Кодекси и закони

Изпрати статията по email

НАРЕДБА № 11 ОТ 2 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА НЯКОИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИТЕ

НАРЕДБА № 11 ОТ 2 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИКА, ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА НЯКОИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ПО ПЧЕЛИТЕ

В сила от 14.04.2015 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.27 от 14 Април 2015г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. мерките за предпазване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитните болести по пчелните семейства: американски гнилец (АГ), европейски гнилец (ЕГ), акароза, нозематоза, вароатоза, малък кошерен бръмбар (МКБ) и тропилелапсоза;

2. редът за вземане на проби за установяване на заразните и паразитните болести по пчелните семейства по т. 1;

3. задълженията на държавните органи, физическите и юридическите лица за прилагане на мерките по т. 1.

Чл. 2. (1) Установените случаи на болестите по чл. 1, т. 1 подлежат на задължително регистриране и обявяване при условията и по реда на Наредба № 23 от 2005 г. за реда и начина за обявяване и регистрация на заразните болести по животните (ДВ, бр. 6 от 2006 г.).

(2) При възникване на някоя от болестите, посочени в чл. 1, т. 1, директорът на съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) утвърждава оперативен план за действие.

Раздел II.
Задължения на държавните органи и физическите и юридическите лица при провеждане на мерките за профилактика и борба със заразните болести по пчелните семейства

Чл. 3. (1) Животновъдните обекти (пчелини), в които се отглеждат пчелни семейства, се регистрират и идентифицират по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

(2) За всеки пчелин се води дневник, в който се вписва следната информация:

1. от собственика или ползвателя:

а) броят на пчелните семейства през годината;

б) новозакупените и продадените пчелни семейства, роеве и пчелни майки;

в) отпаднали и умрели през годината пчелни семейства;

2. от регистрирания ветеринарен лекар (РВЛ):

а) проведените профилактични мероприятия и диагностични изследвания;

б) приложените през годината препарати за профилактика и лечение;

в) установените заболявания.

(3) Дневникът по ал. 2 подлежи на периодични проверки от ОДБХ.

(4) Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол по здравеопазване в пчелините и върху дейността на ветеринарните лекари, като контролните органи предприемат действия съгласно чл. 130 и 131 ЗВД.

Чл. 4. Собствениците или ползвателите на пчелни семейства са длъжни:

1. да декларират в кметството и уведомят РВЛ за броя на притежаваните от тях пчелни семейства, мястото на пчелина и настъпилите промени в числеността на пчелните семейства:

а) в срок до 7 работни дни - за новозакупените, за които представят ветеринарномедицинско свидетелство;

б) в срок до 30 април и до 30 октомври всяка година за новосъздадените пчелни семейства;

2. да уведомяват незабавно обслужващия ги регистриран ветеринарен лекар за промени в здравословното състояние на пчелните семейства и да осигуряват достъп до пчелина за прегледа им;

3. да използват пчелни майки и рояци от стопанства, регистрирани в областните дирекции "Земеделие" съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за пчеларството;

4. да съхраняват запасните пити, да центрофугират меда и да съхраняват пчеларския инвентар по начин, непозволяващ достъп на пчели;

5. да използват восъчни основи само от стерилизиран восък, произведен от регистрирани предприятия, съгласно Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти (ДВ, бр. 54 от 2005 г.);

6. да съхраняват дневника по чл. 3, ал. 2 най-малко 3 години след приключване дейността на пчелина.

Чл. 5. Кметовете на общините съгласно чл. 133 ЗВД съдействат за изпълнението на мерките за профилактика и борба със заразните болести по пчелните семейства.

Чл. 6. (1) За откриване на заразни и паразитни болести по пчелните семейства РВЛ извършват задължителни профилактични прегледи на пчелните семейства съгласно утвърдената Държавна профилактична програма.

(2) При съмнение за заразни и паразитни болести РВЛ взема проби, които изпраща в акредитирана диагностична лаборатория, придружени с писмо по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.

