от Варна, ул. Дрин 10, ап. 82, с дата на встъпване в длъжност 27.V.2002 г. и текущо възнаграждение в размер 400 лв.

34908

Варненският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 656 ТЗ с определение от 27.V.2002 г. по т.д. № 589/2001 назначава за синдик на Земеделска кооперация “Зора”, с. Водица, област Варна (в производство по несъстоятелност), X.X.X., ЕГН **********, от Варна, ул. Дрин 10, ап. 82, с дата на встъпване в длъжност 29.V.2002 г. и текущо възнаграждение в размер 300 лв.

34909

Варненският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 631 ТЗ с решение от 15.IV.2002 г. по т.д. № 583/2000 отхвърля молбата на ДФ “Земеделие”, София, чрез директора на Регионалната дирекция на ДФ “Земеделие”, област Варна, за откриване на производство по несъстоятелност на Земеделска кооперация “Единство”, с. Здравец, област Варна, представлявана от X.X.X., ЕГН **********.

34910

Добричкият окръжен съд на основание чл. 632 ТЗ с решение № 51/23.V.2002 г. по т.гр.д. № 76/2002: обявява в неплатежоспособност кооперация “Благовец”, с. Благовец, област Добрич, представлявана от X.X.X., ЕГН **********, с начална дата 29.ХI.1999 г.; открива производство по несъстоятелност; обявява кооперация “Благовец” в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелността.

33778

Добричкият окръжен съд на основание чл. 656, ал. 1 ТЗ с определение от 15.V.2002 г. по т.гр.д. № 62/2002: назначава за синдик на “Деари” - ООД, Добрич, с открито производство по несъстоятелност, X.X.X., ЕГН **********, от Добрич; определя дата на встъпване на синдика в длъжност 11.V.2002 г.

33779

Добричкият окръжен съд на основание чл. 656, ал. 1 ТЗ с определение от 15.V.2002 г. по т.гр.д. № 399/2000 назначава за синдик на “Добруджанска месна компания” - АД, Добрич, с открито производство по несъстоятелност, X.X.X., ЕГН **********, от Добрич; определя дата на встъпване на синдика в длъжност 11.V.2002 г.

33780

Добричкият окръжен съд на основание чл. 695 ТЗ с определение от 11.VII.2001 г. по т. гр. д. № 263/96: допълва одобрения от съда с решение от 5.VI.2000 г. по т. гр. д. № 263/96 списък на приетите от синдика на “ДТБ” - АД, Добрич (в несъстоятелност), вземания с последващите допълнително предявени след 7.ХI.2000 г. и приети по предвидения от закона ред вземания (съобщението е обнародвано в ДВ, бр. 58 от 2001 г.); с определение от 31.V.2002 г. допълва одобрения от съда с решение от 5.VI.2000 г. по т. гр. д. № 263/96 списък на приетите от синдика на “ДТБ” - АД, Добрич (в несъстоятелност), вземания с последващите допълнително предявени след 20.ХII.2001 г. и приети към 14.IV.2002 г. по предвидения от закона ред вземания (съобщението е обнародвано в ДВ, бр. 53 от 2002 г.).

35993

Плевенският окръжен съд на основание чл. 621 ТЗ във връзка с чл. 427 ГПК обявява, че с решение от 7.V.2002 г. по т.д. № 88/2001 отхвърля молбата на “Булстил” - ООД, Плевен, ж.к. Мара Денчева - юг, ул. Ангел Войвода, ЖСК “Единство”, вх. Д, ап. 5, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН ********** (съдебен адрес Плевен, ул. Сан Стефано 10А, адвокат X.X.), подадена по реда на чл. 625 ТЗ за откриване производство по несъстоятелност на “Булстил” - ООД, Плевен, поради настъпила неплатежоспособност. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на обнародване в “Държавен вестник”.

33777

Пловдивският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ с решение от 29.V.2002 г. по т.д. № 506/2002 обявява неплатежоспособността на “Телебит - ПТ” - ЕООД, Пловдив, регистрирано по ф.д. № 6404/97, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асеновградско шосе 1, представлявано от управителя X.X.X., с начална дата 30.Х.1997 г.; открива производство по несъстоятелност на “Телебит - ПТ” - ЕООД; назначава за временен синдик X.X.X., ЕГН **********, от Пловдив, ул. Генерал X.X. 75, ет. 1, стая 6; определя месечно възнаграждение на временния синдик в размер 750 лв., платимо от “Периферна техника - холдинг” - АД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асеновградско шосе 1; определя за дата на първото събрание на кредиторите 21.VI.2002 г. в 11 ч. и 15 мин. в зала 310 на Пловдивския окръжен съд.

34912

Разградският окръжен съд на основание чл. 692, ал. 1 ТЗ с определение от 30.V.2002 г. по гр.д. № 50/2002 одобрява списъка на приетите от синдика на “Албена - ЧДК” - ООД, гр. Завет, вземания; определеният от съда списък може да се допълва с последващите допълнително предявени и приети вземания по реда на чл. 695 ТЗ; възлага на синдика X.X. да свика събрание на кредиторите на 27.VI.2002 г. в 11 ч. в зала № 3 на съда при следния дневен ред: 1. изслушване доклад на синдика за дейността му; 2. определяне метода и условията за оценка на имуществото на длъжника и размера на възнаграждението на оценителите.

35918

Русенският окръжен съд на основание чл. 674, ал. 1 ТЗ по т. гр. д. № 1/95 свиква събрание на кредиторите на “Дунавия” - АД, в несъстоятелност, Русе, на 20.VI.2002 г. в 15 ч. и 30 мин. в Окръжния съд - Русе, при дневен ред: 1. освобождаване на синдици; 2. избор на нов синдик; 3. определяне вида и размера на възнаграждението на синдика.

34907

Русенският окръжен съд на основание чл. 734, ал. 1 ТЗ с определение № 37 от 31.V.2002 г. по т.гр.д. № 290/95 свиква заключително събрание на кредиторите на “Стик” - ООД, в несъстоятелност, с. Ряхово, на 20.VI.2002 г. от 14 ч. в Окръжния съд - Русе, при дневен ред: 1. заключителен доклад на синдика; 2. окончателна сметка за разпределение и за останалите неплатени вземания; 3. определяне окончателно възнаграждение на синдика.

35029

Русенският окръжен съд на основание чл. 721, ал. 2 във връзка с чл. 734, ал. 1 ТЗ с определение № 38 от 31.V.2002 г. по т.гр.д. № 805/99 изменя сметката за разпределение на сумата 30 000 лв., постъпила от продажбата по чл. 718 ТЗ на мелницата в с. Главиница, като постановява цялата сума от 30 000 лв. да се предаде на заложния кредитор Банка “Държавна спестовна каса” - АД, клон Силистра, чрез паричен превод по сметката, посочена във възражението; одобрява сметката за разпределение след направената промяна; одобрената сметка за разпределение да се изпълни от синдика; свиква заключително събрание на кредиторите на “Агрогруп” - ЕООД, в несъстоятелност, по т.д. № 805/99 на 21.VI.2002 г. от 14 ч. в Окръжния съд - Русе, при дневен ред по чл. 734 ТЗ.

35030

Русенският окръжен съд на основание чл. 630, ал. 2 във връзка с чл. 710 ТЗ с решение № 20/21.V.2002 г. по т.гр.д. № 239/2001 обявява неплатежоспособността на “Семепроизводна потребителна кооперация - Церовец”, в ликвидация, със седалище с. Церовец, община Цар Калоян, с начална дата 17.V.1999 г.; открива производство по несъстоятелност на “Семепроизводна потребителна кооперация - Церовец”, в ликвидация; обявява длъжника “Семепроизводна потребителна кооперация - Церовец”, в ликвидация, в несъстоятелност; прекратява дейността на “Семепроизводна потребителна кооперация - Церовец”, в ликвидация; прекратява правомощията на органите на длъжника; лишава длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника; задължава длъжника при обявяване на фирмата си да прави добавката “в несъстоятелност”; назначава за временен синдик X.X.X. от Русе, ЕГН **********, който отговаря на изискванията на чл. 655 ТЗ и е дал писмено съгласие, и му определя месечно възнаграждение в размер 200 лв.; насрочва първо събрание на кредиторите на 21.VI.2002 г. от 14 ч. в зала № 9, ет. 3 на Съдебната палата - Русе.

35031

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 242 от 5.II.2002 г. по ф.д. № 1777/94 вписа заличаването на “Корел” - ООД.

21283

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 274 от 11.II.2002 г. по ф.д. № 324/95 вписа заличаването на “Моритекс” - ООД.

21284

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 323 от 19.II.2002 г. по ф.д. № 677/2000 вписа промени за “Мелор - 2000” - ЕООД: вписа новия съдружник “Мелор” - АД, Пазарджик; вписа промяна в наименованието: “Мелор - 2000” - ООД; дружеството ще се представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. двамата винаги заедно.

21285

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 303 от 13.II.2002 г. по ф.д. № 1992/94 вписа промени за “Балкан - Експерт” - ЕООД: заличава едноличния собственик на капитала X.X.X.; вписа новия собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21286

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 352 от 22.II.2002 г. по ф.д. № 174/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Джовани” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Зора 6А, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, заведения за обществено хранене, производство и услуги на населението, ишлеме, посредничество, комисионни и складови сделки, рекламна, реекспортна, маркетингова, програмна, импресарска, лизингова и строителна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с интелектуална собственост, извършване на всякакви незабранени търговски дейности и услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

21287

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 296 от 12.II.2002 г. по ф.д. № 791/2000 вписа промени за “Валкам” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписа новия съдружник X.X.X.; вписа промяна във фирмата: “Валкам” - ЕООД; допълва предмета на дейност със “счетоводни и машинописни услуги, организиране на заложна къща и всякакви други незабранени услуги, като дейността ще се извършва в страната и в чужбина; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21288

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 320 от 19.II.2002 г. по ф.д. № 161/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Аффект” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Даме Груев, ул. Дели Ради 5, с предмет на дейност: консултантско-дизайнерска дейност, производство и продажба на облекло, шивашки услуги, търговия на едро и дребно, вкл. бартерни сделки, с всякакви стоки в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, разкриване и експлоатация на търговски обекти - бар, кафе-сладкарница, аперитив, магазин за облекло, козметика, хранителни и други видове стоки, разносна търговия с всякакви видове стоки, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция на вътрешния и външния пазар, пласментно-снабдителска дейност, комунални, туристически, хотелиерски, счетоводни и други услуги, таксиметров превоз, покупка на ценни книжа с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови, застрахователни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, внос и износ на стоки и полуфабрикати и всякакви други незабранени дейности и сделки, като сделките ще се извършват в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява от съдружниците заедно и поотделно.

21289

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 281 от 11.II.2002 г. по ф.д. № 187/99 вписа промени за “Илмаз” - ООД: вписа новите съдружници Давуд Кьокдемир, Рамазан Йълмаз и Шюкрюлла Кая; вписа вливане на “Ван” - ЕООД, Сливен, “Кьокдемир” - ЕООД, Сливен, и “Йълдъз - 2001” - ЕООД, Сливен, в “Илмаз” - ООД; вписа промяна в наименованието: “Елен” - ООД; вписа увеличение на капитала от 5000 лв. на 20 000 лв.; дружеството ще се представлява от съуправителите Махмут Абдал, Хаджи Илмаз, Давуд Кьокдемир, Рамазан Йълмаз и Шюкрюлла Кая заедно и поотделно; вписа прекратяване на “Ван” - ЕООД, “Кьокдемир” - ЕООД, и “Йълдъз - 2001” - ЕООД, без ликвидация поради вливане.

21290

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 275 от 11.II.2002 г. по ф.д. № 784/2000 вписа промени за “Каприко - 22” - ЕООД: вписа вливане на “Магрис 13” - ЕООД, Раднево, и “И - Синхрон” - ЕООД, Варна, в “Каприко - 22” - ЕООД; вписа увеличение на капитала от 35 000 лв. на 45 000 лв.; вписа прекратяване на “Магрис 13” - ЕООД, и “И - Синхрон” - ЕООД, без ликвидация поради вливане.

21291

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 317 от 18.II.2002 г. по ф.д. № 158/2002 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Сливенска газоразпределителна компания” - АД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Цар Симеон 61, с предмет на дейност: разпределение на природен газ на територията на Сливен, проектиране и строеж на нови газоразпределителни мрежи и отклонения към тях, консултантски услуги в областта на изграждането и експлоатацията на газопреносни мрежи и съоръжения към тях и други незабранени сделки и дейности, и с капитал 850 000 лв., разпределен в 850 000 акции с номинална стойност 1 лв. за акция. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X., “Агромел” - АД, Сливен, представлявано от X.X.X., “Наврас” - АД, Варна, представлявано от X.X.X., и “Топливо” - АД, София, представлявано от X.X.X., и се представлява от членовете на съвета на директорите винаги заедно.

21292

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 326 от 19.II.2002 г. по ф.д. № 249/97 вписа заличаването на “Бумеранг Пи Пи Ем” - ЕООД.

21293

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 258 от 6.II.2002 г. по ф.д. № 66/2002 вписа промени за “СФ Тунджа” - ООД: вписа ново наименование: “Мелор - 2002 - КК” - ООД; вписа нов адрес на управление - Сливен, ул. Стефан Караджа 5; вписа нов предмет на дейност: производство на брашна, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни и търговска дейност в страната и в чужбина; вписа новите съдружници “Мел Инвест - Холдинг” - АД, и X.X.X.; заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от управителя X.X.X. самостоятелно.

21294

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 301 от 13.II.2002 г. по ф.д. № 150/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Тунджа - 2” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Братя Миладинови 4-А-53, с предмет на дейност: производство на малки прасета за разплод и угояване, свинско месо и месни произведения, търговска дейност в страната и в чужбина и всякакви разрешени дейности и услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

21295

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 255 от 6.II.2002 г. по ф.д. № 134/2002 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество “Варвара 2001” - ЕАД, със седалище и адрес на управление Сливен, бул. Цар Освободител 4, вх. А, ап. 12, с предмет на дейност: производство и търговия (вътрешна и външна) със стоки и други имущества, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 831 500 лв., разпределен в 8315 акции с номинал 100 лв. за акция. Дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

21308

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 243 от 5.II.2002 г. по ф.д. № 292/2001 вписа промени за “Гъбарници Гавраилово” - ЕООД: заличава едноличния собственик на капитала X.X.X.; вписа новия собственик на капитала X.X.X.; вписа ново седалище и адрес на управление - с. Малко Чочовени; вписа промяна в наименованието: “Радина чешма” - ЕООД; вписа нов предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, туристическа, рекламна и импресарска дейност в страната и в чужбина, финансови консултации и счетоводни услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки, суровини, материали, съоръжения, машини, промишлени стоки, производство и търговска реализация на стоки от хранително-вкусовата промишленост, производство, съхранение и търговска реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, вкл. франчайзинг, консултантски и мениджърски услуги от всякакъв вид, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, с недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, строителна и проектантска дейност, вкл. вътрешен и външен дизайн, осъществяване на всякаква друга дейност, незабранена със закон; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21309

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 237 от 5.II.2002 г. по ф.д. № 128/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Вилмар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Народни будители 4, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, консултантски, металообработващи услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21310

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 260 от 7.II.2002 г. по ф.д. № 137/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Арко Импорт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Патриарх Евтимий 75, вх. А, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21311

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 238 от 5.II.2002 г. по ф.д. № 129/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Леге Артис - Д-р Стоева - Амбулатория за първична медицинска помощ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Петко Напетов 35, с предмет на дейност: първична извънболнична медицинска помощ, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21312

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 235 от 5.II.2002 г. по ф.д. № 126/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Дисла” - ООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Братя Миладинови 33, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж, отремонтиране и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

21313

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 278 от 11.II.2002 г. по ф.д. № 346/95 вписа прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Дорис - X.X.” на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Дорис - X.X.” със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Братя Миладинови 62.

21314

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 266 от 8.II.2002 г. по ф.д. № 442/99 вписа прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.” на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Ропотамо 35.

21315

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 328 от 20.II.2002 г. по ф.д. № 164/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Джокер - Комплект” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Райко Даскалов 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други незабранени услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

21316

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 302 от 13.II.2002 г. по ф.д. № 104/98 вписа прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Мега - М - X.X.” на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Мега - М - X.X., X.X.” със седалище с. Еленово.

21317

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 330 от 20.II.2002 г. по ф.д. № 899/97 вписа промяна за “Идепещ - 97” - ООД: допълва предмета на дейност с “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството”.

21318

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 283 от 11.II.2002 г. по ф.д. № 459/96 вписа промени за “Осветителна техника” - АД: вписа като търговски управител (прокурист) X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от изп. директор X.X.X. и прокуриста X.X.X. заедно и поотделно.

21319

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 385 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 187/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Рузманов 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Народни будители 4, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, консултантски услуги, ремонт на електрически и В и К инсталации, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21320

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 386 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 188/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Марина Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Народни будители 4, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, консултантски услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21321

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 387 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 189/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Форест Технолоджи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Народни будители 4, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, консултантски услуги, услуги със земеделска и горска техника, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21322

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 332 от 21.II.2002 г. по ф.д. № 166/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Елиат” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Елисавета Багряна 49, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, продажба на хранителни, промишлени и битови стоки и изделия, разносна търговия, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни фирми, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни и всякакви други услуги на граждани и фирми в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

21323

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 384 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 186/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Еврофинанс - Трухчева” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Твърдица, ул. М. Палаузов 4, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, търговски сделки, производство, комисионни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, рекламни, туристически и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

21324

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 28 от 15.II.2002 г. по ф.д. № 147/2002 приема заверения годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “М Трейд - Д” - АД.

21325

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 292 от 12.II.2002 г. по ф.д. № 147/2002 вписа в търговския регистър промени за “М Трейд - Д” - АД: вписа изменения и допълнения в устава на дружеството, приети на общото събрание, проведено на 28.V.2001 г.; вписа ново седалище и адрес на управление - Сливен, ул. Стефан Караджа 5; вписа надзорен съвет в състав: X.X.X., “Мел Холдинг” - АД, София, представлявано от X.X.X., “Конимо” - АД, София, представлявано от X.X.X., “Мелничен комплекс - Сливен” - АД, представлявано от X.X.X.; вписа управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., “Мел Инвест Холдинг” - АД, Сливен, представлявано от X.X.X.; дружеството се представлява от изп. директори X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

21326

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 329 от 20.II.2002 г. по ф.д. № 165/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Розана 77” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Дружба 5-А-8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, превозна дейност - международен транспорт, таксиметрова, туристическа, хотелиерска, спедиционна, складова, комисионна, посредническа и рекламна дейност, външнотърговска дейност, производство и реализация на селскостопанска продукция, животни и животинска продукция, покупко-продажба на торове и препарати за селскостопански нужди и всякакви услуги, като дейността ще се извършва в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници ЕТ “Розана 77 - X.X.” и X.X.X. и се представлява от X.X.X..

21327

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 334 от 21.II.2002 г. по ф.д. № 165/2002 вписа промени за “Розана 77” - ООД: заличава ЕТ “Розана 77 - X.X.” като съдружник; вписа новия съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “Розана 77 - X.X.” заедно с фирмата му от X.X.X. на “Розана 77” - ООД, което поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие.

21328

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 295 от 12.II.2002 г. по ф.д. № 40/98 вписа промяна за “Биоком - 98” - ЕООД: дружеството ще се представлява от управителя X.X.X. и от едноличния собственик на капитала X.X.X. заедно и поотделно.

21296

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 304 от 13.II.2002 г. по ф.д. № 1158/99 вписа промяна за “Арматурен двор” - ЕООД: увеличава капитала от 10 400 лв. на 12 800 лв.

21297

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 267 от 8.II.2002 г. по ф.д. № 1186/96 вписа промени за “Олимпик - Гарден” - ООД: заличава съдружника X.X.X.; вписа нов адрес на управление - гр. Твърдица, пл. Свобода, хотел “Олимпик”.

21298

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 265 от 7.II.2002 г. по ф.д. № 722/2001 вписа промени за “Атиц” - ООД: вписа преобразуване на дружеството в “Атиц” - ЕООД; заличава като съдружник X.X.X..

21299

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 229 от 4.II.2002 г. по ф.д. № 122/2002 вписа промяна за “Стар - 99” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от София, район “Студентски”, Студентски град, бл. 1, офис 124, в с. Ценино, община Нова Загора.

21300

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 289 от 12.II.2002 г. по ф.д. № 146/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Интел - Трейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ж.к. Сини камъни 12-Б-16, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, проектиране на жилищни, стопански и други сгради, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, вкл. бартерни сделки, с всякакви незабранени стоки, в т.ч. алкохол и цигари, счетоводни услуги, хотелиерство, ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, лизинг, лицензионни сделки, както и всякакви други незабранени сделки и услуги, като дейността ще се извършва в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21301

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 262 от 7.II.2002 г. по ф.д. № 138/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агроуслуги - 54” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ж.к. Сини камъни 5-В-14, с предмет на дейност: производство и ремонт на селскостопански инвентар, ремонт на селскостопански машини, извършване на механизирани услуги, производство на селскостопанска продукция, изработване на метални конструкции, външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и други незабранени услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21302

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 249 от 6.II.2002 г. по ф.д. № 132/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Анкок” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Верила 3, вх. Б, ап. 1, с предмет на дейност: консултантско-дизайнерска дейност и търговия със строителни материали, външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и реализация на селскостопанска продукция, предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, продажба на стоки от собствено производство, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21303

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 250 от 6.II.2002 г. по ф.д. № 133/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Блясък 1950” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Народни будители 4, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, почистване на жилища, офиси и производствени помещения, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21304

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 236 от 5.II.2002 г. по ф.д. № 127/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, ул. Народни будители 4, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, сделки с интелектуална собственост, консултантски, машинописни и копирни услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21305

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 218 от 1.II.2002 г. по ф.д. № 119/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “В.И.П.” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Даме Груев 14-А-4, с предмет на дейност: рекламни, информационни, лизингови, маркетингови, фотографски и видеоуслуги на граждани и фирми, сделки с интелектуална собственост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни фирми, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически и всякакви допустими услуги на граждани и фирми в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от съдружниците заедно и поотделно.

21306

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 219 от 1.II.2002 г. по ф.д. № 120/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Месопром” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Булаир 114, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, лизинг, таксиметрови, счетоводни услуги, производство на мляко и млечни продукти, месодобив и месопреработка, като сделките и услугите ще се извършват в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

21307

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 316 от 18.II.2002 г. по ф.д. № 3451/92 вписа прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Боки - X.X.” на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Боки - X.X.” със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Даме Груев 32-А-5.

21260

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 321 от 19.II.2002 г. по ф.д. № 162/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Амбулатория за първична стоматологична помощ - Д-р X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Дружба 14-А-29, с предмет на дейност: амбулатория за първична стоматологична помощ, както и поливалентна и хирургична стоматология, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21261

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 322 от 19.II.2002 г. по ф.д. № 407/95 вписа промяна за “Саниг” - ЕООД: вписа X.X.X. за едноличен собственик на капитала; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния соственик на капитала X.X.X..

21262

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 388 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 720/2000 вписа промени за “Дента - 5” - ООД: заличава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа промяна на фирмата: “Дента - 5” - ЕООД.

21263

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 395 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 1204/98 вписа промяна за “Евромебел” - ООД: вписа промяна в името на съдружника и управител X.X.X., което да се чете “X.X.X.”.

21264

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 357 от 25.II.2002 г. по ф.д. № 368/2000 вписа прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Лаверне - X.X.” на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Лаверне - X.X.” със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Злати войвода 10.

21265

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 361 от 25.II.2002 г. по ф.д. № 580/97 вписа промени за “Маштрейд” - АД: вписа увеличение на капитала от 1 522 310 лв. на 1 853 610 лв., разпределен в 1 853 610 акции с номинална стойност 1 лв.; вписа изменения и допълнения в устава на дружеството, приети на общото събрание, проведено на 15.II.2002 г.

21266

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 362 от 25.II.2002 г. по ф.д. № 537/98 вписа промяна за “Напредък - Пътнически превози” - АД: увеличава капитала от 51 812,50 лв. на 62 175 лв., разпределен в 20 725 акции с номинал 3 лв. за акция.

21267

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 30 от 21.II.2002 г. по ф.д. № 677/2000 приема заверения годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Мелор 2000” - ЕООД.

21268

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 32 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 1224/99 приема заверения годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “ФЗ - Ковачите” - ООД.

21269

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 277 от 11.II.2002 г. по ф.д. № 187/99 вписа промяна за “Илмаз” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

21270

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 282 от 11.II.2002 г. по ф.д. № 50/2000 вписа промени за “Буковец - Твърдица” - АД: освобождава X.X.X. като член на съвета на директорите; вписа за нов член на съвета на директорите X.X.X..

21271

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 253 от 6.II.2002 г. по ф.д. № 798/2001 вписа промени за “Швейцарско-българско дървопреработващо дружество” - АД: вписа освобождаването като член на съвета на директорите и изп. директор на X.X.X.; вписа новия изп. директор Феликс Рееман; дружеството ще се представлява от Ханс Рудолф Льортчер самостоятелно и от Феликс Рееман и X.X.X. винаги заедно.

21272

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 345 от 22.II.2002 г. по ф.д. № 1316/95 вписа промяна за “Автокомплект” - ООД: вписа увеличение на капитала от 5000 лв. на 20 000 лв.

21273

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 389 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 784/2000 вписа промени за “Каприко - 22” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписа за едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписа за управител X.X.X..

21274

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 364 от 25.II.2002 г. по ф.д. № 177/2002 вписа промяна за “Ямбол Кооп” - АД: вписа ново седалище и адрес на управление - Сливен, ул. Цар Симеон 37.

21275

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 353 от 22.II.2002 г. по ф.д. № 776/98 вписа промяна за “Мавен Стар” - ЕООД: вписа увеличение на капитала от 278 650 лв. на 464 550 лв.

21276

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 354 от 22.II.2002 г. по ф.д. № 764/2000 вписа промени за “ВЖК - Нова Загора” - ЕООД: вписа промяна в наименованието: “ВЖК - Родопа Нова Загора” - ООД; вписа новия съдружник “Загора Агрокомерс” - ЕООД, представлявано от едноличния собственик X.X.X.; вписа нов адрес на управление - Нова Загора, ул. Преславска 136; заличава X.X.X. като управител; дружеството ще се представлява от управителя X.X.X..

21277

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 346 от 22.II.2002 г. по ф.д. № 3142/92 вписа промени за “Строителни материали и производство” - ООД: заличаване на държавата в лицето на МРРБ като съдружник; вписа промяна в наименованието на дружеството: “Строителни материали и производство” - ЕООД; заличава като управител X.X.X.; вписа новия управител Феликс Рееман; дружеството ще се представлява от Ханс Рудолф Льортчер самостоятелно и от Феликс Рееман и X.X.X. винаги заедно.

21278

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 365 от 25.II.2002 г. по ф.д. № 587/98 вписа промени за “Машел” - ЕООД: заличава X.X.X.; вписа за съдружник X.X.X.; дружеството ще се представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.; вписа нов адрес на управление - Сливен, пл. Хаджи Димитър 1, ет. 3, ап. 6.

21279

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 360 от 25.II.2002 г. по ф.д. № 1393/92 вписа промени за “Универсал Комплект” - ООД: вписа новия съдружник X.X.X.; заличава съдружника X.X.X.; дружеството ще се представлява от двамата съдружници X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

21280

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 224 от 4.II.2002 г. по ф.д. № 461/2001 вписа промяна за “Минчеви” - ООД: вписа преобразуване на дружеството в “Минчеви” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21281

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 290 от 12.II.2002 г. по ф.д. № 89/2000 вписа промяна за “Ери - 21” - ЕООД: вписа новия собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21282

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 172 от 24.I.2002 г. по ф.д. № 97/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Натали - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Българка 43-3-9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество и агентски услуги, комисионни и спедиционни сделки, превоз на пътници и товари, таксиметрови услуги, валутни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, маркетинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, консултантски и преводачески услуги, заложна дейност, както и други сделки и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

21397

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 204 от 29.I.2002 г. по ф.д. № 91/95 вписа промени за “Хермес” - ЕООД: вписа като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписа ново седалище и адрес на управление - Сливен, ул. Д. Калакчията 7.

21398

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 170 от 24.I.2002 г. по ф.д. № 1066/99 вписа промени за “Деметра” - АД: вписа НС в състав: X.X.X., “Мел холдинг” - АД, представлявано от X.X.X., “Конимо” - АД, представлявано от X.X.X., “Мелничен комплекс Сливен” - АД, представлявано от X.X.X.; вписа УС в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и “Мел инвест холдинг” - АД, представлявано от X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изп. директори на УС X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

21399

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 13 от 24.I.2002 г. по ф.д. № 859/98 приема заверения годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Перфект - Инвест холдинг” - АД.

21400

Софийският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. по т.д. № 9/2000 одобрява списъка на приетите от синдика на ЕТ “X.X. - Аци”, в несъстоятелност, с. Пролеша, вземания.

34904

Хасковският окръжен съд на основание чл. 656 ТЗ с определение от 1.IV.2002 г. по гр.д. № 710/97 назначава за синдик на СД “Интерспорткомерс” - Хасково, X.X.X., ЕГН **********, от Хасково, ул. А. Златаров 23, ет. 8, ап. 32.

35921

Софийският апелативен съд с решение от 30.V.2002 г. по гр.д. № 649/2002 отменя решението от 23.Х.2001 г. по описа на Софийския градски съд, търговско отделение, VI-4 състав, и вместо това постановява: обявява неплатежоспособността на ЕТ “X.X.” със седалище и адрес на управление София, ул. К. Щъркелов, бл. 78, вх. Б, вписан в търговския регистър при СГС под № 96956, том 623, стр. 199, по ф.д. № 12266/96, с начална дата на неплатежоспособността 5.IV.1998 г.; обявява ЕТ “X.X.” в несъстоятелност; постановява прекратяване дейността на предприятието; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника ЕТ “X.X.”; прекратява правомощията на управителя му и представител X.X.X.; лишава ЕТ “X.X.” от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото си; прекратява производството по несъстоятелност. Решението подлежи на вписване в търговския регистър на Софийския градски съд по партидата на търговеца. Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред ВКС в 7-дневен срок от обнародването.

34968

Софийският градски съд, VI търг. отделение, 10 състав, на основание чл. 632 ТЗ: обявява по т. д. № 941/99 “Ексим” - ООД, София, кв. Иван Вазов, ул. Ярослав Вешин, бл. 43А, в свръхзадълженост и неплатежоспособност с начална дата 26.ХI.1999 г.; обявява “Ексим” - ООД, София, в несъстоятелност и прекратява производството.

34991

Софийският градски съд, VI-6 търг. отделение, на основание чл. 630, ал. 2 ТЗ: обявява по т.д. № 719/99 неплатежоспособността на едноличен търговец X.X.X., ЕГН **********, действащ под фирма ЕТ “Пепи - X.X.”, София, район София - Кремиковци, ул. Бесарабия 37, с начална дата 28.VI.1999 г.; обявява в несъстоятелност едноличен търговец X.X.X., действащ под фирма ЕТ “Пепи - X.X.” - София; прекратява дейността му; постановява обща възбрана и запор; назначава за временен синдик X.X. от София; насрочва първото общо събрание на кредиторите на 1.Х.2002 г. в 11 ч. в зала 12 на Съдебната палата.

34992

Софийският градски съд, VI търг. отделение, 5 състав, на основание чл. 657, ал. 1, т. 1 ТЗ: освобождава по т.д. № 75/97 X.X.X. от правомощията на синдик на “Ратола моторс” - ООД, София (в несъстоятелност); назначава на основание чл. 657, ал. 7 ТЗ за служебен синдик на “Ратола моторс” - ООД, София (в несъстоятелност), X.X.X., ЕГН **********, от София, ул. Солунска 41, ет. 2, тел. 986 34 47; свиква на основание чл. 657, ал. 6 и чл. 661, ал. 1 ТЗ събрание на кредиторите на “Ратола моторс” - ООД, София (в несъстоятелност), на 11.VII.2002 г. в 14 ч. и 30 мин. в София, бул. Витоша 2, Съдебна палата, ет. 2, зала № 12, при следния дневен ред: 1. избор на нов синдик на “Ратола моторс” - ООД (в несъстоятелност) - АД; 2. определяне на текущото възнаграждение на новия синдик.

34993

Софийският градски съд, VI-6 търг. отделение, на основание чл. 630, ал. 2 ТЗ обявява по т.д. № 230/2001: неплатежоспособността на “Бългериан флайнг къмпани” - ЕООД, София, район “Подуяне”, ул. Васил Петлешков, бл. 91, вх. 1, и определя начална дата - 1.ХII.2000 г.; обявява в несъстоятелност “Бългериан флайнг къмпани” - ЕООД; прекратява дейността на “Бългериан флайнг къмпани” - ЕООД; назначава за временен синдик X.X.X.-X. от София, бул. България 1, адм.сграда на НДК, ет. 17, стая 5; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на “Бългериан флайнг къмпани” - ЕООД; насрочва първо общо събрание на кредиторите на 18.VI.2002 г. в 11 ч. в зала 12 на Съдебната палата, София, СГС.

35899

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП вписва с решение от 9.IV.2002 г. по ф. д. № 1816/2000 промени за политическа партия “Блокът на X.X.”: вписва изменен и допълнен Устав на партията, приет на Първия редовен конгрес, проведен на 14.Х.2001 г., който представлява неразделна част от решението; заличава вписания Консултативен съвет на партията; вписва Политически съвет в състав: председател - X.X.X., ЕГН **********, зам.-председатели: X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, членове: X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, и Зиад X.X.X., ЕГН **********. Политическата партия “Блокът на X.X.” на основание чл. 28 от вписания Устав се представлява от председателя X.X.X., ЕГН **********.

35959

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП вписва по ф.д. № 981/90 с решение от 8.V.2002 г. за политическа партия “Радикалдемократическа партия в България” промени в подлежащи на вписване обстоятелства, приети на ХХХ извънреден конгрес, проведен на 1.ХII.2001 г., както следва: Уставът на “Радикалдемократическа партия в България” е приет на ХХХ извънреден конгрес, проведен на 1.ХII.2001 г., и е неразделна част от решението; вписва нов Изпълнителен комитет в състав: X.X.X., ЕГН ********** - председател, X.X.X., ЕГН ********** - зам.-председател, X.X.X., ЕГН ********** - зам.-председател, X.X.X., ЕГН ********** - зам.-председател, X.X.X., ЕГН ********** - организационен секретар, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********. “Радикалдемократическа партия в България” се представлява от председателя X.X.X., ЕГН **********.

35960

Софийският градски съд на основание чл. 9 ЗПП вписва по ф.д. № 3631/2002 с решение от 22.V.2002 г. политическа партия “Национално движение Симеон Втори” със седалище София, район “Средец”, ул. X.X. 1, с Устав, приет на учредителното събрание на 6.IV.2002 г., представляващ неразделна част от решението. Органи на управление на партията са: Конгрес, Национален съвет, Политически съвет и лидер (председател). Политическият съвет е в състав: X.X.X. - председател, ЕГН **********, X.X.X. - първи зам.-председател, ЕГН **********, X.X.X. - зам.-председател, ЕГН **********, X.X.X. - зам.-председател, ЕГН **********, X.X.X. - зам.-председател, ЕГН **********, X.X.X. - секретар, ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********. Партията се представлява от лидера (председателя) X.X.X., ЕГН **********.

35961

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

1. - Съветът на директорите на “Кока-кола Дистирбютърс София” - АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 17.VII.2002 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Сребърна 21, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. разпределение на печалбата за 2001 г.; предложение за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. приемане на бюджета за финансовата 2002 г.; предложение за решение - ОС приема бюджета за финансовата 2002 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 7. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; предложение за решение - ОС назначава предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 8. преобразуване на дружеството; предложение за решение - ОС приема решение за преобразуване на дружеството. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще започне в 13 ч. и 30 мин. на 17.VII.2002 г. в седалището на дружеството, София, ул. Сребърна 21. Пълномощниците на акционерите се легитимират с личен паспорт и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

36131

1. - Съветът на директорите на Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ - Медицински център “Полимед” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 18.VII.2002 г. в 16 ч. в София, бул. X.X. 68, вх. 2, ап. 31, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. - баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричния поток; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. - баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричния поток; 3. доклад на експерт-счетоводителя, извършил одиторска заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя, извършил одиторска заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението за избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г. Поканват се акционерите лично или чрез писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. Акционерите и представителите на акционерите се легитимират с лична карта и копие от временното удостоверение, а представителите на акционерите представят и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

35049

24. - Съветът на директорите на “Балканско застрахователно посредничество” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.VII.2002 г. в 12 ч. в София, ул. X.X. 45 - 47, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител относно заверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител относно заверката на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на дружеството; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет за 2001 г., заверен от назначения дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., заверен от назначения дипломиран експерт-счетоводител; 4. разпределение на неразпределената печалба от дружеството; проект за решение - ОС приема направеното предложение от СД за разпределение на неразпределената печалба от дружеството; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД за отчетния период; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за отчетния период; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС назначава за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г. X.X.X.; 8. разни. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в търговския офис на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

36046

1. - Съветът на директорите на “Омикрон” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 19.VII.2002 г. в 16 ч. в София, ул. Искър 63А, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на одиторския доклад за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през отчетния период; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. разпределяне на печалбата от дейността на дружеството през 2001 г.; 6. разни. Поканват се акционерите да участват в общото събрание на дружеството лично или чрез писмено упълномощен представител. Писмените материали и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.VII.2002 г. в 16 ч. при същия дневен ред.

33831

1. - Съветът на директорите на “Балкан травел” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.VII.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Раковски 60, при дневен ред: вземане на решение за бъдещето на “Балкан травел” - АД, във връзка с настъпилата декапитализация вследствие невнасяне на капитала. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

33736

1. - Управителният съвет на Асоциацията на българските аптекари на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква членовете си на редовно годишно отчетно общо събрание на 20.VII.2002 г. в 11 ч. в сградата на Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, София, при следния дневен ред: 1. приемане и утвърждаване отчетни доклади за периода от III до IV редовно отчетно общо събрание; 2. приемане и утвърждаване на отчета за изпълнението на бюджета за отчетния период; 3. приемане бюджета на АБА за следващата отчетна година; 4. промени в устава, свързани с мандата на регионалните пълномощници на АБА; 5. избор на двама резервни членове на УС; 6. разни.

35497

1. - Управителният съвет на сдружение “ПКВ - 2000” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 20.VII.2002 г. в 10 ч. в София, ж.к. Захарна фабрика, ул. Хайдут Сидер - под моста, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на управителния съвет за дейността на сдружението през 2001 г.; 2. приемане бюджета на сдружението за 2002 г.; 3. приемане програма за дейността на сдружението през 2002 г.; 4. приемане на нови членове на сдружението; 5. приемане изменения и допълнения на устава на сдружението, респ. приемане на нов устав на сдружението; 6. освобождаване от длъжност членове на управителния съвет на сдружението и избор на нови членове на управителния съвет, респ. избор на нов управителен съвет на сдружението; 7. приемане на решение относно дължимостта и размера на членския внос и първоначалните встъпителни имуществени вноски; 8. приемане решение за участие на сдружението в други организации; 9. разни. В случай че в 10 ч. на 20.VII.2002 г. не е регистриран необходимият кворум за провеждане на законно общо събрание, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага и ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от регистрираните за участие в събранието членове на сдружението. Поканват се членовете на сдружението на основание чл. 17 от устава лично да вземат участие в общото събрание на сдружение “ПКВ - 2000”. Регистрацията на членовете на сдружението за участие в общото събрание започва половин час преди обявения начален час на събранието.

33735

17. - Политбюро на ЦК на БКП (б) на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква извънреден конгрес на партията на 20.VII.2002 г. в 10 ч. в салона на бул. Мария-Луиза 92, София, при следния дневен ред: 1. анализ на организационно-политическата работа в партията; 2. избор на ЦК и Централна контролно-ревизионна комисия; 3. приемане на проекторешения на конгреса и резолюция на ЦК на БКП (б); 4. приемане на промени в устава и програмата на партията; 5. приемане на декларации.

34930

15. - Управителният съвет на Български национален аероклуб - сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.VII.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. в София, залата за пресконференции на Национален стадион “В. Левски”, бул. Е. Георгиев 38, при следния дневен ред: 1. отчет за досегашната дейност на управителния съвет; 2. приемане на нови членове; 3. предложения за промени в устава; 4. освобождаване на членове; 5. приемане на решение за сътрудничество между БНАК и БФА; 4. решаване на бюджетни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място независимо от явилите се членове.

35480

1. - Управителният съвет на сдружение “Научно-практическа школа Беинса Дуно” - София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 21.VII.2002 г. в 12 ч. в София, в салона на читалище “Факел”, бул. Раковски 12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през 2001 г.; 2. финансов отчет; 3. приемане на план за дейността през 2002 г.; 4. приемане на проектобюджет за 2002 г.; 5. приемане на критерии за сътрудници на сдружението; 6. приемане на нови членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

33723

22. - Съветът на директорите на “Осми март” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в София, бул. Рожен 22, при следния дневен ред: 1. разглеждане на годишния счетоводен отчет и одиторски доклад, доклада за дейността през 2001 г. и предложението за разпределяне на печалбата за 2001 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет и одиторски доклад, доклада за дейността и начина за разпределение на печалбата; 2. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. извършване на промени в съвета на директорите; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството.

35040

37. - Съветът на директорите на “МакКап Брокерс” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 13 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен баланс за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на дивиденти; 7. вземане на решение за увеличение капитала на дружсетвото; 8. промени в устава на дружеството; 9. промени в органите на управление; 10. разни. Регистрацията започва в 12 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват, като представят документи, удостоверяващи легитимността им за участие в общото събрание. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в София, ул. Родопски извор 42Б.

33835

38. - Съветът на директорите “МакКап Нишава” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен баланс за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на дивиденти; 7. вземане на решение за увеличение капитала на дружеството; 8. промени в устава на дружеството; 9. промени в органите на управление; 10. разни. Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват, като представят документи, удостоверяващи легитимността им за участие в общото събрание. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в София, ул. Родопски извор 42Б.

33832

1. - Съветът на директорите на “Пенсионен фонд Хемус” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 11 ч. в София, ул. X.X. 28А, вх. 1, ет. 1, при следния дневен ред: 1. прекратяване на дружеството; предложение за решение - ОС прекратява дружеството; 2. назначаване на ликвидатор и определяне срок за извършване на ликвидацията; предложение за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за периода до прекратяването на дружеството; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 4. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в София, ул. X.X. 28А, вх. 1, ет. 1, всеки работен ден от 9 до 17 ч.

33767

17. - Съветът на директорите на “Бългериан грейн” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 22.VII.2002 г. в 11 ч. в управлението на дружеството в София при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада от проверката на дипломирания експерт-счетоводител; избор на експерт-счетоводител за одиторска заверка през 2002 г.; 4. решение за разпределение на печалбата, респ. на загубата на дружеството за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2001 г.; 6. изменение и допълнение на устава на дружеството. Поканват се акционерите на дружеството да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

34895

32. - Съветът на директорите на “Инком СВ” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в София в офиса на дружеството, ж.к. Лозенец, ул. Бисер 2, ап. 34, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД за отчетния период; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 4. промени в СД; 5. смяна адреса на управление на фирмата; 6. разни. Поканват се акционерите или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

35036

10. - “АСП груп” - ООД, София, в качеството си на акционер, притежаващ повече от 1/10 от капитала на “Балкан прес” - АД, овластено с определение от 15.V.2002 г. на Софийския градски съд, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на “Балкан прес” - АД, София, на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в заседателната зала на “Балкан прес” - АД, в София в сградата на бул. Цариградско шосе 113, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отмяна на всички решения, приети от общите събрания на дружеството, проведени на 15.VI.2001 г. и 20.VIII.2001 г.; проект за решение - ОС отменя всички решения, приети на общите събрания, проведени на 15.VI.2001 г. и 20.VIII.2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет за финансовата 2000 г., заверен от назначения експерт-счетоводител; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет за финансовата 2000 г., заверен от назначения експерт-счетоводител; 3. освобождаване на членовете на съвета на директорите от това им качество и от отговорност; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от това им качество и от отговорност; 4. приемане на промени в устава на дружеството и промяна на седалището; проект за решение - ОС приема промени в устава на дружеството и промяна на седалището му съобразно предложенията на участвали в провеждането му акционери; 5. избор на членове на колективните му органи (съвет на директорите, респ. надзорен и управителен съвет) според изискванията на устава на дружеството и определяне на размера на възнагражденията им; проект за решение - ОС избира членове на колективните органи на дружеството (съвет на директорите, респ. надзорен и управителен съвет) според изискванията на устава на дружеството и определя размера на възнагражденията им; 6. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за финансовата 2001 г.; проект за решение - ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за финансовата 2001 г.; 7. обсъждане на текущи проблеми. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по точките от дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на “Балкан прес” - АД, София, бул. Цариградско шосе 113, ет. 3, от деня на обнародването в “Държавен вестник”.

31544

25. - Съветът на директорите на “Хито - 98” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 8 ч. в седалището на дружеството - София, ул. Малашевска 12А, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на съвета на директорите на дружеството за 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 5. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност; 6. разни. Материалите за събранието се намират в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30945

10. - Съветът на директорите на “Прайм 97” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството с право на глас на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в София, бул. X.X. 23, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. изменение и допълнение на устава на дружеството; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе независимо от представения капитал същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

31363

34. - Съветът на директорите на “Албена стил - Х” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.VII.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен баланс за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на дивиденти; 7. вземане на решение за увеличение капитала на дружеството; 8. промени в устава на дружеството; 9. промени в органите на управление; 10. разни. Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват, като представят документи, удостоверяващи легитимността им за участие в общото събрание. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в София, ул. Родопски извор 42Б.

33833

36. - Съветът на директорите на “еТекс” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.VII.2002 г. в 9 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен баланс за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на дивиденти; 7. вземане на решение за увеличение капитала на дружеството; 8. промени в устава на дружеството; 9. промени в органите на управление; 10. разни. Регистрацията започва в 8 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват, като представят документи, удостоверяващи легитимността им за участие в общото събрание. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в София, ул. Родопски извор 42Б.

33836

33. - Съветът на директорите на “МакКап Холдинг” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.VII.2002 г. в 11 ч. в София, ул. Родопски извор 42Б, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен баланс за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на дивиденти; 7. вземане на решение за увеличение капитала на дружеството; 8. промени в устава на дружеството; 9. промени в органите на управление; 10. разни. Регистрацията започва в 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват, като представят документи, удостоверяващи легитимността им за участие в общото събрание. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в София, ул. Родопски извор 42Б.

33825

14. - Съветът на директорите на “Българска енергетика” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството с право на глас на 23.VII.2002 г. в 10 ч. в София, ул. Опълченска 84, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. изменение и допълнение на устава на дружеството; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

31364

1. - Съветът на директорите на “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория “Интермедика” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството с право на глас на 24.VII.2002 г. в 10 ч. в София, бул. Христо Смирненски 23, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. изменение и допълнение на устава на дружеството; 6. разни. При липса на кворум на основание на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

32491

1. - Управителният съвет на Сдружение на ловците и риболовците “Бекас” - Ахтопол, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.VII.2002 г. в 9 ч. в сградата на читалището при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за ловен сезон 2001/2002 г.; 2. приемане бюджет за 2002/2003 г.; 3. допълване състава на управителния съвет от представители на ЛРД - с. Синеморец, и ЛРД - с. Резово; 4. промени в устава на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове. Поканват се всички членове да участват в работата на събранието.

35891

50. - Съветът на директорите на “Орфей - Б” - АД, гр. Батак, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 21.VII.2002 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството, Батак, ул. Партизанска 34, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 3. промени в броя и състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема промените в броя и състава на съвета на директорите; 4. увеличение капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема направеното от СД предложение за увеличение на капитала; 5. разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството. Регистрацията на акционерите ще се извърши в кабинета на изпълнителния директор от 10 ч. и 30 мин. до 11 ч. в деня на провеждане на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание да се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

33473

39. - Съветът на директорите на “Телефонстрой” - АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството, Благоевград, ул. Зеленодолско шосе 1, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г. и освобождаване от отговорност съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността им през 2001 г. и ги освобождава от отговорност; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител и обсъждане на годишния счетоводен баланс за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГСО за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложения експерт-счетоводител; 4. предложение за разпределение на печалбата за 2001 г. и увеличаване на уставния капитал на дружеството; проект за решение - ОС приема направеното предложение за разпределение на печалбата и промяна на уставния капитал чрез увеличаване на номиналната стойност на акцията от 4,90 лв. на 5,00 лв.; 5. разни. Материалите и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите или техните надлежни пълномощници в управлението на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. при същия дневен ред.

29685

10. - Надзорният съвет на “Бургаски захарни заводи” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 16.VII.2002 г. в 10 ч. в София, бул. X.X. 172, при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 2. приемане на промени в състава на надзорния съвет; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на надзорния съвет. Поканват се акционерите на дружеството или техните упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

35953

416. - Съветът на директорите на “Странджалес” - ЕАД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 13 ч. в управлението на дружеството в Бургас, ул. Иван Шишман 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на решение за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 6. промяна в числеността и състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложението за промени в числеността и състава на съвета на директорите. 7. приемане на решение за преобразуване на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението за преобразуване на дружеството; 8. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 9. разни. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

32464

325. - Съветът на директорите на “Странджалес 2000” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в управлението на дружеството в Бургас, ул. Иван Шишман 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на решение за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 6. промяна в числеността и състава на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложението за промени в числеността и състава на съвета на директорите. 7. приемане на решение за преобразуване на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението за преобразуване на дружеството; 8. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 9. разни. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

32463

281. - Съветът на директорите на “Електротерм” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.VII.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на дружеството, бул. Вл. Варненчик 277, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СД през 2001 г.; 2. приемане на ГСО за 2001 г. и доклад на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД; 4. разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. избор на съвет на директорите; 7. решение за сливане (ОС приема проект за решение на СД); 8. други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч. при същия дневен ред и на същото място. Регистрацията на акционерите и упълномощените от тях лица (в съответствие със Закона за публично предлагане на ценни книжа) ще се извършва от 9 ч. в салона за провеждане на ОС. Всички материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството, Варна, бул. Вл. Варненчик 277, след 20.VI.2002 г. всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. и 30 мин.

32492

7. - Съветът на директорите на КРЗ “Одесос” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.VII.2002 г. в 11 ч. в заседателната зала на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на решение за разпределение на неразпределената печалба от дейността на дружеството за 2001 г.; предложение за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на неразпределената печалба за 2001 г.; 2. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 13 до 16 ч. Регистрацията на участниците започва в 10 ч. на 20.VII.2002 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения брой акции.

32474

1. - Съветът на директорите на “ММ Електроникс” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 15 ч. в административната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 13 ч. и 45 мин. до 14 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието.

32481

22. - Съветът на директорите на “Трансойл” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 10 ч. във Варна, ул. X.X. 4, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността му през 2001 г.; проект за решение - ОСА приема отчета на съвета на директорите за дейността му през 2001 г.; 2. приемане доклада за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на съвета на директорите за назначаване на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. приемане решение за създаване на клон на дружеството в гр. Червен бряг; проект за решение - ОСА приема решение за създаване клон на дружеството в гр. Червен бряг; 6. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. на 22.VII.2002 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” всеки работен ден от 9 до 12 ч.

27370

31. - Съветът на директорите на “Булбрю” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 14 ч. в административната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.;2. освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 12 ч. и 45 мин. до 13 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието.

33842

1. - Съветът на директорите на “ММ Холдинг” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 12 ч. в административната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. Регистрацията за участие в общото събрание на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 10 ч. и 45 мин. до 11 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието.

32480

14. - Съветът на директорите на “Одесос ВП” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 8 ч. и 45 мин. до 9 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието.

32527

1. - Съветът на директорите на “България сервиз” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 11 ч. в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 9 ч. и 45 мин. до 10 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието.

32478

1. - Съветът на директорите на “Димят” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.VII.2002 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 8 ч. и 45 мин. до 9 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието.

33253

1. - X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - ликвидатори на “Ремко” - АД, Варна, в ликвидация, ф.д. № 1924/98 ВОС, на основание чл. 223 ТЗ свикват общо събрание на акционерите на 16.ХII.2002 г. в 17 ч. във Варна, бул. Приморски 1, при следния дневен ред: 1. обсъждане на отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2001 г.; 4. обсъждане на ликвидационния отчет на дружеството; 5. обсъждане и приемане на ликвидационния счетоводен отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя; 6. освобождаване от отговорност ликвидаторите на дружеството за дейността им през срока на ликвидацията - 14.ХII.2001 г. - 14.ХII.2002 г.; 7. приемане на решение за разпределение на остатъка от дружественото имущество; 8. приемане на решение за заличаване на дружеството от търговския регистър при ВОС; 9. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.I.2003 г. в 17 ч. във Варна, бул. Приморски 1.

27743

40. - Съветът на директорите на “Велттед” - АД, В. Търново, на основание чл. 223 ТЗ насрочва общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 10 ч. във Велико Търново, ул. Мармарлийска 41, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на счетоводния отчет за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултата; 4. изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава; 5. промени в състава на съвета на директорите на дружеството и изпълнителния директор; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите и изпълнителния директор; 6. разни. Канят се всички акционери или писмено упълномощени от тях представители да участват в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на участниците започва в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието в мястото на провеждане на събранието. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

29736

162. - Съветът на директорите на “Пътнически превози” - ЕАД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 16 ч.в София, бул. Витиня 1, в административната сграда, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета на СД за дейността на дружеството за 1999, 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 1999, 2000 и 2001 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет за 1999, 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999, 2000 и 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност, потвърждаване всички действия и одобряване на изплатените възнаграждения на членовете на СД за дейността им за 1999, 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност, потвърждава всички действия и одобрява изплатените възнаграждения на членовете на СД за дейността им за 1999, 2000 и 2001 г.; 4. избор на състав на СД и определяне размера на възнагражденията им; проект за решение - ОС избира предложения състав и размер на възнагражденията на СД; 5. приемане устав на дружеството; проект за решение - ОС приема устав на дружеството; 6. избиране на дипломиран експерт-счетоводител за задължителна проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира за задължителна проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г. експерт-счетоводителя X.X.X., диплом № 0271; 7. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 15 ч. в деня на събранието на мястото на провеждането и завършва в 15 ч. и 50 мин. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта и оригинално временно удостоверение за акциите от капитала на дружеството. Пълномощници на акционери се допускат до участие в работата на ОС след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение за акциите от капитала на дружеството на името на упълномощителя и надлежно пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

29539

107. - Съветът на директорите на “Димас” - АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 17.VII.2002 г. в 16 ч. в заседателната зала на “Благоустрояване” - ЕООД, Габрово, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите във вр. с § 5 ЗДЛ и чл. 162 ТЗ; проект за решение - ОС увеличава капитала на дружеството съобразно направеното предложение; 2. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

35879

35. - Съветът на директорите на “Изгрев инвест” - АД, Димитровград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно събрание на акционерите на дружеството с право на глас на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в София, бул. X.X. 23, при следния дневен ред: 1. доклад на изпълнителния директор за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. промени в състава на съвета на директорите; 6. разни. При липса на кворум в началния час на общото събрание на основание чл. 227 ТЗ то ще се проведе независимо от представения капитал същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

35033

35. - Съветът на директорите “Добруджа зърно” - АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 11 ч. в Добрич, бул. Независимост 12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен баланс за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на дивиденти; 7. вземане на решение за увеличение капитала на дружеството; 8. промени в устава на дружеството; 9. промени в органите на управление; 10. разни. Регистрацията започва в 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват, като представят документи, удостоверяващи легитимността им за участие в общото събрание. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в Добрич, бул. Независимост 12.

33834

32. - Съветът на директорите на “Мак Грейн” - АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в Добрич, бул. Независимост 12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя и одобряване на заверения счетоводен баланс за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 6. вземане на решение за разпределяне на дивиденти; 7. вземане на решение за увеличение капитала на дружеството; 8. промени в устава на дружеството; 9. промени в органите на управление; 10. разни. Регистрацията започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват, като представят документи, удостоверяващи легитимността им за участие в общото събрание. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в Добрич, бул. Независимост 12.

33824

13. - Съветът на директорите на “Електрооптика” - АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.VII.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в сградата на дружеството, ул. Свещ. П. Атанасов 18, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СД през 2001 г.; 2. приемане на ГСО за 2001 г. и доклад на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД; 4. разпределение на печалбата за 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. решение за сливане - ОС приема проекта за решение на СД; 7. други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., при същия дневен ред и на същото място. Регистрацията на акционерите и упълномощените от тях лица (в съответствие със Закона за публично предлагане на ценни книжа) ще се извършва от 9 ч. в салона за провеждане на ОС. Всички материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството на адрес Добрич, ул. Свещ. П. Атанасов 18, след 22.VI.2002 г. всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. и 30 мин.

32490

18. - Съветът на директорите на “Роял газ” - АД, гр. Елин Пелин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 14 ч. в офиса на дружеството в гр. Елин Пелин, ул. Околовръстен път 1А, при следния дневен ред: 1. приемане на годишните счетоводни отчети на дружеството за 2000 г. и за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишните счетоводни отчети на дружеството за 2000 г. и за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2000 г. и през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите за дейността им през 2000 г. и през 2001 г.; 3. приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема изцяло предложения от СД проект за изменения и допълнения на устава на дружеството; 4. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложените от СД промени в състава му; 5. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС назначава предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Елин Пелин, ул. Околовръстен път 1А. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции. Поканват се акционерите или писмено упълномощените от тях представители да вземат участие в събранието.

31543

903. - Съветът на директорите на “Добруджа - КИТ” - АД, гр. Исперих, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 9 ч. в Исперих, ул. Ахинора 82, в стола на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на счетоводния отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на счетоводния отчет и баланс за 2001 г.; проект за решение - ОС приема счетоводния отчет и баланс за 2001 г.; 4. вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2001 г.; 5. вземане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на СД от отговорност за 2001 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях представители. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.VII.2002 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

32006

294. - Съветът на директорите на “ГБС - Енергостроймонтаж” - АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 19.VII.2002 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Козлодуй, площадка “АЕЦ - Козлодуй”, спирка “Заводски строежи”, при следния дневен ред: 1. одобряване отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС одобрява отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите; 5. назначаване на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС назначава предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в управлението на “ГБС - Енергостроймонтаж” - АД, Козлодуй, площадка “АЕЦ - Козлодуй”, спирка “Заводски строежи”. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и се извършва срещу лична карта и пълномощно на представителите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

35890

50. - Съветът на директорите на “Заводски строежи Козлодуй” - АД, Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 19.VII.2002 г. в 11 ч. в седалището на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет, отчета за приходите и разходите на дружеството за 2001 г. и на доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет, отчета за приходите и разходите на дружеството за 2001 г. и доклада, изготвен от дипломирания експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава/не освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС назначава експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема промени в устава на дружеството; 6. промяна в числеността и състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема промени в числеността и състава на съвета на директорите; 7. разни. Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в работата на общото събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях представители (пълномощници). Регистрацията на акционерите и писмено упълномощените представители (пълномощници) ще се извърши от 10 ч. в деня на провеждане на събранието на обявеното място. За участие в общото събрание акционерите следва да представят документ за самоличност (лична карта), а пълномощниците - и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на събранието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството в Козлодуй 30 дни преди провеждането на събранието всеки работен ден от 9 до 16 ч.

35044

23. - Съветът на директорите на Ротари клуб - Кърджали, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 22.VII.2002 г. в 18 ч. в ресторант “Портолагос” - Кърджали, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Ротари клуба; 2. промени в устава в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 3. освобождаване на стария и избор на нов съвет на директорите на Ротари клуб - Кърджали; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

35032

60. - Съветът на директорите на “Балканкар - Искър” - АД, Мездра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.VII.2002 г. в 13 ч. в офиса на дружеството в Мездра, ул. Брусенско шосе 1, заводски стол, при следния дневен ред: 1. увеличаване на капитала под условие по реда на чл. 195 ТЗ; проект за решение - ОС приема предложеното увеличение на капитала под условие по реда на чл. 195 ТЗ; 2. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от съвета на директорите промени в устава на дружеството; 3. отчетен доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; 4. приемане на заверения от дипломиран експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект за решение - ОС приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; 5. приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на счетоводния отчет и баланс за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на счетоводния отчет и баланс за 2001 г.; 6. освобождаване членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланс за 2002 г.; 8. вземане решение за продажба и отдаване под наем на ДМА по приложен списък; проект за решение - ОС взема решение за продажба и отдаване под наем на ДМА по приложен списък; 9. приемане на бизнесзадача на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложената бизнесзадача за 2002 г. Поканват се акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12 ч. и приключва в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 16 ч. в офиса на дружеството в Мездра, ул. Брусенско шосе 1, секретарката на изпълнителния директор, както и в София, бул. X.X. 18, партер, секретарката на изпълнителния директор на “Балканкар Холдинг” - ЕАД, всеки работен ден от 10 до 16 ч.

34929

25. - Съветът на директорите на “Елиа” - АД, Никопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.VII.2002 г. в 9 ч. в Пловдив, бул. Ал. Стамболийски 106, ет. 6, ап. 71, при следния дневен ред: 1. промяна седалището и адреса на управление на дейността на дружеството; проект за решение - ОС променя седалището на дружеството; 2. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им след 12.IV.2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им след 12.IV.2002 г.; 3. освобождаване на членове на съвета на директорите, избор на нови и определяне на тяхното възнаграждение; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите, избира нови членове и определя възнаграждението им. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в общото събрание. Пълномощните следва да бъдат нотариално заверени. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8 ч. и приключва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в адреса на провеждане на общото събрание - Пловдив, бул. X.X. 106, ет. 6, ап. 71, всеки работен ден от 9 до 16 ч.

34571

6. - Съветът на директорите на “Солвекс мира фрукт” - АД, Нови пазар, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно събрание на акционерите на 20.VII.2002 г. в 10 ч. в сградата на управление на дружеството, Нови пазар, ул. Плиска 23, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка за 2001 г.; 3. разпределяне на печалбата на дружеството за отчетния период; 4. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за 2001 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да участват в работата на годишното събрание на акционерите лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. Писмените материали и проекторешенията по дневния ред са на разположение на легитимиралите се акционери или техни представители на адрес - Нови пазар, ул. Плиска 23. Регистрацията на акционерите ще се извършва на 20.VII.2002 г. от 9 ч. и 45 мин. до 10 ч. При лиса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

33490

В. Койнов - ликвидатор на “Ален мак инвест” - АД, Пловдив, на основание чл. 270, ал. 2 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на “Ален мак инвест” - АД, Пловдив, на 22.VII.2002 г. в 12 ч. и 30 мин. в гр. Пловдив, ул. X.X. 150 (заседателна зала), при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г. и текущия счетоводен отчет и баланс на ликвидатора за периода от 1.I.2002 г. до деня на общото събрание; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г. и баланса на ликвидатора; 2. доклад на ликвидатора за извършените ликвидационни действия; проект за решение - ОС одобрява действията на ликвидатора; 5. вземане на решение за разпределение на останалото имущество между съдружниците; проект за решение - ОС приема направеното от ликвидатора предложение за разпределение на имуществото; 4. освобождаване на ликвидатора от отговорност; проект за решение - ОС освобождава ликвидатора от отговорност; 5. вземане на решение за заличаване на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за заличаване на “Ален мак инвест” - АД, Пловдив. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на акционерите при ликвидатора, Пловдив, ул. Поручик В. Стефов 11.

