Услуги

Изпрати статията по email

Публична покана за избор на изпълнител за подготовка на чуждоезикови обучения

  • 12 октомври 2013 - 12 август 2014

Публична покана за избор на изпълнител за подготовка, организиране и провеждане на чуждоезикови обучения по ключови компетенции - английски, немски, френски, италиански и испански език, в дистанционна форма чрез единна електронна платформа.

 

СИЕЛА НОРМА АД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 7, ал. 1 от ПМС 69/2013 г., с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка, организиране и провеждане на чуждоезикови обучения по ключови компетенции - английски, немски, френски, италиански и испански език, в дистанционна форма чрез единна електронна платформа, в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2116-01-07024/29.01.2013 г., „Повишаване на езиковите компетенции на служителите на Сиела Норма АД” изпълняван от Сиела Норма АД, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от националния бюджет на Република България“, Схема BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3“. Офертите могат да бъдат предоставяни на адрес: област София (столица), община Столична, гр. София 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бул. „Владимир Вазов” № 9, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., през дните от 30.07.2013 до 12.08.2013 г. Срокът за подаване на офертите е 12.08.2013 г., 17:00 часа. Кандидатите могат да се запознаят със съдържанието на публичната покана, от тук

Промени настройката на бисквитките