Кодекси и закони

Изпрати статията по email

УКАЗ № 100 ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ

УКАЗ № 100 ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ

Отмяната в сила от 1.09.2000 г.

Обн. ДВ. бр.26 от 30 Март 1954г., изм. ДВ. бр.86 от 25 Октомври 1955г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 1969г., изм. ДВ. бр.74 от 24 Септември 1974г., отм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г.

1. Строителните войски се управляват от Главното управление на Строителните войски, което е непосредствено подчинено на Министерския съвет.


2. Поделенията на Главното управление на Строителните войски се попълват с младежи от подлежащия на повикване военен набор, които във връзка със съществуващия договор за мир на НР България от 10 февруари 1947 г. не могат да бъдат приети на действителна военна служба във въоръжените сили.


3. Строителните войски изпълняват стопански, строителни и други задачи.

В поделенията на Строителните войски се провеждат мероприятия за надлежно идеологическо възпитание и образование на войниците.


4. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1955 г.) Срокът на действителната служба в строителните войски е 2 години и се изчислява от 1 януари на годината, в която войниците са повикани в редовете на Строителните войски.

Повикването на действителна служба в строителните войски се извършва ежегодно от месец февруари до месец март, а уволнението през месец декември на годината, в която изтича срокът на службата.

Точните дати за повикването и уволняването на войниците се определят от министъра на народната отбрана по предложение на началника на Строителните войски.

Пределна възраст за повикване на действителна служба в Строителните войски е 33 години.

Началникът на Строителните войски има право да пуска войниците ежегодно до един месец в домашен отпуск, което време им се признава за редовна служба. Броят на пуснатите в домашен отпуск не може да превишава две трети от целия личен състав на Строителните войски.


5. Офицерите, сержантите, войниците и волнонаемните лица от строителните войски се приравняват със съответните категории военни и волнонаемни лица от Народната армия по хранително и вещево доволствие и добавъчни възнаграждения за прослужени години. Към тях се прилагат и приспособяват и всички останали разпореждания на Указа за всеобщата военна служба, доколкото те не противоречат на настоящия указ, и при следните отклонения:

а) (заличена - ДВ, бр. 74 от 1974 г.)

б) офицерите и сержантите от Строителните войски могат да бъдат пенсионирани след навършване на 20 години служба, като прослужените години в Строителните войски до влизането в сила на настоящия указ се зачитат 3 за 4 години.


6. Предвидените по действащите закони права на министъра на народната отбрана по отношение на личния състав на Строителните войски се упражняват от началника на Строителните войски.


7. Подробностите по приложението на настоящия указ, както и по организацията и задачите на Строителните войски се уреждат с правилник, изработен от Главното управление на Строителните войски утвърден от Министерския съвет.


8. Настоящият указ отменя Закона за трудовата повинност, обнародван в Държавен вестник, бр. 193 от 24 август 1946 г.

Изпълнението на настоящия указ се възлага на председателя на Министерския съвет.