33485

27. - Съветът на директорите на “Средна гора - 2000” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.VII.2002 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, Пловдив, бул. 6 септември 93, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; предложение за решение - ОС на акционерите одобрява дейността на СД по управление на дружеството за 2001 г.; 2. одобряване на баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г.; предложение за решение - ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.; 4. намаляване членовете на СД от 5 на 3 членове; предложение за решение - ОС намалява броя на членовете на СД на трима; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение за решение - ОС приема предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. определяне на възнагражденията на членовете на СД за 2002 г.; предложение за решение - ОС определя размера на възнагражденията на членовете на СД за 2002 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

35039

22. - Съветът на директорите на “Средна гора” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.VII.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Пловдив, бул. 6 септември 93, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; предложение за решение - ОС на акционерите одобрява дейността на СД по управление на дружеството за 2001 г.; 2. одобряване на баланс и отчет за приходи и разходи за 2001 г.; предложение за решение - ОС приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; предложение за решение - ОС приема предложения експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. определяне на възнагражденията на членовете на СД за 2002 г.;предложение за решение - ОС определя размера на възнагражденията на членовете на СД за 2002 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., при същия дневен ред и на същото място.

35038

1. - Съветът на директорите на “Херку” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 24.VII.2002 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, София, бул. Г. М. Димитров 16, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството през 2001 г.; проект на решение - ОС приема за сведение отчета на съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект на решение - ОС приема за сведение доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 4. приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността през 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението за решение на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението за решение на съвета на директорите; 6. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; 7. промени в съвета на директорите; проект на решение - ОС приема предложението за решение на съвета на директорите; 8. промени в устава; проект на решение - ОС приема предложението за решение на съвета на директорите; 9. разни. Регистрацията на участниците започва в 13 ч. на мястото на събранието. Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощен с писмено пълномощно представител да участват на заседанието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в посочения офис на дружеството в София всеки ден от 9 до 17 ч.

33425

1. - Съветът на директорите на “Ковашко-пресов завод” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.VII.2002 г. в 11 ч. в сградата на дружеството, Русе, бул. Тутракан 100, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за работа на дружеството през 2001 г.; 2. приемане баланса на дружеството и отчета на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение - ОС приема баланса на дружеството и отчета на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. избор на нов одитор; проект за решение - ОС приема избора на нов одитор; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за отчетния период; проект за решение - ОС приема освобождаването от отговорност на членовете на СД за отчетния период; 5. вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите.

34995

1. - Съветът на директорите на “Нордис” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, Русе, ул. Църковна независимост 16, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводител за извършена проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. приемане баланса и отчета за приходите и разходите за финансовата 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за 2001 г.; 5. избор на съвет на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител; 7. промени в устава на дружеството; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

29231

1. - Съветът на директорите на “Русенско пиво” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.VII.2002 г. в 14 ч. в административната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 12 ч. и 45 мин. до 13 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието.

32479

1. - Съветът на директорите на “Хотел Мениджмънт” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.VII.2002 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на назначения експерт-счетоводител за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на СД на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г. Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 8 ч. и 45 мин. до 9 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието.

32482

702. - Съветът на директорите на “Вагоноремонтен завод - 99” - АД, гр. Септември, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.VII.2002 г. в 14 ч. в стола на дружеството, гр. Септември, ул. X.X. 2в, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г., приемане на одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2001 г., одитирания годишен счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 2. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; 3. избор на съвета на директорите съгласно чл. 38, т. 2 от устава на дружеството; проект за решение - ОС приема съвета на директорите; 4. избор на експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 5. приемане на предложение на СД за разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2001 г. Поканват се всички акционери да участват в общото събрание на акционерите лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13 ч. същия ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, гр. Септември, ул. X.X. 2в.

33760

42. - Съветът на директорите на “Автотранс - Септември” - АД, гр. Септември, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 21.VII.2002 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Септември, ул. Възраждане 83, при следния дневен ред: 1. преобразуване на “Автотранс - Септември” - АД, чрез разделяне на две нови акционерни дружества; проект за решение - ОС взема решение за преобразуване чрез разделяне на акционерното дружество на две нови акционерни дружества чрез условия на правоприемство по баланса към 31.III.2002 г.; 2. приемане на устави на новите акционерни дружества; проект за решение - ОС приема уставите на новите акционерни дружества; 3. избор на съвет на директорите на новите акционерни дружества; 4. избор на експерт-счетоводител на новите акционерни дружества; 5. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията ще започне един час преди началния час на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

32457

1. - Управителният съвет на “Мел Финанс” - АД, Сливен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 19.VII.2002 г. в 9 ч. в Сливен, административната сграда на “Исто” - АД, Сливен, ул. Стефан Караджа 5, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството; проект за решение - ОС увеличава капитала на дружеството съгласно предложението на УС; 2. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от УС; 3. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежанието на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя, и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

35900

923. - Съветът на директорите на “Евро - 99” - АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството - Смолян, ул. Хан Аспарух 4, при дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. приемане на разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение - ОС приема разпределението на печалбата; 5. освобождаване от отговорност на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност СД за дейността им през 2001 г.; 6. промени в броя и състава на СД и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС приема направените промени в броя и състава на СД и възнаграждението им; 7. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител за 2002 г.; 8. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите или писмено упълномощените от тях представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на участниците и проверка на пълномощията ще се проведе в деня на събранието в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

29565

49. - Съветът на директорите на “Екарисаж - Загоре” - АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 20.VII.2002 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството в Стара Загора, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. информация за разпределяне собствеността на акциите от капитала на дружеството; 2. отчет за дейността на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване годишния счетоводен отчет с доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 4. назначаване на експерт-счетоводител за 2002 г.; 5. разглеждане на писмо № 70-1285 от 18.IV.2002 г. на МЗГ, София; 6. увеличаване на уставния капитал. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на събранието въз основа на лична карта и другите необходими по ТЗ документи. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при обявения дневен ред.

34572

1. - Съветът на директорите на “Самара 98” - АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.VII.2002 г. в 13 ч. в седалището на дружеството - Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 62, ет. 3, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; доклад на одитора и приемане на заверения от одитора отчет за приходи и разходи и счетоводния баланс за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД и на одитора и приема отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 3. избор на одитор за 2002 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата; проект за решение - ОС приема направеното предложение за разпределение на печалбата; 5. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията започва в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

26262

78. - Съветът на директорите на “Зора” - АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно отчетно общо събрание на дружеството на 22.VII.2002 г. в 13 ч. в Търговище, Индустриална зона, административната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2000 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2000 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2000 г.; 4. приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 5. одобряване на годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.; 7. избиране на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 8. вземане на решение за прекратяване на търговската дейност на дружеството; откриване на производство по ликвидация и избиране на ликвидатор на дружеството; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч. и то ще е законно независимо от представения на него капитал. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството до датата на провеждането му.

34927

1. - Съветът на директорите на “Феникс гама” - АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.VII.2002 г. в 10 ч. в Хасково, административната сграда на дружеството, м. Паша чаир, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решене - ОС определя възнаграждението на членовете на СД; 5. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложената кандидатура за експерт-счетоводител за финансовата 2002 г.; 6. вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - ОС увеличава капитала на дружеството; 7. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 8. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.

32466

1. - Съветът на директорите на “Балнеоложки комплекс Хисар” - АД, гр. Хисар, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 13 ч. в седалището на дружеството в гр. Хисар,област Пловдив, ул. Гурко 1, конферентна зала, при следния дневен ред: 1. отчитане на дейността на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. одобряване на счетоводния баланс и годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; проект за решение - ОС одобрява счетоводния баланс и годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2001 г.; 4. разпределение на финансовия резултат на дружеството за финансовата 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за финансовата 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.; 6. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложената промяна в състава на съвета на директорите; 7. избиране на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2002 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери или техни представители, надлежно упълномощени по предвидения в закона ред, да присъстват на общото събрание. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

33439

410. - Съветът на директорите на “КММ - 68” - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 22.VII.2002 г. в 10 ч. в Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада от проверката на дипломирания експерт-счетоводител на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава/не освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2002 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетовдител или специализирано одиторско предприятие за 2002 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема/не приема решение за промени в устава на дружеството; 7. промени в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема/не приема решение за промени в състава на съвета на директорите; 8. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема/не приема решение за определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 9. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Шумен, бул. Мадара 38. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. на 22.VII.2002 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

32444

1. - Учредителният комитет на сдружение за напояване “Белгун” - с. Белгун, община Каварна, област Добрич, на основание чл. 10, ал. 4 ЗСН насрочва учредително събрание на сдружението на 24.VIII.2002 г. в 10 ч. в читалището на с. Белгун при следния дневен ред: 1. проверка на спазването на изискванията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 - 12 ЗСН; 2. вземане на решения по отчета на учредителния комитет за освобождаването му от отговорност; 3. вземане на решения за учредяване на сдружението и приемане на устава; 4. избор на органите на сдружението. Проектите на учредителните документи са изложени в помпена станция, с. Белгун, община Каварна, от 21.V до 20.VII.2002 г. всеки работен ден от 9 до 17 ч.

35878

143. - Съветът на директорите на “Овобизнес” - АД, с. Бохот, община Плевен, област Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.VIII.2002 г. в 14 ч. в административната сграда на дружеството в с. Бохот, община Плевен, област Плевен, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2001 г., вкл. годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2001 г., вкл. годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2001 г.; 4. разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г., в случай че е отчетена такава; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г. и на изпълнителния директор за дейността му през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г. и изпълнителния директор за дейността му през 2001 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 7. разни. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите и се намират в административната сграда на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

34928

46. - Съветът на директорите на “Кариера Драгоево” - АД, с. Драгоево, област Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.VIII.2002 г. в 14 ч. в административната сграда на дружеството в с. Драгоево, ул. X.X. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 5. избиране на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за 2002 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

34926

8. - УС на КВП “Чайка 99” - с. Крапец, в качеството си на учредителен комитет на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за сдруженията за напояване свиква учредително събрание на сдружение за напояване “Чайка 99” - с. Крапец, област Добрич, на 10.VIII.2002 г. в 10 ч. в салона към библиотеката на с. Крапец. При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН учредителното събрание ще се проведе на 1.IХ.2002 г. Учредителните документи ще бъдат на разположение на заинтересуваните лица след 15.VII.2002 г. в сградата на кметството на с. Крапец.

35041

16. - Съветът на директорите на “Нива” - АД, с. Левка, община Свиленград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 15.VIII.2002 г. в 9 ч. в с. Левка, седалището на “Нива” - АД, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за 2001 г.; 4. увеличаване капитала на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото място.

35871

63. - Съветът на директорите на “Марс - МВ” - АД, с. Момчиловци, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 18.VII.2002 г. в 14 ч. в офиса на корпорация “Съединение” - Пловдив, бул. X.X. 27А, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството за 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОСА приема отчета за 2000 и 2001 г.; 2. приемане годишния счетоводен отчет за 2000 и 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОСА приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2000 и 2001 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2000 и 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОСА избира предложения от СД експерт-счетоводител; 5. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в с. Момчиловци. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., при същия дневен ред.

34923

1. - Съветът на директорите на “Дом” - АД, с. Рударци, община Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 1.VIII.2002 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Черковна 52, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 4. приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността през 2001 г.; проект за решение - ОС разпределя печалбата на дружеството за 2001 г. съобразно предложенията на акционери; 5. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г. съобразно предложенията на акционерите; 6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; 7. промени в устава; проект за решение - ОС изменя и допълва устава на дружеството; 8. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС извършва промени в състава на съвета на директорите съобразно предложенията на акционери; 9. разни. Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощен с писмено пълномощно представител да участват на заседанието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

33246

2. - Съветът на директорите на “Слънчево - 97” - АД, с. Слънчево, област Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.VIII.2002 г. в 16 ч. в административната сграда на Птицекомбинат - с. Слънчево, при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава (чл. 30, т. 2); проект за решение: за решенията по чл. 22, т. 1 до 10 се изисква мнозинство от 3/4 от присъстващия капитал, по чл. 36, т. 1 решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко 3/4 от членовете на СД; по чл. 36, т. 2 решения се вземат с 3/4 мнозинство; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение: ОС избира предложения експерт-счетоводител; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

33445

БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

215. - Министерският съвет, София, бул. Дондуков 1, дирекция “Финансово-стопански дейности”, на основание чл. 6, т. 2. и чл. 10 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № ФС-18 от 10.VI.2002 г. на министъра на държавната администрация открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс за доставка и монтаж на машина за химическо чистене за нуждите на обект “Химическо чистене” в комплекс Бояна. 1. Предмет на обществената поръчка: доставка и монтаж на машина за химическо чистене за обект “Химическо чистене” в комплекс Бояна. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 6, т. 2 и чл. 10 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с осигуряването работата в обект “Химическо чистене” в комплекс Бояна. 3. Вид на процедурата: открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката: до 40 дни, франко комплекс Бояна. 5. Ограничения при изпълнение на поръчката: при подаден факс за повреда кандидатите да имат възможност в срок 48 часа да отстранят повредата. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите да отговарят на условията и изискванията на чл. 5, ал. 1 и чл. 24 ЗОП и на тези в документацията за участие в процедурата. 7. Изисквания за качество: предлаганото съоръжение да притежава сертификат ISO 9001, издаден на името на производителя. 8. Кандидатите представят единична цена на съоръжението и обща цена на възложената поръчка с включен ДДС, ако кандидатът е регистриран по Закона за ДДС. 9. Плащането се извършва в левове по банков път по схемата: авансово плащане до 50 на сто и окончателно плащане. 10. При възникване на необходимост Министерският съвет може да предложи допълнителна обществена поръчка при условията и по реда на чл. 16, т. 3 ЗОП. 11. Срокът за валидност на предложенията е 60 календарни дни считано от датата на отварянето им. 12. Гаранцията за участието в открития конкурс е парична сума в размер 300 лв., внесена по бюджетната сметка на Министерския съвет в БНБ - ЦУ, банкова сметка № 5000157935, банков код 66196611, или банкова гаранция със срок на валидност - срока на валидност на предложението. 13. Критериите за оценка на предложенията и тежестта им в комплексното оценяване са: най-ниска предлагана цена - тежест 80 на сто; срок за изпълнение на поръчката - тежест 10 на сто; гаранционен срок с поддръжка на съоръженията - тежест 10 на сто. 14. Документацията за участие в процедурата на стойност 50 лв. без ДДС (невъзстановими) с подробни данни и изисквания, необходими за подготовка на предложенията, може да бъде получена всеки работен ден в срок 15 дни от датата на подаването на поканата в “Държавен вестник” в стая 402 в сградата на Министерския съвет, бул. Дондуков 1, дирекция “Финансово-стопански дейности”, тел. 9402747, след заплащането й в касата на Министерския съвет. 15. Предложенията се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Министерския съвет, бул. Дондуков 1, и се приемат чрез оторизирано лице от дирекция “Финансово-стопански дейности” до 17 ч. на 1.VII.2002 г. 16. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 2.VII.2002 г. в 10 ч. в сградата на Министерския съвет, бул. Дондуков 1.

36585

94. - Министерството на отбраната, София 1000, ул. Дякон Игнатий 3, на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП, чл. 37, ал. 1 от Инструкция № 1 от 2001 г. и решение № 84 от 3.VI.2002 г. на министъра на отбраната открива процедура за възлагане на обществена поръчка за производство и доставка на вещево имущество при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка:

по

ред

Наиме-

нование

Количество

Краен

срок на

достав-

ката

Стандарт

Гаранция

за учас-

тие, лв.

мярка

всичко

1.

Полушуба и

бр.

21400

30.Х.

ТВС-07-96;

24600

 

клин от каму-

   

2002 г.

09-96

 
 

флажен плат

     

мостра

 
 

с подплата

         

2.

Полушуба и

бр.

42000

30.ХI.

ТВС-07-96;

31500

 

клин от каму-

   

2002 г.

09-96

 
 

флажен плат

     

мостра

 
 

без подплата

         

3.

Риза с дълъг

бр.

55100

30.ХI.

ТСВ-06-96,

1400

 

ръкав от каму-

   

2002 г.

мостра

 
 

флажен плат

         

4.

Шапка лятна

бр.

55100

30.ХI.

ТСВ-08-96,

3300

 

камуфлажна

   

2002 г.

мостра

 

5.

Шапка зимна

бр.

42000

30.Х.

ТСВ-10-96,

2940

 

камуфлажна

   

2002 г.

мостра

 
 

войнишка

         

6.

Извънръстови

бр.

800

10.VIII.

ТВС-07-96;

900

 

облекла ­по-

   

2002 г.

09-96

 
 

лушуба и клин

     

мостра

 
 

от камуфла-

         
 

жен плат с

         
 

подплата

         

7.

Извънръстови

бр.

800

10.VIII.

ТВС-07-96;

600

 

облекла ­ по-

   

2002 г.

09-96

 
 

лушуба и клин

         
 

от камуфла-

     

мостра

 
 

жен плат, при-

         
 

годени за

         
 

подплата

         

8.

Извънръстови

бр.

1800

10.VIII.

ТСВ-06-96,

450

 

ризи от каму-

   

2002 г.

мостра

 
 

флажен плат

         
 

с дълъг ръкав

         

9.

Риза с къс ръ-

бр.

13100

15.VIII.

ТСВ-06-96,

2750

 

кав от каму-

   

2002 г.

мостра

 
 

флажен плат

         

10.

Шапка зимна

бр.

13100

30.Х.

ТСВ-10-96,

1700

 

камуфлажна

   

2002 г.

мостра

 
 

офицерска

         

11.

Колан матро-

бр.

1700

30.IХ.

ТИ

100

 

ски черен

   

2002 г.

мостра,

 
         

текстилен

 

12.

Колан матро-

бр.

2000

30.VII.

ТИ,

100

 

ски бял

   

2002 г.

синтетичен

 
         

мостра

 

13.

Пагони тунел

чф.

65000

30.Х.

ТИ

900

 

от сукно

   

2002 г.

мостра

 

Всеки отделен кандидат може да участва в процедурата за всяка отделна позиция, както и за повече от една или общо за всички позиции, като представи сумарна гаранция за участие. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 7, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т.2, буква “а” и чл. 4, т. 1 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Място и срок за изпълнение на поръчката - на територията на страната, в складовете на МО в София и селата Радко Димитриево и Негушево в срокове, уточнени в предмета на поръчката. 5. Изисквания към кандидата - да отговаря на изискванията по чл. 5, 23 и 24 ЗОП. При изпълнение на поръчката с подизпълнител следва той да се посочи и да се докажат неговите възможности съгласно чл. 27, ал. 1, т. 5 и чл. 28 ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидата - да разполага с производствена база, машини и съоръжения, квалифицирани изпълнители и съвременни технологии. 7. Изисквания към качеството - крайните изделия да бъдат само първо качество съгласно изискванията на БДС, отраслови нормали, технически изисквания и да отговарят на утвърдените от възложителя мостри. Същото се отнася и за вложените основни суровини, помощни и спомагателни материали. Последните се доказват със сертификат за качество от производителя. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - за брой или комплект с включен ДДС и всички други разходи по производството и доставката франко складовете на МО в София и селата Радко Димитриево и Негушево. 9. Начин на плащане - по банков път с платежно нареждане до 30 дни след доставка и представяне в ДУД на платежните документи. 10. Срок на валидност на предложението - 90 календарни дни след отваряне на предложението. 11. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - банкова или парична гаранция, внесена по сметка на дирекция “Финансово-стопанска дейност” - МО, в ТБ “Биохим” - АД, клон “Батенберг”, София, по сметка № 5010282235, код 66084219, в размер, посочен в предмета на поръчката. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие - по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. В предложението да бъде приложен документът за внесена гаранция. При подписването на договора определеният за изпълнител кандидат представя гаранция за добро изпълнение в размер 5 % от стойността на доставката в полза на възложителя с валидност през цялото времетраене на договора плюс 10 работни дни след изтичането му. 12. Критерий за оценка на предложенията - оценката на предложенията да се извърши по критерия най-ниско предложена цена. Кандидатът представя по две еднакви, отделно запечатани мостри и сертификационни предложения за произход и качество на предлаганите стоки според изискванията на възложителя. Предложения без мостри и сертификационни предложения за произход и качество на предлаганите изделия според изискванията на възложителя се отстраняват. При изготвяне и представяне на предложението от кандидата, както и при приемането му от възложителя стриктно се спазват изискванията на глава трета, раздел II от ЗОП. Предложения, неотговарящи на изискванията на чл. 27 ЗОП, се отстраняват. 13. Място, ден и час за оценяване на предложенията - от специална комисия в сградата на МО на 32-рия календарен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в стая 20 в сградата на МО-1. 14. Продажба на документацията - ежедневно от представители на дирекция “Управление на доставките” до 26-ия календарен ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” в приемната на МО-1, София, ул. Дякон Игнатий 3, от 13 до 16 ч. 15. Цена на документацията - 200 лв. 16. Приемане на предложенията - при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3, 4, 5, 6 ЗОП във фелдегеро-пощенската служба на МО-1, София, ул. Дякон Игнатий 3, с краен срок до 15 ч. на 30-ия календарен ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. При съвпадане на посочените календарни дни с официален празник или неработен ден да се разбира следващият работен ден. 17. Възможно е възлагането на допълнителна поръчка по смисъла на чл. 16 ЗОП. 18. За допълнителни сведения и консултации - тел. 92-20-652, Министерство на отбраната.

35896

695. - Министерството на отбраната на основание чл. 34 ЗОП и решение на министъра на отбраната № 83 от 3.VI.2002 г. отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на следните видове ремъци:

№ по

ред

Типоразмер

Количество/бр.

Стандарт

1.

10x8x944 мм

385

БДС 5148-85

2.

13x8x1060 мм

1440

БДС 5148-85

3.

13x8x1225 мм

10

БДС 5148-85

4.

13x8x1320 мм

1275

БДС 8717-86

5.

13x8x1500 мм

10

БДС 8717-86

6.

13x8x1600 мм

1210

БДС 8717-86

7.

17x10x887 мм

715

БДС 5148-85

8.

17x11x1000 мм

10

БДС 8717-86

9.

17x11x1400 мм

10

БДС 8717-86

10.

17x11x1250 мм

10

БДС 8717-86

11.

17x11x1450 мм

10

БДС 8717-86

12.

17x11x1500 мм

10

БДС 8717-86

13.

17x11x1200 мм

10

БДС 8717-86

14.

22x14x1250 мм

1340

БДС 8717-86

15.

19x12,5x1450 мм

10

БДС 8717-86

16.

25x14x1650 мм

1235

БДС 5148-85

2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок и място за изпълнение на поръчката - до 30.IХ.2002 г. 4. Място на изпълнение - поделение 52370 - Негушево. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие в процедурата се допускат кандидати, които отговарят на условията на чл. 5 ЗОП и не попадат под ограниченията по чл. 24 ЗОП. Всеки кандидат може да участва за комплексна доставка или за отделни позиции. 6. Изисквания за качество - стоките - предмет на процедурата, да бъдат произведени след 1.I.2000 г. с качество, отговарящо на техническите параметри, нормативните и стандартизационни документи, посочени в т. 1. Качеството се удостоверява със сертификат за качество на цялата партида, издаден от завода производител. Контролът на качеството се осъществява съгласно изискванията на Правилника за осигуряване и управление на качеството на военната и специална продукция в МО и БА (ДВ, бр. 79 от 2000 г.). 7. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане - в левове с включен ДДС. В предложението задължително да се посочат единичните цени, като крайната цена включва маркировка, опаковка и транспорт до крайния получател - поделение 52370 - Негушево. Начин на плащане - чрез банков превод до 15 дни след ефективна доставка на стоката. 8. Срок на валидност на предолженията - 90 дни считано от датата на отварянето им. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична 450 лв., внесена по сметка № 5010282235, банков код 66084219, ТБ “Биохим” - АД, клон “Батенберг”, с титуляр - дирекция “Финансово-стопански дейности” - МО. Паричната гаранция за участие на спечелилия поръчката кандидат се трансформира в гаранция за изпъленние на договора, като при подписването му първоначалната й стойност се увеличи до 8 % от цената на договора с валидност през цялото му времетраене плюс 15 работни дни след неговото приключване. Задържането и освобождаването - по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. Всички банкови разходи по обслужването на превода на гаранциите, вкл. при възстановяването им, са за сметка на кандидата. 10. Оценката и класирането на постъпилите предложения да се извърши съгласно следните критерии: 10.1. К1 - отразява цената на предложението; оценява се като съотношение на най-доброто ценово предложение към предложението на съответния кандидат по следната формула:

 

Цмин.

 

К1 =

–––––

,

 

Цпредл.

 

където: Цмин. е най-ниската предложена цена, Цпредл. - предложената цена от съответния кандидат. Коефициентът за тежест на критерия К1 в комплексната оценка е = 0,8; 10.2. К2 - отразява срока на доставка: оценява се като съотношение на най-краткия срок за доставка към предолжението на съответния кандидат по следната формула:

 

СДмин.

 

К2 =

–––––––––

,

 

СД предл.

 

където: СДмин. е най-краткият срок на доставка; СДпредл. - предложеният срок за доставка от съответния кандидат; коефицентът за тежест на критерия К2 в комплексната оценка е = 0,1; 10.3. К3 - отразява условията на плащане, оценява се като съотношение на предложението на съответния кандидат към най-дългия срок на плащане след доставка на стоката по следната формула:

 

СПпредл.

 

К3 =

––––––––––

,

 

СПмакс.

 

където: СПпредл. е предложеният срок на плащане след доставка на стоката на съответния кандидат, СПмакс. - най-дългият срок на плащане след доставка на стоката; коефициентът за тежест на критерия К3 в комплексната оценка е = 0,1; 10.4. комплексната оценка (КО) на предложението се определя по формулата:

КО = К1 x 0,8 + К2 x 0,1 + К3 x 0,1.

11. Предложенията ще бъдат разгледани в сградата на МО-1 от комисия в срок до три работни дни след изтичане на крайния срок за тяхното подаване. 12. Начален срок за продажба на документацията - датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 13. Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена в приемната на МО-1, София, ул. Дякон Игнатий 3, срещу 100 лв. с ДДС, платима в касата ежедневно от 13 до 16 ч. в срок до 30-ия календарен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 14. Предложението трябва да бъде получено в деловодството на МО до 16 ч. на 30-ия календарен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. За контакти: дирекция “Управление на доставките” - МО, София 1039, ул. Дякон Игнатий 3; главен експерт X.X., тел. (02) 92-20-646, факс (02) 987-96-93.

35897

495. - Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19, тел. 9405301, факс 987-25-17, на основание чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “л” ЗОП и заповед № РД-02-14-401 от 23.V.2002 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за изработване на Методика за изработване на Национална комплексна устройствена схема (НКУС). До участие в открития конкурс се допускат кандидати съгласно чл. 5 и 24 ЗОП. Срок и място на изпълнение на поръчката - съгласно документацията за участието в конкурса; краен срок - до 29.ХI.2002 г. Изисквания за качество - изработеният проект за методика да бъде съобразен със Закона за устройство на територията и с Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Начин на образуване на предлаганата цена - възнаграждение за изработване на методиката, както и всички дължими такси, а начинът на плащане - съгласно условията на сключения договор. Предложенията на кандидатите са валидни 60 календарни дни след крайния срок за тяхното подаване. Вид и размер на гаранцията за участие - парична гаранция в размер 200 лв., вносима по сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), № 5000166330, БНБ - ЦУ, банков код 66196611, а гаранцията за изпълнението на договора - 10 % от стойността на договора. Критерии за оценка на предложенията: а) доказан професионален опит за изработване на устройствени схеми - 60 %; б) срок за изпълнение на поръчката - 10 %; в) цена за изпълнение на поръчката - 30 %. Срок за получаване на документацията за участие в открития конкурс - до 10 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в дирекция “Териториално и селищно устройство” при МРРБ, ет. 3, стая 323, всеки работен ден от 14 до 17 ч. Срок за представяне на предложенията на кандидатите - 15 календарни дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в деловодството на МРРБ всеки работен ден от 14 до 17 ч. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши от комисия от представители на МРРБ на петия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията в сградата на МРРБ от 10 ч.

35941

496. - Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, тел. 9405301, факс 987-25-17, на основание чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “л” ЗОП и заповед № РД-02-14-402 от 23.V.2002 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за изработване на експериментален проект за подробен устройствен план на жилищен район “юг” гр. Севлиево - еднофазно. До участие в открития конкурс се допускат кандидати съгласно чл. 5 и 24 ЗОП. Срок и място на изпълнение на поръчката - съгласно документацията за участието в конкурса; краен срок - до 29.ХI.2002 г. Изисквания за качество - изработеният проект да бъде съобразен със Закона за устройство на територията и с Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Начин на образуване на предлаганата цена - възнаграждение за изработване на проекта, както и всички дължими такси, а начинът на плащане - съгласно условията на сключения договор. Предложенията на кандидатите са валидни 60 календарни дни след крайния срок за тяхното подаване. Вид и размер на гаранцията за участие - парична гаранция в размер 200 лв., вносима по сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), № 5000166330, БНБ - ЦУ, банков код 66196611, а гаранцията за изпълнението на договора - 10 % от стойността на договора. Критерии за оценка на предложенията: а) доказан професионален опит за изработване на устройствени схеми - 60 %; б) срок за изпълнение на поръчката - 20 %; в) цена за изпълнение на поръчката - 20 %. Срок за получаване на документацията за участие в открития конкурс - до 10 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в дирекция “Териториално и селищно устройство” при МРРБ, ет. 3, стая 323, всеки работен ден от 14 до 17 ч. Срок за представяне на предложенията на кандидатите - 15 календарни дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в деловодството на МРРБ всеки работен ден от 14 до 17 ч. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши от комисия от представители на МРРБ на петия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията в сградата на МРРБ от 10 ч.

35942

497. - Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19, тел. 9405301, факс 987-25-17, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “л”, чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 14 ЗОП и заповед № РД-02-14-418 от 28.V.2002 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на експериментален проект за общ устройствен план на община Силистра, фази - предварителен проект и окончателен проект. До участие в откритата процедура се допускат кандидати съгласно чл. 5 и 24 ЗОП. Срок и място на изпълнение на поръчката - съгласно документацията за участието в процедурата; краен срок за изработване на окончателния проект - 28.ХI.2003 г., а проектните материали за 2002 г. - до 29.ХI.2002 г. Изисквания за качество - изработеният проект да бъде съобразен със Закона за устройство на територията и с Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Начин на образуване на предлаганата цена - възнаграждение за изработване на проекта, както и всички дължими такси, а начинът на плащане - съгласно условията на сключения договор. Ограничения при изпълнение на поръчката - цената на изработването й да бъде до 85 000 лв. за предварителния и окончателния проект без ДДС, а за 2002 г. - до 65 000 лв. със ДДС. Предложенията на кандидатите са валидни 60 календарни дни след крайния срок за тяхното подаване. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична гаранция в размер 600 лв., вносима по сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) № 5000166330, БНБ - ЦУ, банков код 66196611, а гаранцията за изпълнение на договора - 10 % от стойността на договора. Критерии за оценка на предложенията: а) доказан професионален опит за изработване на общи устройствени планове - 60 %; б) срок за изпълнение на поръчката - 20 %; в) цена за изпълнение на поръчката - 20 %. Срок за получаване на документацията за участие в откритата процедура - до 25 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в дирекция “Териториално и селищно устройство” при МРРБ, ет. 3, стая 323, всеки работен ден от 14 до 17 ч. срещу представяне на платежен документ за внесени 20 лв. в касата на министерството. Срок за представяне на предложенията на кандидатите - 30 календарни дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в деловодството на МРРБ всеки работен ден от 14 до 17 ч. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши от комисия от представители на МРРБ на петия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията в сградата на МРРБ от 10 ч.

35943

498. - Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19, тел. 940-53-01, факс 987-25-17, на основание чл. 3, ал.1, т. 3, буква “л”, чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 14 ЗОП и заповед № РД-02-14-419 от 28.V.2002 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на експериментален проект за общ устройствен план на гр. Видин, фази - предварителен проект и окончателен проект. До участие в откритата процедура се допускат кандидати съгласно чл. 5 и 24 ЗОП. Срок и място на изпълнение на поръчката - съгласно документацията за участието в процедурата; краен срок за изработване на окончателния проект - 28.ХI.2003 г., а проектните материали за 2002 г. - до 29.ХI.2002 г. Изисквания за качество - изработеният проект да бъде съобразен със Закона за устройство на територията и с Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Начин на образуване на предлаганата цена - възнаграждение за изработване на проекта, както и всички дължими такси, а начинът на плащане - съгласно условията на сключения договор. Ограничения при изпълнение на поръчката - цената на изработването й да бъде до 60 000 лв. за предварителния и окончателния проект без ДДС, а за 2002 г. - до 45 000 лв. със ДДС. Предложенията на кандидатите са валидни 60 календарни дни след крайния срок за тяхното подаване. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична гаранция в размер 500 лв., вносима по сметка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) № 5000166330, БНБ - ЦУ, банков код 66196611, а гаранцията за изпълнение на договора - 10 % от стойността на договора. Критерии за оценка на предложенията: а) доказан професионален опит за изработване на общи устройствени планове - 60 %; б) срок за изпълнение на поръчката - 20 %; в) цена за изпълнение на поръчката - 20 %. Срок за получаване на документацията за участие в откритата процедура - до 25 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в дирекция “Териториално и селищно устройство” при МРРБ, ет. 3, стая 323, всеки работен ден от 14 до 17 ч. срещу представяне на платежен документ за внесени 20 лв. в касата на министерството. Срок за представяне на предложенията на кандидатите - 30 календарни дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в деловодството на МРРБ всеки работен ден от 14 до 17 ч. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши от комисия от представители на МРРБ на петия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията в сградата на МРРБ от 10 ч.

