Продукти

Изпрати статията по email

 • Сиела ДДС Помощник

    СОФТУЕР ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ     "Сиела ДДС Помощник" е сигурен и функционален инструмент, предоставящ възможност за проверка и контрол на декларирани документи, намерили отражение в Дневник покупки на потребителя. Нашата система идентифицира разминавания в получените документи от доставчици и ги извлича в обобщен вариант.

  Повече
 • Сиела Документи

    БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗЗЛПСПОИН     "Сиела Документи" представлява комплект бланки на документи, които са специално създадени, за да отговарят на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (OB, L 305/17 от 26 ноември 2019 г.) и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Тези бланки са съобразени със законодателството на ЕС и българското законодателство и са предназначени за употреба във вашата организация. Независимо дали сте малък бизнес, средно предприятие или голяма корпорация, "Сиела Документи" ви осигурява необходимите инструменти, за да се справите с изискванията за документация и да поддържате съответствие с релевантното законодателство.

  Повече
 • Сиела Сигнали

    СОФТУЕР ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА НАРУШЕНИЯ     "Сиела Сигнали" е сигурен и функционален софтуер за сигнализиране за нарушения, който позволява на Вашите служители и контрагенти да докладват за неправомерно поведение като корупция, злоупотреба с власт и дискриминация, преди жалбите да станат публични и да доведат до финансови загуби, както и репутационни щети. С помощта на този продукт ще спазите нормативните изисквания за защита на личните данни и осигурете поверителност съгласно Директивата на ЕС за сигнализиране за нарушения.

  Повече
 • Архив на Държавен вестник

    СКАНИРАНИ АРХИВНИ БРОЕВЕ 1920-1989 г.   Цена без ДДС за 1 година до 5 работни места: 3000,00 лв.   "Архив на "Държавен вестник" е софтуерен продукт, който съдържа дигитализирани стари броеве на "Държавен вестник" и обхваща архивното законодателство от 1920 г. до 1989 г., а именно: 180 000 сканирани страници, 13 200 броя на официалното издание.

  Повече
 • GDPR Пакет

    ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ СЪГЛАСНО ОРЗД   Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 720,00 лв.   Политиката за информационна сигурност на всяка компания трябва да осигури необходимото адекватно ниво на информационна сигурност в рамките на организацията. Със "Сиела GDPR Помощник" тя се прилага ефективно чрез използване на криптографски методи и управление на криптирани файлове.Пакетът включва и "GDPR Справочник" с европейската и национална правна рамка относно защитата на личните данни.

  Повече
 • GDPR Справочник

    ПРАВЕН СОФТУЕР СЪГЛАСНО ОРЗД   Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 300,00 лв.   Правноинформационната система "GDPR Справочник" е създадена по повод приемането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и включва европейската и национална правна рамка относно защитата на личните данни.

  Повече
 • Сиела Практика

    АКТОВЕ НА ВСИЧКИ СЪДИЛИЩА И ДРУГИ ЮРИСДИКЦИИ В БЪЛГАРИЯ   Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 245,00 лв.    "Сиела Практика" е правноинформационна система, която съдържа постановяваните от всички съдилища и други юрисдикции в Република България актове, обособена в структури.

  Повече
 • Сиела Здравеопазване

    ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ    Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 230,00 лв.   Уникален софтуер консултант, в който ще намерите всички правни норми и изисквания, регулиращи обществените отношения в сферата на здравеопазването между държавни органи, медицински специалисти, пациенти и други лица.

  Повече
 • Сиела Норми

    БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО   Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 270,00 лв.   "Сиела Норми" е една от най-ползваните правноинформационни системи от юристи, управленски персонал, служители в държавна и общинска администрация.Продуктът съдържа актуалното българско законодателство и е разработен в услуга на експертите, които ползват всекидневно нормативна база.

  Повече
 • Сиела Евро

    АКТОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК   Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 350,00 лв.   "Сиела Евро" е пълна информационна двуезична система, която съдържа европейското законодателство с текстовете на английски и официалните преводи от Брюксел на български език, публикувани на страницата на EUR-Lex, поддържана от Службата за публикации към Европейската комисия.Документите се публикуват въз основа на сключения лицензен договор между "Сиела Норма" АД и Европейската комисия.

