Кодекси и закони

Изпрати статията по email

НАРЕДБА № 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

В сила от 13.05.2005 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г., изм. ДВ. бр.16 от 21 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г., отм. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2017г.

Отменена с § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри - ДВ, бр. 4 от 13 януари 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхраняването на кадастралната карта и кадастралните регистри. С наредбата се определя и класификаторът за начина на трайно ползване на поземлените имоти.


Чл. 2. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти. Кадастралните регистри съдържат информация и за собствениците, за носителите на други вещни права и за актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти, както и за точките от геодезическата основа и за идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени.

(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри служат и за:

1. създаване и водене на имотния регистър;

2. изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти;

3. създаване на специализирани карти, регистри и информационни системи по реда на глава четвърта от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

4. други случаи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) За издаването на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, се изискват скици - копия от кадастралната карта, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).


Чл. 3. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват за цялата територия на Република България, определена от държавните ѝ граници.

(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават и поддържат по землища или по райони на градове по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ).

(3) Кадастралната карта и кадастралните регистри могат да се изработват, приемат и одобряват и за части от землища или за части от градове, както и за отделен имот или група имоти.


Чл. 4. (1) Кадастралната карта се създава в цифров и графичен вид и се поддържа в цифров вид.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Кадастралната карта се изработва в приетата и дефинирана за страната геодезическа система.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Координатите на точките от границите на поземлените имоти или от очертанията на сградите (подробните точки) се съхраняват в информационната система на кадастъра до сантиметър, а площите - до квадратен метър.

(4) Площите на поземлените имоти и на сградите се изчисляват чрез координатите на определящите ги точки.


Глава втора.
КАДАСТРАЛНА КАРТА

Раздел I.
Съдържание на кадастралната карта

Чл. 5. (1) Кадастралната карта съдържа:

1. държавните граници;

2. границите и наименованията на областите;

3. границите и наименованията на общините;

4. границите и наименованията на землищата и районите на градове по чл. 10 ЗАТУРБ;

5. границите и номерата на кадастралните райони;

6. границите и номерата на поземлените имоти;

7. очертанията и номерата на сградите;

8. границите и наименованията на кметствата;

9. границите на териториите с еднакво трайно предназначение;

10. подробните точки, определящи границите на поземлените имоти и очертанията на сградите;

11. точките от геодезическата основа и техните номера;

12. наименованията на местности, улици, площади, булеварди, квартали, жилищни комплекси; природни и исторически забележителности; водни течения и водни площи; пристанища, пътища, железопътни линии и гари; музеи, училища и други обществени сгради, както и номерата от административните адреси на поземлените имоти.

(2) Кодът по ЕКАТТЕ, номерът на кадастралния район, номерът на поземления имот, номерът на сградата и на самостоятелния обект в нея образуват идентификатора на недвижимия имот по ред, определен с Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (ДВ, бр. 71 от 2001 г.).

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Границите на самостоятелните обекти в сгради се отразяват в схемите по чл. 17.


Чл. 6. (1) Границите по чл. 5, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 8 и 9 са и граници на поземлени имоти. Границите на поземлените имоти могат да съвпадат с очертанията на сградите.

(2) Границите по чл. 5, ал. 1, т. 1 - 7 имат йерархични кадастрални нива в низходящ ред. Когато граници от различни йерархични нива съвпадат, в кадастралната карта се изобразява границата от най-високо ниво.

(3) Всеки поземлен имот и всяка сграда в кадастралната карта са непрекъснати области.

(4) Границите на поземлените имоти и очертанията на сградите се изобразяват в кадастралната карта чрез последователно свързани отсечки и/или дъги.


Чл. 7. (1) Разграфката, номенклатурата и изискванията за оформянето на съдържанието на кадастралната карта са съгласно приложение № 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Кадастралната карта в графичен вид се създава по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.


Чл. 8. (1) Държавната сухоземна граница и държавната речна граница се изобразяват в кадастралната карта в съответствие с установеното им местоположение с международни договори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Геодезическите координати на точките от държавната граница се получават от Главна дирекция "Гранична полиция".

(3) Когато няма данни по ал. 2 и когато за участъци от държавната граница няма геодезически координати на определящите я точки, участъците се нанасят в кадастралната карта чрез оцифряване на изображението им в едромащабната топографска карта.

(4) Държавната морска граница и границата на вътрешните водни пътища се установяват и изобразяват съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).


Чл. 9. (1) Границите на областите и общините се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени по реда на ЗАТУРБ.

(2) Границите и наименованията на районите на градове по чл. 10 ЗАТУРБ се изобразяват в кадастралната карта така, както са определени по реда на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове.


Чл. 10. При създаването на кадастралната карта землищните граници се изобразяват в кадастралната карта така, както са отразени в плановете и картите, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Землищните граници - при създаване на нови населени места, при промяна на съществуващи землищни граници или когато те не са определени - се установяват от комисия, назначена от областния управител, в състав: председател - представител на областната администрация, и членове - представители на съответните общински администрации, на кметствата и на службата по геодезия, картография и кадастър. Когато землищната граница съвпада с областната граница, заповедта за назначаване на комисията се подписва от съответните областни управители.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) В случаите по ал. 1 точките от землищните граници могат да бъдат означени върху терена с трайни знаци по преценка и за сметка на общинската администрация. Изпълнителният директор на АГКК одобрява образци на знаците за означаване на землищните граници.

(3) При определянето на землищна граница се спазват следните изисквания:

1. землищната граница да минава при възможност по реки, дерета или по едната страна на пътища, железопътни линии, по структурни линии на терена, други трайно съществуващи обекти на терена, както и да има минимален брой чупки;

2. землищната граница да минава по граници на поземлени имоти.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За установената землищна граница се съставя документация, която съдържа подписаните от комисията по ал. 1 протокол, регистър на координатите на точките от землищната граница и карта в подходящ мащаб с нанесена землищна граница. Документацията се съхранява в досиетата по ал. 5.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър съхраняват в досиета материалите и данните, създадени при установяване на землищните граници по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България (ЗЕКНРБ) и при прилагане на ЗСПЗЗ, както и съдебните решения във връзка с тях.


Чл. 12. (1) Землищата и районите по чл. 10 ЗАТУРБ се разделят на кадастрални райони.

(2) Границите на кадастралния район съвпадат с границите на поземлените имоти. Кадастралният район се ограничава от землищни граници, граници на райони на градове по чл. 10 ЗАТУРБ и граници на поземлени имоти - пътища, железопътни линии, улици, реки и други трайно съществуващи линейни обекти.

(3) Кадастралният район може да обхваща и територии с различно трайно предназначение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Границите и обхватът на кадастралните райони се съгласуват със службите по геодезия, картография и кадастър.


Чл. 13. (1) Териториите с еднакво трайно предназначение, границите на които се изобразяват в кадастралната карта, са:

1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) - определени с устройствен план съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), съответно със застроителен и регулационен план или околовръстен полигон съгласно отменения Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ), или са такива по начин на трайно (фактическо) ползване, доколкото то не противоречи на закон - в територии без устройствени планове;

2. територии на транспорта - определени съгласно Закона за пътищата (ЗП), Закона за железопътния транспорт (ЗЖПТ), Закона за гражданското въздухоплаване и ЗМПВВППРБ;

3. земеделски територии - определени с планове и карти, одобрени по реда на ЗСПЗЗ;

4. горски територии - определени с планове и карти, одобрени по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и ЗСПЗЗ;

5. територии, заети от води и водни обекти - определени съгласно Закона за водите (ЗВ) и ЗМПВВППРБ;

6. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) защитени територии - определени съгласно Закона за защитените територии, ЗВ, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство;

7. нарушени територии - определени съгласно ЗУТ.

(2) Класификаторът за трайно предназначение на териториите и съответните кодове е определен в табл. 1 на приложение № 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Границите на териториите с еднакво трайно предназначение се нанасят в кадастралната карта така, както са определени с плановете и картите по ал. 1.


Чл. 14. (1) Границите на поземлените имоти се установяват приоритетно от:

1. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) означеното по реда на чл. 36, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗКИР местоположение върху терена или от посочените от собствениците гранични точки в съответствие с актовете, определящи правата върху имотите;

2. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

3. кадастралните планове, одобрени по реда на отменения ЗЕКНРБ или отменения ЗТСУ, на § 40 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗКИР (ДВ, бр. 36 от 2004 г.), и от карти, създадени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ;

4. регулационните планове, одобрени по реда на отменения ЗТСУ - за имотите с приложена регулация, границите на които не са материализирани;

5. (нова - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени или посочени по реда на т. 1;

6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) карти, планове и друга документация, предоставени по реда на чл. 36 от ведомства, областни и общински администрации, юридически лица и други.

(2) Границите на поземлените имоти в зависимост от състоянието им върху терена са:

1. трайно материализирани - съгласно т. 2.4 от приложение № 1;

2. нетрайно материализирани - съгласно т. 2.5 от приложение № 1;

3. нематериализирани - съгласно т. 2.6 от приложение № 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Изпълнителният директор на АГКК одобрява образци на знаците за означаване на границите на поземлените имоти.

(4) Класификаторът за начина на трайно ползване на поземлените имоти и съответните кодове са определени в табл. 2 на приложение № 2.


Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Координатите на подробните точки, определящи границите на поземлените имоти и очертанията на сградите, както и означените точки от землищните граници се определят чрез геодезически, фотограметрични и други измервания или се извличат от цифровите или графичните планове или карти по чл. 14, ал. 1, т. 3, 4 и 5.

(2) Кодовете на подробните точки са съгласно приложение № 3.


Чл. 16. (1) Очертанието на сградата се състои от един или повече затворени контури.

(2) Класификаторът за предназначението на сградите и на самостоятелните обекти в тях е определен в табл. 3 на приложение № 2.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемите на самостоятелните обекти в сгради по етажи и се изработват за сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на отделни собственици или се владеят с отделни документи за собственост.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Схемите на самостоятелните обекти в сгради се изработват в производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

(5) (Отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Схемите на самостоятелните обекти в сгради по етажи се изработват в цифров и графичен вид по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, и се поддържат в цифров вид.

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемата е хоризонтален разрез на сградата на съответния етаж, в която се отразява взаимното разположение на самостоятелните обекти или на части от тях.

(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 16 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Схемата съдържа: идентификатора на сградата; адреса на сградата; номера и вида на етажа; номерата на самостоятелните обекти или на части от тях, разположени на етажа, очертанията на сградата и идентичните точки в нея.

(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемите на самостоятелните обекти се изработват чрез скициране на място или чрез ползване на данни от строителните книжа.

(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемите на самостоятелните обекти по етажи се привързват към сградата чрез координатите на две идентични точки от очертанието на сградата.

(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Схемите на самостоятелните обекти в сгради по етажи се изработват съгласно приложение № 4.


Раздел II.
Точност на кадастралната карта

Чл. 18. (1) Точността на нанесените в кадастралната карта поземлени имоти и сгради се определя чрез изчисляване на стойностите на:

1. грешката в абсолютното положение на подробна точка (DS);

2. грешката в разстоянието между две подробни точки (¶S).

(2) Под "грешка в абсолютното положение на подробна точка" се разбира величината:

където:

x0, y0 са координатите на точката в кадастралната карта;

x, y - координатите на точката при контролно (повторно) определяне чрез геодезическо измерване и изчисление.

(3) Под "грешка в разстоянието между две подробни точки" се разбира величината:

¶S = s - s0, (2)

където:

s0 е разстоянието между две произволно избрани подробни точки в един или съседни обекти (поземлени имоти или сгради);

s - разстоянието при контролно измерване на място между същите подробни точки.

(4) Допустимите стойности на DS и ¶S за урбанизирани територии са:

1. когато координатите на точките са определени чрез геодезически измервания:

а) за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти и очертания на сгради от основното застрояване DS <= 30 сm и ¶S <= 20 cm;

б) за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти и очертания на сгради от допълващото застрояване DS <= 60 сm и ¶S <= 40 cm;

2. когато координатите на точките са определени от графичен план или карта:

а) за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти и очертания на сгради от основното застрояване DS <= 60 сm и ¶S <= 40 cm;

б) за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти и очертания на сгради от допълващото застрояване DS <= 90 сm и ¶S <= 60 cm.

(5) Допустимите стойности на DS и ¶S за неурбанизирани територии са:

1. когато координатите на точките са определени чрез геодезически измервания:

а) за точки от трайно материализирани граници на поземлени имоти и очертания на масивни сгради DS <= 60 сm и ¶S <= 40 cm;

б) за точки от нетрайно материализирани граници на поземлени имоти DS <= 120 сm и ¶S <= 80 cm;

2. когато координатите на точките са определени от графичен план или карта - DS <= 180 сm и ¶S <= 120 cm.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Допустимите стойности на DS и ¶S за територии без съществено стопанско значение са 10 m, ако при изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри те не са специално определени с техническо задание, одобрено от изпълнителния директор на АГКК.

(7) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) По целесъобразност и в зависимост от характера и застрояването в различните територии изпълнителният директор на АГКК може да определи с техническо задание допустими стойности на DS и ¶S, различни от определените по ал. 4 и 5.


Чл. 19. Допустимата разлика при повторно (контролно) определяне на площта на поземлен имот е:


където:

¶S е грешката по чл. 18, m;

Р - площта на имота, м.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър не носи отговорност за отклоненията при нанасяне на границите на поземлените имоти в кадастралната карта, по-малки от допустимите стойности на грешките по чл. 18.

(2) Не се счита за наличие на грешка по смисъла на чл. 53, ал. 2 ЗКИР в местоположението на точка от граница на поземлен имот, когато разликата в координатите на точката, определени от кадастралната карта и на място - чрез геодезически измервания, е по-малка от допустимата по чл. 18 грешка в абсолютното положение на тази гранична точка.

(3) Споровете за местоположението на границите на поземлените имоти се решават по съдебен ред.

(4) Точността на кадастралната карта се подобрява по реда на глава шеста.


Раздел III.
Геодезическа основа на кадастралната карта

Чл. 21. Геодезическата основа на кадастралната карта включва:

1. точките от държавната геодезическа мрежа (ДГМ);

2. точките от геодезическите мрежи с местно предназначение (ГММП);

3. точките от работната геодезическа основа (РГО).


Чл. 22. Проектирането, стабилизирането и определянето на координатите на точките по чл. 21, т. 1 и 2 не са предмет на тази наредба. При създаването на РГО те се приемат за дадени (изходни).


Чл. 23. (1) Работната геодезическа основа се създава като планова и височинна мрежа, включена в точки от ДГМ и ГММП.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Нова РГО се създава за урбанизираните територии, когато съществуващата РГО не отговаря на изискванията по този член. За създаването на РГО се изработва проект, който се съгласува със службата по геодезия, картография и кадастър. В проекта се означават начините за определяне на точките от РГО съгласно ал. 10, както и номерирането им.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Плътността на точките от РГО е най-малко 0,60 точки на един хектар за урбанизирани територии и най-малко 2 точки на един квадратен километър за неурбанизирани територии.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Точките от РГО се номерират по землища или райони по чл. 10 ЗАТУРБ. Номера с индекси не се допускат. Номерата на точките от РГО са най-много петцифрени числа и са уникални в границите на територията на землището или района по чл. 10 ЗАТУРБ. Номерата на точките от РГО за територии с карта на възстановената собственост по възможност се запазват.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Точките от РГО се разполагат равномерно разпределени върху територията и на разстояние една от друга до 300 m в урбанизирани територии и на разстояние една от друга до 500 m в неурбанизирани територии. За връзки с точки от ДГМ и ГММП разстоянието е до 1000 m. От всяка една точка се осигурява видимост към най-малко две съседни точки.

