Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 21.VII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-42-323 от 5 юни 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП отменям заповед № РД-42-937 от 1998 г. за откриване процедура за приватизация на “Промишлено и хибридно свиневъдство”-ЕООД, Плевен (ДВ, бр. 134 от 1998 г.).

Министър: В. Върбанов

39654

 

ЗАПОВЕД № РД-42-324 от 5 юни 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП отменям заповед № РД-42-54 от 1999 г. за откриване процедура за приватизация на “Врани кон”-ЕООД, с. Врани кон, област Търговище (ДВ, бр. 18 от 1999 г.).

Министър: В. Върбанов

39655

 

ЗАПОВЕД № РД-46-746 от 15 юни 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде преработен частично влезлият в сила план за земеразделяне на с. Долно Белево, община Димитровград, област Хасково, в частта на масиви № 6, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 55, 59, 64, 67, 68, 75, 78, 82, 83, 84, 89, 91, 94, 97, 98, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 147, 151, 153, 157, 159, 160, 163, 164, 167, 169, 170, 172, 174, 175, 176, 179, 181, 184, 186, 188, 189, 191, 192, 197, 198, 199 и КЕ 397, 399 и 402 с обща площ 1469 дка.

2. Контролa по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

За министър: Г. Каркъмов

41106

 

ЗАПОВЕД № РД-42-354 от 20 юни 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, 23 и чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата и Заповед № РД-42-365 от 1998 г. (ДВ, бр. 59 от 1998 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба на 70 на сто от дяловете в регистрирания капитал на “Риба-Плевен”-ЕООД, Плевен, чрез публично оповестен конкурс.

2. Утвърждавам конкурсната документация и определям следните конкурсни условия:

2.1. приоритетни условия:

а) размер на предложената цена, не по-ниска от началната цена-266 000 лв.;

б) заплащане на не по-малко от 30 на сто от предложената цена по сметка на МЗГ до 3 дни от подписване на договора и 70 на сто с всички позволени от закона платежни средства в срок до 14 дни от подписване на договора, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП;

в) бизнеспрограма за развитие на дружеството за срок 5 години, включваща и необходимите инвестиции, разпределени по вид и размер;

г) програма за трудовата заетост в дружеството със запазване средносписъчния брой на работещите и разкриване на нови работни места за срока по предложената бизнеспрограма;

д) запазване и разширяване предмета на дейност и забрана за прехвърляне на дяловете за срок 5 години, а за лицата по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП-до окончателното плащане на цената;

2.2. общи условия:

а) поемане за изплащане на задълженията на дружеството;

б) собствеността върху закупените дялове се прехвърля след изплащане на цената, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП;

в) представяне на изискуемите документи съгласно конкурсната документация от участниците в конкурса.

3. В 12-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” заинтересуваните лица закупуват конкурсна документация от МЗГ, бул. Хр. Ботев 55, стая 345, при цена 800 лв. срещу представяне на следните документи: решение за регистрация на потенциалния купувач, удостоверение за актуалното състояние на регистрацията, карта за идентификация по БУЛСТАТ и личен паспорт/лична карта.

4. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден от 9 до 15 ч. срещу представяне в дружеството на фактура за закупена конкурсна документация.

5. Депозитът за участие в конкурса е 26 600 лв., внесен по сметка № 5000150036, банков код 66196611 при БНБ-ЦУ-София, на името на Министерството на земеделието и горите.

6. Предложенията си участниците в конкурса представят в МЗГ, бул. Хр. Ботев 55, стая 101, в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: В. Върбанов

39653

 

ЗАПОВЕД № РД-46-778 от 21 юни 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде преработен частично влезлият в сила план за земеразделяне на с. Каснаково, община Димитровград, област Хасково, в частта на масив с № 68 с площ 8 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

Министър: В. Върбанов

41107

 

ЗАПОВЕД № РД-46-788 от 27 юни 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам да бъде преработен частично влезлият в сила план за земеразделяне на с. Зайчари, област Сливен, в частта на масив с № 30 с площ 9 дка.

Министър: В. Върбанов

41108

ЗАПОВЕД № РД-46-789 от 27 юни 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам да бъде преработен частично влезлият в сила план за земеразделяне на с. Речица, област Сливен, в частта на масив с № 82 с площ 10 дка.

Министър: В. Върбанов

41109

 

ЗАПОВЕД № РД-09-777 от 13 юли 2000 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗВМД във връзка с усложнена епизоотична обстановка и опазване на страната от проникване на заболяването шап по двукопитните животни нареждам:

1. Забранявам вноса в Република България на двукопитни животни, продукти и суровини от тях, непретърпели термична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа, фуражи и фуражни компоненти от Република Гърция, Република Армения и Република Грузия.

2. Забранявам вноса и транзита през територията на Република България на живи двукопитни животни, произхождащи от трети страни, преминали през териториите на Република Гърция, Република Армения и Република Грузия.

Тази заповед отменя Заповед № РД-09-771 от 12.VII.2000 г. и влиза в сила от датата на подписването є.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

Министър: В. Върбанов

41087

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАПОВЕД № РДТ-21-632 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите и Заповед № РД-21-356 от 22.ХI.1994 г. на министъра на търговията за приватизация на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, нареждам:

1. Да се извърши продажба чрез конкурс на обект-магазин за детско облекло-част от магазин за плод и зеленчук № 1 в Перник, ул. Розова долина 2-обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, при следните условия:

1.1. предложената цена да не е по-ниска от началната продажна цена 8700 лв.;

1.2. предложената цена да се заплати изцяло в брой чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача, в следните срокове: в деня на подписване на договора за приватизационната продажба-не по-малко от 50 % от предложената цена, а останалата част-в срок до 15 дни от датата на подписване на договора за приватизационна продажба;

1.3. декларирана готовност да не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние на района на обекта;

1.4. правото на собственост върху обекта-предмет на конкурса, преминава върху купувача след окончателното заплащане на предложената цена;

1.5. внесен депозит за участие в конкурса 870 лв., преведени по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София, или в равностойността им в щатски долари, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по банкова сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София; в документа да се посочат банковата сметка и кодът за възстановяване на депозита;

1.6. закупена конкурсна документация;

1.7. декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол по декларациите.

2. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието за предложената цена.

3. Утвърждавам конкурсната документация за продажбата на обект-магазин за детско облекло-част от магазин за плод и зеленчук № 1 в Перник, ул. Розова долина 2-обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник.

4. Конкурсна документация се закупува в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 15-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 100 лв.

5. Осигурява се достъп за оглед на обекта на всички кандидати, закупили конкурсна документация, в рамките на работното време на обекта на адрес-Перник, ул. Розова долина 2, в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

6. Предложения за участие в публично оповестения конкурс с посочените документи се подават в писмен вид в запечатан плик всеки работен ден в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

40788

 

ЗАПОВЕД № РДТ-21-633 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите и Заповед № РД-21-356 от 22.ХI.1994 г. на министъра на търговията за приватизация на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, нареждам:

1. Да се извърши продажба чрез конкурс на обект магазин за плод и зеленчук № 9 в Перник, кв. “Рудничар”, обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, при следните условия:

1.1. предложената цена да не е по-ниска от началната продажна цена 24 900 лв.;

1.2. предложената цена да се заплати изцяло в брой чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача, в следните срокове: в деня на сключване на договора за приватизационна продажба-не по-малко от 50 на сто от предложената цена, останалата част-в срок до 20 дни от датата на подписване на договора за приватизационна продажба;

1.3. декларирана готовност да не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обекта;

1.4. правото на собственост върху обекта-предмет на конкурса, преминава върху купувача след окончателното заплащане на предложената цена;

1.5. внесен депозит за участие в конкурса 2490 лв., преведени по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ-София, или в равностойността им в щатски долари, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по банкова сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ-София; в документа да се посочат банковата сметка и кодът за възстановяване на депозита;

1.6. закупена конкурсна документация;

1.7. декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол по декларациите.

2. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието за предложената цена.

3. Утвърждавам конкурсната документация за продажбата на обект магазин за плод и зеленчук № 9 в Перник, кв. “Рудничар”, обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник.

4. Конкурсна документация се закупува в Министерството на икономиката, София, ул. Кн. Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 100 лв.

5. Осигурява се достъп за оглед на обекта на всички кандидати, закупили конкурсна документация, в рамките на работното време на обекта на адрес-Перник, кв. “Рудничар”, в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

6. Предложения за участие в публично оповестения конкурс с посочените документи се подават в писмен вид в запечатан плик всеки работен ден в Министерството на икономиката, София, ул. Кн. Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

40789

 

ЗАПОВЕД № РДТ-21-634 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите и Заповед № РД-21-356 от 22.ХI.1994 г. на министъра на търговията за приватизация на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, нареждам:

1. Да се извърши продажба чрез конкурс на обект-магазин за плод и зеленчук № 47 в Перник, кв. “Изток”-обособена част от имуществото на “Булгар-плод”-ЕООД, Перник, при следните условия:

1.1. предложената цена да не е по-ниска от началната продажна цена 16 800 лв.;

1.2. предложената цена да се заплати изцяло в брой чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача, в следните срокове: в деня на подписване на договора за приватизационната продажба-не по-малко от 50 % от предложената цена, а останалата част-в срок до 15 дни от датата на подписване на договора за приватизационна продажба чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача;

1.3. декларирана готовност да не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние на района на обекта;

1.4. правото на собственост върху обекта-предмет на конкурса, преминава върху купувача след окончателното заплащане на предложената цена;

1.5. внесен депозит за участие в конкурса 1680 лв., преведени по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София, или в равностойността им в щатски долари, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по банкова сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София; в документа да се посочат банковата сметка и кодът за възстановяване на депозита;

1.6. закупена конкурсна документация;

1.7. декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол по декларациите.

2. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието за предложената цена.

3. Утвърждавам конкурсната документация за продажбата на обект-магазин за плод и зеленчук № 47 в Перник, кв. “Изток”, обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник.

4. Конкурсна документация се закупува в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 15-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 100 лв.

5. Осигурява се достъп за оглед на обекта на всички кандидати, закупили конкурсна документация, в рамките на работното време на обекта на адрес-Перник, ул. Варна, в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

6. Предложения за участие в конкурса с посочените документи се подават в писмен вид в запечатан плик всеки работен ден в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

40790

 

ЗАПОВЕД № РДТ-21-635 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите и Заповед № РД-21-356 от 22.ХI.1994 г. на министъра на търговията за приватизация на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, нареждам:

1. Да се извърши продажба чрез конкурс на обект магазин за плод и зеленчук № 35 в Перник, ул. Варна, обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, при следните условия:

1.1. предложената цена да не е по-ниска от началната продажна цена 2500 лв.;

1.2. предложената цена да се заплати изцяло в брой чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача, в следните срокове: в деня на подписване на договора за приватизационна продажба-не по-малко от 50 на сто от предложената цена, останалата част-в 10-дневен срок от датата на подписване на договора за приватизационна продажба;

1.3. декларирана готовност да не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обекта;

1.4. правото на собственост върху обекта-предмет на конкурса, преминава върху купувача след окончателното заплащане на предложената цена;

1.5. внесен депозит за участие в конкурса 250 лв., преведени по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ-София, или в равностойността им в щатски долари, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по банкова сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ-София; в документа да се посочат банковата сметка и кодът за възстановяване на депозита;

1.6. закупена конкурсна документация;

1.7. декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол по декларациите.

2. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието за предложената цена.

3. Утвърждавам конкурсната документация за продажбата на обект магазин за плод и зеленчук № 35 в Перник, ул. Варна, обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник.

4. Конкурсна документация се закупува в Министерството на икономиката, София, ул. Кн. Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 100 лв.

5. Осигурява се достъп за оглед на обекта на всички кандидати, закупили конкурсна документация, в рамките на работното време на обекта на адрес-Перник, ул. Варна, в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

6. Предложения за участие в конкурса с посочените документи се подават в писмен вид в запечатан плик всеки работен ден в Министерството на икономиката, София, ул. Кн. Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

40791

 

ЗАПОВЕД № РДТ-21-636 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите и Заповед № РД-21-356 от 22.ХI.1994 г. на министъра на търговията за приватизация на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, нареждам:

1. Да се извърши продажба чрез конкурс на обект-магазин за плод и зеленчук № 32 в Перник, ул. Пловдив-обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, при следните условия:

1.1. предложената цена да не е по-ниска от началната продажна цена 14 700 лв.;

1.2. предложената цена да се заплати изцяло в брой чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача, в следните срокове: в деня на подписване на договора за приватизационната продажба-не по-малко от 50 % от предложената цена, а останалата част-в срок до 10 дни от датата на подписване на договора за приватизационна продажба;

1.3. декларирана готовност да не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обекта;

1.4. правото на собственост върху обекта-предмет на конкурса, преминава върху купувача след окончателното заплащане на предложената цена;

1.5. внесен депозит за участие в конкурса 1470 лв., преведени по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София, или в равностойността им в щатски долари, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по банкова сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София; в документа да се посочат банковата сметка и кодът за възстановяване на депозита;

1.6. закупена конкурсна документация;

1.7. декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол по декларациите.

2. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието за предложената цена.

3. Утвърждавам конкурсната документация за продажбата на обект-магазин за плод и зеленчук № 32 в Перник, ул. Пловдив, обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник.

4. Конкурсна документация се закупува в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 15-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 100 лв.

5. Осигурява се достъп за оглед на обекта на всички кандидати, закупили конкурсна документация, в рамките на работното време на обекта на адрес-Перник, ул. Пловдив, в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

6. Предложения за участие в конкурса с посочените документи се подават в писмен вид в запечатан плик всеки работен ден в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

40792

 

ЗАПОВЕД № РДТ-21-637 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите и Заповед № РД-21-356 от 22.ХI.1994 г. на министъра на търговията за приватизация на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, нареждам:

1. Да се извърши продажба чрез конкурс на обект магазин за плод и зеленчук № 25 в Перник, ул. Брезник 54, обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, при следните условия:

1.1. предложената цена да не е по-ниска от началната продажна цена 12 209 лв.;

1.2. предложената цена да се заплати изцяло в брой чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача, в следните срокове: в деня на сключване на договора за приватизационна продажба-не по-малко от 50 на сто от предложената цена, останалата част-в 15-дневен срок от датата на подписване на договора за приватизационна продажба;

1.3. декларирана готовност да не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обекта;

1.4. правото на собственост върху обекта-предмет на конкурса, преминава върху купувача след окончателното заплащане на предложената цена;

1.5. внесен депозит за участие в конкурса 1220 лв., преведени по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ-София, или в равностойността им в щатски долари, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по банкова сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ-София; в документа да се посочат банковата сметка и кодът за възстановяване на депозита;

1.6. закупена конкурсна документация;

1.7. декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол по декларациите.

2. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието за предложената цена.

3. Утвърждавам конкурсната документация за продажбата на обект магазин за плод и зеленчук № 25 в Перник, ул. Брезник 54, обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник.

4. Конкурсна документация се закупува в Министерството на икономиката, София, ул. Кн. Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 100 лв.

5. Осигурява се достъп за оглед на обекта на всички кандидати, закупили конкурсна документация, в рамките на работното време на обекта на адрес-Перник, ул. Брезник 54, в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

6. Предложения за участие в конкурса с посочените документи се подават в писмен вид в запечатан плик всеки работен ден в Министерството на икономиката, София, ул. Кн. Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

40793

 

ЗАПОВЕД № РДТ-21-638 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите и Заповед № РД-21-356 от 22.ХI.1994 г. на министъра на търговията за приватизация на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, нареждам:

1. Да се извърши продажба чрез конкурс на обект-магазин за плод и зеленчук № 68 в Перник, кв. “Даскалово”-обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, при следните условия:

1.1. предложената цена да не е по-ниска от началната продажна цена 25 218 лв.;

1.2. предложената цена да се заплати изцяло в брой чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача, в следните срокове: в деня на подписване на договора за приватизационната продажба-не по-малко от 50 % от предложената цена, а останалата част-в срок до 20 дни от датата на подписване на договора за приватизационна продажба;

1.3. декларирана готовност да не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обекта;

1.4. правото на собственост върху обекта-предмет на конкурса, преминава върху купувача след окончателното заплащане на предложената цена;

1.5. внесен депозит за участие в конкурса 2521 лв., преведени по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София, или в равностойността им в щатски долари, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по банкова сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София; в документа да се посочат банковата сметка и кодът за възстановяване на депозита;

1.6. закупена конкурсна документация;

1.7. декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол по декларациите.

2. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието за предложената цена.

3. Утвърждавам конкурсната документация за продажбата на обект-магазин за плод и зеленчук № 68 в Перник, кв. “Даскалово”, обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник.

4. Конкурсна документация се закупува в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 15-дневен срок от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 100 лв.

5. Осигурява се достъп за оглед на обекта на всички кандидати, закупили конкурсна документация, в рамките на работното време на обекта на адрес-Перник, кв. “Даскалово”, в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

6. Предложения за участие в конкурса с посочените документи се подават в писмен вид в запечатан плик всеки работен ден в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

40794

ЗАПОВЕД № РДТ-21-642 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, 23, чл. 25, ал. 2, т. 2 и ал. 3 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, Заповед № РД-21-396 от 21.VII.1997 г. на министъра на търговията и туризма за откриване на процедура за приватизация на “Техкомсервиз”-ЕООД, Русе, и във връзка с представен доклад от комисия, определена със Заповед № РДТ-21-640 от 7.VII.2000 г. нареждам:

1. Да се пристъпи към продажбата на 1128 дяла, представляващи 80 на сто от капитала на “Техкомсервиз”-ЕООД, Русе, чрез публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1. предложената цена да не е по-ниска от началната продажна цена 150 000 лв.;

1.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

1.2.1. не по-малко от 50 на сто от покупната цена-чрез банкова сметка, посочена от продавача;

1.2.2. останалите 50 на сто от покупната цена-с всички законови платежни средства, признати за редовно платежно средство в приватизационния процес, в срок 10 дни;

1.3. да не се допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на дружеството;

1.4. поемане на задължение, че дружеството, чиито дялове са предмет на продажба, редовно ще изплаща и обслужва всичките си задължения;

1.5. неусвоените от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП дялове да се закупят от купувача на 80 на сто от дяловете на дружеството при цена на един дял, равна на цената, предложена за закупуване на един дял от 80 на сто от дяловете;

1.6. внесен депозит за участие в конкурса 15 000 лв. по сметка на Министерството на икономиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

1.7. закупена конкурсна документация;

1.8. декларация за неразгласяване на информация, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния проспект за обекта по т. 1;

1.9. декларация по § 9 ЗППДОбП;

1.10. декларация по § 5 ЗППДОбП.

2. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието по т. 1.1.

3. Осигурява се оглед на дружеството на всички, закупили конкурсна документация, от 10 до 16 ч. в 30-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” на адрес-Русе, ул. Радецки 1, “Техкомсервиз”-ЕООД.

4. Конкурсната документация се закупува в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 59, тел. 369, в срок 20 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Цената на конкурсната документация е 300 лв.

5. Писмените оферти с приложените декларации се подават в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 59, вътр. тел. 369, в срок 30 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

40795

 

ЗАПОВЕД № РДТ-21-645 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 3 и чл. 33 във връзка с чл. 30 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за конкурсите и Заповед № РДТ-21-378 от 18.IV.2000 г. нареждам:

1. Да се проведе конкурс за продажба на обект-Телевизионна сервизна база-дял първи-Велико Търново, ул. Марино поле 34, обособена част от “Телевизионни и радиосервизи”-ЕАД, София.

2. Утвърждавам конкурсната документация за продажба на обекта по т. 1.

3. Продажбата на обекта по т. 1 да се извърши при следните условия:

3.1. предложената от купувача цена да не бъде по-ниска от 36 934 щ.д.;

3.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

-50 на сто от покупната цена-в деня на сключване на договора за продажба по банкова сметка, посочена от продавача;

-50 на сто от покупната цена-чрез превод по банкова сметка, посочена от продавача, или чрез всички средства, които се признават за редовно платежно средство при приватизационни сделки към деня на плащането, в срок 10 дни от датата на сключване на договора;

3.3. цената се заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането;

3.4. собствеността върху обекта-предмет на конкурса, да се прехвърли след изплащане на цялата цена;

3.5. не се допуска продажба на обекта за срок 3 години от датата на прехвърляне на собствеността;

3.6. представяне на декларации по § 9 ЗППДОбП;

3.7. представяне на декларации по § 5, буква “г” ЗППДОбП;

3.8. представяне на декларация по чл. 8 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на информация при продажбите по ЗППДОбП;

3.9. внесен депозит за участие в конкурса в размер 3600 щ.д. по сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ, София, или левовата им равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за деня на плащането, по сметка на Министерството на икономиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София.

4. При преценка на офертите на кандидатите за приоритетно да се счита условието по т. 2.1.

5. Осигурява се оглед на обекта на всички закупили конкурсна документация от 10 до 16 ч. в 30-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” на адрес-Велико Търново, ул. Марино поле 34, Телевизионна сервизна база-дял първи.

6. Оферти за участие в конкурса се подават в запечатан плик всеки работен ден от 10 до 17 ч. в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 140, тел. 369 или 392, в срок 30 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

7. Конкурсната документация се закупува в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 140, тел. 392 или 369, всеки работен ден от 10 до 17 ч. в срок 20 дни от обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на конкурсната документация е 50 лв.

Министър: П. Жотев

40796

 

ЗАПОВЕД № РД-21-160 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 23 и чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата, Заповед № РД-21-746 от 1999 г. на министъра на промишлеността (ДВ, бр. 103 от 1999 г.) и Заповед № РД-21-43 от 2000 г. (ДВ, бр. 18 от 2000 г.) нареждам:

1. Отменям Заповед № РД-21-43 от 2000 г. (ДВ, бр. 18 от 2000 г.).

2. Да се извърши продажба чрез конкурс на 80 на сто от дяловете в регистрирания капитал на “Информационно изчислителен център”-ЕООД, Пловдив.

3. Утвърждавам конкурсната документация и проекта на типовия договор за продажба като неразделна част от нея и определям следните конкурсни условия:

3.1. приоритетни условия:

а) размер на предложената цена не по-ниска от началната цена, посочена в конкурсната документация;

б) начин и срокове на плащане-не по-малко от 30 на сто от предложената цена по сметка на Министерството на икономиката до 3 работни дни след сключването на договора за продажба и предложение за начин на плащане на останалата част от цената в срок не по-дълъг от 30 календарни дни след сключването на договора за продажба, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП и чл. 24 ЗМСП по отношение на сроковете за плащане;

в) представяне на бизнеспрограма за развитие на дружеството, включваща размера и предназначението на необходимите инвестиции по години за срок минимум 3 години от датата на придобиване на продаваните дялове;

г) представяне на план за поемане изплащането и обслужването на задълженията на дружеството чрез пряко удовлетворяване на кредиторите и/или сключване на споразумения за разсрочване и поетапното им погасяване;

д) закупените по реда на този конкурс дялове не могат да бъдат прехвърляни в срока на предложената бизнеспрограма от кандидата;

3.2. общи условия:

а) собствеността на дяловете се прехвърля след заплащане на сто на сто от продажната цена, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП и чл. 24 ЗМСП;

б) представяне на програма за трудовата заетост с оптимизиране на съществуващия средносписъчен брой на работещите в дружеството за срок не по-малък от 3 години;

в) представяне на изискуемите съгласно конкурсната документация документи от участниците в конкурса.

4. Нарушаването или неотговарянето на някое от конкурсните условия по т. 3 и 6 е основание за декласиране на участник в конкурса. Критерий за оценка на предложенията за участие в конкурса е размерът на предложената цена.

5. Конкурсната документация се закупува в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, ет. 4, всеки работен ден до 17 ч. в срок до 20 календарни дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” на цена 340 лв., която се заплаща предварително в касата на министерството до 16 ч.

6. За участие в конкурса се допускат кандидати, внесли депозит 2880 щ.д., съответно тяхната равностойност в левове или евро по централния и кръстосания курс на БНБ в деня на извършване на превода, по банковите сметки на Министерството на икономиката в БНБ-Централно управление, София, с банков код 66196611, във: левове № 5000102634; щатски долари-№ 5100102638; евро-№ 5400102639, към датата на представяне на предложението за участие в конкурса.

7. Предложенията за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерството на икономиката, ул. Славянска 8, всеки работен ден до 16 ч. в срок до 30 календарни дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Предложенията за участие в конкурса се представят в запечатан плик с придружително писмо и копие от документа за внесен депозит и съдържат информацията съгласно чл. 6 от Наредбата за конкурсите и условията и указанията на Министерството на икономиката, посочени в конкурсната документация.

8. Огледът на предприятието може да се извърши всеки работен ден от 9 до 15 ч. в срока за подаване на предложенията за участие в конкурса, посочен в т. 7, след закупуване на конкурсната документация въз основа на представеното с нея удостоверение за право за извършване на оглед.

9. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба при облекчени условия на общ дял в размер до 20 на сто от регистрирания капитал на дружеството. Заявленията за придобиване на общия дял при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Министър: П. Жотев

40538

 

ЗАПОВЕД № РДТ-21-649 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г., чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, чл. 1, 3 и 11 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата и Заповед № РД-21-232 от 8.V.1997 г. на министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество за приватизация на “Белла”-ЕООД, Бяла, област Варна, нареждам:

1. Да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на 21 509 дяла, представляващи 70 % от капитала на “Белла”-ЕООД, Бяла, област Варна, при следните условия:

1.1. предложената цена за закупуване на 70 % от капитала на дружеството да не е по-ниска от началната офертна цена в размер 282 800 лв.;

1.2. заплащането на цената да се извърши, както следва:

1.2.1. не по-малко от 50 % от предложената цена-в деня на сключване на договора за приватизационна продажба в брой по банкова сметка, посочена от продавача;

1.2.2. останалата част от предложената цена-в срок до 30 календарни дни от датата на сключване на договора за приватизационна продажба чрез всички средства, които се признават за редовно платежно средство при приватизацията, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП по отношение на сроковете на плащане;

1.3. правото на собственост върху дяловете-предмет на конкурса, преминава върху купувача след пълното изплащане на цената, в случай че купувачът не е юридическо лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП;

1.4. поемане на задължение, че дружеството, чиито дялове са предмет на продажба, редовно ще изплаща и обслужва всичките си задължения;

1.5. да не допуска развитието на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обектите на дружеството;

1.6. неусвоените от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП дялове да се закупят от купувача на 70 % от дяловете на дружеството при цена на един дял, равна на цената, предложена за закупуване на един дял от 70 % от дяловете;

1.7. в случай на неудовлетворяване на реституционните претенции купувачът на 70 % от дяловете да закупи и съответните заделени дялове при цена на един дял, равна на цената, предложена за закупуване на един дял от 70 % от дяловете;

1.8. внесен депозит за участие в конкурса 28 000 лв. по банкова сметка на Министерството на икономиката № 5000102634, банков код 66196611, БНБ, София;

1.9. закупена конкурсна документация;

1.10. декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП, и за реда и органите за контрол по декларациите;

1.11. представяне на декларация по § 5, буква “г” ЗППДОбП.

2. При преценка на офертите за приоритетно да се счита условието за предложената цена.

3. Осигурява се достъп за оглед на обектите на дружеството на всички кандидати, закупили конкурсна документация, в рамките на работното време на дружеството на адрес-Бяла, ул. Ив. Калчев 2, в 30-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

4. Конкурсна документация се закупува в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, от 10 до 17 ч. в 20-дневен срок от обнародването на тази заповед в “Държавен вестник”. Таксата за закупуване на конкурсна документация е 300 лв.

5. Предложения за участие в конкурса се подават в писмен вид в запечатан плик всеки работен ден от 10 до 17 ч. в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, стая 144, тел. 475, в 30-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

40539

 

ЗАПОВЕД № РДТ-21-654 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и Заповед № РД-21-252 от 28.VI.1994 г. на министъра на търговията за приватизация на “Атур”-ЕООД, Смолян, нареждам:

1. Да се извърши продажба на жилище в кв. Устово, Смолян (недвижим имот в кв. 99, Трандевица-Б-2, вх. В, ет. 1, ап. 51)-обособена част от имуществото на “Атур”-ЕООД, Смолян, чрез конкурс при следните условия:

а) първоначална офертна цена 2927 щ.д. по централния курс на БНБ към датата на плащането;

б) заплащането на оферираната цена да се извърши, както следва:

-в деня на сключване на договора за продажба-50 % от покупната цена по банковата сметка, посочено от продавача;

-в 15-дневен срок от датата на сключване на договора за продажба-50 % от покупната цена чрез превод по банкова сметка, посочено от продавача, или чрез всички признати за редовни платежни средства в приватизационния процес към датата на плащането;

в) прехвърляне на собствеността върху обекта на продажба след пълното изплащане на цената;

г) забрана за извършване на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обекта.

2. Оферти с приложени документи за участие в конкурса се подават в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, ет. 2, стая 145, тел. 268 или 369, всеки работен ден от 14 до 17 ч.

3. Да се допуснат до участие в конкурса кандидатите, които са представили в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” следните документи:

а) заявление за участие;

б) данни за самоличността за физическите лица (или документ за съдебна регистрация, заверен с пресен печат от съда, за юридическите лица);

в) документ за внесен депозит за участие в преговорите 200 щ.д., преведени по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ-клон София;

г) декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за обекта по т. 1;

д) квитанция за внесена в касата на Министерството на икономиката такса за закупуване на конкурсна документация за обекта;

е) писмена оферта, която съдържа предложение за цената, условията на плащане, вида и размера на инвестициите;

ж) декларация за оглед на обекта по т. 1;

з) декларация по § 9 ЗППДОбП;

и) декларирана готовност да се изпълни изискването, поставено с т. 1, буква “г”;

к) декларация по § 5г ЗППДОбП.

4. Утвърждавам конкурсната документация за обекта по т. 1 и определям цената є в размер 50 лв.

5. Конкурсната документация се получава в стая 145, ет. 2, тел. 268 или 369 на Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, всеки работен ден от 14 до 17 ч. срещу представена квитанция за внесена в касата на министерството такса за закупуването є в 10-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

6. На всички закупули конкурсна документация се осигурява възможност за оглед на обекта в рамките на работното му време на адрес-кв. Устово, Смолян (недвижим имот в кв. 99 Трандевица-Б-2, вх. В, ет. 1, ап. 51), в 10-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

40540

 

ЗАПОВЕД № РДТ-21-656 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и Заповед № РД-21-718 от 7.ХII.1997 г. на министъра на търговията и туризма за приемане на Правила за организиране и водене на преговори с потенциални купувачи при продажбата на предприятия или обособени техни части и Заповед № РД-21-252 от 28.VI.1994 г. за приватизация на “Атур”-ЕООД, Смолян, нареждам:

1. Да се извърши продажба на автосервиз в с. Средногорци (недвижим имот пл. 357)-обособена част от имуществото на “Атур”-ЕООД, Смолян, чрез конкурс при следните условия:

а) първоначална офертна цена 30 971 щ.д. по централния курс на БНБ към датата на плащането;

б) заплащането на оферираната цена да се извърши, както следва:

-в деня на сключване на договора за продажба-50 % от покупната цена по банковата сметка, посочена от продавача;

-в 15-дневен срок от датата на сключване на договора за продажба-50 % от покупната цена чрез превод по банкова сметка, посочено от продавача, или чрез всички признати за редовни платежни средства в приватизационния процес към датата на плащането;

в) прехвърляне на собствеността върху обекта на продажба след пълното изплащане на цената;

г) забрана за извършване на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обекта.

2. Оферти с приложени документи за участие в конкурса се подават в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, ет. 2, стая 145, тел. 268 или 369, всеки работен ден от 14 до 17 ч.

3. Да се допуснат до участие в конкурса кандидатите, които са представили в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” следните документи:

а) заявление за участие;

б) данни за самоличността за физическите лица (или документ за съдебна регистрация, заверен с пресен печат от съда, за юридическите лица);

в) документ за внесен депозит за участие в преговорите 3000 щ.д., преведени по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ-клон София;

г) декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за обекта по т. 1;

д) квитанция за внесена в касата на Министерството на икономиката такса за закупуване на конкурсна документация за обекта;

е) писмена оферта, която съдържа предложение за цената, условията на плащане, вида и размера на инвестициите;

ж) декларация за оглед на обекта по т. 1;

з) декларация по § 9 ЗППДОбП;

и) декларирана готовност да се изпълни изискването, поставено с т. 1, буква “г”;

к) декларация по § 5г ЗППДОбП.

4. Утвърждавам конкурсната документация за обекта по т. 1 и определям цената є в размер 50 лв.

5. Конкурсната документация се получава в стая 145, ет. 2, тел. 268 или 369 на Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, всеки работен ден от 14 до 17 ч. срещу представена квитанция за внесена в касата на министерството такса за закупуването є в 10-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

6. На всички закупили конкурсна документация се осигурява възможност за оглед на обекта в рамките на работното му време на адрес-с. Средногорци, община Мадан, в 10-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

40541

 

ЗАПОВЕД № РДТ-21-658 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 33 във връзка с чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 от ПМС № 155 от 1992 г. и Заповед № РД-21-252 от 28.VI.1994 г. на министъра на търговията за приватизация на “Атур”-ЕООД, Смолян, нареждам:

1. Да се извърши продажба на магазин за авточасти в Златоград (недвижим имот в кв. 84, парцел I)-обособена част от имуществото на “Атур”-ЕООД, Смолян, чрез конкурс при следните условия:

а) първоначална офертна цена 14 985 щ.д. по централния курс на БНБ към датата на плащането;

б) заплащането на оферираната цена да се извърши, както следва:

-в деня на сключване на договора за продажба-50 % от покупната цена по банковата сметка, посочена от продавача;

-в 15-дневен срок от датата на сключване на договора за продажба-50 % от покупната цена чрез превод по банкова сметка, посочено от продавача, или чрез всички признати за редовни платежни средства в приватизационния процес към датата на плащането;

в) прехвърляне на собствеността върху обекта на продажба след пълното изплащане на цената;

г) забрана за извършване на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние в района на обекта.

2. Оферти с приложени документи за участие в конкурса се подават в Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, ет. 2, стая 145, тел. 268 или 369, всеки работен ден от 14 до 17 ч.

3. Да се допуснат до участие в конкурса кандидатите, които са представили в 15-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” следните документи:

а) заявление за участие;

б) данни за самоличността за физическите лица (или документ за съдебна регистрация, заверен с пресен печат от съда, за юридическите лица);

в) документ за внесен депозит за участие в преговорите 1000 щ.д., преведени по банковата сметка на Министерството на икономиката № 5100102638, банков код 66196611, БНБ-клон София;

г) декларация за неразгласяване на информацията, имаща характер на търговска или служебна тайна, станала известна при и по повод достъпа до информационния меморандум за обекта по т. 1;

д) квитанция за внесена в касата на Министерството на икономиката такса за закупуване на конкурсна документация за обекта;

е) писмена оферта, която съдържа предложение за цената, условията на плащане, вида и размера на инвестициите;

ж) декларация за оглед на обекта по т. 1;

з) декларация по § 9 ЗППДОбП;

и) декларирана готовност да се изпълни изискването, поставено с т. 1, буква “г”;

к) декларация по § 5г ЗППДОбП.

4. Утвърждавам конкурсната документация за обекта по т. 1 и определям цената є в размер 50 лв.

5. Конкурсната документация се получава в стая 145, ет. 2, тел. 268 или 369 на Министерството на икономиката, София, ул. Княз Ал. Батенберг 12, всеки работен ден от 14 до 17 ч. срещу представена квитанция за внесена в касата на министерството такса за закупуването є в 10-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

6. На всички закупили конкурсна документация се осигурява възможност за оглед на обекта в рамките на работното му време на адрес-Златоград (недвижим имот в кв. 84, парцел I), в 10-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: П. Жотев

40542

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-137 от 28 юни 2000 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗНП и чл. 21, ал. 1, т. 1 ППЗНП за установени нарушения, отразени в констативен протокол към № 09214 от 29.V.2000 г., закривам считано от учебната 2000/2001 г. частно основно училище с целодневна организация на обучение “Икар”-София, ул. Беловодски път 24 (дирекция и I учебна база); ул. 777 № 12 (II учебна база), на КД “Икар”, представлявано от X.X.X. и X.X.X., открито със Заповед № РД-14-77 от 5.VII.1996 г. Условията и редът за пренасочване на учениците от закритото училище да се определят със заповед на началника на ИО на МОН-София. В едномесечен срок от обнародване на настоящата заповед X.X. и X.X. да предадат с протокол на началника на ИО на МОН-София, училищната документация. Поради необходимостта да се гарантира правото на образование и да се осигури продължаване на обучението на учениците от частно основно училище с целодневна организация на обучение “Икар” в училища, спазващи държавните образователни изисквания, допускам предварително изпълнение на заповедта по чл. 16 от Закона за административното производство.

Министър: Д. Димитров

39666

ЗАПОВЕД № РД-14-138 от 28 юни 2000 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 1 ЗНП и чл. 21, ал. 1, т. 1 ППЗНП за установени нарушения, отразени в констативен протокол към № 09214 от 29.V.2000 г., закривам считано от учебната 2000/2001 г. частна гимназия “Икар”-София, кв. Бояна, ул. Кумата 52, на КД “Икар”, представлявано от X.X. и X.X., открита със Заповед № РД-14-33 от 20.V.1997 г. Условията и редът за пренасочване на учениците от закритото училище да се определят със заповед на началника на ИО на МОН-София. В едномесечен срок от обнародване на настоящата заповед X.X. и X.X. да предадат с протокол на началника на ИО на МОН-София, училищната документация. Поради необходимостта да се гарантира правото на образование и да се осигури продължаване на обучението на учениците от частна гимназия “Икар” в училища, спазващи държавните образователни изисквания, допускам предварително изпълнение на заповедта по чл. 16 от Закона за административното производство.

Министър: Д. Димитров

39667

 

ЗАПОВЕД № РД-09-139 от 3 юли 2000 г.

На основание чл. 26, ал. 1 ЗАП и чл. 12, ал. 1 ППЗНП изменям Заповед № РД-14-76 от 1999 г. (ДВ, бр. 72 от 1999 г.), както следва:

за Дом за деца и юноши-с. Бързица, община Провадия, област Варна, заповедта влиза в сила от 1.VII.2001 г.

Министър: Д. Димитров

39668

 

ЗАПОВЕД № РД-14-141 от 6 юли 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложение на Столичния общински съвет и мотивирано становище от ИО на МОН-София, закривам Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение със седалище София, район “Средец”. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Движимото и недвижимото имущество на закритото звено се разпределят със заповед на кмета на Столичната община според нуждите на общинските училища. Задължителната документация на закритото звено да се съхранява на място, определено със заповед на началника на ИО на МОН-София.

Министър: Д. Димитров

39669

 

ЗАПОВЕД № РД-14-142 от 6 юли 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложение на Столичния общински съвет и мотивирано становище от ИО на МОН-София, закривам Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение със седалище София, район “Люлин”. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Движимото и недвижимото имущество на закритото звено се разпределят със заповед на кмета на Столичната община според нуждите на общинските училища. Задължителната документация на закритото звено да се съхранява на място, определено със заповед на началника на ИО на МОН-София.

Министър: Д. Димитров

39670

ЗАПОВЕД № РД-14-143 от 6 юли 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложение на Столичния общински съвет и мотивирано становище от ИО на МОН-София, закривам Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение със седалище София, район “Подуене”. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Движимото и недвижимото имущество на закритото звено се разпределят със заповед на кмета на Столичната община според нуждите на общинските училища. Задължителната документация на закритото звено да се съхранява на място, определено със заповед на началника на ИО на МОН-София.

Министър: Д. Димитров

39671

 

ЗАПОВЕД № РД-14-144 от 6 юли 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложение на Столичния общински съвет и мотивирано становище от ИО на МОН-София, закривам Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение със седалище София, район “Кремиковци”. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Движимото и недвижимото имущество на закритото звено се разпределят със заповед на кмета на Столичната община според нуждите на общинските училища. Задължителната документация на закритото звено да се съхранява на място, определено със заповед на началника на ИО на МОН-София.

Министър: Д. Димитров

39672

 

ЗАПОВЕД № РД-14-145 от 6 юли 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложение на Столичния общински съвет и мотивирано становище от ИО на МОН-София, закривам Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение със седалище София, район “Искър”. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Движимото и недвижимото имущество на закритото звено се разпределят със заповед на кмета на Столичната община според нуждите на общинските училища. Задължителната документация на закритото звено да се съхранява на място, определено със заповед на началника на ИО на МОН-София.

Министър: Д. Димитров

39673

 

ЗАПОВЕД № РД-14-146 от 6 юли 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложение на Столичния общински съвет и мотивирано становище от ИО на МОН-София, закривам Mеждуучилищен център за трудово-политехническо обучение със седалище София, район “Младост”. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Движимото и недвижимото имущество на закритото звено се разпределят със заповед на кмета на Столичната община според нуждите на общинските училища. Задължителната документация на закритото звено да се съхранява на място, определено със заповед на началника на ИО на МОН-София.

Министър: Д. Димитров

39674

ЗАПОВЕД № РД-14-147 от 6 юли 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложение на Столичния общински съвет и мотивирано становище от ИО на МОН-София, закривам Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение със седалище София, район “Изгрев”. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Движимото и недвижимото имущество на закритото звено се разпределят със заповед на кмета на Столичната община според нуждите на общинските училища. Задължителната документация на закритото звено да се съхранява на място, определено със заповед на началника на ИО на МОН-София.

Министър: Д. Димитров

39675

 

ЗАПОВЕД № РД-14-148 от 6 юли 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложение на Столичния общински съвет и мотивирано становище от ИО на МОН-София, закривам Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение със седалище София, район “Красно село”. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Движимото и недвижимото имущество на закритото звено се разпределят със заповед на кмета на Столичната община според нуждите на общинските училища. Задължителната документация на закритото звено да се съхранява на място, определено със заповед на началника на ИО на МОН-София.

Министър: Д. Димитров

39676

 

ЗАПОВЕД № РД-14-149 от 6 юли 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложение на Столичния общински съвет и мотивирано становище от ИО на МОН-София, закривам Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение със седалище София, район “Надежда”. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Движимото и недвижимото имущество на закритото звено се разпределят със заповед на кмета на Столичната община според нуждите на общинските училища. Задължителната документация на закритото звено да се съхранява на място, определено със заповед на началника на ИО на МОН-София.

Министър: Д. Димитров

39677

 

ЗАПОВЕД № РД-14-150 от 6 юли 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложение на Общинския съвет-гр. Роман, и мотивирано становище от ИО на МОН-Враца, закривам Общински детски комплекс-гр. Роман, област Враца. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Движимото и недвижимото имущество на закритото звено се разпределят със заповед на кмета на Община-Роман. Задължителната документация на закритото звено да се съхранява на място, определено със заповед на началника на ИО на МОН-Враца.

Министър: Д. Димитров

39678

ЗАПОВЕД № РД-14-151 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 11 ЗНП и чл. 20, т. 1 ППЗНП изменям и допълвам Заповед № РД-14-21 от 8.VI.1993 г. (ДВ, бр. 52 от 1993 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-14-97 от 13.VIII.1996 г. (ДВ, бр. 77 от 1996 г.), изменена със Заповед № РД-14-06 от 12.VI.1997 г., изменена със Заповед № РД-14-07 от 3.II.1999 г., както следва:

1. Думите “Частна гимназия с профилирано обучение” се заменят с “Частна езикова гимназия”.

