Кодекси и закони

Изпрати статията по email

УКАЗ № 47 ОТ 15.03.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖ. ТОДОР ЦВЕТКОВ ЛЪЖАНСКИ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

УКАЗ № 47 ОТ 15.03.2001 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДОЦЕНТ ДОКТОР ИНЖ. ТОДОР ЦВЕТКОВ ЛЪЖАНСКИ ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.28 от 23 Март 2001г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 130, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България във връзка с § 163, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 49 от 2000 г.) и § 7, ал. 1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор доцент доктор инж. Тодор Цветков Лъжански от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на транспорта и съобщенията.

Издаден в София на 15 март 2001 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките