Кодекси и закони

Изпрати статията по email

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2017 Г.)

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2017 Г.)

Утвърден със Заповед № РД-09-224 от 11.04.2006 г. на министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2017г.

Глава първа.
ДЕНТАЛНАТА ПРОФЕСИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2017 Г.)

Глава първа.
СТОМАТОЛОГИЧНА ПРОФЕСИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Този кодекс съдържа задълженията на денталното съсловие, произтичащи от практикуването на денталната професия. В него са отразени моралните принципи и критериите за професионално поведение на денталното съсловие.


Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Всеки лекар по дентална медицина, упражняващ професията си на територията на Република България, е длъжен да бъде вписан в регистъра на районната колегия, в която се установява на работа, да плаща редовно членския си внос съгласно изискванията на Устава на БЗС и да спазва този кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина е длъжен да упражнява компетентно, своевременно и качествено своята професионална дейност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина е длъжен да осигури при своята професионална дейност всички условия, необходими за нейното качествено изпълнение и за сигурността на пациентите и на денталния екип.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина е длъжен да осигури при своята професионална дейност спазването на всички необходими мерки за избягване предаването на заболявания.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина няма право да предприема действия или да дава предписания при случаи, които надхвърлят неговата професионална компетентност.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина трябва да избягва всяко действие или бездействие, които могат да навредят на неговия личен и професионален престиж, да накърнят честта и достойнството на денталното съсловие или да разклатят доверието на обществото в това съсловие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекар по дентална медицина, работещ на договор, не е длъжен да приема като част от този договор задължения, които могат да нарушат професионалната му независимост.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина е длъжен да познава и спазва нормативните документи, които регламентират неговата дейност.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина регистрира и упражнява професията си в лечебни заведения (амбулатории) съобразно с действащите нормативни разпоредби в Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина упражнява лично професията си и носи отговорност за хода и резултатите на извършеното от него дентално лечение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина няма право да прикрива или да подпомага по какъвто и да е начин лица, които незаконно упражняват дентална практика.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина няма право да допуска неправоспособни лица да извършват лечебни манипулации в неговия кабинет.

(5) Разпоредбата по ал. 4 не се отнася до обучението в акредитирани лечебни заведения.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина е длъжен да не допуска неконтролиран достъп до медикаментите и материалите в неговия кабинет.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина възлага на членовете на помощния персонал изпълнението на определени функции, които отговарят на техните квалификации, умения и опит и са съобразени с действащите нормативни разпоредби в Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина контролира, направлява и отговаря за работата на целия персонал.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина няма право да ползва диагностично-лабораторни и/или медико-технически (зъботехнически) услуги от неправоспособни лица и/или нерегистрирани заведения.


Глава втора.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕНТАЛНАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2017 Г.)

Глава втора.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТОМАТОЛОГИЧНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарите по дентална медицина, както и лечебните заведения не могат да използват за своята дейност търговска реклама.

(2) (Предишен текст на чл. 8, изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина представя своята дейност по подходящи начини, съобразени с действащите в Република България нормативни актове и този кодекс.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Представянето на денталната дейност по чл. 8, ал. 2 се извършва чрез оповестяване на всички или на част от следните данни:

1. име и вид на лечебното заведение;

2. адрес, телефон, електронна поща и/или други средства за контакт;

3. работно време;

4. видове дейности, които се извършват в лечебното заведение;

5. имена на лекарите по дентална медицина;

6. валидни квалификации, придобити научни степени и заемани академични длъжности;

7. наличие или липса на договорни отношения със здравноосигурителни институции;

8. други релевантни факти и обстоятелства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Информацията по ал. 1 задължително се представя на български език.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина няма право да рекламира своята дейност, посочвайки конкретни цени в медии и онлайн пространството и използвайки методи на промоции и намаления на услугите, които предоставя. Същото се отнася и за изработване на печатни рекламни материали.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекар по дентална медицина, който е преместил практиката си, може да постави на предишния адрес информационна табела за новия адрес на практиката за срок до една година при спазване на действащите в страната нормативни актове.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Името на лекар по дентална медицина, който вече не практикува, не може да се използва от неговите приемници за период, по-дълъг от една година, без неговото (или на неговите наследници) писмено съгласие.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина няма право да обявява или представя своята дейност по неверни или заблуждаващи начини, които:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) съдържат твърдения или намеци, че препоръчваното или извършваното от въпросния лекар по дентална медицина лечение има способността да лекува или облекчава заболявания - ако това твърдение не е основано на обективни критерии и резултати;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) съдържат твърдения или намеци за превъзходство на въпросния лекар по дентална медицина пред останалите лекари по дентална медицина, които не подлежат на обективна проверка от обществото;