(6) Допустимата дължина на полигоновия ход при определяне на точките от РГО е 2500 m за урбанизирани територии и 4000 m за неурбанизирани територии.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Точките от РГО се разполагат на места, в които рискът да бъдат унищожени е най-малък и се стабилизират с трайни знаци по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

(8) Точките от съществуващи РГО и/или от осова мрежа се използват, когато по начин на разположение и стабилизиране отговарят на изискванията на ал. 5 и 7.

(9) Данните от реперирането се подреждат в реперен карнет - в цифров и графичен вид. Реперирането може да се извършва и чрез координиране.

(10) Точките от РГО се определят чрез измервания с класически инструменти, чрез използване на GPS (Глобална система за позициониране) или на комбинация от тях.

(11) Координатите на точките се определят след изравнение по метода на най-малките квадрати, като при измерване с класически инструменти:

1. средната квадратна грешка за измерена посока не превишава 4 mgon;

2. средните квадратни грешки по положение и височина не превишават 5 сm за урбанизирани територии и 10 сm за неурбанизирани територии;

3. относителната грешка на дължините не превишава 1:6000.

(12) В изравнението при GPS измерване се включват само независимо измерени величини. Точността на определяне на точките е съгласно ал. 11, т. 2.

(13) За урбанизирани територии с площ, по-малка от 25 ha, при липса на точки от ДГМ и ГММП привързването на РГО се извършва чрез създаване на най-малко две максимално отдалечени една от друга точки от РГО, които се определят чрез GPS измервания, с осигурена видимост към най-малко две други съществуващи точки от ГММП и/или ДГМ. За определяне на координатите на избраните точки се измерват векторите до най-близките точки от ГММП и/или ДГМ, както и векторите между тях. Изравнението за определяне на координатите на тези точки се осъществява в самостоятелна група.

(14) Материалите и данните за РГО трябва да отговарят и на изискванията на Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 2 от 2002 г.), като те се контролират и приемат при условията и по реда, посочени в нея.

(15) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) По целесъобразност и в зависимост от характера и застрояването в различните територии изпълнителният директор на АГКК може да определи с техническо задание създаване на РГО с плътност, по-малка от определената в ал. 3. За територии, в които кадастралната карта се създава въз основа на оцифрени съществуващи планове и карти, чиято актуалност съгласно чл. 65, ал. 1 е не по-малка от 0,90, РГО може да не бъде създавана.


Глава трета.
КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ. СПОМАГАТЕЛНИ РЕГИСТРИ

Раздел I.
Кадастрални регистри

Чл. 24. (1) Кадастралните регистри са:

1. регистър на недвижимите имоти - обект на кадастъра;

2. регистър на геодезическите основни точки;

3. регистър на точките от РГО;

4. регистър на идентификаторите и техните промени.

(2) Регистърът на геодезическите основни точки (точките от ДГМ и ГММП) и регистърът на точките от РГО се обединяват в общ регистър на геодезическата основа.


Чл. 25. (1) Кадастралният регистър на недвижимите имоти съдържа:

1. данни за поземлените имоти: идентификатор - нов и стар; площ; трайно предназначение; начин на трайно ползване; адрес; номер на партидата на имота в имотния регистър;

2. данни за сградите: идентификатор - нов и стар; застроена площ; брой етажи; предназначение; адрес; номер на партидата на имота в имотния регистър;

3. данни за самостоятелните обекти в сгради: идентификатор; площ по документ; адрес; предназначение; номер на партидата на имота в имотния регистър;

4. данни за собствениците и носителите на други вещни права;

5. данни за актовете, от които лицата по т. 4 черпят правата си, както и данни за правата.

(2) Данните за собствениците и носителите на други вещни права включват:

1. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) името, ЕГН или друг идентификационен номер, адреса - за собственик - физическо лице, а за едноличен търговец - и наименованието, седалището и кода по БУЛСТАТ/ЕИК;

2. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) наименованието, организационната форма, седалището и кода по БУЛСТАТ/ЕИК или друг идентификационен номер - за собственик - юридическо лице;

3. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) наименованието, организационната форма, седалището и кода по БУЛСТАТ/ЕИК или друг идентификационен номер на държавното юридическо лице, на което е предоставено управлението - за недвижимите имоти - държавна собственост;

4. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) наименованието, организационната форма, седалището и кода по БУЛСТАТ/ЕИК или друг идентификационен номер на организациите или юридическите лица на общинска бюджетна издръжка, на които е предоставено по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост стопанисване и управление на недвижимите имоти - общинска собственост;

5. наименованието и кода на общината по ЕКАТТЕ - за недвижимите имоти - общинска собственост;

6. данни за съда, за вида на регистъра и номера на тома и партидата - за местните юридически лица, които са регистрирани в съдебен регистър, и за чуждестранни юридически лица, регистрирали клон в Република България;

7. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) кода по БУЛСТАТ/ЕИК или друг идентификационен номер - за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация.

(3) Данните за актовете и за правата по ал. 1, т. 5 съдържат:

1. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) вида на акта - нотариален или друг акт по чл. 112 от Закона за собствеността, подлежащ на вписване, включително договор за аренда, концесия или наем за срок, по-дълъг от една година;

2. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) данни за издателя, номера и датата на издаване или номера, том, дело и датата на вписване в книгите по вписванията, съответно в имотния регистър;

3. вида на правото - право на собственост, право на строеж, право на пристрояване, право на надстрояване, право на ползване, включително концесия;

4. срока, ако правото е срочно;

5. вида на собствеността: частна - на физически или юридически лица, на общините или на държавата, публична общинска, публична държавна или изключителна държавна собственост;

6. идеалните части (дяловете) - при съсобственост.

(4) Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава в цифров и писмен вид съгласно приложение № 5 и се поддържа в цифров вид.


Чл. 26. (1) Регистърът на геодезическата основа включва:

1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) вида и номера на точката;

2. класа на точката;

3. координатите x, y и H и средните им квадратни грешки в метри с точност до милиметър;

4. начина на стабилизиране;

5. физическото състояние на знака (запазен, унищожен);

6. стария номер на точката.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Регистърът на геодезическата основа се създава и поддържа в цифров вид по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.


Чл. 27. (1) Регистърът на идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени включва:

1. идентификатора на недвижимия имот;

2. датата на откриване;

3. датата на закриване;

4. идентификаторите на недвижимите имоти, от които произхожда, когато имотът е получен в резултат на делба, разделяне и съединяване на имоти;

5. идентификаторите на недвижимите имоти, които са възникнали в резултат на делба, разделяне и съединяване на имоти;

6. поле (колона) за забележка.

(2) При самостоятелен обект в сграда, разположен на няколко етажа, в полето за забележка се отбелязва етажът или етажите, на които се намират останалите части от обекта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Регистърът на идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени се създава и поддържа в цифров вид по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър води регистъра по ал. 1 и отразява промените в него.


Раздел II.
Спомагателни регистри. Досиета на недвижимите имоти. Карта на административните граници

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър водят следните спомагателни регистри и книги:

1. регистър на предоставяните данни по чл. 34, ал. 1, чл. 52, ал. 1 - 4, чл. 54, ал. 3 и чл. 86 ЗКИР;

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) регистър на заявления за изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри;

3. регистър за справки и услуги;

4. заповедна книга за актовете по чл. 54, ал. 1 ЗКИР.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Изпълнителният директор на АГКК утвърждава образци на регистрите и на заповедната книга по ал. 1.

(3) Регистрите по ал. 1 се водят в цифров вид, а заповедната книга - в цифров и писмен вид.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър открива и води в писмен вид досиета за недвижимите имоти.

(2) Досиетата на недвижимите имоти се подреждат по идентификаторите на имотите, групирани по общини, землища и райони по чл. 10 ЗАТУРБ.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Досието на недвижимия имот се открива при първо изменение на данните за съответния имот или при предоставяне на копие от техническия паспорт на сграда по реда на чл. 176а, ал. 4 ЗУТ и съдържа:

1. дата на откриване;

2. дата на закриване;

3. идентификатор на недвижимия имот;

4. идентификатори на имотите, от които е образуван имотът;

5. идентификатори на имотите, които са образувани от имота;

6. вида на изменението съгласно чл. 57;

7. документи, послужили като основание за промяна в имота;

8. данни от геодезически измервания, свързани с промените в имота, и обработката им;

9. скица-копие от кадастралната карта, схема на самостоятелен обект, извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти - съгласно одобреното изменение;

10. заповедта по чл. 54, ал. 1 ЗКИР;

11. (нова - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) копие от техническия паспорт на сградата;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) опис на документите в досието по реда на постъпването им.

(4) При разделяне на недвижим имот се откриват отделни досиета на новообразуваните имоти, в които се вписват идентификаторът и номерът на партидата в имотния регистър на разделения имот.

(5) В досието на разделения имот се вписват идентификаторите и номерата на партидите в имотния регистър на новообразуваните имоти, като досието се закрива.

(6) В досието на имота, образуван от съединяване на имоти, се вписват идентификаторите и номерата на партидите от имотния регистър на образуващите го имоти.

(7) В досиетата на съединените имоти се вписват идентификаторът и номерът на партидата от имотния регистър на новообразувания имот, като досиетата се закриват.


Чл. 30. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) По искане и за сметка на възложители Агенцията по геодезия, картография и кадастър създава карта на административните граници въз основа на данни от одобрена кадастрална карта.

(2) Картата на административните граници съдържа:

1. държавната граница и наименованията на съседните държави;

2. границите на областите, наименованията на областите и номерата им;

3. границите на общините, наименованията на общините и номерата им;

4. границите и наименованията на кметствата;

5. границите на землищата, техните наименования и номерата им;

6. границите на районите на градове по чл. 10 ЗАТУРБ, наименованията и номерата им;

7. наименованията на населените места.

(3) Номерата на границите по ал. 2, т. 2, 3, 5 и 6 се образуват от класификационните кодове по ЕКАТТЕ на двете съседни области, съответно общини, землища или райони (ЕКАТТЕ 1, ЕКАТТЕ 2), като на първо място се записва кодът, чието число има по-голяма стойност.

(4) Картата на административните граници може да включва една или повече от границите по ал. 2.


Глава четвърта.
СКИЦИ И СХЕМИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Скицата на поземления имот е извадка от кадастралната карта в подходящ мащаб съгласно приложение № 6 и съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) идентификатора на имота - нов и стар;

2. номера и датата на заповедта за одобряване на кадастралната карта и номера и датата на заповедта за последното изменение за поземления имот;

3. адреса на имота;

4. площта на имота;

5. трайното предназначение и начина на трайно ползване на имота;

6. границите и номера на имота;

7. очертанията на сградите, разположени в имота, и техните номера;

8. идентификаторите на съседните поземлени имоти;

9. границите (или част от тях) на съседните поземлени имоти и сградите в тях;

10. името на собственика/собствениците и съответните им идеални части;

11. данни за документа (акта), от който лицето черпи правата си;

12. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) дата и издател.

13. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) По заявление на собственика скицата на поземления имот може да съдържа и размерите на границите и списък с координатите на точките, определящи границите на поземления имот.


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Скицата на сграда - самостоятелен обект на собственост, е извадка от кадастралната карта съгласно приложение № 7 и съдържа:

1. идентификатора на сградата;

2. номера и датата на заповедта за одобряване на кадастралната карта и номера и датата на заповедта за последното изменение за сградата;

3. адреса на сградата;

4. застроената площ на сградата;

5. броя на етажите;

6. предназначението на сградата;

7. границите и номера на поземления имот (имоти), в който попада сградата;

8. очертанието и номера на сградата;

9. името на собственика/собствениците и съответните им идеални части;

10. данни за документа (акта), от който лицето черпи правата си;

11. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) дата и издател.

12. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) По заявление на собственика скицата на сградата може да съдържа и списък с координатите на точките, определящи очертанието на сградата.


Чл. 33. Схемата на самостоятелен обект в сграда е извадка от съответната схема на етажа, на който е разположен обектът. Схемата се изработва съгласно приложение № 8 и съдържа:

1. идентификатора на самостоятелния обект;

2. номера и датата на заповедта за одобряване на кадастралната карта и номера и датата на заповедта за последното изменение за самостоятелния обект;

3. адреса на имота, включително номера и вида на етажа съгласно документа за собственост;

4. предназначението на самостоятелния обект;

5. площта по документ на самостоятелния обект в сградата;

6. очертанието и номера на самостоятелния обект;

7. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) очертанията и номерата на съседните самостоятелни обекти или на части от тях, разположени на етажа;

8. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) идентификаторите на съседните самостоятелни обекти в сградата под и над обекта;

9. името на собственика/собствениците и съответните им идеални части, ако има такива;

10. данни за документа (акта), от който лицето черпи правата си;

11. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) дата и издател.

12. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)


Чл. 34. (1) Комбинираната скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот съдържа данни от действащата кадастрална карта и/или съвместените данни от кадастрални, регулационни, устройствени планове, карти и планове, одобрени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.

(2) Границите на поземлените имоти от съвместените планове или карти се изобразяват с различни цветове съгласно приложената легенда към всяка скица.

(3) Комбинираната скица се изработва в координатната система на кадастралната карта и в подходящ мащаб.

(4) Комбинираната скица се изработва съгласно приложение № 9.


Чл. 35. (1) Скиците и схемите по чл. 31 - 34 се презаверяват след изтичане на шест месеца от издаването им, ако в този период не е настъпила промяна в границите или собствеността на недвижимите имоти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Скиците по чл. 31 и 32 и схемата по чл. 33 се издават на специална бланка, съдържаща логото на АГКК.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) По искане на собственика скиците по чл. 31 и 32 и схемата по чл. 33 съдържат и други данни от документа за собственост или от кадастралния регистър на недвижимите имоти (площта на мазета, тавани и други помещения, които са неразделна част от самостоятелния обект, идеалните части от общите помещения на сградата, идеалните части от правото на строеж).

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) В скиците и схемите по чл. 31 - 34 се записва целта, за която се издават.


Глава пета.
СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Раздел I.
Изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Общинската администрация по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 - 4 от ПЗР на ЗКИР предава на АГКК:

1. оригиналите и/или копията на действащите кадастрални планове и регистри (разписни списъци) на урбанизираните територии - в графичен и/или цифров вид;

2. копия от одобрените планове на новообразуваните имоти и регистрите към тях, включително заповеди, с които се предоставя или възстановява правото на собственост върху земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - в цифров и графичен вид;

3. копия от приетите помощни планове за възстановяване на правото на собственост по ЗСПЗЗ за имоти, разположени в границите на урбанизираните територии - в цифров и графичен вид;

4. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) копия от действащите подробни устройствени планове и измененията към тях - в цифров и графичен вид;

5. регистри с координатите на РГО и осовата мрежа;

6. копия от реперните карнети за РГО и осовата мрежа;

7. схемите на РГО и осовата мрежа;

8. (нова - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) данни за недвижимите имоти и за техните собственици, съдържащи се в данъчните декларации.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Министерството на земеделието и храните (МЗХ) по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗКИР предава на АГКК:

1. актуална карта и регистър на възстановената по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ собственост - в цифров и графичен вид;

2. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.)