2. След думите “по профилите право и мениджмънт след завършен седми или осми клас и със срок на обучение 5 или 4 години” се добавя “и по профил чуждоезиков с прием на ученици след завършен седми клас и срок на обучение 5 г.”.

3. След думите “Гимназията придобива право да издава държавни документи за завършен клас” се поставя запетая и се добавя “свидетелство за завършено основно образование”.

Министър: Д. Димитров

41081

 

ЗАПОВЕД № РД-14-152 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 11 ЗНП и чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП разрешавам на ЕТ “Сани-X.X.”, представляван от X.X.X., да открие Частна целодневна детска градина “Антоан дьо Сент Екзюпери”.

Детската градина ще работи по “Програма за възпитание на децата от 2 до 7 г.”, одобрена от Министерството на образованието и науката.

Адресът на детската градина е: София, ж.к. Младост 1, в сградата на ОДЗ № 26.

Министър: Д. Димитров

41082

 

ЗАПОВЕД № РД-14-153 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложение на Общинския съвет-Крумовград, и мотивирано становище от ИО на МОН-Кърджали, считано от 1.IХ.2000 г. закривам ОУ “X.X.”-с. Звънарка, община Крумовград, област Кърджали.

Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

Движимото и недвижимото имущество на закритото училище се разпределят със заповед от кмета на Община-Крумовград.

Училищната документация на закритото училище да се съхранява в училище, определено със заповед на началника на ИО на МОН-Кърджали.

Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което ще приеме учениците от закритото училище.

Министър: Д. Димитров

41083

 

ЗАПОВЕД № РД-14-154 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложения на общинските съвети и мотивирани становища от ИО на МОН считано от 1.IХ.2000 г. закривам следните училища:

1. ОУ “X.X.”-с. Рогач, община Крумов-град, област Кърджали;

2. ОУ “X.X.”-с. Ковил, община Крумовград, област Кърджали;

3. НУ “X.X.”-с. Вранско, община Крумовград, област Кърджали;

4. ОУ “Елин Пелин”-с. Чайка, община Момчил-град, област Кърджали;

5. НУ-с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали;

6. НУ “X.X.”-с. Мамарчево, община Болярово, област Ямбол.

Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

Движимото и недвижимото имущество на закритите училища се разпределят със заповед от кмета на съответната община.

Училищната документация на закритите училища да се съхранява в училища, определени със заповед на началника на съответния ИО на МОН.

Фондът от учебниците да се съхранява в училищата, които ще приемат учениците от закритите училища.

Министър: Д. Димитров

41084

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1298 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 13, ал. 2 от Правилата за водене на преговори с потенциални купувачи във връзка със Заповед № РД-02-14-1050 от 2000 г. за продажба на почивна база “Лилия”, Приморско, обособена част от “Метални конструкции-Холдинг”-ЕАД, София, чрез преговори с потенциални купувачи (ДВ, бр. 51 от 2000 г.) нареждам:

1. Удължавам срока за закупуване на документация за участие в преговорите с потенциални купувачи и за подаване на предложения (оферти) със 7 работни дни считано от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”.

2. Предоставянето на документацията за участие в преговорите и приемането на предложенията да се осъществяват от отдел “Раздържавяване и контролни дейности” при МРРБ, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, ет. 3, стая 302; за информация-тел. 94-05-372.

Министър: Евг. Чачев

40602

 

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1304 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 13, ал. 2 от Правилата за водене на преговори с потенциални купувачи във връзка със Заповед № РД-02-14-1051 от 2000 г. за продажбата на “Почивна база-столова и бунгала”, к.к. “Св. св. Константин и Елена”, м. Манастирски рид, обособена част от “Метални конструкции-Холдинг”-ЕАД, София, чрез преговори с потенциални купувачи (ДВ, бр. 51 от 2000 г.) нареждам:

1. Удължавам срока за закупуване на документация за участие в преговорите с потенциални купувачи и за подаване на предложения (оферти) със 7 работни дни, считано от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”.

2. Предоставянето на документацията за участие в преговорите и приемането на предложенията да се осъществяват от отдел “Раздържавяване и контролни дейности” при МРРБ, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, ет. 3, стая 302; за информация-тел. 94-05-372.

Министър: Евг. Чачев

40599

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1305 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 13, ал. 2 от Правилата за водене на преговори с потенциални купувачи във връзка със Заповед № РД-02-14-1052 от 2000 г. за продажбата на Експериментално ваканционно селище “Метални конструкции”, Приморско, обособена част от “Метални конструкции-Холдинг”-ЕАД, София, чрез преговори с потенциални купувачи (ДВ, бр. 51 от 2000 г.) нареждам:

1. Удължавам срока за закупуване на документация за участие в преговорите с потенциални купувачи и за подаване на предложения (оферти) със 7 работни дни, считано от датата на обнародване на тази заповед в “Държавен вестник”.

2. Предоставянето на документацията за участие в преговорите и приемането на предложенията да се осъществяват от отдел “Раздържавяване и контролни дейности” при МРРБ, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, ет. 3, стая 302; за информация-тел. 94-05-372.

Министър: Евг. Чачев

40600

 

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1306 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1 и чл. 23 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Главпроект”-ЕООД, София.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на дружеството, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

3. Обявявам за начална дата за продажба при облекчени условия на общ дял в размер 20 на сто от капитала на дружеството датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. Заявленията за участие за придобиването му да се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата на продажбата.

Министър: Евг. Чачев

40598

 

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1311 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, чл. 22, ал. 5 и чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата във връзка със Заповед № РД-02-14-1581 от 1999 г. (ДВ, бр. 81 от 1999 г.) нареждам:

1. Продажбата на пакет акции до 56 % от капитала на “Заводски строежи-ПС, Силистра”-дАД, Силистра, наричано по-нататък дружеството, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

2. Приоритетни условия на преговорите:

а) заплащане и обслужване на задълженията на дружеството;

б) офертна цена-цената се оферира в левове;

в) начин на плащане-чрез платежно нареждане за банков превод по сметка на МРРБ за не по-малко от 30 на сто от цената, като за останалата част от цената за платежно средство могат да се използват държавни дългосрочни облигации по външния и/или вътрешния дълг на Република България и/или други разрешени от закона платежни средства; в случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП съотношението на платежните средства е същото;

г) срок за заплащане-съгласно изискванията, съдържащи се в документацията за провеждане на преговорите;

д) запазване на основния предмет на дейност на дружеството за срок не по-малък от 3 години след окончателното изплащане на цената;

е) бизнеспрограма за развитие на дружеството за период не по-малък от 3 години, съдържаща програма за инвестиции и парични потоци; съдържащите се в програмата инвестиции се включват в договора за продажба като задължения на купувача;

ж) забрана за прехвърляне на закупените по реда на тези преговори акции за срок 3 години след придобиването им, а в случаите на чл. 25, ал. 3-до окончателното изплащане на цената, но не по-малък от 3 години.

3. Общи условия:

а) правото на собственост върху акциите се прехвърля в срок до 10 работни дни след окончателното изплащане на цената чрез джиросване на временно удостоверение;

б) не се допускат до участие в преговорите физически лица, юридически лица, членове на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен в случаите, когато са уредили задълженията си.

4. Когато спечелилият купувач е юридическо лице, което отговаря на условията по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП. Собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на МРРБ със сумата на първоначалната вноска. В случай че този участник бъде избран за купувач и реши да се ползва от реда на плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1-3 вкл., той е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи обезпечаване плащането на неизплатената част от цената.

5. Документацията за продажба чрез преговори с потенциални купувачи на пакет акции до 56 % от капитала на “Заводски строежи-ПС, Силистра”-дАД, Силистра, се закупува в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, ет. 3, стая 302, след обнародване на заповедта за продажба чрез преговори с потенциални купувачи в “Държавен вестник” до крайния срок за подаване на предложенията.

6. Предложенията на участниците се подават в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, ет. 3, стая 302, всеки работен ден в срок до 10 работни дни от датата на обнародване на заповедта за продажба чрез преговори с потенциални купувачи в “Държавен вестник”.

7. Депозитът за участие в преговорите е 5 % от началната цена и се внася по сметка на МРРБ до крайния срок за подаване на предложенията. Условията за внасяне и усвояване на депозита са посочени в документацията.

8. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден от 10 до 16 ч. до края на срока за приемане на оферти за участие в преговорите след закупуване на документацията за провеждане на преговори с потенциални купувачи.

9. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на 14 % от капитала на “Заводски строежи-ПС, Силистра”-дАД, Силистра, при облекчени условия на правоимащите лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП. Заявленията за придобиване на акции се подават в дружеството в срок до 3 месеца от началната дата.

Министър: Евг. Чачев

40601

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ

ЗАПОВЕД № 275 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП и Решение № 356 от 19.VI.2000 г. на Министерския съвет за приемане на Актуализиран план за действие и подготовка на въгледобивния подотрасъл за ускорена приватизация за периода 2000-2001 г. и за определяне на работна група за подпомагане изпълнението на актуализирания план за действие нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на следните дружества: мина “Лев”-ЕООД, с. Кръстец, област Габрово, мина “Витрен”-ЕАД, Кюстендил, и мина “Антра”-ЕАД, Своге.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружествата, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечение на вземания и сключване на договори за кредит освен с разрешение на ДАЕЕР.

Председател: Ив. Шиляшки

41085

 

ЗАПОВЕД № 276 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 22, чл. 25, ал. 1, т. 5, чл. 26, ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на 10 % остатъчен дял от държавното участие в “ЕМУ”-АД, Велико Търново, и 10,57 % остатъчен дял от държавното участие в “Електроизграждане”-АД, Шумен.

2. Продажбата на държавното участие в дружествата да се извърши чрез централизирани публични търгове в съответствие с Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции.

Председател: Ив. Шиляшки

41086

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1116 от 6 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с Решение № 740 от 1998 г. (ДВ, бр. 85 от 1998 г.) Агенцията за приватизация закрива процедурата за приватизация на “Инкомс-Електроакустика”-АД, Монтана, открита с Решение № 740 от 30.VI.1998 г.

Изпълнителен директор: З. Желязков

39680

 

РЕШЕНИЕ № 1589-П от 14 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 62 от 24.I.1994 г. Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на 19 476 акции от капитала на “Бургаско пиво”-АД, Бургас (наричано по-нататък “дружеството”), да се извърши чрез публично оповестен конкурс.

2. Приоритетни условия на конкурса:

а) цена, която не може да бъде по-ниска от 359 000 лв.; цената се оферира и заплаща в левове;

б) начин на плащане-не по-малко от 30 % от цената-по банков път чрез платежно нареждане по сметка на Агенцията за приватизация в деня на подписване на договора; останалата част от цената може да бъде заплатена чрез всички разрешени от закона платежни средства в срок 30 дни от датата на подписване на договора;

в) участниците в конкурса да бъдат стратегически инвеститори с опит в бранша.

3. Общи условия:

а) собствеността върху акциите се прехвърля след окончателното заплащане на цената в срок 7 дни от нормативно определения ред;

б) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП; непредставянето на такава декларация е основание за декласиране на предложението на съответния участник; за участник, който е чуждестранно лице, следва да се представи легализиран по съответния ред документ от данъчната служба, където е данъчно регистрирано, и превод на български език съгласно чл. 8, ал. 3 от наредбата най-късно до подписване на договора за продажба и е условие за сключването на този договор;

в) не се допускат до участие в конкурса физически лица, юридически лица, членове на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен в случаите, когато са уредили задълженията си.

4. Утвърждава конкурсна документация за продажба на 19 476 акции от капитала на “Бургаско пиво”-АД, Бургас.

5. Конкурсната документация се закупува в АП, София, ул. Аксаков 29, стая 711, в срок до 10 календарни дни от датата на обнародване в “Държавен вестник” на решението. Цената на конкурсната документация е 200 лв. и се заплаща в касата на АП преди закупуване на конкурсната документация.

6. Предложенията на участниците в конкурса се подават в стая 209 “Обща канцелария” на АП, София, ул. Аксаков 29, от 9 до 17 ч. и 30 мин. в срок до 10 календарни дни от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

7. Депозитът за участие е 18 000 лв. и се превежда по банковата сметка на АП, указана в конкурсната документация, до деня на подаване на предложението.

8. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса след закупуване на конкурсната документация и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация.

Изпълнителен директор: З. Желязков

41065

 

РЕШЕНИЕ № 1590-П от 14 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 30 от 16.VIII.1993 г. Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на 18 868 акции от капитала на “Каменица”-АД, Пловдив (наричано по-нататък “дружеството), да се извърши чрез публично оповестен конкус.

2. Приоритетни условия на конкурса:

а) цена, която не може да бъде по-ниска от 958 700 лв.; цената се оферира и заплаща в левове;

б) начин на плащане-не по-малко от 30 % от цената-по банков път чрез платежно нареждане по сметка на Агенцията за приватизация в деня на подписване на договора; останалата част от цената може да бъде заплатена чрез всички разрешени от закона платежни средства в срок 30 дни от датата на подписване на договора;

в) участниците в конкурса да бъдат стратегически инвеститори с опит в бранша;

3. Общи условия:

а) собствеността върху акциите се прехвърля след окончателното заплащане на цената в срок 7 дни по нормативно определения ред;

б) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП; непредставянето на такава декларация е основание за декласиране на предложението на съответния участник; за участник, който е чуждестранно лице, следва да се представи легализиран по съответния ред документ от данъчната служба, където е данъчно регистрирано, и превод на български език съгласно чл. 8, ал. 3 от наредбата най-късно до подписване на договора за продажба и е условие за сключването на този договор;

в) не се допускат до участие в конкурса физически лица, юридически лица, членове на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен в случаите, когато са уредили задълженията си.

4. Утвърждава конкурсна документация за продажба на 18 868 акции от капитала на “Каменица”-АД, Пловдив.

5. Конкурсната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 711, в срок до 10 календарни дни от обнародването в “Държавен вестник” на решението. Цената на конкурсната документация е 200 лв. и се заплаща в касата на Агенцията за приватизация преди закупуване на конкурсната документация.

6. Предложенията на участниците в конкурса се подават в стая 209 “Обща канцелария” на Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, от 9 до 17 ч. и 30 мин. в срок до 10 календарни дни от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

7. Депозитът за участие е 48 000 лв. и се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация, указана в конкурсната документация, до деня на подаване на предложението.

8. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса след закупуване на конкурсната документация и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация.

Изпълнителен директор: З. Желязков

41066

 

РЕШЕНИЕ № 1591-П от 14 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 293 от 24.Х.1995 г. Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на 2512 акции от капитала на “Плевенско пиво”-АД, Плевен (наричано по-нататък “дружеството”), да се извърши чрез публично оповестен конкурс.

2. Приоритетни условия на конкурса:

а) цена, която не може да бъде по-ниска от 16 900 лв.; цената се оферира и заплаща в левове;

б) начин на плащане-не по-малко от 30 % от цената-по банков път чрез платежно нареждане по сметка на Агенцията за приватизация в деня на подписване на договора; останалата част от цената може да бъде заплатена чрез всички разрешени от закона платежни средства в срок 30 дни от датата на подписване на договора;

в) участниците в конкурса да бъдат стратегически инвеститори с опит в бранша.

3. Общи условия:

а) собствеността върху акциите се прехвърля след окончателното заплащане на цената в срок 7 дни по нормативно определения ред;

б) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП; непредставянето на такава декларация е основание за декласиране на предложението на съответния участник; за участник, който е чуждестранно лице, следва да се представи легализиран по съответния ред документ от данъчната служба, където е данъчно регистрирано, и превод на български език съгласно чл. 8, ал. 3 от наредбата най-късно до подписване на договора за продажба и е условие за сключването на този договор;

в) не се допускат до участие в конкурса физически лица, юридически лица, членове на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен в случаите, когато са уредили задълженията си.

4. Утвърждава конкурсна документация за продажба на 2512 акции от капитала на “Плевенско пиво”-АД, Плевен.

5. Конкурсната документация се закупува в АП, София, ул. Аксаков 29, стая 711, в срок до 10 календарни дни от датата на обнародване в “Държавен вестник” на решението. Цената на конкурсната документация е 200 лв. и се заплаща в касата на АП преди закупуване на конкурсната документация.

6. Предложенията на участниците в конкурса се подават в стая 209 “Обща канцелария” на АП, София, ул. Аксаков 29, от 9 до 17 ч. и 30 мин. в срок до 10 календарни дни от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

7. Депозитът за участие е 1600 лв. и се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация, указана в конкурсната документация, до деня на подаване на предложението.

8. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса след закупуване на конкурсната документация и представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация.

Изпълнителен директор: З. Желязков

41067

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 393 от 20 юни 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение №19е от 3.IV.2000 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 28.VII.2000 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 2, ж. к. Света Троица, бл. 145, вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Илинден”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-28 000 лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 2800 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 4.VIII.2000 г. в 11 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

40531

РЕШЕНИЕ № 390 от 27 юни 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 18г от 22.ХII.1999 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 26.VII.2000 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин (клуб) на ет. 1, ж.к. Зона Б-18, бл. 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Възраждане”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-15 000 лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 1500 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 2.VIII.2000 г. в 14 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

40529

 

РЕШЕНИЕ № 391 от 27 юни 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 18г от 22.ХII.1999 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 28.VII.2000 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин (клуб) на I сутерен, ж. к. Зона Б-18, бл. 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Възраждане”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-15 000 лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 1500 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 4.VIII.2000 г. в 15 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

40530

 

РЕШЕНИЕ № 395 от 27 юни 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 19о от 29.V.2000 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 27.VII.2000 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин(склад), ж. к. Младост 1А, бл. 508, вх. Д(5), общински нежилищен имот, стопанисван от район “Младост”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-21 000 лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 2100 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 3.VIII.2000 г.в 15 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

40532

 

РЕШЕНИЕ № 396 от 27 юни 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 18п от 14.II.1999 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 27.VII.2000 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на търговско помещение в трафопост, ж. к. Младост 1, между бл. 2 и 2А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Младост”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-28 000 лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 2800 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 2.VIII.2000г. в 11 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

40533

 

РЕШЕНИЕ № 397 от 27 юни 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете и Решение № 19р от 29.V.2000 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 27.VII.2000 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин за закуски(сервиз), ж. к. Младост 1, бл. 1Ж, вх. Б, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Младост”, заедно със съответното право на строеж при следните условия:

а) начална цена-9000 лв.;

б) депозитът за участие-10 % от началната цена, или 900 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6;

в) цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

2. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 3.VIII.2000 г. в 14 ч.

3. Тръжната документация се закупува в СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, за 60 лв. за брой.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

40534

РЕШЕНИЕ № 398 от 27 юни 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 19п от 29.V. 2000 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се провeде конкурс за продажбата на магазин (ел. уреди и материали), ж. к. Младост 1, бл. 1А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Младост”, заедно със съответното право на строеж.

2. Определят се следните конкурсни условия:

а) участниците в конкурса представят проект за развитие на обекта за срок 3 години считано от датата на сключване на договора за покупко-продажба с доказателства за реализацията му. Съдържащите се в проекта предложения за видове стопански дейности, работни места, инвестиции и др. се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача;

б) участниците в конкурса предлагат цена и схема на плащане на цената до 3 месеца считано от датата на сключване на договора. Първата вноска в размер не по-малко от 50 % се заплаща в деня на сключване на договора. Неизплатената част от цената се олихвява с основния лихвен процент на БНБ за периода. Правото на собственост преминава върху купувача след изплащане на пълния размер на цената. В случай на отказ на участника от сключване на договора в 14-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява;

в) забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 3 години считано от момента на преминаване на правото на собственост;

г) при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от СОАП, за период, по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник, продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта.

Приоритетни условия на конкурса са условията, посочени в букви “а” и “б”.

3. Конкурсната документация се предоставя от СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, всеки работен ден между 14 и 16 ч. в срок до 25.VII.2000 г. за 80 лв. за брой.

4. Депозит за участие-7500 лв. За депозит се приема парична вноска по банкова сметка на СОАП № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6.

5. Оглед на обекта-всеки работен ден до крайния срок за предаване на предложенията в рамките на работното време на обекта след закупуване на конкурсна документация от СОАП.

6. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите, се представят в Столичната общинска агенция за приватизация-София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, в срок до 26.VII.2000 г., 17 ч.

7. Офертна цена на обекта-75 000 лв.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

40527

 

РЕШЕНИЕ № 410 от 27 юни 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 18х от 14.III. 2000 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се провeде конкурс за продажбата на складови помещения към търговски комплекс, ж. к. Овча купел 2, до бл. 19, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”, заедно със съответното право на строеж.

2. Определят се следните конкурсни условия:

а) участниците в конкурса представят проект за развитие на обекта за срок 3 години считано от датата на сключване на договора за покупко-продажба с доказателства за реализацията му. Съдържащите се в проекта предложения за видове стопански дейности, работни места, инвестиции и др. се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача;

б) участниците в конкурса предлагат цена и схема на плащане на цената до 3 месеца считано от датата на въвеждане във владение. Първата вноска в размер не по-малко от 30 % се заплаща в деня на сключване на договора. Неизплатената част от цената се олихвява с основния лихвен процент на БНБ за периода. Правото на собственост преминава върху купувача след изплащане на пълния размер на цената. В случай на отказ на участника от сключване на договора в 14-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява;

в) забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 3 години считано от момента на преминаване на правото на собственост;

г) при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от СОАП, за период, по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник, продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта.

Приоритетни условия на конкурса са условията, посочени в букви “а” и “б”.

3. Конкурсната документация се предоставя от СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, всеки работен ден между 14 и 16 ч. в срок до 21.VII.2000 г. за 80 лв. за брой.

4. Депозит за участие-7500 лв. За депозит се приема парична вноска по банкова сметка на СОАП № 501 028 353 0, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6.

5. Оглед на обекта-всеки работен ден до крайния срок за предаване на предложенията в рамките на работното време на обекта след закупуване на конкурсна документация от СОАП.

6. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите, се представят в Столичната общинска агенция за приватизация-София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, в срок до 24.VII.2000 г., 16 ч.

7. Офертна цена на обекта-75 000 лв.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

40528

 

ОБЩИНА-ГР. БРАЦИГОВО

РЕШЕНИЕ № 74 от 12 юни 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 18, ал. 1 и 2 ЗППДОбП във връзка с Решение № 38 от 6.III.2000 г. Общинският съвет-гр. Брацигово, реши:

1. Изменя т. 1 на Решение № 38 от 6.III.2000 г. така:

“1. Открива процедура за приватизация на “Стоки и услуги”-ЕООД, Брацигово, с обособени:

а) парцел V в кв. 22 и построените в него: административна и килимарска сграда със застроена площ 487 кв. м; текстилна бояджийница със застроена площ 466 кв. м и РЗП-1461 кв. м; железен навес със застроена площ 70 кв. м; тъкачно (фаерно) помещение със застроена площ 520 кв. м; предачен цех и склад към него със застроена площ 1193 кв. м; склад към текстилен цех със застроена площ 234 кв. м; дървена барака-столова, със застроена площ 154 кв. м; дървена барака-конфекция, със застроена площ-156 кв. м; дървена барака-библиотека, със застроена площ 65 кв. м; склад ГСМ със застроена площ 22 кв. м; тоалетна със застроена площ 8 кв. м; цех за дюшеци със застроена площ 142 кв. м; обща площ на парцел V-12 494 кв. м, от които 4938 кв. м в регулация и 7556 кв. м извън регулация;

б) парцел IХ-услуги, в кв. 22 и построените в него: метален павилион със застроена площ 75 кв. м; портал-пропуск със застроена площ 9 кв. м; обща площ на парцел IХ-услуги-210 кв. м, от които 146 кв. м общинска собственост и 64 кв. м-държавна.”

2. Точка 2 от Решение № 38 от 6.III.2000 г. се отменя.

3. Приема приватизационната оценка и правния анализ на “Стоки и услуги”-ЕООД, Брацигово, с обособени: парцел V в кв. 22 и построените в него сгради-306 000 лв., и парцел IХ в кв. 22 и построените в него сгради-7940 лв.

4. Определя техниката за извършване на продажбата-чрез преговори с потенциални купувачи.

5. Определя следните условия:

5.1. участниците в преговорите представят проект за стопанско развитие (бизнесплан) на обекта за срок 3 години считано от датата на въвеждане във владение; съдържащите се в проекта предложения за видове стопанска дейност, работни места, инвестиции и др. се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача;

5.2. офертна цена-не по-ниска от обявената, която се заплаща в деня на подписване на договора за покупко-продажба по банкова сметка на Община-Брацигово, № 3010004919, БИН 7444010003, Банка “ДСК”-ЕАД, Брацигово; правото на собственост преминава върху купувача в срок до 14 дни след заплащане на цената; внесеният депозит в размер 10 % от офертната цена не се възстановява в случай на отказ на участника от сключване на договора в 14-дневен срок след обявяването му за спечелил преговорите;

5.3. забрана за прехвърляне на закупения обект за срок 3 години от датата на прехвърляне собствеността на обекта;

5.4. представяне на декларация по смисъла на § 9 ЗППДОбП.

6. Упълномощава управителя на “Стоки и услуги”-ЕООД, Брацигово, да подготви информационен меморандум и договор за покупко-продажба, който да се закупува за 100 лв. за брой в “Стоки и услуги”-ЕООД; информационният меморандум да се закупува до 17 ч. на деня, предхождащ преговорите.

7. Предложенията на участниците в преговорите да се подават в запечатан плик в деловодството на общината до 15 календарни дни от обнародването в “Държавен вестник”.

8. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в преговорите след закупуване на информационен меморандум.

9. Упълномощава кмета на общината да извърши подготовката и организира провеждането на преговорите с потенциални купувачи и след провеждането им да уведоми общинския съвет за резултатите от тях.

10. На основание протокола за провеждане на преговорите с потенциални купувачи кметът на общината да подпише договора за покупко-продажба на съответния обект със спечелилия преговорите купувач.

11. Начална дата за започване на преговорите-15 календарни дни след обнародването в “Държавен вестник”.

12. При неизлъчване на купувачи да се проведат повторни преговори по същия ред 15 календарни дни след първите.

13. Собствениците на бивши земеделски земи, заявили правата си по чл. 18, ал. 1 и 2 ЗППДОбП за терена на “Стоки и услуги”-ЕООД, Брацигово, да бъдат обезщетени чрез дялове или акции на дружеството.

Председател: Г. Кабов

39930

ОБЩИНА-ГР. ЛОЗНИЦА

РЕШЕНИЕ № 115 от 4 юли 2000 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете в изпълнение на решения № 280 от 13.V.1999 г. и № 59 от 20.III.2000 г. Общинският съвет-гр. Лозница, област Разград, реши:

1. Открива се процедура по приватизация чрез явен търг на обект, частна общинска собственост-помощно стопанство, с. Каменар, състоящ се от терен 11,188 дка, обща з.п. 1484 кв. м, при начална цена-34 055 лв.

2. Депозитната вноска за участие в търга-10 % от началната стойност на обекта, т.е. 3405,50 лв., платена до деня, предхождащ търга до 17 ч. по сметка № 3000014822, БИН 7444050006, банков код 30016057 при Банка ДСК, клон Разград, офис Лозница, или в касата на общината, ет. 2, стая 306.

3. Цената на една тръжна документация е 70 лв. и се заплаща в касата на общината до деня, предхождащ търга-17 ч., и се получава в стая 312, ет. 2 на общината.

4. Подписване на договора със спечелилия търга участник-в 14-дневен срок от провеждането на търга.

5. Плащане на цената на обекта-постигнатата цена се плаща разсрочено, пропорционално разделена на 6 вноски за 24 месеца.

6. Търгът да се проведе на 8.VIII.2000 г. в 15 ч. в заседателната зала на общината.

7. При неявяване на кандидат-купувачи да се проведе втори търг на 15.VIII.2000 г. при същите условия.

8. Възлага на кмета на общината подготовката за приватизация на обекта и сключването на договор със спечелилия участник в търга.

Председател: М. Паша

39355

 

ОБЩИНА-ГР. ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 102 от 30 юни 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 109, ал. 1, т. 2 и чл. 111 ЗЛЗ във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Пазарджик, реши:

1. Открива процедура за приватизация на 100 % от дяловете на “ДКЦ I”-ЕООД, Пазарджик, въз основа на направеното предложение за приватизация от Медицински център “Здраве”-АД, регистрирано в Пазарджишкия окръжен съд с решение № 1778 от 10.IХ.1999 г.

2. Потвърждава действията на председателя на временната комисия за приватизация на “ДКЦ I”-ЕООД, Пазарджик, по възлагане на правен анализ на предприятието на същото дружество и приема изготвения правен анализ като извършен в съответствие с възложеното.

3. Предлага за продажба 100 % от дяловете на “ДКЦ I”-ЕООД, Пазарджик, на Медицински център “Здраве”-АД.

4. Продажната цена за закупуване на 100 % от дяловете на “ДКЦ I”-ЕООД, Пазарджик, съгласно оценката, извършена по реда на чл. 16 ЗППДОбП, е 569 000 щ. д.

5. Определя срок за разсрочено изкупуване на дяловете от купувача-10 години от датата на подписване на договора.

6. Първоначалната вноска в размер 10 % от оценката, извършена по реда на чл. 16 ЗППДОбП, да бъде внесена в 15-дневен срок от датата на подписване на договора.

7. Стойността на неизплатената част се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора.

8. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за продажба с купувача по т. 1.

Председател: Н. Пенчев

41105

ОБЩИНА “МАРИЦА”-ГР. ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 90 от 27 юни 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 67, ал. 1, чл. 70, т. 6 и чл. 71 и 72 ЗОС, чл. 50, ал. 6 ЗФВС и Наредбата за концесиите Общинският съвет “Марица”-Пловдив, реши:

1. Предоставя концесия върху спортен обект-стадиона в с. Скутаре, община “Марица”-Пловдив, обект публична общинска собственост, включително прилежащата му инфраструктура, принадлежностите и съоръженията му, както и даване на разрешение за търговска дейност, осъществявана върху имота с № 018020 от землището на с. Скутаре:

1.1. определя предмета на концесията като предоставяне на особено право на ползване върху обекта по т. 1, включително и върху прилежащата инфраструктура, принадлежностите и съоръженията му и даване на разрешение за осъществяване на търговска дейност върху имота;

1.2. обектът да се ползва за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.

2. Определя срок на концесията 35 години с възможност за продължаване със съгласието на страните по концесионния договор.

3. Определя концесионера чрез провеждане на неприсъствен конкурс.

4. Определя депозит за участие в конкурса в размер 300 лв. Депозитът да се внесе в касата на общината до изтичането на крайния срок за подаване на заявленията за участие в конкурса.

5. Определя следните условия за осъществяване на концесията:

5.1. спортните обекти и съоръжения да се използват безвъзмездно частично за определено време от детски градини, общообразователни, средни, специални и професионални училища и извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и извънкласните, извънучилищните и свободните занятия с физическо възпитание и спорт и тренировъчна и състезателна дейност на учениците при условия и по ред, определени с концесионния договор;

5.2. спортните обекти и съоръжения да се използват и от училищните спортни клубове за осъществяване на програмите за развитие на физическото възпитание, спорта и отдиха на учениците;

5.3. спортните обекти и съоръжения да се използват за нуждите на училищния спорт и за тренировъчна и състезателна дейност на лицензирани спортни организации и на клубни отбори;

5.4. спортната база, обектите и съоръженията частично, по ред, определен с концесионния договор, да се използват от гражданите, упражняващи физическо възпитание и спорт за всички;

5.5. при осъществяването на концесията и на свързаните с нея дейности, концесионерът да спазва следните условия:

5.5.1. да не променя основното предназначение на обектите и съоръженията;

5.5.2. правата и задълженията по концесията и по концесионния договор да не се прехвърлят на трети лица и/или ползват съвместно с тях;

5.5.3. да реконструира съществуващите обекти и съоръжения, прилежащата инфраструктура, принадлежностите и съоръженията им и/или да изгради нови по съгласуван с концедента генерален план за максимално усвояване на предоставения терен и да ги въведе в експлоатация в срок, определен с концесионния договор;

5.5.4. спортните обекти и съоръжения по изключение могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер при условия и по ред, определени с концесионния договор, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти и съоръжения;

5.5.5. при ползването на обособените части за обслужващи и спомагателни дейности да не се създават пречки за използването им по тяхното основно предназначение;

5.5.6. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, на защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;

5.6. всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на концесията, е собственост на концедента; за срока на концесията документацията се води и съхранява от концесионера.

6. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

6.1. основни права на концесионера:

6.1.1. да използва предоставения обект и извършва търговска дейност върху имота-публична общинска собственост;

6.1.2. право на собственост върху добивите от обекта и търговската дейност;

6.1.3. да използва за срока на концесията техническата документация и информация за концесионния обект, събрана и съхранявана от концедента преди момента на подписването на концесионния договор;

6.1.4. в срока по т. 5.5.3 да реконструира за своя сметка и/или да изгради нови обекти и съоръжения за използване на обекта по т. 1.1, както и необходимата инфраструктура, принадлежностите и съоръженията след съгласуване на проектите с концедента и компетентните държавни и общински органи;

6.1.5. да сключва договори с подизпълнители физически и/или юридически лица, на които да възлага изпълнението на отделни дейности, свързани с концесията;

6.2. основни задължения на концесионера:

6.2.1. да осъществява всички дейности по предоставената концесия в съответствие с действащите нормативни актове и стандарти;

6.2.2. да спазва изискванията, свързани с опазването на околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред съгласно действащото законодателство;

6.2.3. да осигурява използването на обекта и извършването на дейностите, като не допуска неправилна експлоатация, която може да доведе до повреждане или погиването на същите;

6.2.4. да заплаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени с концесионния договор;

6.2.5. да внася в срок определените в концесионния договор гаранции;

6.2.6. да изгради съгласуваните с концедента спортни обекти и съоръжения и прилежащата им инфра-структура в срока, предвиден по т. 5.5.3;

6.2.7. да допуска по всяко време до обектите и съоръженията контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;

6.2.8. да води и да представя на концедента и компетентните държавни органи подробна техническа и друга документация и информация, свързана с обекта и дейността по т. 1;

6.2.9. да разработи конкретна инвестиционна програма за дейностите, свързани с концесията;

6.2.10 да не прехвърля на трети лица права и/или задължения по концесионния договор;

6.2.11. да представя на концедента копия от договорите си с подизпълнители, както и да съобразява тези договори с условията на концесията и концесионния договор;

6.2.12. да стопанисва с грижата на добър стопанин спортните обекти и съоръжения за срока на концесията и след прекратяване на концесионния договор да ги предаде на концедента в изправно и действащо състояние;

6.2.13. да осигури безопасността и сигурността на работниците, спортуващите и посетителите на спортните обекти и съоръжения;

6.2.14. да осигури безвъзмездно ползване на спортните обекти и съоръжения и обслужващите ги помещения на спортните клубове “Сатурн”, с. Скутаре, респ. техни правоприемници в бъдеще, при условия, определени в концесионния договор;

6.2.15. да предоставя стадиона за безвъзмездно ползване от Община “Марица” и Кметство с. Скутаре за обществени мероприятия по съвместно изработен сезонен календар;

6.2.16. да осигури безвъзмездно ползване на футболния терен за тренировки и мачове на отборите на ФК “Сатурн”, с. Скутаре, респ. негов правоприемник в бъдеще;

6.3. основни права на концедента:

6.3.1. да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

6.3.2. да получава лихви, неустойки и обезщетения при неизпълнение на условията на договора, определени в неговата санкционна част;

6.3.3. да контролира чрез оторизирани представители или чрез определени от него длъжностни лица изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп до концесионния обект и чрез получаване на документи и информация от концесионера;

6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условия по концесията;

6.3.5. право на собственост върху всяка техническа и друга документация и информация, изготвени във връзка с ползването на обекта по т. 1;

6.3.6. придобива право на собственост върху построените обекти и съоръжения и съпътстващата ги инфраструктура и принадлежности и цялата документация за тях;

6.4. основни задължения на концедента:

6.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на правата му по концесията;

6.4.2. да осъществява контрол по изпълнението на концесионния договор;

6.4.3. да предоставя своевременно необходимите изходни данни за проектиране и да съдейства за срочното съгласуване на представените от концесионера проекти и планове.

7. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

8.1. банкова гаранция в полза на концедента за гарантиране изпълнението на инвестиционния план в размер 10 на сто от стойността на инвестицията;

8.2. парична гаранция в размер 25 на сто от минималното годишно концесионно възнаграждение за гарантиране изпълнението на задълженията за заплащане на концесионното възнаграждение, която се представя от концесионера при условия и по ред, определени в концесионния договор.

9. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условия по концесията и по това решение:

9.1. условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор;

9.2. неустойки и лихви се дължат при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор;

9.3. във всички случаи на неизпълнение на задълженията от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените в т. 8 гаранции и обезщетение по общите правила.

10. Определя минимални размери на концесионното възнаграждение, както следва:

10.1. еднократно парично възнаграждение за предоставяне на концесията в размер 2000 лв., дължимо от концесионера в срок до един месец от подписването на концесионния договор;

10.2. ежегодни парични концесионни възнаграждения в размер не по-малък от 3 на сто от приходите от концесионната дейност-приходите от спортните услуги и търговската дейност в предоставения имот, но не по-малко от 3000 лв.;

10.3. конкретният размер на концесионното възнаграждение и сроковете за плащане ще бъдат определени с решение на Общинския съвет за определяне на концесионер и с концесионния договор.

11. Определя други изисквания, свързани с концесията:

11.1. приложимо право по отношение на концесията е българското;

11.2. всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие, спорът се решава по реда на Гражданския процесуален кодекс.

12. Кметът на общината да организира и проведе в едномесечен срок от обнародване на решението конкурса за определяне на концесионера в съответствие с Наредбата за концесиите.

Председател: П. Минков

40569

 

ОБЩИНА-ГР. ПОМОРИЕ

РЕШЕНИЕ № 80 от 7 юли 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1-8 от Наредбата за търговете, § 2а ЗППДОбП, по реда на глава шеста от същия закон и Решение № 58 от 25.IV.2000 г. Общинският съвет-гр. Поморие, реши:

1. Да се проведе търг с явно наддаване на 1.VIII.2000 г. в 10 ч. в зала № 2 на общината, ул. Солна 5, за продажба на следната частна общинска собственост: 78,0452 % идеални части от партерен магазинен етаж с площ 154,75 кв.м ведно с избено помещение на площ 65 кв.м, както и 23,865 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, представляваща кафе “Бисер” (Пощенска банка) на ул. Княз Борис I № 75, гр. Поморие, попадаща в кв. 79, пар. ХIII по плана на Поморие. Началната тръжна цена се определя на 88 466 лв.

2. Депозит за участие в търга в размер 10 % от началната тръжна цена се внася по сметка “Приватизация” № 3017000129 на Община-Поморие, БИН 7444010003, банков код 20078234, в ОББ-АД-клон Бургас.

3. Спечелилият участник се задължава да заплати пълния размер на определената от търга цена в срок до 14 дни след датата на провеждането на търга.

4. При неявяване на кандидати се насрочва повторен търг на 15.VIII.2000 г. на посоченото място в същия час.

5. Тръжната документация се получава в стая 21 срещу представен документ за внесена такса 50 лв. в касата на общината.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация до 31.VII.2000 г.

7. Упълномощава кмета на общината да организира подготовката и провеждането на търга и да сключи договора за покупко-продажба. Задължително изискване при сключването на договора за продажба е представянето от купувача на декларация по § 9 ЗППДОбП.

Председател: Е. Манчев

41062

 

ОБЩИНА-ГР. ПЪРВОМАЙ

ЗАПОВЕД № РД-15-382 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП във връзка с Решение № 108 от 23.VI.2000 г. на Общинския съвет-гр. Първомай, нареждам:

1. Закривам считано от 1.VII.2000 г. ЦДГ “Слънчице”, с. Караджалово.

2. Задължителната документация на закритото детско заведение да се приеме и съхрани от поделение “Просвета” при ОбА-Първомай.

3. Материалната база на закритото детско заведение ще бъде разпределена със заповед на кмета на общината.

4. Децата от ЦДГ “Слънчице”, с. Караджалово, се пренасочват към ПДГ на ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Караджалово.

5. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

Кмет: Т. Баръмов

50578

 

ОБЩИНА-ГР. РИЛА

РЕШЕНИЕ № 95 от 12 юни 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2 и 3 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете и Решение № 164 от 26.VI.1998 г. Общинският съвет-гр. Рила, реши:

1. Намалява с 50 % първоначалната тръжна цена, приета с Решение № 39 от 1.II.2000 г., както следва:

а) сграда “Кооперативен пазар” със застроена площ 144 кв. м ведно с дворно място 211 кв. м в кв. 27, имот пл. № 511 по ЗРП на гр. Рила, начална тръжна цена-9800 лв.; начало на търга-14 ч.;

б) постройка “Метален павилион” със застроена площ 73 кв. м в кв. 34, имот пл. № 1178 по ЗРП на гр. Рила, ведно с право на строеж върху 73 кв. м; начална тръжна цена-4032 лв.; начало на търга-16 ч.

2. Да се проведат търгове с тайно наддаване за продажба на обектите по т. 1-частна общинска собственост в заседателната зала на общината.

3. Депозитната вноска в размер 10 % от началната тръжна цена се внася до деня, предхождащ деня на търга, по банкова сметка № 3030001914, БИН 7444020001, банков код 80080214 в ТБ “Хеброс”-АД, клон Благоевград, офис гр. Рила.

4. Упълномощава кмета на общината да одобри тръжната документация, да организира подготовката и провеждането на търговете, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба със спечелилите участници.

5. Тръжната документация се получава при секретаря на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса 50 лв. в касата на общината.

6. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден след предварителна заявка до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост повторни търгове да се проведат на същото място и час и при същите условия.

Председател: М. Жлябинкова

39640

 

РЕШЕНИЕ № 97 от 12 юни 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Рила, реши:

1. Да се открие процедура за приватизация чрез изкупуване без търг или конкурс на обект-павилион “Спирката”, с. Пастра, община гр. Рила-частна общинска собственост, представляващ едноетажна полумасивна сграда, със застроена площ 29,11 кв. м от X.X.X..

2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на обекта по т. 1.

3. Да не се извършват разпоредителни сделки с обекта, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити.

4. Упълномощава кмета на общината да сключи с X.X.X. приватизационна сделка за обекта.

Председател: М. Жлябинкова

39641

 

ОБЩИНА-ГР. СВОГЕ

РЕШЕНИЕ № 68 от 12 юли 2000 г.

На основание чл. 27, ал. 2 и 3 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Своге, реши:

1. Изменя т. 1 на Решение № 66 по протокол № 6 от 28.VII.1998 г., като текстът “чл. 25, ал. 2 ЗППДОбП” се заменя с “чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП”.

2. Отменя Решение № 1 по протокол № 1 от 27.I.1999 г.

3. Допълва Решение № 34 по протокол № 3 от 24.III.2000 г., както следва: в раздел III, буква “а”, т. 1 се добавя текстът “или като общинско предприятие”.