3. невярно представят или пропускат определен факт, необходим за достоверното представяне на дейността;

4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) съдържат твърдения или намеци за квалификация, която лекарят по дентална медицина не притежава;

5. изтъкват непризнати научни степени;

6. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) изтъкват обстоятелства, нямащи конкретно отношение към практиката на лекаря по дентална медицина, например заемане на административна или изборна длъжност;

7. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) накърняват престижа и достойнството на денталното съсловие.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) (1) Лекарят по дентална медицина може да поддържа сам или да възлага на други лица да поддържат от негово име негова интернет страница и профил в социалните мрежи в интернет, съдържащи професионална информация за него, без това да противоречи на действащите в страната нормативни актове.

(2) Интернет страницата/профилът съдържа следните данни:

1. име и адрес на практиката;

2. телефон и електронна поща, а при необходимост - и други средства за контакт;

3. придобити медицински специалности от лекаря по дентална медицина, валидни квалификации, придобити научни степени и заемани академични длъжности;

4. наличие или липса на необходимите по закон разрешения и регистрации и на договорни отношения със здравноосигурителни институции, като се посочат и интернет страниците на органите по разрешенията/регистрациите.

(3) Лекарят по дентална медицина е длъжен да актуализира своевременно информацията на интернет страницата/профила си.

(4) Лекарят по дентална медицина носи отговорност за съдържанието на интернет страницата/профила си, включително за действията на лицата, на които е възложил създаването и поддръжката им.

(5) Лекарят по дентална медицина е длъжен да не допуска интернет страницата и профилът му да съдържат непрофесионална информация и информация от възхваляващ, подвеждащ и/или сравняващ характер. Информацията на интернет страницата и в профила трябва да бъде обективна, честна, лесноразбираема и в съответствие с действащите в страната нормативни актове.

Глава трета.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПАЦИЕНТИТЕ

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина признава и зачита правата на пациента и уважава неговото човешко достойнство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина няма право да отказва обслужване на пациенти поради една или повече от следните причини: раса, вероизповедание, пол, здравословно състояние, етническа или национална принадлежност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина може да проявява разумна предпазливост при подбора на пациентите, включително да откаже да обслужи пациент, ако е убеден, че в отношенията между него и пациента не съществува необходимото доверие.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Сигурността на пациентите стои над личната и съсловната лоялност на лекаря по дентална медицина.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина действа в защита на пациентите, когато има основателно съмнение, че те са застрашени от поведението, здравословното състояние, действията или бездействието на друг лекар по дентална медицина.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина е длъжен да помогне на пациент в спешно състояние, ако той няма възможност да се обърне към лекуващия го лекар по дентална медицина.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Ако лекар по дентална медицина временно отсъства от практиката си, той насочва пациентите си да бъдат приемани при необходимост или спешност от друг лекар по дентална медицина.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Ако лекар по дентална медицина възнамерява да прекрати практиката си, той насочва пациентите си с незавършено лечение да бъдат приемани за довършване на лечението от друг лекар по дентална медицина.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Ако пациент в отсъствие на своя лекуващ лекар по дентална медицина се обърне към друг лекар по дентална медицина, последният:

1. полага необходимите грижи за пациента по време на това отсъствие;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) след завръщането на лекуващия лекар по дентална медицина връща пациента при него заедно с цялата необходима информация, освен ако пациентът или негов законен представител изрично не изрази друго предпочитание.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина предварително информира пациента или негов законен представител за:

1. необходимите изследвания, предлаганото лечение и всички разумни алтернативи, включително и присъщия им риск и приблизителната им стойност;

2. продължителността на лечението и очаквани особености в протичането му;

3. очакваните резултати от лечението;

4. очакваните резултати, ако лечението не бъде проведено;

5. начините за покриване на разходите (чрез НЗОК, доброволни осигурителни институции, пряко разплащане и пр.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина не може да пристъпва към лечение на пациент, преди да е изпълнил задълженията по ал. 1 и да е получил информирано съгласие.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина е длъжен да поиска в писмена форма съгласието или отказа на пациента или негов законен представител за прилагане на определени лечебни методи и процедури, за извършване на сложно и/или скъпо струващо лечение, включване на пациента в клинични изпитвания на лекарства и пр.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Ако пациент или негов законен представител заяви, че възнамерява да подаде жалба срещу лекар по дентална медицина, то последният е длъжен да положи всички разумни усилия проблемът да се реши на място.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина няма право да препоръчва или извършва ненужни дентални лечения или манипулации.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекар по дентална медицина няма право да подтиква пациентите към купуване на даден продукт чрез невярно или заблуждаващо представяне на неговите качества.


