Кодекси и закони

Изпрати статията по email

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗЪБОТЕХНИКА

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗЪБОТЕХНИКА

Утвърден със Заповед № РД-01-41 от 26.01.2022 г на министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Този кодекс съдържа задълженията на зъботехническото съсловие, произтичащи от практикуването на професията. В него са отразени моралните принципи и критериите за професионално поведение на зъботехниците.

Чл. 2. (1) Всеки зъботехник, упражняващ професията си на територията на Република България, е длъжен да бъде вписан в регистъра на регионалната колегия на Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ), да плаща редовно членския си внос съгласно изискванията на Устава на БАЗ и да спазва този кодекс.

(2) Всеки зъботехник е длъжен да упражнява компетентно, своевременно и качествено своята професионална дейност.

(3) Всеки зъботехник е длъжен да осигури при своята професионална дейност всички условия, необходими за нейното качествено изпълнение.

Чл. 3. Всеки зъботехник трябва да избягва всяко действие или бездействие, което може да навреди на неговия личен и професионален престиж, да накърни честта и достойнството на зъботехническото съсловие или да компрометира доверието на обществото в това съсловие.

Чл. 4. Всеки зъботехник е длъжен да познава и спазва нормативните актове, които регламентират неговата дейност.

Чл. 5. (1) Всеки зъботехник регистрира и упражнява професията си в регистрирани самостоятелни медико-технически лаборатории съобразно действащите нормативни разпоредби в Република България.

(2) Зъботехникът няма право да прикрива или да подпомага по какъвто и да е начин лица, които незаконно упражняват зъботехническа практика.

(3) Зъботехникът няма право да допуска неправоспособни лица да извършват зъботехническа дейност в неговата лаборатория освен обучаващи се студенти.

(4) Зъботехникът е длъжен да не допуска неконтролиран достъп до материалите в неговата лаборатория.

Чл. 6. (1) Управителят на самостоятелна медико-техническа лаборатория възлага на персонала изпълнението на определени функции, които отговарят на техните квалификации, умения и опит и са съобразени с действащите нормативни актове в Република България.

(2) Управителят на самостоятелната медико-техническа лаборатория ръководи, контролира и отговаря за работата на целия персонал.

Чл. 7. Зъботехникът няма право да приема поръчки от лекари по дентална медицина, упражняващи дейности в нарушение на действащата нормативна уредба, и нерегистрирани по законоустановения ред практики.

Раздел II.
Представяне на зъботехническата дейност

Чл. 8. (1) Зъботехникът, както и лечебните заведения не могат да използват за своята дейност търговска реклама.

(2) Зъботехникът представя своята дейност по подходящи начини, съобразени с действащите в Република България нормативни актове и този кодекс.

Чл. 9. (1) Представянето на зъботехническата дейност по чл. 8, ал. 2 се извършва чрез оповестяване на всички или на част от следните данни:

1. име и вид на лечебното заведение;

2. адрес, телефон, електронна поща и/или други средства за контакт;

3. работно време;

4. видове дейности, които се извършват в лечебното заведение;

5. имена на зъботехниците;

6. валидни квалификации, придобити научни степени и заемани академични длъжности;

7. наличие или липса на договорни отношения със здравноосигурителни институции;

8. други релевантни факти и обстоятелства.

(2) Информацията по ал. 1 задължително се представя на български език.

(3) Зъботехникът няма право да рекламира своята дейност, посочвайки конкретни цени в медии и онлайн пространството и използвайки методи на промоции и намаления на услугите, които предоставя. Същото се отнася и за изработване на печатни рекламни материали.

(4) Зъботехник, който е преместил практиката си, може да постави на предишния адрес информационна табела за новия адрес на практиката за срок до една година при спазване на действащите в страната нормативни актове.

(5) Името на зъботехник, който вече не практикува, не може да се използва от неговите приемници за период по-дълъг от една година без неговото (или на неговите наследници) писмено съгласие.

