Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Процедури

 Сиела Процедури

ЮРИДИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

Пътеводител в лабиринта на административните услуги, предоставяни от органите на централната администрация, областните и общинските администрации. Съдебни процедури в гражданския и наказателен процес. Гражданскоправни и търговски сделки. Нотариални производства. Трудови и служебни правоотношения.


Абонамент   Ценова Листа   Поръчай

 

 

 

 

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

За широк кръг потребители – централна и местна администрация, органи на съдебната власт, адвокати, нотариуси, студенти, медии, юридически лица с нестопанска цел, търговци, обществени организации, банки и др.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Процедури – подробни практически описания на действията, които заинтересовани правни субекти следва да извършат за издаване на определен административен акт от държавен орган на централната администрация, вписване в регистър с оглед на осъществяване на определена дейност, упражняване на нормативно установени права, сключване на гражданскоправна сделка и т. н. Информацията се предоставя практично и достъпно, като тематичният подбор се разширява периодично и с оглед специфичните изисквания на потребителите.
 • Примерни образци, документи и формуляри – предоставят се всички необходими примерни образци, формуляри и документи, които са приложими по отношение на предоставяните административни услуги, на подлежащите на сключване сделки, за необходимост от участие в съдебен процес и др., с възможност за попълване на необходимите данни, съхраняване, редактиране и използване според конкретните нужди на потребителите.
 • Нормативна база – активна връзка и препратки към всички нормативни актове и вътрешноведомствени документи, които имат отношение към съответния режим или производство.
 • Справочен модул – адреси, телефони за връзка, контакти и информация за държавните и общински структури и обществените организации на територията на страната и др.

 


ПРОЦЕДУРИ

 • Как се регистрира фирма, учебно заведение, ново МПС, търговски обект, патент, промишлен дизайн, топология на интегрална схема, марка, географско означение, сертификат за закрила на нов сорт растение или порода животно и как да сключим договор за използването им.
 • Какво да направим, за да получим документи за самоличност, свидетелство за управление на МПС, разрешителни за издаване на лично и ловно оръжие, при пресичане на границата, внос и износ на стоки, за митническите режими, декларирането на стоки, мита, такси, благоприятни режими.
 • Как се сключват договори.
 • Съдебни процедури за развод, осиновяване, промяна на името, обявяване на отсъствие, получаване на свидетелство за съдимост.
 • Процедури по обезпечение на вземания, получаване на изпълнителни листове, започване на изпълнително производство, получаване на концесия, участие в конкурси за обществени поръчки, подаване на данъчни декларации, регистриране и дерегистриране по ЗДДС, акцизите, обжалване актове на администрацията.
 • Как да получим разрешение за туристическа дейност, за производство на вина и спиртни напитки, за дейност на кабелен оператор, за частна охранителна дейност, за търговия с лекарствени средства и наркотични вещества, за извършване на социални услуги и др.
 • Справочна информация – представителства на Република България, сертификация по ISO (фирми и одитори), указател на държавните и общински структури в София, стандартни обозначения и клаузи при международни търговски сделки (ИНКОТЕРМС 2000), съдилища и нотариуси, търговските банки, обслужващи ДДС-сметки и др.


ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

 • Актуален текст на документите – процедури и бланкови форми.

 • Структуриране и систематизация - Информацията в правно-информационната система е систематизирана в няколко структури за максимално улесняване достъпа до тях на потребителите с оглед на различни критерии.

 • Хипервръзки и препратки - Сиела Процедури работи с няколко типа препратки:
  • към нормативна база – активна връзка и препратки към всички нормативни актове и вътрешноведомствени документи, които имат отношение към съответния режим или производство;
  • препратки към бланкови документи;
  • препратки към друга процедура от продукта;
  • препратки към документ от справочния модул на продукта;

 • Поддръжка на индустриалния стандарт за електронни документи - .PDF – възможност за попълване и разпечатване, подписване и изпращане по електронен път на всички бланкови документи. Поддръжка на документи във формат .DOC и .XLS – максимално сходство към оригинала и възможност за активна промяна на съдържанието от страна на потребителя.
Нагоре