4. Приема актуализация на правния анализ, като в него се отразят, ако има реституционни претенции към цех “Чадъри”, с. Искрец, и приватизационната оценка на “Скала”-ЕООД, Своге, в размер 201 450 лв. и стойността на продавания мажоритарен 80 % пакет дялове, възлизащ на 161 160 лв.

5. Приема продажбата на 80 % от капитала на “Скала”-ЕООД, да се извърши и на обособени части.

6. Приема правния анализ и приватизационните оценки на обособените части, както следва:

6.1. площадка в Своге, ул. Звънче 4, заедно с административната сграда (трети етаж плюс таван) в размер 23 700 лв.;

6.2. цех “Метален”, цех “Фолио” и Автотранспорт, заедно с оборудването в Своге, ул. Желенско шосе 3, в размер 138 634 лв.;

6.3. цех “Чадъри”, с. Искрец, в размер 129 000 лв.

7. Упълномощава кмета на общината да одобри информационния меморандум, да проведе преговорите с потенциалните купувачи и да сключи договорите за продажба.

Председател: В. Манолов

40799

РЕШЕНИЕ № 86 от 12 юли 2000 г.

На основание чл. 27, ал. 2 и 3 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Своге, реши:

1. Поради неявявяне на лицето, уведомено по надлежния ред, и изтекли срокове отменя Решение № 90 от 6.VII.1999 г.

2. Открива процедура за приватизация чрез търг с тайно наддаване по приетите с Решение № 63 от 16.V.2000 г. правен анализ и приватизационна оценка на обект-магазин за сортови семена и препарати за растителна защита, на територията на Общински пазар-гр. Своге.

3. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите в съответствие с т. 2 действия по приключване на приватизационната сделка и да сключи приватизационен договор за обект-магазин за сортови семена и препарати за растителна защита, на територията на Общински пазар-гр. Своге.

Председател: В. Манолов

40800

 

РЕШЕНИЕ № 88 от 12 юли 2000 г.

На основание чл. 27, ал. 2 и 3 ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Своге, реши:

1. Отменя решения № 43 и 45 от 2000 г. на Общинския съвет.

2. Открива процедура за приватизация на “Свогефарма”-ЕООД, Своге, чрез търг с тайно наддаване.

3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи на “Свогефарма”-ЕООД, Своге.

4. Възлага на кмета на общината да изготви и внесе за одобрение в ОбС приватизационна оценка и правен анализ на “Свогефарма”-ЕООД, Своге.

Председател: В. Манолов

40801

 

ОБЩИНА-ГР. СИМИТЛИ

РЕШЕНИЕ № 49 от 12 май 2000 г.

На основание чл. 2, ал. 7, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският съвет-гр. Симитли, реши:

1. Приема програмата за приватизация на общинска собственост в община Симитли за 2000 г.

2. Открива процедура за приватизация на следните общински фирми:

а) “Прона”-ЕООД, Симитли;

б) “Симора”-ЕООД, Симитли;

в) “Симстрой”-ЕООД, Симитли.

3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на правното състояние и приватизационна оценка на посочените обекти съгласно Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация.

Председател: С. Ревалски

39944

 

РЕШЕНИЕ № 60 от 16 юни 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Симитли, допълва Решение № 49 от 12.V.2000 г. с т. 4 със следното съдържание:

“4. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайните активи на дружествата, сключване на договори за дялово участие, наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит освен с разрешение на общинския съвет”.

Председател: С. Ревалски

39945

 

ОБЩИНА-ГР. ТЕРВЕЛ

ЗАПОВЕД № 277 от 10 юли 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30 ЗППДОбП и решения № 3-25 от 27.III.2000 г. и № 6-57 от 7.VI.2000 г. на Общинския съвет-гр. Тервел, нареждам:

1. Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажбата на обект-хижа-бивша приемна на АПК в гр. Тервел.

2. Преговорите да се водят при предлагана цена не по-ниска от началната офертна и тя да бъде изплатена съгласно условията на утвърдения проектодоговор.

3. Информацонният меморандум за обекта се закупува в стая 204 на общината срещу 20 лв., платими в брой в срок до 11.VIII.2000 г. вкл.

4. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 11.VIII.2000 г. вкл. след закупуване на меморандум и предварителна заявка.

5. Депозитна вноска в размер 10 % от офертната цена да се внесе по сметка на общината в срок до 11.VIII.2000 г. вкл.

6. Офертите се приемат до 11.VIII.2000 г. вкл. в стая 101 на общината.

7. Началната дата за водене на преговорите е 15.VIII.2000 г.

Кмет: В. Влаев

40592

 

ОБЩИНА-ТОПОЛОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 2 от 9 юни 2000 г.

На основание чл. 71, ал. 1 ЗОС и § 5 ЗППДОбП Общинският съвет-Тополовград, реши:

1. Открива процедура по предоставяне на общинска концесия с предмет-особено право на ползване на подземни природни богатства-инертни материали, чрез добив от находище “Срем”-с. Срем, община Тополовград, индивидуализирано с координатите на точки с номера от 1 до 6 съгласно координатен регистър в координатната система “1970 г.”.

2. Определя срок на концесията 15 години с условие, че ако до края на четвъртата година цехът не заработи с пълен капацитет, ще бъде прекратена концесията едностранно от концедента.

3. Определя за концесионер без търг или конкурс “ЕВЕ”-ООД, Тополовград, със седалище и адрес на управление Тополовград, търговско дружество по смисъла на § 5в ЗППДОбП.

4. Концесията да се осъществи при следните условия:

4.1. при ползване на подземни природни богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, вкл. чрез предвиждане в инвестиционната програма на концесионера на средства и мерки за това;

4.2. правата и задълженията на концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на общинския съвет;

4.3. всички дейности по предоставената концесия да се извършат в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

4.4. всяка геоложко-техническа, екологична и друга документация, свързана с обекта на концесията, е собственост за концедента; за срока на концесията документацията се води от концесионера;

4.5. концесионерът се задължава да извършва добива, като:

4.5.1. осигурява оптимално изземване на запасите при среден рандеман на добива 90 %;

4.5.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на природни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

4.5.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилното и безопасно разработване;

4.5.4. не застрашава компонентите на околната среда;

4.5.5. осъществява свързаните с концесията дейно-сти съобразно утвърдените със съответните проекти ред на изземване на запасите, ограничения и мерки за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда, ред и етапност за рекултивация на нарушените терени;

4.5.6. гарантира нормалната експлоатация на обекта на концесия за срока на концесионния договор.

5. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

5.1. основни права на концесионера:

5.1.1. да добива подземни природни богатства-инертни материали от находище “Срем”;

5.1.2. право на собственост върху добитите инертни материали;

5.1.3. право на собственост върху отпадъка от добива и преработката;

5.1.4. да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните държавни органи необходимите дейности за експлоатационно проучване само в границите на концесионния обект по т. 1;

5.1.5. да складира отпадъците от добива и преработката на инертни материали;

5.1.6. да изгражда сгради и съоръжения и да извършва други необходими подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително съгласуване с концедента;

5.1.7. да сключва договори с трети лица-физически и/или юридически, на които възлага изпълнение на отделните работи, свързани с концесията;

5.2. основни задължения на концесионера:

5.2.1 да добива подземните природни богатства-инертни материали, съгласно клаузите на концесионния договор, както и да складира откривката и отпадъците от добива и преработката на насипища въз основа на проекти, съгласувани от концедента и компетентните държавни органи;

5.2.2. да преработва добитите инертни материали въз основа на годишните инженерни проекти, обвързани с техническия проект за експлоатация за срока на концесията;

5.2.3. да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

5.2.4. да уведомява концедента, в случай че започне да реализира крайни продукти извън утвърдената номенклатура;

5.2.5. допълнително да заплаща концесионно възнаграждение за крайните продукти по т. 5.2.4 съгласно клаузите на концесионния договор;

5.2.6. да предава на концедента цялата документация, съдържаща новопридобита информация, и да не я предоставя на трети лица;

5.2.7. да представя на концедента месечни отчети за действително добитите количества инертни материали, за произведените количества крайни продукти, както и справка за приходите от продажби на крайни продукти до 15 дни след изтичането на съответния месец;

5.2.8. да уведомява незабавно концедента и компетентните държавни органи за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти;

5.2.9. да спазва нормативните изисквания за опазване на околната среда;

5.2.10. да разработи и представи за съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи проект за поетапна рекултивация на обекта на концесия в срок до 6 месеца от обнародването на решението; да извърши рекултивацията на обекта съгласно изготвения проект;

5.2.11. да разработва и представя за съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи задължителна минимална екологична програма за всеки 5-годишен период от срока на концесията, както и да предвиди средства по конкретните мероприятия; в срок до 6 месеца от обнародването на решението да представи за съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи задължителната минимална екологична програма за първия 5-годишен период;

5.2.12. да съгласува с концедента и с компетентните държавни органи техническия проект за експлоатация на концесионния обект за срока на концесията и всяка негова актуализация;

5.2.13. да съгласува с концедента и с компетентните държавни органи всеки годишен инженерен проект до 30.I на настоящата година; след съгласуване с концедента техническият проект и годишните инженерни проекти стават неразделна част от концесионния договор, а концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от тях;

5.2.14. да представя ежегодно към 30.I на концедента и на компетентните държавни органи геоложки отчет за изменението на запасите през изтеклата година (в съответствие с действащата класификация на твърди подземни богатства) за отразяването им в Националния баланс на запасите;

5.2.15. да представи на концедента и на компетентните държавни органи доклад за остатъчните запаси в находището при възникнала необходимост от ликвидация или консервация;

5.2.16. да съставя и да води изискващата се за правилната и безопасна експлоатация на обекта геоложка, технологична и техническа документация;

5.2.17. да осигури безопасността и здравето на работниците, медицинско обслужване на територията на обекта, обучение, квалификация и преквалификация на необходимия за експлоатация на находището персонал, работно и специално работно облекло, застраховане на персонала, социално осигуряване за безработица съгласно действащата нормативна уредба, социалната програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности;

5.2.18. да съобразява договорите си с лицата по т. 5.1.7 с клаузите на концесионния договор, както и да представя на концедента копия от тях;

5.2.19. условията по т. 5.2.18 следва да бъдат отразени във всички договори с трети лица;

5.2.20. да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добър търговец;

5.2.21. да изготви и представи за съгласуване от концедента комплексен план за осъществяване на дейността, свързана с концесията; срокът за представяне е 6 месеца от обнародването на решението в “Държавен вестник”;

5.2.22. да изготви и представи за съгласуване от концедента годишна работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности за всяка следваща година с конкретни мероприятия и гарантира средства; срокът за представяне е 30.Х за предходната година; след съгласуване с концедента комплексният план и работната програма стават неразделна част от концесионния договор, а концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от тях;

5.2.23. да приеме и търпи при наличие на форсмажорни обстоятелства трети лица, посочени от държавата, да добиват и да се ползват от природните богатства в границите на концесионния обект; в тези случаи и концесионерът няма право на обезщетение;

5.2.24. да осигурява на концедента и на компетентните държавни органи достъп до обекта на концесията по всяко време;

5.3. основни права на концедента:

5.3.1. да получава дължимото концесионно възнаграждение в размери и срокове, определени в концесионния договор;

5.3.2. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията;

5.3.3. право на собственост върху новопридобитата от концесионера геолого-технологична, икономическа и друга документация при осъществяване на правата и задълженията по концесионния договор;

5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения или при нарушаване на условие при концесията;

5.3.5. да прекрати договора в случай на уведомление от страна на концесионера за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти, ако не се постигне споразумение за временно спиране и отстраняване на посочените обстоятелства и съответно за удължаване срока на договора;

5.4. основни задължения на концедента:

5.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, вкл. чрез своевременно съгласуване на представените от концесионера комплексен план и годишни работни програми;

5.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор.

6. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.

7. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

7.1. безусловна и неотменяема банкова гаранция от банка, одобрена от концедента, която да гарантира изпълнението на финансовите му задължения по договора, която за първата година е в размер 50 % от минималното годишно концесионно възнаграждение, а за всяка следваща година е 50 % от концесионното възнаграждение за предходната година и се предоставя на концедента до 31.I на текущата година;

7.2. право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения по това решение и по договора, както и при нарушаване условията на концесията; условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор;

7.3. неустойки и лихви при неизпълнение и при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения; конкретните размери на неустойките и лихвите и начинът на неизпълнение на отделните задължения се определят в концесионния договор;

7.4. във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените в т. 7.3 гаранции и обезщетение по общите правила.

8. Определя концесионно възнаграждение, както следва:

8.1. еднократно парично концесионно възнаграждение за предоставяне на концесията в размер на 20 % от минималното концесионно възнаграждение за 2000 г.; възнаграждението е платимо до един месец от влизането в сила на концесионния договор;

8.2. годишно парично концесионно възнаграждение, изчислено като процент от нетния размер на приходите от продажби на крайните продукти от добива и преработката на инертни материали на базата на утвърдена от концедента номенклатура на крайните продукти;

8.3. размерът на годишното парично концесионно възнаграждение е 4,2 % при рентабилност на производствената дейност до 10 % вкл. и при отрицателни стойности; при рентабилност от 10 до 60 % размерът се увеличава с 0,14 на всеки процент увеличение на рентабилността, а при рентабилност над 60 % размерът на годишното парично концесионно възнаграждение е 10 %;

8.4. минимално годишно парично концесионно възнаграждение при пълно неизпълнение на минималната производствена програма в размер 4,2 % от нетния размер на приходите, които биха се получили от продажбата на крайни продукти на минимални цени съгласно т. 9, както следва: 2000 г.-1200 щ.д.; 2001 г.-1200 щ.д., и по 1200 щ.д. за всяка следваща година от срока на концесията;

8.5. минимално годишно парично концесионно възнаграждение при частично неизпълнение на минимална производствена програма в размер на процент от нетния размер на приходите от продажби на крайни продукти за съответния период, изчислен съгласно т. 8.2 и 8.3, и 4,2 % от нетния размер на приходите, които биха се получили от продажба на крайни продукти за разликата до задължителния минимален годишен добив до цени съгласно т. 9;

8.6. при промяна на номенклатурата на крайните продукти се променя съответно и стойностният размер на концесионното възнаграждение; в случай че се реализират други крайни продукти, извън утвърдената номенклатура, стойността и размерът на концесионното възнаграждение се определят съгласно т. 8.2 и 8.3; в случай че крайните продукти са инертни материали, концесионното възнаграждение се изчислява като 1 % от приходите от продажби;

8.7. годишното парично концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на 4 вноски 4 пъти годишно до 15 дни след изтичане на съответното тримесечие; тримесечната вноска не може да бъде по-малка от една четвърт от определеното минимално концесионно възнаграждение за съответната година.

9. Цената, определяща концесионното възнаграждение, е не по-ниска от 2 щ.д. за 1 куб.м инертни материали.

10. Задължава кмета на общината да съгласува концесията за добив с МОСВ в едномесечен срок от обнародване на решението в “Държавен вестник” съгласно чл. 71, ал. 4 ЗОС.

Председател: Ст. Тонев

41064

3101.-Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на постигнатата средногодишна доходност на аукциона за тримесечни ДЦК, организиран от Министерството на финансите на 17.VII.2000 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 3,44 на сто считано от 19.VII.2000 г.

41682

3029.-НК “Български държавни железници”, Поделение за товарни превози-Бургас, тел. 843 323, на основание чл. 1 от Наредбата за търговете и решение на управителния съвет на НК “БДЖ” от 23.III.2000 г. обявява търгове с тайно наддаване в сградата на жп гара Бургас, ул. X.X. 1, ет. 2, стая 13, за продажба на дълготрайни материални активи с начална тръжна цена, както следва:

1. подвижна ремонтна работилница “ИФА”, Сз 94-19 ТВ-12 000 лв.;

2. товарен автомобил “ГАЗ-53 А”, А 63-70 АХ-3000 лв.;

3. мотокар-3-тонен, рег. № Сз 03-89 ЕТ-3000 лв.;

4. мотокар-3-тонен, инв. № 39/89-3500 лв.;

5. електрокар-еднотонен, инв. № 36/89-2000 лв.;

6. електрокар-еднотонен, инв. № 41/89-1500 лв.;

7. електрокар-еднотонен, инв. № 42/89-1500 лв.;

8. автотоварач-5-тонен, Сз 07-83 ЕТ/90-10 000 лв.;

9. автотоварач-5-тонен, Вт 07-62 ЕТ/94-7000 лв.;

10. фургон-21,60 кв. м (гара Гълъбово)-250 лв.;

11. фургон-21,60 кв. м (гара Раднево)-200 лв.;

12. фургон-21,60 кв. м (гара Раднево)-200 лв.;

13. фургон-шейна 21,60 кв. м (гара Раднево)-200 лв.;

14. фургон с шейна (гара Кермен)-200 лв.;

15. фургон (гара Кермен)-200 лв.;

16. автокран “КС-3575”-10 т, Я 07-95 ТВ/90-18 000 лв.;

17. микробус “НИСА”, Я 08-07/80-1500 лв.;

18. фургон-200 лв.;

19. челен товарач “Фадрома” L-34, Б 74-13/83-17 000 лв.;

20. челен товарач “Фадрома” Л-2, инв. № 131/78-14 000 лв.;

21. челен товарач “Фадрома” Л-34, инв. № 35/83-17 000 лв.;

22. фургон-21,60 кв. м (гара Карнобат)-300 лв.;

23. автокран “МАЗ”-10-тонен, Сл 08-26 ТВ/90-14 000 лв.;

24. лекотоварен автомобил-“ЖУК” Сл 09-64/88-800 лв.

В цената не е включен данък върху добавената стойност. Той следва да се начислява допълнително върху договорената цена. Първата дата на търга за продажба-30 календарни дни след обнародването в “Държавен вестник”. Следващ търг-10 работни дни след първия търг. Оглед на ДМА започва 10 дни преди търга до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга. За всеки ДМА се закупува отделен комплект тръжна документация. Продажбата на тръжната документация започва 10 дни преди датата на провеждане на търга. Цена на един комплект тръжна документация-30 лв. Депозит-10 % от първоначалната тръжна цена. Сумите за участие в търговете се заплащат в касата на ПТП-Бургас, в срок до 15 ч. на работния ден, предхождащ обявения търг.

41080

X.X.X.-ликвидатор на “Хидрострой-тунели”-ЕООД, в ликвидация, Ботевград, на основание чл. 3 от Наредбата за търговете обявява на 4.VIII.2000 г. търг с тайно наддаване за продажба на ДМА в дружеството-база “Тунел Правешки ханове”. Оглед на имуществото се извършва всеки работен ден от 9 до 16 ч. Закупуването на тръжните документи и внасяне на депозитна вноска 10 % от стойността на дълготрайните активи-всеки работен ден от 8 до 16 ч. до 3.VIII.2000 г. Повторен търг съгласно Наредбата за търговете ще се проведе на 4.IХ.2000 г. Справки-на тел. (07133) 25-11.

41535

Т. Маринова-ликвидатор на ОБ.С.Ф “Дъбовете”-гр. Генерал Тошево, в ликвидация, на основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете обявява на 2.VIII.2000 г. в 10 ч. в сградата на фирмата, ул. Дружба 16, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти: 1. административна сграда, авторемонтна работилница и бетонов възел с възможност на разсрочено плащане, кантар 50 т-за демонтаж, специализирани машини, съоръжения, оборудване по списък, собственост на фирмата. Депозит-10 % от първоначалната тръжна цена, се внася в касата на фирмата до 16 ч. на 1.VIII.2000 г. или по сметка в ТБ “Биохим”, клон Генерал Тошево, № 7016746018, код 66076720. Оглед-всеки работен ден от 10 до 14 ч. Цена на тръжната документация-5 лв. За непродадените активи ще се провеждат повторни търгове всеки следващ четвъртък в същия час и при същите условия до продажба на всички активи. За справки-тел. (05731) 23-56.

41500

928.-Съветът на директорите на “Брикел”-ЕАД, Гълъбово, на основание чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП и чл. 1, ал. 3 от Наредбата за търговете обявява на 31.VIII.2000 г. в 10 ч. в сградата на “Брикел”-ЕАД, търг с тайно наддаване за отдаване под наем на два работнически стола заедно с машините и съоръженията и кухненския инвентар, подробно описани в характеристиките, приложени към тръжната документация, собственост на “Брикел”-ЕАД, Гълъбово, обслужващи съответно електропроизводство и брикетопроизводство на дружеството. Предназначение на обекта-хранене на работниците и служителите. Начална месечна наемна цена-5000 лв. за работнически стол, обслужващ елпроизводството, и 4000 лв. за работнически стол, обслужващ брикетопроизводството. Депозит за участие-съответно 500 лв. и 400 лв. Срок на договора-една година. Начин на плащане на цената и изискваните обезпечения: по банковата сметка на “Брикел”-ЕАД, № 1010008119, б.к. 40078716, при СЖ “Експресбанк”, клон Гълъбово. Обезпечение 10 000 лв., което се заплаща по посочената сметка. Специални изисквания към участниците-запазване на работните места на съществуващия персонал по чл. 123, ал. 3 КТ. Утвърдената тръжна документация (на основание чл. 3, ал. 3 от Наредбата за търговете), съдържаща съответно: характеристики на обекта; условия за провеждане на търга; заявление за участие и проектодоговор за наем; удостоверение за оглед на обекта, при такса 200 лв. се заплаща в касата на дружеството, след което се получава от деловодството. Заявленията за участие се приемат в деловодството на “Брикел”-ЕАД, всеки ден от 9 до 16 ч. от следващия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” до 30.VIII.2000 г. Оглед на обекта може да се извършва от 15 до 25.VIII.2000 г. вкл. от 10 до 15 ч. след предварителна заявка на тел. (0417) 2268, вътр. 257 и 247. Ако на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на 8.IХ.2000 г. в 10 ч. в сградата на “Брикел”-ЕАД, Гълъбово.

41516

X.X.-ликвидатор на “САТТ”-ЕАД (в ликвидация), Пордим, на основание чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете обявява търг чрез явно наддаване за продажба на съвкупност от ДМА-ремаркета и недвижими имоти. Пълното наименование и описание на всеки от имотите и вещите-предмет на търга, както и първоначалната цена са посочени в описите, приложени към тръжната документация. Търгът ще се проведе на 9.IХ.2000 г. в 10 ч. в Пордим в седалището на дружеството. Постигнатата цена се заплаща в деня на подписване на договора. При неявяване на нито един кандидат търгът ще се проведе повторно на 30.IХ.2000 г. в същия час, на същото място. Закупуване на тръжна документация-до 50 лв., и внасяне на депозит 10 % от първоначалната цена-най-късно до 17 ч. на 8.IХ.2000 г. в дружеството. Оглед може да се извършва всеки работен ден от 9 до 16 ч. За справки-тел. 06513-2089.

41476

448.-“Редки метали”-ЕООД, МДП “Възход”, Смолян, на основание чл. 1 и 3 от Наредбата за търговете организира търг с явно наддаване на 7.VIII.2000 г. в 14 ч. в сградата на управлението за продажба на употребявани машини и съоръжения за минната промишленост. Поредни търгове ще се провеждат всеки втори и четвърти петък от месеца в 14 ч. Оглед може да се извършва всеки работен ден до 17 ч. в автобазата на предприятието. Цена на тръжната документация-20 лв. Депозитна вноска в размер 10 % от началната тръжна цена се внася в касата на МДП “Възход”. За справки-тел. 0301/3-23-20; 3-37-10; 3-37-12.

41478

15.-СУ “Св. Кл. Охридски”-София, обявява конкурси за: професори по: 01.05.04 аналитична химия-един; 01.06.17 физиология на животните и човека (ендокринология)-един; 05.04.06 литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (история на немската литература)-един, със срок 3 месеца; доценти по: 05.04.35 езици на народите на Азия, Африка и Америка (съвременен урду)-един; 05.02.16 икономика и организация на труда-един; 05.04.06 литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (история на немската литература)-един; 05.03.12 археология (класическа археология)-един; 05.11.01 социология (икономическа социология)-един; 05.04.06 литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (византийска литература)-един; 05.01.13 философия на културата, политиката, правото и икономиката (философско-антропологични проблеми)-един; 05.08.33 теория и история на кутурата (история на културологичните учения)-един, със срок 3 месеца; асистенти по: журналистика (печат и книгоиздаване-един; телевизионна журналистика-един; радиожурналистика-един); корейски език-един; методика на обучението по испански и португалски език-един; органична химия-един; извънучилищна педагогика и извънкласна дейност-един; методика на обучението по литература-един, със срок 3 месеца; съвременен италиански език (практически курс)-един; физиология на растенията-един; финанси, парично обращение, кредит и застраховане-двама; екология и опазване на околната среда-един; търсене и проучване на полезни изкопаеми (въглищна геология и органична петрология)-един; регионална геология-един; английски език-четирима; немски език-един; история на философията (философия на новото време)-един, със срок 2 месеца; методика на обучението по новогръцки-един, със срок 1 месец; асистенти по чл. 68 КТ: математическо оптимиране-един; вероятности и статистика-един; съвременен италиански език (практически курс)-един; аналитична химия-един; средновековна обща история-един; геометрия и топология-един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи-в стая 6 на ректората.

40489

439.-НАТФИЗ “Кр. Сарафов”-София, обявява конкурси за: професор по 05.08.01 театрознание и театрално изкуство (актьорство и режисура за драматичен театър); доценти по: 05.08.01 театрознание и театрално изкуство (актьорство и режисура за драматичен театър)-двама; 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства (история на изобразителното изкуство)-един, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в НАТФИЗ, ул. Раковски 108А.

40490

5.-Институтът за фолклор при БАН-София, обявява конкурс за научен сътрудник по 05.04.09 фолклористика със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, тел. 979-30-11.

41114

602.-Техническият университет-София, филиал Пловдив, обявява конкурс за професор по 02.20.09 индустриална електроника (автоматизация на електронното производство) със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-във филиала в Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, тел. 266-433.

41585

1039.-Министерството на транспорта и съобщенията на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че са извършени следните продажби през юни 2000 г.:

Преференциални дялове

1. “Автотранс Септември”-АД, Септември-4,36 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 17 217 лв.;

2. “Трансстрой София”-АД, София-0,11 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 1995 лв.;

3. “Трансстрой Варна”-АД, Варна-6,17 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 170 109 лв.;

4. “Хели ер сау”-АД, София-6,53 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 139 900 лв.

Оставащи дялове

1. “Дунав автотранспорт”-ООД, Видин-18,35 % продадени на “Дунав автотранспорт 99”-ООД, Видин, за 38 543 лв.;

2. “Автосервиз старт”-ООД, Плевен-19,17 % продадени на “Старт инвест 98”-ООД, Плевен, за 77 472 лв.;

3. “Трансстрой Русе”-АД, Русе-6,72 % продадени на “Трансстрой Русе 97”-АД, Русе, за 97 810 лв.;

4. “Автомобилен транспорт”-ООД, Свищов-22 % продадени на “Дунав автотранспорт”-АД, Свищов, за 225 857 лв.

40802

2168.-Столичната общинска агенция за приватизация на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че са продадени следните обекти и общински фирми за периода 31 май-30 юни 2000 г. и брой на договорираните работни места:

1. магазин № 2, общински нежилищен имот, ж. к. Св. Троица, бл. 145, вх. А, продаден чрез търг на X.X.X. за 23 000 лв., изплатени изцяло от купувача;

2. търговско помещение № 3А, общински нежилищен имот, ул. Пиротска 195-209, бл. 75, вх. Г, продадено чрез търг на “ОВО”-ООД, за 44 000 лв., изплатени изцяло от купувача;

3. помещение (аптека и санитарен магазин), общински нежилищен имот, ж.к. Дианабад, бл. 26, продадено чрез конкурс на ЕТ “Екатон-X.X.” за 33 000 лв., изплатени изцяло от купувача, договорирани работни места-3;

4. магазин, общински нежилищен имот, ул. Ташкови ливади 12, продаден чрез търг на X.X.X. за 14 000 лв., изплатени изцяло от купувача;

5. магазин № 2 (хранителни стоки), общински нежилищен имот, ж.к. Люлин, бл. 348, продаден чрез търг на X.X.X. за 39 000 лв., изплатени изцяло от купувача;

6. помещение, общински нежилищен имот, ж.к. Люлин, бл. 157, вх. А, продадено чрез търг на X.X.X. за 20 000 лв., изплатени изцяло от купувача;

7. магазин № 3, общински нежилищен имот, ж. к. Надежда 5, бл. 526, вх.Б, продаден чрез конкурс на X.X.X. за 50 000 лв., изплатени изцяло от купувача, договорирани работни места-3;

8. бакалия в трафопост, общински нежилищен имот, ж. к. Слатина, до бл. 3, продадена чрез търг на X.X.X. за 26 000 лв., изплатени изцяло от купувача;

9. магазин (хранителни стоки в трафопост), общински нежилищен имот, ж. к. Дружба, с/у бл. 306, продаден чрез търг на СД “Стоми-Ети-Йорданова и сие” за 17 000 лв., изплатени изцяло от купувача;

10. магазин за хранителни стоки, общински нежилищен имот, гр. Нови Искър, кв. Изгрев, продаден чрез търг на X.X.X. за 10 000 лв., изплатени изцяло от купувача;

11. магазин, общински нежилищен имот, ж. к. Бели брези, бл. 14, продаден чрез търг на ЕТ “ЛИМ-X.X.” за 21 000 лв., изплатени изцяло от купувача;

12. магазин № 3104, общински нежилищен имот, ж. к. Младост 3, бл. 323, продаден чрез търг на X.X.X. за 30 000 лв., изплатени изцяло от купувача;

13. баня, бивша обособена част от “Хигиена”-ЕАД, ж. к. Красна поляна, бул. Възкресение 66, продадена чрез конкурс на “Алко-X.X.”-ЕООД, за 425 555 лв., чрез разсрочено плащане, договорирани работни места-18;

14. обущарско ателие, общински нежилищен имот, ул. Франсис де Пресансе 27, продадено по чл. 35 ЗППДОбП на X.X. и X.X. за 5200 лв., чрез разсрочено плащане.

40535

193.-Община-гр. Брезник, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че за периода януари-юни 2000 г. е извършена продажба на общински недвижим имот-масивен павилион (бивша автоспирка) в кв. 14 от РП на с. Гигинци, община Брезник, продаден на X.X.X. за 600 лв., изплатени изцяло.

41552

142.-Община-гр. Велико Търново, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че за периода януари-юни 2000 г. е извършила продажби на следните обособени обекти, части от общински предприятия, общински нежилищни имоти:

1. приемателен пункт за химическо чистене-Павликени, обособена част от “Свежест”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на ЕТ “101 стоки-X.X.”, Павликени, ул. X.X. 4, за цена, равна на левовата равностойност на 17 052 щ.д.: при подписване на договора-левовата равностойност на 8526 щ.д.; в срок до 30.Х.2000 г.-левовата равностойност на 8526 щ.д. с олихвяване на неизплатената част от цената за времето от подписване на договора до съответното плащане, с лихва в размер основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 10 пункта;

2. парцел I, незастроен-част от цех “Метал”, кв. 563-обособена част от “Десислава”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на X.X.X. от Велико Търново, ул. Проф. X.X. 3, вх. Б, за 14 917 лв., платени изцяло от купувача;

3. офис 3 от западното крило на сградата на ул. Ниш 7, Велико Търново-обособена част от “Десислава”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на “Роса”-ООД, Велико Търново, ул. Ниш 6, вх. Г, ет. 5, за 5268,77 лв., платени изцяло от купувача;

4. комплексно студио-ул. Ниш 7, Велико Търново-обособена част от “Десислава”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на “Соник-2”-ООД, Велико Търново, ул. България 33, вх. В, за цена, равна на левовата равностойност на 49 720 щ.д.: до 7.II.2000 г.-левовата равностойност на 25 000 щ.д.; в срок до 1.VIII.2000 г.-левовата равностойност на 24 720 щ.д. с олихвяване на неизплатената част от цената за времето от подписване на договора до съответното плащане с лихва в размер основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 10 пункта;

5. офис 1 от западното крило на сградата на ул. Ниш 7, Велико Търново-обособена част от “Десислава”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на “Видеосат-КТС”-ЕООД, Велико Търново, ул. Хр. Ботев 19, за 5740,29 лв., платени изцяло от купувача;

6. офис 2 от западното крило на сградата на ул. Ниш 7, Велико Търново-обособена част от “Десислава”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване на “Видеосат-КТС”-ЕООД, Велико Търново, ул. Хр. Ботев 19, за 5114,52 лв., платени изцяло от купувача;

7. офис 4 от западното крило на сградата на ул. Ниш 7, Велико Търново-обособена част от “Десислава”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на “Видеосат-КТС”-ЕООД, Велико Търново, ул. Хр. Ботев 19, за 15 034,77 лв., платени изцяло от купувача;

8. офис 5 от западното крило на сградата на ул. Ниш 7, Велико Търново-обособена част от “Десислава”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на “Видеосат-КТС”-ЕООД, Велико Търново, ул. Хр. Ботев 19, за 16 656,44 лв., платени изцяло от купувача;

9. магазин от западното крило на сградата на ул. Ниш 7, Велико Търново-обособена част от “Десислава”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на “Видеосат-КТС”-ЕООД, Велико Търново, ул. Хр. Ботев 19, за 15 907,98 лв., платени изцяло от купувача;

10. пералня 12, ул. X.X. 10, Горна Оряховица-обособена част от “Свежест”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на ЕТ “X.X.”, Горна Оряховица, ул. X.X. 2Б, за цена, равна на левовата равностойност на 33 000 щ.д., изчислена по централния курс на БНБ за деня: при подписване на договора-левовата равностойност на 16 500 щ.д.; в срок до 25.ХII.2000 г.-левовата равностойност на 16 500 щ.д., с олихвяване на неизплатената част от цената за времето от подписване на договора до съответното плащане с лихва в размер основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 10 пункта;

11. магазин № 102/1 на ул. Проф. X.X., Велико Търново-обособена част от “Нармаг”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на X.X.X. от Велико Търново, ул. Симеон Велики 8, вх. Д, ап. 8, за цена, равна на левовата равностойност на 17 480 щ.д., изчислена по централния курс на БНБ за деня: при подписване на договора-левовата равностойност на 8740 щ.д.; в срок до 20.ХII.2000 г.-левовата равностойност на 8740 щ.д. с олихвяване на неизплатената част от цената за времето от подписване на договора до съответното плащане с лихва в размер основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 10 пункта;

12. магазин 72/73-1 на ет. 2 от супермаркет в кв. Бузлуджа, Велико Търново-обособена част от “Нармаг”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на “Джи Ем Ти”-ООД, София, район “Лозенец”, ул. Бигла 23А, представлявано от X.X.X., за цена, равна на левовата равностойност на 34 701 щ.д., изчислена по централния курс на БНБ за деня: при подписване на договора-левовата равностойност на 17 350,50 щ.д.; в срок до 12 месеца от подписване на договора-левовата равностойност на 17 350,50 щ.д. с олихвяване на неизплатената част от цената за времето от подписване на договора до съответното плащане с лихва в размер основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 10 пункта;

13. магазин 72/73-2 на ет. 2 от супермаркет в кв. Бузлуджа, Велико Търново-обособена част от “Нармаг”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на “Джи Ем Ти”-ООД, София, район “Лозенец”, ул. Бигла 23А, представлявано от X.X.X., за цена, равна на левовата равностойност на 16 201 щ.д., изчислена по централния курс на БНБ за деня: при подписване на договора-левовата равностойност на 8100,50 щ.д.; в срок до 12 месеца от подписване на договора-левовата равностойност на 8100,50 щ.д. с олихвяване на неизплатената част от цената за времето от подписване на договора до съответното плащане с лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 10 пункта;

14. парцел VII с пресов цех-част от цех “Метал”, Велико Търново-обособена част от “Десислава”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на СД “Олимпик-Ангелов, Чалъков и сие”, Велико Търново, ул. Рада войвода 15, вх. А, представлявано от X.X.X., за цена, равна на левовата равностойност на 28 200 щ.д., изчислена по централния курс на БНБ за деня: при подписване на договора-левовата равностойност на 14 100 щ.д.; в срок до 6 месеца от подписване на договора-левовата равностойност на 14 100 щ.д. с олихвяване на неизплатената част от цената за времето от подписване на договора до съответното плащане с лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 10 пункта;

15. помещение № 2-бивш учебен център, в супермаркет, кв. Чолаковци, Велико Търново-обособена част от “Десислава”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на X.X.X. от Велико Търново, ул. Клокотница 2, за 9625,61 лв., платени изцяло от купувача;

16. магазин 2-бивша работилница, Велико Търново, ул. X.X. 27-обособена част от “Десислава”-ЕООД, Велико Търново, чрез търг с тайно наддаване, на ЕТ “Милд-X.X.”, Велико Търново, ул. Симеон Велики 4, вх. Д, за 94 946,78 лв., платени изцяло от купувача.

40502

8.-Община-гр. Кърджали, на основание § 11 ЗППДОбП обявява, че през периода от 1.IV до 30.VI.2000 г. е извършена продажбата на общински нежилищен имот-бар “Хавана”, бул. България, бл. 1, Кърджали-продаден на ЕТ “Юки 63-Юксел Каледжи”, Кърджали, за 34 000 лв., платими-50 % към датата на подписване на договора за покупко-продажба, останалите-на разсрочено плащане за 6 месеца; купувачът се задължава да извърши инвестиции в размер 17 000 лв. и да разкрие 12 работни места.

40595

180.-Община-гр. Плевен, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че през периода март-юни 2000 г. са извършени продажби на следните обособени обекти:

1. сграда-бивша ЦДГ, заедно с дворно място в Славяново, продадена на ЕТ “Алекс-X.X.”, представлявано от X.X.X., за 65 255 лв. при първоначална вноска 30 % и разсрочено плащане за 2 години;

2. помещение в ж.к. Дружба, бл. 115, продадено на ЕТ “X.X.-Стели”, представляван от X.X.X., за 14 600 лв., изплатени изцяло;

3. магазин на ул. Сан Стефано 36, продаден на “Бонмикс”-ЕООД, представлявано от X.X.X., за 85 505 лв., изплатени изцяло;

4. магазин на ул. Сан Стефано 9Б, продаден на ЕТ “Прециз-ВМВ-X.X.”, представляван от X.X.X., за 86 000 лв., изплатени изцяло;

5. книжарница на ул. Сан Стефано 34, продадена на ЕТ “Прециз-ВМВ-X.X.”, представляван от X.X.X., за 120 000 лв., изплатени изцяло;

6. цех за производство на кори за баници на ул. Чаталджа 62, продаден на “Омега-64”-ООД, представлявано от X.X.X., чрез отдаване под наем с клауза за изкупуване, за 38 500 лв. при първоначална вноска 30 % и разсрочено плащане за 2 години;

7. цех за производство на трикотаж на ул. Чаталджа 62, продаден на ЕТ “Синхрон-2-X.X.”, представляван от X.X.X., чрез преговори за отдаване под наем с клауза за изкупуване за 50 500 лв. при първоначална вноска 30 % и разсрочено плащане за 2 години.

41480

4.-Община-гр. Своге, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че са извършени следните продажби за периода май-юни 2000 г.: 1. обект “Магазин за риба и рибни продукти”-Своге, продаден по чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП на ЕТ “X.X.”-Своге, за 20 310 лв., изплатен изцяло; 2. магазин за цветя-Своге, продаден по чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП на ЕТ “Теди-Н”-X.X.X., Своге, за 11 632 лв., изплатен изцяло; 3. магазин за видеокасети-Своге, продаден чрез таен търг на X.X.X. от с. Церово за 10 000 лв., изплатен изцяло; 4. магазин за плодове и зеленчуци-Своге, продаден чрез таен търг на X.X.X. от Своге за 35 999 лв., изплатен изцяло; 5. магазин за търговия на едро-Своге, продаден чрез таен търг на ЕТ “Гатекс”-X.X., Своге, за 37 800 лв., изплатен изцяло; 6. магазин за месо и месни произведения-Своге, продаден чрез таен търг на X.X.X. от с. Реброво за 29 100 лв., изплатен изцяло.

41095

22.-Столичната община на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № РД-09-50-245 от 29.V.2000 г. на главния архитект на София е одобрено частично изменение на ЗРП на м. бул. X.X., кв. 87А, в граници: ул. Полк. Д. Кирков, ул. от о.т. 105А до о.т. 289Ж; ул. от о.т. 289Ж до о.т. 389Д; ул. Ал. Димитров, който е изложен в район “Надежда”. На основание чл. 138 ЗТСУ заинтересуваните могат да направят писмени възражения по плана в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез район “Надежда” до СГС.

39660

12.-Столичната община на основание чл. 69, ал. 1, чл. 20, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за частичен застроителен и регулационен план за м. Студентски град, кв. 231 и 232, изработен върху неодобрен кадастър в граници: ул. от о.т. 678-о.т. 675 до о.т. 660; ул. от о.т. 660 до о.т. 661; ул. от о.т. 661-о.т. 676 до о.т. 677; ул. от о.т. 677 до о.т. 678, който е изложен в район “Студентски”. На основание чл. 70 ППЗТСУ заинтересуваните могат да направят писмени възражения по проекта чрез район “Студентски” в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

39661

1.-Столичната община на основание чл. 44, ал. 1 и чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава на заинтересуваните, че със заповед № РД-02-14-1257 от 30.VI.2000 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен кадастралния план на кв. 206 от к.л.360 в М. 1:1000. Заинтересуваните могат да обжалват заповедта по реда на ЗВАС в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез МРРБ.

39921

140.-Столичната община на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № РД-09-50-148а от 17.III.2000 г. на главния архитект на София са одобрени кадастрален план и проекти за частичен застроителен и регулационен план и частичен кварталнозастроителен и силуетен план за м. Центъра, кв. 258, в граници: улици между о.к.510-о.к.509, о.к.509-о.к.517, о.к.517-о.к.517Б, о.к.517Б-пешеходна алея, о.к.50-о.к.510, които са изложени в район “Триадица”. На основание чл. 138 ЗТСУ заинтересуваните могат да обжалват плана и проектите в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред СГС чрез район “Триадица”.

39922

89.-Столичната община на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ и чл. 20, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за частичен застроителен и регулационен план на в.з. “Горна баня”, кв. 71, в граници: ул. от о.т. 506-о.т. 505 до о.т. 500; западната граница на п-л I от кв. 71; северната граница на парцел I, II, III, IV и V от кв. 71, който е изложен в район “Овча купел”. На основание чл. 70 ППЗТСУ заинтересуваните могат да направят писмени възражения в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез район “Овча купел”.

40557

23.-Столичната община на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на застроителния и регулационен план на Банкя, кв. № 104г, 104и, 104з, 104к и 104л, в граници: ул. Толбухин, улица от о.т. 495а-о.т. 480г-до о.т. 692в; пешеходна връзка от о.т. 692в до о.т. 697, улица от о.т. 697-о.т. 839 до о.т. 843; част от кв. 201а в граници: улица от о.т. 496ж до о.т. 422, южната граница на парцели ХХХVI-ХLIII вкл. улица от о.т. 685и до о.т. 685к, които са изложени в район “Банкя”. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения по проектите чрез район “Банкя”.