35944

134. - Дирекция “Управление на доставките” - МО, София 1039, ул. Дякон Игнатий 3, тел. (02) 92 20 671, факс (02) 987 57 32 и 987 96 93, на основание чл. 34, ал. 6 ЗОП и решение № 80 от 29.V.2002 г. на министъра на отбраната на Република България удължава срока за подаване на предложения за участие в открита процедура с решение № 32 от 29.III.2002 г. на министъра на отбраната за възлагане на обществена поръчка за доставка на ГСМ от внос при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка:

по

ред

Вид ГСМ

Стандартиза-

ционен

документ

Опаков-

ка

Мяр-

ка

Коли-

чество

Гаранция

за учас-

тие, лв.

1.

Масло вакуум-

ОСТ

тенекии

т

0,220

100

 

но ВМ-4

3801402-86

20 л

     

2.

Масло консер-

ГОСТ

тенекии

т

1,100

100

 

вационно

10877-76 с

20 л

     
 

К-17

изменение 1÷3

       

3.

Масло МК-8п

ГОСТ

варели

т

3,000

200

 

(МС-8п)

6457-66 с

200 л

     
   

изменение 2÷5

       
   

(ОСТ 38-

       
   

101163-78)

       

4.

Масло

ГОСТ

кутии

т

0,020

50

 

ОКБ 132-08

18375-73 с

1 л

     
   

изменение 1÷5

       

5.

Масло

ТУ

кутии

т

0,020

50

 

ОКБ 132-19

6-02897-78

1 л

     

6.

Масло

ТУ

кутии

т

0,020

50

 

ОКБ 132-20

6-02897-78

1 л

     

7.

Масло

ТУ

кутии

т

0,020

50

 

ОКБ 132-21

6-02897-78

1 л

     

8.

Масло

ТУ

наливно

т

10,000

250

 

солярово

38 157-74

с авто-

     
     

трансп.

     

9.

Масло

ГОСТ

варели

т

12,350

370

 

МС-20

21743-76 с

200 л

     
   

изменение 1÷7

       

10.

Смазка № 9

ТУ

тенекии

т

0,300

50

   

38 001116-84

20 кг

     

11.

Смазка само-

ТУ

тенекии

т

0,530

130

 

летомоторна

38 1011219-95

20 кг

     
 

НК-50

         

12.

Смазка

ГОСТ

тенекии

т

2,100

150

 

ЦИАТИМ-201

6267-74 с

20 кг

     
   

изменение 1÷4

       

13.

Смазка

ГОСТ

тенекии

т

0,100

300

 

ЦИАТИМ-221

9433-80 с

20 кг

     
   

изменение 1÷3

       

14.

Смазка

ГОСТ

кутии

т

0,100

100

 

ОКБ 122-7

18179-72 с

1 кг

     
   

изменение 1÷3

       

15.

Вазелин

ОСТ

кутии

т

0,550

20

 

технически

38 156-74

1 кг

     

16.

Добавка

ГОСТ

тенекии

т

0,268

100

 

АКОР-1

15171-78

20 кг

     
   

с изменение

       
   

1 и 2

       

17.

Масло

ГОСТ

кутии

л

0,001

10

 

ВНИИ НП-223

12030-80

по 1 л

     

18.

Масло

ГОСТ

кутии

л

0,001

10

 

ВНИИ НП-228

24926-81

по 1 л

     

19.

Хидравлична

ГОСТ

       
 

течност ПГВ

25821-83 с

200 л

т

2,000

300

   

изменение 1

варели

     

20.

Масло

MIL-L-23699-C

кутии

т

0,100

450

 

ROYCO-500

 

по 1 л

     

21.

Масло

MIL-L-2105-С

кутии

т

0,050

400

 

ROYCO-555

 

по 1 л

     

22.

Антиоксидант-

STANAG-3390

варели

т

0,200

300

 

на присадка

 

200 л

     
 

за гориво F-34

         
 

и дисперсант

         
 

S 1750

         

Кандидатите може да участват в удължената открита процедура за доставка както на всички, за няколко, така и за всеки един вид ГСМ. 2. Правно основание за удължаване на откритата процедура: чл. 34, ал. 6 ЗОП. 3. Вид на процедурата: удължена открита процедура съгласно глава четвърта от ЗОП. 4. Място и срок за изпълнение на поръчката: франко складовете на под. 24140 - Саранци (за всички номенклатури ГСМ без пореден № 9 и № 19), и на под. 36600 - Варна, за ГСМ пореден № 9 и № 19 в срок до 60 календарни дни след датата на подписване на договора. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите: да отговарят на изискванията на чл. 5, 23 и 24 ЗОП; при участие на подизпълнител в изпълнението на поръчката той следва да се посочи и да отговаря на изискванията на чл. 27, ал. 1, т. 5 и чл. 28 ЗОП. 6. Изисквания към качеството: ГСМ от внос следва да отговарят на изискванията на стандартизационните документи, посочени в предмета на поръчката. 7. Начин на образуване на предлаганата цена: сформирани с всички съпътстващи доставката разходи, данъци и такси и при условия на доставка DDU, както следва: за всички позиции без поредни номера 9 и 19: DDU под. 24140 - Саранци, съгласно Инкотермс 1990; за позиции № 9 и 19: DDU под. 36600 - Варна, съгласно Инкотермс 1990. 8. Начин на плащане: по банков път до 30 календарни дни след доставка и представяне в дирекция “Управление на доставките” на следните платежни документи: фактура - надлежно оформена - оригинал, подписана от получателя на стоката в склада; сертификат за качество от завода производител - толкова на брой, отколкото партиди е доставеният ГСМ; сертификат за качество от акредитираната от Държавната агенция по метрология и стандартизация лаборатория на под. 24510-Ц - толкова на брой, отколкото партиди е доставеният ГСМ; накладна обр. 400025, подписана от продавача и получателя на стоката; приемателно-предавателен протокол, пописан между продавача и крайния получател на стоката. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни считано от датата на провеждане на процедурата (датата на разглеждане на предложенията). 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: банкова гаранция или парична гаранция, внесена по сметката на дирекция “Финансово-стопански дейности” - МО, в ТБ “Биохим” - АД, клон “Батенберг”, София, по сметка № 5010282235, банков код 66084219, в размера, посочен в предмета на поръчката, и със срок на валидност 60 календарни дни считано от датата на провеждане на процедурата (датата, на която ще се разглеждат предложенията). Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. В предложението да бъде приложена банкова гаранция или документ за внесена парична гаранция - копие от нареждане за превод, заверено от банката на наредителя. При подписването на договора класираният на първо място кандидат да представи гаранция за добро изпълнение в размер 8 % от стойността на доставката и валидност срока за изпълнение на договора плюс 30 календарни дни. 11. Критерий за оценка на предложенията: най-ниска предложена цена. При изготвяне и представяне на предложенията от кандидатите, както и при приемането им от възложителя стриктно да се спазват изискванията на глава трета, раздел II от ЗОП; предложения, неотговарящи на изискванията на чл. 27 ЗОП, се отстраняват. 12. Място, ден и час на оценяване на предложенията - 3-тия работен ден считано от крайния срок за приемане на предложенията от 10 ч. в зала 158 на МО. 13. Продажба на документация: ежедневно от органите на дирекция “Управление на доставките” (тел.: 20 675 и 20 671) в приемната на Министерството на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3, от 13 до 16 ч. от 3-тия до 15-ия календарен ден считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” на цена 300 лв. 14. Приемане на предложения: в Министерството на отбраната, 1039 София, ул. Дякон Игнатий 3, дирекция “Управление на доставките”, с краен срок до 16 ч. на 15-ия календарен ден считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”; при съвпадане на посочените срокове в календарни дни с официален неработен ден да се разбира следващият работен ден.

35486

64. - Националната служба за растителна защита (НСРЗ) при Министерството на земеделието и горите, София, бул. Христо Ботев 17, ет. 5, на основание чл. 10, ал. 5 ЗОП информира потенциалните кандидати за изпълнители, че през 2002 г. възнамерява да открие процедури за възлагане на обществени поръчки за: 1. доставка на химикали, референтни стандарти, лабораторна стъклария и пособия; 2. доставка на леки автомобили с висока проходимост (4 x 4); 3. доставка на униформено облекло за органите на фитосанитарния контрол; 4. услуга - основен ремонт на административна сграда в Хасково; 5. услуга - основен ремонт на лаборатория по карантина във Варна; 6. услуга - основен ремонт на лаборатория по карантина в София; 7. услуга - основен ремонт на лаборатория по карантина във Видин; 8. услуга - основен ремонт на лаборатория по карантина във Враца; 9. услуга - основен ремонт на лаборатория по карантина в Добрич; 10. услуга - основен ремонт на лаборатория по карантина в Плевен; 11. услуга - основен ремонт на лаборатория по карантина в Русе; 12. услуга - основен ремонт на станция за биологично изпитване в с. Две могили, област Русе; 13. услуга - основен ремонт на лаборатория по карантина и станция за биологично изпитване в Стара Загора.

35484

908. - Изпълнителната агенция “Морска администрация”, София, ул. Дякон Игнатий 9, тел. 9300910, факс 9300920, лице за контакти X.X., на основание чл. 34, ал. 1 и 2 ЗОП и заповед № 645 /4.VI.2002 г. на изп. директор на изпълнителната агенция кани всички желаещи да вземат участие в провеждането на открита процедура с предмет - изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа с интегрирано предаване на глас, данни и Интернет трафик за нуждите на ИА “Морска администрация”. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “д” и чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗОП; въвеждане в експлоатация от ИА “Морска администрация” на електронни регистри за морските лица и корабите. Вид на процедурата - открита с възможност за възлагане на допълнителна поръчка при условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. Срок за изпълнение на обществената поръчка - една година от подписване на договор за изпълнение. Място за изпълнение на обществената поръчка - ИА “Морска администрация”, София, и териториалните дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом. Квалификационни изисквания към кандидатите: да отговарят на изискванията по чл. 23 и 24 ЗОП; да притежават минимум 3-годишен опит в експлоатация на мрежа за пренос на данни или глас; да представят поне две референции от клиенти, доказващи положителен опит в изграждането на подобни мрежи. Изисквания за качество - да се гарантира услугата 365 дни, 24 часа в денонощието. Начин за образуване на предлаганата цена и заплащане: а) твърди единични цени за всяка услуга; б) обща цена на предложението; в) плащането се извършва в левове по банков път след представена фактура. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на отварянето им. Вид и размер на гаранцията за участие в открита процедура и гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка: за участие - 500 лв.; за изпълнение на договора - 2 % от стойността на договора. Гаранцията се внася по сметка на ИА “Морска администрация” № 5000048636, банков код 62175395, в ТБ “Булбанк” - АД, клон “Калоян”, в случай, че кандидатът е предпочел формата - парична сума. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка: предлагана цена - 60 %, степен на съответствие на техническите характеристики на предложението с изискванията на техническото задание - 40 %. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - ИА “Морска администрация”, ул. Дякон Игнатий 9, София, ет. 9, стая 907, всеки работен ден от 10 до 12 ч. в срок до 30 календарни дни от обнародването в “Държавен вестник” срещу невъзвръщаема сума 50 лв., внесена по сметка на ИА “Морска администрация” - № 3000048606, банков код 62175395, БИН 7302010001, в ТБ “Булбанк” - АД, клон “Калоян”. Място и срок за представяне на предложенията - ИА “Морска администрация”, ул. Дякон Игнатий 9, София, ет. 9, стая 907, всеки работен ден от 10 до 12 ч. в срок до 30 календарни дни. Срокът започва да тече от деня, следващ обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - сградата на Министерството на транспорта и съобщенията, ул. Дякон Игнатий 9, София, ИА “Морска администрация”, ет. 8, заседателната зала, 14 ч. на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията.

34956

993. - НК “Железопътна инфраструктура” - София, отдел “Железен път и съоръжения”, железопътна секция - Враца, Враца, ул. Васил Кънчов 15, тел. (092)2-31-69, на основание решение № 77 от 27.V.2002 г. на НК “Железопътна инфраструктура” кани на предварителен подбор всички заинтересувани за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на взривни вещества и средства за взривяване, необходими за производствената дейност на жп кариера Карлуково през 2002 г. при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на взривни вещества и средства за взривяване, необходими за производствената дейност на жп кариера Карлуково през 2002 г. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗОП и осигурено финансиране при изпълнението на доставката. 3. Вид на процедурата - ограничена поради специфичен характер на доставката. 4. Срок и място на изпълнение - след сключване на договор с класирания на първо място кандидат за срок до 31.ХII.2002 г. на открития рудник на жп кариера Карлуково в деня на взривяването по предварителна заявка съгласно утвърдена производствена програма. 5. До участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка се допускат всички кандидати, търговци по смисъла на Търговския закон и производители на ВВ и СВ, притежаващи валидно разрешение, издадено по условията и реда на Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите с валидност не по-малка от срока за изпълнение на поръчката. 6. Ограничения при изпълнението на поръчката - жп кариера Карлуково не разполага със собствен склад за съхранение на ВВ и СВ, което налага изпълнителят да притежава такива складове, до които да транспортира и съхрани ВВ и СВ, неупотребени при взривяването в деня на извършването му. 7. Квалификационни изисквания - да притежават валидни разрешения и лицензи за производство и търговия с ВВ и СВ, да имат опит в доставката и производството на такива материали, да притежават автомобили за транспорт на взривни вещества с необходимия придружаващ ги въоръжен квалифициран персонал и референции от други възложители, с които са имали договорни взаимоотношения за доставка на ВВ и СВ. 8. Изисквания за качество - предложените взривни вещества и средства за взривяване да са придружени от необходимите сертификати за качество съгласно БДС и други документи, действащи в Р България. 9. Заявленията за участие в предварителния подбор се подават - в деловодството на ЖП секция - Враца, Враца, ул. В. Кънчов 15, от 8 ч. и 30 мин. до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. в срок от 15 календарни дни от обнародването в “Държавен вестник”, поставени в непрозрачен запечатан плик с надпис “Заявление за участие в предварителен подбор за ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на ВВ и СВ за производствената дейност през 2002 г. на жп кариера Карлуково”. Заявленията за участие в предварителния подбор трябва да отговарят на чл. 48 ЗОП, като се представят и доказателства във връзка с изискванията на т. 5, 6, 7 и 8. 10. Критерии за предварителен подбор - пълнота на представената от кандидатите информация във връзка с изискванията на ЗОП и възложителя. До участие в ограничената процедура няма да се допускат предложения на кандидати, непредставили доказателства за наличието на специализиран оборудван транспорт за доставка на ВВ, СВ и наличието на охрана за придружаване на доставката. 11. Заявленията за участие в предварителния подбор ще бъдат отворени и разгледани от назначена от възложителя комисия в 10 ч. първия работен ден след изтичане на 15-дневния срок от обнародване на поканата в “Държавен вестник” в салона на ЖП секция - Враца, Враца, ул. В. Кънчов 15. 12. Определените за участие в ограничената процедура кандидати ще бъдат поканени съгласно изискванията на чл. 49, ал. 3, 4 и 5 ЗОП. 13. Документацията за участие на определените кандидати в ограничената процедура се получава в 10-дневен срок от получаване на поканата за участие от ЖПС Враца, Враца, ул. В. Кънчов 15, служба “Деловодство”, срещу представяне на съответен документ за внесена в касата на ЖПС - Враца, невъзвръщаема сума 100 лв. без ДДС. 14. Начин на образуване на предлаганата цена и начин на заплащане - твърдо договорена и неподлежаща на промяна през срока на договора цена без ДДС; формиране на цената: като се отразят отделните елементи на ценообразуването: на тон ВВ, на брой и метър СВ и цена на транспортните разходи; заплащането ще се извърши по цена и начин на разплащане, определени в сключения с изпълнителя договор, на база действително доставени количества ВВ и СВ, платима в левове по банков път. 15. Срок на валидност на предложението - 90 календарни дни след крайния срок за приемане на предложенията на определените кандидати. 16. Всяко предложение трябва да бъде придружено от парична гаранция на стойност 800 лв., внесена в касата на ЖП секция - Враца, или на банкова сметка: ОББ - АД, Враца, с/ка № 1010007112, код 20081212. Кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер 5 % от стойността на договора, която се освобождава след неговото приключване. 17. Предложенията заедно с гаранцията за участие се представят - в ЖПС - Враца, Враца, ул. В. Кънчов 15, служба “Деловодство”, до 16 ч. на 20-ия календарен ден след получаване на поканата за участие в ограничената процедура при спазване на изискванията по чл. 27 ЗОП и указанията в документацията. 18. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложенията - възложителят класира на първо място икономически най-изгодното предложение въз основа на следните критерии и коефициенти на тежест при комплексната оценка: 18.1. техническа оценка - макс. 40 т.: 18.1.1. технически данни на ВВ и СВ и съответствията им с изискванията на възложителя, представени в документацията - макс. 15 т.; 18.1.2. технологично ниво на безопасност на представените ВВ и СВ - макс 10 т.; 18.1.3. време за явяване на обекта от деня на представяне на заявката за взривяване - макс. 5 т.; 18.1.4. референции от други възложители - макс. 5 т.; 18.1.5. влияние на взривните работи от предложените ВВ и СВ върху опазване на околната среда - макс. 5 т.; 18.2. финансова оценка - макс. 60 т.; най-ниската от всички предложени цени се оценява с 60 т. Останали ценови предложения се оценяват по следната формула: отношение минимална цена/предлагана цена, умножено по 60. Окончателната оценка е сума от техническата и финансовата оценка. 19. Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията - в 10 ч. в ЖП секция - Враца, първия работен ден след изтичане на 20-дневния срок за подаване на предложенията.

34988

798. - “СКГТ - Електротранспорт” - АД, София 1233, бул. Княгиня Мария-Луиза 193, тел. (+359 2)33 41 01, факс (+359 2) 31 61 84, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП и решение на съвета на директорите от 23.V.2002 г. обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на въгленови вложки за тролейбуси тип “Икарус 280 Т” и “ЗиУ 682”. 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на въгленови вложки за тролейбуси тип “Икарус 280 Т” и “ЗиУ 682” - тип 1 и тип 2 - 12 000 бр./годишно. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП. Въгленовите вложки са необходими за осигуряване на нормално токоснемане и добро взаимодействие между контактната мрежа и тролейбусите по време на експлоатация. 3. Вид на процедурата - открита с възможност за възлагане на допълнителна поръчка съгласно условията на чл. 16, т. 3, буква “г” ЗОП. 4. Начин, срок и място за изпълнение на обществената поръчка - поетапно - 6 доставки със срок две години от датата на сключване на договора. Всяка доставка се изпълнява в 30-дневен срок от датата на заявката на възложителя и възлиза на 4000 броя. Разпределението по типове ще се уточнява в заявката. Място на доставката - централен склад на “СКГТ - Електротранспорт” - АД, бул. Княгиня Мария-Луиза 193. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - в процедурата на възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията на чл. 24 ЗОП. 6. Изисквания за качеството - доставените въгленови вложки да отговарят на техническите условия, заложени в документацията и да имат сертификат за качество на завода производител и протокол за изпитание. 7. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - цената за доставката се предлага в евро по типове вложки (без ДДС), която да включва: цена; митнически; транспортни и други разходи за посочената франкировка. Заплащането - с банков превод от възложителя по схема, предложена от кандидата, на база данъчна фактура. 8. Срок на валидност на предложенията - 90 дни от датата на подаване на предложението. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - парична, 1000 лв., внесена по сметка на “СКГТ - Електротранспорт” - АД, или банкова гаранция 1000 лв. в полза на “СКГТ - Електротранспорт” - АД: 9.1. гаранцията на класиралия се кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение на договора: 9.1.1. гаранцията за изпълнение на обществената поръчка е 2000 лв., за която изпълнителят представя допълнителна гаранция в размер, равен на разликата между внесената гаранция за участие и определената гаранция за изпълнение; при авансово плащане, надвишаващо посочената сума, гаранцията е в размер, равен на авансовото плащане; 9.2. гаранцията на некласираните кандидати се освобождава от възложителя съгласно условията на чл. 33 ЗОП. 10. Критерии за оценка на предложенията: а) изпълнение на техническите условия - 45 %; б) цена - 30 %; в) срок на доставката - 10 %; г) гаранционни условия и качествени показатели - 10 %; д) начин на плащане (възможности за разсрочено плащане) - 5 %. Методиката за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчка е включена в документацията. 11. Получаване на документацията - всеки работен ден от 9 до 16 ч. срещу внесена невъзвръщаема сума 200 лв. без ДДС, платени в касата на дружеството не по-късно от крайния срок за представяне на предложенията. 12. Срок за подаване на предложенията - до 45 дни след датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - в 10 ч. на 5-ия работен ден след изтичане на крайния срок за представяне на предложенията в административната сграда на дружеството. 14. Начален срок за продажба на документацията - датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

34944

819. - “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, бул. Тотлебен 8, тел. 934-17-00, 01, 02, на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № М1-51 от 2002 г. за задоволяване на текущите потребности на БТК - ЕАД, през 2002 г. от пластмасови едноколенчати скоби 5 мм кани потенциални кандидати за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка чрез Стопанска дирекция “Материално-техническо снабдяване на съобщенията”: 1. Предмет на открития конкурс: периодични доставки на пластмасови скоби едноколенчати 5 мм - 4 000 000 бр. 2. Специфични условия: на база на договорената стойност е възможно да бъдат възложени допълнителни доставки към договора при запазване на предложените единични цени и в границите, предвидени в чл. 6, т. 2 от наредбата. 3. Срок на доставка - по предложение на кандидата след конкретна заявка на възложителя. 4. Местоизпълнение - складовата база на възложителя, София, кв. Илиянци. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите да представят доказателства, че отговарят на условията и изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП; документите следва да се представят в оригинал или нотариално заверени; обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП се удостоверява от кандидата с декларация(и) на управителите; когато кандидатът е чуждестранно юридическо лице, документите по чл. 27 ЗОП следва да бъдат издадени в съответствие с националното му законодателство, съответно преведени и легализирани; когато кандидатът е обединение (консорциум), документите по чл. 27 ЗОП следва да се представят за всеки от участниците в обединението (консорциума); кандидатите да представят пълномощно, договор или друг документ, от който е видно, че са надлежно упълномощени от съответния производител или дистрибутор, в случай че те самите не са производители на предлаганите скоби; кандидатите да декларират произхода на предлаганите пластмасови скоби, като посочат и производителя; кандидатите да представят референтна листа на реализирани продажби на пластмасови скоби; кандидатът е длъжен да заяви дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнител; кандидатът следва да представи доказателства, че подизпълнителят отговоря на всички изисквания съгласно чл. 24 ЗОП и да представи за него съответните документи по чл. 27 ЗОП; кандидатите да представят към предложението мостри, придружени със сертификат за качество. 6. Изисквания за качество: да са произведени през 2002 г.; да отговарят на следните технически изисквания: да са едноколенчати с дължина на извитата част 5 мм. 7. Начин за образуване на предлаганата цена: цените следва да се предложат в левове, DDP - София, съгласно Incoterms 2000; ценовата част на предложението следва да съдържа цената на един брой скоба. 8. Начин на плащане след изпълнение на конкретна доставка: по предложение на кандидата. 9. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни считано от датата на разглеждането им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие: банкова гаранция в размер на 400 лв. със срок на валидност 60 дни считано от датата на подаване на предложението; документ за откриване на банковата гаранция в полза на БТК - ЕАД (оригинал), да бъде приложен към предложението на кандидата; банковата гаранция следва да съдържа точното наименование на конкурса. 11. Банкова гаранция за добро изпълнение: банкова гаранция за добро изпълнение в размер 5 % от стойността на предложението, валидна от влизане на договора в сила до издължаване на договореното количество. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: класирането се извършва на база на комплексен коефициент Ккомплексно = К1 + К2, където стойностите на К1 и К2 представляват произведението от съотношението на параметрите и предвидения коефициент на тежест от общата оценка; на първо място се класира участникът, получил най-висок Ккомплексно за скоби 1/5;

Критерии:

 

минимална цена за 1 брой

 

К1 =

–––––––––––––––––––––––––––

x 97;

 

предложена цена за 1 брой

 
     
 

минимален срок на доставка

 

К2 =

–––––––––––––––––––––––––––

x 3.

 

предложен срок на доставка

 

БТК - ЕАД, класира на първо място икономически най-изгодното предложение, получило най-висока комплексна оценка К въз основа на посочените коефициенти и оценки; при еднакви комплексни оценки се дава предимство на предложенията, направени от малки и средни предприятия. 13. Място на получаване на документацията за участие: София, СД “МТС на съобщенията”, ж.к. Връбница, ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 226, срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 100 лв. в касата на СД “МТСС” в срок до 12 ч. на 3.VII.2002 г. 14. Предаване на предложенията: 14.1. предложенията се предават в СД “МТСС”, София, ж.к. Надежда 6 част, ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 227, в срок до 12 ч. на 5.VII.2002 г. в запечатан непрозрачен плик от упълномощен представител; 14.2. предложенията се изготвят в 2 екземпляра (1 оригинал и 1 копие) в две части: търговска част и технически параметри (на български език); ценово предложение (на български език), съдържащо единична цена и обща стойност на предложението; 14.3. ценовите предложения се представят в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан “Предлагана цена”, който се поставя и запечатва в опаковката на предложението, на което да са написани името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 15. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: 15.1. разглеждането, анализирането и оценяването на предложенията се извършва от специално назначената по чл. 37 ЗОП комисия, която заседава в сградата на СД “МТСС” на 5.VII.2002 г. от 14 ч. в стая 229; кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на търговската и техническата част на предложенията; 15.2. на първото заседание комисията проверява комплектността на документите, като ценовите предложения не се отварят; 15.3. ценовите предложения се отварят и разглеждат от комисията след установяване на съответствие с предварително обявените изисквания; 15.4. БТК - ЕАД, СД “МТСС”, си запазва правото да изиска от кандидатите допълнителна пояснителна техническа информация, като зададе въпросите си официално в писмена форма до участниците в открития конкурс.

35021

820. - “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, бул. Тотлебен 8, тел. 934 17 00, 01, 02, на основание чл. 14 и 22 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и решение № М-63/2002 г. за задоволяване на текущите потребности на БТК - ЕАД, през 2002 г. от автомобилни гуми кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Стопанска дирекция “Материално-техническо снабдяване на съобщенията”. I. Предмет на открита процедура: 1.1. периодични доставки на автомобилни гуми от следните видове и ориентировъчни количества: 1. 165/70 R13 - 200 бр.; 2. 165/70 R13 зимни - 110 бр.; 3. 165/80 R13 - 700 бр.; 4. 165/80 R13 зимни - 350 бр.; 5. 175/70 R13 - 400 бр.; 6. 175/70 R13 зимни - 160 бр.; 7. 185 R14С 8РR - 200 бр.; 8. 215/80 R15 - 130 бр.; 9. 6.50 R16 10РR - 110 бр.; 10. 175 R16 - 250 бр.; 11. 8.25 R20 14РR - 100 бр.; 12. 215/90 R15 6РR - 500 бр.; 13. 225/70 R15 - 100 бр.; предложенията могат да включват доставка на автомобилните гуми, включени в една или повече от една позиция от предмета на поръчката; кандидатите могат да предлагат за всяка от посочените позиции автомобилни гуми от една до пет търговски марки, като в предложенията не се допуска разделяне на количеството от съответната позиция между различните търговски марки; само при наличието на три ценови оферти за една и съща търговска марка по дадена позиция ще бъде извършено оценяване и класиране; доставката на дадена позиция може да бъде възложена на повече от един доставчик за различни търговски марки, при условие че са налице по три ценови оферти за повече от една търговска марка за дадена позиция; 1.2. на база на договорената стойност е възможно договарянето на допълнителни доставки в размер до 30 % от стойността на договора. II. Срок и място на изпълнение: 2.1. в рамките на 12 месеца от влизане в сила на договора; 2.2. място на изпълнение - складова база, кв. Илиянци. III.Срок на доставка: по предложение на кандидата след конкректна доставка до 30 календарни дни, но не по-рано от пет дни от датата на заявката. IV. Квалификационни изисквания към кандидатите: 4.1. кандидатите да представят доказателства, че отговарят на условията и изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП; документите следва да се представят в оригинал или нотариално заверени; обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП се удостоверяват от кандидата с декларация(и) на управителите; когато кандидатът е чуждестранно юридическо лице, документите по чл. 27 ЗОП следва да бъдат издадени в съответствие с националното му законодателство, съответно преведени и легализирани; 4.2. когато кандидатът е обединение/консорциум, документите по чл. 27 ЗОП следва да се представят за всеки от участниците в обединението/консорциума; 4.3. кандидатите да представят пълномощно, договор или друг документ, от който да е видно, че са надлежно упълномощени от съответния производител или дистрибутор, в случай че те самите не са производители на предлаганите автомобилни гуми; 4.4. кандидатите да декларират произхода на автомобилните гуми, като посочат и завода производител; 4.5. кандидатите да представят референтна листа на реализирани продажби на автомобилни гуми; 4.6. кандидатите да предложат гаранционен срок не по-малко от 12 месеца и пробег не по-малко от 10 000 км независимо от вида на настилката; гаранционият срок започва да тече от датата на издадения документ за монтаж от автосервиз. V.Технически изисквания: 5.1. автомобилните гуми да имат контролен маркер за износеност; 5.2. да се посочи гарантиран експлоатационен пробег в километри по различни настилки; 5.3. автомобилните гуми да бъдат безкамерни; 5.4 към момента на изпълнение на конкретната доставка автомобилните гуми да са с дата на производство не по-вече от 6 месеца преди датата на доставка; 5.5. да отговарят на стандарт ICO 9001 или ICO 9002. VI. Начин за образуване на предлаганата цена: цените следва да се предложат в левове DDP София, в склад на БТК - ЕАД, съгласно Incoterms 2000 и не включват ДДС. VII. Начин на плащане след конкректна доставка: по предложение на кандидата. VIII. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни считано от датата на отварянето им. IX. Вид и размер на гаранциите: 9.1. банкова гаранция за участие в размер 2500 лв., издадена в полза на БТК - ЕАД; оригиналната банкова гаранция за участие да се приложи в предложението; 9.2. за да гарантира изпълнението на задълженията си по договора, спечелилият поръчката кандидат се задължава да открие в полза на БТК - ЕАД, банкова гаранция за изпълнение на договора в размер 5 % от общата му стойност, която се освобождава след издължаване на цялото договорено количество. X. Критерии за оценка: 10.1. предложения, неотговарящи на предварително обявените условия, размери, индекси и квалификационни изисквания, се отстраняват от участие в процедурата и комисията не пристъпва към разглеждане на ценовите предложения; предложенията, допуснати до участие в процедурата, се оценяват по комплексна оценка за всяка отделна позиция, включваща два основни компонента: ценово предложение; търговско предложение и техническо предложение; 10.2. класирането се извършва за всяка позиция на база комплексен коефициент Ккомплексно, получен от сумата на стойностите на отделните коефициенти К1, К2 и К3; на първо място за съответната позиция се класира участникът, получил най-висок Ккомплексно.

