Продукти

Изпрати статията по email

Бази данни по поръчка

Бази данни по поръчка

 

СЪЗДАВАНЕ НА ПОДБРАНИ ИЗВАДКИ С ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОРЪЧКА

 

Цена: Индивидуална оферта


Базите данни са персонализирана услуга, която се предоставя с абонамент, чрез уеб услуга или еднократно (на DVD или с изпращане по имейл). Предпочитано от клиентите е автоматичното интегриране на данни от "Сиела Инфо" в потребителски информационни системи по предварително зададени критерии.

 


ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Базите данни се изготвят по задание на клиента и индивидуална оферта, съгласно Общите условия.
Начините за получаване на информацията и цената на услугата се договарят за всяка отделна поръчка в зависимост от задачите, поставени от възложителя, както и обхвата на предоставяните данни.
За допълнителна информация и оферта: тел. 02 903 0000, имейл: ciela@ciela.com.

 


СЪДЪРЖАНИЕ:

Бази данни по поръчка е допълнителна услуга за създаване на подбрани извадки с информация за рекламни, маркетингови или други бизнес цели. Те включват детайли за юридически лица, свързани с: име, седалище и адрес на управление, кодовете на икономическа дейност по НКИД 2003 и КИД 2008, данъци, капитал, задължения, активи и пасиви, финансови резултати и др. счетоводни показатели. Обхватът на предлаганата информация надхвърля многократно стандартното съдържание в "Сиела Инфо".
Базите данни се предоставят в структуриран вид и формат, избран от клиента – т.нар. "маркет експорт". Файловете позволяват сортиране и анализ на информацията в икономически, географски или юридически области, както и във времеви диапазони. По желание на клиента може да бъде предоставена обобщена информация за 10 години назад с над 210 показатели.
Обичайно търсените данни съдържат всички промени, настъпили през годините, а именно: регистрация, адреси, управляващи, собственици, икономически отрасъл и дейност, персонал, ДДС статус и др.
Върху наличните данни са изчислени всички стандартни коефиценти, прогнозни оценки, включително и очаквана пазарна стойност към актуална дата.
"Сиела Норма" АД разполага с изключително богата база данни за регистърни субекти, като за много от тях се съхранява информация още от годината на създаването им. Обработените годишни финансови отчети са над 5,9 млн. към края на 2022 г. Данните се актуализират при излизане на следващ финансов отчет или ако в графата "Предходна година" в отчета за приходи и разходи са отразени промени.


Нагоре
Промени настройката на бисквитките