Условия за ползване

Изпрати статията по email

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.CIELA.NET

 

 

Вижте настоящата информация, касаеща продуктите на Сиела и обслужването:

 

КАТАЛОГ НА УСЛУГИТЕ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВОТО НА УСЛУГАТА

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОЛИТИКА ПРИ НАЛИЧИЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

 

Сиела Норма АД (Сиела) поддържа този уебсайт като услуга за всеки, който се интересува от компанията.

 

Сиела се старае да поддържа актуални структурата и съдържанието на уебсайта.

 

Въпреки това, Сиела не носи никаква отговорност за каквито и да са вреди, резултат или във връзка с използването на www.ciela.net или от временната невъзможност да се достъпи този уебсайт.

 

Продуктите и търговските марки Сиела, част или споменати в уебсайта, са обект на националното и международно законодателство за защита на интелектуалната собственост. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без разрешение на Сиела е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

 

Единствената събирана информация за потребителите на уебсайта е техният IP-адрес, отделните страници, датата и времето на посещението им. Сиела ще използва тази информация, за да наблюдава начина, по който www.ciela.net се използва и за по-нататъшното адаптиране към изискванията на потребителите.

 

Ако използвате този уебсайт, за да поръчате информация и/или продукт (наша информационна система или достъп през интернет до такава информационна система) може да бъдете помолени да попълните и други данни за себе си и/или лицето от чието име правите поръчката. Всички посочени от Вас лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и единствената цел на тяхното събиране е да отговорим на Вашата молба.

 

Последна актуализация в настоящите общи условия: 14.02.2014 г. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИTE КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ СИЕЛА

1. Споразумение за ползване
КИС Сиела и този уебсайт са собственост на Сиела Норма АД и всяко лице, което получи достъп тях, се съгласява с условията за ползването им.

Софтуерна поддръжка за закупени продукти с абонамент се осъществява на телефон: 02 9030015, 02 9030016 или по e-mail: yivanov@ciela.com

 

Поддръжката се осъществява в работни дни от Понеделник до Петък от 8:30 ч. до 18:00 ч.

 

Специалистите на Сиела Норма АД стартират обработка и разрешаване на проблемите в рамките на деня. Проблеми, докладвани извън работно време, ще бъдат обработвани на следващия работен ден.

 

В зависимост от сложността на проблема, времето за приключването му е различно, но не повече от 1 месец.

 

Нива на услугите:

Услуга

Наличност

Работно време

Време за реакция на услугата

Условия запредоставяне

Цени

Ценообразуване

Закупуване на абонамент за ПИС

В работни дни

08:30 ч – 18:00 ч

 

1 min

Заявка

Ценова листа

Лицензиране на софтуер

В работни дни

08:30 ч – 18:00 ч

 

1 min

Закупен софтуер 

Включено в услугата при закупуване

Софтуерна поддръжка на ПИС

В работни дни

08:30 ч – 18:00 ч

 

1 min

Закупен софтуер 

Включено в услугата при закупуване

Разработване на софтуер

В работни дни/По договор

08:30 ч – 18:00 ч /

по договор

 

По договор

Сключен договор

 

По договор

Разработване на електронни системи

В работни дни/По договор

08:30 ч – 17:30 ч / по договор

По договор

Сключен договор

 

По договор

Обучения за работа с ПИС

В работни дни

По договаряне

-

Закупен софтуер 

Включено в услугатаЗакупуване на абонамент

Актуализация на ПИС чрез диск

Веднъж месечно

Работно време на БГ пощи, куриери

-

закупуване на Ciela desktop

Включено в услугата при закупуване на Ciela desktop

Актуализация на ПИС чрез Flash

Ежедневно, чрез стартиране на програма за актуализиране

24 ч

1 min

закупуване на Ciela Flash

Включено в услугата при закупуване на Ciela Flash

Актуализация на ПИС чрез internet

Ежедневно , автоматично

24 ч

-

закупуване на Ciela NET или webserver

Включено в услугата при закупуване на Ciela NET или webserver

Актуализация на електронни системи

В работни дни/договор

08:30 ч – 18:00 ч

 

Договор

Договор

По договор

 

 

Консултантски услуги

В работни дни

09:00 ч – 17:00 ч

1 ден

Заявка / договор

По договаряне

 

2. За системите Сиела и общите условия
2.1
 Тези общи условия са за да уредят общите правила за ползване на уебсайта на Сиела Норма АД (Сиела), на информационните компютърни системи Сиела, достъпни през интернет и работещите в локални мрежи или на самостоятелни компютърни станции. Информационните компютърни системи Сиела, без значение, дали се използват през интернет, в локална мрежа или на самостоятелни компютри, могат да бъдат наричани още и правно-информационни системи Сиела, компютърни информационни системи Сиела, а по-долу ще бъдат наричани общо „КИС Сиела”

3. Авторски права - защита

3.1 Сиела е защитена търговска марка на Сиела Норма АД. 

3.2 КИС Сиела и търговските марки Сиела, част от или само споменати в уебсайта, са обект на националното и международно законодателство за защита на интелектуалната собственост. 

3.3 Съдържанието им, включително (без изброяването да е изчерпателно) наименования, търговски марки, коментари, статии, образци на документи и др. подобни, са предмет на авторско право с всички запазени права.

3.4 Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие, че не премахвате бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. 

3.5 Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ и др. на част или цялото съдържание на КИС Сиела или уебсайта, за търговска цел или за да се извлече друга облага без разрешение на Сиела е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост по предвидения от закона ред. 