3. схема и регистър с координатите на РГО;

4. копия от реперните карнети за РГО;

5. копия от плановете на новообразуваните имоти по чл. 45, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ за териториите, застроени със сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, разположени извън границите на урбанизираните територии, и от придружаващите ги документи от разпоредителни сделки;

6. копия от документите по чл. 52, ал. 2 и 3 ЗКИР.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Националната компания "Железопътна инфраструктура" и агенция "Пътна инфраструктура" по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗКИР предават на АГКК копия от карти, планове и актове за стопанисваните от тях имоти за териториите на железопътните линии, съответно за териториите, заети от републиканската пътна мрежа.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Министерствата и ведомствата, които стопанисват недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността на страната, предоставят на АГКК по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗКИР данни за границите на съответните поземлени имоти.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Министерствата, ведомствата, областните и общинските администрации по реда и в сроковете съгласно § 6, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗКИР освен материалите и данните по ал. 1 - 5 предоставят на АГКК и:

1. копия от актовете и данните за имотите - държавна собственост;

2. копия от актовете за общинска собственост за поземлените имоти, сградите и самостоятелните обекти в сгради;

3. копия от плановете, данните и актовете за стопанисваните от тях поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради;

4. копия от одобрените инвестиционни проекти - част архитектурна за строителство, проект - преустройство или заснемане за узаконяване на сгради и части от сгради, стопанисвани от тях, или схеми на сградите по етажи, изработени съгласно изискванията на тази наредба;

5. копия от планове и карти за територии, предоставени на концесии, както и актовете за това;

6. данни за защитените територии, резерватите и паметниците на културата;

7. данни за нарушените територии.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Ведомствата и юридическите лица предоставят на АГКК плановете и регистрите за стопанисваните от тях обекти по чл. 44, ал. 9.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Плановете, картите и регистрите по ал. 1 - 7 се предоставят в цифров вид в CAD формат, ZEM формат или друг формат, съгласуван с АГКК, върху магнитен, оптически или друг технически носител и устройство за еднократен запис.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Материалите по ал. 1 - 7 се предават по землища или райони по чл. 10 ЗАТУРБ с приемно-предавателен протокол, изготвен от комисия, в която се включват представители на органа, който предава материалите, и на АГКК. Органът, който предава материалите, удостоверява в протокола верността на данните.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по вписванията съгласно чл. 71, ал. 3 ЗКИР предоставя на службата по геодезия, картография и кадастър предварителните партиди на недвижимите имоти в цифров вид.

(11) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Министерствата, ведомствата, областните и общинските администрации предоставят на АГКК преписи от актовете, с които се изменят права върху недвижимите имоти, настъпили в периода от първоначалното предоставяне на материали и данни по § 6, ал. 2 и 4 от ПЗР на ЗКИР до влизане в сила на заповедта по чл. 49, ал. 2 ЗКИР.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се открива със заповед на изпълнителния директор на АГКК по чл. 35, ал. 1 ЗКИР.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за отделен имот или за група имоти се открива със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имотите или със заповед на изпълнителния директор на АГКК в случаите по чл. 35б, ал. 1, т. 2 ЗКИР.

(3) За създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри на територии, заети от линейни обекти (пътища, железопътни линии, канали и др.), се прилага редът за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35 ЗКИР.


Чл. 38. (1) Заповедта по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР съдържа:

1. наименованието и границите на района, съответно на имотите, за които ще се изработват кадастралната карта и кадастралните регистри;

2. името на правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри;

3. графика за извършване на дейността;

4. срока за означаване на границите на поземлените имоти.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Заповедта по чл. 35, ал. 1 ЗКИР се обнародва в "Държавен вестник", разгласява се чрез средствата за масово осведомяване, включително чрез два централни всекидневника, и се обявява в сградата на службата по геодезия, картография и кадастър, общината, кметството и на други подходящи места с публичен достъп и на електронната страница на АГКК.

(3) Заповедта по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

(4) Когато при откриване на производството по чл. 35а ЗКИР се установи чрез справка от съответната адресна служба или по друг начин, че местожителството (адресите) на собствениците или носителите на други вещни права на съседните недвижими имоти е неизвестно, заповедта по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР се обявява по реда на ал. 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър съвместно с правоспособното лице, определено със заповедта съгласно чл. 35, ал. 1 ЗКИР, организира кампанията за разясняване на целите, задачите и значението на кадастъра, на правата и задълженията на участниците в него непосредствено след обнародването на заповедта в "Държавен вестник".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) В сградата на службата по геодезия, картография и кадастър, общината, кметството и на други подходящи места с публичен достъп се представя информация за реда и начина на означаване на границите на поземлените имоти и график за представяне на документите по чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗКИР.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Собствениците, съответно носителите на други вещни права, са длъжни да представят актовете, удостоверяващи правата им върху имотите в урбанизираните територии, както и да означат с трайни знаци за своя сметка или да посочат на място границите на поземлените си имоти, в случай че такива не съществуват или се различават от съществуващите на място. Координирането на границите се извършва с геодезически, фотограметрични или други измервания.

(4) Границите на поземлените имоти на техническата инфраструктура не се означават.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) За означените с трайни знаци или за посочените граници на поземлените имоти, ако те се различават от съществуващите на място граници, се съставя протокол по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, който се подписва от правоспособното лице и от собствениците, съответно от носителите на друго вещно право върху поземлените имоти.

(6) Когато собствениците, съответно носителите на други вещни права не изпълнят задълженията си по ал. 3, разходите за отстраняване на непълнотите и грешките по имотите след одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри са за тяхна сметка.


Чл. 40. (1) Собственикът или носителят на други вещни права е длъжен да опазва геодезическите знаци, поставени в имота му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Когато поради строителни или монтажни работи възникне необходимост от унищожаване на геодезически знак, лицето е длъжно да уведоми службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок преди започване на строителните работи.

(3) Дейностите по възстановяване на унищожен или повреден геодезически знак са за сметка на лицето, което е унищожило знака, или на лицето, в имота на което е допуснато унищожаване на знака.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Мястото, начинът, редът за възстановяване (преместване при необходимост) и приемането на геодезическия знак се определят от службата по геодезия, картография и кадастър.


Чл. 41. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни от:

1. кадастрални планове на урбанизираните територии;

2. планове и карти, одобрени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ;

3. геодезически или фотограметрични измервания;

4. кадастрални карти, създадени по реда на чл. 35а ЗКИР;

5. планове на обекти и сгради на техническата инфраструктура, предоставени по реда на чл. 36;

6. регулационни планове - в случаите по чл. 14, ал. 1, т. 4;

7. (нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) карти, планове и друга документация, предоставени по реда на чл. 36 от ведомства, областни и общински администрации, юридически лица и други.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизирана територия, за която няма изработени кадастрални планове или съдържанието на съществуващите такива не отговаря на изискванията за актуалност по чл. 65, ал. 3, се създават с геодезически и/или фотограметрични измервания. Изискванията за извършване на геодезически и фотограметрични измервания са съгласно приложение № 10.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) В урбанизирана територия, за която кадастралната карта се създава въз основа на съществуващи планове, с геодезически измервания се заснемат новите кадастрални обекти и такива, които са необходими за трансформация на цифровите модели на тези планове.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) В неурбанизираните територии кадастралната карта се създава въз основа на плановете и картите по ал. 1, т. 2, 4, 5 и 7.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Собственикът, съответно носителят на други вещни права в съответствие с графика по чл. 39, ал. 2 е длъжен:

1. да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията;

2. да представи на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35б, ал. 1 ЗКИР:

а) акт, удостоверяващ правата му върху имота;

б) данни за адреса на недвижимия имот;

в) данни по чл. 25, ал. 2.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Не се заснемат сгради в поземлен имот, ако собственикът или упълномощеното от него лице не изпълни задълженията си по ал. 5, т. 1. В този случай се прилага редът по чл. 39, ал. 6.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) При изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри за отделен имот или за група имоти общинската администрация и/или общинската служба по земеделие предоставят на собственика/правоспособното лице по ЗКИР изходните материали и данни.

(2) Собственикът означава границите на имота си с регламентирани знаци, ако те не са материализирани. За означените граници се съставя протокол съгласно чл. 39, ал. 5.

(3) Границите на поземлените имоти и очертанията на сградите се заснемат и координират чрез геодезически измервания, ако данните по ал. 1 са получени от графичен план или карта.

(4) Номерата на недвижимите имоти в идентификаторите по възможност съвпадат с номерата на имотите от кадастралния план, съответно от картата на възстановената собственост.


Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Граница на поземлен имот, която е материализирана, но не е означена с регламентирани знаци или не е посочена от собствениците, се заснема:

1. съобразно видимите белези за нейната принадлежност;

2. по средната ѝ линия - когато е масивна ограда между два съседни поземлени имота;

3. по външната за поземления имот страна - когато е ограда към улица или път.

(2) Когато има спор за границите на поземлен имот, те се заснемат според съществуващото им положение при спазване на изискванията по ал. 1 и се изобразяват в кадастралната карта с условен знак за спорна граница. Наличието на спор за граница се удостоверява с документ, издаден от съда.

(3) Издадените и вдлъбнатите части от очертанието на сгради и материализирани граници с размер, по-голям от 0,20 m, се заснемат.

(4) Заснемат се всички сгради с изключение на:

1. строящи се сгради, които не са изградени в груб строеж;

2. временни сгради във връзка с извършване на строителство;

3. паянтови стопански сгради без масивни основи или с височина в най-високата им част, по-малка от 2 m, както и външни тоалетни с площ, по-малка от 3 m2.

(5) Подземните сгради се отразяват в кадастралната карта чрез заснемане на видимите им надземни части или отвътре или въз основа на екзекутивната им документация.


Чл. 44. (1) За поземлен имот - улица, се заснемат и нанасят в кадастралната карта приложените улични регулационни линии, а в неурегулирани населени места или при неприложена регулация - границите на поземлени имоти към прилежащата улица. Собствеността върху улицата е публична общинска, когато не представлява участък от републиканската пътна мрежа. Когато улицата е участък от републикански път, се обособяват отделни имоти: платното за движение - изключителна държавна собственост, и тротоарите - публична общинска собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За поземлен имот - път в извънселищна територия, се нанасят в кадастралната карта границите, определящи широчината на обхвата на пътя, определени с парцеларен план, а в строителните граници на населените места, извън случаите по ал. 1 - с подробен устройствен план. Когато няма планове, широчината на обхвата на пътя се заснема на място съобразно нормативните изисквания на ЗП и правилника за неговото прилагане. Собствеността върху републиканските пътища е изключителна държавна, а върху местните пътища - публична общинска или частна собственост на физически и юридически лица.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За поземлен имот - железопътна линия, разположен извън границите на урбанизираната територия, се нанасят в кадастралната карта границите, определящи зоната на отчуждение (сервитут) на железопътната инфраструктура съгласно чл. 4, ал. 2 ЗЖПТ в съответствие с парцеларен план. Собствеността върху поземлен имот - железопътна линия, е публична държавна.

(4) За поземлен имот - язовир, в кадастралната карта се нанасят границите, определени от хоризонтала с котата на преливника, увеличена с 1 m.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За поземления имот река или езеро се нанасят в кадастралната карта границите, определени от бреговете им.

(6) Собствеността върху имотите по ал. 4 и 5 се определя в съответствие с глава втора на ЗВ.

(7) Морските плажове и дюните се нанасят в кадастралната карта съобразно координатите на определящите ги точки, описани в акта за изключителна държавна собственост.

(8) За недвижими имоти, свързани с отбраната и сигурността на страната, в кадастралната карта се нанасят само границите на поземлените имоти и техните идентификатори.

(9) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) На големи стопански обекти (промишлени обекти, пристанища и летищни комплекси, язовири, каскади и други) в кадастралната карта се нанасят границите на поземлените имоти. Сградите и съоръженията в тези имоти се отразяват в кадастралната карта, ако се съдържат в съществуващите планове и карти по чл. 14, ал. 1, т. 3 или данните за тях са предоставени по реда на чл. 36.


Чл. 45. (1) Номерата на кадастралните райони в границите на землището или районите по чл. 10 ЗАТУРБ са уникални. Кадастралните райони се номерират последователно с арабски цифри.

(2) Номерата на поземлените имоти в границите на кадастралния район са уникални. Поземлените имоти се номерират с арабски цифри. Номерата на недвижимите имоти от плановете и картите по чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР може да се запазят, ако отговарят на изискванията за уникалност.

(3) Сградите се номерират с арабски цифри в границите на поземления имот, в който са разположени.

(4) Сградите, които са разположени в повече от един поземлен имот, се номерират последователно с арабски цифри в рамките на кадастралния район, ако не може да се определи принадлежността на сградата към съответен поземлен имот.

(5) Самостоятелните обекти в сградите се номерират с арабски цифри последователно по входове, като при възможност се запазват съществуващите административни номера на самостоятелните обекти. Номерирането се извършва съгласно приложение № 4.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) За територия със земи по § 4, ал. 1 ЗСПЗЗ без одобрен план на новообразуваните имоти в кадастралната карта се нанася границата на тази територия, която се обособява като самостоятелен кадастрален район. Помощният план за тази територия се предава и съхранява в графичен и цифров вид на носители, отделно от тези за кадастралната карта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Границите на поземлените имоти от одобрен и влязъл в сила план на новообразуваните имоти се нанасят в кадастралната карта по реда на чл. 41, ал. 1. В кадастралния регистър на недвижимите имоти се нанасят данни за собствениците и правата им за тези имоти, за които има издадени нотариални актове или има влязла в сила заповед на кмета на общината по § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)


Чл. 47. (1) Когато при обединяване на плановете и картите по чл. 41, ал. 1, т. 1 и 2 се констатира контактна зона между поземлените имоти, възстановени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, и поземлените имоти в урбанизираната територия, е налице явна фактическа грешка по смисъла на § 1, т. 9 ЗКИР.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За отстраняване на несъответствията в границите на поземлените имоти в контактната зона правоспособното лице по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР, изработва карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти.

(3) Картата на контактната зона представлява съвместено изображение на данните за границите на имотите, получени чрез геодезически/фотограметрични измервания или от одобрения кадастрален план с данните от картата на възстановената собственост, включително с нанесена граница на урбанизираната територия.

(4) Списъкът на засегнатите имоти съдържа идентификаторите (стар и нов) на засегнатите поземлени имоти, имената и адресите на собствениците, площта на имотите от картата на възстановената собственост, площта от кадастралната карта и площта за обезщетение.

(5) В кадастралната карта се нанасят границите на поземлените имоти от урбанизираната територия, ако данните за тях са в съответствие с документите за собственост и отговарят на изискванията за точност по чл. 18.

(6) Границите на засегнатите поземлени имоти, възстановени с план за земеразделяне по реда на ЗСПЗЗ или с карта в нови реални граници по реда на ЗВСГЗГФ, при възможност се коригират, ако не се променя взаимното им разположение и ако не се засягат интересите на собствениците на съседните имоти. В този случай не се допуска образуване на имоти с площ и размери, по-малки от установените минимални размери съгласно ЗУТ, ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Картата на контактната зона и списъкът на засегнатите имоти се разглеждат от комисия, в която се включват представители на службата по геодезия, картография и кадастър, на общинската служба по земеделие и на общинската и областната администрация, участващи в комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР. Решенията на комисията се отразяват в протокол. Лицето по чл. 35, ал. 2, съответно по чл. 35б, ал. 2 ЗКИР коригира границите на имотите от контактната зона съобразно протокола преди приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на чл. 45 ЗКИР.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР съставя протокол за отстраняване на явна фактическа грешка в контактната зона. Един екземпляр от протокола се изпраща на МЗХ за обезщетяване на собствениците по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ. Протоколът и списъкът на засегнатите имоти към него се изработват по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.