Раздел III.
Мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта американски гнилец

Чл. 7. (1) Контролът на заболяването американски гнилец се осъществява чрез задължителни профилактични прегледи два пъти в годината съгласно утвърдена Държавна профилактична програма.

(2) След лабораторно потвърждаване на диагнозата официалният ветеринарен лекар на съответната община (ОВЛ) поставя под възбрана заразения пчелин и всички пчелини, разположени в радиус 3 км от заразения.

(3) Официалният ветеринарен лекар забранява изнасянето, превозването и продажбата на пчелни семейства, роеве, пчелни майки и инвентар от поставения под възбрана пчелин, както и внасянето на пчели и пчелни семейства в него.

(4) Болните пчелни семейства (пчелите и пилото), пчеларският инвентар (восъчните пити, рамките, преградните дъски и покривките) и медът се изгарят. Кошерите се изгарят, ако са негодни за по-нататъшна употреба. Изгарянето се провежда в присъствието и под контрола на ОВЛ.

Чл. 8. (1) Пчелните семейства в поставения под възбрана пчелин се преглеждат двукратно през 15 дни от потвърждаването на диагнозата, като с новооткритите болни пчелни семейства се постъпва съгласно чл. 7, ал. 3.

(2) На останалите пчелни семейства в пчелина, които не показват клинични признаци на болестта, се извършва изследване на медовите венци, възрастните пчели или остатъците на дъното на кошера за наличие на спори на причинителя.

Чл. 9. (1) Наложената възбрана на разположените в радиус 3 км здрави пчелини се отменя 30 дни след последния преглед, при който не са открити болни пчелни семейства в заразения пчелин.

(2) Заразеният пчелин се счита за оздравен и възбраната се вдига шест месеца след констатиране на последния случай на заболяването.

(3) Медът от здравите пчелни семейства на заразения пчелин се използва за човешка консумация, след като се обозначи, че произхожда от заразен пчелин. Восъкът, опакован добре, се изпраща в предприятията за производство на восъчни основи, регистрирани съгласно Наредба № 9 от 2005 г., след като се обозначи, че произхожда от заразен пчелин.

Чл. 10. (1) Годният за използване кошер се почиства механично и се дезинфекцира по указание на РВЛ.

(2) Дребният инвентар, центрофугата и работното облекло се дезинфекцират с дезинфекционни разтвори, изваряват или обгарят.

Раздел IV.
Мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта европейски гнилец

Чл. 11. (1) След потвърждаване на диагнозата борбата срещу европейския (доброкачествен) гнилец се провежда диференцирано, съобразно силата на пчелното семейство и степента на проявяване на болестта.

(2) Семействата с тежка и/или напреднала степен на европейски гнилец, както и много слабите пчелни семейства се унищожават по начина, указан в чл. 7, ал. 3.

(3) Борбата се води със зоохигиенни мерки - отстраняване на неблагоприятните фактори, стесняване и подхранване на болните пчелни семейства със захарен сироп. Питите с голям брой засегнати ларви трябва да се извадят от кошера и да се претопят на восък. Медът, получен от тези пчелни семейства, се използва за преработка в хранителната промишленост.

Чл. 12. Профилактиката включва мероприятия, които предотвратяват появата на предразполагащи болестта фактори. Тъй като европейският гнилец е болест на слабите семейства, в пчелина трябва да се държат силни пчелни семейства с продуктивни пчелни майки.

Раздел V.
Мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта акароза

Чл. 13. (1) След лабораторно потвърждаване на диагнозата акароза се вземат проби от останалите семейства в пчелина, както и от пчелините, намиращи се в радиус 5 км от него.

(2) Болните пчелни семейства се третират с ветеринарномедицински продукти (ВМП), регистрирани за употреба във ветеринарната медицина, след консултация с РВЛ.

(3) Официалният ветеринарен лекар поставя под възбрана пчелните семейства в район с радиус 5 км от заразения пчелин за срок от шест месеца. През този период ветеринарният лекар извършва ежемесечни прегледи на поставените под възбрана пчелни семейства.