40558

5.-Столичната община на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че са изработени кадастрален план и проект за застроителен и регулационен план на м. Солни пазар в граници: бул. X.X. и улиците Алабин, Княз Борис I, Три уши, улица о.к. 50-о.к. 3 и ул. Позитано, които са изложени в район “Триадица”. На основание чл. 70 ППЗТСУ заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по плана и проекта в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред район “Триадица”.

40559

248.-Столичната община на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че са изработени частичен кадастрален план и проект на частичен застроителен и регулационен план за кв. 61, м. Факултета, при граници: бул. Възкресение и улиците Ришки проход, Стразимировци и Доростол, които са изложени в район “Красна поляна”. На основание чл. 70 ППЗТСУ недоволните могат да обжалват плана и проекта в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез района до общината.

41690

622.-Поземлената комисия-гр. Антоново, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землището на селата Горна Златица (ЕКНМ 16211), Долна Златица (ЕКНМ 22099), Добротица (ЕКНМ 21703), Пиринец (ЕКНМ 56424), Разделци (ЕКНМ 61769), Семерци (ЕКНМ 99155), Китино (ЕКНМ 37040), Коноп (ЕКНМ 38323), Любичево (ЕКНМ 44598), Моравка (ЕКНМ 49059), Присойна (ЕКНМ 58476), Трескавец (ЕКНМ 73078), Язовец (ЕКНМ 87271), Равно село (ЕКНМ 61251), Стеврек (ЕКНМ 69146), Старчище (ЕКНМ 69136), Тиховец (ЕКНМ 72452), Черна вода (ЕКНМ 80786), Изворово (ЕКНМ 32473), Кьосевци (ЕКНМ 41099), Малка Черковна (ЕКНМ 46468), Малоградец (ЕКНМ 46735), Орач (ЕКНМ 53641), Поройно (ЕКНМ 57827), Стойново (ЕКНМ 69376) и Таймище (ЕКНМ 72062), област Търговище, че са одобрени плановете за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд, които са изложени за разглеждане в съответните кметства.

41624

232.-Поземлената комисия-гр. Белене, област Плевен, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата на селата Бяла вода (ЕКНМ 07630), Деков (ЕКНМ 20537), Кулина вода (ЕКНМ 40573), Петокладенци (ЕКНМ 56085) и Татари (ЕКНМ 72117), че са изготвени плановете за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд, които ще бъдат изложени в кметствата им в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

41549

29.-Поземлената комисия-гр. Берковица, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че е изработена карта на възстановената собственост за гори и земи от горски фонд за землищата на селата Балювица (ЕКНМ 02542), Бокиловци (ЕКНМ 05253), Боровци (ЕКНМ 05654), Пърличево (ЕКНМ 59118), Рашовица (ЕКНМ 62311), област Монтана.

40576

383.-Община-Благоевград, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава, че е изработен кадастрален план на парк “Бачиново”-Благоевград, който е изложен в сградата на общината. На основание чл. 40 ППЗЕК в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения по плана до общината.

41543

383а.-Община-Благоевград, на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че са изработени кадастрален план и проект за регулационен план на с. Изгрев, община Благоевград, които са изложени в сградата на общината. На основание чл. 70 ППЗТСУ заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения по плановете до общината в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

41544

405.-Поземлената комисия-гр. Брацигово, област Пазарджик, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че са изработени планове за възстановяване правото на собственост върху гори и земи в горския фонд на землищата на селата Бяга (ЕКНМ 07586), Жребичко (ЕКНМ 29522) и Козарско (ЕКНМ 37705), област Пазарджик, които са изложени в кметствата на селищата.

40581

67.-Община-гр. Варна, на основание чл. 25, ал. 3 ЗАТУРБ съобщава, че с решение № 322-4 от 29.V.2000 г. на общинския съвет са създадени нови селищни образувания с местно значение, както следва: Балъм дере, Ментеше, Кочмар, Планова, Пчелина, Сълзица, Сотира, Боровец-север, Боровец-юг, Ракитника, Прибой, Зеленика-част, Летище, Под селото, Акчелар, Телевизионна кула, Горна трака, Добрева чешма, Виница-север, Ваялар, Траката-разширение, Фатрико дере, Дели сава, Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, Ален мак.

39344

68.-Община-гр. Варна, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за изменение на застроителен и регулационен план на кв. 138 , част от 7-и микрорайон Варна и ЧКЗСП за кв. 183 за парцели: III4, V7, IХ12, Х13, ХII16 и ХV17 по плана на 7-и микрорайон Варна. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта до район “Одесос”.

39345

66.-Община-гр. Варна, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава, че е изработен кадастрален план на КРЗ “Одесос”-Варна, който е изложен в общината. На основание чл. 40 ППЗЕК в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до техническата служба на общината.

39346

225.-Поземлената комисия-гр. Велико Търново, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд, че са изработени и приети картите за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд за землищата на гр. Килифарево (ЕКНМ 36837) и селата Велчево (ЕКНМ 10553), Плаково (ЕКНМ 56602), Големани (ЕКНМ 15401), Ялово (ЕКНМ 87360), община Велико Търново, които са изложени за разглеждане в съответните кметства.

41492

410.-Поземлената комисия-гр. Върбица, област Шумен, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд в землището на с. Иваново (ЕКНМ 32113), област Шумен, по ЛОТ 27.10.01, че е одобрен планът за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, който е изложен за разглеждане в кметството на селото.

41506

410а.-Поземлената комисия-гр. Върбица, област Шумен, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд в землищата на селата Бяла река (ЕКНМ 07692) и Тушовица (ЕКНМ 73537), област Шумен, по ЛОТ 27.10.02, че е одобрен планът за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, който е изложен за разглеждане в кметствата на съответните села.

41507

410б.-Поземлената комисия-гр. Върбица, област Шумен, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд в землището на Върбица (ЕКНМ 12766) по ЛОТ 27.10.05, че е одобрен планът за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, който е изложен за разглеждане в общинската администрация-гр. Върбица.

41508

410в.-Поземлената комисия-гр. Върбица, област Шумен, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд в землищата на селата Нова Бяла река (ЕКНМ 51785), Маломир (ЕКНМ 46773), Сушина (ЕКНМ 70398), Ловец (ЕКНМ 43949), Божурово (ЕКНМ 05075) и Чернооково (ЕКНМ 81222), по ЛОТ 27.10.03, че са одобрени плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, които са изложени за разглеждане в кметствата на съответните села.

41509

410г.-Поземлената комисия-гр. Върбица, област Шумен, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд в землището на с. Крайгорци (ЕКНМ 39298) по ЛОТ 27.10.04, че е одобрен планът за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, който е изложен за разглеждане в кметството на селото.

41510

184.-Поземлената комисия-гр. Вършец, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че са одобрени плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд за землищата на селата Долно Озирово (ЕКНМ 22747) и Стояново (ЕКНМ 69537), област Монтана, по ЛОТ № 111203 от 19.II.2000 г., които са изложени в кметствата им. На основание чл. 18, ал. 4 ППЗВСГЗГФ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения чрез поземлената комисия до районния съд в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

40572

184а.-Поземлената комисия-гр. Вършец, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че са одобрени плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд за землищата на селата Долна Бела речка (ЕКНМ 22019) и Горна Бела речка (ЕКНМ 16119), област Монтана, по ЛОТ № 111201 от 16.ХII.1999 г., които са изложени в кметствата на селата. На основание чл. 18, ал. 4 ППЗВСГЗГФ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения чрез поземлената комисия до районния съд в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

40573

585.-Община-гр. Габрово, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 553 от 5.VII.2000 г. на кмета на общината е одобрено частично изменение на застроителния и регулационен план за кв. 125 по плана на Габрово-ЦГЧ-изток-40 ч., при граници: улиците X.X., Опълченска и X.X., което е изложено в общината. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на чл. 138, ал. 1 ЗТСУ пред Габровския окръжен съд.

39326

373.-Община-гр. Генерал Тошево, област Добрич, на основание чл. 71, ал. 1, т. 2 ЗОС, чл. 11, ал. 1 от Наредбата за предоставяне на общински концесии във връзка с Решение № 6-1 от 31.V.2000 г. на Общинския съвет-гр. Генерал Тошево, обявява конкурс за предоставяне на концесия върху имот “Язовир Дрян” с площ 135,746 дка, за срок 20 години, с начална годишна концесионна цена 2400 лв., депозитна вноска 240 лв. Заявления за участие се приемат до 17 ч. на 30.VII.2000 г. в деловодството на общината. За справки-тел. 05731/20-20, вътр. 39.

39955

464.-Поземлената комисия-гр. Гоце Делчев, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд в землищата на селата Брезница и Корница, че са одобрени плановете (картите) на възстановената собственост върху гори и земи в горския фонд за обект-ЛОТ № 011101 за землищата на селата Брезница и Корница. Картите ще бъдат изложени в поземлената комисия и в кметствата на съответните землища в продължение на 14 дни считано от обнародването в “Държавен вестник”.

41098

143.-Поземлената комисия-гр. Грамада, област Видин, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване правото на собственост върху земи и гори от горския фонд в землищата на Грамада (ЕКНМ 17645) и селата Тошевци (ЕКНМ 72919), Бранковци (ЕКНМ 06121), Срацимирово (ЕКНМ 68268), Медешевци (ЕКНМ 47583) Милчина Лъка (ЕКНМ 48266), Водна (ЕКНМ 11720) и Бояново (ЕКНМ 05997), област Видин, че са одобрени плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, които са изложени в кметствата на съответните селища.

41045

469.-Поземлената комисия-гр. Девин, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд, че картите на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд за землищата на селата Настан (ЕКНМ 52413), Гьоврен (ЕКНМ 18424), Триград (ЕКНМ 73105) и Кестен (ЕКНМ 36796) са изложени в съответните кметства и в поземлената комисия.

41493

145.-Поземлената комисия-гр. Девня, област Варна, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ обявява, че е изработена и приета карта на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд за землището на Девня (ЕКНМ 20482), която е изложена за разглеждане в поземлената комисия през периода 1-15.VIII.2000 г.

41499

660.-Поземлената комисия-Димитровград, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землището на селата Светлина (ЕКНМ 65574), Скобелево (ЕКНМ 66831), Сталево (ЕКНМ 68669), Горски извор (ЕКНМ 17141), Върбица (ЕКНМ 76087) и Бодрово (ЕКНМ 04844), област Хасково, че са одобрени плановете за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд, които в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” ще бъдат изложени в кметствата за разглеждане.

40575

172.-Поземлената комисия-гр. Димово, област Видин, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд, че картите на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд-ЛОТ № 050602 в землищата на селата Кладоруб, Острокапци, Бела, Костичовци, Шипот, Извор, Лагошевци и гр. Димово са изложени в кметските наместничества на селата, а за Димово-в поземлената комисия.

40596

171.-Поземлената комисия-гр. Димово, област Видин, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд, че картите на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд-ЛОТ № 050601 в землищата на селата Яньовец, Върбовчец, Медовница, Скомля, Дълго поле, Карбинци, Воднянци и Гара Орешец са изложени в кметските наместничества на селищата.

40597

736.-Поземлената комисия-Добричка, гр. Добрич, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землището на селата Фелдфебел Дянково (ЕКНМ 76064), Орлова могила (ЕКНМ 53881), Дебрене (ЕКНМ 20359), Поп Григорово (ЕКНМ 57550) и Одърци (ЕКНМ 53450), област Добрич, че са одобрени плановете за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд (картите на възстановената собственост), които са изложени за разглеждане в поземлената комисия и в кметствата им.

40577

11.-Община-гр. Дупница, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ във връзка с чл. 50, ал. 2 ГПК съобщава на наследниците на X.X.X.-X., собственици на парцел ХХIV-1414, кв. 90, Дупница, с неизвестни адреси, че със заповед № 662 от 16.VI.2000 г. на кмета на общината е одобрен с корекция проект за частично изменение на застроителния план с ЧКЗСП за парцели ХХV-1418 и ХХVI-1421, кв. 90, по плана на гр. Дупница. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” наследниците на X.X.X.-X. могат да обжалват заповедта чрез общината до Кюстендилския окръжен съд.

39390

12.-Община-гр. Дупница, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ във връзка с чл. 50, ал. 2 ГПК съобщава на X.X.X. и X.X.X., живеещи извън пределите на Република България, с неизвестни адреси, собственици на част от парцел VI-2811, кв. 145, гр. Дупница, че със заповед № 520 от 5.V.2000 г. на кмета на общината е одобрен ЧКЗСП за парцели II-2773, III-2774 и IV-2775, кв. 114, по плана на града. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” X.X.X. и X.X.X. могат да обжалват заповедта чрез общината до Кюстендилския окръжен съд.

41634

796.-Поземлената комисия-гр. Елена, област Велико Търново, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землищата на селата Блъсковци (ЕКНМ 04460), Костел (ЕКНМ 38861) и Беброво (ЕКНМ 03054), че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” ще започне въводът във владение на коригираните масиви по влезлите в сила планове за земеразделяне. Графиците по дати, местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметствата на селата. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

41486

797.-Поземлената комисия-гр. Елена, област Велико Търново, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26, ал. 3 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделски земи в землището на с. Буйновци (ЕКНМ 06896), област Велико Търново, че са одобрени коригираните планове с частична преработка на влезлия в сила план за земеразделяне в с. Буновци, масиви № 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 180, 188, 195, 196, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 213, 214, 215, 216 и 222 и кад. ед. 51, 63, 116, 149, 211, 231, 245 и 386, по уважени жалби, подадени в срока по § 31 ЗИДЗСПЗЗ, които са изложени за разглеждане в поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения частично преработен план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

41487

272.-Поземлената комисия-гр. Етрополе, Софийска област, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване правото на собственост върху горите и земите от горския фонд в землището на селата Лъга (ЕКНМ 44389) и Рибарица (ЕКНМ 62582), Софийска област, че са одобрени плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, които са изложени за разглеждане в кметствата им и в поземлената комисия.

41496

169.-Поземлената комисия-гр. Исперих, област Разград, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че е изготвен планът за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, въз основа на който се издават решения по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ за землищата на селата Голям Поровец (ЕКНМ 15953), Малък Поровец (ЕКНМ 46913), Тодорово (ЕКНМ 72578), Делчево (ЕКНМ 20609), Белинци (ЕКНМ 03472), Духовец (ЕКНМ 24150) и Подайва (ЕКНМ 56945).

41541

263.-Поземлената комисия-гр. Каварна, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд за землището на с. Камен бряг (ЕКНМ 35746), област Добрич, че е одобрен планът за възстановяване на правото на собственост върху горите и земите от горския фонд, който е изложен в кметството на селото.

41501

262.-Поземлената комисия-гр. Каварна, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд за землището на с. Свети Никола (ЕКНМ 65543), област Добрич, че е одобрен планът за възстановяване на правото на собственост върху горите и земите от горския фонд, който е изложен в кметството му.

41502

264.-Поземлената комисия-гр. Каварна, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд за землището на с. Раковски (ЕКНМ 62092), област Добрич, че е одобрен планът за възстановяване на правото на собственост върху горите и земите от горския фонд, който е изложен в кметството му.

41503

265.-Поземлената комисия-гр. Каварна, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд за землището на с. Челопечене (ЕКНМ 80340), област Добрич, че е одобрен планът за възстановяване на правото на собственост върху горите и земите от горския фонд, който е изложен в поземлената комисия.

41504

985.-Поземлената комисия-гр. Каолиново, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че са изготвени плановете за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд за землищата на селата Лиси връх (ЕКНМ 43846), Сини вир (ЕКНМ 66531) и Наум (ЕКНМ 68388), област Шумен.

41047

11.-Поземлената комисия-гр. Карнобат, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че са изработени и приети плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд на следните землища: Карнобат (ЕКНМ 36525) и селата Аспарухово (ЕКНМ 00775), Венец (ЕКНМ 10625), Деветак (ЕКНМ 20417), Деветинци (ЕКНМ 20448), Детелина (ЕКНМ 02765), Драганци (ЕКНМ 23176), Драгово (ЕКНМ 23306), Екзарх Антимово (ЕКНМ 27169), Железник (ЕКНМ 29129), Житосвят (ЕКНМ 29492), Зимен (ЕКНМ 30853), Искра (ЕКНМ 32809), Козаре (ЕКНМ 37650), Крумово Градище (ЕКНМ 40021), Крушево (ЕКНМ 40230), Невестино (ЕКНМ 51202), Раклица (ЕКНМ 62027), Сан Стефано (ЕКНМ 65351), Смолник (ЕКНМ 72080), Соколово (ЕКНМ 67920), Сърнево (ЕКНМ 70576), Церковски (ЕКНМ 78416), Черково (ЕКНМ 80755), които са изложени за разглеждане в съответните кметства от 24.VII до 7.VIII.2000 г.

41489

6.-Община-гр. Козлодуй, на основание чл. 25, ал. 3 ЗАТУРБ във връзка с Решение № 66 от 26.IV.2000 г. на Общинския съвет-гр. Козлодуй, обявява създаването на селищно образувание с местно значение “Вилна зона-Крушов баир” на земите, отговарящи на условията по § 4, ал. 2 ЗСПЗЗ в землището на Козлодуй.

41512

525.-Поземлената комисия-гр. Костинброд, Софийска област, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че е изготвен план за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, въз основа на който се издават решения по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ за землищата на селата Бучин проход (ЕКНМ 07171), Понор (ЕКНМ 57529), Дреново (ЕКНМ 23707), Дръмша (ЕКНМ 23844), Чибаовци (ЕКНМ 81356), които са изложени за разглеждане в поземлената комисия и кметствата от 1 до 14.VIII.2000 г.

41645

448.-Поземлената комисия-гр. Кула, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че са изработени и приети плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата на селата Каленик (ЕКНМ 35328), Полетковци (ЕКНМ 57193), Тополовец (ЕКНМ 72775), Цар Петрово (ЕКНМ 78224), Чичил (ЕКНМ 81503), Коста Перчово (ЕКНМ 38858) и гр. Кула (ЕКНМ 40525), област Видин, които са изложени в кметствата на съответните населени места.

41687

135.-Поземлената комисия-гр. Летница, област Ловеч, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на правото на собственост върху земи и гори от горския фонд в землищата на Летница (ЕКНМ 43476) и селата Крушуна (ЕКНМ 40261) и Кърпачево (ЕКНМ 40943), област Ловеч, че са одобрени плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, които са изложени за разглеждане в кметствата на съответните населени места.

41514

210.-Поземлената комисия-гр. Лозница, област Разград, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че са изготвени плановете за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горски фонд, въз основа на който се издават решенията на поземлената комисия по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ за землищата на селата Буйново, Мировец, Твърдинци, Пресяк, Росина, Кошничари, Миладиновци, Манастирци, Манастирско, Сейдол, Тръбач, Бели Лом, Веселина, Гороцвет.

40586

125.-Поземлената комисия-гр. Луковит, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощените от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Дерманци (ЕКНМ 20688), област Ловеч, че ще бъде извършен въвод във владение съгласно влезлия в сила коригиран план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството и поземлената комисия. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

41546

125а.-Поземлената комисия-гр. Луковит, област Ловеч, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановявване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата на с. Дерманци (ЕКНМ 20688) и Луковит (ЕКНМ 44327), че са одобрени картите на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд, които ще бъдат изложени в съответните кметства в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

41547

932.-Поземлената комисия-гр. Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че са изработени картите на възстановената собственост върху земи и гори от горския фонд в землищата на Лясковец (ЕКНМ 44793) и селата Джулюница (ЕКНМ 20835), Добри дял (ЕКНМ 21453), Драгижево (ЕКНМ 23217), Козаревец (ЕКНМ 37664) и Мерданя (ЕКНМ 47826), които са изложени в поземлената комисия и кметствата на съответните землища.

40574

120.-Поземлената комисия-гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата на гр. Гурково (ЕКНМ 18157), гр. Николаево (ЕКНМ 51648) и селата Селце (ЕКНМ 66103), Паничерево (ЕКНМ 22767), Конаре (ЕКНМ 38203), Едрево (ЕКНМ 27070), Нова Махала (ЕКНМ 51888), Ветрен (ЕКНМ 10848), Елхово (ЕКНМ 48163) и Зимница (ЕКНМ 30870), че са изготвени картите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд, които ще бъдат изложени в кметствата на селищата за период 14 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник”.

41515

221.-Община-гр. Несебър, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на ЗРП за кв. 56, Несебър, който е изложен в общината. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения по проекта до общината.

39310

397.-Поземлената комисия-гр. Никопол, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд, че картите на възстановената собственост върху гори и земи от горски фонд за обект-ЛОТ № 15.07.01 за землищата Никопол (ЕКНМ 51723), Въбел (ЕКНМ 12365), Драгаш Войвода (ЕКНМ 23193), Евлогиево (ЕКНМ 27019), Жернов (29310), Лозица (ЕКНМ 44152), Любеново, Муселиево (ЕКНМ 49415), Черковица (ЕКНМ 80697), Асеново (ЕКНМ 00744), Дебово (ЕКНМ 20314) и Санадиново (ЕКНМ 65320), община Никопол, са приети и изложени в кметствата на съответните землища за разглеждане от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

41097

24.-Поземлената комисия-гр. Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата на селата Баня (ЕКНМ 02734), Кортен (ЕКНМ 38683), Омарчево (ЕКНМ 53518), Полско Пъдарево (ЕКНМ 57371), Питово (ЕКНМ 56527), Сокол (ЕКНМ 67831), Еленово (ЕКНМ 27245), Радево (ЕКНМ 61310), Дядово (ЕКНМ 24760), Прохорово (58726), Крива круша (ЕКНМ 39757), Брястово (ЕКНМ 06788), Караново (ЕКНМ 36395), Асеновец (ЕКНМ 00713), Събрано (ЕКНМ 70456), Съдийско поле (ЕКНМ 70490), Ценино (ЕКНМ 78344), Научене (ЕКНМ 51161), Каменово (ЕКНМ 35907), Коньово (ЕКНМ 38426), област Сливен, че са одобрени плановете за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд, които са изложени за разглеждане в кметствата им.

40579

290.-Община-гр. Павел баня, област Стара Загора, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 104 от 19.VI.2000 г. на кмета на общината е одобрен застроителният план на кв. № 47, 48, 49, 50 и 51 по плана на с. Долно Сахране (бивш стопански двор), област Стара Загора. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да обжалват заповедта пред Старозагорския окръжен съд чрез общината.

39935

175.-Поземлената комисия-гр. Павликени, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землището на с. Долна Липница (ЕКНМ 22160), област Велико Търново, че е одобрен планът за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, който е изложен за разглеждане в кметството на селото.

40584

1679.-Поземлената комисия-гр. Пазарджик, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху гори и земи в землищата на селата Априлци (ЕКНМ 00571), Говедаре (ЕКНМ 15271), Драгор (ЕКНМ 23457), Мирянци (ЕКНМ 48444), Огняново (ЕКНМ 53335), Росен (ЕКНМ 63032), Сбор (ЕКНМ 65468), Синитово (ЕКНМ 66559), Хаджиево (ЕКНМ 77061), Цар Асен (ЕКНМ 78056) и Юнаците (ЕКНМ 86074), област Пазарджик, че е изработен и приет планът за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд, който е изложен за разглеждане в съответните кметства.

41621

1680.-Поземлената комисия-гр. Пазарджик, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху гори и земи в землищата на селата Дебращица (ЕКНМ 20362) и Црънча (ЕКНМ 78570), област Пазарджик, че е изработен и приет планът за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд, който е изложен за разглеждане в съответното кметство.

41622

3.-Община-гр. Пирдоп, на основание чл. 39, ал. 1 и чл. 44, ал. 1 ППЗЕК съобщава, че със Заповед № РД-02-14-1137 от 14.VI.2000 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен кадастралния план на територията на “Юнион Миниер Пирдоп Мед”-АД, Пирдоп, Софийска област. Съгласно чл. 44, ал. 2 ППЗЕК кадастралният план влиза в сила от деня на обнародването му. Заинтересуваните могат да обжалват заповедта по реда на ЗВАС в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

41537

762.-Община-гр. Плевен, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за застроителен и регулационен план и кварталнозастроителен и силуетен план за стр. кв. 85а и по плана на Плевен в граници: улиците Сан Стефано, Ст. Заимов, Вардар и пл. Възраждане, съставляващ значителна част от града, който е изложен в общината. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до техническата служба на общината.

41548

203.-Община-гр. Пловдив, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава, че е изработен кадастрален план на кв. Освобождение-X.X., в граници: ул. X.X., бул. В. Априлов, бул. X.X., Хълм на освободителите, представляващ значителна част от Пловдив, който е изложен за запознаване в район “Централен” на Община-Пловдив. На основание чл. 40 ППЗЕК заинтересуваните могат да направят писмени възражения по плана до общината.

41536

860.-Поземлената комисия “Пловдив-Първенец”-гр. Пловдив, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите, че са изготвени плановете за възстановяване право на собственост върху гори и земи от горския фонд на селата Бойково (ЕКНМ 05150), Дедево (ЕКНМ 20523), Извор (ЕКНМ 32408), Марково (ЕКНМ 47295), Първенец (ЕКНМ 59032) и Храбрино (ЕКНМ 77373), които са изложени за разглеждане в съответните кметства.

41631

789.-Поземлената комисия-гр. Полски Тръмбеш, област В. Търново, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд, че картата на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд за обект-ЛОТ № 04.07.01 за землищата на селата Полски Сеновец (ЕКНМ 57340), Иванча (ЕКНМ 32175), Обединение (ЕКНМ 53014), Долна Липница (ЕКНМ 22160), Климентово (ЕКНМ 41246), Масларево (ЕКНМ 47439), Страхилово (ЕКНМ 69732) и Стефан Стамболово (ЕКНМ 17467) е изложена в кметствата на съответните землища от 14 до 28.VII.2000 г.

41505

50.-Община-гр. Русе, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 1294 от 12.VI.2000 г. на кмета на общината се отменя заповед № 525 от 17.IV.2000 г., с която е одобрен проект за частичен регулационен план за бул. Бозвели в частта от о.т. 474 при бул. Цар Освободител до о.т. 670 при пътен възел “Сарая”. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 138 ЗТСУ.

41488

313.-Поземлената комисия-Свиленград, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на Свиленград (ЕКНМ 65677), че от 10.VIII.2000 г. ще започне въводът във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

41050

841.-Поземлената комисия-гр. Севлиево, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че е изработена картата на възстановената собственост за землищата на селата Ловнидол (ЕКНМ 43966), Младен (ЕКНМ 48670), Добромирка (ЕКНМ 21628), Г. Росица (ЕКНМ 16376), Градище (ЕКНМ 17542), Дебелцово (ЕКНМ 20287), Крамолин (ЕКНМ 39431).

40580

478.-Поземлената комисия-Симеоновград, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата на селата Дряново (ЕКНМ 23964), Калугерово (ЕКНМ 35599), Свирково (ЕКНМ 65721), Троян (ЕКНМ 73208), Тянево (ЕКНМ 73821) и Симеоновград (ЕКНМ 47278), област Хасково, че е приет планът за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд, който е изложен за разглеждане в кметството 14 дни от датата на обнародване на обявата.

41545

124.-Поземлената комисия “Витоша”-София, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата на кв. Драгалевци (ЕКНМ 99125) и кв. Симеоново (ЕКНМ 68124), София-град, че са одобрени плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, които ще бъдат изложени за разглеждане в сградата на поземлената комисия “Витоша” 14 дни след обнародването в “Държавен вестник”.

40563

114.-Поземлената комисия “Овча купел”-София, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд в землищата: кв. Горна баня (ЕКНМ 99126), кв. Суходол (ЕКНМ 99127) и с. Мало Бучино (ЕКНМ 46721), че е изработен и приет план за възстановяване собствеността на горите и земите от горския фонд, които са изложени в залата на район “Овча купел” в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

41688

314.-Община-гр. Стара Загора, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за застроителен и регулационен план на значителна част по плана на града, между улиците: Цар Симеон Велики, Княз Батенберг, Д-р Т. Стоянович и Княз Борис, който е изложен в общината. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общината.

39184

1116.-Поземлената комисия-гр. Стара Загора, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че са изготвени плановете за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, въз основа на които се издават решения по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ за землищата на селата Дълбоки (ЕКНМ 24482), Колена (ЕКНМ 38039), Хрищени (ЕКНМ 77476), Братя Кунчеви (ЕКНМ 06197), Бенковски (ЕКНМ 03856), Горно Ботево (ЕКНМ 16701), Малко Кадиево (ЕКНМ 46591), Оряховица (ЕКНМ 54016), Руманя (ЕКНМ 63301), Хан Аспарухово (ЕКНМ 68730), Лозен (ЕКНМ 63149), област Стара Загора, и ще бъдат изложени за разглеждане в кметствата 14 дни след датата на обнародване в “Държавен вестник”.

41623

496.-Поземлената комисия-гр. Сунгурларе, област Бургас, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на правото на собственост върху земи и гори от горския фонд в землището на с. Велислав (ЕКНМ 76056), област Бургас, че е одобрен планът за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, който е изложен за разглеждане в кметството и поземлената комисия.

40593

332.-Поземлената комисия-гр. Твърдица, област Сливен, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд в землищата на гр. Шивачево (ЕКНМ 15944) и селата Близнец (ЕКНМ 04443), Боров дол (ЕКНМ 05551), Бяла паланка (ЕКНМ 07644), Жълт бряг (ЕКНМ 29533), Оризари (ЕКНМ 53847), Сборище (ЕКНМ 65499), Сърцево (ЕКНМ 70679) и Червенаково (ЕКНМ 80474), област Сливен, че са одобрени плановете на възстановената собственост, които са изложени в съответните кметства.

41511

705.-Поземлената комисия-гр. Тервел, област Добрич, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите, че са приети плановете за възстановяване на собствеността върху гори и земи от ГФ за селата Коларци (ЕКНМ 38025), X.X. (ЕКНМ 58685), Гуслар (ЕКНМ 18191) Брестница (ЕКНМ 06464) и Главанци (ЕКНМ 14982), които са изложени във фоайето на Община-Тервел, всеки работен ден от 9 до 16 ч. до 27.VII.2000 г. За справки-тел. (05751) 23-29.

41513

305.-Поземлената комисия-гр. Тетевен, област Ловеч, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че е одобрен планът (картата) за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд за землището на с. Васильово (ЕКНМ 10272), община Тетевен, който ще бъде изложен за разглеждане в кметството в продължение на 14 дни от обнародването в “Държавен вестник”.

41046

451.-Поземлената комисия-гр. Трън, област Перник, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд в землищата на Лялинци (ЕКНМ 44781), Парамун (ЕКНМ 55453), Велиново (ЕКНМ 10478), Пенкьовци (ЕКНМ 55814), Докьовци (ЕКНМ 21854), Видрар (ЕКНМ 11017), Лешниковци (ЕКНМ 43551), Костуринци (ЕКНМ 39027), Стайчовци (ЕКНМ 68641), Еловица (ЕКНМ 27351), Къшле (ЕКНМ 41040), Бераинци (ЕКНМ 03873), Вукан (ЕКНМ 12348), Мрамор (ЕКНМ 49196) и Кожинци (ЕКНМ 37602), че са одобрени картите на възстановено право на собственост върху гори и земи от горския фонд, които са изложи в кметствата (поземлената комисия).

41685

15.-Община-гр. Търговище, на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 368 от 7.VII.2000 г. на кмета на общината са одобрени кадастралният и застроително-регулационният план за преструктуриране и обновяване на кв. Запад 3, Търговище, които са изложени в общината. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ недоволните могат да обжалват плановете в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Търговищкия окръжен съд чрез общината.

40555

923.-Поземлената комисия-гр. Търговище, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата: Търговище (ЕКНМ 73626), кв. Въбел (ЕКНМ 000119) и селата Руец (ЕКНМ 63241), Черковна (ЕКНМ 80741), Момино (ЕКНМ 48920), Буховци (ЕКНМ 07154), В. Левски (ЕКНМ 10238), Ловец (ЕКНМ 43935), Осен (ЕКНМ 54081), Надарево (ЕКНМ 51024), Ралица (ЕКНМ 62164), Вардун (ЕКНМ 10121), Копрец (ЕКНМ 38501), Търновца (ЕКНМ 73701), Преселец (ЕКНМ 58195), Давидово (ЕКНМ 20050), Кралево (ЕКНМ 39390), Баячево (ЕКНМ 03037), Певец (ЕКНМ 55662), Александрово (ЕКНМ 00312), Божурка (ЕКНМ 05030), Братово (ЕКНМ 06166), Г. Кабда (ЕКНМ 16225), Цветница (ЕКНМ 78297), Пайдушко (ЕКНМ 55201), Лиляк (ЕКНМ 43685), област Търговище, че са приети плановете за възстановяване на собственоста върху гори и земи от горския фонд, които са изложени за разглеждане в съответните кметства.

41485

809.-Поземлената комисия-гр. Харманли, област Хасково, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд, че картите на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд за ЛОТ по договор № 263305 от 22.ХII.1999 г. за землищата на селата Дрипчево (ЕКНМ 23741), Овчарово (ЕКНМ 53237), Поляново (ЕКНМ 57434), Преславец (ЕКНМ 58244), Черна могила (ЕКНМ 80827) и Лешниково (ЕКНМ 43548) са изложени в кметските наместничества на съответните землища.

41497

810.-Поземлената комисия-гр. Харманли, област Хасково, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд, че картите на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд за ЛОТ по договор № 263306 от 22.ХII.1999 г. за землищата на селата Браница (ЕКНМ 06080), Черепово (ЕКНМ 80552) и Изворово (ЕКНМ 32487), са изложени в кметските наместничества на съответните землища.

41498

1453.-Поземлената комисия-гр. Хасково, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата на селата Брягово (ЕКНМ 06759), Родопи (ЕКНМ 62880), Козлец (ЕКНМ 37770), Големанци (ЕКНМ 15429), Мандра (ЕКНМ 47055, Болярово (ЕКНМ 99176), Войводово (ЕКНМ 11867), Книжовник (ЕКНМ 37383), Орлово (ЕКНМ 53936), Маслиново (ЕКНМ 47442), Горно Войводино (ЕКНМ (16729), Тракиец (ЕКНМ 72953), Въгларово (ЕКНМ 12382), Конуш (ЕКНМ 38399), Текето (ЕКНМ 72182), Любеново (ЕКНМ 44553), Стойково (ЕКНМ 69359) и Подкрепа (ЕКНМ 57042), област Хасково, че са одобрени плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, които са изложени за разглеждане в кметствата.

41686

504.-Поземлената комисия “Тунджа-Ямбол”, гр. Ямбол, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата на селата Крумово (ЕКНМ 40018), Генерал Инзово (ЕКНМ 32740), Дряново (ЕКНМ 23978), Драма (ЕКНМ 23557), Маломир (ЕКНМ 46783), Коневец (ЕКНМ 38279) и Каравелово (ЕКНМ 36200), област Ямбол, че са одобрени плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд.

40594

235.-Поземлената комисия-с. Аврен, област Варна, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че е изготвен планът за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, въз основа на който се издават решения по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ за землищата на селата Дъбравино (ЕКНМ 24400), Синдел (ЕКНМ 66490), Казашка река (ЕКНМ 35208), Равна гора (ЕКНМ 61128), Близнаци (ЕКНМ 04426), Китка (ЕКНМ 37068), Падина (ЕКНМ 55110), Здравец (ЕКНМ 30627), Приселци (ЕКНМ 58445).

41495

603.-Поземлената комисия-с. Аксаково, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че е изготвен планът за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, въз основа на който се издават решенията по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ за землищата Водица (ЕКНМ 11702), Новаково (ЕКНМ 51826) и Любен Каравелово (ЕКНМ 44519).

41494

354.-Поземлената комисия-с. Калояново, област Пловдив, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд в землищата на селата Бегово (ЕКНМ 03085), Горна махала (ЕКНМ 16328), Долна махала (ЕКНМ 22191), Иван Вазово (ЕКНМ 32038), Отец Паисиево (ЕКНМ 54465), Песнопой (ЕКНМ 55926), Ръжево (ЕКНМ 63553), Ръжево Конаре (ЕКНМ 63567), Сухозем (ЕКНМ 70353) и Черноземен (ЕКНМ 81133), област Пловдив, че са одобрени плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, които са изложени за разглеждане в кметствата и поземлената комисия.

41048

188.-Поземлената комисия-с. Минерални бани, област Хасково, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата на селата Брястово (ЕКНМ 06803), Спахиево (ЕКНМ 68237), Сусам (ЕКНМ 70250), Сираково (ЕКНМ 66634), Винево (ЕКНМ 11106), Колец (ЕКНМ 38042), Татарево (ЕКНМ 72103), област Хасково, че са одобрени плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, които са изложени за разглеждане в кметствата и поземлената комисия.

41490

187.-Поземлената комисия-с. Минерални бани, област Хасково, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26, ал. 3 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Сусам (ЕКНМ 70250), област Хасково, че е одобрен коригираният план за частична преработка на влезлия в сила план за земеразделяне на масиви № 70, 93, 101, 133, 134, 145, 147, 167, 204, 601, 628, 629, 635, 638, 640, 651, 685, 687, 702, 739, 786 и КН 178 с обща площ 104 дка от землището на с. Сусам, който е изложен за разглеждане в поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица-проект за изменение, изготвена от лицензиран изпълнител.

41491

258.-Поземлената комисия “Панчарево” на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, че са изработени и приети картите на възстановената собственост за землища Кокаляне (ЕКНМ 37914) и Язовира (ЕКНМ 99185) и ще бъдат изложени в кметството на с. Кокаляне за землище Кокаляне и в сградата на поземлената комисия в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

41468

СЪДИЛИЩА

Върховният касационен съд на РБ, пето граждан-ско отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. X.X. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.ХI.2000 г. в 9 ч. като наследник на X.X.X.-ответник, по гр. д. № 2325/98, по иска на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., всички от Русе, по чл. 109, ал. 1 и чл. 31, ал. 2 ЗС. В противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39956

Варненският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Хиподрума, бл. 23А, вх. 5, ет. 9, ап. 35, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.IХ.2000 г. в 9 ч. на I с.з. и на 5.Х с.г. в 9 ч. на II с.з. като ответник по гр.д. № 89/99, образувано по молба на ТБ “Биохим”-АД, София, клон Варна, против “Офсет експрес”-ООД, Варна, по чл. 135 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

41637

Варненският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Казанлък, ул. Тунджа 1, вх. 5, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.IХ.2000 г. в 9 ч. на I с.з. и на 5.Х с.г. в 9 ч. на II с.з. като ответница по гр.д. № 89/99, образувано по молба на ТБ “Биохим”-АД, София, клон Варна, против “Офсет екс-прес”-ООД, Варна, по чл. 135 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

41638

Добричкият окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ж.к. Чайка, бл. 13, вх. Г, ет. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.IХ.2000 г. в 9 ч. като ответник по в.гр.д. № 102/2000, заведено от X.X.X., за делба на съсобствен недвижим имот във Варна, ул. Караджа 18. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40154

Софийският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Търговище, ул. Христо Ботев 1, сега с незивестен адрес, да се яви в съда на 18.Х.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по адм. д. № 346/98, заведено от X.X.X. от Ботевград, за изменение на дворищнорегулационен план. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

41790

Старозагорският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, ул. X.X. 170, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.IХ.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 841/2000, заведено от X.X.X., по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40554

Айтоският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Ябълчево, област Бургас, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.Х.2000 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 347/2000, заведено от X.X.X. от с. Ябълчево, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

41052

Варненският районен съд, ХХV гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, кв. Аспарухово, ул. Кирил и Методий 36, бл. 1, вх. Е, ет. 8, ап. 127, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.IХ.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 279/2000, заведено от X.X.X., по чл. 75, ал. 1, т. 2 и 3 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40810

Варненският районен съд, ХХV гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Девня, кв. Повеляново, ул. Украйна, бл. 2, вх. В, ет. 4, ап. 41, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.IХ.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 253/2000, заведено от Варненската районна прокатурата, по чл. 75, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 74, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40813

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Крепост, област Хасково, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.IХ.2000 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 649/2000, заведено от X.X.X. и X.X.X. от с. Крепост, по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39940

Добричкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Добрич, ул. Надежда 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.ХI.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2831/95, заведено от X.X.X. от Добрич, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40807

Дупнишкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Дупница, ул. Момина сълза 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.Х.2000 г. в 9 ч. и 5 мин. като ответник по гр. д. № 639/2000, заведено от X.X.X. от Дупница, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39941

Етрополският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Етрополе, Софийска област, ул. X.X. 29, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.IХ.2000 г. в 10 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № 109/2000, заведено от X.X.X. от София, за лишаване от родителски права. Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

41049

Исперихският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Паисиево, област Разград, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.Х.2000 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 246/97, заведено от X.X.X. от гр. Исперих, ул. Янтра 31, по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40811

Карнобатският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Грозден, област Бургас, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.Х.2000 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 363/2000, заведено от X.X.X. от Карнобат, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

41055

Карнобатският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Карнобат, ул. Патриарх Евтимий, бл. 2, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.IХ.2000 г. в 11 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 308/2000, заведено от X.X.X. от Карнобат, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40809

Кубратският районен съд призовава X.X.X., представляващ ЕТ “Адемов-X.X.”, с последен адрес гр. Кубрат, област Разград, ул. Петко войвода 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.ХI.2000 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 373/2000, заведено от ПК “Наркооп”-гр. Кубрат, по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40812

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Минзухар, община Черноочене, област Кърджали, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.IХ.2000 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 525/2000, заведено от X.X.X. със съгласието на майка си Шукрия Сали Хасан от Кърджа-ли, по чл. 82, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

41051

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кърджали, бул. Беломорски, бл. Теменуга, вх. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.IХ.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 418/2000, заведено от X.X.X. от Кърджали, по чл. 135 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39937

Омуртагският районен съд призовава Хатидже Шентюрк, Ела Чалкоч, Мустафа Шентюрк, Бозджан Шентюрк, Мехмед Шентюрк и Хюсеин Мустафа от с. Могилец, област Търговище, сега с неизвестни адреси в Турция, да се явят в съда на 9.Х.2000 г. в 13 ч. като ответници по гр. д. № 344/2000, заведено от X.X.X. от с. Могилец, по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39936

Пловдивският районен съд, VI гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 15, вх. Г, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IХ.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 4275/99, заведено от X.X.X., за увеличение на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

41056

Русенският районен съд, 7 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ж.к. Чародейка-север, ул. Комета 2, бл. 313, вх. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.Х.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1659/2000, заведено от X.X.X. от Русе, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

40808

Свищовският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Свищов, ул. Клокотница 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.ХI.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 450/2000, заведено от X.X.X. и X.X.X. от Свищов, по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал .2 ГПК.