Чл. 48. (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Данни за кадастралния регистър на недвижимите имоти се получават от източниците по чл. 41, ал. 2 и 3 ЗКИР.

(2) В кадастралния регистър на недвижимите имоти не се посочват данни за собствениците и за носителите на други вещни права както и за актовете, от които те черпят правата си, когато такива не бъдат установени.


Раздел II.
Одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри

Чл. 49. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се приемат по реда и условията на Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се обявяват на заинтересуваните лица от съответната служба по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) След разглеждане на възраженията по реда на чл. 47 и 48 ЗКИР и след нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти приетите кадастрална карта и кадастрални регистри се изпращат от службата по геодезия, картография и кадастър на изпълнителния директор на АГКК за издаване на заповед за одобряване.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Кадастралната карта и кадастралните регистри за отделен имот или група имоти по чл. 35а ЗКИР се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се съобщават на заинтересуваните лица по реда на чл. 38, ал. 3 и 4.

(3) Приетите кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти се обявяват по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР, когато производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри е открито с обявление в "Държавен вестник".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) След произнасяне на комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР по възраженията и след нанасяне на измененията, свързани с тях, кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти се представят на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, съответно на изпълнителния директор на АГКК за издаване на заповед за одобряване.


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) (1) За одобряване се представят кадастралната карта, кадастралният регистър на недвижимите имоти и регистърът на геодезическата основа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) При одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри се представят и документите от обявяването и приемането, определени със заповед на изпълнителния директор на АГКК.


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Жалбите срещу заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри се подават до административния съд по местонахождение на имота чрез органа, издал заповедта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрените материали и документацията по чл. 51, включително и писмените възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри, се съхраняват постоянно в службата по геодезия, картография и кадастър.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Един екземпляр от документацията по чл. 51, ал. 2 се съхранява постоянно и в АГКК.


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява МЗХ и/или съответната общинска администрация, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия в 7-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на заповедта по чл. 49, ал. 1 ЗКИР или по чл. 49а, ал. 3 ЗКИР - в случаите, в които заповедта е издадена от изпълнителния директор на АГКК.

(2) Службата по геодезия, картография и кадастър уведомява съответната областна дирекция "Земеделие" и/или съответната общинска администрация, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри в 7-дневен срок от издаване на заповедта по чл. 49а, ал. 3 ЗКИР.


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) В 7-дневен срок след изтичането на срока по чл. 49, ал. 2 ЗКИР, съответно по чл. 49а, ал. 4 ЗКИР АГКК уведомява министъра на правосъдието и Агенцията по вписванията, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър предава на службата по вписванията кадастралната карта, включително схемите на самостоятелните обекти в сграда и кадастралния регистър на недвижимите имоти в цифров вид - върху магнитен, оптически или друг технически носител, и данни за постъпилите жалби по заповедта съгласно чл. 49, ал. 1 ЗКИР, съответно чл. 49а, ал. 3 ЗКИР.


Чл. 55. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Всички настъпили изменения в периода от отразяване на основателните възражения до влизане в сила на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри се нанасят от службата по геодезия, картография и кадастър служебно. За отразяването на тези изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри се съставя протокол от комисията по чл. 45 ЗКИР.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Общинската служба по земеделие, съответно общинската администрация предоставят на службата по геодезия, картография и кадастър документацията за измененията по ал. 1 в 7-дневен срок след одобряването им.


Глава шеста.
ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Чл. 56. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние въз основа на информацията, получена по реда на чл. 52 и чл. 86, ал. 1 ЗКИР, както и от геодезически измервания.

(2) Геодезически измервания се извършват при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър въвеждат данните по ал. 1 и 2 в информационната система на кадастъра по реда на чл. 59.

(4) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри са за сметка на заинтересуваните лица, с изключение на случаите по ал. 5.

(5) Не се заплаща такса при отстраняване на непълноти и грешки, които не са по вина на собственика, при нанасяне на промени по чл. 86, ал. 1 ЗКИР, както и при промяна на границите на административно-териториалните и териториалните единици.

(6) Геодезическите измервания при поддържането на кадастралната карта се извършват от съществуващата РГО. Когато РГО не съществува, не отговаря на изискванията или точки от съществуващата РГО са унищожени, при необходимост нови точки се създават и определят по реда на чл. 23.


Чл. 57. Поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се състои в отразяване на настъпилите изменения при:

1. делба, разделяне и съединяване на поземлени имоти;

2. делба и съединяване на сгради или на самостоятелни обекти в тях;

3. отстраняване на непълноти и грешки;

4. прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техни изменения;

5. промяна на границите на поземлени имоти в резултат на промяна на границите на административно-териториалните единици, на землищните граници и на границите на територии с еднакво трайно предназначение;

6. изградени, надстроени и пристроени сгради, премахнати сгради, както и преустроени сгради или самостоятелни обекти в тях;

7. промяна на предназначението, на начина на трайно ползване и на адресите на имотите;

8. промяна на данните за правото на собственост и другите вещни права и за носителите им;

9. промяна на границите на поземлените имоти по взаимно съгласие на собствениците;

10. (нова - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) изпълнение на влязло в сила съдебно решение по спор за граници на поземлени имоти или териториални единици.


Чл. 58. (1) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват:

1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) по заявление на заинтересуваното лице или на упълномощено от него лице до началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота;

2. служебно - в случаите по чл. 57, т. 5 или в други случаи, когато информацията за настъпилите промени е получена служебно по реда на чл. 56, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Заявлението по ал. 1, т. 1 съдържа:

1. името, адреса и други данни за молителя съгласно чл. 61, ал. 1 ЗКИР;

2. вида на исканото изменение;

3. идентификатора и/или адреса на недвижимия имот;

4. данни за правоспособното лице - когато дейността се извършва от него;

5. подпис на молителя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Към заявлението се прилагат:

1. скица копие от кадастралната карта;

2. материали и данни от геодезическите измервания - в цифров и графичен вид;

3. скица проект за изменение в кадастралната карта - в цифров и графичен вид;

4. схема на етажа за нововъзникнали самостоятелни обекти;

5. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) скица копие от влязъл в сила подробен устройствен план - в цифров и графичен вид;

6. копие от одобрения инвестиционен проект по чл. 202 и 203 ЗУТ - част архитектурна в случаите на обособяване на самостоятелен обект на собственост;

7. документи, удостоверяващи промените в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

8. документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;

9. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) пълномощно - когато заявлението се подава от пълномощник;

10. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) изходни материали и данни, получени от АГКК;

11. данни/копие от платежни документи за внесена такса за получаване на изходни материали и данни, както и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри;

12. други документи, удостоверяващи основанието за исканото изменение.

(4) Материалите и данните от геодезическите измервания включват резултатите от измерванията и обработката им; координатен регистър на изходните и подробните точки; скица в цифров и графичен вид с отразени точки от ползваната геодезическа основа и заснетите граници и очертания на сгради; кратка обяснителна записка; информация за унищожени точки от геодезическата основа.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Към заявлението се прилагат тези документи по ал. 3, които са необходими за исканото изменение.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър предоставя на правоспособното лице по съответния ред необходимите изходни материали и данни в цифров и/или графичен вид, включително и идентификаторите на новообразуваните недвижими имоти.


Чл. 59. (1) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват, както следва:

1. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) собственикът означава границите на имота си с трайни знаци в случаите, когато те не са означени; за означените граници се съставя протокол по чл. 60, ал. 3;

2. в случаите по чл. 57, т. 1, 3, 4, 6 и 9, когато данните за имота в кадастралната карта са получени от графичен план или карта, всички точки от границите на поземления имот и от очертанията на сградите в имота се заснемат и координират чрез геодезически измервания; данните от кадастралната карта и от геодезическите измервания се съпоставят, като:

а) при разлики, по-големи от допустимите по чл. 18, производството по исканото изменение на кадастралната карта се спира до отстраняването им по реда за отстраняване на непълноти и грешки;

б) при разлики, по-малки от допустимите по чл. 18, данните от геодезическите измервания и изчисления се отразяват в кадастралната карта, без да се издава заповед по чл. 54, ал. 1 ЗКИР;

3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) въз основа на предоставените изходни материали и данни и/или на извършените геодезически измервания в случаите по чл. 57, т. 1, 3, 4, 9 и 10 се изработва скица-проект за изменение в кадастралната карта;

4. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) материалите и данните за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри, както и скицата проект се представят на службата по геодезия, картография и кадастър за контрол и проверка и за нанасяне на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри;

5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) службата по геодезия, картография и кадастър отразява измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри и издава заповед по чл. 54, ал. 1 ЗКИР за одобряване на измененията; заповедта се съобщава на заинтересуваните лица по реда на ГПК;

6. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) в случаите на непълноти и грешки се съставя акт; измененията в границите на поземлените имоти се въвеждат на ниво проект и се издава заповед по чл. 54, ал. 1 ЗКИР, която се съобщава на заинтересуваните лица; след влизането в сила на заповедта службата по геодезия, картография и кадастър отразява измененията в кадастралната карта и архивира старото състояние на имота;

7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) службата по геодезия, картография и кадастър уведомява службата по вписванията за извършените изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри чрез информационната система;

8. пълната документация за извършените изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри се съхранява постоянно в досиетата на съответните имоти.

(2) Когато границите на поземлените имоти са определени с геодезически измервания и отговарят на изискванията за точност по чл. 18, ал. 4, т. 1, съответно на чл. 18, ал. 5, т. 1, те могат да бъдат коригирани в кадастралната карта при последващи геодезически измервания само със съгласието на собствениците.

(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Границите на поземлени имоти от одобрен и влязъл в сила план на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ се нанасят служебно в кадастралната карта. В кадастралния регистър на недвижимите имоти се нанасят данни за собствениците и за правата им за тези имоти, за които има издадени нотариални актове или има влязла в сила заповед на кмета на общината по § 4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.


Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Скицата проект за делба или разделяне на поземлен имот (обособяване на реално определена част от поземлен имот), за промяна на граници между съседни поземлени имоти, както и за прилагане на подробен устройствен (градоустройствен) план, се изработва съгласно образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, и съдържа:

1. скицата на имота;

2. проектната линия за разделяне или промяна на граница, съответно регулационната линия;

3. идентификаторите и площите на новообразуваните поземлени имоти;

4. номерата и геодезическите координати на точките от проектната линия.

(2) При делбата и разделянето се спазват изискванията за минимални размери и площи на поземлените имоти:

1. в урбанизирани територии - съгласно чл. 19 и чл. 200, ал. 2 ЗУТ;

2. в земеделски земи - съгласно чл. 72 от Закона за наследството и чл. 26 и 27 от Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн., ДВ, бр. 102 от 2004 г.; попр., бр. 113 от 2004 г.);

3. в гори и земи от горския фонд - съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ЗВСГЗГФ.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Проектната линия по ал. 1, т. 2 се трасира и/или се означава на място и се координира преди изработването на скицата проект. За трасираната и/или означена на място граница се съставя протокол по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Подробни устройствени планове по чл. 16 и 17 ЗУТ се представят в службата по геодезия, картография и кадастър в цифров вид в приетия от АГКК формат.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Преди приемането на плановете по ал. 4 от съответния експертен съвет по устройство на територията СГКК проверява цифровия вид на плана с контролна компютърна програма. За резултатите от проверката се съставя протокол, който се представя на заседанието на експертния съвет.

(6) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) Влезлите в сила подробни устройствени планове по ал. 4 се въвеждат в кадастралната карта на ниво проект, като всеки урегулиран поземлен имот получава идентификатор.

(7) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) За издаване на заповедта по чл. 16, ал. 5 ЗУТ СГКК изпраща на кмета на общината извадка от кадастралната карта по ал. 6.

(8) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) След получаване на влязлата в сила заповед по чл. 16, ал. 5 ЗУТ СГКК отразява измененията в кадастралната карта. Плановете по чл. 16 ЗУТ се нанасят в кадастъра служебно, а по чл. 17 ЗУТ - по заявление на заинтересуваното лице.


Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Скицата проект за съединяване на поземлени имоти се изработва съгласно образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, и съдържа:

1. скица на имотите;

2. знак за отбелязване на заличената линия между имотите и за заличените идентификатори на имотите;

3. идентификатора на новообразувания поземлен имот.


Чл. 62. (1) Скицата проект за отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри съдържа:

1. скицата на имота;

2. линията, указваща поправеното местоположение на границата на поземления имот или очертанието на сградата или допълнените граница или сграда и идентификаторите им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Непълнотите и грешките се установяват на място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК, въз основа на скицата проект и други официални документи и доказателства, представени от заявителя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Скицата проект по ал. 1 е неразделна част от акта за установяване на непълноти и грешки. Актът се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици. При неподписване на акта от заинтересуваното лице това обстоятелство се отбелязва от съставителя и службата по геодезия, картография и кадастър издава отказ за отразяване на непълнотата или грешката в кадастралната карта и кадастралните регистри, за което уведомява заявителя.

(4) Редът по предходните алинеи се прилага и при нанасяне в кадастралната карта на имоти, чието право на собственост е възстановено по реда на чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ или на други реституционни закони.

(5) Акт за непълноти и грешки не се подписва от пряко заинтересуваните лица при изпълнение на влязло в сила съдебно решение и когато регулационните линии от приложен устройствен план се нанасят като имотни граници.

(6) Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър издава удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР въз основа на заявление и представяне на необходимите материали и данни по чл. 58, ал. 3.


Чл. 64. (1) При поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри новите обекти на кадастъра получават нови номера, както следва:

1. за поземлен имот - номера след последния използван номер в съответния кадастрален район;

2. за сграда - номера след последния използван номер в поземления имот, в който е разположена сградата;

3. за сграда, разположена в повече от един поземлен имот - номера след последния използван номер в кадастралния район, в случай че не може да се определи нейната принадлежност към някой от имотите;

4. за самостоятелен обект в сграда - номера след последния използван номер в съответната сграда.

(2) При промяна на граница между два съседни поземлени имота по чл. 57, т. 9 идентификаторите на поземлените имоти не се променят.


Глава седма.
ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Актуалността на съдържанието на кадастралните планове, одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ и ЗТСУ, както и на одобрените по реда на § 40, ал. 3 и 4 от ПЗР на ЗИД ЗКИР кадастрални планове, се проверява от службата по геодезия, картография и кадастър и се изразява чрез съотношението на броя на актуалните граници на поземлените имоти и сгради от плана към общия брой на съществуващите на терена граници на поземлени имоти и сгради. Проверката се извършва спрямо случайно избрани квартали на площ не по-малко от 25 % от територията на плана и се отбелязва върху копие от кадастралния план на хартия. Неактуалните и новите граници и сгради се маркират с червен цвят върху копието. Съществуващите върху плана граници, които не са материализирани на терена, се приемат за актуални.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) За извършената оценка на съдържанието по ал. 1 службата по геодезия, картография и кадастър съставя доклад. В доклада се описват проверените квартали, броят на проверените граници и сгради и броят на съществуващите на терена граници и сгради. Към доклада се прилага копието от кадастралния план, върху което е отразена проверката.