Чл. 14. (1) Всеки разплоден материал, който се внася в страната, подлежи на строг граничен контрол и лабораторни изследвания с цел предотвратяване внасянето на акароза в страната.

(2) За откриване на причинителя на акарозата ежегодно се извършва мониторинг на пчелните семейства и лабораторно изследване в пограничните райони със страни, в които е регистрирано заболяването (на разстояние 5 км от границата към вътрешността на страната). Лабораторното изследване се извършва на 10 % от пчелните семейства в пчелина.

Раздел VI.
Мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта нозематоза

Чл. 15. Контролът на заболяването нозематоза се осъществява чрез задължителни профилактични прегледи два пъти в годината съгласно утвърдена Държавна профилактична програма:

1. задължителен преглед и вземане на проби от подмора през периода от 01.02 до 15.05 на всички майкопроизводни стопанства; при липса на подмор взетата проба съдържа 60 - 100 стари пчели (по-черни и лъскави);

2. клиничен преглед и вземане на проби от подмора през периода 01.02 - 15.05 от пчелни семейства при съмнение за заболяването; при липса на подмор пробата съдържа 60 - 100 стари пчели (по-черни и лъскави).

Чл. 16. (1) След поставяне на диагнозата засегнатите в силна степен и много слаби пчелни семейства се унищожават чрез изгаряне в присъствието и под контрола на ОВЛ.

(2) По-слабо засегнатите и все още силни пчелни семейства се прехвърлят в нови или дезинфекцирани кошери върху изградени чисти или дезинфекцирани пити. След извършването на преглед от РВЛ тези семейства се третират с предписани от РВЛ ВМП, регистрирани за употреба във ветеринарната медицина.

(3) Кошерите и другият дървен и метален инвентар, след механично почистване от восъка и клея, се дезинфекцират чрез обгаряне.

(4) Годните за употреба пити се дезинфекцират с концентрирана оцетна, мравчена киселина или формалинови пари.

Чл. 17. В районите, където е установена нозематоза, се провежда профилактика с регистрирани ВМП при пролетните и есенните подбудителни подхранвания в пчелините. Профилактиката се провежда под контрола на РВЛ.

Раздел VII.
Мерки за предпазване от болестта вароатоза

Чл. 18. (1) На всички пчелни семейства в страната се извършва профилактично третиране с регистрирани ВМП с акарицидно действие. Препоръчва се регистрираните ВМП да се редуват, за да не се създава резистентност на акарите към тях.

(2) Третирането се извършва пролет и есен, в периодите, когато не се получава стоков мед.

(3) Всички пчелни семейства в един район се третират едновременно.

(4) През активния период се прилагат механично-биологични методи: строителна рамка, изрязване на търтеевото пило, създаване на отводки.

Раздел VIII.
Мерки за предпазване от болестта малък кошерен бръмбар

Чл. 19. (1) За откриване на причинителя на болестта ежегодно се извършва мониторинг на пчелните семейства при пролетните и есенните профилактични прегледи. Лабораторното изследване се извършва при съмнение за наличие на възрастни или ларви на малък кошерен бръмбар (МКБ).

(2) Всеки разплоден материал (пчелни майки, рояци и пакети пчели) се внася в страната, придружен от ветеринарномедицински сертификат, и подлежи на строг граничен контрол и лабораторни изследвания с цел предотвратяване внасянето на МКБ в страната.

Чл. 20. (1) След лабораторно потвърждаване на диагнозата се извършва преглед и на останалите семейства в пчелина, както и на пчелините, намиращи се в радиус 20 км от него.

(2) Пчелите от болните пчелни семейства се унищожават чрез изгаряне в присъствието и под контрола на ОВЛ.

(3) Регистрираният ветеринарен лекар поставя под възбрана пчелните семейства в район с радиус 20 км от заразения пчелин за срок от една година. През този период ветеринарният лекар извършва ежемесечни прегледи на поставените под възбрана пчелни семейства.