39934

Софийският районен съд, 26 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Суха река, бл. 93, вх. Б, ап. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.Х.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1725/2000, заведено от “БТК”-ЕАД, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39996

Софийският районен съд, 27 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Драгалевци, ул. 311 № 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.Х.2000 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 7960/98, заведено от X.X.X. от София, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39997

Софийският районен съд, 38 състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Николаево, ул. Д. Полянов 2, област Сливен, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.Х.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1040/2000, заведено от “БТК”-ЕАД, София, за заплащане на консумативи. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39998

Софийският районен съд, 37 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Бачо Киро 35, ет. 3, ап. 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.Х.2000 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 746/2000, заведено от “БТК”-ЕАД, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39999

Софийският районен съд, 30 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Кюстендил, ж.к. Младост, бл. 5, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.Х.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 230/99, заведено от X.X.X. от София, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39925

Софийският районен съд, 70 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Люлин, бл. 203, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.ХI.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 7185/98, заведено от “Радиотелекомуникационна компания”-ООД, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

39658

Търговищкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Търговище, ул. Палаузов 35, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.IХ.2000 г. в 9 ч. на I с.з. и на 13.Х с.г. в 9 ч. и 30 мин. на II с.з. като ответница по гр.д. № 613/2000, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

41054

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Шумен, ул. П. Волов 14, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 493/2000, заведено от X.X.X. от с. Величково, за заем. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

41057

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК регистрира по ф.д. № 1124/2000 кооперация “Струма-99” със седалище и адрес на управление с. Марикостиново, община Петрич, и с предмет на дейност: стопанисване, поддръжка и експлоатация на напоителни съоръжения, обслужващи землището на кооперацията, разпределяне на водата за напояването между членовете на КН съобразно одобрените планове и графици за водоползване, осигуряване, организиране и контролиране на всички технически дейности по ремонта, реконструкцията и поддръжката на напоителните съоръжения, стопанисвани от КН. Кооперацията се управлява от управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и контролен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от председателя на управителния съвет X.X.X..

35246

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1242/2000 дружество с ограничена отговорност “Малишевци-Г и Т”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Пирин 14, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници ЕТ “Малишевци-X.X.” и X.X.X., представлява се и се управлява от управителя X.X.X. и е с неопределен срок.

35248

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2287 от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 568/99 вписа промяна за “Пътнически превози-99”-АД: допълва предмета на дейност със “сделки по превоз на пътници и товари във вътрешно и международно съобщение, спедиционни и складови сделки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, лизингови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, сделки по добив, дървопреработка и дърводелски услуги, сделки и услуги по подготовка и преквалификация на водачи на МПС от всички категории, сделки и услуги по диагностика и ремонт на леки, лекотоварни и товарни автомобили, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба”.

35249

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 2327 от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 988/98 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на “Пав”-ЕООД, с. Крупник, община Симитли, с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 6 месеца.

35250

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2288 от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 104/94 вписа промени за “X.X.-БТ”-АД: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва новия член на съвета на директорите X.X.X.; вписа съвет на директорите в състав: X.X.X.-изпълнителен директор, X.X.X. и X.X.X..

35251

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2306 от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 1003/95 вписа промяна за “Майк Трейдинг”-ЕООД, Разлог: допълва предмета на дейност със “събиране на семена, производство на посадъчен материал, залесяване, отглеждане, инвентаризация на млади култури и борба с ерозията, възпроизводство на гори”.

35252

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 2283 от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 1687/95 вписа промени за “Стема-Елас”-ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление-гр. X.X., ул. Байкал 3; увеличава капитала от 50 000 неденоминирани лв. на 5 000 000 неденоминирани лв.; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35317

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2256 от 2.VI.2000 г. по ф.д. № 1388/99 вписа промени за “РИД”-ЕООД, гр. X.X.: допълва предмета на дейност с “покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, в т.ч. строителни материали и елементи, търговско представителство и посредничество, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, консултантски услуги в областта на проектирането и строителството, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, лизинг”.

35318

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1268/2000 дружество с ограничена отговорност “Зорбас-2000”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. X.X., ул. X.X. 17, и с предмет на дейност: покупка на стоки и/или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен и/или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X., X.X., които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно, и е с неопределен срок.

35319

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1244/2000 дружество с ограничена отговорност “Буелина”-ООД, със седалище и адрес на управление с. Крупник, ул. X.X. 8, община Симитли, и с предмет на дейност: проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с дървен материал, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски и счетоводни услуги, стоков контрол, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно, и е с неопределен срок.

35320

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1240/2000 дружество с ограничена отговорност “Бул строй инвест”-ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Марица 27 А, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантска дейност в областта на строителството, проучване, проектиране и изграждане на жилищни и промишлени обекти, както и извършване на всякакви реконструкции и други строително-монтажни работи в съществуващи жилищни и промишлени обекти, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., представлява се и се управлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно и е с неопределен срок.

35321

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2304 от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 1316/94 вписа промени за “Линбулгариа”-ООД: освобождава от длъжността управител Кристов Зенгер; избира за нов управител X.X.X.; дружеството се управлява от управителите X.X.X. и X.X.X. и се представлява от X.X.X. самостоятелно и от X.X.X. само заедно с X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление-Благоевград, ул. X.X. 1, ет. 3.

35322

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1238/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Интерсат-21”-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. X.X. 42, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв., едноличен собственик на капитала е X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35323

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1015/2000 дружество с ограничена отговорност “Йованови-Трновски”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. Опълченска 3, и с предмет на дейност: търговска и външнотърговска дейност, посредническа и комисионна дейност, производство на безалкохолни напитки, шивашки, пластмасови и каучукови изделия, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, транспортна, строителна и предприемаческа дейност, хотелиерство, ресторантьорство и сладкарство, развлекателни мероприятия и електронни игри, производство и търговия с машиностроителни изделия, текстил, авточасти, мъжки, дамски, детски облекла, електронна техника, гориво-смазочни материали, нефт и неф-топродукти, строеж и експлоатация на бензиностанции, търговия на едро и търговия с метали и метални изделия в страната и в чужбина (без благородни метали), всякакви услуги в областта на строителството и архитектурата, сделки с готови строителни продукти, както със строителни материали, търговия с недвижими имоти, технологично оборудване, маркетинг, реклама, посредническа дейност, лизинг, издателска дейност, търговия и разпространение на видео- и аудиопродукти, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, пътна помощ, сервизно обслужване на леки и товарни автомобили, каталожна и оказионна търговия, търговия с патенти, ноу-хау, промишлени образци, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен туризъм, складова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, производство и търговия в страната и в чужбина с хляб и всички видове тестени изделия, експлоатация на електронни хазартни игри, казино, охрана на лица и обекти в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X., X.X., X.X., управлява се и се представлява от управителя X.X. и е с неопределен срок.

35324

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 2279 от 5.VI.2000 г. по ф.д. № 2358/92 вписа промени за “Бодрост”-ООД: деноминира капитала от 24 021 000 лв. на 24 021 лв.; увеличава капитала от 24 021 лв. на 24 500 лв.

35325

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1208/2000 дружество с ограничена отговорност “СРД формат”-ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 51, вх. Б, ет. 6, ап. 12, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., представлява се и се управлява от управителя X.X.X. и е с неопределен срок.

35326

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2362 от 12.VI.2000 г. по ф.д. № 2003/99 вписа промяна за “Ал-Макс”-ООД: вписва новите съдружници X.X., Гоко Крайц, Саветка Крайц и X.X..

35577

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 1038/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. от с. Огняново на X.X.X. от с. Огняново, община Гърмен, и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.”.

35578

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 1321/99 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X.-Б” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. от Благоевград на X.X.X. от Благоевград, ж.к. Ален мак, бл. 25, ет. 1, и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-Ники-Б”.

35579

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2337 от 9.VI.2000 г. по ф.д. № 1779/95 вписа промени за “Оранжерии-Петрич”-ЕООД, Петрич: освобождава управителя X.X.X.; вписва новия управител X.X.X..

35580

Бургаският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 630, ал. 2 ТЗ с решение от 19.VI.2000 г. по гр.д. № 72/99 обявява в несъстоятелност “Фаворит лактис”-АД, Карнобат; прекратява дейността на “Фаворит лактис”-АД, Карнобат; прекратява правомощията на органите на длъжника и на ликвидатора да управляват и се разпореждат с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника; не допуска започване на осребряване на имущество, включено в масата на несъстоятелността, с изключение на имуществата по реда на чл. 639а ТЗ, преди приключване на процедурата по предложения план за оздравяване; задължава длъжника да прибави към наименованието на фирмата си добавката “в несъстоятелност”.

36988

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.V.2000 г. по ф.д. № 1659/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Лозиня”-ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, хотел “Приморец”, ет. 5, стая 506, с предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, изграждане и експлоатация на лозови масиви, производство и търговия с вино и спиртни напитки, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, сделки с интелектуална собственост, вкл. с техническо оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически и туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

35253

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.2000 г. по ф.д. № 3038/98 вписа промени за “Енергия-3С Техноинвест”-ООД: изключва съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; освобождава като управител X.X.X.; вписва за управител X.X.X..

35254

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 1.VI.2000 г. по ф.д. № 3963/94 вписа промени за “Джейелпи”-ООД: освобождава като съдружник X.X.X.; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Джейелпи”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. X.X. 12, вх. В, ет. 1, с капитал 5000 лв.; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35255

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 18.V.2000 г. по ф.д. № 1101/97 вписа прекратяване на “Бетонови изделия”-ЕООД, Средец, без ликвидация чрез вливане на предприятието като права, задължения и фактически отношения в “Бетонови изделия-97”-ООД, Средец.

35620

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 7525/91 вписа преобразуването на “Турист-строй”-ЕООД, в дружество с ограничена отговорност “Туристстрой”-ООД, със съдружници “Елитстрой-Т”-АД, Бургас, и държавата, представлявана от министъра на икономиката, и с капитал 9140 лв.; вписва за управител X.X.X. за срок 3 години.

35621

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 449/96 вписа промяна за “Бургас Фишинг Ко”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв. с номинал на един дял 10 лв.

35622

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 3942/92 вписа промяна за “Глобо-Бургас”-АД: деноминира капитала от 153 000 000 лв. на 153 000 лв., разпределен в 1530 акции с номинал 100 лв.; освобождава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X.-дреев и X.X.X.; вписва за изпълнителен директор X.X.X..

35623

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 3003/93 вписа промяна за “Бургаспътстрой”-АД: деноминира капитала от 54 785 000 лв. на 54 785 лв., разпределен в 54 785 акции с номинал 1 лв.; освобождава членовете на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

35624

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 6666/91 вписа промени за “Кабелкомерс”-ООД: вписва за съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X.; деноминира капитала от 161 124 000 лв. на 161 124 лв.; увеличава капитала от 161 124 лв. на 161 600 лв. с номинал на един дял 10 лв.; вписва изменение на дружествения договор.

35625

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.V.2000 г. по ф.д. № 496/97 вписа промени за “Мега тур”-ООД: вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X.; увеличава капитала от 5000 лв. на 5250 лв.; вписва за съуправител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов адрес на управление-Поморие, ул. Солна 5Б.

35626

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 1768/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Алко 2”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 2, вх. А, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски или други услуги, посредничество по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина, изработка на алуминиева дограма и окачени тавани и продажба на същите, посредничество по покупко-продажба, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35627

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 1785/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Прима-2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 32, вх. 1, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, експорт-импорт и реекспорт на стоки, външнотърговски и инвестиционни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, заложна дейност (след издаване на съответното разрешително), търговия със злато и златни изделия, всякакви търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35628

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1148/2000 от 29.V.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Камарадос”-ООД: заличава като съдружник Мохамед Ибрахим Бахсун и вписва като съдружник Карим Юсеф Краяни.

35598

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 31.V.2000 г. по ф.д. № 2689/92 вписа прекратяването на “Ню Гейт”-ООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със 7-месечен срок, в който трябва да завърши ликвидацията.

35599

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 2.VI.2000 г. по ф.д. № 3259/98 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Очна болница-Доц. Георгиев”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35600

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VI.2000 г. по ф.д. № 4235/99 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Алес”-ООД: променя наименованието на “Тутурутка Аудио-видео”-ООД.

35601

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VI.2000 г.по ф.д. № 1914/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Диана и Ко”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, ул. Тихомир 7, с предмет на дейност: търговски сделки-внос и износ, търговия на едро и дребно, производство, реализация и търговия с промишлени и хранителни стоки в страната и в чужбина, посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм (след лиценз), ресторантьорство и хотелиерски услуги (след лиценз), превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, услуги на населението. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

35602

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 7.III.2000 г. по ф.д. № 1100/90 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Гранд хотел-Варна”-АД: освобождава като членове на управителния съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; вписва нов управителен съвет: “Мултигруп България”-АД, холдинг, “Ем Джи Елит”-холдинг, АД, “Минстрой Майнинг”-АД; заличава като управляващ и представляващ дружеството X.X.X. и като представляващ X.X.X.; вписва като изпълнителен член на дружеството “Мултигруп България”-АД, холдинг, и като представляващи заедно дружеството упълномощените представители на изпълнителния член “Мултигруп България”-АД, холдинг, X.X.X. и X.X.X..

35603

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 1100/91 вписа промяна за “Гранд хотел-Варна”-АД: увеличава и деноминира капитала от 1 231 004 600 неденоминирани лв. на 2 331 005 лв., разпределен в 23 310 050 обикновени поименни безналични акции по 0,10 лв.

35604

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 2022/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Топуз”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Авксенти Велешки 15, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: лизинг, дейност като заложна къща (след разрешение), консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиерски, туристически и ресторантьорски услуги (след лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, производство, внос и износ на селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство, складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е със съдружници Мустафа Топуз и Фаик Топуз. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Фаик Топуз.

35820

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 2067/2000 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “СИМ-Самостоятелна медико-диагностична лаборатория”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, кв. Чайка, бл. 19, вх. А, ап. 36, с предмет на дейност: извършване на клинични и специализирани медицински изследвания. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35821

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 2178/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Албатрос Шипинг-Кораборемонт”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 12, вх. 1, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: кораборемонт на наши и чуждестранни кораби, корабно агентиране (след лиценз), корабна спедиция (след лиценз), корабен брокераж (след лиценз), експлоатация на корабни места и съоръжения, производство и продажба на промишлени и селскостопански стоки, вкл. внос и износ, търговия на едро с всякакви стоки, вкл. внос и износ, технически и транспортни услуги, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско посредничество и представителство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници “Юта Дик”-ООД, ЕТ “ХПГ Гранит-X.X.”, ЕТ “Кидо-2000-X.X.” и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

35822

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 2140/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Амбулатория за специализирана медицинска помощ Медицински център доктор Уалид”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Осми приморски полк 137, с предмет на дейност: диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, мерки за укрепване и опазване на здравето, обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти по реда на ЗЛЗ, научна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Уалид Нахар Касем-Хамад, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя Уалид Нахар Касем-Хамад.

35823

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 957/2000 вписа в регистъра за търговски дружества преобразуването на “Валентина-Варина”-ООД, в акционерно дружество “Валентина 2000”-АД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цар Симеон I № 2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, маркетингова, агентска и посредническа дейност в областта на вътрешната и външната търговия, производствена дейност в областта на търговията и услугите, търговия с бижутерия и произведения на изкуството, туристически, хотелиерски и спедиторски услуги. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции по 100 лв., управлява се от управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и “Аура Трейд”-ЕООД, и надзорен съвет в състав: X.X.X., “Ронин”-ООД, и X.X.X., и се представлява от X.X.X..

35824

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 1963/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Манас-Н”-ООД: премества седалището от Добрич във Варна; вписа нов адрес на управление-ул. Черни връх 18, ет. 1, ап. 1; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35825

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.V.2000 г. по ф.д. № 1636/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Хепи Травел 2000”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Владислав, бл. 244, вх. Е, ет. 3, и с предмет на дейност: резервации и продажба на самолетни билети, транспортна дейност-превозване на стоки, товари и пътници в страната и в чужбина с автомобилен транспорт, в т.ч. и с леки автомобили под формата на таксиметрова дейност, търговско представителство в страната и в чужбина, в т.ч. и в полза на други физически и юридически лица-местни и чуждестранни, в областта на транспорта, транспортно обслужване и транспортна дейност, търговска експлоатация в страната и в чужбина на собствени и наети транспортни средства, в т.ч. и в полза на трети физически и юридически лица, туристическа дейност-хотелиерство и туристически подслон на местни и чуждестранни лица в собствена или наета хотелиерска база, туроператорство, туристическо представителство, в т.ч. на чуждестранни туроператори, предоставяне на туристически услуги на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, ресторантьорство в собствени или наети комплекси, кетеринг и други съпътстващи дейности в областта на туристическото обслужване, информационни услуги в областта на транспортната, производствената и туристическата дейност, информационно обслужване, в т.ч. и в полза на трети физически и юридически лица-местни и чуждестранни, търговско представителство и посредничество в областта на информационната дейност, производствената дейност в областта на леката индустрия и стоки за масово потребление, вкл. и хранително-вкусови стоки, търговия с произвежданите от фирмата стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки и услуги на други фирми в страната и в чужбина, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, в т.ч. и на чуждестранни лица. Дружеството е с капитал 5100 лв. и се представлява заедно и поотделно от X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

35826

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1658/2000 от 28.IV.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично акционерно дружество с държавно имущество “Електроразпределение-Варна”-ЕАД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Оборище 13А, с предмет на дейност: експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел доставка на потребителите, присъединени към тази мрежа на територията, на която извършва своята дейност, на територията, обхваната от разпределителната мрежа, дружеството осигурява доставка и продажба на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към разпределителната мрежа, управление на разпределителната мрежа, поддържането на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, развитието на разпределителната мрежа в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия, други услуги за потребителите, като дружеството развива дейността си на територията на областите, в които се намират електроразпределителните съоръжения, включени в баланса му. Дружеството е с капитал 1 501 000 лв., разпределен в 150 100 акции по 10 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

35111

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1882/2000 от 31.V.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Тенамарис”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. X.X. 36, с предмет на дейност: дейност в сферата на вътрешната и външната търговия и посредническа дейност по информиране и наемане на работа на български граждани в страната и в други държави, обхващаща предоставяне на информация и оказване на съдействие на лицата, търсещи работа, и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на трудов договор (след получаване на лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35112

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 14.Х.1999 г. по ф.д. № 6225/94 вписа прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Стил Билдинг”-ООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца от влизане на решението в сила.

36736

Врачанският окръжен съд на основание чл. 629, ал. 1, т. 1 ТЗ по гр.д. № 1062/2000 с определение № 157 от 3.VII.2000 г. отменя определението от 21.V.2000 г., с което е направена предварителна обезпечителна мярка-назначаване на временен синдик X.X.X. с ЕГН **********; прекратява производството по делото.

40590

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ обявява, че с решение от 18.IV.2000 г. по гр.д. № 158/2000 прекратява “Орекс”-ООД, Севлиево, регистрирано по ф.д. № 564/96, и открива производство по ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 6 месеца от обнародването на поканата до кредиторите в “Държавен вестник”.

35610

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2073 от 29.V.2000 г. по ф.д. № 709/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Фарко”-ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Калиакра 6, с предмет на дейност: фармацевтична и поликлинична дейност, търговско представителство, посредничество и реклама, транспортна дейност-превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия със стоки от всякакъв вид, ресторантьорство и хотелиерство, всякаква дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

35795

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2230 от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 759/2000 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Гави 2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. X.X. 15, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция-растителна и животинска, в страната и в чужбина, производство и реализация на посевен и посадъчен материал (след съответно разрешение), търговия с торове и препарати за растителна защита (след съответно разрешение), комплексни туристически услуги, екскурзионно обслужване, ресторантьорство и хотелиерство (след съответен лиценз), продажба на алкохол и тютюневи изделия (след съответен лиценз), транспортна дейност-превоз на пътници и товари, вкл. и таксиметрови услуги, търговско представителство, посреднически и комисионни сделки, спедиционни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с чуждестранна валута, сервизни и консултантски услуги, осъществяване на дейност като заложна къща, обмяна на валута (след съответно разрешение), търговия с петролни продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35796

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2013 от 19.V.2000 г. по ф.д. № 679/2000 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Радина”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Цар Петър 27, вх. В, ап. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, запис на заповед, чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски, програмни или други услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия със зърно, търговия с машини, резервни части, гориво и смазочни материали, арендоване и обработка на земя, производство и преработка на селскостопанска продукция, консултантска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35797

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2180 от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 741/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Алтернатива 2001”-ООД, със седалище и адрес на управление с. Соколово, община Балчик, с предмет на дейност: участие в приватизационни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

35798

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2172 от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 740/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Джер Олси”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. Христо Смирненски 44, и с предмет на дейност: външнотърговска дейност-внос, износ на промишлени и консумативни стоки и природни суровини, търговска дейност и оказион, комисионна търговия, посредническа дейност, ресторантьорство, сервитьорство, хотелиерство, туристически услуги в страната и в чужбина, маркетинг, инженеринг, представителство, проектиране, производство и реализация на продукти, изделия, технологии и услуги, производство, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция и продукти от тях, бартерни, консигнационни и лизингови сделки, посредничество и агентство на наши и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

35799

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2239 от 15.VI.2000 г. по ф.д. № 761/2000 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Локо”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Янтра 9, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски и всякакви туристически услуги (след съответен лиценз), търговско представителство, посреднически и комисионни сделки, транспортни и спедиционни сделки в страната и в чужбина, консултантски услуги, сделки с чуждестранна валута, осъществяване на дейност като заложна къща. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35800

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2010 от 19.V.2000 г. по ф.д. № 678/2000 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Гелд 56”-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ж.к. Добротица, бл. 8, вх. А, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, изготвяне на документи за внос, износ, митническо представителство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, селскостопанско производство и продажба на продукцията му, изкупуване и реализация на животинска продукция, сделки, комисионни, складови, превозни, транспортни и таксиметрови услуги с лични или наети товарни и леки автомобили в страната и в чужбина, дейности-проектантски, оценителски, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, импресарска, информационна, програмна, спедиционна, оказионна или други услуги, развлекателни игри, вкл. и електронни, видео-, звукозаписи, търговия и услуги с акцизни стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35801

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2080 от 31.V.2000 г. по ф.д. № 712/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Балкан-Планета”-ООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. България 1Б, и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, продажба на едро и дребно, комисионна и посредническа дейност на селскостопанска и животинска продукция, на стоки за бита и промишлеността, на художествени изделия, внос и износ на стоки и услуги, обработване на земя, външна и вътрешна търговия, бартерна и оказионна търговия, дистрибуторска дейност, експлоатация на механични и електронни игри, производство и отдаване под наем на филми, видео- и звукозаписи, превозна, спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност в страната и в чужбина, туроператорски, авторемонтни и тенекеджийски услуги, пътна помощ, таксиметрови услуги, международен транспорт-пътнически и товарен, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-монтажни и бояджийски услуги, инвеститорска и реинвеститорска дейност, импресарска, рекламна, преводна, информационна, програмна, издателска и печатна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

35827

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 484/2000 регистрира дружество с ограничена отговорност “Арве”-ООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, бл. Монтажи 1, вх. В, ап. 4, и с предмет на дейност: производство или покупка на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, лизинг и покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, земеделие и селскостопански услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват поотделно.

35239

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 15.VI.2000 г. по ф.д. № 58/89 регистрира промени за “Нора”-АД, Ловеч: заличава като член на управителния съвет X.X.X.; вписва като член на управителния съвет X.X.X..

35812

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 227/95 регистрира промени за “Балкан”-ЕООД, с. Лесидрен, Ловешка област: заличава досегашния управител на дружеството X.X.X.; вписва като управител на дружеството X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

35813

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 290/99 регистрира промени за “Сортоизпитване-Врабево”-ЕООД, с. Врабево, Ловешка област: вписва преобразуването на дружеството в дружество с ограничена отговорност “Сортоизпитване-Врабево”-ООД; вписва като съдружници в дружеството държавата чрез министъра на земеделието и горите и “Сортоизпитване-Врабево 99”-ООД, с. Врабево, Ловешка област; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се представлява от управителя X.X.X..

35814

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.VI.2000 г. по ф.д. № 501/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Йоден Медиа”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ж.к. Младост, бл. 332, вх. А, ап. 5, с предмет на дейност: закупуване на стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, издателска и разпространителска дейност, създаване и разпространение на радио- и телевизионни програми, производство на стоки с цел продажба, внос, износ, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, сделки с недвижими имоти, аудио- и видеозаписи, услуги на населението и всякаква друга дейност, незабранена със закон и която по смисъла на ТЗ има характер на търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

35815

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 15.VI.2000 г. по ф.д. № 3544/90 регистрира промени за “Мелта-90”-АД, Ловеч: вписва промени в устава на дружеството; заличава като член и председател на управителния съвет и изпълнителен директор X.X.X.; вписва като член на управителния съвет Кристина-X.X.X.; вписва като председател на управителния съвет и като изпълнителен директор X.X.X.; вписва надзорен съвет в състав: X.X.X.-председател, X.X.X.-зам.-председател, и X.X.X.-член; вписва управителен съвет в състав: X.X.X.-председател и изпълнителен директор, X.X.X.-зам.-председател, X.X.X.-член, и Кристина-X.X.X.-член; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

35816

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 9.VI.2000 г. по ф.д. № 3551/90 регистрира промени за “Български рубин”-ЕООД, Троян: вписва като съдружник в дружеството X.X.X.; преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “Български рубин”-ООД; вписва нов дружествен договор; заличава като управител на дружеството X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

35817

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 355/2000 регистрира промени за “Транс Балканес”-ООД: вписва като съдружник в дружеството Сунай Албай; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

35818

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VI.2000 г. по ф.д. № 2668/90 регистрира промяна за “Стоково тържище-Троян”-ЕООД, Троян: увеличава капитала на дружеството от 28 330 лв. на 32 080 лв.

35819

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2191 от 10.VII.2000 г. по ф.д. № 937/2000 регистрира в търговския регистър промяна за “Обединена търговска компания”-ЕООД, Пазарджик: вписва увеличаване на капитала от 5000 лв. на 1 050 000 лв.

39622

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 12.VI.2000 г. по ф.д. № 1453/96 вписа промяна за “Хранене за всички-96”-АД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 52 744 000 лв. на 52 744 лв., разпределен в 52 744 поименни акции с номинална стойност 1 лв.

35343

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 12.VI.2000 г. по ф.д. № 1124/92 вписа промяна за “Имвар”-ЕООД, Плевен: деноминира капитала от 33 969 000 лв. на 33 969 лв.; увеличава капитала на дружеството от 33 969 лв. на 35 570 лв.

35344

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 869/97 вписа промени за “Плевенски цимент”-АД, Плевен: заличава члена на съвета на директорите на дружеството X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите на дружеството Прокопиос Агамемнон Белезинис; деноминира капитала на дружеството от 750 000 000 лв. на 750 000 лв., разпределен в 750 000 акции с номинална стойност 1 лв.

35345

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 1429/93 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Богдана-X.X.” заедно с търговското предприятие от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Богдана-X.X.”.

35346

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 2006/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “X.X.-41” заедно с търговското предприятие от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Грънч-X.X.”.

35347

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 5.VI.2000 г. по ф.д. № 1443/92 вписа прехвърлянето на ЕТ “Мирта-X.X.” заедно с предприятието от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Мирта-X.X.”.

35348

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 102/98 вписа промени за “Гогос”-ООД, Плевен: допълва предмета на дейност с “производство и търговия с фитосанитарни препарати, минерални торове, растежни регулатори, семена и посадъчен материал”; деноминира капитала от 200 000 000 лв. на 200 000 лв., разпределен в 20 000 дяла по 10 лв.

35349

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 2218/94 вписа промени за “Реном”-ООД, с. Новачене: вписва за съдружник X.X.X.; заличава съдружника в дружеството държавата, представлявана от X.X.X.; деноминира капитала на дружеството от 29 306 000 лв. на 29 306 лв., разпределен в 2929 дяла по 10 лв. всеки и един дял от 16 лв.

35350

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 12.V.2000 г. по ф.д. № 114/96 вписа прехвърляне на ЕТ “X.X.-Шанс” от X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-Шанс”.

35351

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 944/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тотал-МН”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Емануил Васкидович 104, с предмет на дейност: изкупуване, производство, преработка и продажба в страната и в чужбина на селскостопанска продукция-растителна и животинска, производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други видове стоки, вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионни услуги, търговско представителство (без процесуално) и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарно-транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, автосервизни услуги, ремонт на битови електроуреди, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна и информационна дейност, оказион (без паметници на културата), строителство и ремонт на жилища, офиси и селскостопански сгради, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводна и консултантска дейност, маркетингови проучвания, организиране на курсове и семинари, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

35352

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 5.VI.2000 г. по ф.д. № 512/97 вписа промяна за “Феникс Комерс”-ЕООД, Плевен: деноминира капитала от 14 994 000 лв. на 14 994 лв.

35353

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 5.VI.2000 г. по ф.д. № 1169/95 вписа промяна за “Феникс Комерс Плевен”-АД, Плевен: деноминира капитала от 50 070 000 лв. на 50 070 лв., разпределен в 50 070 акции с номинална стойност 1 лв.

35354

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 1435/92 вписа прехвърляне на ЕТ “X.X.-Реклама” от X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-Реклама”.

35355

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 9.VI.2000 г. по ф.д. № 4256/91 вписа прехвърляне на ЕТ “X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.”.

35356

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 642/96 вписа промяна за “Филтрико”-АД, Пордим: деноминира капитала на дружеството от 50 705 900 лв. на 50 705,90 лв.

35357

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 9.VI.2000 г. по ф.д. № 1222/96 вписа промени за “Левски”-ЕАД, гр. Левски: вписва ново наименование-“Птицекланица-Левски”-АД; заличава изцяло досегашния предмет на дейност и вписва като предмет на дейност: изкупуване, производство, преработка и реализация на птици, замразено и охладено птиче месо, всякакви субпродукти замразени и охладени от птиче месо и яйца, производство на екологично чисти продукти от птиче месо, производство на диетични продукти и храни от птиче месо, производство на полуготови храни от птиче месо, производство на колбаси и деликатеси от птиче месо, производство и реализация на разплодни яйца и еднодневни пилета за стокови носачки и бройлери, производство, угояване на бройлери, производство, угояване на гъски и патки и субпродукти от тях, производство на гъши дроб, преработка на отпадъци от птици, селскостопанско производство и преработка на селскостопанска продукция, производство на зърнени храни и фуражи, изграждане и поддържане на специализирани магазини и ресторанти, търговска дейност в страната и в чужбина, всякакви други незабранени със закон дейности; заличава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: “Българска птицевъдна компания”-ЕООД, Плевен, представлявано от X.X.X., “РМД X.X.-99”-АД, гр. Левски, представлявано от X.X.X., “Албена инвест-холдинг”-АД, к.к. Албена, представлявано от X.X.X.; заличава изпълнителния директор X.X.X.; вписва за изпълнителен член на съвета на директорите “Българска птицевъдна компания”-ЕООД, Плевен, представлявано от X.X.X., който представлява дружеството; вписва решение на общото събрание от 12.V.2000 г. за приемане на нов устав.

35358

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 31.V.2000 г. по ф.д. № 660/98 вписа промяна за “Томик”-ООД, Плевен: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35359

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 26.V.2000 г. по ф.д. № 3994/91 вписа прехвърляне на ЕТ “X.X.-Вили 60” от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-Вили 60-X.X.”.

35360

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 702, ал. 1 ТЗ насрочва събрание на кредиторите за приемане на оздравителния план по т.д. № 89/99 на “Пълдин Ер”-АД, с. Войсил, в несъстоятелност, област Пловдив, на 26.VII.2000 г. в 11 ч.

40112

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 707, ал. 2, т. 1 ТЗ с определение от 4.VII.2000 г. по т.д. № 15/99 постановява синдикът X.X.X. да продължи да упражнява надзор над действията на длъжника по изпълнението на плана за оздравяване, утвърден с решението на съда от 29.VI.2000 г.

41063

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 6282 от 5.VI.2000 г. по ф.д. № 6608/92 вписва прекратяването и обявяването в ликвидация на “ОПТЕД”-ЕООД, търговско дружество с държавно участие с едногодишен срок от датата на Заповед № РД-26-61 от 19.V.2000 г. на министъра на икономиката, с ликвидатор X.X.X.; освобождава и заличава досегашния управител X.X.X..

40814

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 6035 от 29.V.2000 г. по ф.д. № 2063/93 вписа промени за “Скутарион”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; увеличава капитала от 5000 лв. на 10 000 лв.

35203

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6019 от 29.V.2000 г. по ф.д. № 2016/95 вписа промени за “Лебед-95”-ЕООД: вписа X.X.X. като съдружник и управител; преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “Лебед-95”-ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

35204

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6237 от 5.VI.2000 г. по ф.д. № 877/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Космос Ойл”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Марица 91, с предмет на дейност: търговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина-внос, износ и реекспорт с всякакви незабранени стоки, комисионна и консигнационна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция и промишлени стоки, незабранени със закон, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, рекламна дейност, транспортни услуги в страната и в чужбина, заложна къща (след съответно разрешително), валутнообменно бюро, сделки с чуждестранни средства за плащане в брой (след съответно разрешително), охранителна дейност (след съответно разрешително), други услуги и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

35205

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 6135 от 1.VI.2000 г. по ф.д. № 422/97 вписа промени за “Мерич”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписа Ердоган Чолак за прокурист; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитал Кемал Чолак и прокуриста Ердоган Чолак заедно и поотделно.

35206

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6125 от 31.V.2000 г. по ф.д. № 4732/99 вписа промени за “Модул Ойл”-ООД: заличава съдружника X.X.X.; променя фирмата на дружеството на “Модул Ойл”-ЕООД; дружеството ще се представлява и управлява от собственика на капитала на дружеството X.X.X..

35207

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5983 от 26.V.2000 г. по ф.д. № 4770/99 вписа промяна за “Орфей 99”-ООД: вписа “Пълдинтабак”-ООД, като съдружник.

35208

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5995 от 26.V.2000 г. по ф.д. № 2490/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Финком-2”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Густав Вайганд 2, ет. 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, обекти за бързо хранене и закуски, производство и продажба на високо- и нискоалкохолни напитки и цигари (след получаване на съответните лицензии и разрешителни за тази дейност), транспортна дейност, спедиторски услуги, внос-износ, посреднически и комисионни услуги, производство и продажба на сладкарски изделия и продукти, оказион, битови услуги, производство, отдаване под наем, гаранционен сервиз и търговия с детски електронни игри, продажба на лизинг и организиране на зали за такива игри, ресторантьорство, хотелиерство, организиране и експлоатация на заведения за обществено хранене и развлекателни дейности, всякакви други търговски дейности по смисъла на Търговския закон, при необходимост-след издаване на съответния лиценз. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., който го представлява и управлява.

35209

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 6365 от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 6609/95 вписа промяна за “Корал-Инвест”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35210

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 6378 от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 5663/95 вписа промяна за “Тримоинвест-холдинг”-АД: деноминира капитала от 50 021 000 лв. на 50 021 лв., разпределен в 50 021 акции по 1 лв.

35211

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 6303 от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 4785/93 вписа промени за “Комарс”-АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X., а X.X.X. и като изпълнителен директор; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; деноминира капитала от 66 856 000 лв. на 66 856 лв., разпределен в 66 856 поименни безналични акции по 1 лв.; вписва промени в устава; вписва като прокурист X.X.X. с право да управлява и представлява дружеството; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

35212

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6184 от 1.VI.2000 г. по ф.д. № 2703/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Алустар”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Звезда 5, вх. В, ет. 5, ап. 54, с предмет на дейност: изработка, доставка, монтаж и търговия с алуминиева и PVC дограма, търговия на едро и дребно с промишлени стоки, външнотърговска дейност във всичките є форми, експорт, импорт и реекспорт, покупка на ценни книжа с цел продажба, лицензионни, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, рекламна и транспортна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на наши и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

35213

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6127 от 31.V.2000 г. по ф.д. № 6142/93 вписа промени за “Бъдеще”-ЕООД: заличава X.X.X. като управител; вписа новия управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

35214

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 6046 от 29.V.2000 г. по ф.д. № 1815/97 вписа промяна за “Кади-97”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35215

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 6323 от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 1989/98 вписа промяна за “Дина Трейд”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35216

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 6360 от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 4273/97 вписа промяна за “Тримоинвест-Стоково тържище”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35217

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6219 от 2.VI.2000 г. по ф.д. № 2713/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Слипинг Системс”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 2, офиси 14 и 15, с предмет на дейност: производство и търговия с елементи и изделия от дърво, външна и вътрешна търговия, посредничество, комисионерство и търговско представителство, складова, спедиторска, превозна, рекламна, информационна дейност, маркетинг, консултантска дейност и услуги, строителство и строително предприемачество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Аркадио Брузадин, Емилио Монтрезор и X.X.X. и се управлява и представлява от Емилио Монтрезор и X.X.X. заедно и поотделно.

35218

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6215 от 2.VI.2000 г. по ф.д. № 2621/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Българско хоризонтално сондиране”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. X.X. 2, ет. 10, ап. 58, с предмет на дейност: изграждане, ремонт, инсталиране и експлоатация на хоризонтални и вертикални сондажи и сонди, ремонт и прокарване на всякакви видове тръбопроводи по закрит и открит начин, вкл. необходимите земни, укрепващи и разрушителни работи (след снабдяване със съответното разрешение), изграждане на фундаменти, производство и търгвия със стоки и услуги от посочените сфери, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Майк Рандолф Рингенберг и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

35219

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6214 от 2.VI.2000 г. по ф.д. № 2597/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Найс груп”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. България 142В, с предмет на дейност: преработка, транспорт, търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, както и с всякакви други стоки и услуги, незабранени със закон, комисионна и консигнационна търговия, търговско представителство и посредничество, външноикономическа и външнотърговска дейност и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

35220

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 6325 от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 247/93 вписа промяна за “Агройокон-92”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35221

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 6313 от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 4140/98 вписа промяна за “Кан-92-С”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35222

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 6311 от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 7334/92 вписа промяна за “Кан-92”-ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.

35223

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 6185 от 1.VI.2000 г. по ф.д. № 9375/93 вписа промени за “Асеновград-БТ”-АД: намалява броя на членовете на съвета на директорите от 5 на 3; заличава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като членове на съвета на директорите; вписа за нов член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X., който ще представлява дружеството.

35225

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5948 от 23.V.2000 г. по ф.д. № 2675/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Болкан Ойл”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Дрян 4, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия с петрол и петролни продукти в страната и в чужбина, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Нейл Франсис Кийнън и Салих Махмуд Джасим, които ще го представляват и управляват заедно и поотделно.

35298

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5994 от 26.V.2000 г. по ф.д. № 2546/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Маг 2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. X.X. 16, ет. 6, ап. 15, с предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, извършване на превози в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Йоаниду Мария Тукидидис.

35299

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 6124 от 31.V.2000 г. по ф.д. № 4065/97 вписа промени за “Три-Стеф”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписа за нови съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписа нова фирма-“Три-Стеф”-ООД; вписа ново седалище и адрес на управление-Пловдив, ул. Борислав 1, ет. 2; дружеството се представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно.

35300

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6014 от 29.V.2000 г. по ф.д. № 2687/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Самостоятелна медико-техническа лаборатория-Дентал Тони”-ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Брезовска 25, с предмет на дейност: изработване на подвижни протези, коронки, мостове, метало-керамични и други конструкции и всички останали зъботехнически и медико-технически дейности, всякакви търговски сделки за нуждите на осъществяваната медико-техническа дейност и за обслужване на пациентите. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

35301

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 6063 от 30.V.2000 г. по ф.д. № 2605/97 вписа промяна за “Домино Т”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35302

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6005 от 29.V.2000 г. по ф.д. № 916/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “ЛТВ САТ”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Иван Ст. Гешев 33, с предмет на дейност: търговия и търговско представителство, проектиране, изграждане, експлоатация, сервиз и мениджмънт на компютърни мрежи за пренос на информация, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на X.X.X., която ще представлява и управлява дружеството.

35303

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 6083 от 30.V.2000 г. по ф.д. № 5440/96 вписа промени за “Ил Мерканте”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва освобождаване на съдружниците X.X.X., X.X.X., Филипо Росиньоли, Дино Бенедети и Енрико Мацурана; вписва ново наименование-“Ил Мерканте”-ЕООД; дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Енрико Басони.

35304

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6081 от 30.V.2000 г. по ф.д. № 5412/96 вписа промени за “Монопол”-ООД: заличава съдружника X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление-Пловдив, ул. Райна Княгиня 4, ет. 8, ап. 15.

35305

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 6287 от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 3473/98 вписа промяна за “Орфей медиа ФМ”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35306

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 5510 от 4.V.2000 г. по ф.д. № 5853/97 вписа промени за “ВМЗ”-ЕАД, с държавно имущество: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X..

35307

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 6310 от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 7606/94 вписа промени за “Ритон”-ЕАД: заличава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като членове на съвета на директорите; заличава X.X.X. като изпълнителен директор; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

35308

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 6388 от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 3695/97 вписа промяна за “Технопак-Опаковъчна техника”-АД: вписва промени в устава на дружеството, приети от общото събрание на акционерите на 3.ХII.1999 г.

35309

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 6372 от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 8138/92 вписа промяна за “Тримо”-АД: деноминира капитала от 50 700 800 лв. на 50 700,80 лв., раз-пределен в 14 912 акции по 3,40 лв.

35310

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 6394 от 4.Х.1999 г. по ф.д. № 4226/99 вписа акционерно дружество “Домо-строител-Карлово”-АД, със седалище и адрес на управление Карлово, бул. Освобождение 65, с предмет на дейност: производство на строителни материали, проектиране, строителство и строителни услуги, транспортна дейност със собствен и нает транспорт, представителска и посредническа дейност, вътрешна търговия, външнотърговска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции по 1 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

35311

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6011 от 29.V.2000 г. по ф.д. № 2674/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Елди 2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Крумово, Пловдивска област, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина с всякакви операции, разрешени със закон, организиране на всякакви видове разрешени производства и услуги в областта на промишлеността, селското стопанство, строителството, транспорта, туризма и културата, обучение за работа с компютри и софтуер, програмиране, внедряване на софтуер, консултации, информационно обслужване, маркетинг, реклама, всякакви дейности, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството.

35312

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6220 от 2.VI.2000 г. по ф.д. № 2719/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Диджи Ком”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Раковски 29, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки, рекламна дейност, оказионна търговия, внос и износ, транспортна дейност в страната и в чужбина, заложна къща, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35313

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6196 от 1.VI.2000 г. по ф.д. № 4885/99 вписа промени за “Диагностично-консултативен център V-Пловдив”-ЕООД: освобождава управителя X.X.X.; вписва за нов управител X.X.X..

35314

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5912 от 22.V.2000 г. по ф.д. № 2355/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество “Сортоизпитване-Дъбене”-ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Дъбене, област Пловдив, с предмет на дейност: изпитване на български и чужди сортове и хибриди растения, всякакви други дейности в областта на сортоизпитването, селекцията на растения, семепроизводството и агротехниката, търговия със семена и посадъчен материал. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5300 лв., собственост на държавата, и се управлява и представлява от X.X.X..

35315

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 6134 от 1.VI.2000 г. по ф.д. № 2759/97 вписа промени за “Мел-Импорт”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като съдружници; вписва ново наименование-“Мел-Импорт”-ЕООД; едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е X.X.X..

35316

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 6067 от 30.V.2000 г. по ф.д. № 2470/2000 вписа промени за “Метал-Свищов”-АД: премества седалището и адреса на управление от Свищов, ул. 33 свищовски полк 97, в Пловдив, ул. Чорлу 32; вписва ново наименование: “Томика-Метал”-АД; допълва предмета на дейност с “търговия, металообработване и заготовка на изделия от неръждаема стомана”; деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв., разпределен в 50 000 акции по 1 лв.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Томика-X.X.” на “Томика-Метал”-АД; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

35833

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 5793 от 16.V.2000 г. по ф.д. № 7988/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “Мон Вани 73-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Мон Вани 73-X.X.”.