Критерии:

 

минимална цена за един брой гума

 

К1=

–––––––––––––––––––––––––––

x 80;

 

предложена цена за един брой гума

 
     
 

Минимален срок на доставка

 

К2=

––––––––––––––––––––––––––––––

x 5;

 

предложен срок на доставка

 
     
 

предложен гаранционен срок

 

К3=

––––––––––––––––––––––––––––––

x 15;

 

максимален гаранционен срок

 
 

(в месеци)

 

10.3. БТК - ЕАД, класира на първо място икономически най-изгодното предложение, получило най-висока комплексна оценка въз основа на посочените коефициенти и оценки; 10.4. изпълнение на поръчката ще бъде възложено на един или повече класирани на първо място кандидати, като договор ще бъде сключен само при условията на чл. 18, т. 3 ЗОП и отговарящ на чл. 5, ал. 2 ЗОП. XI. Място на получаване на документацията за участие: София, СД “МТС на съобщенията”, ж. к. Надежда 6 част, ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 227, всеки работен ден от 9 до 17 ч. срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 100 лв. в касата на СД “МТСС” в срок до 12 ч. на 17.VII.2002 г. XII. Предаване на предложенията: 12.1. предложенията се предават в СД “МТСС” - София, ж. к. Надежда 6 част, ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 227, в срок до 12 ч. на 18.VII.2002 г. в запечатан непрозрачен плик от упълномощен представител; 12.2. предложенията се изготвят в 2 екземпляра (1 оргинал и 1 копие) в две части - търговска част (на български език) и техническа част (на български език); ценово предложение (на български език), съдържащо единични цени и обща стойност на предложението; 12.3. ценовите предложения се представят в отделен запечатен непрозрачен плик, надписан “Предлагана цена”, който се поставя и запечатва в опаковката на предложението, на което да са написани името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв. XIII. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: 13.1. разглеждането, анализирането и оценяването на предложенията се извършва от специално назначената по чл. 37 ЗОП комисия, която заседава в сградата на СД “МТСС” на 18.VII.2002 г. от 14 ч. в стая 229. Кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на търговската и техническата част на предложенията; 13.2. на първото заседание комисията проверява комплектността на представените предложения, като ценовите предложения не се отварят; 13.3. ценовите предложения се отварят и разглеждат от комисията след установяване на съответствие с предварително обявените изисквания; 13.4. БТК - ЕАД, СД “МТСС”, си запазва правото да изиска от кандидатите допълнителна пояснителна техническа информация, като зададе въпросите си официално в писмена форма до участниците в откритата процедура.

35022

821. - “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, бул. Тотлебен 8, тел. 934 17 00, 01, 02, на основание чл. 14 и чл. 22 и във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и решение № М-73/2002 г. за задоволяване експлоатационни нужди на БТК - ЕАД (РУД), през 2002 г. от пробни апарати за АТЦ тип А-29, кани потенционални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Стопанска дирекция “Материално-техническо снабдяване на съобщенията”: 1. Предмет на откритата процедура: 1.1. периодични доставки на пробни апарати за АТЦ тип А-29: 1.1.1. апарат за изпробване на II ГИ, III ГИ, IV ГИ, ЛИ, СИ и двупроводни II ГИ - 130 броя; 1.1.2. апарат за изпробване на I ГИ, I ПИ, II ПИ - 40 броя; 1.1.3. апарат за изпробване на съединителни вериги от I ПИ към I ГИ; I ПИ към II ГИ - 30 броя; 1.1.4. апарат за изпробване на съединителните вериги между I ГИ и следващите избирателни стъпала - 30 броя; 1.1.5. апарат за изпробване изправността на личните броители в АТЦ тип А-29 - 40 броя; 1.1.6. апарат за изпробване изправността на правите и дуплексни постове от залата на АТЦ - 80 броя; 1.1.7. апарат за проверка изправността на прави и дуплексни постове извън рамките на АТЦ, както и повреди по съединителните линии, свързващи абоната към централата - 170 броя; 1.1.8. апарат за измерване на работното затихване на връзките в АТЦ - 35 броя; 1.1.9. апарат за проследяване на изградената връзка в рамките на АТЦ - 30 броя; 1.1.10. уред за измерване на времеинтервали в трипроводен вход на ЛИ на АТЦ А-29 - 15 броя; 1.1.11. разговорно устройство по кабелна двойка между кабелни монтьори - 40 броя, в съответствие с приложените технически изисквания на БТК - ЕАД, неразделна част към документацията по процедурата; 1.2. на база на договорената стойност е възможно договарянето на допълнителна поръчка в размер до 30% от стойността на договора; 1.3. кандидатът може да представи комплексно предложение или предложение за отделни позиции от предмета на поръчката; 1.4. възложителят си запазва правото да прави замяна на договорираните количества от един вид за сметка на друг вид от договорираните при запазване на единичните цени и общата стойност на договора; 1.5. кандидатът може да предложи комбинирани изделия - извършващи измерванията на повече от един пробен апарат, предмет на процедурата. 2. Срок и място на изпълнение: 2.1. дванадесет месеца считано от датата на сключване на договора; 2.2. местоизпълнение на поръчката: складова база на възложителя, кв. Илиянци, София. 3. Срок на доставка: по предложение на кандидата след конкретна заявка от възложителя. 4. Квалификационни изисквания към кандидатите: 4.1. кандидатите да представят доказателства, че отговарят на условията и изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП; документите следва да се представят в оригинал или нотариално заверени; обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП се удостоверяват от кандидата с декларация(ии) на управителите; когато кандидатът е чуждестранно юридическо лице, документите по чл. 27 ЗОП следва да бъдат издадени в съответствие с националното му законодателство, съответно преведени и легализирани; 4.2. кандидатите да представят пълномощно, договор или друг документ, от който е видно, че са надлежно упълномощени от производителя (дистрибутора) в случай, че не са производители (дистрибутори); 4.3. когато кандидатът е обединение (консорциум), документите по чл. 27 ЗОП следва да се представят за всеки от участниците в обединението (консорциума); 4.4. кандидатът е длъжен да заяви дали при изпълнение на поръчката ще използва подизпълнители; в случай че кандидатът използва подизпълнители, следва да представи доказателства, че подизпълнителят отговаря на всички изисквания, съгласно чл. 24 ЗОП и представи за него съответните документи по чл. 27 ЗОП; 4.5. кандидатите да представят референтна листа на реализирани продажби на пробни апарати. 5. Изисквания за качество: предложените изделия да отговарят на техническите изисквания на БТК - ЕАД, които са посочени в приложение 1, неразделна част от документацията по откритата процедура. 6. Начин за образуване на предлаганата цена: цената да се предложи в левове, DDP София, в склад на БТК - ЕАД, София, кв. Илиянци, съгласно Incoterms 2000, без да включва ДДС. 7. Начин и срок на плащане след доставка: 7.1. в левове, по предложение на кандидата; 7.2. кандидатът може да предложи вариант на разсрочено плащане. 8. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни считано от датата на разглеждането им. 9. Вид и размер на гаранциите: 9.1. банкова гаранция, издадена в полза на БТК - ЕАД, за участие в размер: 1000 лв. за комплексно предложение; 400 лв. за позиция 1.1.1 от предмета на процедурата; по 200 лв. за позиции 1.1.7 и 1.1.8 от предмета на процедурата; по 50 лв. за всяка от останалите осем позиции от предмета на процедурата; банковата гаранция е с валидност 60 календарни дни считано от датата на подаване на предложението; оригиналната банкова гаранция за участие да се приложи към предложението; банковата гаранция следва да съдържа точно описание на наименованието на процедурата; 9.2. кандидатът, определен за изпълнител на обществената поръчка, открива банкова гаранция за добро изпълнение в размер 5 % от стойността на договора със срок на валидност до издължаване на договорените количества. 10. Критерии за оценка: 10.1. предложения, неотговарящи на предварително обявените условия, квалификационните изисквания и техническите изисквания на БТК - ЕАД, се отстраняват от участие в процедурата и комисията не пристъпва към разглеждане на ценовите предложения; 10.2. класирането на допуснатите предложения се извършва на база комплексен коефициент Ккомплексно, получен от сумата на стойностите на оценките по съответните критерии по следната формула: Ккомпл.= К1+К2+К3, където стойностите К1, К2 и К3 представляват произведението от съотношението на параметрите за съответния коефициент и неговата тежест в общата оценка; на първо място се класира участникът, получил най-висок Ккомплексно.

Критерии:

тежест

К1 - предлагана цена за един брой изделие:

 

минимална цена на един брой изделие

 

К1 =

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

x 80;

 

предложена цена на един брой изделие

 

кандидат, който предлага комбинирани пробни апарати по критерий К1, се определя, като единичната цена на комбинираното изделие се съпоставя със сумата от единичните цени на съответните пробни апарати за всеки конкурент;

К2 - срок на доставка:

 

минимален срок на доставка

 

К2 =

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

x 5;

 

предлджен срок на доставка

 

К3 - гаранционен срок на изделията:

 

предложен гаранционен срок

 

К3 =

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

x 15;

 

максимален гаранционен срок

 

10.3. БТК - ЕАД, класира на първо място икономически най-изгодното предложение, получило най-висока комплексна оценка, въз основа на посочените коефициенти и оценки; 10.4. изпълнение на поръчката ще бъде възложено на класирания на първо място кандидат, като договор ще бъде сключен само при условията на чл. 18, т. 3 ЗОП и отговарящ на чл. 5, ал. 2 ЗОП. 11. Място на получаване на документацията за участие: София, СД “МТС на съобщенията”, ж.к. Надежда VI част, ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 227, всеки работен ден от 9 до 17 ч. срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 100 лв. в касата на СД “МТСС” в срок до 17 ч. на 19.VII.2002 г. 12. Предаване на предложенията: 12.1. предложенията се предават в СД “МТСС”, София, ж.к. Надежда VI част, ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 226, в срок до 12 ч. на 22.VII.2002 г. в запечатан непрозрачен плик от упълномощен представител; 12.2. предложенията се изготвят в 2 екземпляра (1 оргинал и 1 копие) в две части: търговска част и технически параметри (на български език); ценово предложение (на български език), съдържащо единична цена и обща стойност на предложението; 12.3. ценовото предложение се представя в отделен запечатен непрозрачен плик и се обозначава с надпис “Предлагана цена”, което се поставя и запечатва в опаковката на предложението, на което да са написани име, адрес и телефон за кореспонденция на участника. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: 13.1. разглеждането, анализирането и оценяването на предложенията се извършва от специално назначената по чл. 37 ЗОП комисия, която заседава в сградата на СД “МТСС” на 22.VII.2002 г. от 14 ч. в стая 229; кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на търговската и техническата част на предложенията; 13.2. на първото заседание комисията проверява комплектността на предложенията, като ценовите предложения не се отварят; 13.3. ценовите предложения се отварят и разглеждат от комисията след установяване на съответствие с предварително обявените изисквания; 13.4. БТК - ЕАД, СД “МТСС”, си запазва правото да изиска от кандидатите допълнителна пояснителна техническа информация, като зададе въпросите си официално в писменна форма до участниците в откритата процедура.

35023

822. - “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, бул. Тотлебен 8, тел. 934 17 00,01,02, на основание чл. 13, ал. 2, чл. 14 и 22 във връзка с чл. 3, т. 2, буква “а” ЗОП и решение № М-75/2002 г. за задоволяване текущите потребности на БТК - ЕАД, през 2002 г. от станоци за муфиране кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Стопанска дирекция “Материално-техническо снабдяване на съобщенията”: Предмет на откритата процедура: доставка на 107 броя станоци с работна дължина до 780 мм и 150 броя станоци с работна дължина до 1200 мм; техническите условия са посочени в отделно приложение, неразделна част от документацията на процедурата; кандидатите да предложат предложение за комплексна доставка; на база на договорената стойност е възможно договаряне на допълнителна поръчка в размер 30 % от стойността на договора. Срок на изпълнение: по предложение на кандидата в рамките на 60 дни. Местоизпълнение: складовата база на СД “МТСС”, кв. Илиянци, София. Квалификационни изисквания към кандидатите: да представят доказателства, че отговарят на условията и изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП; документите следва да се представят в оригинал или нотариално заверени; обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП се удостоверяват от кандидата с декларация(и) на управителите; когато кандидатът е чуждестранно юридическо лице, документите по чл. 27 ЗОП следва да бъдат издадени в съответствие с националното му законодателство, съответно преведени и легализирани; кандидатите да представят пълномощно, договор или друг документ, от който да е видно, че са надлежно упълномощени от производителя (дистрибутора) на основното оборудване, в случай че те не са производители/дистрибутори на оборудването; когато кандидатът е обедининие (консорциум), документите по чл. 27 ЗОП следва да се представят за всеки от участниците в обединението (консорциума); кандидатът е длъжен да заяви дали при изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнител; в случай че кандидатът ползва подизпълнител, следва да представи доказателства, че подизпълнителят отговаря на всички изисквания съгласно чл. 24 ЗОП и представи за него съответните документи по чл. 27 ЗОП; кандидатите да докажат опита си в реализирани подобни поръчки - референтна листа и др. Изисквания за качество и технически данни: да оферира гаранционен срок считано от датата на доставка, но не по-малко от 2 г.; предложените станоци да отговаря на техническите условия, посочени в приложение № 1; предложението на кандидата, както и придружаващите го документи да бъдат представени на български език (с изключение на оторизационните, гаранционните документи на производителя и техническите данни); всички изисквани документи от производителя трябва да бъдат оригинални. Начин на образуване на предлаганата цена: да е в левове без ДДС, DDP София, съгласно Incoterms 2000; ценовата част на предложението да съдържа цената на един брой. Начин и срок на плащане след доставка: в левове по предложение на кандидата; кандидатът може да предложи вариант на разсрочено плащане. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни считано от датата на разглеждането им. Вид и размер на гаранцията за участие: банкова гаранция в полза на БТК - ЕАД, в размер 380 лв. с валидност до изтичане валидността на предложението; оригиналът на банковата гаранция за участие да се приложи към предложението; банковата гаранция следва да съдържа точно описание на наименованието на процедурата. Банкова гаранция за добро изпълнение: кандидатът, определен за изпълнител на обществената поръчка, открива банкова гаранция за добро изпълнение в размер 5 % от общата стойност на договора, които се освобождават след доставката на станоците. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: предложение, неотговарящо на предварително обявените условия, квалификационните изисквания и изискванията за качество, се отстранява от участие в процедурата и комисията не пристъпва към разглеждане на ценовото предложение; предложенията, допуснати до участие в процедурата, се оценяват по комплексна оценка, включваща два основни компонента: ценово предложение, търговско предложение; класирането се извършва на база комплексен коефициент К, получен от сумата на стойностите на оценката по съответните критерии по следната формула: Ккомплексно = К1 + К2 + К3; на първо място се класира участникът, получил най-висок коефициент Ккомплексно.

Критерии:

К1 - обща стойност (лв.):

 

Минимална обща стойност на предложение

 

К1 =

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

x 80;

 

Предложена обща стойност

 

К2 - срок на доставка (в календарни дни):

 

Минимален срок на доставка

 

К2 =

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

x 10;

 

Предложен срок на доставка

 

К3 - гаранционен срок:

 

Предложен гаранционен срок

 

К3 =

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

x 10;

 

Максимално предложен гаранционен срок

 

след приключване на откритата процедура решението за възлагане ще бъде взето, като се прецени икономическата изгода от възлагане на поръчката. Място на получаване на документацията за участие: София, СД “МТС на съобщенията”, ж.к. Надежда VI ч., ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 226. Предаване на предложението: предложението се изготвя в 2 екземпляра (1 оригинал и 1 копие); ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, който се поставя и запечатва в опаковката на предложението, на която да е написано името на участника в процедурата. Предложението се предава в СД “МТСС” - София, ж.к. Надежда VI ч., ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 226, в срок до 12 ч. на 19.VII.2002 г. Място, ден и час за провеждане на откритата процедура: откритата процедура ще се проведе в СД “МТСС”, София, ж.к. Надежда VI ч., ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 229, от специално назначена комисия по чл. 37 ЗОП на 19.VII.2002 г. от 14 ч.; кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на търговската и техническата част; на първото заседание комисията проверява комплектността на документите, като ценовото предложение не се отваря; ценовото предложение се отваря и разглежда от комисията след установяване на съответствието с предварително обявените изисквания.

35024

823. - “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, бул. Тотлебен 8, тел. 934 17 00, 01, 02, на основание чл. 14 и 22 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗОП и решение № М-77 от 20.V.2002 г. с цел осигуряване на транспортния и технологичен парк на БТК - ЕАД, през 2002 г. кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Стопанска дирекция “Материално-техническо снабдяване на съобщенията”: I. Предмет на откритата процедура: периодични доставки на масла, пластични смазки и технически течности: 1. моторно масло за бензинови двигатели - SAE 15W40 API SG, в разфасовки от 1 л, 4 - 5 л и 18 - 25 л; ориентировъчно количество - 20 000 л; 2. моторно масло за дизелови двигатели - SAE 15W40 API CE, в разфасовки от 1 л, 4 - 5 л и 18 - 25 л; ориентировъчно количество - 10 000 л; 3. моторно масло за двутактови бензинови двигатели - API TC, в разфасовки от 1 л; ориентировъчно количество - 500 л; 4. трансмисионно масло - SAE EP90 API GL - 5, в разфасовки от 1 л и 10 л; ориентировъчно количество - 3000 л; 5. трансформаторно масло легирано в разфасовка - варел (мин. 170 кг); ориентировъчно количество - 200 кг; 6. компресорно масло в разфасовка - варел (мин. 170 кг); ориентировъчно количество - 1000 кг; 7. смазочно-охлаждаща течност в разфасовка - варел (мин. 170 кг); ориентировъчно количество - 200 кг; 8. калциева антифрикционна смазка - АФC УН/BУ/К-2,в разфасовка до 1 кг; ориентировъчно количество - 500 кг; 9. литиева антифрикционна смазка - АФC ЕР/BУ/Л-2, в разфасовка до 1 кг; ориентировъчно количество - 500 кг; 10. хидравлично масло МХ-Л 32, в разфасовка от 1 л, 10 л и 18 - 25 л; ориентировъчно количество - 3000 л; 11. хидравлично масло МХ-Л 32, в разфасовка - варел (мин. 170 кг); ориентировъчно количество - 10 000 кг; 12. хидравлично масло МХ-Л 46, в разфасовка от 1 л, 10 л и 18 - 25 л; ориентировъчно количество - 1500 л; 13. спирачна течност (ДОТ-3), в разфасовка до 1 л; ориентировъчно количество - 2500 л; 14. антифриз ( - 40°С), в разфасовки от 1 л и 4 л; ориентировъчно количество - 10 000 л; кандидатите да се съобразят с изискванията на възложителя за доставка на изделията от предмета на поръчката в посочените разфасовки (опаковки); кандидатите могат да представят предложения както за комплексна доставка, така и за всяка отделна позиция (изделие); на база на договорената стойност е възможно договарянето на допълнителни доставки в размер до 30 % от стойността на договора. II. Срок и място на изпълнение: в рамките на 12 месеца от влизане в сила на договора, в складовата база на БТК - ЕАД, СД “МТСС”, София, кв. Илиянци. III. Срок на доставка: по предложение на кандидата след конкретна заявка на възложителя. IV. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите да представят доказателства, че отговарят на условията и изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП; документите следва да се представят в оригинал или нотариално заверени; обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП се удостоверяват от кандидата с декларация(и) на управителите; когато кандидатът е чуждестранно юридическо лице, документите по чл. 27 ЗОП следва да бъдат издадени в съответствие с националното му законодателство, съответно преведени и легализирани; когато кандидатът е обединение (консорциум), документите по чл. 27 ЗОП следва да се представят за всеки от участниците в обединението (консорциума); кандидатите да представят заверено пълномощно, договор или друг документ, от който да е видно, че са надлежно упълномощени от съответния производител, в случай че те самите не са производители на предлаганите масла, пластични смазки и технически течности; кандидатите да декларират произхода на предлаганите масла, пластични смазки и технически течности, като посочат и завода производител и приложат сертификат за качество; ако ползва подизпълнител, кандидатът да го посочи при условията на чл. 28 ЗОП; в този случай кандидатът следва да представи доказателства, че подизпълнителят отговаря на всички изисквания съгласно чл. 24 ЗОП и представи за него съответните документи по чл. 27 ЗОП; предложението на кандидата, както и придружаващите го документи да бъдат представени на български език, вкл. оторизационните, гаранционните документи на производителя и техническите данни; всички изисквани оторизационни и гаранционни документи от производителя трябва да бъдат представени в оригинал или нотариално заверени копия. V. Изисквания за качество и технически данни: предложените изделия да отговарят на техническите условия, посочени в приложение № 1, неразделна част от документацията по процедурата; предлаганите масла, пластични смазки и технически течности да са произведени през 2002 г.; предложението да съдържа начин и срок за уреждане на рекламации; предложенията да са съпроводени със производствен сертификат и сертификат за произход на стоките (когато кандидатът не е производител); предложенията да имат анализно свидетелство от лицензирана лаборатория; предложените изделия да имат производствена техническа спецификация, от която се вижда: покриват ли се изискванията на БДС, ISO, SAE, АPI и др.; показателите, които ще се определят със съответните им типични стойности; гаранционният срок на всички изделия да бъде не по-малък от този по БДС и да важи считано от датата на доставката. VI. Начин за образуване на предлаганата цена: цените следва да се предложат в левове DDP София в склад на БТК - ЕАД, СД “МТСС”, съгласно Incoterms 2000 и не включват ДДС. VII. Начин на плащане след конкректна доставка: по предложение на кандидата; кандидатът може да предложи вариант за разсрочено плащане. VIII. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни. IX. Вид и размер на гаранцията за участие: банкова гаранция за участие в размер 1500 лв. за комплексна доставка на предмета на процедурата със срок на валидност 60 дни считано от датата на подаване на предложението; документ за откриване на банковата гаранция в полза на БТК - ЕАД (оригинал), да бъде приложен към предложението на кандидата; банковата гаранция следва да съдържа точното наименование на процедурата. Х. Банкова гаранция за добро изпълнение: за да гарантира изпълнението на задълженията си по договора, определеният за изпълнител на поръчката кандидат се задължава да открие в полза на БТК - ЕАД, банкова гаранция за добро изпълнение в размер 5 % от стойността на договора, валидна от влизане на договора в сила до изпълнението на договореното количество. XI. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: предложение, неотговарящо на предварително обявените условия, квалификационни и технически изисквания, се отстранява от участие в процедурата и комисията не пристъпва към разглеждане на ценовото предложение; класирането се извършва на база комплексен коефицент К, получен от сумата на стойностите на оценките на съответните критерии по следната формула: Ккомпл.=К1+К2, където стойностите К1 и К2 представляват произведението от съотношението на параметрите за съответния коефициент и неговата тежест в общата оценка; на първо място се класира участникът, получил най-висок коефицент К.

Критерии:

К1 - предлагана цена за един литър(кг) изделие:

 

минимална(средна) цена* на 1 литър (кг)

 
 

изделие

 

К1 =

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

x 97;

 

предложена(средна) цена* на 1 литър (кг)

 
 

изделие

 

К2 - срок на доставка:

 

минимален срок на доставка

 

К2 =

–––––––––––––––––––––––––––––

x 3

 

предложен срок на доставка

 

* средната цена, по която ще се оценява предложението за дадено изделие, ще се получи като резултат от сумата на цените на отделните опаковки (1л+4л+20л, например), разделени на общото количество литри; за позиции № 5,6,7,8,9 и 11, където мярката е в кг и няма стандартизирана(унифицирана)опаковка, средната цена ще се изчислява (приравнява) към 1кг. XII. Класиране на предложенията: БТК-ЕАД, СД “МТСС”, класира на първо място икономически най-изгодното предложение, получило най-висока комплексна оценка К въз основа на посочените критерии и оценки; решението за възлагане ще бъде взето след преценяване на икономическата изгода от възлагане на поръчката с оглед запазване интересите на възложителя. XIII. Място на получаване на документацията за участие: документацията за участие в откритата процедура се закупува на адрес: София, СД “МТС на съобщенията”, ж.к. Надежда VI част, ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 227, всеки работен ден от 9 до 17 ч. срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 100 лв. в касата на СД “МТСС” в срок до 17 ч. на 19.VII.2002 г. XIV. Предаване на предложенията: предложенията се предават в СД “МТСС”, София, ж.к. Надежда VI част, ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 227, в срок до 12 ч. на 23.VII.2002 г. в запечатан непрозрачен плик от упълномощен представител; предложенията се изготвят в 2 екземпляра (1 оригинал и 1 копие) в две части: търговска част (на български език) и технически параметри (на български език); ценово предложение (на български език), съдържащо единични цени и обща стойност на предложението; ценовите предложения се представят в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан “Предлагана цена”, който се поставя и запечатва в опаковката на предложението, на което да е написано името на участника. XV. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: разглеждането, анализирането и оценяването на предложенията се извършва от специално назначената по чл. 37 ЗОП комисия, която заседава в сградата на СД “МТСС” на 23.VII.2002 г. от 14 ч. в стая 229; кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на търговската и техническата част на предложенията; на първото заседание комисията проверява комплектността на представените предложения, като ценовите предложения не се отварят; ценовите предложения се отварят и разглеждат от комисията след установяване на съответствие с предварително обявените изисквания; БТК-ЕАД, СД “МТСС”, си запазва правото да изиска от кандидатите допълнителна пояснителна техническа информация, като зададе въпросите си официално в писмена форма до участниците в откритата процедура.

35025

7. - “Национална електрическа компания” - ЕАД (НЕК - ЕАД), София, ул. Триадица 8, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП и решение на съвета на директорите от 21.V.2002 г. обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на оптичен кабел тип OPGW със съответната арматура за ВЛ 220 кВ “Казичене - Столник”. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП; решение на съвета на директорите от 21.V.2002 г. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - до 120 дни от сключване на договор, до склад на възложителя - София. 5. Кандидатите трябва да представят предложение по всички позиции от техническото задание. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - да бъдат преки производители, надлежно упълномощени от тях фирми, търговски представители или фирми, сключили търговски договор с официални производители; преупълномощаване не се допуска. 7. Изисквания за качество - стоките да имат сертификат за качество ISO 9001 и да отговарят на техническото задание. 8. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - цените да бъдат предложени на условия CIP София, в левове или валута; заплащане - 20 % аванс срещу банкова гаранция, и 80 % - до 10 дни след получаване на стоките. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - банкова гаранция в размер 4000 лв. или банков депозит по посочените сметки; гаранцията за изпълнение на договора е в размер 5 % от общата му стойност. 11. Критерии за оценка на предложенията - икономически най-изгодно предложение. 12. Начин за определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението - класирането ще се извършва по основен критерий - икономически най-изгодно предложение, при следните тегловни коефициенти на техническата оценка: съответствие на техническите характеристики на изделията с техническото задание - 0,50; референции и опит на кандидата в доставката на подобни стоки - 0,20; срок на доставка - 0,20; гаранционен срок на предлаганите изделия - 0,10; класирането ще се извърши на два етапа - техническа и финансова оценка; само предложения, получили техническа оценка минимум 70 точки, ще се допускат до финансова оценка; съотношение между техническата и финансовата оценка - 40/60. 13. Документацията за участие в процедурата се получава от 10 до 16 ч. в управление “Търговия”, ул. Веслец 5, ет. 6, в срок до 40 дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” срещу документ за платена такса 240 лв. с ДДС в касата на НЕК - ЕАД, или еквивалентна сума в EUR по сметка № 1900501202, код 88898882, в “Стопанска и инвестиционна банка”; еквивалентна сума в USD - по сметка № 1020428314, код 66096608, в ТБ “Биохим” - ЦУ. 14. Място, ден и час за разглеждане на предложенията - предложенията трябва да се представят в деловодството на НЕК - ЕАД, до 12 ч. на 45-ия календарен ден считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Денят на обнародване не се брои. Предложенията ще бъдат отворени в 14 ч. същия ден в ЦУ на НЕК - ЕАД. 15. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. За допълнителна информация - тел.: 981-81-64, 581-747, 988-35-05.

35466

28. - “Национална електрическа компания” - ЕАД, София, ул. Триадица 8, на основание чл. 15, т. 1 и 2 във връзка с чл. 4, т. 3, буква “а”, чл. 13, ал. 3 ЗОП и решение на съвета на директорите на НЕК - ЕАД, от 28.V.2002 г. обявява ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за рехабилитация на хидрогенератори 2 и 3 на ВЕЦ “Алеко” с непрекъсната хидровакуумно опресована изолация на статорните намотки. Рехабилитацията ще бъде извършена на два етапа: първи етап - изработване на 2 нови статорни намотки (792 стержени плюс 40 резервни или общо 832), и втори етап - прешихтоване с подмяна на статорните намотки. Всеки кандидат, участващ в процедурата, следва да включи в предложението си ремонтните работи и по двата етапа. Предварителен подбор: заинтересуваните кандидати могат да получат условията за участие в първия етап на ограничената процедура - предварителен подбор - в НЕК - ЕАД, след датата на обнародването в “Държавен вестник”. Заявленията за участие в предварителния подбор трябва да бъдат предадени в НЕК - ЕАД, управление “Търговия”, най-късно до 14 ч. на 15-ия ден след обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник”. Получените заявления ще бъдат отворени в 14 ч. и 15 мин. същия ден в управление “Търговия” в присъствието на надлежно упълномощени представители на участниците (при желание от тяхна страна). Кандидатите за участие в ограничената процедура ще бъдат подбрани по следните критерии: референции от предишни възложители за извършване на услугите - предмет на поръчката, списък на оборудването, с което кандидатът разполага за изпълнение на обществената поръчка, списък на персонала и информация за квалификацията му, производствена листа, финансово състояние на кандидата. Постъпилите заявления ще бъдат разгледани от комисия, назначена от възложителя съгласно чл. 49 ЗОП, която ще определи кои кандидати отговарят в най-голяма степен на предварително обявените условия и ще участват в ограничената процедура. Възложителят ще изпрати едновременно до определените кандидати писмени покани за участие в ограничената процедура. В 7-дневен срок от получаването на поканата всеки поканен кандидат следва да заяви писмено дали ще участва в ограничената процедура. Липсата на потвърждение означава отказ от участие. Провеждане на процедурата: срокът и мястото за изпълнение на поръчката е, както следва: първи етап - 180 календарни дни през 2002 г.; втори етап: ХГ-2 - 150 календарни дни по диспечерски график; ХГ-3 - 150 календарни дни по диспечерски график, като ремонтът ще се извърши в заводски условия и транспортът на хидрогенераторите до завода и обратно ще бъде извършен от кандидата. До участие в процедурата се допускат преки производители или надлежно упълномощени от тях фирми, отговарящи на условията по чл. 5 и 24 ЗОП. Процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се проведе на два етапа. Във връзка с това участниците се задължават да представят предложенията си, разделени на техническа и финансова част, в два отделни запечатани плика, надписани съответно “Техническо предложение” и “Финансово предложение”. През първия етап от процедурата ще бъдат отворени и оценени съгласно съответните критерии само техническите предложения. През втория етап ще бъде извършена финансова оценка на онези предложения, които при техническата оценка са получили 70 и повече точки. Датата, часът и мястото на отварянето на финансовите предложения ще бъдат съобщени допълнително на кандидатите. Качеството на изпълнение на поръчката по отношение на различните проекти, вложени материали и технологии следва да отговаря на приложимите за случая съвременни стандарти; материалите и окомплектовката да бъдат с доказани произход и качество, равно или по-добро от това, специфицирано в техническите изисквания. Кандидатите за участие в поръчката следва да имат висококвалифициран персонал и да представят доказателства за съответствие на изискванията на документацията за участие в процедурата. Предлаганата цена трябва да бъде твърда договорена цена за целия срок за изпълнение на поръчката с посочване на цена на услугите по ремонта, цена на необходимите за ремонта материали и цена на транспорт до и от завода, където ще се извършва ремонтът, без ДДС. Начин на плащане: авансово - 10 % от стойността на ремонта срещу безусловна неотменяема банкова гаранция в полза на НЕК - ЕАД; 85 % от стойността на всеки изпълнен етап - чрез банков превод до 30 дни след приключване на етапа; 5 % от стойността на договора - след успешно приключване на 72-часови проби. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата, определена за отваряне на техническите предложения. Участниците в процедурата са длъжни да представят като част от предложението си безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие, издадена от първокласна банка, на стойност 10 000 лв. или тяхната равностойност в съответната валута със срок на валидност 90 дни. Банковата гаранция за участие се инкасира от възложителя, ако кандидатът оттегли своето предложение по време на неговата валидност и/или откаже да подпише договора, след като му е възложен, и/или не представи своевременно банкова гаранция за добро изпълнение, и/или подаде жалба срещу решението на възложителя и решението на съда е в полза на възложителя. Определения за изпълнител кандидат представя банкова гаранция за добро изпълнение на стойност - 5 % от стойността на договора, която се инкасира при частично или цялостно неизпълнение на задълженията на кандидата по договора. НЕК - ЕАД, ще класира на първо място икономически най-изгодното предложение (съгласно чл. 41, ал. 2 ЗОП) въз основа на следните критерии и коефициенти на тежест (Кт) при комплексната оценка: за комплексната техническа оценка: срок за изпълнение - Кт 0,2; технически възможности и професионален опит на изпълнителите - Кт 0,4; гаранционен срок - Кт 0,2; опит в изпълнение на подобни обекти (референции) - Кт 0,2; за комплексната финансова оценка - цена на предлаганите материали, ремонтни услуги и транспорт - Кт 1,0, като сравняването ще се извършва, като се вземе предвид общата цена, която възложителят следва да плати за ремонта на хидрогенератора по съответния лот без ДДС, плюс допълнителните разходи (лихви и банкови разноски), възникващи при предложена схема на плащане, различна от схемата на плащане, посочена в договора към документацията, изчислени на базата на текущия ОЛП на БНБ за деня на отваряне на техническите предложения +3. Съотношението между финансовата и комплексната техническа оценка е 50/50, като в крайното класиране участват само предложенията, съответстващи на изискванията на документацията за участие. Кандидати, които са предложили прихващане на цената на договора най-малко с 50 % срещу изискуемо старо, просрочено с над 6 месеца, вземане на НЕК - ЕАД, или срещу изискуем стар, просрочен с над 6 месеца дълг към НЕК - ЕАД, получават като предимство в размер 10 % бонификация на цената върху прихваната част, в случай че общата им техническа оценка е по-висока или равна на най-ниската обща техническа оценка на класираните на първите три места кандидати. НЕК - ЕАД, може да възложи допълнителна поръчка при условията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. Документацията за участие в процедурата ще може да бъде получена от определените след предварителния подбор кандидати в Централното управление на НЕК - ЕАД, София, ул. Триадица 8, срещу невъзстановими 200 лв. с включен ДДС, платима в касата на ЦУ на НЕК - ЕАД, на същия адрес. Начален срок за продажба на документацията за участие в процедурата - денят, следващ датата на изпращане на поканите към участниците. Предложенията трябва да бъдат представени в управление “Търговия” на ЦУ на НЕК - ЕАД, София, ул. Триадица 8, не по-късно от 12 ч. на 20-ия календарен ден считано от датата на изпращане на поканите. Техническите предложения ще бъдат отворени в 14 ч. на 20-ия ден от датата на изпращане на поканите за участие в процедурата в управление “Търговия” на НЕК - ЕАД, София, ул. Веслец 5, ет .6. Желаещите участници могат да присъстват на отварянето на предложенията. Допълнителна информация - ЦУ на НЕК - ЕАД, X.X., тел.: (+3592) 980 19 77; X.X. (+3592) 981 81 64, факс: (+3592) 9801971; телекс: 22707 или 22708; сметка: Стопанска и инвестиционна банка, код 88898882, с/ка № 100 050 12 15 в левове.

34987

29. - “Национална електрическа компания” - ЕАД, София 1040, ул. Триадица 8, тел. 54 90 9, факс 987 25 50, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на работен проект (детайлна разработка) за рехабилитацията на ВЕЦ “Тешел”. 1. Предмет на обществената поръчка - изготвяне на работен проект (детайлна разработка) за рехабилитацията на ВЕЦ “Тешел”. 2. Правно основание за откриване на процедурата:чл. 4, т. 4, буква “а”, чл. 3, т. 3, буква “л”, чл. 7, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 13, ал. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита с възможност за възлагане на допълнителна поръчка съгласно чл. 16, т. 4 ЗОП. 4. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка: 3 месеца считано от влизането в сила на договора за изпълнение на поръчката в офисите на кандидата и на площадката на ВЕЦ “Тешел”. 5. Ограничения при изпълнението на поръчката - предметът на обществената поръчка е неделим на подобекти; кандидатите в процедурата трябва да представят предложения за цялата поръчка; не се допуска участието в процедурата на кандидат, който участва в предложението на друг кандидат като подизпълнител. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: да разполагат с ръководен технически персонал с необходимата образователна и професионална квалификация, да имат опит и необходимите технически средства за изпълнението на подобни видове проектни работи, да са с доказани финансови възможности, да отговарят на изискванията на чл. 24 ЗОП, да представят всички изискуеми документи съгласно чл. 27 ЗОП и да не са били изпълнител или подизпълнител на обществени поръчки в системата на НЕК - ЕАД, при които виновно са допуснали отклонения в качеството на работите, срока или други нарушения на договора. 7. Изисквания за качество - качеството на изпълнените проектни работи трябва да съответства на изискванията на техническото задание и да отговаря на изискванията на IEC № 113 и IEC № 750 и на приложимите за случая БДС. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане - на базата на предложените от участника месечни ставки за вложения труд, начисленията върху него, допълнителни разходи и др., да бъде в съответствие с финансовото предложение, да бъде в левове твърдо договорена за целия срок на изпълнение на поръчката; плащането на изпълнените услуги - поетапно в 20-дневен срок срещу представена данъчна фактура и двустранно подписани протоколи, потвърждаващи изпълнението на видовете услуги за дадения етап; авансови плащания се допускат само обезпечени с неотменима безусловна банкова гаранция. 9. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни, считани от определената дата за представянето им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора - всяко предложение да бъде представено заедно с гаранция за участие в процедурата, дадена под формата на неотменима, безусловна банкова гаранция в размер 500 лв. или платежно нареждане за внесен паричен депозит по банкова сметка № 1001747116 - б.к. 62176244 - Булбанк - Пловдив, на клон ВЕЦ група “Родопи”, Пловдив, в размер 500 лв. В срок до 15 дни след подписване на договора изпълнителят трябва да открие в полза на възложителя гаранция за изпълнение на задълженията си по договора на стойност 5 % от стойността на договора, която ще бъде освободена от възложителя и върната на изпълнителя не по-късно от 30 дни след датата на изпълнение на задълженията на изпълнителя по договора. 11. Критериите за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: оценката на предложенията ще се извърши на два етапа на база икономически най-изгодно предложение в съответствие с чл. 41, ал. 2 ЗОП въз основа на следните критерии (Тi) и коефициенти на тежест (Кт) при комплексната оценка: I етап - комплексната техническа оценка въз основа на следните критерии: Т1 - компетентност и професионален опит на проектантите - Кт = 0,30; Т2 - референции и опит в изготвянето на проекти за подобни обекти - Кт = 0,50; Т3 - възможности (ресурси) на кандидата за срочно и качествено изпълнение на проекта - Кт = 0,20. За всеки от критериите Тi се дава оценка от 0 до 100 точки. Крайната оценка на всяко предложение се получава по формулата: Т = 0,30Т1 + 0,50Т2 + 0,20 Т3. Финансова оценка ще се извършва само на предложения, които имат 70 или повече точки на техническата оценка. II етап - комплексната финансова оценка: предложена цена - 1,0. При оценката сравняването ще се извърши на базата на общата цена, която възложителят следва да заплати за изпълнението на поръчката, представляваща цени на вложения труд, допълнителни разходи върху ФРЗ, преки и непреки разходи, които кандидатът смята, че ще извърши при цялостното изготвяне на проекта, печалба и др. разходи, необходими за извършването на услугата, плюс допълнителните разходи (лихви и банкови разноски), възникващи при предложена схема на плащане, различна от схемата на плащане, посочена в договора към документацията, изчислени на базата на текущия ОЛП на БНБ за деня на отваряне на техническите предложения +3. Крайната оценка на постъпилите предложения се формира на база съотношение между техническа и финансова оценка 60/40. 12. Място, ден и час за предаване, разглеждане и оценяване на предложенията в деловодството на клон ВЕЦ група “Родопи”, Пловдив 4003, ул. Васил Левски 244, най-късно до 13 ч. и 15 мин. на 30-ия ден, считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”, като денят на обнародването не се брои. Техническите предложения ще бъдат отворени в 13 ч. и 30 мин. на 30-ия ден, считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” в стая 309 на клон ВЕЦ група “Родопи”, Пловдив, като денят на обнародването не се брои, в присъствието при желание от тяхна страна на надлежно упълномощени представители на участниците. След утвърждаване на оценката на техническите предложения участниците в процедурата ще бъдат допълнително уведомени за датата на отварянето на финансовите предложения. Надлежно упълномощени от тях представители при желание от тяхна страна могат да присъстват на отварянето на финансовите предложения. Заинтересуваните кандидати могат да получат допълнителни сведения и консултации от инж. Ст. Баташки на тел. (032) 904 354 или от инж. Д. Димитров на тел. (032) 904 337 и да закупят документацията за участие в процедурата от счетоводен отдел на клона срещу 120 лв. с ДДС, платими в касата (стая 403), която сума не се връща. Начален срок на продажбата на документацията - датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. НЕК - ЕАД, клон ВЕЦ група “Родопи”, Пловдив, не носи отговорност за загубени или представени предложения за участие след посочената дата.

34982

37. - “Национална електрическа компания” - ЕАД (НЕК - ЕАД), София, ул. Триадица 8, тел. 02/981-81-64, факс 02/980-19-71, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “а” във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14 ЗОП и решение на съвета на директорите на НЕК - ЕАД, от 28.V.2002 г., т. 4, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на трансформаторни масла и миещи трансформаторни масла общо 445 т съгласно IEC 60296 и техническа спецификация, приложена към документацията за участие. До участие в откритата процедура се допускат преки производители или надлежно упълномощени от тях търговци, които отговарят на условията по чл. 5, ал. 1 и чл. 24 ЗОП. Срок и място за изпълнение на поръчката - 10.Х.2002 г., в съответствие с графика на доставки, приложен към документацията. Доставките се осъществяват по график, съгласуван с възложителя към момента на подписване на договора. Доставките са разделени на два лота: лот 1 - доставка на трансформаторни масла; лот 2 - доставка на миещи трансформаторни масла. Кандидатите могат да представят предложение за един или за два от лотовете, съгласно техническите спецификации. Класирането на предложенията ще се извърши за двата лота поотделно. Предложението се изготвя в две части: техническо предложение и финансово предложение: техническото предложение трябва да съдържа: подробна техническа спецификация на предлаганата марка трансформаторно масло, физико-химични показатели, сертификати от изпитания в независими лаборатории, график за извършване на доставките, възможности за технически консултации в хода на използване на минералните масла. Финансовото предложение се изготвя съгласно изискванията на документацията и съдържа: ценова таблица, изготвена в съответствие с глава пета на документацията с посочване на единични цени по отделни позиции, начин на транспортиране, наименование и местонахождение на завода производител, начин на плащане. Ограниченията при изпълнението на поръчката са следните: опит на фирмата в изпълнението на доставки в тази област, стриктно спазване на графика за изпълнение на поръчката, представяне на необходимите сертификати и удостоверения съгласно изискванията на документацията. Предложенията трябва да бъдат с валидност 90 дни след датата на отварянето им. Предлаганата цена да бъде твърда за целия срок на изпълнение на поръчката, като плащането е в левове или валута. Авансови плащания се допускат само обезпечени с неотменяема и безусловна банкова гаранция. Кандидатите посочват във финансовото си предложение единична цена FCA по отделни позиции, размера на транспортните разходи и застраховка до обект на получаване, единична и обща цена DDU - обект на получаване за количествата по отделни категории. Условията на доставка са съгласно Инкотермс 2000. Начин на плащане - авансово в размер до 20 % от стойността на доставките срещу неотменяема и безусловна банкова гаранция, 80 % от стойността на всяка частична доставка - чрез банков превод до 14 работни дни от получаване на маслото и извършване на входящ контрол. Кандидатите в откритата процедура представят като част от предложението си гаранция за участие на стойност 5000 лв., издадена от реномирана банка, в съответствие с глава седма на документацията. Кандидатът може да направи депозит в полза на НЕК - ЕАД, за същата сума по посочените в поканата банкови сметки. Кандидатът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен в срок до 15 дни след подписването на договора за доставка да представи гаранция за изпълнение на договорните задължения на стойност 5 % от цената на договора. Гаранцията може да е под формата на банкова гаранция или паричен депозит на същата стойност. Класирането на постъпилите предложения - на база икономически най-изгодно предложение (чл. 41, ал. 2 ЗОП). Оценката ще се извършва на два етапа: първи етап - техническа оценка, и втори етап - финансова оценка. Критериите за оценка и коефициентите на тежест съгласно условията на откритата процедура са: 1. технически критерии: технически характеристики на предлаганите трансформаторни масла, съответствие на техническата спецификация, наличие на сертификати и удостоверения съгласно документацията - к. 0,5, референции и опит на кандидата в подобни доставки - к. 0,2, срок и график на доставките - к. 0,3; само предложения, получили 70 и повече точки от техническата оценка, ще бъдат разглеждани като съответстващи на техническите изисквания на възложителя и ще бъдат допуснати до финансова оценка; отварянето на финансовите предложения се извършва в присъствието на кандидатите, за което възложителят ги информира писмено; предложения, които не се допускат до финансова оценка, се връщат неразпечатани на кандидатите след приключване на процедурата; 2. финансови критерии: офертна цена - к. 1,0; сравнението ще се извършва при условие на доставка DDU обект на получаване, като се добавят разходите за мита и други такси по вноса, без ДДС; финансовото предложение на кандидатите се завишава със съответните лихви и банкови разноски при предложена схема на плащане, различна от схемата на плащане, посочена в проектодоговора към документацията за участие; лихвите се изчисляват на база ОЛП на БНБ плюс 3 пункта за времето от извършване на авансовото плащане. Съотношението на техническата и финансовата оценка в крайната оценка е 0,4/0,6. За всеки лот ще се извърши отделно класиране. Възложителят си запазва правото да възложи доставките по отделни лотове на различни кандидати. При оценяване на предложенията кандидатите, които са предложили прихващане на цената на договора най-малко с 50 % срещу изискуемо старо, просрочено с над 6 месеца, вземане на възложителя или срещу изискуем стар, просрочен с над шест месеца дълг към възложителя, получават предимство в размер 10 % бонификация на цената върху прихванатата част, в случай че общата им техническа оценка е по-висока или равна на най-ниската обща техническа оценка на класираните на първите три места кандидати. Възложителят си запазва правото да възлага допълнителна поръчка в съответствие с чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. Предложенията се представят в деловодството на НЕК - ЕАД, до 12 ч. на 30-ия календарен ден от обнародването в “Държавен вестник”. Денят на обнародването се брои. Ако този ден е неработен, предложения се приемат до 12 ч. първия следващ работен ден. В случай че до указания срок за подаване на предложенията са постъпили по-малко от три предложения, възложителят си запазва правото да удължи срока за подаване на предложения до 30 дни. Техническите предложения ще бъдат отворени в 14 ч. и 15 мин. същия ден в НЕК - ЕАД, управление “Търговия”. Желаещите кандидати могат да присъстват на отварянето на пликовете с предложенията. Документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде получена в ЦУ на НЕК - ЕАД, София: “Национална електрическа компания” - ЕАД, София 1040, ул. Веслец 5, управление “Търговия”, тел.: (+3592) 981-81-64, 986-57-82, 549-02-72, факс: (+3592) 980-19-71, банка: Стопанска инвестиционна банка, банков код 88898882, сметка № 1000501215 в левове и 1900501202 в EURO срещу представяне на документ за платени 200 лв. (с вкл. ДДС). Сумата може да се плати в левове и в касата на НЕК - ЕАД. Сумата не се връща. Начален срок за продажба на документите - два дни след обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Допълнителна информация - ЦУ на НЕК - ЕАД, Б. Александров, тел. (3592) 981-81-64, e-mail: balexandrov@nek.bg, факс: (3592) 980-19-71, Е. Младенов, 950-23-05.

34986

2321. - НЕК - ЕАД, клон ТЕЦ “Марица изток 3”, с. Медникарово, област Стара Загора, тел./факс 042/663 510, тел. 042/663 263, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 ЗОП във връзка с решение на управителя на ТЕЦ “Марица изток 3” от 5.VI.2002 г. прекратява обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на тръби Ж 326 x 6 (ДВ, бр. 55 от 2002 г.).

36021

569. - “Софийска вода” - АД, София, ул. Георги Белов 2, тел. 975-31-47, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 4, буква “а”, чл. 14 и чл. 22, ал. 1 ЗОП и решение № ДР-257 на ген. директор от 5.VI.2002 г. отправя покана за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка при следните условия: Предмет на обществената поръчка - доставка и инсталиране на инфрачервен спектрофотометър за определяне съдържанието на нефтопродукти съгласно приложена ценова таблица за нуждите на лабораториите на “Софийска вода” - АД. Правно и фактическо основание - чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 4, буква “а”, чл. 14 и чл. 22, ал. 1 ЗОП. Вид на процедурата - открита. Срок на изпълнение - съгласно посочен от изпълнителя срок на доставката. Място на изпълнение - София. Изисквания за качество - съгласно критерии К1: цени - единична цена за брой, посочени в ценова таблица - образец, приложена в документацията за участие. В цената да са включени всички такси и начисления съгласно българското законодателство. Офертните цени да се представят изразени само в левове и без ДДС. Коефициенти за промяна на цените няма да се прилагат за срока на доставка и инсталиране; начин на плащане - след успешната инсталация на инфрачервения спектрофотометър изпълнителят и възложителят подписват приемателно-предавателен протокол; изпълнителят издава коректно попълнена данъчна фактура въз основа на подписания без възражения от страна на възложителя приемателно-предавателен протокол. Плащането - по банков път не по-късно от 30 дни от датата на надлежно издадената от изпълнителя данъчна фактура. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни, считано от датата на отваряне на предложенията. Гаранции за участие: вид на гаранцията за участие - парична, внесена в касата на дружеството, София, кв. Горубляне, ул. Г. Белов 2, ет. 2; размер на гаранцията за участие - 500 лв.; вид на гаранцията за добро изпълнение на договора съгласно чл. 30, ал. 2 - неотменима банкова гаранция, внесена по сметка на “Софийска вода” - АД; размер на гаранцията за добро изпълнение на договора - 7 % от стойността на договора между възложителя и изпълнителя; срок на гаранцията - 90 календарни дни от деня на разглеждане на предложенията с изрично посочване на правото на задържането й в случаите по чл. 32 ЗОП; освобождаването на гаранцията - по реда на чл. 33 ЗОП; оценката на предложенията ще се извърши на два етапа: в техническия етап предложенията ще се оценяват по критерия К1 - съответствие с техническите изисквания на възложителя: инфрачервеният спектрофотометър за определяне на съдържанието на нефтопродукти да отговаря на следните изисквания: да е двулъчев дисперсионен, еднолъчев дисперсионен или с преобразуване по Fourier с обхват от 4000 до 400 см - 1; да има разделителна способност 4 см - 1; апаратът да е снабден с кварцови кювети с дебелина на слоя 1, 2, 10 и 40 мм; кюветите може да бъдат от КВr или NaCl. Всеки кандидат предоставя инструкции за експлоатация на инфрачервения спектрофотометър на български език; представя цялата техническа документация на инфрачервения спектрофотометър; представя сертификат за съответствие с европейските и международните стандарти за качество на инфрачервения спектрофотометър; представя сертификат за изпитване на инфрачервения спектрофотометър от Агенцията по стандартизация и метрология; представя сертификат за производител за инфрачервения спектрофотометър. До финансовия етап на оценката ще се допускат само онези предложения, които получат ДА при оценката на критерий К1. Във финансовия етап на оценката предложенията ще се оценяват по критерии К2, К3, К4 и К5: К2 - срок на доставка: сравняват се предложените срокове на доставка на кандидатите в ценовата таблица. Най-ниското се разделя върху останалите предложени. Частното се умножава по 10 и закръгля до втория знак след десетичната запетая. Полученият резултат е оценката срок на доставка. Тежестта на този коефициент в крайната оценка е 2,0; К3 - гаранционен срок на инфрачервения спектрофотометър: сравняват се предложените гаранционни срокове от кандидатите в ценовата таблица. Най-дългият срок се разделя върху останалите предложени. Частното се умножаваа по 10 и закръгля до втория знак след десетичната запетая. Полученият резултат е оценката гаранционен срок на инфрачервения спектрофотометър. Тежестта на този коефициент в крайната оценка е 1,5; К4 - сервизно обслужване: дават се от 0 до 10 точки в зависимост от наличието и вида на предложеното сервизно обслужване; тежестта на този коефициент в крайната оценка е 1,5; К5 - предлагана цена; сравняват се предложените цени от кандидатите в ценовата таблица. Най-ниската се разделя върху останалите предложени. Частното се умножава по 10 и и закръгля до втория знак след десетичната запетая. Полученият резултат е оценката предложена цена. Тежестта на този коефициент в крайната оценка е 5,0. За всеки от критериите К2, К3, К4 и К5 се дава оценка от 0 до 10 точки, умножена по съответния коефициент за тежест. Крайната оценка за всяко предложение се получава по формулата: К = 2,0 x К2 + 1,5 x К3 + 1,5 x К4 + 5,0 x К5. Възможният максимум е 100 точки. При разглеждане на финансовите предложения на кандидатите, ако се констатират различия между сумите, изразени с цифри и с думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. Когато общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството, за вярна се приема единичната цена и общата съответно се коригира. Когато някое от финансовите предложения изглежда изключително ниско, комисията постъпва в съответствие с чл. 42 ЗОП. Квалификационни изисквания към кандидатите - местни и чуждестранни физически и юридически лица, отговарящи на изискванията по чл. 24 и 27 ЗОП, както и да имат опит в изпълнението на подобни доставки. Юридически изисквания към кандидатите - да не са страна по текущи съдебни процедури срещу “Софийска вода” - АД. Стойността на документацията за участие в процедурата е 180 лв. с ДДС, внесени в касата на “Софийска вода” - АД, ул. Г. Белов 2, ет. 2. Място, ден и час за отваряне и разглеждане на предложенията - сградата на “Софийска вода” - АД, София, ул. Г. Белов 2, при закрити врата, на 8.VII.2002 г. в 14 ч. Предложенията за участие в процедурата, придружени със съответните документи, се подават в деловодството на “Софийска вода” - АД, ул. Г. Белов 2, ет. 2, стая 207, до 10 ч. и 30 мин. на 8.VII.2002 г. Място на получаване на документите за участие - сградата на “Софийска вода” - АД, ул. Г. Белов 2, ет. 2, стая 207. Предложенията се предават в запечатан непрозрачен плик, предоставен на кандидатите от “Софийска вода” - АД, на който се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването в деловодството до 10 ч. и 30 мин. на 8.VII.2002 г.

34989

1393. - “Булгаргаз” - ЕАД, София, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров 66, тел. 02/984-25-482, на основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и съгласно решение № РД-07-24 от 3.VI.2002 г. открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: изработване на инвестиционен проект (фаза - работен проект), действия по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект от специализираните контролни органи, получаване на разрешение за строеж, авторски надзор, строителство, доставка на необходимите материали, кадастрално заснемане и всички дейности по приемането с протокол обр. 16 и получаване на разрешение за ползване на подобект: КС Полски Сеновец - реконструкция на покрива на ел. подстанция 110/6 kV, към обект: магистрален газопровод - северен клон. 1. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗОП. 2. Фактическо основание за откриване на процедурата: утвърдена от съвета на директорите на “Булгаргаз” - ЕАД, инвестиционна програма за 2002 г. 3. Вид на процедурата: изборът на изпълнител ще се проведе чрез открит конкурс. 4. Срок: срокът за изпълнеине на поръчката и подписване на протокол обр. 16 и получаване на разрешение за ползване е по предложение на изпълнителя, но не по-късно от 20.ХI.2002 г. 5. Място на изпълнение на поръчката: компресорна станция “Полски Сеновец”, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: в процедурата могат да участват кандидати, регистрирани по Търговския закон, в чийто предмет на дейност са включени дейностите “проектиране”, “строителство” и “кадастрално заснемане”, и които отговарят на условията по чл. 23 и 24 ЗОП; кандидатите трябва да са специализирани в проектирането, строителството и кадастралното заснемане на такъв вид обекти и да гарантират високо качество на извършените от тях дейности. 7. Изисквания за качество: при изпълнение на поръчката кандидатът е длъжен да спазва изискванията на всички действащи в страната нормативни актове за проектиране и техническото задание на възложителя, изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, изискванията по опазване на околната среда и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство; вложените материали да са придружени със сертификат, като всички вносни материали трябва да бъдат придружени и с разрешения от МРРБ за влагане в строителството. 8. Начин на образуване на предлаганата цена: цената, посочена в предложението, трябва да бъде в левове и да не включва ДДС; в цената, посочена в предложението, трябвада бъдат включени всички разходи на изпълнителя по изпълнението на предмета на поръчката, в т.ч. доставка на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на поръчката; цената по предложението следва да е твърдо фиксирана, неподлежаща на корекции и в съответствие с техническите задания и изискванията на възложителя; начинът на плащане е съгласно приложената към документацията форма на предложение. 9. Срокът на валидност на предложенията: срокът на валидност на предложението следва да бъде не по-малък от 90 календарни дни и започва да тече от датата, обявена за крайна, за предаване на предложенията; срокът на валидност на предложенията включва времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях предложения. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: гаранцията за участие е депозит в размер 800 лв., внесени по банковата сметка на “Булгаргаз” - ЕАД, в ТБ “Биохим” - АД, централа, ул. Иван Вазов 1, София 1000, б. код 660 966 08, б. сметка № 102 029 981 3, със срок на валидност този на предложението. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: 11.1. начин за определяне на комплексната оценка (КО) според критериите и тежестта им: КО = 0,45 x ТО + 0,55 x ФО, където: ТО е техническата оценка на постъпилото предложение; ФО - финансовата оценка на постъпилото предложение; 11.2. технически критерии и тежестта им в техническата оценка: съответствие на предложението с техническото задание на възложителя - 15 точки; опит в проектирането на такъв вид обекти и наличие на собствен или нает квалифициран персонал за изпълнение на инвестиционния проект - 10 точки; опит в строителството на такъв вид обекти и наличие на собствен или нает квалифициран персонал за изпълнение на строително-монтажни работи - 30 точки; опит в кадастралното заснемане на обекти и наличие на собствен или нает квалифициран персонал за изпълнението му - 10 точки; наличие на собствена или наета механизация, обезпечаваща строително-монтажните работи - 10 точки; срок за предаване на съгласуван инвестиционен проет - 5 точки; срок за приемане на подобекта с протокол обр. 16 и получаване на разрешение за ползване - 5 точки; гаранционен срок на строително-монтажните работи - 10 точки; 11.3. финансови критерии и тежестта им във финансовата оценка: цена - 80 точки; схема на разплащане - 15 точки; размер на предложения аванс - 5 точки. 12. Място и време за получаване на документацията: документацията за участие се получава в сградата на ЦУ на възложителя срещу представяне на банков документ (екземпляр от платежно нареждане) за внесени 100 лв. по банкова сметка на “Булгаргаз” - ЕАД, в ТБ “Биохим” - АД, централа, ул. Иван Вазов 1, София 1000, б. код 660 966 08, б. сметка № 102 029 981 3. 13. Представяне на предложенията: предложенията се представят в сградата на ЦУ в срок до 17 ч. на 24.VI.2002 г. в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител, лично или чрез куриерска служба, адресирани: “Булгаргаз” - ЕАД, ЦУ, София, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров 66. 14. Място, ден и час за разглеждане и оценка на предложенията: разглеждането, оценяването и класирането се извършва от комисия, назначена от главния изпълнителен директор на “Булгаргаз” - ЕАД, която ще заседава на 25.VI.2002 г. от 10 ч. в сградата на ЦУ на възложителя - София, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров 66. 15. Възложителят си запазва правото при условията на чл. 16, т. 4 ЗОП да възложи допълнителна обществена поръчка на избрания изпълнител. Предложенията трябва да съдържат документацията по чл. 27, ал. 1 ЗОП, както и да са представени съгласно чл. 27, ал. 3 и 5 ЗОП.

35469

71. - “Софинвест” - ЕООД, София 1000, ул. Париж 3, тел. 988-28-73, факс 988-44-27 на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 2, т. 2, чл. 14 и 22 ЗОП в изпълнение на заповед № РД-09-957 от 31.V.2002 г. на кмета на Столичната община открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка за ремонт на улично осветление по спецификация на: група I - ел. кабели; група II - стоманени стълбове и рогатки; група III - осветителни тела; група IV - ел. табла. Всеки кандидат има право да представи само едно предложение за цялата поръчка, разделена по групи, или за отделни групи. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок и място за изпълнение - до края на календарната година при многократно закупуване по график, определен в договора, на територията на София - складове на “Софинвест” - ЕООД, или на изпълнител на обекта. 4. Ограничения при изпълнение на поръчката - допускат се производители, упълномощени от тях фирми, търговски представители и фирми, сключили търговски договор с производители. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - да имат техническа възможност за доставка на материалите по т. 1 в голям обем. 6. Изисквания за качество - доставяните материали да отговарят на показателите на БДС и документацията. 7. Начин на образуване на предлаганата цена и плащане - предложените цени са за единица (брой, метър, тон и т.н.) в левове без ДДС и са постоянни до края на 2002 г. при инфлация ± 5 %; плащането се извършва в левове по банков път. 8. Срок за валидност на предложението - 60 календарни дни от датата на подписване на предложенията. 9. Вид и размер на гаранциите - гаранции за участие в процедурата за възлагане и гаранцията за изпълнение на договора се представят в парични суми, както следва: за ел. кабели - 400 лв.; за стоманени стълбове и рогатки - 1000 лв.; за осветителни тела - 450 лв.; за ел. табла - 150 лв.; сумите се внасят по сметка № 100 1000 305, банков код 13 07 35 90, “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, на името на “Софинвест” - ЕООД. 10. Критерии за оценка и тежест на отделните критерии в общата цена на предложението: а) техническа оценка - 55 %, която включва: характеристика на материала в съответствие с изискванията по т. 6 - 25 %; референции и опит на доставчика в изпълнение на подобни доставки - 10 %; срок на доставка - 20 %; б) търговска оценка - 45 %, която включва: предложена единична цена - 40 %; начин на плащане - 5 %. 11. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши в ателие-партер, бл. 8, Зона Б-18, бул. Цар Симеон, отдел “Машини, съоръжения и складово стопанство”, на 24.VII.2002 г. от 10 ч. 12. Възможно е възлагане на допълнителна поръчка по смисъла на чл. 16 ЗОП. 13. Документацията за участие на стойност 60 лв. (с ДДС) с подробни данни и изисквания, необходими за подготовката на предложенията, се получава на ул. Париж 3, стая 64, от 20.VI.2002 г. всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 ч. до 15 ч. след заплащането й в касата на ул. Париж 3. 14. Предложенията за участие се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик до 23.VII.2002 г. на ул. Париж 3, стая 64.

35963

3. - Сдружението на юристите инвалиди в България - София, на основание чл. 21 ЗОП и протокол № 3 от 5.VI.2002 г. на УС прекратява обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - проектиране и строителство, включващо център на инвалидите в България, изграден на територията на София, хотел с медицински център в кв. Бояна, както и две вилни селища на инвалидите в страната (ДВ, бр. 55 от 2002 г., стр. 97), поради недействителност на протокол № 3 и на заповед № 1 на председателя на организацията от 15.IV.2002 г., както и поради липса на надлежна писмена гаранция за финансиране на изпълнението на проекта по обнародваната обществена поръчка от страна на инвеститора.

