Услуги

Изпрати статията по email

Консултантски услуги - проекти

Сиела Норма АД предоставя консултантски услуги на бизнеса за достъп до публично финансиране:
  • Идентифициране на нуждите на клиента и подходящата активна или предстояща оперативна програма;
  • Консултиране на оптималната схема за безвъзмездно финансиране и възможности за кредитиране;
  • Разработване на проектното предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ;
  • Управление на одобрен за финансиране проект с оглед неговото ефикасно и законосъобразно изпълнение, съобразно правилата на финансиращата програма.

АКТИВНИ СХЕМИ


BG16RFOP002-2.001 - Подобряване на производствения капацитет в МСП

Процедурата е насочена към предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел създаване на конкурентни предимства и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Краен срок: 08.09.2015 г. 23:59 ч.

В рамките на настоящия краен срок за кандидатстване е допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства.

Краен срок: 09.11.2015 г. 23:59 ч.

В рамките на следващия краен срок за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
  1. Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
  2. Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
  3. Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
  4. Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Процент на финансовата помощ:
- За микро и малки предприятия между 45 % и 70 % от общите допустими разходи по проекта
- За средни предприятия между 35 % и 60 % от общите допустими разходи по проекта

Размер на финансовата помощ:
- За микро предприятия от 100 000 до 500 000 лева
- За малки предприятия от 200 000 до 750 000 лева
- За средни предприятия от 300 000 до 1 000 000 леваBG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015

Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Краен срок: 14.09.2015 г. 23:59 ч.

Допустими кандидати са компании от всички сфери на бизнеса, в т.ч. и новорегистрирани.

Допустими дейности:

- Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
- Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.
- Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
- Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места
- Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост
- Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души едновременно – представители на целевата група

Допустими разходи:
- Разходите за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, до 30 % от размера на безвъзмездната финансова помощ;
- Разходи за персонал, за услуги (на вече наетите лица);
- Разходи за строително монтажни работи – до 10 % от преките допустими разходи ако са насочени към осигуряване на достъп за хора с увреждания;
- Разходите за дейности, свързани с осигуряване на публичност до 2 %;
- Разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности;
- Разходи за възнаграждения на персонал.

Процент на финансовата помощ:
- За микро, малки и средни предприятия до 100 % от общите допустими разходи по проекта;
- За големи предприятия до 80 % от общите допустими разходи по проекта

Размер на финансовата помощ:
- Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лева;
- Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лева.BG05M9OP001-1.002 - Активни

Основна цел на операцията е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост.

Краен срок: 31.08.2015 г. 23:59 ч.

Допустими кандидати:

- неправителствена организация;
- организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
- център за информация и професионално ориентиране;
- център за професионално обучение;
- социален партньор (национално представителна организация на работниците и служителите или на работодателите, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда);
- община или район на община;
- работодател (в т.ч. общини и райони на общини и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС).

Допустими дейности:
Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда, в т.ч.:
● информационни кампании и събития;
● трудови борси;
● индивидуална работа с идентифицираните лица:
- изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;
- професионално ориентиране;
- психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда;
- насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието;
- насочване към включване в обучение;
- осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа;
- насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.


Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.
Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението (по заявена готовност от работодател).
Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.

Партньорите са допустими по настоящата процедура.

Размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.