35834

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 6182 от 1.VI.2000 г. по ф.д. № 273/90 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “Казак-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Казак-X.X.”.

35836

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6305 от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 2805/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Дентал плюс”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Крали Марко 11, с предмет на дейност: внос и търговия на едро и дребно с лекарства, лекарствени средства и лекарствени продукти, дезинфекционни средства, стоматологични и зъботехнически консумативи, стоматологични, зъботехнически и превързочни материали, фотографски проявители и филми за стоматологични и медицински рентгенови снимки, внос и търговия на едро и дребно с медицинско, стоматологично, зъботехническо, рентгеново оборудване и медицински изделия, митническа спедиция и представителство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на X.X.X., който го представлява и управлява.

35838

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 404/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-I”-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Исперих, ул. Стефан Караджа 20, бл. Изгрев, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: специализирани медицински изследвания и други дейности, свързани с подпомагането на основната дейност на лабораторията и обслужването на пациентите, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

35256

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 126/94 за “Екотер”-ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35257

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 109/94 за “Аргос”-ООД: вписа нов адрес на управление-ж.к. Освобождение, бл. 35, ап. 15.

35258

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 90/95 за “Турбогаз”-ООД: освобождава като управител X.X.X.; вписа за управител X.X.X..

35259

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 84/92 за “Агрохимконсулт-3”-ООД: вписа нов адрес на управление-ул. Ст. Караджа 4, вх. В, ап. 16.

35260

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 207/97 за “Млин-97”-АД: вписва вливане на “Млин-Раз-град”-АД, в дружеството, което поема всичките му активи и пасиви; вписва промени в устава на дружеството, приети от общото събрание на 13.V.2000 г.; увеличава капитала от 5003 лв. на 322 623 лв.; вписа нов предмет на дейност: всякакви дейности и сделки, допустими от ТЗ.

35261

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 346/97 за “Зига-Мекс”-ООД: освобождава като съдружник Зюлкеф Мехмед Ибрям; вписа като съдружник Нурджан Саваш; дружеството ще се управлява от X.X.X. и ще се представлява от X.X.X. и Нурджан Саваш заедно и поотделно.

35262

Русенският окръжен съд на основание чл. 632 ТЗ с решение от 26.V.2000 г. по т.гр.д. № 236/99 обявява неплатежоспособността на X.X.X.-ЕТ “X.X.-Детелина-90”-Русе, с начална дата 25.II.1994 г.; обявява ЕТ “X.X.-Детелина-90” на X.X.X. от Русе, ул. Райна Княгиня 2, в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност; постановява заличаването на ЕТ “X.X.-Детелина-90”-Русе, по ф.д. № 957/93 от търговските регистри при съда.

39550

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 692 от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 40/94 промяна за “Дулово-БТ”-АД, Дулово: вписа за член на съвета на директорите X.X.X.-изпълнителен директор, който ще представлява дружеството.

35605

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 686 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 137/98 промени за “Бесин”-АД, Дулово: допълва предмета на дейност с “агентиране, чартиране и обслужване на кораби, производство и търговия с бяла захар”; вписа промени в устава на дружеството.

35606

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 463 от 20.VI.2000 г. по ф.д. № 304/97 вписа промени за “Елит-97”-ЕООД, Силистра: деноминира капитала от 50 000 лв. на 50 лв.; увеличава капитала от 50 лв. на 5000 лв.

35607

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира с решение № 634 от 1.VI.2000 г. по ф.д. № 39/94 промяна за “Нептун”-ООД, Силистра: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв.

35608

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира с решение № 535 от 8.V.2000 г. по ф.д. № 1450/91 промяна за “Каумет”-АД, Силистра: деноминира капитала от 88 663 000 лв. на 88 663 лв., разпределен в 88 663 акции по 1 лв.

35609

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 657 от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 282/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Медико-техническа лаборатория-X.X.”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Тутракан, ул. Трансмариска 81, и с предмет на дейност: дейност в самостоятелна медико-техническа лаборатория и търговски сделки за нуждите на медицинската дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35792

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 691 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 291/2000 промени за “Рино”-ООД: вписа ново седалище и адрес на управление-Силистра, ул. X.X. 50, вх. А, ет. 4, ап. 12; вписа преразпределение на дружествените дялове и промени в дружествения договор.

35793

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира с решение № 710 от 19.VI.2000 г. по ф.д. № 462/96 промени за “Зърнени храни-Силистра”-АД: вписа промени в устава на дружеството; допълва предмета на дейност със “съхранение на зърно и издаване на складов запис за влог на зърно, търговия с горива и смазочни материали”; деноминира капитала от 163 764 000 лв. на 163 764 лв., разпределен в 163 764 акции по 1 лв.

35794

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1155 от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 96/97 регистрира промени за “Си Ви Ес”-ООД: вписа нов адрес на управление-бул. Цар Освободител 15-А-6; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписа нова фирма-“Си Ви Ес”-ЕООД; дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35274

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1160 от 9.VI.2000 г. по ф.д. № 1368/97 регистрира промени за “Карат 14”-ООД: вписа нов адрес на управление-бул. Цар Освободител 15-А-6; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва нова фирма-“Карат 14”-ЕООД; дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35275

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1206 от 15.VI.2000 г. по ф.д. № 688/94 вписа прехвърляне на ЕТ “Феб-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. от Нова Загора, ул. X.X. 28, и я вписа в търговския регистър като едноличен търговец с фирма “Феб-X.X.” със същото седалище и адрес на управление и със същия предмет на дейност.

35276

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1151 от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 1319/98 регистрира промени за “Алпия Тур”-АД: заличава члена на съвета на директорите X.X.X.; вписа за член на съвета на директорите X.X.X..

35277

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1149 от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 17/96 регистрира промяна за “Динамо-Сл”-АД: деноминира капитала от 497 542 000 лв. на 497 542 лв., разпределен в 497 542 поименни акции по 1 лв.

35278

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1171 от 12.VI.2000 г. по ф.д. № 607/99 регистрира промени за “Еспоар”-АД: заличава членовете на управителния съвет X.X.X. и X.X.X.; вписа за членове на управителния съвет X.X.X. и X.X.X.; деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв.; вписа за изпълнителен член на дружеството X.X.X..

35279

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1184 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 1544/97 регистрира промяна за “Светлина Инвест”-АД: деноминира капитала от 52 651 000 лв. на 52 651 лв., разпределен в 34 913 обикновени поименни акции с право на глас по 1 лв. и 17 738 привилегировани поименни акции без право на глас по 1 лв.

35280

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1186 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 1106/99 регистрира промени за “Амбалаж-2000”-ООД: заличава управителите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа за управител X.X.X., който ще представлява дружеството.

35281

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1212 от 15.VI.2000 г. по ф.д. № 46/99 регистрира промяна за “Делта-97”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35282

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1211 от 15.VI.2000 г. по ф.д. № 72/96 регистрира промяна за “Цанев и съдружие”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35283

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1201 от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 1081/96 регистрира промяна за “ФЗ-76”-АД: променя капитала на 52 581 деноминирани лв.

35284

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1200 от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 1179/96 регистрира промяна за “Ди Ес Строй”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35285

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1197 от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 319/97 регистрира промяна за “Ета офис”-ООД: деноминира капитала от 5 400 000 лв. на 5400 лв.

35286

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1179 от 12.VI.2000 г. по ф.д. № 1964/93 вписа прехвърляне на ЕТ “Валентино-М-11-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. от с. Жельо войвода, община Сливен, и я вписа като едноличен търговец с фирма “Валентино-М-11-X.X.” със същото седалище и адрес на управление и със същия предмет на дейност.

35287

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1182 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 1534/97 вписа прехвърляне на ЕТ “Лора-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. от Сливен, ул. Щросмайер 9, ет. 2, и я вписа в търговския регистър като едноличен търговец с фирма “Лора-X.X.” със същото седалище и адрес на управление и със същия предмет на дейност.

35288

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1195 от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 1198/90 вписа прехвърляне на ЕТ “2-Пигал-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. от Нова Загора, ул. Братя Богданови 2, и го вписа в търговския регистър като едноличен търговец с фирма “2-Пигал-X.X.” със същото седалище и адрес на управление.

35289

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1161 от 9.VI.2000 г. по ф.д. № 2609/93 регистрира промяна за “Сани”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35290

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1210 от 15.VI.2000 г. по ф.д. № 638/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бугра”-ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Даме Груев, бл. 10, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство, преработка и реализация на изделия от стъкло и фаянс, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Аднан Буюкшекер, Джафер Терджан, Хайдар Курназ и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя Джафер Терджан.

35291

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1190 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 630/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Медико-диагностична лаборатория-Сливен”-ООД, със седалище Сливен, ул. Хаджи Димитър 19, с предмет на дейност: извършва изследвания в следните лаборатории: клинична-хематологични и цитологични изследвания, кръвосъсирване и фибрилоза, изследване на урина-основна програма, клинично-химични изследвания, микробиологична-изследване на урина за урокултура, ранев материал, гърлени и назофаренгиални секрети, брохиалвеоларен лаваж, серологична-антистрептолизинов титър, ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции, ревматоиден артрит, инфекциозна мононуклеоза, сух тест, паразитология-изследване на нативен препарат, диференцирано оцветяване за доказване на паразити, тест за токсоплазмоза, определяне на антипаразитни антитела с аглутационен тест за ехинококоза, вирусология-доказване на HIV антитела с имунологичен метод Елайза, серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси А, В, С и D по метода Елайза, доказване на антитела РЗХА за морбили, паротит и рубеола при суспектно болни, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от съдружниците заедно и поотделно.

35292

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1201 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 627/2000 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Буковец-Твърдица-2000”-АД, със седалище и адрес на управление Твърдица, ул. X.X. 21, с предмет на дейност: участие в приватизационна сделка по реда на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП за закупуване на пакет от акции от капитала на “Буковец Твърдица”-ЕАД, и с капитал 21 100 лв., разпределен в 2110 поименни акции с право на глас по 10 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

35293

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1154 от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 617/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евротранс Шпед”-ООД, със седалище и адрес на управление Нова Загора, хотел “Яница”, стая 101, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски и счетоводни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, печатарски услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

35294

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1140 от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 610/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медико-техническа лаборатория по зъботехника-АБВ”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Аспарух 1-Д, бл. Роза, ап. 6, с предмет на дейност: осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства, като снемаеми протези, ортодонтски апарати и др., и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35295

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1189 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 629/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кьоберле-ФБ”-ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Щросмайер 14, ап. 5, с предмет на дейност: лечебно-диагностична, профилактична, методическа, консултативна и рехабилитационна дейност, лабораторна-биохимична, рентгенова, радиоизотопна и ехографска дейност и медицински услуги, и с капитал 5600 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и Анри Мейе и се представлява от управителя X.X.X..

35296

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1191 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 631/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медико-техническа лаборатория по зъботехника ММ-10”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, бул. Хр. Ботев 19-Б-10, с предмет на дейност: осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства, като всички видове подвижни и неподвижни протезни конструкции, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35297

Софийският окръжен съд на основание чл. 622 ТЗ уведомява, че с решение от 16.ХI.1999 г. по гр.д. № 544/99 обявява считано от 1.II.1999 г. неплатежоспособността на “Биопродукт”-ЕООД, с. Петърч; обявява в несъстоятелност “Биопродукт”-ЕООД, с. Петърч; прекратява производството по несъстоятелност.

40851

Софийският окръжен съд на основание чл. 622 ТЗ уведомява, че с решение от 11.VII.2000 г. по гр.д. № 4/2000 обявява считано от 30.VI.1993 г. неплатежоспособността на “Картала”-ЕООД, със седалище с. Горни Окол, община Самоков, вписано по ф.д. № 1177/98; обявява в несъстоятелност “Картала”-ЕООД, с. Горни Окол; постановява прекратяване дейността на дружеството; прекратява правомощията на органите на длъжника-юридическо лице; прекратява производството по несъстоятелност.

40850

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2242 от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 918/95 вписа промяна за “Хексод”-ООД, Стара Загора: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35197

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2365 от 16.VI.2000 г. по ф.д. № 519/95 вписа промяна за “Мори”-ЕООД, Стара Загора: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35198

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2244 от 8.VI.2000 г. по ф.д. № 209/95 вписа промяна за “Валекс Хексод”-ООД, Стара Загора: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35199

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2189 от 5.VI.2000 г. по ф.д. № 967/95 вписа промяна за “Ресурс”-ЕООД, Стара Загора: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35200

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2344 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 1398/96 вписа промяна за “Теда”-ООД, Казанлък: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35201

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2342 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 475/96 вписа промяна за “Мадара”-ООД, Казанлък: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв.

35202

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 2181 от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 3230/91 вписа в търговския регистър промени за “Долината на розите”-АД: деноминира капитала от 53 760 300 лв. на 53 760,30 лв.; освобождава X.X.X. като член на съвета на директорите; избира за член на съвета на директорите X.X.X.; избира за председател на съвета на директорите X.X.X..

35944

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2288 от 9.VI.2000 г. по ф.д. № 2429/95 вписа в търговския регистър промяна за “Химкомерс”-АД: деноминира капитала от 59 664 000 лв. на 59 664 лв.

35945

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2184 от 7.VI.2000 г. по ф.д. № 5660/91 вписа в търговския регистър промяна за “Магнит”-АД: деноминира капитала от 51 510 000 лв. на 51 510 лв.

35946

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 2387 от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 1269/93 вписа в търговския регистър промени за “Баланс-93”-ООД: освобождава съдружника X.X.X.; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Баланс-93”-ЕООД, със същото седалище, адрес на управление и предмет на дейност. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X.; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35947

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 42, ал. 1 ЗК регистрира по ф.д. № 324/95 с решение № 90 от 11.I.2000 г. прекратяването на кооперация “Трети март”-с. Петрово, и я обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X..

35948

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2366 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 941/96 вписа в търговския регистър промяна за “М+С хидравлик”-АД: деноминира капитала от 260 368 000 лв. на 260 368 лв.

35949

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2333 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 292/98 вписа в търговския регистър промяна за “Хидроинженеринг-ЕС”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35950

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2204 от 7.VI.2000 г. вписа промени по ф.д. № 7/97 за “Инарх”-ЕООД, Казанлък: заличава досегашния предмет на дейност; вписва нов предмет на дейност: упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството (след лицензиране по съответния законов ред), упражняване на техническо ръководство и инвеститорски контрол на строежи, всякакви други дейности, незабранени със закон, вкл. и тези, за извършването на които е нужно получаване на лиценз, разрешителни или регистрация.

35828

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2264 от 9.VI.2000 г. по ф.д. № 230/96 вписа промяна за “Българо-германски технологии”-ООД, Казанлък: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.

35829

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2245 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 453/96 вписа промяна за “Снаг”-ЕООД, Казанлък: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв.

35830

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2391 от 16.VI.2000 г. по ф.д. № 1275/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Оптимус”-ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Боруйград 60, вх. Д, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: рекламна, информационна (след получаване на лиценз) дейност, маркетинг, търговия на едро и дребно, производствена и сервизна дейност, дизайн, внос и износ на стоки за бита и промишлеността, както и всякаква друга незабранена със закон търговска дейност, а когато се изисква разрешение или лиценз-след съответното им издаване от компетентен държавен орган. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

35831

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2358 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 1249/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кипид”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ж.к. Изток, бл. 35, вх. А, ап. 11, и с предмет на дейност: производство, търговия, преработка на хранителни и промишлени стоки и изделия, както и на селскостопанска продукция, търговска дейност, комисионна търговия, внос и износ, посредническа дейност, авторемонтни услуги, транспортна дейност със собствен и нает транспорт, всякакви други дейности, разрешени със закон, а за тези с разрешителен режим-след снабдяване с лиценз. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

35832

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 620 от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 169/99 вписа промени за “Търговищелес”-ЕАД, Търговище: освобождава X.X.X. като член на съвета на директорите и като изпълнителен директор на дружеството; избира X.X.X. за член на съвета на директорите и изпълнителен директор; “Търговищелес”-ЕАД, Търговище, се представлява от X.X.X..

35615

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 661/94 промяна за “Арсен”-ООД, Търговище: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв.

35616

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира с решение № 608 от 12.VI.2000 г. промяна по ф.д. № 200/97 за “Левина-97”-АД, Търговище: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., разпределен в 5000 обикновени поименни акции с право на глас по 1 лв.

35617

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 590 от 6.VI.2000 г. регистрира по ф.д. № 452/96 промяна за “Левина”-ЕООД, Търговище: деноминира капитала от 38 531 000 лв. на 38 531 лв.

35618

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 611 от 12.VI.2000 г. по ф.д. № 150/2000 вписа прехвърляне на ЕТ “Николов-2000-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Николов-2000-X.X.” със същото седалище, адрес на управление и предмет на дейност.

35619

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 5.VI.2000 г. регистрира по ф.д. № 36/96 прехвърляне на ЕТ “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-X.X.” с определено седалище и предмет на дейност.

35612

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 5.VI.2000 г. регистрира по ф.д. № 1596/92 прехвърляне на ЕТ “РАМ-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “РАМ-X.X.-X.X.” с определено седалище и предмет на дейност.

35613

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 29.V.2000 г. регистрира по ф.д. № 67/94 прехвърляне на ЕТ “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-X.X.” с определено седалище и предмет на дейност.

35614

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.VI.2000 г. регистрира по ф.д. № 149/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Анлаш”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Комуна 38, с предмет на дейност: търговска, посредническа, комисионна дейност, търговско представителство, внос, износ, реекспорт, производство на хранителни и промишлени стоки и стоки за бита с цел продажба, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешен и международен туризъм, превозна, складова, лизингова, информационна, маркетингова, рекламна, строително-монтажна и ремонтно-строителна дейност, разкриване на верига от магазини и заведения за обществено хранене, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Илхан Анлаш.

35951

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 12.VI.2000 г. регистрира по ф.д. № 1671/90 прехвърляне на ЕТ “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-X.X.”.

35952

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 13.VI.2000 г. регистрира по ф.д. № 3/96 промяна за “Метал”-ООД: деноминира капитала на 5000 лв.

35953

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 14.VI.2000 г. регистрира по ф.д. № 247/98 промяна за “Транс Аида инвест”-АД: увеличава капитала от 5000 лв. на 50 000 лв.; вписа промени в съвета на директорите; заличава X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за нови членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява от X.X.X..

35954

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VI.2000 г. регистрира по ф.д. № 1962/91 поемане на ЕТ “X.X.” на едноличния търговец X.X.X. от X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-X.X.”.

35955

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 8.VI.2000 г. регистрира по ф.д. № 173/97 промени за “Свежест”-ЕООД: деноминира капитала на 5514 лв.; увеличава капитала от 5514 лв. на 5600 лв.

35956

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 11.IV.2000 г. регистрира по ф.д. № 139/98 промяна за “Химако-95”-АД: прекратява правомощията на X.X.X. и избира за нов член на съвета на директорите без представителна власт X.X.X.; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35957

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VI.2000 г. регистрира по ф.д. № 145/2000 дружество с ограничена отговорност “Хасково-алуминий”-ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Илинден 70, с предмет на дейност: покупка на стоки и/или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, складови, лизингови, маркетингови, спедиционни, превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически и рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

35958

Шуменският окръжен съд на основание чл. 630 ТЗ с решение от 8.II.2000 г. по гр. д. № 329/98 обявява “Дивна 1”-ЕООД, Шумен, вписано в търговския регистър по ф. д. № 148/91, с адрес на управление Шумен, кв. Дивдядово, бул. Велики Преслав 139, представлявано от управителя X.X.X., в неплатежоспособност и определя началната є дата 1.V.1996 г.; открива производство по несъстоятелност; назначава за временен синдик X.X.X., ЕГН **********, от Шумен, ул. Съединение 68, вх. А, ет. 2, ап. 7; допуска обезпечение чрез налагане на запор и възбрана на цялото движимо и недвижимо имущество; определя първото събрание на кредиторите да се състои на 8.IХ.2000 г. в 14 ч. в залата на Шуменския окръжен съд. Решението подлежи на обжалване пред АС-Варна, в 7-дневен срок от обнародването.

39942

Ямболският окръжен съд с допълнително решение № 236 от 19.VI.2000 г. по гр.д. № 340/99 допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 248 от 8.VII.1999 г. за “Клас Комерс”-ООД, Ямбол, като думите “прекратява производството по делото” да се четат “заличава “Клас Комерс”-ООД, Ямбол, от търговския регистър на съда”.

39735

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 999 от 6.VI.2000 г. по ф.д. № 538/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фючър-5”-ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Бели Дрин 11, вх. Б, ап. 44, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, внос и износ, производство на стоки с цел продажба, строителна дейност, търговия със строителни материали и машини, изграждане, закупуване и използване на индустриална собственост в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова, превозна, лизингова, маркетингова и инженерингова дейност, дейност на търговско представителство, агентство и посредничество в страната и в чужбина, организиране на външнотърговски, борсови и посреднически сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност или дейност по предоставяне на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, производство и разпространение на видео- и звукозаписи, антиквариат и други незабранени със закон дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

35226

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1042 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 1343/94 вписа промяна за “Агромедика”-ООД, Ямбол: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35227

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1028 от 9.VI.2000 г. по ф.д. № 463/98 вписа промяна за “Имтекс-Оил”-ООД, с. Окоп, Ямболска област: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35228

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1040 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 444/96 вписа промяна за “Техноконсерв”-ЕООД, Ямбол: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35229

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1043 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 269/97 вписа промяна за “Кастел-д-р Касъров”-ЕООД, Ямбол: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35230

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1050 от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 467/97 вписа промяна за “Дунай-метал”-ООД, Ямбол: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35231

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1047 от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 430/99 вписа промени за “Тополовград-Автомобилни превози Д”-ООД: вписа прехвърляне на дялове; вписа като съдружник X.X.X..

35232

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1034 от 12.VI.2000 г. по ф.д. № 781/94 вписа промяна за “Промишлена енергетика”-АД, Ямбол: деноминира капитала от 160 000 000 лв. на 160 000 лв., разпределен в 3200 поименни акции по 50 лв.

35233

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1039 от 13.VI.2000 г. по ф.д. № 380/95 вписа промяна за “Станев Консерв”-ЕООД, Ямбол: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35234

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1036 от 12.VI.2000 г. по ф.д. № 515/96 вписа промени за “Кабиле-ЛБ”-АД, Ямбол: заличава съвета на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и “Труд и капитал холдинг”-АД, София; вписва съвет на директорите в състав: “Труд и капитал лизинг”-ЕООД, София, с представител X.X.X., “Труд и капитал холдинг”-АД, София, с представител X.X.X., “Труд и капитал трейдинг”-ЕООД, София, с представител X.X.X., и “Труд и капитал тел”-ООД, София, с представител X.X.X.; вписва X.X.X. за изпълнителен директор; деноминира капитала от 231 386 000 лв. на 231 386 лв., разпределен в 231 386 поименни акции по 1 лв.

35235

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решението си от 15.VI.2000 г. по ф.д. № 1161/96 за “Пенсионно осигурително дружество Алианц България”-АД: думите “заличава като член на надзорния съвет X.X.X.” и “заличава като член на управителния съвет X.X.X.” да се четат “заличава като член на надзорния съвет X.X.X.” и “заличава като член на управителния съвет X.X.X.”.

39498

Софийският градски съд на основание чл. 630, ал. 2 ТЗ обявява по т.д. № 124/97 в неплатежоспособност “Инимекс-90”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ул. Коломан 1, с начална дата 30.VI.1992 г.; обявява “Инимекс-90”-ООД, София, в несъстоятелност; прекратява дейността на дружеството; назначава за временен синдик X.X.X.; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на “Инимекс-90”-ООД, София; насрочва първото събрание на кредиторите на 24.Х.2000 г. в 11 ч., което ще се проведе в Съдебната палата, зала № 12.

41292

Софийският градски съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ обявява по т.д. № 550/99 свръхзадължеността на “Мекта”-ООД, представлявано от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно, с начална дата 31.ХII.1996 г.; обявява в несъстоятелност “Мекта”-ООД, представлявано от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; прекратява производството по несъстоятелност.

41291

Софийският градски съд на основание чл. 629а, ал. 1 във връзка с чл. 626 ТЗ обявява по т.д. № 993/98 в неплатежоспособност “Сънифууд”-АД, София, с начална дата 15.ХII.1998 г.; обявява в несъстоятелност “Сънифууд”-АД, София; прекратява производството по несъстоятелност на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ.

40768

Софийският градски съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ обявява по т.д. № 379/99 неплатежоспособността на ЕТ X.X.X. с фирма “Ровас-X.X.”-София, ж.к. Дружба 2, бл. 317, вх. Г, ет. 1, ап. 1, с начална дата 30.IV.1998 г.; обявява длъжника ЕТ X.X.X. с фирма “Ровас-X.X.” в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност.

40769

Софийският градски съд на основание чл. 657, ал. 2 ТЗ освобождава по т.д. № 72/96 като синдик на БСИ “Минералбанк”-АД (в несъстоятелност), X.X.X..

40766

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 3680/91 промени за “Авиокомпания Балкан”-АД: вписва промяна във вида на акциите-от безналични в налични; вписва изменения и допълнения на устава, приети на ОС на акционерите; заличава като членове на съвета на директорите Йозеф Антверг, Шломо Ханаел и Хаим Берг-стайн; вписва като членове на съвета на директорите “Зет Би Ай Ей”-ЕООД, представлявано от X.X.X., и “Зет Би Ай”-АД, представлявано от X.X.X..

40327

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д. № 8979/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “Диагностично-консултативен център ХVI-София”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “София-Кремиковци”, кв. Ботунец, ул. X.X. 2, с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична помощ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 667 580 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

41361

Софийският градски съд на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ обявява по т.д. № 21140/93 неплатежоспособността на “Оборище”-АД, със седалище и адрес на управление София, ул. Железопътна 1, с начална дата 1.V.1995 г.; открива производство по несъстоятелност; назначава за временен синдик X.X.X. от София, ул. Раковски 151, вх. Б; допуска обезпечение чрез запор върху сметките на длъжника в различните банки в страната; определя дата на първото събрание на кредиторите 6.Х.2000 г. в 15 ч. в зала № 8 на Съдебната палата.

40767

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 59/2000 промени за “Рондо 3”-ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

35016

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7804/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “София Еко Прес”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Раковски 88, ет. 5, ап. 17, с предмет на дейност: издателска дейност, предпечатна подготовка и печат, производство и търговия със стоки и услуги, ресторантьорска, хотелиерска, туристическа, транспортна, програмно-техническа, посредническа дейност, внос, износ, ноу-хау, счетоводни услуги, представителство (без процесуално) на физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Сун Нин, Сю Джънчи, Чен Юани и Сю На и се управлява и представлява от Сун Нин и Сю Джънчи заедно и поотделно.

35020

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7276/2000 промени за “Евро 21”-ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, ж.к. Гоце Делчев, бл. 114, вх. А, ап. 10.

35021

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7774/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “АБЕ-Форс”-ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър” ж.к. Дружба 2, бл. 404, вх. В, ап. 79, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски сделки, посредничество, представителство, агентство, търговия и доставка на автотракторна техника, ремонт и сервиз, търговия със селскостопанска продукция, спедиция, туризъм, реклама, строителство, лизинг, инвестиционни и консултантски услуги, рент-а-кар на леки и товарни автомобили в страната и в чужбина, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5100 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. поотделно.

35022

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7995/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тема 2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Слатинска, бл. 46, вх. Г, ет. 4, ап. 79, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с алкохол и цигари, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35023

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7803/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Д-р X.X.-Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 91, вх. А, ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност: амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ и всякакви други дейности, изброени в чл. 11 ЗЛЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35024

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7861/2000 вписа в търговския регистър еднолино дружество с ограничена отговорност “Алфаууд България”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. X.X. 24-26, ет. 2, с предмет на дейност: всякаква търговска дейност, консултантски услуги, участие в други дружества, търговия с мебели, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със собственик “Алфа Ууд”-АД, и се управлява и представлява от Андониос Георгиос Адамопулос.

35025

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7885/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Владокс”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Самуил 11, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство, внос-износ, търговско представителство и посредничество, вътрешен и международен автомобилен транспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35026

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7752/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алфа В”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Македония 19, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, реклама, транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм, производство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35027

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7889/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Матрикс-М”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ул. Божурище 135, вх. В, ет. 5, ап. 49, с предмет на дейност: покупко-продажба на едро и дребно на стоки на тежката, леката и хранително-вкусовата промишленост, на компютри, компютърни системи и софтуерни продукти, спедиторска дейност и транспортни услуги на пътници в страната и в чужбина, складова и маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, производство на промишлени и хранителни стоки, селскостопанска продукция и тяхната реализация, строителна, проектантска, предприемаческа и инвестиционна дейност, инвеститорски качествен и технически контрол, ремонтни и довършителни работи, покупко-продажби и други прехвърлителни сделки с недвижими имоти, придобиване право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, отдаване на недвижими имоти под наем, строителство, архитектура и дизайн, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в България и в чужбина, организиране и предпечатна подготовка на периодични и непериодични издания и възлагането им за отпечатване на държавни и обществени печатници, търговия с печатни произведения и произведения на изкуството (без паметници на изкуството), рекламна дейност (без кино и печат) и продуцентски услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност, други дейности, незабранени изрично със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

35028

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7578/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Марвал Интернешънъл-2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Белите брези, бл. 15, вх. 1, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, изработка на промишлени изделия и предмети на изкуството, битови услуги, мениджмънт, ресторантьорство, хотелиерство, посреднически, рекламни, транспортни и туристически услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35029

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 2745/93 за “Пикант”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

35030

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 7409/93 за “Солид-55”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

35031

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9339/94 за “Асотра Терминал”-ЕООД: вписва като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Асотра Терминал”-ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

35032

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 13481/94 за “Делиян”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва като съдружник Джихад Ахмад Семхат; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Делиян”-ООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 28, вх. 3, ап. 49; дружеството ще се управлява и представлява от Ахмад Хусеин Самхат.

35033

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 1597/96 за “Дарком”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

35034

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 3862/96 за “Фудмаш”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

35035

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 3190/96 за “Фалиния Холдингс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

35036

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 13821/97 за “Интер Йес”-ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.; вписва намаление на капитала от 5100 лв. на 5000 лв.

35037

Софийският градски съд, VI търговско отделение, 7 състав, на основание чл. 96, ал. 1 и 2 ЗБ прекратява по т. д. № 131/96 производството по несъстоятелност на “Търговска и спестовна банка”-АД, в несъстоятелност; заличава “Търговска и спестовна банка”-АД (в несъстоятелност) от търговския регистър при Софийския градски съд.

41997

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистрира под № 222, т. VI, р. Х, стр. 170, по ф. д. № 6982/2000 политическа партия “Българска евродесница” със седалище София, район “Оборище”, ул. Върбица 2, ет. 1, ап. 4, с цели, подробно описани в устава, приет на 26.IV.2000 г., който е неразделна част от решението. Органи на управление на партията са: Конгрес, Висш съвет, Национален изпълнителен съвет и Национална конференция. Висшият съвет е в състав от 5 души: X.X.X.-председател, X.X.X.-първи зам.-председател, зам.-председатели-X.X.X. и X.X.X., и главен секретар-X.X.X.. Партията се представлява от председателя X.X.X..

41293

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

384.-Райфайзенбанк (България)-АД, на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за счетоводството обнародва:

Годишен баланс към 31.ХII.1999 г.

Активи

Хил. лв.

1999 г.

1998 г.

Парични средства в каса и по

   

разплащателна сметка в БНБ

33,043

19,976

Вземания от банки и други

   

финансови институции

46,265

53,949

Ценни книжа в оборотен портфейл

4,645

15,460

Предоставени кредити на

   

нефинансови институции

   

и др. клиенти

83,078

42,256

Активи за препродажба

0

0

Вземания по лихви и други активи

2,349

1,112

Ценни книжа в инвестиционен

   

портфейл

9,736

15

Дълготрайни активи

8,773

7,895

Сума на активите

187,889

140,663

Пасиви

Депозити от банки и други

   

финансови институции

30,086

17,776

Депозити от нефинансови

   

институции и други клиенти

127,247

83,826

Други привлечени средства

2,571

10,499

Задължения по лихви

   

и други пасиви

6,587

9,284

Подчинен дълг

0

0

Малцинствено участие

0

0

Сума на пасивите

166,491

121,385

Собствен капитал

   

Основен капитал

16,700

16,700

Премии, свързани със

   

собствения капитал

0

0

Резерви

2,579

1,982

Резултат от предходните периоди

0

-1,617

Резултат от текущия период

2,119

2,213

Сума на собствения капитал

21,398

19,278

Сума на пасивите и собствения

   

капитал

187,889

140,663

Задбалансови пасиви

93,827

49,893

Отчет за приходите и разходите

Приходи от лихви и анал. приходи

11,459

8,389

Разходи от лихви и анал. разходи

-3,278

-4,005

Нетен доход от лихви

8,181

4,384

Нетен доход/(загуба) от

   

такси и комисиони

1,731

1,451

Нетен доход/(загуба) от операции

   

с ценни книжа

260

2,337

Нетен доход/(загуба) от курсови

   

разлики от валутни операции

1,451

1,473

Други приходи от дейността

702

2,539

Общо нетни доходи от други

   

банкови операции

4,144

7,800

Разходи за дейността

-10,987

-9,380

Намаление/увеличение на провизии

2,135

1,925

Разходи от преоценка на дълго-

   

трайни активи и инвестиции

0

0

Общо оперативни разходи

-8,852

-7,455

Печалба/(загуба) преди данъчно

   

облагане и извънредни

   

приходи/(разходи)

3,473

4,729

Извънредни приходи/(загуба)

-50

-454

Печалба/(загуба) преди данъчно

   

облагане и след извънредни

   

приходи/(разходи)

3,423

4,275

Данъчно облагане

-1,304

-2,062

Печалба/(загуба) след

   

данъчно облагане

2,119

2,213

Малцинствено участие

0

0

Печалба/(загуба) за разпределение

2,119

2,213

Дивиденти

0

0

Неразпределена печалба за годината

2,119

2,213

Изп. директор:

Изп. директор:

Д. Харис

Д. Халстед

41481

1.-Съветът на директорите на “Брилянт 2000”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 22.VIII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството на бул. Мария-Луиза 2, ет. 6, при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на съвета на директорите; 2. избор на нови членове на съвета на директорите; 3. разни. Материалите по общото събрание на дружеството са на разположение на акционерите в седалището на дружеството-София, бул. Мария-Луиза 2, ет. 6. Поканват се всички акционери или упълномощени лица да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

38062

521.-Съветът на директорите на “ТИР”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VIII.2000 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството (кабинет на изпълнителния директор), София, ул. Лавеле 22, при следния дневен ред: 1. промени в съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложението на СД; 2. изменения в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението на СД; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в кабинета на изпълнителния директор от 10 до 16 ч. Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в работата на общото събрание.

38435

1.-Съветът на директорите на “Строителна механизация-СФ”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 22.VIII.2000 г. в 11 ч. в сградата на дружеството, София, ул. Пробуда 14, при следния дневен ред: 1. обсъждане на решение за отписване на дружеството като публично дружество по смисъла на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение-ОС взема решение за отписване на дружеството като публично дружество по смисъла на чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; 2. промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема измененията и допълненията, предложени от съвета на директорите; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им от 1.I до 22.VIII.2000 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им от 1.I до 22.VIII.2000 г.; 4. промени в органите на управление на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите; 5. определяне месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите; 6. промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите; 7. разни. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

38490

1.-Съветът на директорите на “Новохим-Приват”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VIII.2000 г. в 14 ч. в София, кв. Владая, ул. Войнишко въстание 1, административната сграда на “Хентш”-АД, при следния дневен ред: 1. предложение за промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложения състав на съвета на директорите; 2. разни. Регистрацията на акционерите ще се извърши от 13 до 14 ч. същия ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

38476

1.-Съветът на директорите на “Риел-99”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 22.VIII.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Калоян 6, ет. 3, зала “Адакта”, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на “Риел-99”-АД, през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за заверения счетоводен баланс и отчет на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за отчетния период; 5. определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2000 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2000г.; 7. промени в устава на дружеството и допълване на предмета на дейност на дружеството с обмяна на валута под формата на хотелска услуга; 8. промени в представителната власт на дружеството; 9. промени в състава на съвета на директорите на дружеството; 10 разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден, в същия час, на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

41522

27.-Съветът на директорите на “Клерк”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 24.VIII.2000 г. в 10 ч. в София, бул. X.X. 57, вх. А, ет. 4, ап. 33, при следния дневен ред: 1. обсъждане на информация за текущия туристически сезон; проект за решение-ОС приема информацията; 2. обсъждане на промени в съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложените промени; 3. разни. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в мястото на провеждането на събранието. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и упълномощените лица започва в 9 ч. и 30 мин. в мястото на събранието. При липса на кворум ОС ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

38147

810.-Съветът на директорите на “Кавалер”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.VIII.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството-София, ул. Гюешево 83, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 1999 г.; 3. промени в състава на съвета на директорите; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 1999 г.; 6. разни. Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез пълномощник. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41528

48.-Съветът на директорите на “Обединена българска банка”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 23.VIII.2000 г. в 10 ч. в конферентната зала “Адакта” на хотел “Рила”, София, при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава; предложение за решение: общото събрание приема измененията и допълненията на устава по предложение на акционерите; 2. освобождаване на членове на съвета на директорите; предложение за решение: общото събрание освобождава членове на съвета на директорите по предложение на акционерите; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им от 1.I до 23.VIII.2000 г.; предложение за решение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им по управление на банката от 1.I до 23.VIII.2000 г. по предложение на акционерите; 4. избор на членове на съвета на директорите и определяне размера на годишното им възнаграждение и гаранцията за тяхното управление; предложение за решение: общото събрание избира членове на съвета на директорите и определя размера на годишното им възнаграждение и гаранцията за тяхното управление по предложение на акционерите. Поканват се акционерите на банката да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите ще започне в 9 ч. в деня на събранието в сградата на хотел “Рила”. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40501

42.-Съветът на директорите на “Евроздраве”-АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 27.VIII.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството в София при следния дневен ред: 1. промяна на фирмата на дружеството; 2. промяна на адреса на управление на дружеството; 3. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41875

49.-Съветът на директорите на “Персей ойл”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.VIII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Цар Асен 92-94, при следния дневен ред: 1. изслушване на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС изслушва и приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. изслушване на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение-ОС изслушва и приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. приемане на нов устав на “Персей ойл”-АД, София; проект за решение-ОС приема нов устав на “Персей ойл”-АД, София; 6. поправка на техническа грешка в решение, взето от извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 20.III.2000 г., по т. 1 от дневния ред; проект за решение-ОС взема решение за поправка на техническа грешка в решение, взето от извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 20.III.2000 г., по т. 1 от дневния ред; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред и решенията му са законни независимо от представения на него капитал. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. на адрес-София, ул. Цар Асен 92-94.

38698

439.-Управителният съвет на “Ирис Интернешънъл”-АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 28.VIII.2000 г. в 9 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Цар Самуил 108, при следния дневен ред: 1. промяна в наименованието на дружеството; 2. промяна в седалището и адреса на управление на дружеството; 3. изменение в устава на дружеството; 4. вземане на решение за вливане на “Линбулгариа”-ООД, в “Ирис Интернешънъл”-АД; 5. избор на експерт-счетоводители; 6. други. Поканват се всички акционери или упълномощените от тях лица да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

39662

48.-Съветът на директорите на “Унисофт България”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28.VIII.2000 г. в 14 ч. в София, район “Средец”, ул. X.X.X. 101, при дневен ред: вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството.

41090

1.-Управителният съвет на “ТМ РМД-99”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.VIII.2000 г. в 16 ч. и 30 мин. на територията на “Тежко машиностроене”-АД, Радомир, в административната сграда на корпус 7 при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г. и одиторски доклад от експерт-счетоводителя относно счетоводния отчет за 1999 г.; 3. вземане на решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет; 5. назначаване на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; 6. отчет за дейността на дружеството през първото полугодие на 2000 г.; 7. информация за инвестиционната политика на дружеството; 8. промяна на срока за набиране на дялов капитал. Поканват се да присъстват всички акционери или техни упълномощени представители. Писмените материали за събранието ще бъдат на разположение на акционерите всеки работен ден от 8 до 16 ч. Предварителната регистрация ще се извършва на 28.VIII.2000 г. в 16 ч. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

40560

233.-Надзорният съвет на “Индустриален Холдинг България”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 29.VIII.2000 г. в 9 ч. в София в Дома на културата “Средец”, ул. Кракра 2А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за дейността им през 1999 г.; 5. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема промени в устава на дружеството; 6. промени в надзорния съвет; проект за решение-ОС приема промени в надзорния съвет; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2000 г.; проект за решение-ОС избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2000 г.; 8. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, София, бул. X.X. 47. Поканват се всички акционери или техни упълномощени пред-ставители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и лицата, редовно упълномощени да представляват акционерите, започва в 8 ч. на 29.VIII.2000 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице, документ за самоличност и копие на депозитарна разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите-юридически лица, се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице; документ за самоличност на упълномощения; копие на депозитарната разписка за броя на притежаваните акции. Акционерите-физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и копие на депозитарна разписка. Пълномощниците на акционерите-физически лица, се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено от акционера за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона; документ за самоличност на упълномощения; копие на депозитарната разписка за броя на притежаваните акции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който представлява или предложи на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите да ги представлява в общото събрание на дружеството, следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на общото събрание, освен ако не представлява само един акционер по предложение на представлявания. Представянето на пълномощните, дадени при условията на предходното изречение, се извършва от пълномощниците на 28.VIII.2000 г. в офиса на дружеството, София, бул. X.X. 47. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

39685

1.-Съветът на директорите на “Латекс”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 29.VIII.2000 г. в 13 ч. в София, бул. Рожен 103, в стола на “Лейди София”-АД, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за състоянието на дружеството към датата на събранието; проект за решение-ОС приема доклада на съвета на директорите за състоянието на дружеството към датата на събранието; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им до датата на събранието; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им до датата на събранието; 3. вземане на решение за прекратяване на дружеството; проект за решение-ОС приема решение за прекратяване на дружеството; 4. назначаване на ликвидатори на дружеството и определяне на възнаграждението им; проект за решение-ОС назначава предложените ликвидатори и определя възнаграждението им; 5. определяне на срок за извършване на ликвидацията на дружеството; проект за решение-ОС определя срока за извършване на ликвидацията на дружеството; 6. промени в съвета на директорите на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите на дружеството; 7. промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените промени в устава на дружеството. Поканват се всички акционери да участват в общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите започва същия ден в 12 ч., на същото място. При липса на кворум в обявения час на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

39682

1.-Съветът на директорите на “Скай груп”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 29.VIII.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, ул. Узунджовска 13, ет. 5, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за вливането на дружество с ограничена отговорност “Загорец”-ООД, със седалище и адрес в София, СО-район “Витоша”, кв. Драгалевци, ул. Лесникова гора 46, ф.д. № 12915/99 на СГС, в “Скай груп”-АД; предложение за решение-ОС приема решение за вливане на “Загорец”-ООД, в “Скай груп”-АД; 2. приемане на нов устав на “Скай груп”-АД; предложение за решение-ОС приема нов устав на дружеството; 3. освобождаване на досегашните членове на съвета на директорите и избор на нов състав на съвета на директорите; предложение за решение-ОС освобождава от длъжност членовете на досегашния съвет на директорите и избира нов състав на съвета на директорите в съответствие с направените предложения; 4. приемане на отчет за дейността на дружеството до този момент и вземане на решение във връзка с отговорността на членовете на съвета на директорите; предложение за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството до 31.ХII.1999 г. и освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им до 29.VIII.2000 г.; 5. избор на експерт-счетоводител; предложение за решение-ОС назначава експерт-счетоводител на “Скай груп”-АД, в съответствие с направените предложения; 6. разни. Общото събрание разглежда и взема съответните решения във връзка с постъпилите предложения по тази точка.

