Кодекси и закони

Изпрати статията по email

УКАЗ № 321 ОТ 11.09.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ИНЖ. ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ПЕТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА И.Д. ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ И ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

УКАЗ № 321 ОТ 11.09.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ИНЖ. ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ПЕТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА И.Д. ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ И ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1 и чл. 130, т. 1 във връзка с чл. 128б, ал. 1, т. 2 и чл. 128д от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за преобразуване на Строителните войски. Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам полковник инж. Евгени Тодоров Петров от длъжността и.д. заместник-началник на Главния щаб на Строителните войски и главен инженер на Строителните войски и от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Издаден в София на 11 септември 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.