35476

329. - Институтът по органична химия с център по фитохимия при БАН - София, ул. Акад. X.X., бл. 9, тел. 72-48-17, факс 70-02-25, на основание чл. 6, т. 2, чл. 15 и чл. 31, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № РД-09-51/28.V.2002 г. на директора на ИОХ ЦФ отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на лекотоварен автомобил марка “Опел Комбо” с двигател 1,7 DTH, 16 V, 75 к.с. с товароносимост до 810 кг, с галванизирана каросерия с 12 г. гаранция, с дължина на товарното помещение минимум 1,40 м; турбо дизел, с двигател “екотек”. Изискванията към участниците в конкурса, условията и критериите за оценка на предложенията се съдържат в изготвената документация, която може да се получи всеки работен ден от 9 до 16 ч. в канцеларията на ИОХ ЦФ - ет. II, стая 206, на ул. Акад. X.X., бл. 9, София. Предложения ще се приемат всеки работен ден от 9 до 16 ч. в канцеларията на ИОХ ЦФ най-късно до 25.VI.2002 г., а разглеждането им ще се проведе на 20.VII.2002 г. в 10 ч. в сградата на института, заседателната зала на II етаж. Документацията за участие в открития конкурс може да бъде закупена на посочения адрес на ИОХ ЦФ срещу 10 лв., платими в касата на същия. Допълнителна информация - на тел. 73-85-77.

34984

365. - Медицинският университет - Варна, ул. Проф. X.X. 55, тел. 22-54-29, факс 22-25-84, на основание чл. 34, ал. 3 ЗОП открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: доставка и монтаж на подвижно обзавеждане, на неподвижно обзавеждане и полагане на винилова настилка на аудитория в сграден фонд “Аудитория” в района на университетска болница “Св. Марина” - ЕАД, Варна, с възможност за допълнителна поръчка; всеки от кандидатите може да участва в процедурата както поотделно за всяка от групите, така и заедно в обем до 80 000 лв. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и т. 3, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 1, буква “а” ЗОП и заповед № Р-223 от 29.V.2002 г. на ректора на университета. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка: до 30.IХ.2002 г. в сграда “Аудитория” на Медицинския университет - Варна. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 23 и 24 ЗОП; да имат съдебна регистрация съгласно Търговския закон; да са извършвали подобен род поръчки (удостоверени със списък на поръчките през последните 2 г.). 6. Изисквания за качество - функционалност на предложеното обзавеждане, естетичен дизайн, ергономичност, сертификати за качество. 7. Начин на образуване на предлаганата цена - по групи в левове с ДДС съгласно приложено ценово предложение калкулация с включени транспортни разходи и монтаж. 8. Начин на плащане - заплащането е в левове по банков път. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни считано от датата на отварянето им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - парична в размер 800 лв. без ДДС, в полза на възложителя със срок на валидност 60 дни считано от деня на провеждане на процедурата и внесена под формата на парична сума по сметка на Медицинския университет - Варна, № 3000040708, БИН 7308000000, банков код 40080610, в SG “Експресбанк” - АД, Варна. 11. Критерии за оценка на предложенията: К1 - обща стойност на поръчката в левове по групи и общо до 35 точки; К2 - качество до 20 точки; К3 - гаранционен срок до 25 точки; К4 - естетичен дизайн, функционалност и ергономичност до 20 точки. 12. Място за получаване на документите за участие - Медицинския университет - Варна, ул. Проф. X.X. 55, ет. 2, канцелария - ректорат, тел. 22-54-21/22 (в. 223) срещу платена такса от 50 лв. плюс ДДС в касата на университета в продължение на 20 календарни дни. 13. Начален срок на получаване на документацията - от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 14. Място на предаване на предложенията - Медицинския университет - Варна, ул. Проф. X.X. 55, ет. 2, канцелария - ректорат, всеки работен ден от 8 до 16 ч. в продължение на 25 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; предложенията да се представят в запечатан непрозрачен плик; не се приемат предложения, изпратени по пощата. 15. Разглеждане и оценяване на предложенията ще се извърши в Медицинския университет - Варна, ул. Проф. X.X. 55, в 10 ч. в кабинета на помощник ректора на следващия работен ден след изтичане на срока от 30 дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

36053

300. - Регионалната ветеринарномедицинска служба - гр. Костинброд, към Национална ветеринарномедицинска служба, Костинброд, ул. Ломско шосе 22, тел. 0721/26-14 и тел./факс 21-71, на основание чл. 34, ал. 7 ЗОП удължава срока за подаване на документи за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (ДВ, бр. 53 от 2002 г.): 17. Срок за подаване на предложенията - до 12 ч. на 20.VI.2002 г. в деловодството на РВМС в Костинброд, ул. Ломско шосе 22.

35971

86. - “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, София, бул. Христо Ботев 120, тел. 931-23-55, в. 333, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 и 22 ЗОП и решение № 15 от 2002 г. на СД отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на медицински консумативи за нуждите на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, по приложен списък. 2. Правно и фактическо основание - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и необходимостта от периодични доставки. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Място на изпълнение “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, София, бул. Христо Ботев 120. 5. Срок за изпълнение - периодични доставки за срок една година, считано от датата на подписване на договора. 6. Начин на изпълнение - кандидатите могат да участват в процедурата както за изпълнение на цялата поръчка, така и на обособени позиции от нея. 7. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията по чл. 5, 23 и 24 ЗОП; да имат достатъчно капацитетни възможности за изпълнение в договорените срокове на възложената поръчка; да покажат презентация за своята дейност и представят всички документи и изисквания според ЗОП. 8. Изисквания за качество - съгласно БДС и международните стандарти; срок на годност - не по-малък от 50 % от остатъчния срок на годност към момента на доставката. 9. Начин на образуване на цената и заплащане - цената да включва всички разходи, направени за доставка до склада на болницата; плащане - в левове, отложено не по-малко от 14 дни след доставката на съответното количество. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 дни, считано от датата на подаване на предложението. 11. Гаранция за участие - безусловна и неотменяема банкова гаранция 3500 лв., в полза на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, със срок на валидност 90 календарни дни, в която изрично е посочена възможността за задържането й по реда на чл. 32 ЗОП. 12. Гаранция за изпълнение - безусловна и неотменяема банкова гаранция, в полза на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, в размер 1 % от стойността на договора; представя се от кандидата, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договор и се освобождава след прекратяване действието на договора по реда, предвиден в него. 13. Критерии за оценка на предложенията: икономически най-изгодно предложение е това, което има най-висока комплексна оценка като сума от отделните критерии: най-ниска единична цена - до 40 т.; срок и начин на плащане и условия на доставката - до 10 т.; качество - до 20 т.; пълнота на офертата - до 15 т.; търговска репутация - до 15 т. 14. Документацията се получава всеки работен ден между 14 и 16 ч. в сградата на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, административен корпус, след заплащане в касата на 200 лв., от деня, следващ обнародването в “Държавен вестник”. 15. Краен срок за представяне на предложенията - 16 ч. на 30-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията се представят в запечатан плик в деловодството на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, бул. Хр. Ботев 120, ет. 1. 16. Постъпилите предложения ще бъдат отворени от комисията в библиотеката на болницата в 10 ч. на 31-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 17. Възможно е възлагане на допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 3 ЗОП. За допълнителна информация - Николова, тел. 931-23-55, в. 333.

35949

86а. - “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, София, бул. Христо Ботев 120, тел. 931-23-55, в. 250, 257, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 и 22 ЗОП и решение № 15 от 2002 г. на СД отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатория за нуждите на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, по приложен списък. 2. Правно и фактическо основание - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Място на изпълнение - “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, София, бул. Христо Ботев 120. 5. Срок за изпълнение - една година, считано от датата на подписване на договора, периодични доставки след заявка. 6. Начин на изпълнение - кандидатите могат да участват в процедурата както за изпълнение на цялата поръчка, така и на обособени позиции от нея. 7. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията по чл. 5, 23 и 24 ЗОП; да имат достатъчно капацитетни възможности за изпълнение в договорените срокове на възложената поръчка; да покажат презентация за своята дейност и представят всички документи и изисквания според ЗОП. 8. Изисквания за качество - съгласно БДС и международните стандарти, технологична съвместимост с използваната апаратура; срок на годност - не по-малък от 50 % от остатъчния срок на годност към момента на доставката. 9. Начин на образуване на цената и заплащане - цената да включва всички разходи, направени за доставка до склада на болницата; плащане - в левове, отложено не по-малко от 14 дни след доставката на съответното количество. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 дни, считано от датата на подаване на предложението. 11. Гаранция за участие - безусловна и неотменяема банкова гаранция в размер 1500 лв., в полза на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, със срок на валидност 90 календарни дни, в която изрично е посочена възможността за задържането й по реда на чл. 32 ЗОП. 12. Гаранция за изпълнение - безусловна и неотменяема банкова гаранция, в полза на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, в размер 1 % от стойността на договора; представя се от кандидата, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договор и се освобождава след прекратяване действието на договора по реда, предвиден в него. 13. Критерии за оценка на предложенията: икономически най-изгодно предложение е това, което има най-висока комплексна оценка като сума от отделните критерии: най-ниска единична цена - до 40 т.; срок и начин на плащане - до 10 т.; условия на доставката - до 10 т.; качество - до 20 т.; търговска репутация - до 10 т.; допълнителни отстъпки (бонуси) за обем и количество - до 10 т. 14. Документацията се получава всеки работен ден между 14 и 16 ч. в сградата на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, административен корпус, след заплащане в касата на 200 лв., от деня, следващ обнародването в “Държавен вестник”. 15. Краен срок за представяне на предложенията - 16 ч. на 30-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията се представят в запечатан плик в деловодството на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, бул. Хр. Ботев 120, ет. 1. 16. Постъпилите предложения ще бъдат отворени от комисията в библиотеката на болницата в 11 ч. на 31-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 17. Възможно е възлагане на допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16 ЗОП. За допълнителна информация - тел. 931-23-55, в. 250, Байкова, в. 257, Йонева.

35950

86б. - “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, София, бул. Христо Ботев 120, тел. 931-23-55, в. 207, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 и 22 ЗОП и решение № 15 от 2002 г. на СД отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на хранителни продукти за нуждите на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, по приложен списък. 2. Правно и фактическо основание - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Място на изпълнение - “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, София, бул. Христо Ботев 120. 5. Срок за изпълнение - една година, считано от датата на подписване на договора, периодични доставки след заявка. 6. Начин на изпълнение - кандидатите могат да участват в процедурата както за изпълнение на цялата поръчка, така и на обособени позиции от нея. 7. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията по чл. 5, 23 и 24 ЗОП и да имат достатъчно капацитетни възможности за изпълнение в договорените срокове на възложената поръчка. 8. Изисквания за качество - съгласно БДС със срок на годност не по-малък от 50 % от остатъчния срок на годност към момента на доставката. 9. Начин на образуване на цената и заплащане - цената да включва всички разходи, направени за доставка до склада на болницата с ДДС; плащане - в левове, отложено не по-малко от 14 дни след доставката на съответното количество. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 дни, считано от датата на подаване на предложението. 11. Гаранция за участие - безусловна и неотменяема банкова гаранция в размер 2000 лв., в полза на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, със срок на валидност 90 календарни дни, в която изрично е посочена възможността за задържането й по реда на чл. 32 ЗОП. 12. Гаранция за изпълнение - безусловна и неотменяема банкова гаранция, в полза на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, в размер 1 % от стойността на договора; представя се от кандидата, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договор и се освобождава след прекратяване действието на договора по реда, предвиден в него. 13. Критерии за оценка на предложенията: икономически най-изгодно предложение е това, което има най-висока комплексна оценка като сума от отделните критерии: най-ниска единична цена - до 40 т.; срок и начин на плащане - до 20 т.; условия на доставката - до 20 т.; качество - до 10 т.; търговска репутация - до 10 т. 14. Документацията се получава всеки работен ден между 14 и 16 ч. в сградата на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, административен корпус, след заплащане в касата на 200 лв., от деня, следващ обнародването в “Държавен вестник”. 15. Краен срок за представяне на предложенията - 16 ч. на 35-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията се представят в запечатан плик в деловодството на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, бул. Хр. Ботев 120, ет. 1. 16. Постъпилите предложения ще бъдат отворени от комисията в библиотеката на болницата в 10 ч. на 36-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 17. Възможно е възлагане на допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16 ЗОП. За допълнителна информация - В. Костова, тел. 931-23-55, в. 207.

35951

86в. - “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, София, бул. Христо Ботев 120, тел. 931-23-55, в. 238, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 и 22 ЗОП и решение № 15 от 2002 г. на СД отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет - доставка на лекарства и превързочни материали за нуждите на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, съгласно приложен списък. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и необходимостта от периодични доставки. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Място на изпълнение - “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, София, бул. Христо Ботев 120. 5. Срок за изпълнение - периодични доставки за срок една година, считано от датата на подписване на договора. 6. Начин за изпълнение на поръчката: кандидатите могат да участват в процедурата както за изпълнение на цялата поръчка, така и за обособени позиции от нея. 7. Квалификационни изисквания към кандидатите: производители и търговци на едро, които да отговарят на изискванията по чл. 5, 23 и 24 ЗОП и да притежават необходимите разрешения съгласно ЗЛАХМ; да имат достатъчно капацитетни възможности за изпълнение в договорените срокове на възложената поръчка; да покажат презентация за своята дейност и представят всички документи и изисквания според ЗОП и ЗЛАХМ. 8. Изисквания за качество - съгласно БДС и международните стандарти; разрешение за употреба на лекарствения продукт и регистрация на пределна цена на дребно; срок на годност не по-малко от 50 % от остатъчния срок на годност към момента на доставката. 9. Начин на образуване на цената и заплащане: да включва всички разходи, направени за доставка до склада на болницата; плащане - в левове, отложено не по-малко от 14 дни след доставката на съответното количество. 10. Срок на валидност на предложенията: 90 дни, считано от датата на подаване на предложението. 11. Гаранция за участие - безусловна и неотменяема банкова гаранция 4000 лв. в полза на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, със срок на валидност 90 календарни дни, в която изрично е посочена възможността за задържането й по реда на чл. 32 ЗОП. 12. Гаранция за изпълнение - безусловна и неотменяема банкова гаранция, в полза на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, в размер 1 % от стойността на договора. Представя се от кандидата, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договор и се освобождава сред прекратяване на действието му по реда, предвиден в него. 13. Критерии за оценка на предложенията: икономически най-изгодно предложение е това, което има най-висока комплексна оценка като сума от отделните критерии: най-ниска единична цена - до 40 т.; срок и начин на плащане и условия на доставката - до 10 т.; качество - до 20 т.; пълнота на офертата - до 15 т.; търговска репутация - до 15 т. 14. Документацията се получава всеки работен ден между 14 и 16 ч. в сградата на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, административен корпус, след заплащане в касата на 200 лв. от деня, следващ обнародването на обявата в “Държавен вестник”.15. Краен срок за представяне на предложенията - 16 ч. на 45-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията се представят в запечатан плик в деловодството на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, бул. Хр. Ботев 120, ет. 1. 16. Постъпилите предложения ще бъдат отворени от комисията в библиотеката на болницата в 13 ч. на 46-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 17. Възможно е възлагане на допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16 ЗОП. За допълнителна информация - Ханъмова, тел. 931-23-55, в. 238.

35952

41. - “Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” - ЕООД, Ботевград, ул. Божко Божилов 1, тел. 26-60, 21-80, на основание чл. 6, 10 и 18 и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решения № 67 и 79 от 28.III.2002 г. на Общинския съвет - Ботевград, и заповеди № 100 от 22.IV.2002 г. и 131 от 4.VI.2002 г. на управителя обявява процедура за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка и монтаж на проявителна машина за рентгенови филми. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 2 и чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок за изпълнение на поръчката - 10 дни от сключване на договор. 5. Място за изпълнение на поръчката - “Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” - ЕООД, Ботевград, ул. Божко Божилов 1. 6. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - до участие се допускат физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, производители и техни представители. 7. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - предлаганата цена да бъде формирана в левове до краен получател с включена доставка и монтаж; плащане по банков път. 8. Срок на валидност на предложенията - 30 календарни дни от датата на отварянето им. 9. Вид и размер на гаранцията за участие - парична сума в размер 200 лв., внесена по с/ка № 1050162308, при “Общинска банка” - АД, клон “Денкоглу”, офис Ботевград, б. код 13073555. 10. Изисквания към кандидатите - право на участие в открития конкурс има всяко българско физическо и/или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което: а) не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване на несъстоятелност; б) не е осъждано за банкрут; в) не е в ликвидация; г) няма регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци или задължения към осигурителни фондове; д) не е лишено от право да упражнява търговска дейност; е) не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитирано. 11. Съдържание на документите за участие: 11.1. всеки кандидат в открития конкурс за възлагане на поръчката има право да представи само едно предложение; 11.2. всяко предложение задължително съдържа: 11.2.1. документ за регистрация на кандидата (копия от съдебната, БУЛСТАТ, данъчната, ДДС регистрация) - оригинал или нотариално заверено копие; 11.2.2. удостоверение за актуално правно състояние на участника в процедурата към датата на подаването, издадено от фирмено отделение на съответния съд - оригинал или нотариално заверено копие; 11.2.3. доказателства за търговска репутация на кандидата - референции от възложители за доставка на медицинска апаратура за последните 2 години; 11.2.4. удостоверения от съответните компетентни органи относно обстоятелствата по т. 10 от буква “а” до буква “е”, издадени от съответния компетентен орган, оригинал или нотариално заверено копие; 11.2.5. декларация по чл. 24 ЗОП; 11.2.6. документ за внесена банкова гаранция; 11.2.7. предложение с цена, вид на машината, технически възможности на машината (време на цикъла; температура на проявителя; температура на сушилнята; управление на цикъла; обем на танковете за химикали и др.), страна производител, гаранционен срок, срок за доставка; изброените документи от т. 11.2.1 до 11.2.6 се поставят в плик “1”, а документите по т. 11.2.7 се поставят в плик “2”. 12. Критерии за оценка - икономически най-изгодно предложение, което включва: 12.1. цена - 35 т.; 12.2. технически възможности - 35 т.; 12.3. гаранционен срок - 20 т.; 12.4. срок на доставка - 10 т. 13. Срок за подаване на предложенията за участие в процедурата - 5.VII.2002 г. в деловодството на “МБАЛ - Ботевград” - ЕООД, Ботевград, ул. Божко Божилов 1, до 16 ч. Комисия за разглеждане на предложенията ще заседава на 8.VII.2002 г. от 8 ч. в рапортната зала.

35468

611. - Държавната психиатрична болница - Карлуково, тел. за контакти 0697/23 37, на основание чл. 34 ЗОП в изпълнение на заповед № 96 от 21.V.2002 г. на директора на ДПБ - Карлуково, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти, които се предлагат в лечебното заведение през 2002 г. Предмет на обществената поръчка - доставка на лекарствени продукти по приложен списък. Вид на процедурата - открита. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка - до 24 часа след получаване на писмена заявка-разпределение на купувача до краен получател - болничната аптека на лечебното заведение. Квалификационни изисквания на кандидатите - до участие се допускат само производители и/или техни представители, с които Министерството на здравеопазването е подписало споразумение, съгласно приложен списък, регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ. Изисквания за качество - разрешение за употреба на лекарствения продукт и регистрация на пределна цена на дребно в България; срок на годност - не по-малък от 75 % от остатъчния срок на годност към момента на доставката. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена трябва да бъде до краен получател, не по-висока от максималната цена, договорена с производителя, съгласно приложен списък, плащане в левове, плащането се извършва в срок не по-малък от 45 дни след представяне на следните документи: доставна фактура, митническа декларация, приемателно-предавателен протокол, придружени със сертификат за качество, и писмени заявки-разпределения. Срок на валидност на предложенията - не по-малък от 90 календарни дни от датата на подаването им. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, със срок на валидност 90 календарни дни считано от датата на подаването на предложението в размер 2000 лв. Критерии за оценка на предложението и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложенията - икономически най-изгодни предложения, в т.ч.; а) най-ниска предложена цена в предложението на кандидата; б) начин и срок на плащане; в) качество; г) условия на доставката; д) срок на годност; е) наличие на препоръки/референции за други подобни доставки; ж) доказателства за техническите възможности на кандидата, автореференция, в т.ч.: справка за наличие на техническия персонал и транспортни средства, с които кандидатът разполага за изпълнение на поръчката; з) срок на доставките при изпълнение на предварителните писмени заявки-разпределения по осъществяване на поръчката. Начин за определяне тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението: буква “а” - 1 - 20 точки; буква “б” - 1 - 20 точки; буква “в” - 1 - 10 точки; буква “г” - 1 - 10 точки; буква “д” - 1 - 10 точки; буква “е” - 1 - 10 точки; буква “ж” - 1 - 10 точки; буква “з” - 1 - 10 точки. Място, ден и час на разглеждане на предложенията - в Държавна психиатрична болница - Карлуково, в административната сграда, гл. счетоводител, от 10 ч. на 45-ия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Получаване на документацията за участие в откритата процедура - в Държавната психиатрична болница - Карлуково, в административната сграда, касиер, в срок до 17 ч. на 35-ия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Цена на документацията за участие в откритата процедура - 50 лв., заплатени в касата при получаване на документацията. Предложенията за участие в откритата процедура, изготвени съгласно изискванията на документацията, се завеждат в ДПБ - Карлуково, в административната сграда, деловодството, в срок до 16 ч. и 30 мин. на 40-ия ден от датата на обнародването в “Държавен вестник”.

35013

827. - Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р X.X.” - АД, Монтана, ул. Сирма войвода 2, тел. 096/220-50 и 096/300-341, факс 096/275-54, на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП, протокол № 25 от 31.V.2002 г. на СД, в изпълнение на заповед № 40 от 3.VI.2002 г. на изп. директор отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медикаменти през 2002 г. при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на медикаменти съгласно приложение № 1 към документацията. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка - до 24 часа след получаване на писмена заявка от купувача с краен получател - болничната аптека на МБАЛ - АД, Монтана, ул. Сирма войвода 2. 4. Ограничение при изпълнение на поръчката - всеки участник в процедурата може да представи само едно предложение, включващо изпълнението на цялата поръчка или отделни позиции, кандидатите да отговарят на изискванията на ЗЛАХМ. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие се допуска всяко българско и чуждестранно физическо или юридически лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, както и техни обединения, а също така и кандидати, с които М3 е подписало споразумение за договорените позиции и отговарящи на изискванията на ЗОП; в случай че определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, той трябва да учреди търговско дружество по Търговския закон. 6. Изисквания за качество - разрешение за употреба на лекарствения продукт и регистрация на пределна цена на дребно в Република България; срок на годност - не по-малко от 75 % от остатъчния срок на годност, обявен от производителя към датата на доставката. 7. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и за плащане - предлаганата цена да бъда до краен получател; кандидатите представят декларация, че предложените цени не са по-високи от максималните, договорени между производителя и МЗ за доставката на медикаменти; плащане - в левове, плащането е отложено, в срок не по-малък от 90 дни след представяне на следните документи: доставна фактура, приемателно-предавателен протокол, писмена заявка, сертификат за качество. 8. Срок и валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на подаването им. 9. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнение на договора - гаранцията за участие в процедурата е в размер 8000 лв., която възложителят има право да задържи: когато кандидатът оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията; когато кандидатът подаде жалба срещу решението за класиране до решаване на спора от съда; когато кандидатът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка, гаранциите на некласираните кандидати се освобождават от възложителя в срок 3 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 45, ал. 1 ЗОП; в същия срок се освобождават гаранциите на всички кандидати при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка; гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключването на договор за обществената поръчка; възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него; гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка се представя от кандидата, определен за изпълнител при подписване на договора, и се освобождава след неговото приключване; гаранцията е в размер 5 % от стойността на договора. 10. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне тежестта им в комплексната оценка на предложението: икономически най-изгодното предложение, определено от следните критерии: единична цена, качество; срок на плащане, срок на доставка; тежестите на всеки един от критериите се получават по следния начин: критерий единична цена - изразява се с число, съответстващо на брой точки и представляващо съотношение между най-ниската единична цена за всяка позиция от спецификацията, предложена от участник в процедурата, към единичната цена за всяка позиция от спецификацията, предложена от всеки един от участниците, умножено с коефициент 75; критерий качество - удостоверява се със следните документи: декларация за спазване на сроковете по чл. 30а, ал. 1 ЗЛАХМ за предоставен в ИАЛ периодичен доклад за безопасност с посочен входящ номер в ИАЛ на доклада, съобразен с Наредба № 17 от 2001 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, приложение № 7 (ДВ, бр. 55 от 2001 г., за разрешените за употреба за първи път лекарствени продукти, за които не е представен в ИАЛ периодичен доклад за безопасност, се представя декларация с количеството внесени лекарствени продукти от момента на разрешаване за употреба и информация за брой лекувани пациенти, както и данни за индивидуалните случаи на нежелани лекарствени реакции; информация относно регистрацията (разрешенията за употреба) и реимбурсирането на съответните лекарствени продукти в други страни; стойността на критерия “качество”, удостоверено с посочените документи, се изразява с число, съответстващо на брой точки от 1 до 15; критерий срок на плащане - оценява се с точки от 1 до 5, при предложен по-дълъг срок на отложено плащане от определения в документацията 90-дневен срок; критерий срок на доставка - оценява се с точки от 1 до 5, при предложен по-кратък срок на доставка от определения в документацията. Предложенията за участие се разглеждат и оценяват съобразно изискванията на ЗОП и ЗЛАХМ. 11. Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията - в сградата на МБАЛ - АД, Монтана, ул. Сирма войвода 2, кабинета на ръководителя на направление “Административно-стопански дейности” от 10 ч. на 45-ия календарен ден считано след датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; в случай че този ден е почивен, на първия работен ден след него. 12. Получаване на документацията за участие в откритата процедура - касата на лечебното заведение всеки ден от 8 до 15 ч. в срок до 35-ия календарен ден след датата на обнародване поканата в “Държавен вестник”. 13. Цена на документацията за участие в откритата процедура - 100 лв. и се заплаща в касата преди нейното получаване. 14. Предложенията за участие в откритата процедура, изготвени съгласно изискванията на документацията, се приемат в деловодството в срок до 15 ч. на 40-ия календарен ден след датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Възложителят запазва правото си да възлага допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 3 ЗОП. Лице за контакти - X.X., тел. 096/300-341, 096/220-50.

36127

828. - Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р X.X.” - АД, Монтана, ул. Сирма войвода 2, тел. 096/220-50 и 300-341, факс 096/275-54, на основание чл. 6, т. 2 и чл. 15 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и в изпълнение на заповед № 38 от 3.VI.2002 г. на изпълнителния директор отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на работно облекло и обувки за персонала на МБАЛ “Д-р X.X.” - АД, Монтана, съгласно приложение към документацията. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка - до 31.VIII.2002 г.; краен получател - склада на МБАЛ - АД, Монтана, ул. Сирма войвода 2. 4. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - всеки кандидат може да представи само едно предложение, включващо цялата поръчка или отделна позиция - работно облекло или обувки. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие се допуска всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, както и техни обединения; в случай че определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, той трябва да учреди търговско дружество по Търговския закон. 6. Изисквания за качество - да отговаря на БДС. 7. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и за плащане - предлаганата цена трябва да бъде до краен получател, с ДДС. 8. Начин на плащане - по банков път, с платежно нареждане, в левове; плащането е отложено, в срок до 30 календарни дни след представяне на следните документи: доставна фактура, приемателно-предавателен протокол и сертификат за качество. 9. Срок и валидност на предложенията - не по-кратък от 90 календарни дни от датата на подаването им. 10. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнение на договора - гаранцията за участие в процедурата е в размер 250 лв., която възложителят има право да задържи: когато кандидатът оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията; когато кандидатът подаде жалба срещу решението за класиране до решаване на спора от съда; когато кандидатът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка; гаранциите на некласираните кандидати се освобождават от възложителя в срок 3 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 45, ал. 1 ЗОП; в същия срок се освобождават гаранциите на всички кандидати при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка; гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключването на договор за обществената поръчка; възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него; гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка се представя от кандидата, определен за изпълнител при подписване на договора, и се освобождава след неговото приключване; гаранцията е в размер 5 % от стойността на договора. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне тежестта им в комплексната оценка на предложението: икономически най-изгодното предложение, определено от следните критерии: единична цена, качество; срок на плащане, срок на доставка; тежестите на всеки един от критериите се получават по следния начин: критерий единична цена - изразява се с число, съответстващо на броя точки и представляващо съотношение между най-ниската единична цена за всяка позиция от спецификацията, предложена от участник в процедурата, към единичната цена за всяка позиция от спецификацията, предложена от всеки един от участниците, умножено с коефициент 75; критерий качество - определя се в зависимост от вида и материята на предлаганите облекла и обувки; оценява се с точки от 1 до 15; критерий срок на плащане - оценява се с точки от 1 до 5, при предложен по-дълъг срок на отложено плащане от определения в документацията 30-дневен срок; критерий срок на доставка - оценява се с точки от 1 до 5, при предложен по-кратък срок на доставка от определения в документацията. 12. Място, ден и час на разглеждане и оценяване на предложенията - в сградата на МБАЛ - АД, Монтана, ул. Сирма войвода 2, кабинета на ръководителя на направление “Административно-стопански дейности” от 10 ч. на 25-ия календарен ден считано от датата на обнародване на поканата; в случай че този ден е почивен - на първия работен ден след него. 13. Получаване на документацията за участие в процедурата - в касата на лечебното заведение всеки ден от 8 до 15 ч. в срок до 15-ия календарен ден след датата на обнародване на поканата. 14. Цена на документацията за участие в процедурата - 50 лв., и се заплаща в касата на лечебното заведение преди нейното получаване. 15. Предложенията за участие в процедурата, изготвени съгласно изискванията на документацията, се приемат в деловодството на МБАЛ - АД, Монтана, в срок до 15 ч. на 20-ия календарен ден след датата на обнародване на поканата. Лице за контакти - X.X., тел. 096/300-341, факс 096/275-54.

36128

22. - “Многопрофилна болница за активно лечение - Поморие” - ЕООД, Поморие, ул. П. Стоянов 1, тел. 0596/2-23-39 и 2-20-45, на основание чл. 34, ал. 6 ЗОП удължава срока за участие в обявения открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на хранителни продукти (ДВ, бр. 41 от 2002 г., стр. 128, обявление № 22652) с 30 календарни дни считано от датата на обнародването на промяната в “Държавен вестник”. Всички останали условия, обнародвани в поканата за участие, остават непроменени.

35902

2347. - ДПБ “Д-р Г. Кисьов” - Раднево, ул. Магда Петканова 1, тел. 0417/25-86, 25-88, факс 0417/24-81, 25-60, на основание чл. 34, ал. 6 ЗОП удължава с 30 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” срока за подаване на предложения за участие в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: доставка на лекарствени продукти и медицинска апаратура (ДВ, бр. 40 от 2002 г., стр. 140, обявление № 44).

35958

210. - Центърът за спешна медицинска помощ - Сливен, бул. Христо Ботев 1а, п. кутия 248, тел./факс 044/36660, на основание чл. 34, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 и т. 3, буква “г” ЗОП, както и решения № 32 и 33 от 17.V.2002 г. на директора на ЦСМП - Сливен, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка: 1. Превоз на болни за хемодиализа за 2002 г. на територията на общините Сливен, Котел и Твърдица до Хемодиализен център - МБАЛ - Сливен; срок на изпълнение на поръчката - до 31.ХII.2002 г.; кандидатите да отговарят на нормативните изисквания за подобен вид дейност, касаещи тяхната правоспособност и технически и медицински изисквания на предлагания за превоз транспорт; предлаганата цена да е в левове на километър пробег; паричната гаранция за участие - 500 лв., която следва да се внесе в касата на ЦСМП - Сливен. Класирането на кандидатите ще се извършва по критерия икономически най-изгодното предложение по следните показатели: цена на км пробег; технически и медицински условия на предлагания транспорт, вкл. и при зимни условия; възможности за разсрочено плащане; практически опит в превоз на пътници. Класирането ще се извършва по изброените по-горе критерии, без преференциалност. 2. Доставка на медикаменти и/или медицински консумативи със срок на изпълнение - 1 година от сключването на договора; предлаганата цена да е единична (за всяка бройка); парична гаранция за участие 500 лв. (за медикаменти) и 400 лв. (за медицински консумативи), която следва да се внесе в касата на ЦСМП - Сливен. Класирането на кандидатите за доставка на медикаменти и/или консумативи ще се извършва също по критерия икономически най-изгодното предложение без преференциалност по следните показатели: единична цена на медикамент или консуматив; срочност и коректност на конкретно заявената в пълен обем стока; възможности за разсрочено плащане. Плащането ще се извършва в левове по банков път. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от отваряне на предложенията. Заявленията за участие в откритата процедура се приемат при техническия секретар на ЦСМП - Сливен, в 40-дневен срок от обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник” до 16 ч. на последния работен ден. Документацията за участие в откритата процедура може да се закупи от касата на ЦСМП - Сливен, срещу 20 лв. Оценяването на предложенията ще се извърши на 30.VII.2002 г. от 9 ч. в сградата на ЦСМП - Сливен, по реда, посочен в ЗОП.

