Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

  • ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВАТА И АПТЕКИТЕ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2000 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА № 21 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА Виж повече