(3) Когато съотношението по ал. 1 е по-малко от 0,6, в доклада по ал. 2 се записва, че по съдържание кадастралният план не отговаря на изискванията за създаване на кадастрална карта. В този случай кадастралният план не се използва за създаване на кадастрална карта и не се извършва оценка на точността му по ал. 5 и 6.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Когато съотношението по ал. 1 е по-голямо от 0,6, в доклада по ал. 2 се записва, че по съдържание кадастралният план отговаря на изискванията за създаване на кадастрална карта. В този случай АГКК възлага на правоспособно лице да извърши оценка на точността на кадастралния план по ал. 5 и 6.

(5) Точността на кадастралния план се проверява чрез съпоставяне, извършено по квартали, на координатите на точки от съществуващи върху плана трайно материализирани граници на поземлените имоти и сгради, определени чрез геодезически измервания и чрез оцифряване на плана. Измерват се на място най-малко 5% от границите на поземлените имоти и очертанията на сгради, равномерно разпределени на територията на населеното място. В случаите, когато не съществува РГО или осова мрежа, координирането чрез геодезически измервания се извършва от затворени полигонови ходове в локална по квартали координатна система. Точността на координирания план се оценява чрез Хелмертова или афинна трансформация.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) За оценка на точността на кадастралния план правоспособното лице съставя доклад. Ако не по-малко от 80 % от поправките при трансформацията отговарят на изискванията за точност по чл. 18, в доклада се записва, че по точност кадастралният план отговаря на изискванията за създаване на кадастралната карта. Данните и материалите от координирането, оцифряването, трансформирането и анализа се прилагат към доклада.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър приема с протокол материалите и данните за оценка на точността на кадастралния план по реда на Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри. В протокола се отбелязва, че кадастралният план ще се използва или няма да се използва при изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри.


Чл. 66. Действащите графични кадастрални планове, одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ и ЗТСУ, както и кадастралните планове, одобрени по реда на § 40, ал. 3 и 4 от ПЗР на ЗИД на ЗКИР, които отговарят на изискванията за актуалност и точност съгласно чл. 65, се оцифряват при спазване на следните изисквания:

1. по реда на чл. 23 се създава, измерва и изчислява РГО, обхващаща територията на населеното място;

2. кадастралният и регулационният план се оцифряват по реда, определен в приложение № 11, като се трансформират в координатната система на новата РГО;

3. цифровият вид на кадастралния и регулационния план се представя в приетия формат по чл. 12, т. 4 ЗКИР;

4. в кадастралния план се нанасят промените в имотите, настъпили в резултат на приложена регулация;

5. определят се кадастралните райони съгласно изискванията на чл. 12;

6. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2006 г.) поземлените имоти и сградите получават идентификатори съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра, като номерата на имотите съвпадат с планоснимачните номера, съответно с номерата на имотите от картата на възстановената собственост; планоснимачните номера на имотите се записват в колона "Стар идентификатор" на кадастралния регистър на недвижимите имоти;

7. създава се кадастрален регистър на недвижимите имоти във вид съгласно приложение № 5;

8. създава се сборна карта на землището, получена чрез обединяване на кадастралните планове и картите, изработени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Землище" е съвкупност от поземлени имоти, принадлежащи към дадено населено място.

2. "Сграда" е сграда от основното застрояване, както и постройка от допълващото застрояване (спомагателни, стопански, обслужващи и второстепенни постройки).

3. "Очертание на сграда" се определя от външните ограждащи стени на първия надземен или полуподземен етаж. Очертание на сграда е и ортогоналната проекция на външните стени на първия надземен етаж, ако наземният етаж не е ограден със стени. Към очертанието на сградата се изобразяват тераси, външни стълби, стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина над 1,20 m от средното ниво на прилежащия терен, включително и проходите в сградата.

4. "Подробна точка" е точка, която определя граница на поземлен имот или очертание на сграда.

5. "Стар идентификатор на поземлен имот" е номер, с който имотът е идентифициран в документа за собственост от предходен план или карта (за урбанизирана територия - планоснимачен номер, парцел, квартал, за земеделски земи и гори - масив, парцел).

6. "Територии без съществено стопанско значение" са високопланинските територии с надморска височина над 1800 m, пустеещите територии, заети от скали и пясъци, и други територии, на които не се извършва стопанска дейност.

7. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

8. "Затворен контур" ("контур") е последователността от отсечки или дъги в равнина, които, без да се самопресичат, свързват краен брой подробни точки (контурни точки).

9. "Непрекъсната област" е територия, в която всеки две произволни точки могат да бъдат свързани с линия (път), която принадлежи на тази територия.

10. "Непълноти и грешки" са несъответствия в данните за недвижимите имоти, които са съществували към момента на одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри, съответно в одобрения кадастрален план, спрямо действителното им състояние.

11. "Контактна зона" е участък от картата, в който при обединяване на данни от източниците по чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР се получават несъответствия в границите и/или застъпвания на поземлени имоти.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) До одобряване от Министерския съвет на формат на записа на цифровите карти и регистрите към тях по чл. 12, т. 4 ЗКИР се прилага формат, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.


§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)


§ 5. (1) До одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, одобрени по реда на отменените ЗЕКНРБ и ЗТСУ, се поддържат в актуално състояние от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти в случаите по чл. 57 и § 8. Скиците на недвижимите имоти се изработват съгласно приложение № 12.

(2) До одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия органите и лицата по чл. 52, ал. 1 - 4 и чл. 86, ал. 1 ЗКИР предоставят посочените актове и данни на общинската администрация по местонахождение на съответния имот по реда и в сроковете, предвидени в тези разпоредби.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Кадастралните планове се поддържат в цифров и/или графичен вид. Кадастралните планове в графичен вид се оцифряват по реда на чл. 66.

(4) При поддържане на кадастралните планове се прилагат изискванията на чл. 18, 19 и чл. 20, ал. 2 - 4.

(5) Измененията в кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях са за сметка на заинтересуваните лица, с изключение на случаите по чл. 56, ал. 5, както и в други случаи, когато информацията за настъпилите промени е получена служебно.

(6) Действащите кадастрални планове се поддържат в актуално състояние по реда на чл. 58 - 62 включително, като:

1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) заявленията за изменения на кадастрални планове и за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР заедно със съответната документация по чл. 58, ал. 3 се отправят до общинската администрация по местонахождение на недвижимия имот, която извършва необходимите проверки;

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) за нанасяне на промените в случаите по чл. 57, т. 1, 3, 4, 9 и 10 се представя скица проект за изменение в кадастралния план в цифров и графичен вид, със съдържание, съответстващо на случаите по чл. 60, 61 и 62; скицата проект се изработва от правоспособно лице съгласно ЗКИР въз основа на данните за имотите от кадастралния план и на данните от геодезическите измервания; скицата проект в цифров вид се представя в приетия формат по чл. 12, т. 4 ЗКИР;

3. данните от геодезическите измервания се представят във формат съгласно приложение № 3 от Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

4. при делба, разделяне, съединяване или нанасяне на нови поземлени имоти всеки от новообразуваните поземлени имоти получава планоснимачен номер след последния използван номер в съответния регистър на имотите (разписен списък); новозаснетите сгради получават планоснимачен номер, когато са разположени в повече от един имот, както и когато собственикът на сградата или на самостоятелен обект в нея е различен от собственика на поземления имот;

5. за промяна на границата между два съседни поземлени имота в случаите на чл. 57, т. 1, 3 и 9 е необходимо предварително съгласуване на скицата проект с общинската администрация;

6. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) акт за непълноти и грешки се съставя от общинската администрация по образец, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

(7) Измененията в кадастралните планове се одобряват със заповед на кмета на общината, а за градовете с районно деление - от кмета на района. Не се издава заповед в случаите по чл. 57, т. 5 - 8, като в тези случаи изменението на кадастралния план се извършва въз основа на представените по чл. 58, ал. 3 документи и материали и данните от геодезическите измервания.

(8) Заповедта по ал. 7 се съобщава на заинтересуваните лица по реда на ГПК, като отсъстващите лица се уведомяват със залепване на съобщението на жилището им по постоянен адрес или на недвижимия имот, за който се отнася.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Заповедта по ал. 7, съответно отказът за издаването ѝ могат да се обжалват от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота. Заповедта за одобряване на изменението на кадастралния план влиза в сила след изтичане на срока за обжалването ѝ по отношение на имотите, за които няма подадени жалби.

(10) Заинтересувани лица по ал. 8 и 9 са собствениците и носителите на други вещни права върху недвижимите имоти, чиито права се засягат от изменението на кадастралния план.

(11) Измененията по ал. 1 се нанасят от общинската администрация в графичния оригинал на кадастралния план, в цифровия му вид и в копието, върху което е одобрен действащият подробен устройствен (градоустройствен) план.


§ 6. До издаването на наредби по чл. 32, ал. 3 ЗКИР:

1. в кадастралните планове, поддържани по реда на § 5, ал. 1, се отразяват и специализираните данни съгласно глава втора от Наредба № 7 от 1995 г. за изработване и поддържане на кадастрални планове в мащаби 1:1000 и 1:500 (обн., ДВ, бр. 93 от 1995 г.; попр., бр. 96 и 105 от 1995 г.; отм., бр. 71 от 2001 г.);

2. кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения се поддържат по досегашния ред при спазване на изискванията на Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения от 1984 г. на Министерството на строителството и селищното устройство - Главно управление по геодезия, картография и кадастър;

3. специализираните карти и регистри по чл. 32 ЗКИР се:

а) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) изработват въз основа на техническо задание, съгласувано от възложителя и службата по геодезия, картография и кадастър;

б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) приемат от комисия, в която се включват представители на службата по геодезия, картография и кадастър, на общинската администрация, на възложителя и на други заинтересувани служби; комисията се назначава от ведомството, стопанисващо съответните обекти, и се председателства от негов представител.


§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) За районите, в които е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, общинската администрация предава на АГКК данните за измененията в поддържаните кадастрални планове в 7-дневен срок от отразяването им.


§ 8. (1) (Предишен текст на § 8 - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Одобрените по реда на чл. 49а, ал. 3 ЗКИР кадастрална карта и кадастрални регистри се предават в 7-дневен срок на общинската служба по земеделие, съответно на общинската администрация за отразяването им в поддържаните от тях карта на възстановената собственост, съответно кадастрални планове.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Поддържането на картата и на регистрите по ал. 1 и издаването на скици от тях се извършва от службата по геодезия, картография и кадастър.


§ 9. Започнатите по реда на Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри производства по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се довършват по реда на тази наредба.


§ 10. Наредбата се издава на основание чл. 31 ЗКИР (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г. и бр. 36 от 2004 г.) и отменя Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 71 от 2001 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.).


§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


§ 12. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на АГКК.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2011 Г.)


§ 32. Навсякъде в наредбата и в приложенията към нея:

1. Думите "Агенция по кадастъра" и "Агенцията по кадастъра" се заменят съответно с "Агенция по геодезия, картография и кадастър" и "Агенцията по геодезия, картография и кадастър".

2. Думите "служба по кадастъра", "службата по кадастъра", "служби по кадастъра" и "службите по кадастъра" се заменят съответно със "служба по геодезия, картография и кадастър", "службата по геодезия, картография и кадастър", "служби по геодезия, картография и кадастър" и "службите по геодезия, картография и кадастър".

3. Абревиатурите "АК" се заменят с "АГКК" .

4. Абревиатурите "СК" се заменят със "СГКК".

5. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".

6. Думите "общинската служба по земеделие и гори" се заменят с "общинската служба по земеделие".

7. Думите "молба", "молбата", "молби" и "молбите" се заменят съответно със "заявление", "заявлението", "заявления" и "заявленията".


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)


Разграфка и номенклатура на кадастралната карта. Цифров и графичен вид на кадастралната карта


I. Мащаби. Разграфка и номенклатура

1. Мащаби

1.1. Основните мащаби за изчертаване на кадастралната карта в графичен вид са:

- М 1:1000 - за урбанизирани територии;

- М 1:5000 - за всички останали територии.

1.2. При изискване с техническото задание могат да се ползват и следните мащаби:

- М 1:500 или М 1:2000 - за урбанизирани територии в зависимост от площта на поземлените имоти и гъстотата на застрояването им;

- М 1:2000 или М 1:10000 - за неурбанизирани територии в зависимост от площта на поземлените имоти.

2. Разграфка и номенклатура

2.1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Разграфката и номенклатурата на листовете на кадастралната карта в "Българската геодезическа система 2005 (БГС 2005) са съгласно Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система (ДВ, бр. 62 от 2010 г.).

2.2. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

2.3. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

2.4. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Разграфката на картните листове в М 1:1000 е свързана с тази на картните листове в М 1:5000, като всеки картен лист в М 1:5000 се разделя на 25 картни листа в М 1:1000 с размери 15 по ширина и 22,5 по дължина.

2.5. Разграфката на картните листове в М 1:500 се получава, като всеки картен лист в М 1:1000 се разделя на 4 картни листа в М 1:500.

2.6. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) Номенклатурата на картните листове в М 1:1000 се получава, като към номенклатурата на листа в М 1:5000 се добави в скобите номерът на листа в М 1:1000, изписан с римски цифри (от I до XXV). Например картен лист № XIII, показан на чертежа, има номенклатура К-34-35-(120-XIII).М 1:5000 - K-9-35-(120)
М 1:1000 - K-9-35-(120-XIII)
 
I II III IV V
VI VII VIII IX X
XI XII XIII XIV XV
XVI XVII XVIII XIX XX
XXI XXII XXIII XXIV XXV


3. Свободна разграфка

3.1. Кадастралната карта за отделен имот или за група имоти, както и за части от землища може да бъде изчертавана в свободна разграфка.

3.2. Свободната разграфка обхваща само определена част от кадастралната карта, която се изобразява в съответния мащаб върху един или минимален брой еднакви по размери листове. Картните листове се номерират по последователни редове, като се започва от северозапад и се спазва посоката на номерация от запад на изток. Допуска се картата за отделен имот или група имоти да бъде изчертавана и на листове с формат А3 или А4.


ІІ. Условни знаци за точки от геодезическата основа и гранични точки

Табло 1


ІІІ. Условни знаци за граници

1. Държавна и административни граници

Табло 2


2. Граници на поземлени имоти

Табло 3


ІV. Изобразяване на територии съгласно трайното им предназначение

Табло 4V. Очертание на сгради

Табло 5


VІ. Надписи и шрифтове


1. Надписи, съдържащи техническа информация


Табло 6

Вид надпис Шрифт Изображение Параметри на
        надписа
29. Номер на кадастрален Литературен 135 H = 3 mm
  район курсив с десен   D = 0,35 mm
    наклон    
30. Номер на поземлен Блоков курсив 125 H = 1,8 mm
  имот с десен наклон   D = 0,2 mm
31. Номер на сграда Блоков курсив 2 H = 1,6 mm
    с десен наклон   D = 0,1 mm
32. Номер на точка от Литературен 165 H = 1,6 mm
  геодезическата курсив с десен   D = 0,1 mm
  основа наклон    
33. Номер на подробна Тесен наклонен 13 H = 1,6 mm
  точка курсив   D = 0,1 mm
34. Етажност и Блоков курсив Само в
  предназначение на с десен наклон   специализирани
  сграда     карти
        H = 2,0 mm
        D = 0,1 mm


2. Наименования и пояснителни надписи


Табло 7

Вид надпис Шрифт Изображение Параметри
        на надписа
35. Наименование на Литературен ул. "Св.Никола" H = 2 mm
  улица, булевард, прав   D = 0,2 mm
  площад      
36. Административен Блоков 132а Н = 1,6 mm
  номер широк   D = 0,2 mm
37. Съседна държава Литературен Гърция H = 4 mm
    прав   D = 0,35 mm
38. Водна площ Литературен ез. Окото H = 1,6 mm
    прав   D = 0,1 mm
39. Наименование на Литературен MOMA MAPA H = 3 mm
  местност широк   D = 0,2 mm
40. Надпис на Литературен с.Яна, общ.Плевен Н = 1,6 mm
  землищна прав   D = 0,1 mm
  граница      
41. Пояснителен Блоков тесен Е 75 H = 1,6 mm
  надпис за   резерват D = 0,1 mm
  поземлен имот      
42. Пояснителен Блоков тесен х-л "Морски звуци" H = 1,6 mm
  надпис за сграда     D = 0,1 mm


VII. Пояснения

1. Условни знаци за точки от геодезическата основа и гранични точки

1.1. Точките от държавната геодезическа мрежа и от геодезическите мрежи с местно предназначение се изобразяват по един и същ начин независимо от класа, метода на определяне и начина на стабилизиране. Номерът на точката се надписва по възможност от дясната страна на знака.

