Кодекси и закони

Изпрати статията по email

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 1998 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 1998 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 1999г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Приема Мирновременната структура на Строителните войски съгласно приложение № 1 (строго секретно).


Чл. 2. Приема структурата на военновременните формирования на Строителните войски съгласно приложение № 2 (строго секретно).


Заключителни разпоредби

§ 1. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 32, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".