Чл. 10. Зъботехникът няма право да обявява или представя своята дейност по неверни или заблуждаващи начини, които:

1. съдържат твърдения или намеци за превъзходство на зъботехника пред останалите зъботехници, които не подлежат на обективна проверка от обществото;

2. невярно представят или пропускат определен факт, необходим за достоверното представяне на дейността;

3. съдържат твърдения или намеци за квалификация, която зъботехникът не притежава;

4. изтъкват непризнати научни степени;

5. изтъкват обстоятелства, нямащи конкретно отношение към зъботехническата практика, например заемане на административна или изборна длъжност;

6. накърняват престижа и достойнството на зъботехническото съсловие.

Чл. 11. (1) Зъботехникът може да поддържа сам или да възлага на други лица да поддържат от негово име негова интернет страница и профил в социалните мрежи в интернет, съдържащи професионална информация за него, без това да противоречи на действащите в страната нормативни актове.

(2) Интернет страницата/профилът съдържа следните данни:

1. име и адрес на практиката;

2. телефон и електронна поща, а при необходимост - и други средства за контакт;

3. придобити валидни квалификации, придобити научни степени и заемани академични длъжности;

4. евентуално наличие или липса на необходимите по закон разрешения, регистрации и на договорни отношения със здравноосигурителни институции, като се посочат и интернет страниците на органите по разрешенията/регистрациите.

(3) Зъботехникът следва да актуализира своевременно информацията на интернет страницата/профила си.

(4) Зъботехникът е длъжен да контролира съдържанието на интернет страницата/профила си, включително и действията на лицата, на които е възложил създаването и поддръжката им.

(5) Зъботехникът е длъжен да не допуска интернет страницата и профилът му да съдържат непрофесионална информация и информация от възхваляващ, подвеждащ и/или сравняващ характер. Информацията на интернет страницата и в профила трябва да бъде обективна, честна, лесноразбираема и в съответствие с действащите в страната нормативни актове.

Раздел III.
Взаимоотношения с лекарите по дентална медицина

Чл. 12. (1) Зъботехникът следва да изпълнява предписани от лекар по дентална медицина специфични технически дейности и да произвежда специализирани медицински изделия. При съмнение или явна технологична невъзможност за изпълнение на поръчката следва да се направи допълнителна консултация с възложителя на дейността (лекар по дентална медицина) и постигнатото решение да се обективира писмено (в писмен документ).

(2) В случай на спор от професионален или друг характер между зъботехник и лекар по дентална медицина страните са длъжни да положат усилия за неговото колегиално уреждане, а при неразрешаване на спора - да потърсят съдействие от комисиите по професионална етика на регионалните колегии на БАЗ и районните колегии на БЗС, в чийто регистър са вписани.

Раздел IV.
Взаимоотношения с другите членове на съсловието

Чл. 13. Зъботехникът следва да проявява колегиалност и уважение в отношенията си със своите колеги и в изказванията за тях пред трети лица.

Чл. 14. Зъботехникът се въздържа от неуважителни коментари пред пациентите по отношение на действията или становищата на други зъботехници.

Чл. 15. Зъботехникът при поискване може да съдейства на други зъботехници и лекари по дентална медицина в рамките на своята компетентност и съобразно този кодекс.

Чл. 16. (1) Зъботехникът няма право да прави публични изявления, с които да уронва достойнството на зъботехническото съсловие.

(2) В случай на спор от професионален или друг характер между зъботехници те са длъжни да положат усилия за неговото колегиално уреждане, а при неразрешаване на спора - да потърсят съдействие от комисията по професионална етика на регионалната колегия на БАЗ.

Раздел V.
Квалификация

Чл. 17. Зъботехникът поддържа и повишава своите професионални знания и умения.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Кодексът е приет на Първия конгрес на Българската асоциация на зъботехниците (състоял се на 31 май 2019 г.) и на Извънреден конгрес на Българската асоциация на зъботехниците (състоял се на 4 септември 2021 г.) и е утвърден от министъра на здравеопазването на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите.


Извадка от Неофициален раздел бр. 16 от 25.02.2022 г. на ДВ

Промени настройката на бисквитките