1.2. С условен знак № 2 се изобразяват точките от РГО. Посоки на визурите към съседни точки не се изобразяват. Номерът на точката се надписва по възможност от дясната страна на знака.

1.3. Със знак № 5 се означават само точки от граници на имоти или от очертания на сгради, които са определени с геодезически измервания. Знакът се визуализира само в цифровия вид на кадастралната карта.

2. Условни знаци за граници

2.1. Държавните и административните граници се изобразяват непрекъснато по цялото им протежение независимо от начина на означаване на съвпадащите с тях имотни граници.

2.2. Границата на кадастрален район се изобразява удебелено според колона 4 от табло 3.

2.3. Отменени (заличени) граници на поземлени имоти се изобразяват само на ниво "история" в цифровия вид на кадастралната карта или в комбинирани скици. Видът на съответния условен знак се запазва, но цветът от черен става зелен.

2.4. Като трайно материализирани граници се изобразяват границите, които са стени на сгради, огради, изпълнени от бетон, зидани камъни, тухли, метал с бетонна или каменна подземна основа, зидани или бетонни подпорни стени, суха зидария с височина на зида над 1,20 m и стени на масивни съоръжения или означени с трайни знаци по образец.

2.5. Като нетрайно материализирани граници се изобразяват границите, които са огради - градински мрежи, бодлива тел, жив плет, но с бетонирани бетонни/ метални колове между тях или граници на обекти на техническата инфраструктура.

2.6. Като нематериализирани граници се изобразяват границите, които са определени с влезли в сила план или карта, одобрени или определени по реда на закон или представляващи структурни линии на естествени и изкуствени форми на релефа.

2.7. Всички останали граници, които не могат да се отнесат към горните два вида, или когато границата на поземления имот съвпада изцяло или с част от очертание на сграда, която е предмет на кадастралната карта, се изобразяват с условен знак № 15.

2.8. Поземленият имот на линеен обект (улици, пътища, железопътни линии, водни течения и др.) се разделя на отделни поземлени имоти (части) с междинни граници (знак № 16) при спазване на следните правила:

- в един кадастрален район поземленият имот на линейния обект се разделя на един или минимален брой имоти - това правило се прилага за улици от I до IV клас;

- не се допуска в един поземлен имот да се обединяват два или повече линейни обекти с различни наименования (например наименования на реки), дори и да са от един вид или клас;

- при пресичане на линейни обекти зоната на пресичане (кръстовището) трябва да е в контура на обекта с по-висок клас; железопътните прелези влизат в имота на железопътната линия; при пресичане на различни нива (мостове, тунели, пътни детелини) кръстовището влиза в поземления имот на наземния обект, дори и да е с по-нисък клас, а границите на другия обект се изобразяват със знак № 27;

- в контура на железопътна линия, пътища от републиканската мрежа, улици, площади и водни течения се поставя пояснителен надпис за наименованието на обекта.

2.9. Условен знак № 17 - спорна граница, се използва само при заведен в съда спор. Спорна граница не може да е граница на кадастрален район.

2.10. Условен знак № 18 - проектна граница, се изчертава с червен цвят само в скица проект. В кадастралната карта тя не се изобразява.

2.11. Поземлените имоти се оцветяват в зависимост от трайното им предназначение, както е показано в табло 4. Границите на територии с еднакво трайно предназначение се разпознават по различното оцветяване на поземлените имоти от двете им страни.

3. Изобразяване на сгради

3.1. Сграда се изобразява със застроената ѝ площ така, както е построена в действителност, независимо от собствеността, законността и местоположението ѝ спрямо имотните граници. Ако очертанието на сградата пресича граница на поземлен имот, сградата не се разделя на отделни части.

3.2. Знак № 26 се използва за изобразяване на очертанията на наземни или полуподземни сгради, на които горната част е изцяло на земята (видима).

3.3. Знак № 27 се използва за изобразяване на подземни сгради, както и на вътрешната линия към сградата, отделяща проходи, тераси, външни стълби, стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина над 1,20 m от средното ниво на прилежащия терен. С този знак се изобразяват и очертанията на надземни и подземни съоръжения със самостоятелни обекти на собственост в тях.

3.4. Знак № 28 се използва за изобразяване на очертанието на сграда, определено като ортогонална проекция на външните стени на първия надземен етаж, ако наземният етаж не е ограден със стени.

3.5. С условни знаци № 26, 27 и 28, изчертани в зелен цвят, се изобразяват заличени сгради от кадастралната карта. Данните за заличените сгради се съхраняват на ниво "история" в цифровия вид на кадастралната карта.

4. Надписи и шрифтове

4.1. Номерът на кадастрален район се надписва ограден в кръг. Надписът се поставя на подходящо място, по възможност приблизително в центъра на контура.

4.2. Ако номерът на поземления имот не може да се побере в контура, той се изнася със стрелка (чертичка). Ако номерът на поземления имот е заличен, при извеждане на справка "история" от кадастъра той се изчертава в зелен цвят, като съответните параметри на шрифта се запазват. Проектният номер на поземления имот се изчертава с червен цвят в скицата проект.

4.3. Номерът на сградата се надписва в горния десен ъгъл в контура ѝ. Ако сградата е заличена, при извеждане на справка "история" номерът ѝ се изобразява в зелен цвят, като съответните параметри на шрифта се запазват.

4.4. Номерът на точка от геодезическата основа се надписва по възможност вдясно от условния знак.

4.5. Номерът на подробната точка се извежда по принцип вдясно от точката.

4.6. Предназначението и етажността на сградите от кадастралната карта се надписват само в специализирани карти. Етажността се надписва с цифра, определяща броя на етажите, когато са повече от един етаж, а предназначението се надписва съкратено.

4.7. Името на улицата се поставя в контура ѝ и се ориентира по дължината ѝ така, че да се чете от южната или източната страна.

4.8. Административният номер на имота се поставя от вътрешната страна на границата, ориентиран по направление на улицата.

4.9. Името на съседна държава се изписва ориентирано на север.

4.10. Имената на водните течения се изписват ориентирани по посока на теченията така, че да се четат от южната или източната страна, а наименованията на водните площи се изписват ориентирани на север.

4.11. Наименованието на местност се изписва ориентирано на север.

4.12. Наименованията на по-значимите поземлени имоти и сгради, като училище, железопътна гара, община, съд, църква, болница, театър, стадион, парк и др., се надписват с пояснителни надписи. При необходимост пояснителният надпис може да се изпише със съкращение при спазване изискванията на Списъка на условните съкращения за наименованията в кадастралните планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500 от Условните знаци за кадастралните планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500, отпечатани в специализирано издание на Главно управление по кадастър и геодезия при МТРС, 1993 г.


VIII. Традиционни картни носители и оформление на картен лист

1. Картни носители

За одобряване и съхранение кадастралната карта се изчертава задължително на полиестерна недеформируема материя, с дебелина не по-малка от 0,11 mm, като се вземат специални мерки за запазване трайността на изчертаното съдържание. В процеса на създаване на кадастралната карта за проверка, контрол и приемане тя може да се изчертава на хартия или на друг подходящ носител.

2. Извънрамково оформяне на кадастрална карта

Извън рамките на кадастралната карта се записват:

2.1. горе вляво - координатна система (H = 2 mm, литературен прав);

2.2. горе в средата - на два реда: "Кадастрална карта" (H = 6 mm) и номенклатура на картния лист (H = 3 mm, литературен прав);

2.3. горе вдясно - последователно на редове се записват: код по ЕКАТТЕ, име на населено място, община, област (блоков прав, тесен, H = 2 mm);

2.4. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) долу вляво - © МРРБ - АГКК (Н = 2 mm, литературен прав);

2.5. долу в средата - мащаб (H = 2 mm, литературен прав) и 1 cm = ... m;

2.6. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)

2.7. в средата на полетата между двете рамки се изписват номенклатурите на четирите съседни картни листа (H = 2 mm, литературен прав);

2.8. дебелината на ограничителната рамка на съдържанието на картата е 0,1 mm, а на външната рамка - 0,35 mm; разстоянието между двете рамки е 8 mm;

2.9. разстоянието между външната рамка и края на картния лист е не по-малко от 5 сm.

3. Извънрамково оформяне на кадастралната карта в свободна разграфка

Извън съдържанието на картата се записват:

3.1. надпис: Кадастрална карта - част № .....;

3.2. име на населено място, община, област, код по ЕКАТТЕ;

3.3. мащаб на картата;

3.4. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) надпис: © МРРБ - АГКК;

3.5. дата на одобряване;

3.6. в свободното поле се показват схематично разположението и номерата на частите на кадастралните листове;

3.7. в краищата на всяка отделна част се оставят празни ивици не по-тесни от 5 cm.


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2


Таблица 1Класификатор за трайно предназначение
на териториите
 
Код Наименование на територията
1 Урбанизирана територия
2 Територия на транспорта
3 Земеделска територия
4 Горска територия
5 Територия, заета от води и водни обекти
6 Защитена територия
7 Нарушена територия