Глава четвърта.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪСЛОВИЕТО

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина проявява колегиалност и уважение в отношенията си с другите лекари по дентална медицина и в изказвания за тях пред трети лица.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина се въздържа от неуважителни коментари пред пациентите по отношение на действията или становищата на други лекари по дентална медицина.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина при поискване оказва съдействие на други лекари по дентална медицина или лекари в рамките на своята компетентност и съобразно с този кодекс.


Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20, изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина прави публични изявления по отношение на съсловието, само ако е убеден във верността на тези изявления.

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) В случай на спор от професионален или друг характер между лекари по дентална медицина те са длъжни да положат усилия за неговото колегиално уреждане, а при неразрешаване на спора - да потърсят съдействие от комисията по професионална етика на районната колегия на БЗС, в чийто регистър са вписани.


Глава пета.
НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) В случай на необходимост лекарят по дентална медицина насочва пациента за консултация или специализирано лечение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) В случаите, когато пациентът или негов законен представител налагат консултант на лекуващия лекар по дентална медицина, последният има право:

1. да откаже консултанта;

2. да се оттегли от лечението, ако неговият отказ не бъде приет от пациента или негов законен представител.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) При несъгласие със становището на консултанта лекуващият лекар по дентална медицина има право:

1. да откаже да изпълни предписанията на консултанта и да предложи друг консултант;

2. да се оттегли от лечението, ако становището на консултанта бъде прието от пациента или негов законен представител.


Чл. 23. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Специалистът, след като извърши консултацията или специализираното лечение, издава писмен документ и връща пациента обратно на изпратилия го лекар по дентална медицина, освен ако пациентът или негов законен представител изрично не изрази друго предпочитание.

Чл. 24. Специалистът има право на отделен хонорар за консултацията или специализираното лечение.

Глава шеста.
ЛЕЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина води пълна лечебна документация на пациента по съответния нормативен ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Всички факти и обстоятелства от личния живот на пациента, станали известни на лекаря по дентална медицина в неговата професионална дейност и включени в лечебното досие на пациента, имат поверителен характер и не подлежат на разкриване освен в случаите, предвидени със закон, или с писменото съгласие на пациента.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина отговаря членовете на неговия персонал да познават и спазват изискването за съблюдаване на професионалната тайна.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) При прекратяване на практиката и при поискване лекарят по дентална медицина предоставя на пациента или на негов законен представител копие от лечебното му досие.

(5) Ако пациентът е насочен към специалист за консултация или специализирано лечение, специалистът има пълен достъп до лечебното му досие.


Глава седма.
ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА НА ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ((ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2017 Г.)

Глава седма.
ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА НА СТОМАТОЛОГА

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина получава възнаграждение за извършваната професионална дейност според установените цени в лечебното заведение.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.)

Глава осма.
КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Лекарят по дентална медицина непрекъснато поддържа и повишава своите професионални знания и умения.


Глава девета.
НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Членовете на БЗС носят отговорност за следните нарушения:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) неспазване на устава на БЗС;

2. неспазване на правилата, предвидени в Кодекса по професионална етика;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) неспазване на правилата за добра дентална практика;

4. неизпълнение решенията на конгреса;

5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) неплащане на членския внос в определения от устава на БЗС срок.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) За нарушения по чл. 28 на членовете на БЗС могат да бъдат налагани наказанията, предвидени в чл. 38 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ).

1. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.)

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Нарушенията по чл. 28 се установяват и наказанията по чл. 29 се налагат съгласно чл. 40 и 41 ЗСОЛЛДМ, като:

1. нарушенията се установяват с акт за констатирано нарушение;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) акт за констатирано нарушение има право да съставя всеки член на комисията по професионална етика към районните колегии на БЗС;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) наказателното постановление се издава от председателя на управителния съвет на районната колегия на БЗС;

4. съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва съгласно Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН);

5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) сумите от наложените глоби постъпват в приход на районните колегии на БЗС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Информация за всяко наложено наказание се изпраща на Управителния съвет на БЗС в срок 14 дни след издаване на наказателното постановление.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2017 г.) Този кодекс е приет на основание чл. 9, т. 2 ЗСОЛЛДМ от Конгреса на ССБ, проведен на 16.ХII.2005 г., от Извънредния конгрес на БЗС, проведен на 9.12.2016 г., и отменя Кодекса за професионална етика на стоматолозите, приет на Конгреса на ССБ, проведен на 23.IV.2000 г.


Извадка от Неофициален раздел бр. 34 от 25.04.2006 г. на ДВ


Промени настройката на бисквитките