40785

1.-Съветът на директорите на “Роял интер-фрукт”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционеритe на 30.VIII.2000 г. в 14 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Момина чешма 13, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложените от СД промени в състава му; 4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение-ОС назначава предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 5. промени в устава на дружеството-ОС приема предложените от СД промени в устава на дружеството. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, София, ул. Момина чешма 13. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции. Поканват се акционерите или писмено упълномощените от тях представители да вземат участие в събранието.

38146

1.-Съветът на директорите на “Ниена”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VIII.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Борис III № 140, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет на дружеството; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност съвета на директорите; 5. промени в състава на съвета на директорите. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред и проектите за решение са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

40498

1.-Съветът на директорите на “АСИ София”-АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; 3. промяна в състава и членовете на съвета на директорите; 4. разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39061

14.-Съветът на директорите на “Мей Фарма”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 12 ч. в София, ул. X.X. 6, при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност членовете на съвета на директорите на дружеството; проекторешение-ОС освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2000 г.; проекторешение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2000 г.; 3. избиране на нови членове на съвета на директорите на дружеството; проекторешение-ОС избира нови членове на съвета на директорите на дружеството; 4. промени в устава на дружеството; проекторешение-ОС приема промени в устава на дружеството; 5. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адрес-ул. Любен Каравелов 6. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40492

193.-Съветът на директорите на “Актив-БГ”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.IХ.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството на бул. Княгиня Мария-Луиза 131 при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. избор на одитор на дружеството за отчетната 2000 г.; проект за решение-ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г. съобразно направените предложения; 3. решение на общото събрание за разпределение на печалбата или покриване на загубата за 1999 г.; проект за решение-ОС решава за разпределение на печалбата или покриване на загубата за 1999 г. на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при обявения дневен ред.

38663

77.-Съветът на директорите на “Плежър Кампъни”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.IХ.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството на бул. Княгиня Мария-Луиза 131 при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. избор на одитор на дружеството за отчетната 2000 г.; проект за решение-ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г. съобразно направените предложения; 3. решение на общото събрание за разпределяне на печалбата или покриване на загубата за 1999 г.; проект за решение-ОС решава за разпределение на печалбата или покриване на загубата за 1999 г. на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при обявения дневен ред.

38662

24.-Съветът на директорите на “Ентертеймант”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.IХ.2000 г. в 12 ч. в седалището на дружеството на бул. Княгиня Мария-Луиза 131 при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. избор на одитор на дружеството за отчетната 2000 г.; проект за решение-ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г. съобразно направените предложения; 3. решение на общото събрание за разпределение на печалбата или покриване на загубата за 1999 г.; проект за решение-ОС решава за разпределение на печалбата или покриване на загубата за 1999 г. на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при обявения дневен ред.

38661

1.-Съветът на директорите на “Индустриалимпорт”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.IХ.2000 г. в 15 ч. в сградата на дружеството, ул. Позитано 3, София, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета на СД; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 3. обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение-ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39657

48.-Съветът на директорите на “Пивоимпекс”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.IХ.2000 г. в 9 ч. в заседателната зала на дружеството, ул. Самоковско шосе 2А, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за издаване на облигации; 2. промени в състава на съвета на директорите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39441

1.-Съветът на директорите на “Камеко”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 4.IХ.2000 г. в 13 ч. в офиса на дружеството, София, бул. X.X. 59-63, вх. В, ет. 4, ап. 12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на назначения експерт-счетоводител за извършената проверка за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г.; 4. приемане на решение за разпределение на печалбата; проект за решение-ОС приема направеното от СД предложение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 6. определяне на месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема направеното предложение за определяне на месечно възнаграждение на членовете на СД; 7. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез писмено упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите ще се извърши от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40571

138.-Съветът на директорите на “Ю. С. Медс-България”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.IХ.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в София, ул. X.X. 29, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада за дейността на дружеството; 2. доклад на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС приема направеното предложение; 4. други. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите или техни упълномощени лица да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41089

8.-Съветът на директорите на “Българо-иракски консорциум (БИК)”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.IХ.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Дондуков 32, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен баланс и отчет за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен баланс и отчет за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за финансовата 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители за участие в събранието. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва в 9 ч. на 4.IХ.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

41531

21.-Съветът на директорите на “Братя Василеви”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.IХ.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Дондуков 32, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен баланс и отчет за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен баланс и отчет за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за финансовата 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; 6. вземане на решение за вливане на други търговски дружества в “Братя Василеви”-АД; 7. разни. Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители за участие в събранието. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва в 9 ч. на 4.IХ.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

41529

1.-Съветът на директорите на “Хлебни изделия-Лозенец”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 5.IХ.2000 г. в 14 ч. в новата административна сграда на дружеството в София, ул. Сребърна 21, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на дружеството през 1999 г. и приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. промени в устава на дружеството; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за досегашната им дейност; 4. промени в състава на съвета на директорите; 5. назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г. Канят се всички акционери или упълномощените им представители да участват в събранието. Всички материали по провеждане на събранието са на разположение на акционерите в новата административна сграда в София, ул. Сребърна 21. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39003

186.-Съветът на директорите на “Винпром Сервиз-Португалия Корк”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.IХ.2000 г. в 11 ч. местно време в България, София, ул. Лавеле 19, в сградата на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за изменения в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема направеното предложение за изменения в устава на дружеството; 2. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по смисъла на чл. 224 ТЗ са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, София, ул. Лавеле 19, всеки работен ден от 9 до 12 ч.

41112

1.-Съветът на директорите на “Интерпред-Световен търговски център София”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 7.IХ.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, София, бул. X.X. 36, при дневен ред-избор на нов член на съвета на директорите; проект за решение-общото събрание избира предложения нов член на съвета на директорите. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на участниците започва в 9 ч. и ще приключи в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

39659

1.-Съветът на директорите на “Шератон София Балкан”-АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 7.IХ.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, пл. Света Неделя 5, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на дружеството; 2. промяна в състава на съвета на директорите; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

38484

1.-Съветът на директорите на “Индустриалимпорт-99”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.IХ.2000 г. в 15 ч. в сградата на дружеството, ул. Позитано 3, София, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета на СД; 2. избор на експерт-счетоводител за заверка на годишните счетоводни отчети за 1999 и 2000 г.; проект за решение-ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител; 3. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложението на СД за възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 6. разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39950

15.-Управителният съвет на “Мраз”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 8.IХ.2000 г. в 16 ч. в сградата на централното управление на дружеството, София, ул. Индустриална 11, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен баланс и отчет за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен баланс и отчет за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на управителния и надзорния съвет за финансовата 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери или техни надлежно упълномощени представители за участие в събранието. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в сградата на централното управление всеки работен ден от 10 до 16 ч. Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва в 15 ч. на 1.IХ.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

41530

76.-Управителният съвет на “Спестовно-кооперативна пенсионноосигурителна компания “Родина”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 14.IХ.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Искър 39, при следния дневен ред: 1. приемане на правилник за организацията и дейността на професионален пенсионен фонд; 2. приемане на правилник за организацията и дейността на универсален пенсионен фонд; 3. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията за участие в събранието ще започне в 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

41088

1177.-Управителният съвет на Първа източна международна банка-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 15.IХ.2000 г. в 11 ч. в Централен военен клуб, заседателна зала, ет. 2, бул. Цар Освободител 7, при дневен ред-изменения в предмета на дейност и устава на дружеството, произтичащи от Закона за публично предлагане на ценни книжа; проект за решение-общото събрание на акционерите приема предложените изменения. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: София, бул. В. Левски 106. Поканват се всички акционери на банката или техни упълномощени представители да присъстват.

39704

1.-Съветът на директорите на ФК “НОВЕ”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 15.IХ.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, ул. Искър 14, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г. и доклад на експерт-счетоводителя за заверения счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на дружеството; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за отчетния период; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. промяна в предмета на дейност на дружеството; 5. промени в устава на дружеството; 6. промени в състава на съвета на директорите на дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41115

204.-Съветът на директорите на ФК “Акцепт Инвест”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо годишно събрание на акционерите на 20.IХ.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството-София, ул. Фредерик Жолио-Кюри, бл. 79, вх. А, ет. 3, ап. 8, при дневен ред изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение-общото събрание приема предложените промени в устава на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал. Всички материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

39418

1.-Съветът на директорите на “Рекорд Трейдинг”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 26.IХ.2000 г. в 11 ч. в офиса в София, район “Оборище”, ул. Анжело Ронкали 10, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад по проверката на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г., изготвен от назначения експерт-счетоводител; проект за решение-ОС приема доклада по проверката на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 1999 г., изготвен от назначения експерт-счетоводител; 3. одобряване годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г., заверен от назначения експерт-счетоводител; проект за решение-ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г., заверен от назначения експерт-счетоводител; 4. приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 1999 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС назначава дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението на СД за увеличаване на капитала на дружеството; 8. приемане на решение за извършване на промени (изменения и допълнения) в устава на дружеството, респ. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение-ОС приема решение за извършване на промени (изменения и допълнения) в устава на дружеството, респ. приема нов устав на дружеството; 9. приемане на решение за извършване на промени в състава на СД, респ. за избор на нов СД и определяне на възнаграждението на членовете му; проект за решение-ОС извършва промени в състава на СД, респ. избира нов СД и определя възнаграждението на членовете му. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40497

145.-Съветът на директорите на “Явор ИД”-АД, Асеновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 11.IХ.2000 г. в 13 ч. в седалището на дружеството, Асеновград, ул. Възрожденци 6, при следния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на досегашния състав и избор на нов съвет на директорите; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.

41111

1.-Съветът на директорите на “Юлен”-АД, Банско, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Люлин планина 9, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; проекторешение-ОС приема отчетния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; проекторешение-ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проекторешение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проекторешение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999г.; 5. промени в устава на дружеството; проекторешение-ОС приема следните промени в устава на дружеството-в т. 38 от устава се добавя следното изречение: “Решенията на общото събрание на акционерите по т. 31.1, буква “б” се приемат с единодушие.”; 6. персонални промени в съвета на директорите; проекторешение-ОС приема предложените промени; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

40546

39.-Съветът на директорите на “Балкангаз-2000”-АД, Ботевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 20.IХ.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, Ботев-град, ул. Акад. X.X. 2, при следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружеството; 2. промяна в състава на съвета на директорите; 3. промяна в устава на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.IХ.2000 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

39443

161.-Съветът на директорите на ПФК “Нефтохимик”-АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.IХ.2000 г. в 17 ч. в конферентната зала на стадион “Нефтохимик” със следния дневен ред: промени в устава на дружеството.

41092

1.-Съветът на директорите на “Бургаски корабостроителници”-ЕАД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.IХ.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Бургас, ул. Комлушка низина 1, при следния дневен ред: 1. преобразуване на “Бургаски корабостроителници”-ЕАД, Бургас, от еднолично акционерно дружество в акционерно дружество при запазване идентичността на юридическото лице; 2. избор на експерт-счетоводител за финансовата 2000 г.; 3. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството за периода от 1.I до 30.VI.2000 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за отчетния период; 5. промени в устава на дружеството; 6. промяна на системата на управление на дружеството от едностепенна в двустепенна система; 7. избор на надзорен съвет на дружеството и определяне възнаграждението на членовете на съвета; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41521

10.-Съветът на директорите на “Би Би Ес”-АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 7.IХ.2000 г. в 11 ч. в Бургас, ул. Фердинандова 2а, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект на решение: общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; проект на решение: общото събрание одобрява годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на бизнесзадача за съвета на директорите през 2000 г.; проект на решение: общото събрание приема бизнесзадачата за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през отчетния период; проект на решение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през отчетния период; 5. назначаване на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект на решение: общото събрание на акционерите назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; 6. промени в състава на съвета на директорите и определяне на нов мандат на съвета на директорите; проект на решение: общото събрание приема предложените промени и определя нов мандат на състава на съвета на директорите; 7. промени в устава на дружеството; проект на решение: общото събрание приема предложените промени в устава на дружеството; 8. разни. Поканват се всички акционери или пълномощници да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 18 ч.

39419

79.-Съветът на директорите на “Мега принт”-АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.VIII.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството във Варна, бул. X.X. 3, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на ГСО на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4. определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2000 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на решение за плащане на остатъка по сделката с Министерството на икономиката за покупко-продажба на акции на “Бряг принт”-ЕАД, с компесаторни записи; 7. вземане на решение за утвърждаване на безлихвен заем от акционерите на стойност 20 000 лв. за успешно отстраняване на производствен проблем; 8. освобождаване от длъжност член на управителния съвет; 9. текущи въпроси. За участие в общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните от тях поименни акции или временни удостоверения и личен паспорт/карта. Пълномощниците на акционерите се легитимират и с писмено пълномощно. При липса на кворум (2/3+1 от акциите с право на глас) на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Текущите въпроси по т. 9 от дневния ред подлежат на разглеждане само при съгласие на всички акционери поради непосочването им предварително в дневния ред. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството във Варна, бул. X.X. 3. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин.

39408

1.-Съветът на директорите на “Мега груп”-АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 31.VIII.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, ул. Дунав 12, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 3. приемане на решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; 5. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40583

45.-Съветът на директорите на “Памекс”-АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството във Върна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 216, вх. 2, ет. 2, ап. 34, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проект на решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект на решение-ОС одобрява годишния счетоводен отчет; 3. промени в състава на съвета на директорите; проект на решение-ОС приема предложените промени. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

39422

1.-Съветът на директорите на “Ремко”-АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 2.Х.2000 г. в 17 ч. във Варна, бул. Приморски 1, отдел КТОФ, при дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; доклад на експерт-счетоводител; 3. освобождаване от отговорност членовете на ръководните органи за дейността им през 1999 г.; 4. приемане на решение за прекратяване на дружеството и откриване на процедура по ликвидация; 6. определяне на срок за ликвидация на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на ликвидационния отчет на дружеството; 8. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Всеки акционер се легитимира в това си качество чрез представяне на личен паспорт (лична карта). При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на същото място същия ден и при същия дневен ред.

41113

63.-Съветът на директорите на “X.X.”-АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 8.IХ.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, ул. X.X. 65, Варна, при следния дневен ред: 1. приемане доклад на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета за приходи и разходи на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по счетоводния баланс и отчета за приходи и разходи за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен баланс на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен баланс на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. утвърждаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД за утвърждаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. вземане на решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за решение-ОС приема предложеното решение за разпределение на печалбата за 1999 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред са на разположение в седалището на дружеството всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч. и на същото място.

39406

5.-Съветът на директорите на “ЗИК-22”-АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.IХ.2000 г. в 16 ч. в сградата на “ЗИЕСТО”-АД, Варна, бул. Вл. Варненчик 277, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността през 1999 г.; 2. приемане счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за финансовата 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за отчетния период; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2000 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41091

206.-Съветът на директорите на “Варна-плод”-АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 115, ал. 1, изр. 2 ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционерите на 18.Х.2000 г. в 10 ч. във Варна, Дом на културата на “Елпром”-АД, Варна, бул. Владислав Варненчик 277, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за деноминация на капитала в съответствие с изискванията на § 5 от Закона за деноминация на лева и внасяне на съответна промяна в устава; проект за решение-ОС приема предложението за деноминация на капитала и съответната промяна в устава; 2. приемане на счетоводния отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема счетоводния отчет на дружеството; 3. приемане на доклада на съвета на директорите за дейността му за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на СД; 4. избор на одитор за 1999 г. и за 2000 г.; проект за решение-ОС приема предложението за избор на одитор; 5. приемане на одиторския доклад за 1999 г.; проект за решение-ОС приема одиторския доклад за 1999 г.; 6. приемане на решение за разпределение на печалбата; проект за решение-ОС приема решение за разпределение на печалбата; 7. приемане на решение за освобождаване от отговорност на СД за дейността му през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност СД за дейността му през 1999 г.; 8. освобождаване на досегашния СД и избор на нов СД; проект за решение-ОС освобождава досегашния СД и приема предложения нов СД; 9. вземане на решение за отписване на дружеството като публично по чл. 119, ал. 1, т. 1 буква “б” ЗППЦК; проект за решение-ОС приема решение за отписване на “Варна-плод”-АД, Варна, като публично дружество по чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; 10. разни. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. Всеки акционер се легитимира с представяне на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на ОС след представяне на надлежно пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе един месец по-късно в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от наличието на кворум. Материалите от дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

39363

1.-Съветът на директорите на “Товарен авто- транспорт Враца 98”-АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 20.IХ.2000 г. в 15 ч. в салона на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета и доклада на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. назначаване на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС приема направеното предложение за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39933

1.-Съветът на директорите на “Мак”-АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.IХ.2000 г. в 8 ч. в седалището на дружеството, Габрово, бул. Трети март 9, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 1999 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема промени в устава на дружеството; 6. промени в съвета на директорите; проект за решение-ОС приема промени в съвета на директорите; 7. определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение-ОС определя месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2000 г.; проект за решение-ОС избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2000 г.; 9. разни.

40570

223.-Съветът на директорите на “Птицекланица”-АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ допълва дневния ред на поканата за свикване на общо събрание на акционерите на 22.VIII.2000 г. (обявление № 37765, ДВ, бр. 56 от 2000 г.) с: “8. вземане на решение за разпореждане на недвижими имоти на “Птицекланица”-АД, Добрич.”.

41957

1.-Съветът на директорите на “Агроинтегра”-АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 31.VIII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Добрич, бул. 25-ти септември 43, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за дейността на дружеството за 1999 г.; 3. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в Добрич, бул. 25-ти септември 43, ет. 2, стая 206, тел. (058)3-84-82, всеки присъствен ден от 14 до 17 ч. За регистрацията на участниците в събранието, която започва в 9 ч. на 31.VIII.2000 г., е необходимо да се представят документи, удостоверяващи легитимността им като акционери. Писменото пълномощно за представяне на акционер в годишното общо събрание на дружеството трябва да бъде изрично и да има минималното съдържание, определено от КЦКФБИД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40488

3.-Съветът на директорите на “ИНОМ”-АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 14 ч. в заседателната зала на “НИВИ-Т”-АД, Добрич, ул. X.X. 1А, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проекторешение-ОС приема доклада на СД; 2. приемане ГСО за 1999 г.; проекторешение-ОС приема ГСО за 1999 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя; проекторешение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за 1999 г.; проекторешение-ОС освобождава членовете на СД от отговорност за 1999 г.; 5. увеличаване капитала на дружеството за привеждането му в съответствие с ТЗ; проекторешение-ОС взема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез подписка за набиране на капитал от учредителите; 6. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проекторешение-ОС избира експерт-счетоводител; 7. разни. При липтса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 13 ч. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение в седалището на дружеството в Добрич, ул. X.X. 1А. Поканват се всички акционери да присъстват.

38015

220.-Съветът на директорите на “Сердика 90”-АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета на съвета на директорите за 1999 г.; 2. доклад на одитор-дипломиран експерт-счетоводител, по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на одитора-дипломиран експерт-счетоводител, по годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1999 г.; 3. назначаване на одитор-дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС назначава предложения от съвета на директорите одитор-дипломиран експерт-счетоводител, който да провери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. разглеждане предложенията за разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за решение-ОС одобрява предложението за разпределение на печалбата за 1999 г.; 6. разни. Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители с писмено пълномощно. Акционерите юридически лица следва да бъдат представени от упълномощени лица в съответствие с техните устройствени актове. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение за проучване от акционерите в дружеството-Добрич, бул. 25-ти септември 100, стая 201. Регистрацията за участие в общото събрание започва в 9 ч. и приключва в 9 ч. и 50 мин. в деня на събранието пред залата за провеждането му. Всички акционери представят документ за самоличност, временни удостоверения, писмено пълномощно (за упълномощените лица) и удостоверение за регистрация (за юридическите лица). При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39400

1.-Управителният съвет на “ЗАВН”-АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.IХ.2000 г. в 10 ч. в Добрич, ул. Калиакра 68, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен счетоводен отчет; 2. вземане на решение за прекратяване на дружеството; 3. освобождаване от отговорност членовете на УС и НС; 4. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41542

407.-Съветът на директорите на “Вит 99”-АД, гр. Долна Митрополия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.VIII.2000 г. в 10 ч. в служебните помещения на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г., приемане годишния счетоводен отчет за финансовата 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за неговата проверка и заверка; проект за решение-ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г., годишния счетоводен отчет за финансовата 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за неговата проверка и заверка; 2. освобождаване от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през отчетния период; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през отчетния период; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Долна Митрополия, всеки работен ден от 15 до 17 ч. Регистрацията на акционерите или техни представители започва в деня на събранието в 9 ч. и 30 мин. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез редовно упълномощени представители съгласно изискванията на закона. Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители-и писмено пълномощно.

40507

408.-Съветът на директорите на “Вит”-АД, гр. Долна Митрополия, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.VIII.2000 г. в 10 ч. в служебните помещения на дружеството при следния дневен ред: 1. приемане доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г., приемане годишния счетоводен отчет за финансовата 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за неговата проверка и заверка; проект за решение-ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г., годишния счетоводен отчет за финансовата 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за неговата проверка и заверка; 2. освобождаване от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през отчетния период; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през отчетния период; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството-Долна Митрополия, всеки работен ден от 15 до 17 ч. Регистрацията на акционерите или техните представители започва в деня на заседанието в 9 ч. и 30 мин. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез редовно упълномощени представители съгласно изискванията на закона. Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители-и писмено пълномощно.

39993

43.-Съветът на директорите на “Тича”-АД, гр. Долни Чифлик, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.VIII.2000 г. в 14 ч. в Долни Чифлик, офиса на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 1999 г., годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството, заверен от одитор за 1999 г.; проекторешение-ОС приема доклада за дейността, годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1999 г.; 2. промени в устава на дружеството; проекторешение-ОС приема направените предложения за промяна на устава на дружеството; 3. промени в състава на съвета на директорите, освобождаване на членовете на съвета на директорите, избор на нови членове на съвета на директорите, определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 4. освобождаване от отговорност членове на съвета на директорите за дейността им през периода 1.I-31.ХII.1999 г.; проекторешение-ОС не освобождава от отговорност членове на съвета на директорите за дейността; 5. избор на експерт-счетоводител (одитор) за 2000 г.; проекторешение-ОС приема предложението за избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. промяна в капитала на дружеството; проекторешение-ОС приема направеното предложение за промяна на капитала на дружеството; 7. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощен представител при провеждането на общото събрание и вземане на решения. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 13 ч. и 30 мин. на 28.VIII.2000 г. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

41059

78.-Съветът на директорите на “Бесин”-АД, Дулово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 27.VIII.2000 г. в 10 ч., във Варна, ул. X.X. 2, при следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на “Бесин”-АД, със собствени средства; проект за решение-ОС увеличава капитала на дружеството по начин, размер и пропорционално разпределение на новоемитираните акции между досегашните акционери на дружеството съгласно предложението на СД; 2. разни. Писмените материали по дневния ред за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството във Варна, ул. X.X. 2. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39959

46.-Съветът на директорите на “Прогрес”-АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.IХ.2000 г. в 11 ч. в салона на дружеството, бул. Руски 46, при дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета; 2. приемане счетоводния отчет и баланса за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение-ОС приема счетоводния отчет, баланса и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 1999 г.; 4. промяна на капитала и стойността на акциите съгласно ЗДЛ; проект за решение-ОС приема решение за деноминация на капитала и стойността на акциите; 5. промяна в състава на членовете на СД и определяне на възнаграждението им; проект за решение-ОС приема промяната в състава на СД и определя възнаграждението им; 6. промени в устава на АД; проект за решение-ОС приема промените в устава; 7. избор на експерт-счетоводител за заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за решение-ОС избира за експерт-счетоводител предложеното лице; 8. вземане решение за отписване на АД от регистъра на публичните дружества съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1 ЗППЦК; проект за решение-ОС взема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества. Акционерите следва да представят документ за самоличност, а упълномощените представители-пълномощни, съобразени с изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Регистрацията започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.

40547

58.-Съветът на директорите на “Винт’и”-АД, Ивайловград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 15 ч. в седалището на дружеството, Ивайловград, ул. Строителни войски 12, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. приемане на решение за разпределяне на печалбата за 1999 г.; проект за решение-ОС приема предложението за разпределение на печалбата, направено на събранието и прието с необходимото мнозинство; 4. освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС приема предложението, направено на събранието и прието с необходимото мнозинство; 6. изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените изменения и допълнения на устава на дружеството; 7. вземане на решение за отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК за публични дружества при условията на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК; проект за решение-ОС взема решение за отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК за публични дружества при условията на чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията за участие в събранието започва в 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40562

197.-Съветът на директорите на “Българска роза-Севтополис”-АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28.VIII.2000 г. в 12 ч. в Казанлък, бул. 23 пехотен Шипченски полк 110, при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност членовете на съвета на директорите на дружеството; проекторешение-ОС освобождава от длъжност членовете на съвета на директорите; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2000 г.; проекторешение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2000 г.; 3. избиране на нови членове на съвета на директорите на дружеството; проекторешение-ОС избира нови членове на съвета на директорите на дружеството; 4. промени в устава на дружеството; проекторешение-ОС приема промени в устава на дружеството; 5. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранието акционерите следва да представят депозитарните си разписки и личен паспорт/карта, а пълномощниците-изрично нотариално заверено пълномощно с минимално съдържание, определено в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39960

1.-Съветът на директорите на “Витоша стил”-АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 25.VIII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София, бул. Черни връх 47, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството; 2. вземане на решение за вливане на “Витоша стил”-АД, в “СИ Груп”-АД, регистрирано по ф. д. № 428/2000 на Софийския градски съд при условията на универсално правоприемство; 3. други. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, София, бул. Черни връх 47, всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39947

131.-Съветът на директорите на “Бесатур”-АД, Пазарджик, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 11.IХ.2000 г. в 10 ч. в ресторант “Елбрус”, Пазарджик, при следния дневен ред: 1. освобождаване членовете на съвета на директорите; 2. избор на нов състав на съвета на директорите; 3. определяне възнаграждението на съвета на директорите. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията и проверката на пълномощията им ще се извършва същия ден от 9 до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39973

316.-Съветът на директорите на “Инкомс Токоизправители”-АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.VIII.2000 г. в 10 ч. в хижа “Острица”, Народен парк Витоша (до почивния дом на миньора), при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на назначените експерт-счетоводители за 1999 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителите за 1999 г. и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава/не освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС приема предложението за назначаване на експерт-счетоводител за извършване на проверка и заверяване на годишния счетоводен баланс на дружеството; 5. разпределение на печалбата за 1997 г.; проект за решение-ОС приема решение за разпределение на печалбата за 1997 г.; 6. разпределение на печалбата за 1998 г.; проект за решение-ОС приема решение за разпределение на печалбата за 1998 г.; 7. промени в органите на управление на дружеството; проект за решение-ОС приема предложенията за промени в органите на управление; 8. промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството; 9. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40543

170.-Съветът на директорите на “Биляна-трико”-АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28.VIII.2000 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството, Петрич, ул. Цар Симеон 70, при следния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им до 28.VIII.2000 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им до 28.VIII.2000 г.; 2. промени в състава на СД; проект за решение-ОС приема предложението за промени в състава на съвета на директорите; 3. приемане на бизнесплан за развитие на “Биляна-трико”-АД, за периода 2000-2002 г.; проект за решение-ОС приема предложения бизнесплан за развитие на “Биляна-трико”-АД, за периода 2000-2002 г. Регистрацията на акционерите за участие в работата на извънредното общо събрание ще се извърши същия ден от 9 ч. до 10 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредното общо събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции. Материалите за общото събрание са на разположение на всички заинтересувани акционери в канцеларията на дружеството всеки работен ден от 9 ч. и 30 мин. до 16 ч.

40545

22.-Съветът на директорите на “Белла-дрес”-АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 21.IХ.2000 г. в 17 ч. в клуба на дружеството, ул. Кап. Н. Парапанов 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на одиторския доклад от експерт-счетоводителя; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 4. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за заверка на счетоводния отчет за 2000 г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД; 6. разпределение на печалбата за 1999 г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата; 7. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на събранието. Регистрацията на акционерите или техни упълномощени представители започва в 16 ч. и 30 мин. в деня на събранието срещу представяне на документ за самоличност. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, служба “Личен състав”, от 9 до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41526

1.-Управителният съвет на “Биовет”-АД, гр. Пещера, по искане на акционери, притежаващи над 10 % от капитала, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.IХ.2000 г. в 11 ч. в административната сграда на дружеството (стола), Пещера, ул. X.X. 39, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад на УС за дейността на дружеството за периода от 1.I до 31.V.2000 г.; проект за решение-ОС приема доклада на УС за дейността на дружеството за периода от 1.I до 31.V.2000 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им за периода от 1.I до 31.V.2000 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им за периода от 1.I до 31.V.2000 г.; 3. предложение за разработване на концепция за развитието на дейността на дружеството от управителните органи; проект за решение-ОС приема предложението за изготвяне на концепция за развитието на дейността на дружеството от управителните органи; 4. промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема направените предложения за промени в устава на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 8.IХ.2000 г. в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения брой акции на събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. в деня на събранието срещу представяне на личен паспорт и депозитарна разписка, а на пълномощниците-и с изрично нотариално заверено пълномощно съгласно чл. 116, ал. 1 ЗППЦК с минимално съдържание, определено с наредба. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник.

39305

487.-Съветът на директорите на “Плевенски цимент”-АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 5.IХ.2000 г. в 16 ч. в София, ул. Врабча 15Б, ет. 1, при следния дневен ред: 1. разпределяне на дивиденти и въпроси, свързани с разпределението на дивиденти; проект за решение: ОС на акционерите приема предложението на СД за разпределяне на дивиденти; 2. увеличаване на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението на СД за увеличаване на капитала на дружеството; 3. промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените от СД промени в устава на дружеството. Регистрацията на акционерите и техните представители за събранието ще започне в 15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред. Пълномощниците следва да представят писмено пълномощно и паспорт. Материалите по дневния ред да се предоставят на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството.

39399

1.-Съветът на директорите на “Инициатива 97”-АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 7.IХ.2000 г. в 10 ч. в ресторант “Чака-рака”, Плевен, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.-доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 5. решение относно капитала на дружеството; 6. промени в устава; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 7.Х.2000 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Плевен, ул. В. Левски 47, всеки ден от 10 до 13 ч. Регистрацията за участие в събранието започва в 9 ч., като легитимирането на акционерите ще се извърши с временно удостоверение и личен паспорт/лична карта.

39665

130.-Съветът на директорите на “Първа лекарска асоциация”-АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 2.IХ.2000 г. в 10 ч. в сградата на ДКЦ “Надежда”, ул. Ален мак 2, Пловдив, при дневен ред: вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 70 000 лв. чрез издаване на 20 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинал 1 лев. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

38141

432.-Съветът на директорите на “Инварт”-АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 12.IХ.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Пловдив, ул. Княз Богориди 12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета; 3. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС приема предложението за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 6. предложение за разпределение на печалбата; проект за решение-ОС приема предложението; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при същия дневен ред и на същото място.

39415

87.-Съветът на директорите на “ИЕХИТ”-АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 25.IХ.2000 г. в 10 ч. в залата на “ИЕХИТ”-АД, Пазарджик, ул. Искра 9, при следния дневен ред: 1. промени и допълнения в устава на дружеството; 2. избор и освобождаване на членове на СД. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да участват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

41550

1.-Съветът на директорите на “Захарен комбинат “Кристал”-АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на дружеството на 29.IХ.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството в Пловдив, бул. България 117, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството; проект за решение-ОС взема решение за увеличение капитала на дружеството; 2. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в Пловдив, бул. България 117. Поканват се акционерите на дружеството с право на глас да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията започва в 13 ч. и 30 мин. Акционерите представят личен паспорт/лична карта и удостоверение за притежаваните от тях акции, а пълномощниците-писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

39001

105.-Съветът на директорите на “Транс-Раднево”-АД, Раднево, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.VIII.2000 г. в 15 ч. в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. промени в състава на съвета на директорите и освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях представители да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч. при същия дневен ред.

40585

44.-Надзорният съвет на ПФК “Лудогорец”-АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на 31.VIII.2000 г. в 17 ч. в зала 102 на общината при слединя дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за първото полугодие на 2000 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет и избор на нови членове на съвета; 3. разни. Поканват се всички акционери да присъставт на общото събрание лично или чрез упълномощени лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40582

26.-Съветът на директорите на “Агрострой 98”-АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 10 ч. в сградата на “Хърсате”-ЕАД, Разград, ул. Кубрат 1, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г., баланса и доклада за дейността на дружеството; проект за решение-ОС приема счетоводния отчет, баланса и доклада; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение-ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС избира експерт-счетоводител; 5. промени и допълнения в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема решение за промени и допълнения в устава на дружеството; 6. промяна в състава на съвета на директорите-броя, и освобождаване от СД; проект за решение-ОС приема промяна в броя и състава на СД; 7. решение за разпределяне на печалбата; проект за решение-ОС приема предложеното от СД решение; 8. решение за деноминиране на капитала и номиналната стойност на акциите; проект за решение-ОС приема решение за привеждане на капитала и номиналната стойност на акциите в съответствие със Закона за деноминация на лева; 9. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Разград, ул. Кубрат 1. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица за регистрация в 9 ч. на 1.IХ.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

40587

997.-Съветът на директорите на “Еконт транс”-АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.VIII.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Русе, Пристанищен комплекс-Изток, ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане за сведение на отчета на съвета на директорите за дейността през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета на СД; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя и годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. одобрение на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС одобрява предложения експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 1999 г.; 6. промяна в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените промени в устава; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на същия ден в 12 ч., на същото място при същия дневен ред.

40550

26.-Съветът на директорите на “Строй инвест Русе 97”-АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.IХ.2000 г. в 11 ч. в офиса на дружеството, Русе, бул. Тутракан 44, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат за 1999 г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД за разпределяне на финансовия резултат за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение-ОС приема предложението за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 6. увеличаване капитала на дружеството под условията на чл. 194 и 195 ТЗ; проект за решение-ОС приема предложението за увеличаване капитала на дружеството; 7. промени в устава на дружеството-изменения и допълнения; проект за решение-ОС приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството; 8. промени в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение-ОС приема направените предложения за промени в състава на съвета на директорите на дружеството. За участие в общото събрание акционерите-физически лица, представят личен паспорт/лична карта, юридическите лица-съдебно решение, а упълномощените лица представители представят своите изрични пълномощни, нотариално заверени и съобразени с изискванията на закона. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 10 ч. и приключва в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

38136

1.-Съветът на директорите на “Мусала-2000”-АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на дружеството на 21.VIII.2000 г. в 16 ч. и 30 мин. в заседателната зала на дружеството, Самоков, ул. X.X. 37, при следния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за периода на тяхното управление; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за периода на тяхното управление; 2. изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството; 3. увеличение на капитала на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението за увеличаване капитала на дружеството; 4. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите; 5. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект за решение-ОС приема предложението за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; 6. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на дружеството. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите започва в 16 ч. същия ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

40591

1.-Съветът на директорите на “Синтерметал”-АД, Своге, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 10 ч. в Своге, заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4. приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119 ЗППЦК; проект за решение-ОС приема предложението на СД за отписване на дружеството от регистъра на ДКЦК; 5. приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите за изменения и допълнения в устава на дружеството; 6. промени в съвета на директорите; проект за решение-ОС приема направеното предложение за промени в съвета на директорите; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството в Своге всеки работен ден от 9 до 14 ч. Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 8 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 и 2 ЗППЦК, са нищожни.

39664

20.-Съветът на директорите на “Ф.С.Е. Марица-97”-АД, Симеоновград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 15.IХ.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, Симеоновград, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността през 1999 г.; 2. приемане на годишен счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи; 3. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. промени в устава на дружеството; 5. вземане на решение за промяна в капитала на дружеството; 6. вземане на решение за освобождаване на съвета на директорите от отговорност. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите са на разположение на акционерите всеки работен ден.

38602

1.-Съветът на директорите на “Търговска компания “Стара Загора”-АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 1.IХ.2000 г. в 11 ч. в Стара Загора, ул. Генерал Гурко 61, при следния дневен ред: 1. избор на ликвидатор на дружеството; 2. определяне месечно възнаграждение на ликвидатора; 3. определяне срок за извършване на ликвидацията. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39681

139.-Съветът на директорите на “Свила”-АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 15.ХI.2000 г. в 14 ч. в Хасково, административната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството и одобряване годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството и одобрява годишния отчет за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност СД за 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност СД за 1999 г.; 3. изменение на капитала с оглед ЗДЛ; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39939

182.-Надзорният съвет на “РEMO”-АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 7.IХ.2000 г. в 14 ч. в дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на дружеството през 1998 и 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета на УС за дейността на дружеството през 1998 и 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 1998 и 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 1998 и 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 1998 и 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 1998 и 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39330

182а.-Съветът на директорите на “РEMO 98”-АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 8.IХ.2000 г. в 16 ч. в дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1998 и 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 1998 и 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 1998 и 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за 1998 и 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1998 и 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1998 и 1999 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39331

59.-Съветът на директорите на “Дианополис ресурс 8”-АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 7.IХ.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в Ямбол, ул. X.X. 32А, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството; предложение за решение-ОС взема решение за увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.; 2. разни. Регистрацията на присъстващите акционери започва в 8 ч. и приключва в 10 ч. За участие в общото събрание акционерите се легитимират с притежаваните от тях акции или временни удостоверения и с личен паспорт или лична карта. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно за начина на гласуване по точките от дневния ред, личен паспорт или лична карта. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

39416

108.-Съветът на директорите на “Видона”-АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 11.IХ.2000 г. в 11 ч. в управлението на дружеството, Ямбол, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада от проверката на дипломирания експерт-счетоводител; 4. решение за разпределение на печалбата за 1999 г., респ. за покриване на загубата; проект за решение-ОС взема решение за разпределение на печалбата за 1999 г., респ. за покриване на загубата; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 1999 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за следващите години; проект за решение-ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка през следващите години; 7. обнародване на годишния счетоводен отчет; проект за решение-да се обнародва приетият от ОС отчет за 1999 г.; 9. увеличаване капитала на дружеството с 1 254 300 лв. чрез записване на нови 125 430 акции на приносител; 10. изменение и допълнение на устава на дружеството. Поканват се акционерите на дружеството да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39951

48.-Съветът на директорите на “Вилни селища”-АД, к.к. Боровец, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 26.IХ.2000 г. в 11 ч. в к.к. Боровец, в офиса на дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството, годишен счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС избира експерт-счетоводител за 2000 г. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, к.к. Боровец, “Вилни селища”-АД. Регистрацията започва на 26.IХ.2000 г. в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

39683

84.-Съветът на директорите на “Пампорово”-АД, к.к. Пампорово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 31.VIII.2000 г. в 10 ч. в зала “Перелик”, хотел “Перелик”, к.к. Пампорово, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството за 1999 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им до датата на общото събрание; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им до датата на общото събрание; 5. освобождаване от състава на съвета на директорите на член на СД и избор на нов на негово място; проект за решение-ОС освобождава един от членовете на съвета на директорите по негова молба; 6. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение-ОС определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството; 7. предложение на СД за разпределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата на дружеството за 1999 г.; 8. приемане предложението на СД за промяна в размера на капитала на дружеството във връзка с деноминацията на лева; проект за решение-ОС приема предложението на СД за промяна в размера на капитала на дружеството в съответствие с § 5 от Закона за деноминация на лева; 9. предложение на СД за промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението на СД за промени в устава на дружеството; 10. избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2000 г.; проект за решение-ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за 2000 г. Регистрацията на акционерите започва на 31.VIII.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. в зала “Перелик”, хотел “Перелик”, к.к. Пампорово, и завършва 15 минути преди обявения начален час на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Акционерите-физически лица, се легитимират за участие в събранието с личен паспорт или лична карта и оригинал на депозитарна разписка. Акционерите-юридически лица, се легитимират за участие в събранието с удостоверение за актуално съдебно състояние, оригинална депозитарна разписка, писмено пълномощно, както и решение на управителния орган за възлагане на представителството за събранието, ако е лице, което не представлява дружеството по съдебна регистрация. Пълномощните за участие в събранието следва да отговарят на изискванията по чл. 166 ЗППЦК. Качеството на акционер с оглед участие в общото събрание и упражняване право на глас се определя по актуалната книга на акционерите, издадена от Централен депозитар-АД, 14 дни преди датата на събранието. Писмените материали по дневния ред за събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството-“Пампорово”-АД, к.к. Пампорово.

41539

303.-Застрахователна компания “Орел”-АД, София, на основание чл. 194 ТЗ уведомява акционерите на дружеството, че с решения на общите събрания на акционерите, притежатели на поименни привилегировани акции без право на глас и на поименни акции с право на глас, проведени на 12 и 13.VII.2000 г., увеличава капитала на дружеството от 3 000 000 лв. на 7 500 000 лв. чрез издаване на нова емисия 22 500 000 поименни акции с право на глас с номинал 0,20 лв. Акционерите с право на глас имат право в едномесечен срок от отправената към тях покана чрез “Държавен вестник” да запишат пропорционално на досегашните си акции акции от новата емисия, като внесат 100 % от стойността им по сметка № 1006221016, банков код 62196214, в “Булбанк”-АД. След изтичане на едномесечния срок от поканата незаписаните акции могат да се запишат от акционери, които са записали акции от новата емисия пропорционално на техните записи и са внесли сто процента от стойността им в 15-дневен срок считано от деня, следващ деня на изтичане на едномесечния срок. Ако и след изтичане на 15-дневния срок останат незаписани акции от новата емисия, на основание чл. 22, ал. 2 от устава на дружеството те ще бъдат предложени на “Орел-Г-Холдинг”-АД, за закупуване в качеството му на основен акционер.