Таблица 2


Класификатор за начина на трайно ползване
на поземлените имоти
 
Код Наименование Стар код за
    съответствие
1 2 3
  1. Поземлени имоти за жилищни  
  нужди  
1000 Ниско застрояване (до 10 m) 3110
1010 Средно застрояване (от 10 до 15 m) 0
1020 Високо застрояване (над 15 m) 0
1030 Комплексно застрояване 3120,3130
1040 Незастроен имот за жилищни  
  нужди 0
1050 За друг вид застрояване 3100, 3190,
    3900, 3999
  2. Поземлени имоти за обществени  
  сгради и комплекси  
1100 За обект комплекс за здраве- 0
  опазване  
1110 За обект комплекс за образование 0
1120 За обект комплекс за култура 0
  и изкуство  
1130 За обект комплекс за социални 0
  грижи  
1140 За административна сграда, 0
  комплекс  
1150 За обект за детско заведение 0
1160 За търговски обект, комплекс 0
1170 За обект комплекс за битови услуги 0
1180 За обект комплекс за научна и 0
  проектантска дейност  
1190 За култова, религиозна сграда, 0
  комплекс  
1200 Незастроен имот за обществена 0
  сграда, комплекс  
1210 За друг обществен обект, комплекс 3200
  3. Поземлени имоти за озеленени  
  площи  
1300 Обществен селищен парк, градина 3410, 3411,
    3419
1310 Обществен извънселищен парк, 7130
  горски парк  
1320 Дендрариум 0
1330 Ботаническа градина 3433
1340 Зоологическа градина 3434
1350 Гробищен парк 3436
1360 За защитно и изолационно озе- 0
  леняване  
1370 За друг вид озеленени площи 3400, 3420,
    3421, 3432,
    3430, 3435,
    3439, 3429,
    3490
  4. Поземлени имоти за спортни  
  обекти  
1400 Стадион 7310, 7351,
    7360, 7371,
    7372, 7373,
1410 За спортна зала 7320
1420 Спортно игрище 3431, 7330,
    7340
1430 За трасета за вело- и мотоспорт 7370, 7379
1440 Ски писта 7350, 7352,
    7353
1450 За съоръжения за зимни спортове 7359
1460 За ловна база и стрелбище 7381
1470 За водна спортна база 7382, 7383,
    7384
1480 За плувен басейн 4416
1490 Незастроен имот за спортен обект 0
1500 За други видове спорт 7300, 7380,
    7389, 7390
  5. Поземлени имоти за курортно-  
  рекреационни обекти  
1600 За вилна сграда 7210, 7211
1610 За земеделски труд и отдих 0
  (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)  
1620 За почивен лагер 7230, 7231,
    7232, 7233,
    7239
1630 За туристическа база, хижа 7240, 7241,
    7242, 7243,
    7249
1640 За санаториум, балнеосанаториум, 7250, 7251,
  профилакториум 7252, 7256,
    7257
1650 За курортен хотел, почивен дом 7253, 7212
1660 За къмпинг, мотел 7220, 7221,
    7222
1670 Незастроен имот за курортно- 0
  рекреационен обект  
1680 За друг курортно-рекреационен 7258, 7259,
  обект 7254, 7255
  6. Поземлени имоти за производ-  
  ствени и складови обекти  
1700 За електроенергийното произ- 3311
  водство  
1710 За топлоенергийното производство 3312
1720 За друго производство на продукти 3310, 3313,
  от нефт, въглища, газ, шисти 3319
1730 За черната и цветната металургия 3320, 3321,
    3322
1740 За машиностроителната и машино- 3330, 3331
  обработващата промишленост  
1750 За химическата и каучуковата 3332
  промишленост  
1760 За дърводобивната и дървообра- 3340, 3341
  ботващата промишленост  
1770 За целулозно-хартиената про- 3342
  мишленост  
1780 За производството на строителни 3350, 3351
  материали, конструкции и изделия  
1790 За производството на стъкло 3352
1800 За текстилната промишленост 3361
1810 За шивашката промишленост 3362
1820 За кожарската, кожухарската и 3363
  обувната промишленост  
1830 За хранително-вкусовата про- 3364
  мишленост  
1840 За полиграфическата промишленост 3370
1850 За складова база 1550, 2225,
    2340, 3390,
    3392, 3399
1860 За база за селскостопанска или 1510, 1520,
  горскостопанска техника 1560, 2360
1870 За ветеринарна лечебница 1540
1880 За стопански двор 1570
1890 За животновъден комплекс 1610, 1619,
    1921
1900 За животновъдна ферма 1611, 1612,
    1613, 2224
1910 Незастроен имот за производствен, 0
  складов обект  
1920 За друг вид производствен, скла- 1500, 1530,
  дов обект 1590, 1600,
    2350, 2390,
    3360, 3369,
    3380
  7. Поземлени имоти за обекти на  
  културно-историческото наследство  
2000 За археологически паметник на 7260, 7261,
  културата 7262, 7263
2010 За архитектурен паметник на 7270, 7271,
  културата 7272, 7273
2020 За исторически паметник, истори- 7290, 7291,
  ческо място 7292, 7293,
    7294
2030 За паметник на изобразителното 7280
  и приложното изкуство  
2040 За друг имот на културно-истори- 0
  ческото наследство  
  8. Поземлени имоти за движение  
  и транспортни обекти  
2100 За първостепенна улица 3511
2110 За второстепенна улица 3512, 3513
2120 За алея 3514
2130 За кръстовище 3515, 6116
2140 За площад 3516
2150 За паркинг 3517
2160 За вход на пешеходен подлез, метро 3518, 3522
2170 За линии на релсов транспорт 3521, 3523,
    6311, 5321
2180 За депо за релсов транспорт 3524,6313
2190 За автогараж 3525, 3526,
    3528, 6150
2200 За автомагистрала 6111
2210 За път от републиканската пътна 6112, 6113,
  мрежа 6114
2220 За местен път 6115, 6120
2230 За селскостопански, горски, ве- 1700, 1710,
  домствен път 1720, 2222,
    2310, 6130
2240 За автогара, автоспирка 6140
2250 За бензиностанция, газостанция 3020
2260 За летище, аерогара 1910, 6211,
    6212
2270 За железопътна гара, спирка 6312
2280 За ремонт и поддържане на тран- 3527, 6160,
  спортни средства 6170, 6213,
    6214, 6314,
    6420, 6513
2290 За пристанище 6410, 6411,
    6412
2300 За въжена линия 6510, 6511,
    6512
2310 За друг поземлен имот за движение 3500, 3510,
  и транспорт 3519, 3520,
    3529, 6100,
    6180, 6190,
    6200, 6210,
    6219, 6300,
    6310, 6319,
    6400, 6490,
    6500, 6519,
    6900
  9. Поземлени имоти за съоръжения  
  на проводи  
2400 За съоръжение на водопровод 6610
2410 За съоръжение на канализация 6620
2420 За съоръжение на електропровод 6630
2430 За съоръжение на нефтопровод 6641
2440 За съоръжение на газопровод 6642
2450 За съоръжение на топлофикацио- 6650
  нен провод  
2460 За съоръжение на съобщителен 6660
  провод  
2470 За съоръжение на друг вид провод 6600, 6640,
    6649, 6690
  10. Поземлени имоти - ниви  
2500 Нива 1100, 1111,
    1152, 2211
2510 Зеленчукова градина 1112
2520 Оризище 1113
2530 Оранжерия с трайна конструкция 1114
2540 Дивечова нива 2215, 2440
2550 Неизползвана нива (угар, орница) 1130, 1132,
    1139
2560 Изоставена орна земя 1140, 1141,
    1145, 1146,
    1147, 1149
2570 Друг вид нива 1110, 1119,
    1120
  11. Поземлени имоти - трайни  
  насаждения  
2600 Овощна градина 1211, 1212
2610 Лозе 1213, 1214
2620 Етерично-маслодайна култура 1215, 1216
2630 Хмелници 1221
2640 Разсадник 1222
2650 Изоставено трайно насаждение 1230, 1231,
    1234
2660 Друг вид трайно насаждение 1220, 1200,
    1210, 1217,
    1218, 1223,
    1224, 1229,
    2213, 2230
  12. Поземлени имоти - ливади  
2700 Ливада 1300, 1310,
    2212
2710 Неизползвана ливада 1320, 1322,
    1329
2720 Изоставена ливада 1330,1331,1335,
    1339
2730 Друг вид ливада 1150, 1151
  13. Поземлени имоти - пасища,  
  мери  
2800 Пасище 1400, 1401,
    1410, 1420,
    2260
2810 Мера 1430
2820 Високопланинско пасище 0
2830 Друг вид земеделска земя 1900, 1920,
    1929
2840 Гори и храсти в земеделска 1239, 1922
  земя  
  14. Поземлени имоти - дърво-  
  производителни гори  
2900 Иглолистна гора 2111
2910 Широколистна гора 2112
2920 Смесена гора 0
2930 Нискостъблена гора 2113
2940 Клек 2114
2950 Друг вид дървопроизводител- 2100, 2110
  на гора  
  15. Поземлени имоти - недърво-  
  производителни горски площи  
3000 Голина 2121, 2410,
    2226
3010 Поляна 2221, 2250
3020 Просека 2223, 2320
3030 Нелесопригодна площ - дър- 2227
  весна растителност, храсти  
3040 Друг вид недървопроизво- 2200, 2210,
  дителна горска площ 2220, 2229,
    2216, 2217,
    2290, 2400,
    2120, 2122,
    2123, 2420,
    2430
3050 Друг вид горски имот 2900
3060 Горски разсадник 2214, 2240
  16. Поземлени имоти за водни те-  
  чения, водни площи и съоръжения  
3100 Водно течение, река 4100, 4110,
    4111
3110 Езеро 4211
3120 Блато 4212
3130 Мочурище 8500
3140 Язовир 4411
3150 Водоем 4412
3160 Рибарник 4413
3170 Солница 4414
3180 За басейн с резервна вода за 4417
  промишлено предприятие  
3190 Напоителен канал 4511
3200 Отводнителен канал 4512
3210 Плавателен канал 4513
3220 За извор на прясна вода 4600, 4610,
    4611, 4612,
    4613
3230 За извор на минерална вода 4700, 4710,
    4711, 4712
3240 За водостопанско, хидромелио- 4800, 4911
  ративно съоръжение  
3250 За друг вид водно течение, водна 3437, 4119,
  площ, съоръжение 4210, 4200,
    4219, 4415,
    4419, 4400,
    4410, 4419,
    4500, 4510,
    4519, 4900,
    4910, 4919
3260 Гранична река 4112
3300 Черноморски териториални води 4300
  17. Поземлени имоти за защитена  
  природна среда  
3400 Резерват 7110
3410 Природна забележителност 4113, 7140,
    7141, 7142,
    7143, 7144,
    7145, 7146,
    7147, 7149
3420 Поддържан резерват 0
3430 Защитена местност 0
3440 Крайбрежна плажна ивица 7150, 7151,
    7152, 7159
3450 За находище на лечебна кал 7160
3460 За друг вид естествен ресурс за 7100, 7120,
  превантивна защита 7190, 7400
  18. Поземлени имоти за добив на  
  полезни изкопаеми  
3500 За добив на руди 5211, 5212
3510 За добив на въглища 5213, 5214
3520 За добив на нерудни полезни 5215, 5216
  изкопаеми  
3530 За кариера за пясък, чакъл и глини 5217
  за строителната керамика  
3540 За кариера за суровини за строител- 5218
  ството и промишлеността в скален  
  масив  
3550 Със сгради и съоръжения за добив 5400
  на полезни изкопаеми  
3560 За друг вид обект за добив на по- 5200, 5219,
  лезни изкопаеми 5911, 5919,
    5900, 5910,
    5210
  19. Поземлени имоти, заети от  
  индустриални и битови отпадъци  
3600 Хвостохранилище 9100
3610 Сгуроотвал 9200
3620 Утаител 9300
3630 Депо за индустриални отпадъци 9400
3640 Депо за вторични суровини 9500
3650 Депо за битови отпадъци (сметище) 9600
3660 Депо за хумус 9700
3670 Насип, насипище 5300, 5310,
    5311, 5312,
    5319, 5912
3680 За друг вид отпадъци 9900
  20. Поземлени имоти за дегради-  
  рали земи  
3700 Деградирала орна земя 1131, 1142,
    1143, 1144
3710 Деградирало трайно насаждение 1232, 1233
3720 Деградирала ливада 1321, 1332,
    1333, 1334
3730 Друг вид деградирала земя 0
  21. Поземлени имоти със специал-  
  но предназначение и ползване  
3800 За склад на държавния резерв 3391
3810 За друг вид имот със специално 0
  предназначение и ползване  
  22. Поземлени имоти без опреде-  
  лено стопанско предназначение  
3900 Скали 8100
3910 Пясъци 8200
3920 Сипей 8300
3930 Дере 8410, 8400
3940 Овраг, промойна 8420
3950 Ями 8430
3960 Друг вид поземлен имот без опре- 8600, 8900
  делено стопанско предназначение  
4000 Поземлен имот със смесен начин 0
  на трайно ползване  
4100 Поземлен имот с недефиниран 9999
  начин на трайно ползване  


Таблица 3


Класификатор за предназначение на сградите
и на самостоятелните обекти в тях
 
Код Наименование Стар код за
    съответствие
1 2 3
  1. Сгради за постоянно и временно  
  обитаване  
100 Жилищна сграда - еднофамилна 112
110 Жилищна сграда - многофамилна 111
120 Жилищна сграда със смесено 0
  предназначение  
130 Вилна сграда - еднофамилна 113
140 Вилна сграда - многофамилна 0
150 Общежитие 120, 121,
    122, 123
160 Хотел 231, 232
170 Апартаментен хотел 0
180 Постройка на допълващото 0
  застрояване  
190 Друг вид сграда за обитаване 100, 110, 114
  2. Обществени сгради  
200 Сграда за търговия 210, 211, 212,
    213, 214, 215,
    216, 217
210 Сграда за обществено хранене 220,221, 222,
    223, 224, 225
220 Сграда за битови услуги 230, 233, 234,
    235, 236, 239
230 Сграда за детско заведение 240, 241, 242,
    243
240 Сграда за образование 260, 261, 262,
    263, 264
250 Здравно заведение 250, 251, 252,
    253, 254, 257,
    259
260 Заведение за социални грижи 258
270 Сграда за научна и проектантска 270, 271, 272,
  дейност 273, 274, 275
280 Сграда за култура и изкуство 280, 281, 282,
    283, 284, 285,
    286, 287, 288,
    289
290 Спортна сграда, база 268
300 Административна, делова сграда 290, 291, 292,
    293, 294, 295,
    296, 297, 298,
    299
310 Курортна, туристическа сграда 255, 256, 265,
    266, 267
320 Сграда на транспорта 237, 520, 521,
    522, 523, 524,
    525, 526, 527,
    528
330 Сграда на съобщенията 500, 510, 511,
    512, 513, 514,
    515, 516
340 Култова, религиозна сграда 238, 810, 811,
    812, 813, 814,
    815, 816
350 Сграда - паметник на културата 0
360 Друг вид обществена сграда 200
  3. Производствени, складови и  
  инфраструктурни сгради  
400 Промишлена сграда 300, 310, 320,
    330, 340, 350,
    360, 361, 362,
    363, 364, 365,
    366, 367, 370,
    371, 372, 373,
    374, 375, 376,
    377, 378, 379,
    380, 381, 382,
    383, 390, 390,
    392, 393, 394,
    395, 396
410 Сграда за енергопроизводство 540, 541, 542,
    543, 544, 545,
    546, 547, 548,
    550, 551, 552,
    553, 554, 555,
    560, 561, 562
420 Селскостопанска сграда 400, 410, 411,
    412, 413, 414,
    415, 416, 417,
    420, 421, 422,
    423, 424, 425,
    430, 431, 432,
    433, 434, 435,
    440, 441, 442,
    433, 444, 445,
    446, 447, 450,
    451,452
430 Горскостопанска сграда 0
440 Сграда за водоснабдяване и/или 530, 531, 532,
  канализация 533, 534, 535,
    536, 537
450 Сграда със специално предназ- 820
  начение  
460 Складова база, склад 600, 610, 611,
    612, 613, 614,
    620, 621, 622,
    623, 624, 630,
    631, 632, 633,
    640, 641, 642,
    643, 644, 645,
    650, 651, 652,
    653, 660, 661,
    662, 663
470 Хангар, депо, гараж 700, 710, 711,
    712, 713, 714,
    720, 721, 722,
    723, 724, 730,
    731, 732, 733,
    734
480 Друг вид производствена, складова, 740, 741, 742,
  инфраструктурна сграда 800, 900
490 Сграда със смесено предназначение 0
  4. Самостоятелни обекти в сгради  
500 Жилище, апартамент  
510 Ателие за творческа дейност  
530 Гараж в сграда  
540 Инфраструктурен обект в сграда  
550 За търговска дейност  
560 За обслужваща дейност за битови  
  услуги  
570 За обществено хранене  
580 За детско заведение  
590 За здравни и социални услуги  
600 За културна и обществена дейност  
610 За учебна дейност  
620 За научна и проектантска дейност  
630 За култова и ритуална дейност  
640 За спортна и развлекателна дейност  
650 За делова и административна  
  дейност  
660 За офис  
670 За склад  
680 Обекти със специално предназ-  
  начение  
690 Друг вид самостоятелен обект в  
  сграда  


Приложение № 3 към чл. 15, ал. 2Кодове на подробните точки съобразно
начина на определянето им
 
Код Метод на определяне
1 Геодезически измервания
2 Фотограметрични измервания
3 Точки от картата на възстановената
  собственост
4 Дигитализиране
5 Точки от проект


Приложение № 4 към чл. 17, ал. 10 и чл. 45, ал. 5


(Предишно Приложение № 4 към чл. 17, ал. 8 и чл. 45, ал. 5, изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)


Схеми на самостоятелните обекти в сгради по етажи


1. Основното предназначение на схемите е документиране на взаимното разположение на самостоятелните обекти в сградата по етажи. За схемите на самостоятелните обекти в сграда не се прилагат изисквания за точност и от тях не се извличат данни за точно пространствено положение и размери.

2. Схемите на самостоятелните обекти по етажи се изработват в цифров и графичен вид, като се изхожда от очертанието на сградата от кадастралната карта. Схемите по етажи се привързват чрез координатите на две идентични точки от очертанието на сградата.

3. При наличие на архитектурен план схемите на самостоятелните обекти в сградата се изработват в съответствие с него.

4. За всеки етаж се изобразяват:

4.1. номерът на етажа;

4.2. номерата на входовете;

4.3. номерата на самостоятелните обекти;

4.4. идентичните точки от очертанието на сградата;

4.5. очертанието на сградата от кадастралната карта - със сива линия, с дебелина 2 mm;

4.6. контурите на самостоятелните обекти на собственост - с черна линия, с дебелина 0,2 mm;

4.7. разделителната линия между самостоятелните обекти от различни входове - с черна линия, с дебелина 0,5 mm.

5. Общи части и помещения в сградата не се изобразяват и не се номерират.

6. Номерацията на самостоятелните обекти - жилища в сградите, се извършва по входове и започва от най-ниския жилищен етаж, като по възможност се запазват административните им номера. Самостоятелните обекти, които не са жилища, получават номер след последния номер за жилище.

7. Номерата на самостоятелните обекти започват от 1 и са уникални за цялата сграда. Нови самостоятелни обекти получават номера след последния използван номер в сградата.

8. Когато един самостоятелен обект се състои от две или повече части на един или различни етажи, частите се номерират с един и същ номер.

9. В контура на всеки самостоятелен обект, който не е предназначен за жилище, се поставя пояснителен надпис (например спортна зала, магазин).

10. В графичен вид схемите на етажите се изработват върху хартия с формат А4 или А3 и се подвързват в папка. Схемите на етажите в една сграда могат да са на една или повече страници.

11. Дългата страна на сградата се ориентира спрямо листа, като се показва посоката север.

12. Оформяне на схемата:

В горната част на схемата в средата се записват:

- схема на самостоятелните обекти по етажи;

- идентификатор на сградата;

- административен адрес на сградата.

В долната част на схемата вляво се поставя надпис: МРРБ - Агенция по геодезия, картография и кадастър.

В долната част на схемата вдясно се записва датата.

В краищата на всяка отделна част се оставят празни ивици не по-тесни от 3 сm.


Приложение № 5 към чл. 25, ал. 4Област:...............................................................
 
Община:....................................................................
Населено място:.......................................................
 