35020

211. - Центърът за спешна медицинска помощ - Сливен, на основание чл. 6 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 33 от 17.V.2002 г. обявява открит конкурс за малка обществена поръчка за осигуряване столово хранене на дежурния персонал на лечебното заведение. Оценяването на предложенията на кандидатите ще се извършва по критерия най-изгодно предложение по следните показатели, без преференциалност: единична цена на предложения продукт; гаранция за качество и разнообразие в асортимента на предлаганата стока; специални условия съобразно графика на служителите за топли и студени ястия. Кандидатите следва да внесат парична гаранция за участие в конкурса, както следва: за ФСМП - Сливен - 200 лв.; за ФСМП - Нова Загора - 50 лв.; за ФСМП - Котел - 25 лв.; за ФСМП - Твърдица - 25 лв., която следва да се внесе в касата на ЦСМП - Сливен. Плащането на поръчките ще се извършва в левове по банков път. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от отварянето им. Заявленията за участие в открит конкурс се приемат при техническия секретар на ЦСМП в 40-дневен срок от обнародване на поканата за участие в “Държавен вестник” до 16 ч. на последния работен ден. Документацията за участие може да се закупи от касата на ЦСМП - Сливен, срещу 20 лв. Оценяването на предложенията ще се извърши на 30.VII.2002 г. от 9 ч. в сградата на ЦСМП - Сливен, по реда, посочен в Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП.

35019

353. - ОССП - гр. Сливница, пл. Съединение 1, тел. 0727/22-92; 25-16, на основание чл. 6, т. 2, чл. 31, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 83 от 5.VI.2002 г. на ръководителя на ОССП - гр. Сливница, открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка за организирана доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж: 1. Предмет на обществената поръчка - организирана доставка на: месо, месни продукти; риба, плодове и зеленчуци, консерви; млечни продукти; бакалски стоки. 2. Вид на процедурата - открит конкурс. 3. Срок и място на изпълнение на поръчката - срок: до 31.ХII.2003 г.; място - ДСП - гр. Сливница. 4. Квалификационни изисквания към кандидатите: да отговарят на условията на чл. 19 и 20 от наредбата и чл. 23 и 24 ЗОП; кандидатите да представят доказателства за професионален опит в областта на производството и търговията на хранителни продукти. 5. Изисквания за качество: I и екстра качество: стоките и изделията да отговарят на изискванията на БДС, ДВСК и ХЕИ, да бъдат придружени със сертификат за качество и произход и да имат остатъчен срок на годност 80 %. 6. Вид и размер на гаранцията - парична сума в размер 300 лв., внесена по сметка на ОССП. 7. Начин на образуване на предлаганата цена - кандидатите да предложат цена за всяка от предложените позиции и хранителни продукти с включен ДДС и транспортни разходи; кандидатите могат да участват в конкурса както за една или повече позиции от 1 до 6, така и като цяло за всички. 8. Начин на плащане - да се извършва в левове по банков път въз основа на отчетните документи до 30 дни от доставката, по договореност и по-дълъг срок - разсрочено. 9. Срок на валидност на предложенията - 60 дни от разглеждането им. 10. Критерии за оценка: най-изгодно предложение - 100 т.; до 5 % по-висока цена - 75 т.; до 10 % по-висока цена - 60 т.; до 15 % по-висока цена - 40 т.; коефициент на тежест при този показател е 0,5; най-изгодни за възложителя условия за плащане: до 30 дни от доставката - 20 т.; до 40 дни от доставката - 35 т.; над 50 дни от доставката - 40 т.; по този критерий коефициентът на тежест е 0,15; търговска репутация на кандидата; при наличие на препоръки от постоянни партньори кандидатът ще получи 10 т. при коефициент на тежест 0,10. 11. Документацията за участие в конкурса може да се получи в счетоводството на ОССП срещу 15 лв., платими в касата на службата, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Предложенията за участие се подават в запечатан и непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен негов представител в счетоводството на ОССП - гр. Сливница, в срок 30 дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията ще се разглеждат и оценяват на първия работен ден от изтичане на 30-дневния срок от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в канцеларията на ръководителя на ОССП от 14 ч. За информация: тел. 0727/22-92; 25-16.

36054

124. - “Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище” - АД, Търговище, тел. 0601/4-68-54; 4-21-68, на основание чл. 34 ЗОП и заповед № РД-176 от 27.V.2002 г. отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарства за нуждите на болницата съгласно спецификация при следните условия: 1. Вид на процедурата - открита. 2. Срок на изпълнение на обществената поръчка - до 31.III.2002 г. след получаване на писмени заявки от аптеката. 3. Място на изпълнение на поръчката - болнична аптека. 4. Ограничение при изпълнение на поръчката - всеки участник в процедурата може да представи само едно предложение, включващо изпълнението на цялата поръчка или отделни позиции, нотариално заверена оторизация от производителя или неговия представител за участие на дистрибутора в откритата процедура - оригинал; кандидатите да притежават разрешение за търговия на едро по смисъла на ЗЛАХМ; в случай че определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, той следва да учреди търговско дружество по ТЗ. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие се допускат всички български и чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, регистрирани по Търговския закон или по националното си законодателство, а също така и участници, подписали споразумение с Министерство на здравеопазването за договорени позиции. 6. Изисквания за качество - разрешение за употреба на лекарствения продукт с одобрена кратка характеристика на продукта и регистрация на пределна цена на дребно в Република България; срок на годност - не по-малко от 75 на сто от остатъчния срок на годност, обявен от производителя, към датата на доставка. 7. Начин на образуване на предлаганата цена: 7.1. предлаганата цена в левове трябва да бъде до краен получател с включени всички разходи по доставката и ДДС до болнична аптека; преференциите да бъдат отразени в цената; 7.2. начин на плащане - отложено, чрез банков превод в левове, в срок, предложен от участника (в дни), не по-малък от 90 дни след представяне на фактура, приемателно-предавателен протокол, заявка и сертификат за качество; 7.3. кандидатите, участвали в договарянето с Министерство на здравеопазването, представят декларация, че предложените цени не са по-високи от максималните, договорени между производителя и Министерство на здравеопазването за доставка на медикаменти за болнични заведения. 8.Срок на валидност на предложенията - не по-кратък от 90 календарни дни от датата на подаването им. 9. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата - 5600 лв.; при банкова гаранция - срок на валидност 90 календарни дни, считано от датата на подаване на предложението. 10. Критерии за оценка на предложенията: комплексна оценка на предложенията със следните критерии: 10.1. основни критерии - единична цена с тегловен коефициент 75 (максимум 75 точки) и качество на лекарствения продукт - от 1 до 15 точки; качеството на лекарствения продукт се удостоверява със следните документи: разрешение за употреба на лекарствения продукт с одобрена кратка характеристика в България; декларация за безопасност на лекарствения продукт; декларация за липса на официални съобщения или ограничителни мерки за употреба, свързани с нежелани лекарствени реакции; декларацията се представя с нотариална заверка на подписите, а информацията трябва да бъде на български език, с превод в съответствие с чл. 19 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа, утвърдени с ПМС № 184 от 1958 г.; 10.2. допълнителни критерии: за критерий начин и срок на плащане - от 1 до 5 точки; за критерий срок на доставка - от 1 до 5 точки; икономически най-изгодно е предложението, получило най-висока комплексна оценка от максимум 100 точки; когато кандидатите са получили близка обща оценка, при разлика до 10 на сто в цената, кандидатите с най-конкурентни цени могат да бъдат класирани заедно на първо място, а количествата между тях поделени с цел обезпечаване на конкурентния принцип; всяка страница от ценовото предложение да е номерирана, като в долния десен ъгъл има подпис и печат на кандидата. 11. Място, ден и час на разглеждане на предложенията - предложенията се разглеждат в сградата на болнична библиотека от 10 ч. на 30-ия ден, считано от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 12. Получаване на документацията за участие в откритата процедура - получава се в сградата на болницата в деловодството в срок до 15 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Цена на документацията за участие в откритата процедура - 150 лв., и се заплаща в касата на болницата преди нейното получаване. Предложенията за участие в откритата процедура, изготвени съгласно изискванията на документацията, се завеждат в деловодството на болницата до 15 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

35906

73. - Центърът за спешна медицинска помощ - Ямбол, ул. Панайот Хитов 30, тел. (046) 6-18-06, факс 6-18-05, лице за контакти Т. Стоянова, на основание чл. 34 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 13 и 14 ЗОП и заповед № 34 от 3.VI.2002 г. на директора на ЦСМП - Ямбол, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчки при следните условия: I. Предмет (обект) на обществената поръчка: доставка на медикаменти, медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП - Ямбол, по списък - приложение № 1. II. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 34 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 13 и 14 ЗОП. III. Вид на процедурата - открита. IV. Срок на изпълнение - до една година след подписване на договора за възлагане на обществена поръчка и до 12 часа след получаване на писмената заявка за конкретна доставка до краен получател. V. Място на изпълнение: Център за спешна медицинска помощ - Ямбол. VI. Квалификационни изисквания към кандидатите: 1. местни или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон, които притежават лиценз за търговия на едро с лекарствени средства (медикаменти, медицински консумативи и дезинфектанти); 2. изпълнителят да е извършвал или изпълнявал подобен вид поръчки, като в тази насока следва да представи списък на изпълнените през последната година поръчки и справка за техническите си възможности за изпълнение на поръчката; 3. в процедурата може да участва всеки кандидат, който отговаря на предварително обявените условия, както и на тези по чл. 24 и сл. от ЗОП; кандидатите за участие в процедурата трябва да представят всички изискуеми документи по чл. 27 ЗОП, както и копие от счетоводно-отчетния документ за закупена документация за участие. VII. Изисквания за качество при изпълнение на поръчката: 1. кандидатите за участие да притежават разрешения за търговия с лекарствените продукти - предмет на поръчката; 2. доставка на годни лекарствени продукти, съответстващи на изискванията за качество и снабдени с необходимите сертификати и удостоверения за качество и годност. VIII. Начин на образуване на предлаганата цена: предлаганата цена да е до краен потребител и следва да включва стойност на доставката (стоката, вкл. доставни и транспортни разходи,размер на надценката) и ДДС. IХ. Начин на плащане: плащанията ще се извършват по банков път. Х. Срок на валидност на предложенията: предложенията да са с валидност 90 календарни дни от датата, определена за отваряне на предложенията. ХI. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата: гаранцията е парична сума, внесена в касата на ЦСМП - Ямбол, и равняваща се на 1 % от стойността на поръчката, както следва: за доставка на медикаменти, медицински консумативи и дезинфектанти гаранцията е в размер 700 лв. ХII. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им: 1. най-ниска предложена цена в предложението на кандидата и начин на ценообразуване; 2. възможности за изпълнение на поръчката; 3. качествени показатели на предмета на поръчката; 4. начин и срок на плащане при изпълнение на поръчката; 5. срок на годност; 6. минимален срок за изпълнение на поръчката; тежестта на всеки един от критериите се определя като процент от цялостната оценка, както следва: по пункт 1 - 50 % от цялостната оценка, и по пунктове от 2 до 6 вкл. - до 10 % на пункт от цялостната оценка. ХIII. Срок, място и цена за закупуване на документацията за участие в процедурата: 1. документацията за участие се закупува в срок до 45 дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”, като денят на обнародването не се брои; 2. документацията може да се закупува в административната сграда на ЦСМП - Ямбол, ул. Панайот Хитов 30, всеки работен ден от 9 до 16 ч.; 3. цената на документацията за участие е 50 лв. и се заплаща в касата на ЦСМП - Ямбол, в брой. ХIV. Срок и място за приемане на предложенията: крайният срок за представяне на предложенията изтича в 16 ч. на 45-ия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в административната сграда на ЦСМП - Ямбол, ул. Панайот Хитов 30. ХV. Място, ден и час за разглеждането и оценяването на предложенията: 1. отварянето на предложенията ще се извърши в първия понеделник след изтичане на срока за подаването им в 13 ч. в административната сграда на ЦСМП - Ямбол, ул. Панайот Хитов 30; 2. желаещите кандидати са поканени да присъстват при отваряне на предложенията; 3. разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши от комисия по чл. 37 ЗОП.

35914

73. - Столичната община, ул. Московска 33, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП и заповед № РД-09-926 от 27.V.2002 г. на кмета на СО открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - стоматологично обслужване на деца със силно увредено съзъбие. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 4, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок за изпълнение на поръчката - до 31.ХII.2002 г. 5. Място на изпълнение на поръчката - съответното лечебно заведение на територията на София. 6. Изисквания за качество - да отговаря на нормативните разпоредби в здравеопазването. 7. Ограничения при изпълнение на поръчката - няма. 8. Квалификационни изисквания към кандидатите - български физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, с регистриран предмет на дейност стоматологично обслужване на детско-юношеското население на София, регистрация в РЦЗ - София град, с доказан професионален опит в стоматологичното обслужване на детско-юношеското население на София. 9. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - в съответствие с документацията; плащането се извършва в левове по банков път. 10. Срок на валидност не предложението - 90 календарни дни считано от представяне на предложението. 11. Вид и размер на гаранцията за участие - 3000 лв., внесена по сметка № 5001000133, банков код 13073590, “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”. 12. Критерии за оценка на предложенията: а) цена на предложението - ценова листа, която ще осигури качествено ниво на лечебната дейност със съответните изисквания към апаратурата и вложените консумативи; б) доказан професионален опит - наличие на стоматолози - специалисти по детска стоматология; в) структурни - притежаване на необходимата мощност и наличие на машинен парк за поемане обслужването на децата от столицата; г) организационни - организационната структура да осигурява максимална пропускливост, опит в овладяване на усложнена патология на устната кухина в детска възраст, защитен с необходимата дълготрайност и резултативност. 13. Начин на определяне тежестта на критериите в комплексната оценка на предложенията по т. 12, буква “а” - 40 т.; буква “б” - 30 т.; буква “в” - 20 т.; буква “г” - 10 т. 14. Документацията за участие на стойност 60 лв. (с ДДС) с подробни данни и изисквания, необходими за подготовката на предложенията, се получава всеки работен ден на ул. Париж 1, стая 3, от 1.VII.2002 г. след заплащането й в касата на ул. Париж 1, ет. 3, стая 206, от 10 до 12 ч. и от 14 до 15 ч. 15. Предложенията за участие се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик до 16 ч. на 26.VII.2002 г. 16. Разглеждането и оценяването на предложенията ще започне на 29.VII.2002 г. 17. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 4 ЗОП.

36019

395. - Община - гр. Ардино, ул. Бели брези 31, тел. 22-38, факс 25-68, на основание чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 192 от 4.VI.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в процедурата за провеждане на открит конкурс за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - реконструкция на етернитов водопровод - гр. Ардино. 2. Правно основание - чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 1 и чл. 31 от наредбата. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - до 60 календарни дни, гр. Ардино. 5. Ограничение при изпълнението на обществената поръчка - съгласно ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на чл. 5 и 24 ЗОП; да разполагат със собствена материална и техническа база, наличие на квалифициран технически персонал. 7. Изисквания за качество - възлаганите за изпълнение видове работи се извършват по БДС и ОН; некачествено извършени работи не се заплащат, като това се установява с двустранен протокол. 8. Начин за образуване на предлаганата цена и начин на плащане - ценообразуващи елементи: часова ставка, допълнителни разходи, транспортни разходи, печалба с ДДС. 9. Срок на валидност на предложенията - до 70 календарни дни. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - 1500 лв. 11. Гаранция за изпълнение на договора - 3000 лв. 12. Критерии за оценка на предложенията - най-ниска цена на предложението; наличие на собствена база и техника, персонал; срок за изпълнение, гаранция за качество и гаранционен срок; опит в подобно строителство, стойност на извършените СМР; наличие на препоръки с референции. 13. Документацията за участие в процедурата на стойност 50 лв., съдържаща данни и изисквания за подготовка на предложенията, може да бъде закупена в срок до 19.VI.2002 г. от отдел “Финанси” на Общинска администрация - гр. Ардино. 14. Предложенията за участие се предават в запечатан непрозрачен с ненарушена цялост плик до 16 ч. на 20.VI.2002 г. 15. Място, ден и час за разглеждане на предложенията - от комисия, назначена по реда на ЗОП, която ще започне заседанието си на 21.VI.2002 г. от 14 ч. в заседалната зала на Общинска администрация - гр. Ардино.

35015

1082. - Община - гр. Белене, област Плевен, ул. България 35, тел. 2-10-61, на основание чл. 10 и 11 във връзка с чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 257 от 16.V.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: основен ремонт на ул. Възраждане - Белене. 2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 10 и 11 във връзка с чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка: обектът е преходен с изпълнение в два етапа, като видовете СМР в отделните етапи са съгласно приложените количествени сметки; срокът за завършване на всеки от етапите е, както следва: етап I - 30.Х.2002 г., етап II - 30.Х.2003 г. 4. Отраничения при изпълнението на обществената поръчка: кандидатите за изпълнение на поръчката да нямат задължения към възложителя към момента на подаване на документите. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите, физически и юридически лица по смисъла на ТЗ, да разполагат с възможности за изпълнение на поръчката и имат опит в изграждането на подобни обекти. 6. Изисквания за качество: всички използвани материали да отговарят на БДС; изпълнителят да представи гаранционен срок за изпълнените СМР не по-кратък от 4 години. 7. Начин за образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане: цените на отделните СМР в стойностната сметка са по индивидуални анализи на оферента; при изпълнение на двата етапа в рамките на 2002 г. позиция 3 от количествената сметка да се оферира с асфалтобетон - неплътна смес. Начин на плащане: авансово плащане: 10 % от стойността на СМР за 2002 г. се заплащат в 10-дневен срок от датата на сключване на договора; текущи плащания: извършват се в срока на отложено плащане, предложено от оферента, след подписване на акт обр. 19, като от всяка сума се удържат 10 % - гаранция за изпълнение на договора; окончателно плащане: 60 % от удържаната гаранция за изпълнение на договора се възстановяват в 7-дневен срок от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол, останалите 40 % се задържат за срока на договорената гаранция за изпълнените СМР. 8. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни считано от датата на подаване на предложенията. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане: гаранцията за участие в процедурата е парична в размер 2000 лв., платими в касата на общината или по сметка № 5010600130, ТБ “Биохим” - АД, клон Свищов, офис Белене, б. к. 66070875. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер 10 % от стойността на СМР за съответната година и се удържа от всяко текущо плащане, като 60 % от нея се възстановяват при подписване на приемателно-предавателния протокол, а 40 % се задържат за срока на гаранцията на СМР. 10. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: цена - 70 %, срок на отложено плащане - 20 %, гаранционен срок на СМР - 5 %, и срок за изпълнение - 5 %. Оценката е точкова (по 20-бална система); съпоставянето на отделните оферти става чрез линейна интерполация, като тежестите са фиксирани в проценти; класирането на отделните оферти ще става по общия брой натрупани точки. При ангажимент от страна на оферента да изпълни целия обект в рамките на 2002 г. с отложено плащане на СМР за втория етап - до края на бюджетната 2003 г., оферентът получава бонус от 10 т.; при равни оценки на две и повече оферти възложителят има право да поиска допълнителни предложения от кандидатите при определени от него критерии. 11. Място, ден и час за подаване на предложенията: Община - Белене, ул. България 35, стая 25 - деловодство, до 17 ч. и 30 мин. на 5.VII.2002 г. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: Община - Белене, на 10.VII.2002 г. в 10 ч. в зала 16 на административната сграда на общината. 13. Документацията за участие в процедурата може да се получи всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин. в стая 13 на общината срещу представен документ за заплатени 50 лв. в касата на общината или по банков път: сметка № 5010600130, ТБ “Биохим” - АД, клон Свищов, офис Белене, б. к. 66070875.

35470

2. - Община - гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 ЗОП и заповед № 1265 от 6.VI.2002 г. на кмета на общината прекратява обявените със заповеди № 0970, № 0971 и № 0972 от 30.IV.2002 г. на кмета на общината открити процедури за възлагане на обществени поръчки.

36047

22. - Община - гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43, тел. 221-197, на основание чл. 4 ЗОП, чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 1138 от 29.V.2002 г. на кмета на общината обявява открит конкурс за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на открития конкурс - избор на изпълнител (един) за закупуване и монтаж на електрически бойлери - 80 л, 176 бр. в детските заведения на Варна съгласно приложен към документацията за конкурса списък; стойността на задачата е 30 000 лв. с ДДС. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 4 ЗОП и чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата: чрез провеждане на открит конкурс да се избере изпълнител (един) на база обявените в документацията за участие в конкурса състезателни елементи. 4. Срок и място за изпълнение на задачата - в рамките на бюджетната 2002 г., Варна. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - няма. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: а) кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 24 и 27 ЗОП и чл. 19 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 7. Изисквания за качество - предоставени сертификати за качество и гаранционни карти за доставените бойлери; изпълнението да е съгласно изискванията на ПИПСМР и всички действащи към момента на изпълнение наредби за строителство и експлоатация. 8. Начин за образуване на предлаганата цена и заплащане: твърдо договорена цена за доставка на 1 бойлер франко обекта; твърдо договорена цена за монтаж на 1 бойлер; за непосочените от възложителя видове работи образуването на цената ще се извършва по компоненти на ценообразуване - часова ставка,допълнителни разходи, начислени върху труда, рентабилност, начислена върху труда и допълнителните разходи върху труда, доставно-складови разходи; единичните цени да са доказани с анализни цени, акт обр. 19; сметка № 22 и фактура; заплащането е в левове съгласно чл. 22, ал. 3, т. 1 ЗОП. 9. Срок на валидност на офертата - 60 календарни дни. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в конкурса - 300 лв. парична гаранция; на основание чл. 16, ал. 4 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер 1300 лв., които да се внесат от спечелилия конкурса участник по сметка на възложителя след изтичане на сроковете за обжалване на решението за класиране. 11. Критерии за оценка и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: 11.1. техническа част - 40 % тежест, в т.ч. срок за изпълнение на РСМР - 10 %; предложен гаранционен срок за изпълнените РСМР - 5 %; предложен срок за отложено плащане - 10 %; квалификация на участника - 15 %; 11.2. ценова част - 60 % тежест, в т.ч. твърдо договорена цена за доставка на 1 бойлер 80 л - 30 %; твърдо договорена цена за монтаж на 1 бойлер - 15 %; компоненти на ценообразуване за труда - 10 %; доставно-складови разходи - 5 %; 11.3. оценяването на офертите ще се извърши по формулата:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8,

където К1, К2 и К3 са оценките по формула на техническата част на офертата, както следва:

К1 = (Срмин(дни)/Сручастн.(дни)) x 10,

където: Срмин(дни) е най-ниското предложение по критерия - срок за изпълнение на РСМР, а Сручастник(дни) - предложението на оценявания участник по същия критерий;

К2 =(Сручастн.(мес.)/Срмакс.(мес.)) x 5,

където: Срмакс.(мес.) е най-високото предложение по критерия гаранционен срок за изпълнени РСМР, а Сручастник(мес.) - предложението на оценявания участник по същия критерий;

К3 = (Сручаст.(дни)/Срmах(дни)) x 10,

където: Срmах(дни) е най-високото предложение по критерия, предложен от кандидата срок за отложено плащане, а Сручастник(дни) - предложението на оценявания участник по същия критерий; К4 е балната оценка по критерий квалификация на участника - от 1 до 15 точки; К5, К6, К7 и К8 - критериите за оценка на ценовата част на офертата по формула:

К5 = (Цмин(лв.)/Цучастн.(лв.)) x 30,

където:Цмин(лв.) е най-ниското предложение по критерия твърдо договорена цена за доставка на 1 бойлер, 80 л, а Цучастник(лв.) - предложението на оценявания участник по същия критерий;

К6 = (Цмин(лв.)/Цучастн.(лв.)) x 15,

където: Цмин(лв.) е най-ниското предложение по критерия твърдо договорена цена за монтаж на 1 бойлер, а Цучастник(лв.) - предложението на оценявания участник по същия критерий;

К7 = (Цмин(лв.)/Цучастн.(лв.)) x 10,

където: Цмин(лв.) е най-ниското предложение по критерия часова ставка, допълнителни разходи върху труда и рентабилност върху труда, а Цучастник(лв.) - предложението на оценявания участник по същия критерий;

К8 = (ДСРмин(%)/ДСРучастн.(%)) x 5,

където: ДСРмин(%) е най-ниското предложение по критерия - доставно-складови разходи, а ДСРучастн.(%) - предложението на оценявания участник по същия критерий. 12. Документацията за участие в открития конкурс на стойност 60 лв. с данни и изисквания, необходими за подготовка на предложенията, може да бъде закупена в периода до 14 ч. на 21.VI.2002 г. в ОП “Инвестиционна политика” - Варна, бул. Осми приморски полк 110, тел. 221-197. 13. Предложенията за участие се подават лично от кандидатите в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост до 14 ч. на 24.VI.2002 г. в ОП “Инвестиционна политика”. 14. Първото заседание на комисията по класиране на участниците в процедурата е на 25.VI.2002 г. от 14 ч. в ОП “Инвестиционна политика”, бул. Осми приморски полк 110.

36125

23. - Община - гр. Варна, на основание чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл. 14 ЗОП и заповед № 125 от 5.VI.2002 г. на кмета на общината обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: изграждане на жилищен блок “X.X.” - север, секция 1, кв. 13, по плана на 11 подрайон на Варна, при следните условия: 1. Предмет на поръчката: избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: изграждане на жилищен блок “X.X.” - север, секция 1, кв. 13, по плана на 11 подрайон на Варна. Стойността на поръчката е приблизително 4 000 000 лв. с включен ДДС от фонд “Жилищно строителство” на Община - Варна, стойността на годишната задача за 2002 г., финансирана от фонд “Жилищно строителство” на Община - Варна, е 40 000 лв. с включен ДДС. 2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: общият срок за изпълнение на обществената поръчка обхваща времето от момента на подписване на договор за изпълнение на поръчката до въвеждане на обекта в експлоатация; възлагането на отделните годишни задачи по изпълнение на поръчката ще се осъществява чрез подписани анекси, неразделна част от договора, за всяка година от строителството поотделно. 3. Ограничителни условия при изпълнение на обществената поръчка: а) минимален стойностен обем нетни приходи от дейността по отчета за приходи и разходи за предходните 2 години - по 1 000 000 лв.; б) опит в строителството на високоетажни жилищни сгради над 10 етажа по системата едроразмерен кофраж, доказан с приложени разрешения за ползване от РДНСК; в) притежание на собствени кофражи по системата NOE. 4. Квалификационни изисквания към кандидатите: а) да отговарят на изискванията по чл. 24 ЗОП; б) изпълнителят да притежава необходимия брой квалифицирана работна ръка и механизация. 5. Изисквания за качество: предоставени сертификати за вложени материали, отговарящи на БДС; изпълнението да е съгласно изискванията на ПИПСМР и всички действащи към момента на изпълнение наредби за строителство. 6. Критерии за оценка и начин на определяне тежестта им в комплексната оценка на предложението: 6.1. техническа част - 30 % тежест, в т.ч.: а) предложен гаранционен срок за изпълнение на РСМР - 5 %; б) предложен срок за отложено плащане - 10 %; в) квалификация на участника - 15 %; 6.2. ценова част - 70 % тежест, в т.ч.: а) компоненти на ценообразуване за труда - 55 %; б) доставно-складови разходи - 10 %; в) допълнителни разходи върху собствена механизация - 5 %; 6.3. оценяването на офертите ще се извърши по формулата:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6,

където: К1 и К2 са оценките по формула на техническата част на офертата, както следва:

К1 = (Сручаст.(мес.)/Срмакс(мес.) x 5,

където Срмакс (мес.) е най-високото предложение по критерия “гаранционен срок за изпълнение на РСМР”, а Сручаст.(мес.) - предложението на оценявания участник по същия критерий;

К2 = (Сручаст.(дни)/Срмакс(дни) x 10,

където: Срмакс(дни) е най-високото предложение по критерия “предложен от кандидата срок за отложено плащане”, а Сручаст.(дни) - предложението на оценявания участник по същия критерий; К3 е балната оценка по критерия квалификация на участника - от 1 до 15 точки; съответно К4, К5 и К6 са критериите за оценка на ценовата част на офертата по формула:

К4 = (Цмин.(лв.)/Цучаст.(лв.) x 55,

където: Цмин.(лв.) е най-ниското предложение по критерия “часова ставка, допълнителни разходи върху труда и рентабилност върху труда”, а Цучаст. (лв.) - предложението на оценявания участник по същия критерий;

К5 = (ДСРмин.(%)/ДСРучаст.(%)) x 10,

където: ДСРмин (%) е най-ниското предложението по критерия “доставно-складови разходи”, а ДСРучаст. (%) - предложението на оценявания участник по същия критерий;

К6 = (ДРСМмин.(%)/ДРСМучаст.(%)) x 5,

където: ДРСМмин (%) е най-ниското предложение по критерия “допълнителни разходи върху собствена механизация”, а ДРСМучаст.(%) - предложението на оценявания участник по същия критерий. 7. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие: необходимата документация за участие в откритата процедура се получава в стая 907, на ет. 9, на Община - Варна, срещу сумата 200 лв., платими по сметка № 3010310009, б. код 13071183, БИН 7304000002, в “Общинска банка” - АД, клон Варна, в срок до 15 ч. и 30 мин. на 4.VII.2002 г. 8. Място и срок на подаване на предложенията: предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител лично в стая 907, на ет. 9, на Община - Варна, до 15 ч. и 30 мин. на 5.VII.2002 г. 9. Разглеждане, оценка и класиране на предложенията: разглеждането на предложенията ще се извърши на 8.VII.2002 г. от 10 ч. в зала “Варна”, ет. 2, на Община - Варна, оценката и класирането на предложенията ще се извърши съгласно раздел IV, глава четвърта ЗОП, и критериите за оценка, заложени в заповедта. 10. Срок и валидност на офертата: 90 календарни дни от датата на постъпване на предложението на кандидата. 11. Вид и размер на гаранцията за участие в откритата процедура: в съответствие с чл. 30 и 31 ЗОП гаранцията е под формата на парична сума в размер 40 000 лв. За допълнителна информация - тел. 22-35-34.

35962

229. - Община - гр. Велико Търново, пл. Майка България 2, тел. 26 51, на основание чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б” и чл. 7, ал. 4 ЗОП и чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № РД 22-620 от 23.V.2002 г. на кмета на общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - извършване реконструкция сградата на детска градина “X.X.” - Велико Търново. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б”, чл. 7, ал. 4 ЗОП и чл. 6, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс по глава осма от наредбата. 4. Срок за изпълнение на поръчката - поетапно съгласно плана за финансиране на обектите от инвестиционната програма на Община - Велико Търново; годишна задача за 2002 г. - 35 000 лв.; място за изпълнение - сградата на детска градина “X.X.” - Велико Търново, ул. Мария Габровска 7. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - няма. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - физически или юридически лица или техни обединения, за които не са налице ограничителните изисквания по чл. 24 ЗОП и имат професионален опит в изпълнение на строителни работи на обществени и жилищни сгради. 7. Изисквания за качество - изпълнение на строителството в съответствие с нормативните документи по изпълнение и приемане на СМР. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - в левове по пределни показатели, посочени в конкурсната документация; начин на заплащане - по доказани количества и представени платежни документи съгласно договора за изпълнение. 9. Срок на валидност на предложението - 60 календарни дни от датата на отварянето. 10. Гаранция за участие - парична гаранция в размер 240 лв., в. т.ч. ДДС; гаранция за изпълнение на поръчката - парична гаранция в размер 5 % от стойността на СМР. 11. Критерии за оценка - икономически най-изгодното предложение, като класирането на кандидатите се извършва на базата на комплексен точков коефициент, в който показателите имат следната тежест:стойност на предложението - 50 %, тех