41472

778.-Застрахователна компания “Орел живот”-АД, София, на основание чл. 194 ТЗ уведомява акционерите на дружеството, че с решения на общите събрания на акционерите, притежатели на поименни привилегировани акции без право на глас и на поименни акции с право на глас, проведени на 12 и 13.VII.2000 г., капиталът на дружеството от 2 000 000 лв. се увеличава на 4 800 000 лв. чрез издаване на нова емисия от 14 000 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 0,20 лв. Акционерите, притежаващи акции с право на глас, имат право в едномесечен срок от отправената към тях покана чрез “Държавен вестник” да запишат пропорционално на притежаваните от тях акции акции от новата емисия, като внесат 100 % от стойността им по сметка, открита в Булбанк, клон пл. Света Неделя 7, № 1003757509, банков код 62196214. След изтичане на едномесечния срок от поканата останалите незаписани акции могат да се запишат от акционерите, които са записали акции от допълнителната емисия пропорционално на техните записи и са внесли сто процента от стойността им в 15-дневен срок считано от деня, следващ деня на изтичане на едномесечния срок. Ако след изтичане на едномесечния срок останат незаписани акции от новата емисия, на основание чл. 22, ал. 2 от устава на ЗК “Орел живот”-АД, те ще бъдат предложени за закупуване от “Орел-Г-холдинг”-АД, в качеството му на основен акционер на дружеството.

41646

240.-Управителният съвет на “Балканфарма-Дупница”-АД, Дупница, на основание чл. 194, ал. 1 ТЗ уведомява всички акционери на дружеството, че на 29.VI.2000 г. общото събрание на акционерите на “Балканфарма-Дупница”-АД, Дупница, взе решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 112, ал. 5 ЗППЦК от 663 531 лв. на 3 317 655 лв. чрез публично предлагане на нови 2 654 124 акции с номинална и емисионна стойност 1 лев само на акционери на дружеството към 29.VI.2000 г. съгласно данните от предоставен от “Централен депозитар”-АД, списък на акционерите на дружеството към тази дата. Във връзка с взетото решение за увеличаване на капитала в срока за записване на акции по реда на чл. 194, ал. 1 ТЗ и чл. 112, ал. 1 ЗППЦК всеки акционер на “Балканфарма-Дупница”-АД, към 29.VI.2000 г. има право да запише не повече от 4 акции за всяка от вече притежаваните от него акции към 29.VI.2000 г. Това право на акционерите може да бъде упражнено най-рано на датата, посочена в съобщението по чл. 93 ЗППЦК (представляваща начална дата на подписката), което ще бъде публикувано в два централни ежедневника. Правото на акционерите се погасява с изтичането на един месец от началната дата на подписката, но не по-рано от един месец след датата на публикуване на това съобщение. Акции от новата емисия, вкл. в срока за записване на акции по реда на чл. 194 ТЗ и чл. 112, ал. 1 ЗППЦК, ще могат да се записват в съответствие с условията и реда, предвидени в решението по т. 5 от дневния ред на общото събрание на акционерите на “Балканфарма-Дупница”-АД, проведено на 29.VI.2000 г. Подробна информация относно емисията ще бъде включена и в съобщението за публично предлагане на акции, което ще бъде публикувано в два централни ежедневника, в съответствие с чл. 93 ЗППЦК.

42221

1.-“Маслодобивно дружество-Провадия”-АД, Провадия, на основание чл. 194 ТЗ уведомява, че с решение на общото събрание на акционерите капиталът на дружеството се увеличава със 700 000 лв. чрез издаване на нова емисия от 700 000 поименни акции с номинал 1 лев. Емисионната стойност на акциите е равна на номиналната. Увеличението ще се извърши по реда на чл. 194 ТЗ, като новоиздадените акции могат да се записват само от заварените акционери съразмерно на притежаваните от тях акции преди увеличението и акциите се заплащат по номинал само в парични вноски. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание, право на дивидент и ликвидационен дял и има еднакви права с акциите, издадени от предходните емисии. Акциите ще се записват в седалището на дружеството-Провадия, ул. Добрина 1, ет. 2, всеки работен ден в срока на подписката от 9 до 12 ч. Акционерите, желаещи да запишат акции, проверяват на посочения адрес точния брой акции, които имат право да запишат съответно на дела си в капитала. Дружеството издава на акционерите справка за точния брой акции, които имат право да запишат. Акции се записват срещу легитимиране на заварените акционери с временно удостоверение и документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние. Представителите на акционерите представят и нотариално заверено пълномощно. Срещу всяка притежавана акция акционерите имат право да придобият акции от новата емисия по коефициент на придобиване, получен като съотношение между размера на новата емисия акции и размера на досега издаваните акции, а именно 6,56. В случай че броят акции, които следва да запише акционерът, е дробно число, закръглението е към по-малкото цяло число. Срокът за записване и заплащане на акциите е едномесечен и започва да тече от датата на обнародване на тази покана в “Държавен вестник”, което се счита за начален срок. Крайният срок за записване и заплащане на акции е 31 дни след началния срок. Когато последният ден от едномесечния срок е неработен, срокът изтича в 12 ч. на първия следващ работен ден. Паричните вноски се извършват в брой или чрез превод по сметката на дружеството в СЖ “Експресбанк”-АД, Провадия, сметка № 1001067314, банков код 40080649. Във вносната бележка или в платежното нареждане се посочват трите имена, съответно наименованието (фирмата) на вносителя, основанието за плащане-“за увеличение на капитала на дружеството”, броят и общата емисионна стойност на заплатените акции. След изтичане на едномесечния срок и внасяне изцяло на дължимите вноски срещу записаните акции съветът на директорите заявява за вписване в търговския регистър увеличението на капитала; в случай че след изтичане на едномесечния срок не са записани и заплатени всички акции от новата емисия, съветът на директорите заявява за вписване в търговския регистър “увеличение на капитала с номиналната стойност на действително записаните и заплатени акции”.

40798

БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

33.-Народното събрание на Република България, София, пл. Народно събрание 2, тел. 9840-23-71, 9840-21-51, на основание чл. 34, ал. 6 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 050-05-33 от 20.VII.2000 г. на председателя на НС удължава срока за подаване на предложения за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет подмяна на водосточни тръби и частичен ремонт на покрив на сградата на Народното събрание в София, пл. Княз Александър Батенберг 1 (обявление № 24, ДВ, бр. 48 от 2000 г.). Предложенията за участие се подават лично от кандидатите или техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Народното събрание, пл. Народно събрание 2, до 16 ч. на 10.VIII.2000 г. Документацията за участие в процедурата на стойност 250 лв. с подробни данни и изисквания, необходими за подготовката на предложенията, може да бъде получена всеки работен ден до 28.VII.2000 г. след заплащането є в касата на Народното събрание, пл. Княз Александър Батенберг 1, ет.  1, ст. № 156, от 13 ч. и 30 мин. до 16 ч., тел. 9840-35-86. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 11.VIII.2000 г. в 10 ч. в сградата на Народното събрание, пл. Княз Александър Батенберг 1, ет. 2, зала 248.

42053

38.-Министерството на здравеопазването, София, пл. Света Неделя 5, тел. 988-47-25, на основание чл. 34 ЗОП и заповед № РД-17-114 от 10.VII.2000 г. отправя покана за участие в открита процедура за доставка на сърдечни стимулатори и консумативи за тях през 2000 г. Предмет на обществената поръчка-доставка на сърдечни стимулатори и консумативи за тях през 2000 г. Вид на процедурата-открита. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка-един месец след сключването на договора за възлагане на обществена поръчка. Краен получател-Национален център по сърдечно-съдови заболявания и рехабилитация-София, ул. Мико Папо 65. Квалификационни изисквания към кандидатите-до участие се допускат само производители и/или техни представители, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон. Изисквания за качество-наличие на разрешение за употреба на сърдечните стимулатори в Република България, издадено от Министерството на здравеопазването, както и документи за регистрация и/или разрешителни за употреба в други страни (ако има такива). Начин за образуване на предлаганата цена, начин на плащане-цена до краен получател; плащане в пари (германски марки или левовата им равностойност); плащането се извършва в срок до 30 дни след представяне на следните документи: доставна фактура, приемателно-предавателни протоколи, сертификат за качество и митническа декларация. Срок на валидност на предложенията-не по-малко от 90 календарни дни от датата на подаването им. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка за срок, покриващ валидността на предложението, в размер 2 % от стойността на доставката. Критерии за оценка на предложенията: а) основни-цена, начин на плащане; б) допълнителни-срок на годност, условия на доставката, качество. Претеглената стойност на всеки от основните критерии се получава по следния начин: а) критерий “цена”-изразява се с число, представляващо съотношение между предложената най-ниска цена на доставката от участник в процедурата към предложената цена на всеки един от участниците, умножена с тегловен коефициент 98,5; б) критерий “начин на плащане”-изразява се с число, представляващо съотношение между предложеното от участниците разсрочено плащане в брой дни и определения в документацията срок от 30 дни, минус единица. Тегловният коефициент е 1,5. Получената от основните критерии оценка може да бъде коригирана и прецизирана с допълнителните критерии (при наличие на съответните предпоставки) по следния начин: а) за критерий “срок на годност”-кандидатът, предложил остатъчен срок на годност, по-голям от обявения от възложителя, получава допълнително от 1 до 5 % от стойността, получена като сума от първите два критерия; б) за критерий “условия на доставката”-кандидатът, предложил най-добри условия на доставката, получава допълнително от 1 до 10 % от стойността, получена като сума от първите два критерия; в) за критерий “качество”-кандидатът, предложил най-добро качество, получава допълнително от 1 до 10 % от стойността, получена като сума от първите два критерия. Място, ден и час на разглеждане на предложенията-Министерство на здравеопазването, ул. Георг Вашингтон 22, ет. 3, стая 1, в 10 ч. на 30-ия ден от обнародването на поканата за участие в открита процедура в “Държавен вестник”. Възложителят запазва правото си да възлага допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 3 ЗОП, както и да променя количествата. Документацията за участие се получава в сградата на Министерството на здравеопазването, ул. Георг Вашингтон 5, ет. 3, стая 1, в срок до 25-ия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Цена на документацията-100 лв. и се заплаща в касата на министерството преди нейното получаване. Предложенията за участие в откритата процедура, изготвени съгласно посочените в документацията изисквания, се завеждат в деловодството на Министерството на здравеопазването, пл. Света Неделя 5, в срок до 15 ч. на 25-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”, след което се представят от кандидатите в дирекция “Управление и преструктуриране на собствеността” на ул. Г. Вашингтон 22, ет. 3, стая 1, за вписване в Регистъра на МЗ за постъпили предложения за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

40784

476.-Министерство на отбраната, дирекция “Управление на доставките”, София 1000, ул. Левски 3, тел. (02) 930-4549; 4427; факс (02) 9549372; 9879693, на основание чл. 34, ал. 2 и 5 ЗОП и решение № 53 от 27.VI.2000 г. на министъра на отбраната обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за закупуване и доставка на хартии с краен срок 30.IХ.2000 г. при следните условия:

по

ред

Позиции

Стан-

дарт

Мяр-

ка

Коли-

чест-

во

Гаран-

ция за

участие

(лв.)

1.

Хартия картографска

ISO

т

10

400

 

внос 70/100-100 г/кв.м

9002-87

     

2.

Картон едностр.

ISO

т

5

200

 

хромов внос

9002-87

     
 

70/100-240 г/кв.м

       

3.

Хартия едностранно

ISO

т

5

200

 

хромова

9001

     
 

70/100-100 г/кв.м

       

4.

Хартия холцфрай

БДС

т

10

400

 

70/100-80 г/кв.м

6587-81

     

5.

Хартия за писане и

БДС

топ

5000

600

 

печат 21/29-70 г/кв.м

7235-78

     

6.

Хартия ксерографска

ISO

топ

6158

900

 

21/29-80 г/кв.м

9001

     

7.

Хартия принтерна 240

ISO

кашон

252

200

 

еднопластова

       

8.

Хартия принтерна 240

ISO

кашон

100

100

 

трипластова

       

9.

Хартия принтерна 380

ISO

кашон

200

100

10.

Хартия принтерна 420

ISO

кашон

302

200

 

еднопластова

       

11.

Хартия принтерна 420

ISO

кашон

100

100

 

трипластова

       

До участие в откритата процедура се допускат кандидати съгласно чл. 5 ЗОП. Всеки отделен кандидат може да участва в процедурата за всяка отделна позиция, както и за повече от една или общо за всички позиции, като представи сумарна гаранция за участие. В складовете на МО, се приема само продукция първо качество по посочения стандарт и специфичните изисквания, посочени в документацията. Предлаганите цени да се формират за тон, топ и кашон с включен ДДС и всички други разходи по доставката и производството франко складовете на МО, под. 24430-Троян, и под. 46440-София. Плащанията да се извършват по банков път след доставка. Срок на валидност на предложенията-50 календарни дни, считано от датата на провеждане на процедурата (датата, на която ще се разглеждат предложенията). Кандидатите внасят гаранцията за участие по банков път или в касата на отдел “Финансово-стопански дейности” на дирекция “Административно обслужване”-МО, София 1000, ул. Левски 3 (сметка № 5010282235, банков код 66084219, ТБ “Биохим”, клон “Батенберг”). Кандидатът, определен за изпълнител на поръчката, е длъжен да представи банкова гаранция за добро изпълнение в размер 8 % от предлаганата стойност в полза на възложителя при подписването на договора за доставка съгласно приложения образец с валидност през цялото времетраене на договора плюс 10 работни дни след изтичането му. Оценката на предложенията да се извърши по следните критерии: 1. цена; 2. най-изгодни за възложителя условия на плащане; 3. срок на доставка. Критериите да имат следната тежест при комплексната оценка на предложенията: а) цена: най-ниска предлагана цена-40 точки; до 5 % по-висока цена-30 точки; до 10 % по-висока цена-20 точки; до 15 % по-висока цена-10 точки; над 15 % по-висока цена-0 точки; б) най-изгодни за възложителя условия на плащане: с банков превод до 15 дни след представяне в МО на документите за плащане-10 точки; с банков превод до 20 дни след представяне в МО на документите за плащане-15 точки; с банков превод до 30 дни след представяне в МО на документите за плащане-20 точки; с банков превод над 45 дни след представяне в МО на документите за плащане-30 точки; в) срок на доставка: най-къс срок на доставка след подписване на договора-30 точки; до 10 дни по-дълъг срок от най-късия предложен срок-25 точки; до 25 дни по-дълъг срок от най-късия предложен срок-10 точки; над 25 дни по-дълъг срок от най-късия предложен срок-0 точки. Предложенията без сертификационни предложения за произход и качество на предлаганите стоки според изискванията на възложителя се отстраняват. При изготвяне, предаване и приемане на предложенията стриктно се спазват изискванията на глава трета, раздел II от ЗОП. Предложения, неотговарящи на изискванията на чл. 27 ЗОП, се отстраняват. Предложенията се разглеждат и оценяват от комисия с председател представител от дирекция “Управление на доставките” в сградата на МО на 30-ия работен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в зала № 158. При несъответствие между декларираното в сертификационното предложение на класирания на първо място кандидат и установеното от контролните органи на МО качество се пристъпва към договаряне с участника, класиран на второ място. Същият метод се прилага и с втория класиран. При несключване на договор и с третия класиран-процедурата се прекратява и се взима решение за следваща процедура съгласно ЗОП. Документацията за участие в откритата процедура се продава от представител на дирекция “Управление на доставките” от 5-ия до 25-ия работен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” в приемната на МО, София, ул. Левски 3, от 13 до 16 ч. Цената на документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е 50 лв. Предложенията за участие в откритата процедура се представят (приемат) при спазване на изискванията на чл. 27, ал. 3, 4, 5, 6 ЗОП във фелдегеро-пощенската служба на МО, София, ул. Левски 3, до 15 ч. на 28-ия работен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Възложителят си запазва правото и за допълнителни поръчки.

40780

464.-Дирекция “Управление на доставките”-МО, София, ул. В. Левски 3, на основание чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете по чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № ОХ-145 от 28.II.2000 г. на министъра на отбраната отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на компютърна техника на сума не по-голяма от 39 000 лв. Изисквания към кандидатите-да отговарят на условията и изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП. Гаранция за участие-банкова, 100 лв., открита в полза на възложителя на поръчката. Документацията за участие се получава всеки работен ден след деня на обнародването на поканата в “Държавен вестник” в дирекция “Управление на доставките”-МО, от 13 до 15 ч. на адрес-София, ул. В. Левски 3. Документацията за участие се получава срещу заплащане на 30 лв., за малки и средни предприятия-10 лв. (при представяне на документ за регистрация в Агенцията за малки и средни предприятия). Предложенията (офертите) се подават в дирекция “Управление на доставките”-МО, всеки работен ден от 9 до 16 ч. до 15 календарни дни след обнародването на обявата в “Държавен вестник”. Предложенията ще се разгледат и оценят в дирекция “Управление на доставките”-МО, на 18-ия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. За контакти-тел. 988-4780, 930-4590.

40781

962.-Министерството на транспорта и съобщенията, София 1000, ул. Васил Левски 9, тел. 988 51 48, на основание чл. 34 ЗОП и Заповед № РД-08-478 от 7.VII.2000 г. на министъра на транспорта и съобщенията открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на персонални компютри и офистехника за нуждите на Министерството на транспорта и съобщенията и кани заинтересувани кандидати да участват в нея. Документацията за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 10 до 17 ч. в деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията, София 1000, ул. Левски 9, в срок 30 дни от датата на обнародване на поканата за участие в “Държавен вестник” срещу представяне на разписка за закупуването є. Цената на документацията е 10 лв., платима на касата на Министерството на транспорта и съобщенията, София 1000, ул. Левски 9. Кандидатите в процедурата представят предложенията си в деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията, София 1000, ул. Левски 9, в срок до 17 ч. на 45-ия ден от датата на обнародване на поканата за участие в “Държавен вестник” при спазване на изискванията на чл. 27 ЗОП. Откритата процедура е при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-сключване на договор за доставка на персонални компютри и офистехника за нуждите на Министерството на транспорта и съобщенията на адрес: ул. Гурко 6 и ул. Левски 7-9, София; 2. правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП; 3. вид на процедурата-открита; 4. срок и място на изпълнение-срок на изпълнение на договора-до 2 месеца от сключването му, но не по-късно от 31.ХII.2000 г.; място на изпълнение: ул. Гурко 6 и ул. Левски 7-9, София; 5. ограничения при изпълнение на обществената поръчка: 5.1. кандидатът за обществената поръчка трябва да е регистриран като търговец по смисъла на Търговския закон; 5.2. кандидатът за обществената поръчка трябва да има практически опит в осъществяването на доставки с компютърна и офистехника, да предлага сервиз за гаранционно и следгаранционно поддържане и обслужване на доставеното от тях оборудване; 6. изисквания за качество: 6.1. предлаганото оборудване да притежава сертификати за качество съобразно изискванията на международно признати стандарти за качество; 6.2. в предложението си кандидатите следва да опишат вида и съдържанието на гаранциите и услугите по техническата поддръжка и ремонта на доставеното оборудване, които са готови да извършват по време на гаранционния и следгаранционния период. 7. срок на валидност на офертите-30 дни след датата, на която изтича срокът за подаване на офертите; 8. гаранция за участие: 8.1. парична сума в размер 2000 лв., внесени по сметка на Министерството на транспорта и съобщенията № 5000124839, код 66196611 в БНБ-Централно управление, София; 8.2. гаранциите за участие на некласиралите се кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 45, ал. 1 ЗОП; 8.3. в срока по т. 9.2 се освобождават гаранциите за участие на всички кандидати при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка; 8.4. гаранциите за участие на класираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключване на договор за обществена поръчка при условие, че не са налице хипотезите, визирани в чл. 32 ЗОП; 8.5. гаранциите за участие на кандидата, с който се сключва договора за обществената поръчка, се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване, т.е. след подписване на окончателния приемно-предавателен протокол; 9. цената на документацията е в размер 10 лв., платими от кандидатите в брой в касата на Министерството на транспорта и съобщенията; 10. краен срок за закупуване и получаване на документацията-30 дни от датата на обнародване на поканата за участие в процедурата в “Държавен вестник” от деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията, на адрес: ул. Левски 9, София, всеки работен ден от 10 до17 ч.; 11. краен срок за предаване на предложенията в деловодството на МТС: до 17 ч. на 45-ия ден от датата на обнародване на поканата за участие в процедурата в “Държавен вестник”; 12. в ценовите предложения да се посочват единичните цени на изделията, общата цена за всяка отделна позиция и общата цена на цялата оферта. Всички цени да се посочват в левове, без включен ДДС. Общата цена на предложението да се даде и с включен ДДС; 13. Министерството на транспорта и съобщенията си запазва правото да сключи договор с избрания кандидат на базата на посочените от него цени, но за количества, които се отличават в рамките на 20 % под или над бройките, посочени в конкурсната документация; 14. основният критерий, който ще се прилага при оценката на предложенията, ще бъде икономически най-изгодното предложение, отчитащо доставната цена и специфичните разходи за експлоатация на оборудването в продължение на 5 г. При комплексното оценяване на предложенията ще се отчитат следните фактори: предложена цена-с относително тегло в оценката 50 %; условия за гаранционно обслужване-с относително тегло в оценката 30 %; оценка на функционалните възможности и качеството на предложеното оборудване-с относително тегло в оценката 20 %; 15. отваряне на офертите-в 14 ч. на 47-ия ден от датата на обнародване на поканата за участие в процедурата в “Държавен вестник” в Приемна зала на Министерството на транспорта и съобщенията, ул. Васил Левски 9, София; 16. при възникване на необходимост Министерството на транспорта и съобщенията си запазва правото да възложи допълнителна поръчка по реда на чл. 16 ЗОП. Ако някой от споменатите сроковете изтича в неработен ден, за краен срок се счита първият следващ работен ден.

41078

37.-Главно управление на пътищата при МРРБ, София, бул. Македония 3, тел. 952-25-63, на основание чл. 13, ал. 2, чл. 22 и чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП и решение № 20-01-2 от 2.VI.2000 г. открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 1. Предмет на поръчката-определяне на лице за упражняване на независим строителен надзор в строителството на обект-I етап: II-98-обходен път на Малко Търново от км 0+000 до км 2+732; II етап: II-98 обходен път на Малко Търново от км 2+732 до км 3+184; I-9 Малко Търново-границата от км 364+135 до км 367+666. Откритата процедура се осъществява въз основа на проектна готовност за I етап, като кандидатите поемат ангажимента при същите условия да изпълнят видовете работи за II етап след обезпечаване на подготовката на обекта за строителство от страна на възложителя. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП, за осъществяване на строителен надзор при строителството на посочения в т. 1 обект, за който има изготвен и утвърден работен проект. Обектът е включен за изпълнение в програмите на Главно управление на пътищата. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок на изпълнение на поръчката-до 24 месеца от датата на подписване на протокол обр. 4. 5. Място на изпълнение на поръчката-в района на Малко Търново, област Бургас. 6. Ограничения при изпълнение на поръчката-не се допуска смяна на член от екипа, посочен в предложението, без разрешението на възложителя (Главно управление на пътищата). 7. Квалификационни изисквания към кандидатите-всички физически и юридически лица или техните обединения, оправомощени съгласно Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството да осъществяват контрола по изпълнението на упоменатите видове дейности-предмет на поръчката. Препоръчително е кандидатите да са регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ. 8. Изисквания за качество-изпълнените строително-монтажни работи да отговарят на изискванията съгласно техническите спецификации. 9. Начин на образуване на предлаганата цена-в левове, на основата на извършена работа по калкулация, обхващаща всички необходими разходи. 10. Начин на плащане-в левове, ежемесечно, на твърда договорена стойност, като плащането се извършва за действително изпълнена дейност по контрола на строителството. 11. Срок на валидност на предложението-90 календарни дни считано от датата на крайния срок за неговото подаване. 12. Вид и размер на гаранцията за участие-банкова, на стойност не по-малко от 3% от стойността на предложението, без ДДС, в левове, със срок на валидност 90 дни. 13. Критерии за оценка на предложението-възложителят ще възложи изпълнението на договора на кандидат, чието предложение най-пълно съответства на критериите, поставени като изисквания в обявените условия. 14. Условие за получаване на документацията-документацията за участие се предоставя срещу предварително заплащане в касата на ГУП на невъзвръщаема сума 500 лв. за комплект; адрес-София, бул. Македония 3, ет. 6, стая 616, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. в срок до 11.VIII.2000 г. 15. Място и срок на предаване на предложенията-ГУП, София, бул. Македония 3, ет. 6, стая 603, не по-късно от 17 ч. на 29.VIII.2000 г.; предложения по пощата не се приемат; предложенията трябва да отговарят на изискванията по чл. 27 ЗОП и обявените от ГУП условия в документацията по т. 14. 16. Място, дата и час за отваряне на предложенията-от комисията в присъствието на представители на кандидати, участници в процедурата, на 30.VIII.2000 г. в 12 ч.

41041

37а.-Главно управление на пътищата при МРРБ, София, бул. Македония 3, тел. 952-25-63, на основание чл. 13, ал. 2, чл. 22 и чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗОП и решение № 20-02-1 от 5.VI.2000 г. открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 1. Предмет на поръчката-определяне на изпълнител на строителството на обект-I етап: II-98-обходен път на Малко Търново, от км 0+000 до км 2+732; II етап: II-98-обходен път на Малко Търново от км 2+732 до км 3+184; I-9-Малко Търново-границата, от км 364+135 до км 367+666. Откритата процедура се осъществява въз основа на проектна готовност за I етап, като кандидатите поемат ангажимента при същите условия да изпълнят видовете работи за II етап след обезпечаване на подготовката на обекта за строителство от страна на възложителя. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗОП, с цел изграждане на посочения обект, за който има изготвен и утвърден работен проект. Обектът е включен в програмите на Главно управление на пътищата. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок на изпълнение на поръчката-до 24 месеца от датата на подписване на протокол обр. 4. 5. Място на изпълнение на поръчката-в района на Малко Търново, област Бургас. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите-всички физически и юридически лица, които са регистрирани по Търговския закон, разполагащи с необходимата механизация и работна ръка и са изпълнявали подобни пътни обекти. 7. Изисквания за качество-изпълнението на строително-монтажните работи да отговаря на изискванията съгласно техническата спецификация. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и за плащане-в левове, на основата на представена от възложителя и остойностена от изпълнителя количествена сметка. Заплащането ще се извършва на базата на отчетни документи за действително извършена работа. 9. Срок на валидност на предложението-90 календарни дни считано от датата на крайния срок за неговото подаване. 10. Вид и размер на гаранцията за участие-банкова, на стойност не по-малко от 3% от стойността на предложението, без ДДС, в левове, със срок на валидност 90 дни. 11. Критерии за оценка на предложението-възложителят ще възложи изпълнението на договора на кандидат, чието предложение най-пълно съответства на критериите, поставени като изисквания в приложените към документите условия. 12. Условие за получаване на документацията-срещу предварително заплащане в касата на ГУП на невъзвръщаема сума от 500 лв. за комплект; адрес-София, бул.Македония 3, ет. 6, стая 616, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. в срок до 11.VIII.2000 г. 13. Място и срок на предаване на предложенията-ГУП, София, бул. Македония 3, стая 603, не по-късно от 17 ч. на 31.VIII.2000 г.; предложения по пощата не се приемат; предложенията трябва да отговарят на изискванията по чл. 27 ЗОП и обявените от ГУП условия в документацията по т. 12. 14. Място, дата и час за отваряне на предложенията-постъпилите предложения ще бъдат отворени от комисията в присъствието на кандидатите, участници в процедурата, на 1.IХ.2000 г. в 12 ч.

41042

36.-Главно управление на пътищата при МРРБ, София, бул. Македония 3, тел. 952-25-63, на основание чл. 13, ал. 2, чл. 22 и чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП и решение № 20-01-4 от 6.VI.2000 г. открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 1. Предмет на поръчката-определяне на лице за упражняване на независим строителен надзор в строителството на обект-път II-98 Босна-М. Търново, участък от км 38+766,34 до км 39+457,43, пътен вариант и мост над р. Младежка. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП, за осъществяване на строителен надзор при строителството на посочения в т. 1 обект, за който има изготвен и утвърден работен проект и е включен за изпълнение в програмите на Главно управление на пътищата. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок на изпълнение на поръчката-до 24 месеца от датата на подписване на протокол обр. 4. 5.Място на изпълнение на поръчката-в района на Малко Търново-област Бургас. 6. Ограничения при изпълнението на поръчката-не се допуска смяна на член от екипа, посочен в предложението, без разрешението на възложителя (Главно управление на пътищата). 7. Квалификационни изисквания към кандидатите-всички физически и юридически лица или техните обединения, които са оправомощени съгласно Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството да осъществяват контрола по изпълнението на упоменатите видове дейности, които са предмет на поръчката. Препоръчително е кандидатите да са регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ. 8. Изисквания за качество-изпълнените строително-монтажни работи трябва да отговарят на изискванията съгласно техническите спецификации. 9. Начин на образуване на предлаганата цена-в левове, на основата на извършена работа по калкулация, обхващаща всички необходими разходи. 10. Начин на плащане-в левове, ежемесечно, на твърда договорена стойност, като плащането се извършва за действително изпълнена дейност по контрола на строителството. 11. Срок на валидност на предложението-90 календарни дни считано от датата на крайния срок за неговото подаване. 12. Вид и размер на гаранцията за участие-банкова, на стойност не по-малко от 3% от стойността на предложението, без ДДС, в левове, със срок на валидност 90 дни. 13. Критерии за оценка на предложението-възложителят ще възложи изпълнението на поръчката на кандидат, чието предложение най-пълно съответства на критериите, поставени като изисквания в обявените условия. 14. Условие за получаване на документацията-срещу предварително заплащане в касата на ГУП на невъзвръщаема сума 400 лв. за комплект; адрес-София, бул.Македония 3, ет. 6, стая 616, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. в срок до 11.VIII.2000 г. 15. Място и срок на предаване на предложенията-ГУП, София, бул. Македония 3, ет. 6, стая 603, не по-късно от 17 ч. на 29.VIII.2000 г.; предложения по пощата не се приемат; предложенията трябва да отговарят на изискванията по чл. 27 ЗОП и обявените от ГУП условия в документацията по т. 14. 16. Място, дата и час за отваряне на предложенията-от комисията в присъствието на представители на кандидати, участници в процедурата, на 30.VIII.2000 г. в 12 ч.

41039

36а.-Главно управление на пътищата при МРРБ, София, бул. Македония 3, тел. 952-25-63, на основание чл. 13, ал. 2, чл. 22 и чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗОП и решение № 20-02-3 от 8.VI.2000 г. открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 1. Предмет на поръчката-определяне на изпълнител на строителството на обект-път II-98 Босна-М. Търново, участък от км 38+766,34 до км 39+457,43, пътен вариант и мост над р. Младежка. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл.3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗОП, с цел изграждане на посочения обект, за който има изготвен и утвърден работен проект и е включен е в програмите на Главно управление на пътищата. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок на изпълнение на поръчката-до 24 месеца от датата на подписване на протокол обр. 4. 5. Място на изпълнение на поръчката-в района на Малко Търново, област Бургас. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите-всички физически и юридически лица, които са регистрирани по Търговския закон, разполагащи с необходимата механизация и работна ръка и са изпълнявали подобни пътни обекти. 7. Изисквания за качество-изпълнението на строително-монтажните работи да отговаря на изискванията съгласно техническата спецификация. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и за плащане-в левове, на основата на представена от възложителя и остойностена от изпълнителя количествена сметка. Заплащането ще се извършва на базата на отчетни документи за действително извършена работа. 9. Срок на валидност на предложението-90 календарни дни считано от датата на крайния срок за неговото подаване. 10. Вид и размер на гаранцията за участие-банкова, на стойност не по-малко от 3% от стойността на предложението, без ДДС, в левове, със срок на валидност 90 дни. 11. Критерии за оценка на предложението-възложителят ще възложи изпълнението на договора на кандидат, чието предложение най-пълно съответства на критериите, поставени като изисквания в приложените към документите условия. 12. Условие за получаване на документацията-срещу предварително заплащане в касата на ГУП на невъзвръщаема сума 400 лв. за комплект; адрес-София, бул. Македония 3, ет. 6, стая 616, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. в срок до 11.VIII.2000 г. 13. Място и срок на предаване на предложенията-ГУП, София, бул. Македония 3, ет. 6, стая 603, не по-късно от 17 ч. на 31.VIII.2000 г.; предложения по пощата не се приемат; предложенията трябва да отговарят на изискванията по чл. 27 ЗОП и обявените от ГУП условия в документацията по т. 12. 14. Място, дата и час за отваряне на предложенията-от комисията в присъствието на кандидатите, участници в процедурата, на 1.IХ. 2000 г. в 12 ч.

41040

34.-Главно управление на пътищата при МРРБ, София, бул. Македония 3, тел. 952-25-63, на основание чл. 13, ал. 2, чл. 22 и чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП и решение № 20-01-3 от 9.VI.2000 г. открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 1. Предмет на поръчката-определяне на лице за упражняване на независим строителен надзор в строителството на обект-път II-54 Гара Бяла-Ценово-Пиперково, пътен вариант и мост при км 13+800. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл.3, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП, за осъществяване на строителен надзор при строителството на посочения в т. 1 обект, за който има изготвен и утвърден работен проект. Включен е за изпълнение в програмите на Главно управление на пътищата. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок на изпълнение на поръчката-до 24 месеца от датата на подписване на протокол обр. 4. 5. Място на изпълнение на поръчката-в района на област Русе. 6. Ограничения при изпълнението на поръчката-не се допуска смяна на член от екипа, посочен в предложението, без разрешението на възложителя (Главно управление на пътищата). 7. Квалификационни изисквания към кандидатите-всички физически и юридически лица или техните обединения, които са оправомощени съгласно Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството да осъществяват контрола по изпълнението на упоменатите видове дейности, които са предмет на поръчката. Препоръчително е кандидатите да са регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ. 8. Изисквания за качество-изпълнените строително-монтажните работи трябва да отговарят на изискванията съгласно техническите спецификации. 9. Начин на образуване на предлаганата цена-в левове, на основата на извършена работа по калкулация, обхващаща всички необходими разходи. 10.Начин на плащане- в левове, ежемесечно, на твърда договорена стойност, като плащането се извършва за действително изпълнена дейност по контрола на строителството. 11. Срок на валидност на предложението-90 календарни дни, считано от датата на крайния срок за неговото подаване. 12. Вид и размер на гаранцията за участие-банкова, на стойност не по-малко от 3% от стойността на предложението без ДДС, в левове, със срок на валидност 90 дни. 13. Критерии за оценка на предложението-възложителят ще възложи изпълнението на поръчката на кандидат, чието предложение най-пълно съответства на критериите, поставени като изисквания в обявените условия. 14.Условие за получаване на документацията-срещу предварително заплащане в касата на ГУП на невъзвръщаема сума 400 лв. за комплект; адрес-София, бул. Македония 3, ет. 6, стая 616, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. в срок до 11.VIII.2000 г. 15. Място и срок на предаване на предложенията-ГУП, София, бул. Македония 3, ет. 6, стая 603, не по-късно от 17 ч. на 7.IХ.2000 г.; предложения по пощата не се приемат. Предложенията трябва да отговарят на изискванията по чл. 27 ЗОП и обявените от ГУП условия в документацията по т. 14. 16. Място, дата и час за отваряне на предложенията-от комисията в присъствието на представители на кандидати, участници в процедурата, на 8.IХ.2000 г. в 12 ч.

41035

34а.-Главно управление на пътищата при МРРБ, София, бул. Македония 3, тел. 952-25-63, на основание чл. 13, ал. 2, чл. 22 и чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗОП и решение № 20-02-2 от 10.VI.2000 г. открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 1. Предмет на поръчката-определяне на изпълнител на строителството на обект-път II-54 Гара Бяла-Ценово-Пиперково, пътен вариант и мост при км 13+800. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗОП, с цел изграждане на посочения обект, за който има изготвен и утвърден работен проект и е включен за изпълнение в програмите на Главно управление на пътищата. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок на изпълнение на поръчката-до 24 месеца от датата на подписване на протокол обр. 4. 5. Място на изпълнение на поръчката-в района на област Русе. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите-всички физически и юридически лица, които са регистрирани по Търговския закон, разполагащи с необходимата механизация и работна ръка и са изпълнявали подобни пътни обекти. 7. Изисквания за качество-изпълнението на строително-монтажните работи да отговаря на изискванията съгласно техническата спецификация. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и за плащане-в левове, на основата на представена от възложителя и остойностена от изпълнителя количествена сметка. Заплащането ще се извършва на базата на отчетни документи за действително извършена работа. 9. Срок на валидност на предложението-90 календарни дни считано от датата на крайния срок за неговото подаване. 10. Вид и размер на гаранцията за участие-банкова, на стойност не по-малко от 3% от стойността на предложението без ДДС, в левове, със срок на валидност 90 дни. 11. Критерии за оценка на предложението-възложителят ще възложи изпълнението на договора на кандидат, чието предложение най-пълно съответства на критериите, поставени като изисквания в приложените към документите условия. 12. Условие за получаване на документацията-срещу предварително заплащане в касата на ГУП на невъзвръщаема сума 400 лв. за комплект; адрес-София, бул. Македония 3, ет. 6, стая 616, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. в срок до 11.VIII.2000 г. 13. Място и срок на предаване на предложенията-ГУП, София, бул. Македония 3, ет. 6, стая 603, не по-късно от 17 ч. на 8.IХ.2000 г.; предложения по пощата не се приемат; предложенията трябва да отговарят на изискванията по чл. 27 ЗОП и обявените от ГУП условия в документацията по т. 12. 14. Място, дата и час за отваряне на предложенията-от комисията в присъствието на кандидатите, участници в процедурата, на 11.IХ.2000 г. в 12 ч.

41036

33.-Главно управление на пътищата при МРРБ, София, бул. Македония 3, тел. 952-25-63, на основание чл. 13, ал. 2, чл. 22 и чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП и решение № 20-01-7 от 20.VI.2000 г. открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 1. Предмет на поръчката-определяне на лице за упражняване на независим строителен надзор в строителството на обект-път II-44 Севлиево-Габрово, обход с. Поповци, от км 23+900 до км 25+731. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл.3, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП, за осъществяване на строителен надзор при довършване строителството на посочения в т. 1 обект, за който има изготвен и утвърден работен проект и е включен за изпълнение в програмите на Главно управление на пътищата. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок на изпълнение на поръчката-до 24 месеца от датата на подписване на протокол обр. 4. 5. Място на изпълнение на поръчката-в района на област Русе. 6. Ограничения при изпълнението на поръчката-не се допуска смяна на член от екипа, посочен в предложението, без разрешението на възложителя (Главно управление на пътищата). 7. Квалификационни изисквания към кандидатите-всички физически и юридически лица или техните обединения, които са оправомощени съгласно Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството да осъществяват контрола по изпълнението на упоменатите видове дейности, които са предмет на поръчката. Препоръчително е кандидатите да са регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ. 8. Изисквания за качество-изпълнените строително-монтажни работи трябва да отговарят на изискванията съгласно техническите спецификации. 9. Начин на образуване на предлаганата цена-в левове, на основата на извършена работа по калкулация, обхващаща всички необходими разходи. 10. Начин на плащане-в левове, ежемесечно, на твърда договорена стойност, като плащането се извършва за действително изпълнена дейност по контрола на строителството. 11. Срок на валидност на предложението-90 календарни дни считано от датата на крайния срок за неговото подаване. 12. Вид и размер на гаранцията за участие-банкова, на стойност не по-малко от 3% от стойността на предложението без ДДС, в левове, със срок на валидност 90 дни. 13.Критерии за оценка на предложението-възложителят ще възложи изпълнението на поръчката на кандидат, чието предложение най-пълно съответства на критериите, поставени като изисквания в обявените условия. 14. Условие за получаване на документацията-срещу предварително заплащане в касата на ГУП на невъзвръщаема сума 450 лв. за комплект; адрес-София, бул. Македония 3, ет. 6, стая 616, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. в срок до 11.VIII.2000 г. 15. Място и срок на предаване на предложенията-ГУП, София, бул. Македония 3, ет. 6, стая 603, не по-късно от 17 ч. на 7.IХ.2000 г.; предложения по пощата не се приемат; предложенията трябва да отговарят на изискванията по чл. 27 ЗОП и обявените от ГУП условия в документацията по т. 14. 16.Място, дата и час за отваряне на предложенията-от комисията в присъствието на представители на кандидати, участници в процедурата, на 8.IХ.2000 г. в 12 ч.

41033

33а.-Главно управление на пътищата при МРРБ, София, бул. Македония 3, тел. 952-25-63, на основание чл. 13, ал. 2, чл. 22 и чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗОП и решение № 20-02-6 от 22.VI.2000 г. открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 1. Предмет на поръчката-определяне на изпълнител на строителството на обект-път II-44 Севлиево-Габрово, обход с. Поповци, от км 23+900 до км 25+731. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗОП, с цел довършване изграждането на посочения обект, за който има изготвен и утвърден работен проект и е включен за изпълнение в програмите на Главно управление на пътищата. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок на изпълнение на поръчката-до 24 месеца от датата на подписване на протокол обр. 4. 5. Място на изпълнение на поръчката-в района на област Русе. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите-с право на участие се ползват всички физически и юридически лица, които са регистрирани по Търговския закон, разполагащи с необходимата механизация и работна ръка и са изпълнявали подобни пътни обекти. 7. Изисквания за качество-изпълнението на строително-монтажните работи да отговаря на изискванията съгласно техническата спецификация. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и за плащане-в левове, на основата на представена от възложителя и остойностена от изпълнителя количествена сметка. Заплащането ще се извършва на базата на отчетни документи за действително извършена работа. 9. Срок на валидност на предложението-90 календарни дни, считано от датата на крайния срок за неговото подаване. 10. Вид и размер на гаранцията за участие-банкова, на стойност не по-малко от 3% от стойността на предложението без ДДС, в левове, със срок на валидност 90 дни. 11. Критерии за оценка на предложението-възложителят ще възложи изпълнението на договора на кандидат, чието предложение най-пълно съответствува на критериите, поставени като изисквания в приложените към документите условия. 12. Условие за получаване на документацията-документацията за участие се предоставя срещу предварително заплащане в касата на ГУП на невъзвръщаема сума 450 лв. за комплект; адрес-София, бул. Македония 3, ет. 6, стая 616, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. в срок 11.VIII.2000 г. 13. Място и срок на предаване на предложенията-ГУП, София, бул. Македония 3, ет. 6, стая 603, не по-късно от 17 ч. на 8.IХ.2000 г.; предложения по пощата не се приемат; предложенията трябва да отговарят на изискванията по чл. 27 ЗОП и обявените от ГУП условия в документацията по т. 12. 14. Място, дата и час за отваряне на предложенията-от комисията в присъствието на кандидатите, участници в процедурата, на 11.IХ.2000 г. в 12 ч.

41034

30.-Главно управление на пътищата при МРРБ, София, бул. Македония 3, тел.952-25-63, на основание чл. 13, ал. 2, чл. 22 и чл. 34, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП и решение № 20-01-5 от 12.VI.2000 г. открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 1. Предмет на поръчката-определяне на лице за упражняване на независим строителен надзор в строителството на обект-път III-204 Разград-Попово, от км 11+700 до км 13+878. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл.3, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП, за осъществяване на строителен надзор при довършване строителството на посочения в т. 1 обект, за който има изготвен и утвърд