Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 28.VII

  • НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 20 МАРТ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И НА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА МЕДИКО-САНИТАРНАТА ОХРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ КАРАНТИННИ И ДРУГИ ОПАСНИ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 10 ЮЛИ ОТ 1992 Г. ЗА ПЛАЩАНИЯТА Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 29 ОТ 2000 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 23 ЮНИ 2000 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ "ОЧНА БАНКА" Виж повече