Услуги

Изпрати статията по email

Софтуерна интеграция

СИЕЛА има решаващо участие и при изграждането на електронното правителство на Република България.
В тази област тя участва както на ниво консултант по създаването на законодателството, уреждащо електронното управление, така и при анализа и моделирането на бизнес процесите и разработване и внедряване на системите за интегрирано административно обслужване и предоставяне на публични услуги в структурите на централната и местните администрации в страната. В проектирането и реализирането на порталите за достъп до услугите на електронното правителство и електронното правосъдие.

Значими проекти:

 • Договор с Министерство на държавната администрация и административната реформа за „Изграждане и експлоатация на Пилотна интеграционна система на електронна област“.

 • Договор с Агенция за следприватизационен контрол за ежемесечно предоставяне на извадка за състоянието на дружествата от базата данни на приватизираните дружества и купувачите им.

 • Договори с Министерство на образованието и науката за „Проектиране, създаване, и поддържане на Централен национален образователен портал” и за „Създаване, закупуване и внедряване на уеб базиран специализиран софтуер за електронно управление на административната и финансовата дейност. Закупуване на софтуерен продукт с нормативно-правни документи и инсталирането му в приблизително 2890 учебни заведения”.

 • Договор с Патентно ведомство на Р България за разработка на независима и универсална база данни за международни и СТМ марки, на стандартни софтуерни интерфейси за достъп до новоразработената база данни, на автоматизирано регулярно зареждане на данни от техните източници и поддръжка на така разработената база данни.

 • Договор с Агенцията по вписванията за доставяне на програмно осигуряване – Интернет портал за нуждите на Агенцията по вписванията, във връзка с изграждането на новия Търговски регистър.

 • Договор с Министерство на финансите за доставка на софтуер за внедряване на информационни системи за електронно обучение и електронен архив за нуждите на Министерство на правосъдието и Агенция по вписванията /LOT1/.

 • Договор  с МДААР за поддръжка и актуализация на системата за електронно управление в РБ - ИСЕП и на правно географски системи за предоставяне на гео-услуги.

 • Договори с Висш съдебен съвет на Р България за „Създаване на специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица, внедряване и обучение" и за "Консултантски услуги свързани с управлението на човешките ресурси, създаване и внедряване на Информационна система за управление на човешките ресурси в съдебната власт".

КАКВО ОЩЕ ПРЕДЛАГАМЕ? 

 • Консултантски услуги по разработване на политики по ИКТ

Анализ  и оценка на текущото състояние на ИКТ
Дефиниране на информационните активи
Определяне на риска по информационна сигурност

 • SaaS (софтуер като услуга) по задание на клиента
 • Оn-demand software (софтуер по поискване)
 • Софтуер за електронни обучения
 • Софтуер за управление на ресурси
 • Софтуер за управление на бизнес процеси
 • Софтуер за електронни магазини
 • Софтуер за оценка на застрахователно събитие
  Microsoft net C java php magento big blue button moodle zend farmework
Промени настройката на бисквитките