3.6 Никой няма право без изричното разрешение на Сиела да разпространява с търговска цел цялата или част от базата данни и/или носители с файлове от базата, на която и да е КИС Сиела и/или актуализационни файлове за нея. Никой няма право без изричното разрешение на Сиела да използва и/или да предоставя на трети лица, текстовите или програмни файлове на продуктите предмет на този договор с цел разработка на софтуер, за издателска и/или друг вид дейност, както и да предприема, каквито и да са други действия, с които да нарушава или да съдействува да се наруши правото на интелектуална собственост на Сиела върху Продукта. 

3.7 Притежаване или използване на КИС Сиела без правно основание е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и се наказва от закона (съгласно чл.96а, чл.96б и чл.97, ако не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по Наказателния Кодекс).

4. Предоставяне на информация и защита на личните данни

4.1 Единствената събирана информация за обикновените потребителите на КИС Сиела и на уебсайта на Сиела са техния IP-адрес, версията на различните модули на КИС Сиела, актуалността на базите на КИС Сиела, използвания браузър, операционна система, файлова система, потребителското име/инсталациоония номер, отделните страници от уебсайта на Сиела, датата и времето на посещението им. Сиела ще използва тази информация, за да наблюдава начина, по който КИС Сиела се използва и за по-нататъшното адаптиране към изискванията на потребителите.

4.2 Ако използвате този уебсайт, за да поръчате и/или използвате информация и/или КИС Сиела, може да бъдете помолени да попълните и други данни за себе си и/или лицето от чието име правите поръчката, напр. име, адрес, телефонен номер и/или e-mail адрес, ЕИК, представител и др.

4.3 Всички посочени от Вас лични данни, въведени на уебсайта или изпратени чрез електронна поща, са обект на защита по Закона за защита на личните данни и единствената цел на тяхното събиране е да отговорим на Вашата молба.

4.4 Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на сайта (въпроси, коментари, предложения и други подобни), ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

5. Отговорности

5.1 Информацията предоставяна от Сиела чрез КИС Сиела има справочно-информационен характер.

5.2 Сиела има за цел да поддържа актуално цялостното съдържание на КИС Сиела и уебсайта си, като използва утвърдени експерти и достоверни източници (Държавен вестник, EUR-Lex, Официални издания на съдилищата и другите държавни органи, Поддържаните от държавата регистри и т.н.). Актуализацията на съдържанието се извършва в разумни срокове, като се отчитат технологичните срокове за обработка на информацията, създаването на документи и изготвянето на експертни коментари и становища.

5.3 Запазваме правото си да променяме без предварително уведомление съдържанието на уебсайта, КИС Сиела и общите условия за ползването им, когато това не е в противоречие с действащото законодателство или конкретно споразумение по сключен от нас договор.

5.4 Сиела не носи никаква отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, резултат или във връзка с използването на КИС Сиела, вкл. през интернет или от временната невъзможност да бъдат достъпени.

5.5 Сиела не носи отговорност за работата на КИС Сиела, ако компютърът, от който се ползва не отговаря на минималните технически изисквания за отделния продукт, т.е. не е годен за това.

5.6 Сиела не носи отговорност за работата на КИС Сиела, ако клиентът не е спазил и техническите предписания за инсталация и работа с компютърните системи.

5.7 При сключен срочен договор за ползване и актуализация на КИС Сиела, Сиела се задължава да отстранява за своя сметка всички открити възникнали програмни грешки при експлоатация на КИС Сиела, във възможно най-кратък срок.

5.8 Ако през време на срока на сключен договор за ползване и актуализация на КИС Сиела целостта на базата данни бъде нарушена поради неизпълнение на задължение от страна на Сиела, то тя се задължава да я възстанови.

6. Ползване на КИС Сиела чрез абонамент за ползване и актуализиране

6.1 КИС Сиела се предоставят чрез интернет страницата на Сиела, www.ciela.net или на друг носител (DVD, flash-памет) с документация в електронен или хартиен вид за неговото ползване от потребител, която съдържа необходимата информация за използване на софтуера.

6.2 За ползването се сключва договор за абонамент за ползване и актуализиране, с който Сиела и Клиентът уреждат конкретните условия за ползване.

7. Ползване при еднократно закупуване на DVD с актуална информация

7.1 Клиент може да закупи еднократно, носител (DVD) с актуална информация на КИС Сиела.

7.2 Със закупуването на еднократния носител с актуална информация, Клиентът получава правото да използва предоставената му от нас информация без да има право да я актуализира. Той не придобива собственост върху базата данни, софтуерния код, дизайнът и графичните изображения, както и върху всички останали елементи на КИС Сиела, които получава върху носителя.

7.3 Клиент закупил еднократен носител с актуална информация има право на техническа и системна поддръжка на закупената КИС Сиела само срещу допълнително възнаграждение

8. Връзки

Сиела не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки от КИС Сиела или уебсайта на Сиела, както и за предложените продукти, услуги и други такива в рефериращите уебсайтове

9. Промяна на условията

9.1 Сиела си запазва правото по всяко време, без предварително уведомление, да променя условията за ползване на КИС Сиела и уебсайта си чрез актуализиране на този документ, когато това не е в противоречие с действащото законодателство или конкретно споразумение по сключен от нас договор.

9.2 Задължение на всеки клиент на Сиела е да посещава периодично тази страница с цел да се запознае с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за него

10. Поддържане на предишни версии на КИС Сиела

10.1 Сиела се задължава да предоставя техническа помощ и поддръжка на предишни версии на КИС Сиела в сроковете, както следва:

Сиела 2.2 – до Декември 2005 
Сиела 3.0 – до Февруари 2007 
Сиела 4.0 – до Юни 2009

10.2 След изтичане на горните срокове за предоставяне на техническа помощ, Сиела не носи отговорност за правилната работа на предишни версии на КИС Сиела.