Раздел IX.
Мерки за предпазване от болестта тропилелапсоза

Чл. 21. (1) За откриване на причинителя на тропилелапсозата ежегодно се извършва мониторинг на пчелните семейства при пролетните и есенните профилактични прегледи. Лабораторното изследване се извършва при съмнение за наличие на много бързо подвижни акари в пилото, по питите и пчелите.

(2) Всеки разплоден материал (пчелни майки, рояци и пакети пчели) се внася в страната, придружен от ветеринарномедицински сертификат, и подлежи на строг граничен контрол и лабораторни изследвания с цел предотвратяване внасянето на акари Tropilaеlаps spp. в страната.

Чл. 22. (1) След лабораторно потвърждаване на диагнозата се извършва преглед на останалите семейства в пчелина, както и на пчелините, намиращи се в радиус 5 км от него.

(2) Пчелите от болните пчелни семейства се унищожават чрез изгаряне в присъствието и под контрола на ОВЛ.

(3) Официалният ветеринарен лекар поставя под възбрана пчелните семейства в район с радиус 10 км от заразения пчелин за срок една година. През този период ветеринарният лекар извършва ежемесечни прегледи на поставените под възбрана пчелни семейства.

Раздел X.
Ред за вземане на проби за установяване на заразните и паразитните болести по пчелните семейства

Чл. 23. (1) Вземане на проби за лабораторно изследване на заразните и паразитните болести се извършва при съмнение за наличие на някое от заболяванията по чл. 1, т. 1 съгласно указания, одобрени от изпълнителния директор на БАБХ.

(2) Изследването на пробите се извършва в акредитирани диагностични лаборатории.

(3) Резултатите от лабораторното изследване се потвърждават от Националната референтна лаборатория, акредитирана за диагностика на болести по пчелите.

Чл. 24. Националната референтна лаборатория за диагностика на болести по пчелите координира използваните диагностични стандарти и методи в другите акредитирани диагностични лаборатории.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Акароза" е паразитно заболяване по възрастните пчели, причинено от микроскопичен акар Acarapis woodi, който паразитира в трахеите им.

2. "Американски гнилец" е злокачествено протичащо заразно заболяване по запечатаното пчелно пило, причинявано от спорообразуващ микроорганизъм Paenibacillus larvae.

3. "Вароатоза" е паразитно заболяване по пилото и възрастните пчели, причинено от ектопаразита Varroa destructor, който смуче хемолимфа.

4. "Възбрана" е поддържането на група пчелни семейства или пчелини в изолация без пряк или непряк контакт с други пчелни семейства или пчелини с оглед да бъдат наблюдавани за определено време и ако е необходимо, да бъдат преглеждани и изследвани или третирани.

5. "Европейски гнилец" е доброкачествено протичащо заразно заболяване по незапечатаното пчелно пило, причинявано от микроорганизма Melissococcus plutonius.

6. "Малък кошерен бръмбар" Aethina tumida е неприятел и вредител на пчелното семейство.

7. "Надзор" е наблюдаване на проявлението на някои болести чрез мониторинг, профилактични прегледи и лабораторни изследвания.

8. "Нозематоза" е паразитно заболяване по възрастните пчели, причинено от едноклетъчните паразитни гъбички Nosema apis и Nosema ceranae.

9. "Пчелин" е животновъден обект, в който са настанени едно или повече пчелни семейства, които принадлежат на един собственик.

10. "Пчелно семейство" е биологична единица, която се състои от пчели работнички, търтеи и пчелна майка, настанени в един кошер.

11. "Тропилелапсоза" е паразитно заболяване по пилото, причинено от ектопаразити Tropilaelaps spp., които смучат хемолимфа.

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание на чл. 117, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§ 3. Наредбата отменя Наредба № 30 от 2002 г. за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите (ДВ, бр. 78 от 2002 г.).

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".