  Повече
 • Сиела Процедури

    ЮРИДИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИ И УСЛУГИ   Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 335,00 лв.   "Сиела Процедури" улеснява потребителите на административните услуги, предоставяни от органите на централната администрация, областните и общинските администрации. Съдържа разписани процедури, описание на необходимите действия, регламентирани в законодателството, както и самите документи, които трябва да бъдат попълнени и подадени. Продуктът е допълнен със съдебни процедури в гражданския и наказателен процес; услуги и процедури, свързани с гражданскоправни и търговски сделки; нотариални производства; трудови и служебни правоотношения.

  Повече
 • Сиела Инфо

    ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ   Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 860,00 лв.   "Сиела Инфо" съдържа богата информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България. В продукта са достъпни досиетата на юридическите лица с интегрирана и актуална информация от всички официални източници. От публикуваните и обработени годишни финансови отчети се предоставят подробни финансови данни и сравнителен анализ, свързани с рентабилност, ликвидност, финансова автономност и много други.  

  Повече
 • Бази данни по поръчка

    СЪЗДАВАНЕ НА ПОДБРАНИ ИЗВАДКИ С ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОРЪЧКА   Цена: Индивидуална оферта Базите данни са персонализирана услуга, която се предоставя с абонамент, чрез уеб услуга или еднократно (на DVD или с изпращане по имейл). Предпочитано от клиентите е автоматичното интегриране на данни от "Сиела Инфо" в потребителски информационни системи по предварително зададени критерии.  

  Повече
 • Искове по несъстоятелност

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАВЕДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ИСКОВЕ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ Цена: Индивидуална оферта С услугата "Искове по несъстоятелност" се предоставя регулярна информация за заведените в търговските отделения на окръжните съдилища искове за несъстоятелност, както и за тези, за които се чака произнасянето на съда и няма обявяване.

  Повече
 • Сиела Счетоводство

    ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ   Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 290,00 лв.   "Сиела Счетоводство" е специализирана правноинформационна система, която съдържа нормативна база в областта на счетоводството, осигуряването, финансите, данъците и други.Софтуерът е предназначен за счетоводители, финансисти, данъчни консултанти, консултанти по осигуряване, икономисти, държавни служители, мениджъри и други специалисти, които трябва да следят актуалната нормативна база и да я ползват в работата си.

  Повече
 • Сиела ЕвроСчетоводител

    ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ   Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 200,00 лв.   "Сиела ЕвроСчетоводител" е приложение на продукта "Сиела Счетоводство", което включва европейските счетоводни норми. Предлага се и като самостоятелен продукт.

  Повече
 • Сиела Строител

    ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ   Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 330,00 лв.   "Сиела Строител" е специализирана правноинформационна система, която съдържа нормативната база и регламенти, свързани с проектирането, строителството и устройството на територията.

  Повече
 • Сиела Енергетика и околна среда

    ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ   Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 260,00 лв.   "Сиела Енергетика и околна среда" е специализирана правноинформационна система, предназначена за лица, заети в областта на енергетиката и опазването на околната среда. Съдържа актуална нормативна база, ведомствена практика - становища, указания и разяснения на институциите, справочна и статистическа информация, подбрана съдебна практика и актове на Европейския съюз.

  Повече
 • Ciela Law

    Българското законодателство и актове на международното публично право, преведени на английски език.   Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 1070,00 лв. Двуезичната правноинформационна система Ciela Law съдържа специализирана колекция нормативи – най-важните действащи и отменени актове на българското законодателство (включително правилници за прилагане на закони, наредби, тарифи) в превод на английски език.

  Повече
 • Сиела Образование Директор

    ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ   Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 150,00 лв.   "Сиела Образование Директор" съдържа нормативни документи и информация, свързани с образователния процес.Продуктът е в услуга на административната работа на директори, помощник-директори, служители в системата на образованието.

  Повече
Промени настройката на бисквитките