Обучения

Изпрати статията по email

XXI Национална Юридическа Конференция 2009

  • 18 март 2009 - 20 март 2009
  • Велико Търново, Хотел Янтра****

Лого НЮК

ХХІ НАЦИОНАЛНА ЮРИДИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

18 - 20 март 2009 г., Велико Търново, Хотел Янтра****

 

ПРОГРАМА

18.03.2009 г. /сряда /

14.30 - 16.00  Регистърно производство. Заявления и заявител. Обхват на проверката от длъжностните лица по регистрацията при вписване, заличаване и обявяване на актове. Основни моменти в практиката на длъжностните лица по регистрацията. Откази и обжалване

Лектор: Николина Шуманова – длъжностно лице по регистрацията

16.00 - 16.30  Кафе - пауза

16.30 – 17.15  Информационната система на търговския регистър. Подаване на заявления по електронен път
Лектор: Калоян Добрев  – експерт в дирекция „Информационно обслужване и технологии” към Агенция по вписванията

17.15 - 18.30  Изменения и допълнения в Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Назначаване на вещи лица и определяне на възнаграждението им. Изправяне на грешки и непълноти. Вписване на обстоятелства относно европейско дружество, европейско обединение по икономически интереси и трансгранични преобразувания
Лектор: Николина Шуманова – длъжностно лице по регистрацията

20.00   Вечеря

 

19.03.2009 г. /четвъртък/

09.00 - 10.30  Развитие на трудовото право и промените в Кодекса на труда

Лектор: проф. Емил Мингов - преподавател по Трудово право в СУ "Климент Охридски"

10.30 - 11.00  Кафе - пауза

11.00 - 12.30  Развитие на трудовото право и промените в КТ - продължение
Лектор: проф. Емил Мингов - преподавател по Трудово право в СУ "Климент Охридски"

12.30 - 13.30  Обяд

13.30 - 15.00  Развитие на трудовото право и промените в КТ - продължение
Лектор: проф. Емил Мингов - преподавател по Трудово право в СУ "Климент Охридски"

15.00 - 15.30  Кафе - пауза

15.30 - 17.00  Развитие на трудовото право и промените в КТ - продължение и дискусия
Лектор: проф. Емил Мингов - преподавател по Трудово право в СУ "Климент Охридски"

17.30 - 19.00  Посещение на Винарна Лясковец

20.00  Коктейл

 

20.03.2009 г. /петък/

09.00 - 10.30  Производства по търговски дела

• предявяване на иска;
• изменение на иска, включване на нови правоотношения в предмета на делото;
• доклад по делото и указания на съда;
• нови обстоятелства, нови доказателства, възражения за прихващане след срока за отговор на исковата молба;
• разглеждане на делото, обявяване на решението и връчване на преписи
Лектор: Борислав Белазелков съдия във ВКС

10.30 - 11.00  Кафе-пауза

11.00 - 12.30  Производства по търговски дела - продължение
Лектор: Борислав Белазелков съдия във ВКС
12.30 - 13.30  Обяд

13.30 - 15.00  Несъстоятелността и новия ГПК
Лектор: Доц. д-р Валентина Попова - преподавател по Граждански процес в СУ "Климент Охридски"

15.00 - 15.30  Кафе - пауза

15.30 - 17.00  Несъстоятелността и новия ГПК - продължение
Лектор: Доц. д-р Валентина Попова - преподавател по Граждански процес в СУ "Климент Охридски"

Промени настройката на бисквитките