Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 21.XI

  • НАРЕДБА № 33 ОТ 3 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 34 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 1 ОТ 25 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРОИЗХОД ПРИ ИЗНОС НА ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК И МЕСО ОТ НЕГО ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 35 ОТ 3 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОННИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ АПАРАТИ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ Виж повече
  • ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 207 ОТ 11 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА РАДИОЛЮБИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 693 ОТ 25 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА МОБИЛНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM С НАЦИОНАЛНО ПОК Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ЗА НАБЛЮДЕНИЯ НАД РЕЖИМА НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ Виж повече