ЕКАТТЕ:....................................................................
Кадастрален регистър на недвижимите имоти
 
Иденти- Вид на Площ*, Брой № на Трайно Начин Адрес* Данни за собствениците Данни за акта № на
фикатор имота кв. м етажи етажа* предна- на   и носителите на други   парти-
          значе- трайно   вещни права   дата в
          ние полз-       имот-
нов стар           ване   име, пре- ЕГН съд, а вид издател, вид с вид ид. ния
  пл. №,               зиме, БУЛСТАТ вид на д   № и дата, на р соб- част регис-
  парцел,               фамилия, ЕКАТТЕ регис- р   вид на пра- о стве-   тър
  квартал               наиме-   търа, е   регис- вото к ност    
                  нование   № на с   търа,          
                      том и     № на том          
                      партида     и парти-          
                            да          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                       
                                       


*Забележки:

1. Кадастралният регистър на недвижимите имоти се създава на лист с формат А3.

2. Площ:

2.1. за поземлен имот - от цифровия вид на кадастралната карта;

2.2. за сграда - застроената площ от цифровия вид на кадастралната карта;

2.3. за самостоятелен обект в сграда - площ по документ.

3. Брой етажи - броени откъм ниската страна на сградата.

4. Номер на етажа - попълва се за самостоятелен обект в сграда, в съответствие със схемата на етажите.

5. Адрес - улица, №, жил. комплекс, блок, вход, самостоятелен обект №; местност.

6. Номер на партидата в имотния регистър - попълва се при открита партида.


Приложение № 6 към чл. 31, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)
СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ....................
СКИЦА № .... / ....... г.
НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ... идентификатор .....
 
Гр.(с.) ..................................., общ. ........................., обл. ............................................................,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № ../...г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър/началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. ............................, последно изменение
със заповед № ................. / ................ г. на изпълнителния директор на АГКК/началника на
СГКК - гр. .............................................................................................................................................................................................................................
Адрес: гр. .......................... кв./ж.к. ..........................., ул. ............................................, № ............./
местност ...............................................................
Площ: ............................................................... m2
Трайно предназначение: .........................................
Начин на трайно ползване: .....................................
Стар идентификатор: ..........................................
Съседи: ... идентификатор ...., ... идентификатор ...., ..... идентификатор .., .. идентификатор .....................................................................................................................................
 М 1: ......

 
Собственици:
1. ........................... (име на физическото или наименование на юридическото лице) ...........................................................................................................................................
............... % / идеална част от поземления имот
Документ за собственост ............. (вид, №, издател, том, дело №, дата, партидна книга) ........................................................................................................................................
2. .......................... (име на физическото или наименование на юридическото лице) ............................................................................................................................................
............... % / идеална част от поземления имот
Документ за собственост ............ (вид, №, издател, том, дело №, дата, партидна книга) .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 
..................................................
(печат) (име) (подпис)


Приложение № 7 към чл. 32, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)
СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ....................
СКИЦА № .... / ....... г.
НА СГРАДА ... идентификатор .....
 
Гр.(с.) ..................................., общ. ........................., обл. ............................................................,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № ../...г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър/началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. ............................, последно изменение
със заповед № ................. / ................ г. на изпълнителния директор на АГКК/началника на
СГКК - гр. .............................................................................................................................................................................................................................
Сградата попада в поземлен имот ....... идентификатор ......
Адрес: гр. .......................... кв./ж.к. ..........................., ул. ............................................, № ............./
местност ...............................................................................
Застроена площ: ............................................................... m2
Брой етажи: ........................................................................
Предназначение: .................................................................
 М 1: ......

 
Собственици:
1. ........................... (име на физическото или наименование на юридическото лице) ...........................................................................................................................................
............... % / идеална част от сградата
Документ за собственост ............. (вид, №, издател, том, дело №, дата, партидна книга) ........................................................................................................................................
2. .......................... (име на физическото или наименование на юридическото лице) ............................................................................................................................................
............... % / идеална част от сградата
Документ за собственост ............ (вид, №, издател, том, дело №, дата, партидна книга) .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 
..................................................
(печат) (име) (подпис)


Приложение № 8 към чл. 33


(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)
СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ....................
СХЕМА № .... / ....... г.
НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ... идентификатор .....
 
Гр.(с.) ..................................., общ. ........................., обл. ............................................................,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № ........./.......г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър/началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. ............................, последно изменение
със заповед № ................. / ................ г. на изпълнителния директор на АГКК/началника на
СГКК - гр. .............................................................................................................................................................................................................................
Адрес: гр. ......................... кв. / ж.к. ........................., ул. ...................................., № ..........ет. ......./
местност .....................................
Самостоятелният обект попада в сграда № .................................., в поземлен имот .. идентификатор ........................................................................................................................
Предназначение: ..........................
Брой нива на обекта: ...................
Площ по документ: .................. m2
Прилежащи части: ........................
Съседни самостоятелни обекти:
На същия етаж .. идентификатор .., .. идентификатор ...
Под обекта .. идентификатор ...
Над обекта .. идентификатор ...Собственици:
1. ........................... (име на физическото или наименование на юридическото лице) ...........................................................................................................................................
............... % / идеална част от правото на собственост
Документ за собственост ............. (вид, №, издател, том, дело №, дата, партидна книга) ........................................................................................................................................
2. .......................... (име на физическото или наименование на юридическото лице) ............................................................................................................................................
............... % / идеална част от правото на собственост
Документ за собственост ............ (вид, №, издател, том, дело №, дата, партидна книга) .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 
..................................................
(печат) (име) (подпис)


Приложение № 9 към чл. 34, ал. 4


(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)КОМБИНИРАНА СКИЦА
ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ
НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
...................................................... (идентификатор) ....................................................................................................................................
 
Гр.(с) ................................, общ. ..............................., обл. ................................,
Адрес: кв./ж.к. ...................................., ул. ........................................, № ...........,
/местност ..................................................................................................................................................................................................
Имот ...................... номер ....................... по кадастрална карта, одобрена със
заповед № ............../............. г. на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър/началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. .............................................
и/или
имот ...................... планоснимачен № ........................... по кадастрален план,
одобрен със заповед № ................./............. г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството /кмета на .............................../ изпълнителния
директор на АГКК
и/или ..................... урегулиран поземлен имот № ................, кв. ...................
от регулационен (устройствен) план на ..........................................................,
одобрен със заповед № ............./............. г. на .................................................;
и/или
имот ....................... идентификатор ................ по картата на възстановената
собственост, одобрена със заповед № ................../.......... г. на министъра на
земеделието и храните
 
     
     
     
     
     
     
 
М 1: ......................................................................................
 
     
    Легенда:
  Цвят на Карта/план
  линия  
    Кадастрална карта
    Кадастрален план
    Регулационен план
    Карта на възстанове-
    ната собственост
 
Дата: ......................................................................................................................................................................................................
Изработил: .............................................. (име, подпис) ...................................................................................................................................
 


Приложение № 10 към чл. 41, ал. 2


Изисквания за извършване на геодезически и фотограметрични измервания


I. Геодезически измервания

1. Определянето на координатите на граничните точки на поземлените имоти и на очертанията на сградите чрез геодезически измервания се извършва с геодезически инструменти, които отговарят на следните изисквания:

1.1. теодолити с точност на измервана посока mR <= 5 mgon.;

1.2. далекомери с точност на измерена дължина mS <= 10 + 10 S.10-6 mm;

1.3. тотални станции, които отговарят на изискванията на т. 1.1 и 1.2;

1.4. GPS приемници, които осигуряват средна квадратна грешка в положението на граничните точки на поземлените имоти не по-голяма от допустимите стойности на DS, посочени в чл. 18, ал. 4, т. 1, буква "а", намалени три пъти.

2. Заснемането на поземлените имоти и на очертанията на сградите от точки на РГО с тотална станция (теодолит и далекомер) започва с ориентация към най-малко две точки от РГО и завършва с контролно измерване към една от тях. Измерването към подробната точка се извършва при едно положение на зрителната тръба, ако колимационната грешка е по-малка от 4 mgon. Допуска се геодезически измервания да се извършват от свободна станция, определена като засечка назад.

3. Заснемането на поземлените имоти с GPS приемници започва с измерване в точка от РГО и завършва с измерване в друга точка от РГО, ако параметрите на трансформация са известни или използваните точки от РГО са GPS точки. Когато това условие не е изпълнено, се използват най-малко две точки в началото на сеанса и две точки в края на сеанса. Точките за трансформацията трябва да са равномерно разположени и да покриват заснеманата територия. Времето на измерване се определя в зависимост от качествата на приемника, така че да се осигури точността по т. 1.4.

4. На всяка заснета точка се определя средната квадратна грешка в положението ѝ, която не трябва да превишава допустимите стойности по чл. 18, ал. 4, т. 1, буква "а", съответно чл. 18, ал. 5, т. 1, буква "а", намалени три пъти.

5. Чрез геодезически измервания се определят координатите на граничните точки на поземлените имоти и чупките по очертанията на сградите откъм улиците. Останалите чупки по очертанието на сградата могат да се заснемат и чрез контролни дължини. Когато разстоянията между подробните точки от границите са по-големи от 50 m, се заснемат допълнителни точки. Граници в крива се заснемат с начало и край крива и достатъчен брой точки за правилното им изобразяване.

II. Фотограметрични измервания

Изработването на кадастрална карта чрез фотограметрично заснемане и цифрово картиране се извършва при спазването на следните изисквания:

1. Опорните фотограметрични точки са точки от геодезическата основа, както и точки, поставени при необходимост допълнително според технологичните изисквания на прилагания фотограметричен метод. Допълнително поставените точки се определят при спазване на изискванията по чл. 23.

2. Допуска се определяне на допълнителни опорни фотограметрични точки и чрез аналитична блокова аеротриангулация. Средната квадратна грешка в положението на тези точки не трябва да превишава 7 сm.

3. Преди аероснимането необходимите опорни точки се маркират. Формата (фигурата) и размерите на маркировъчните знаци (таблицата) се определят в зависимост от мащаба на аероснимките, като изображението им върху снимките не трябва да бъде по-малко от 0,15 mm. При използването на дигитална фотограметрия размерът на марката върху сканираното изображение не трябва да бъде по-малък от 4 пиксела.
М сн. 1:3000 1:4000 1:4500 1:5000 1:10000
а сm 15 22 25 30 50
b сm 15 18 20 22 30
c сm 10 13 15 17 35
d сm 10 13 15 17 35
е сm 20 27 30 35 70
           

4. Геометричният център на марките не може да се отклонява повече от 0,02 m от геометричния център на геодезическата точка.

5. Цветът на марките и материалите, от които се изработват, осигуряват добър контраст върху фотоизображението.

6. Граничните точки на неясно очертани граници, както и други обекти от съдържанието на плана, чиито образи трудно биха се разпознали върху аерофотоснимките или са закрити от залесеност, се маркират преди аерофотозаснемането. Маркировъчните знаци имат форма на квадрат с дължина на страната


    8,3 Мс  
d = ---------- m,
    100 000  


където М е мащабното число на аерофотоснимките. Знаците се центрират над съответните ситуационни точки с допустимо отклонение до 0,03 m.

7. Аерофотоснимачните работи се извършват в съответствие с "Упътване за аерофотоснимане", отпечатано в специализирано издание на Главно управление "Кадастър и геодезия" при МТРС, 1993 г.

8. Мащабът на аерофотоснимките се определя от изпълнителя в зависимост от прилаганите технологии и технически средства и в съответствие с изискванията за точност на кадастралната карта съгласно чл. 18.

9. Аерофотозаснемането се извършва непосредствено след приключване на всички маркировъчни работи на обекта, на който ще се изработва кадастрална карта в съответствие с т. 7.

10. Обектите от съдържанието на кадастралната карта, които нямат ясен фотообраз, както и обектите, построени или изменени след аерофотозаснемането, се заснемат по геодезически методи при спазване на съответните изисквания.

11. Стереокартирането се извършва с аналогови, аналитични или дигитални фотограметрични системи, като се прилагат технологии, които осигуряват точност съгласно чл. 18, ал. 4, т. 1, буква "а".


Приложение № 11 към чл. 66, т. 2


Дигитализиране (сканиране и векторизиране) на съществуващи планове и карти


Изработването на кадастралната карта от одобрени по реда на закон съществуващи планове и карти чрез дигитализиране (сканиране и векторизиране) се извършва при спазване на следните изисквания:

1. Когато планът или картата са върху недеформируема основа, дигитализирането може да се извършва върху целия план, като за трансформацията се избират точки (координатни кръстове), разположени по рамката на плана (картата) и в централната зона. При сканиране на цели листове трансформацията се извършва по ивици (части) от листа.

2. Когато планът или картата са върху деформируема основа, дигитализирането се извършва по зони не по-големи от 40 x 40 сm.

3. Преобразуването на координатите от дигитайзера (скенера) в координатната система на картата се извършва чрез афинна трансформация, като минималният брой идентични точки е шест.

4. Всеки сеанс на дигитализация започва с обхождане на кръстовете (точките) за трансформация и завършва с тях.

5. При извеждането на параметрите на трансформация, чрез които се изчисляват координатите на подробните точки, участват и двете измервания по т. 4.

6. Когато планът (картата) не е в координатната система на кадастралната карта, координатите на координатните кръстове се трансформират в координатната система на кадастралната карта, преди да започне дигитализирането.

7. Трансформацията по т. 6 може да бъде аналитична, афинна или полиномна трансформация от втора степен.

8. Когато трансформацията по т. 5 не е аналитична, тя се извършва чрез най-малко толкова триангулачни точки, колкото е броят на параметрите на трансформация.

9. В случаите по т. 6 и 7 средната квадратна грешка в положението на точката не може да превишава 5 сm, а максималната поправка - два пъти тази стойност.

10. В случаите по т. 3 средната квадратна грешка в положението на точката не може да превишава (0,3 М) mm, а максималната поправка - два пъти тази стойност, където М е мащабното число на плана (картата).


Приложение № 12 към § 5, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.)С К И Ц А № ......./...........г.
НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
...... планоснимачен номер ....................................................................................................................................................................................
 
Гр.(с) ..................................., общ. ..........................., обл. ...................................,
Адрес: кв./ж.к. ............................., ул. ................................................, № ...........,
по кадастрален план, одобрен със заповед № ................../............. г. на кмета
на ...................................................... /министъра на регионалното развитие и
благоустройството/изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
 
Имотът попада в кадастрален лист № ....................................................................................................................................................................
Площ по кадастрален план: ...................... кв.м
Трайно предназначение: .................................................................................................................................................................................
Начин на трайно ползване: .............................................................................................................................................................................
Собственици:
1. ................................................................................... (име на физическото или
наименование на юридическото лице) ............................... %/идеална част от
поземления имот
Документ за собственост ................................................ (вид, №, издател, том,
дело №, дата, партидна книга) .......................................................................................................................................................................
2. ................................................................................... (име на физическото или
наименование на юридическото лице) ............................... %/идеална част от
поземления имот
Документ за собственост ................................................ (вид, №, издател, том,
дело №, дата, партидна книга) .......................................................................................................................................................................
Съседи: .............. идентификатор .............., ............. идентификатор ...............,
............ идентификатор .............., ............... идентификатор ..............................................................................................................................
 
     
     
     
     
     
     
 
М 1: ......................................................................................
 
     
Изработил: ... (име, подпис) .......................................................................................
Съгласувал:
 

... (подпис, печат) ....................................................................

 

... (име на дл. лице) ..................................................................

   


ОБРАЗЦИ КЪМ НАРЕДБА № 3 ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

ОБРАЗЦИ КЪМ НАРЕДБА № 3 ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ


(Източник: http://www.cadastre.bg/obrazci-kum-naredba-%E2%84%963-za-sudurzhanietosuzdavaneto-i-poddurzhaneto-na-kadastralnata-karta-i-kadast-1)