Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Здравеопазване

Сиела Здравеопазване

Уникален софтуер консултант, в който ще намерите всички правни норми и изисквания, регулиращи обществените отношения в сферата на здравеопазването между държавни органи, медицински специалисти, пациенти и други лица.


Абонамент Ценова Листа Поръчай

 

 

 

 

 

Сиела Здравеопазване е единственият по рода си правно-информационен и професионален справочник, който е източник на актуална и удобно систематизирана информация. Уникален софтуер консултант, в който ще намерите всички правни норми и изисквания, регулиращи обществените отношения в сферата на здравеопазването между държавни органи, медицински специалисти, пациенти и други лица.

 

Сиела Здравеопазване съдържа:

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА - Конституция на Република България, кодекси, закони, постановления правилници, наредби, медицински стандарти, методики, инструкции, рамкови договори, тарифи, други.

МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АКТОВЕ - договори, спогодби, конвенции и други.

ЕВРОЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - актове на ЕС: регламенти, директиви, решения, препоръки и други.

ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ - заповеди, инструкции, важни методически указания, ръководства, писма, разяснения, критерии, правила, методи, доклади, планове, устави, етични кодекси, методики, правилници и др., издавани от Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция по лекарствата, Изпълнителна агенция по трансплантация, Изпълнителна агенция "Медицински одит", Министерство на финансите, Национална агенция за приходите и съсловните организации.

ПРОЦЕДУРИ – актуални и последователни юридически описания на изискванията, етапите и действията по осъществяване на процедурите в здравеопазването.

БЛАНКИ – актуален формуляр за всяка ситуация. Всички необходими бланки за всяко лице, работещо в сферата на здравеопазването.

ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ - национални програми, концепции, стратегии, планове за действие към стратегиите, насоки и др.

АМЕРИКАНСКА СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВЕН СЪД НА САЩ И ПРАКТИКА НА ЩАТСКИТЕ СЪДИЛИЩА – подбрани са хиляди значими съдебни решения от който могат да бъдат взети примери и идеи за развитието на здравното и фармацевтично законодателство. Делата са по съществени проблеми и са систематизирани тематично на фармацевтични и медицински продукти, професионално поведение, медицинска небрежност, информирано съгласие, застраховка професионална отговорност, съдебна медицина, защита на репутация и др.

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ - авторски материали на известни експерти, доказани професионалисти в областта.

ПОЛЕЗНИ КАЛКУЛАТОРИ – изчислителни бланки с вградени контроли, с които медицинските лица бързо и лесно могат да изчислят ИТМ, термин, изчислителен график, платежно нареждане здравно осигуряване, календар работни и почивни дни и др.

ТЕМАТИЧЕН КЛАСИФИКАТОР - съдържа следните подструктури, които представляват обособени справочници по различните специалности:

Клинична лаборатория; Кардиология, Нервни болести, Хирургия, Кардиохирургия, Съдова хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Козметична (естетична) хирургия, Педиатрия, Превенция, Обща медицинска практика, Урология, Нефрология, Микробиология, Вирусология, Ендокринология и болести на обмяната, Лъчелечение, Нуклеарна медицина, Трансплантация на тъкани, органи и клетки, Клинична хематология, трансфузионна хематология, Анестезия и интензивно лечение, Гръдна хирургия, Пневмология и фтизиатрия, Клинична патология, Инфекциозни болести, Ортопедия и травматология, Кожни и венерически болести, Психиатрия, Гастроентерология, Образна диагностика, Вътрешни болести, Ревматология, Медицинска онкология, Физикална и рехабилитационна медицина, Акушерство и гинекология, Неонатология, Ушно-носно-гърлени болести, Очни болести, Неврохирургия, Медицинска генетика, Клинична токсикология, Диализно лечение, Медицинска паразитология, Професионални болести, Клинична имунология, Спешна медицина, Клинична алергология, Орална хирургия, Дентална медицина, Ортодонтия, Фармация.

 

В Тематичния класификатор можете да намерите и следната информация:

Публикации от медицински специалисти. Отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност на вида и степента на увреждане в проценти за различните заболявания. Европейски ръководства. Клинични пътеки. Специализирани и високоспецализирани медицински дейности по специалности. Многообразие от различни изисквания, методи, процедури и алгоритми относно дейността на медицинските специалисти. Информация относно условията за сключване на договор по КП, диагностично – лечебен алгоритъм за различните заболявания, изисквания за задължителната медицинска апаратура и оборудване в лечебните заведения, документиране на дейностите, необходими специалисти за изпълнение на КП и др.

СПИСЪЦИ И РЕГИСТРИ

ЛЕКАРИ – регистър на всички лекари на районните колегии по области.

ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – регистър на всички лекари по дентална медицина на районните колегии по области.

ЛЕКАРСТВА - Кратки характеристики на разрешените за употреба лекарствени продукти

ТЪРГОВЦИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ – регистри на вносители, производители, търговци на едро с активни вещества, медицински изделия и лекарствени продукти.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове по области.

БИОЦИДНИ ПРЕПАРАТИ – регистър на биоцидните препарати, за които е издадено разрешение за пускане на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

ТРУДОВА МЕДИЦИНА - регистър на службите по трудова медицина.

РЕЧНИЦИ - Речник на юридическите термини в здравеопазването; Речник на кодовете на МКБ 10; Речник на добавките в храните.

СПРАВОЧНИК, който съдържа богата справочна и статистическа информация, подбрана от различни източници, относно регистрираните заболявания в страната, структурата на населението, полезни линкове на български и международни организации и др.

АКЦЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО – важни новини относно измененията и прилагането на нормативните актове, други промени и актуализации на продукта, новопубликувани статии, новини от сферата на здравеопазването.

 

СИЕЛА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ - ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

 

Сиела Здравеопазване съдържа два вида професионална информация –  правна и медицинска. Правната част е в пълен, удобен, актуален и функционален вид. В професионалната медицинска част, продуктът ни цели, постигане на изключително висока добавена стойност, която да оказва значителен благотворен ефект върху информираността на различните медицински специалисти и висок принос за развитие на отрасъл здравеопазване. Ние искаме да привлечем вас, неговите потребители, като активни участници и ползватели на правна и професионална, специализирана, медицинска, електронна библиотека. Подобно партньорство би имало значителна полза относно информираността на всички медицински специалисти. Едно търсене в електронната библиотека улеснява достъпа до съществена, специализирана информация за осигуряване на надеждно и качествено здравеопазване.

Предоставяме възможност за публикации на медицинска тематика, на нашите клиенти – дисертации и други научни трудове, статии, коментари, доклади, анализи, проучвания, открития, изследвания, новости и нови методи и техники, които да бъдат общодостъпни за всяко медицинско лице.


За повече информация относно съдържанието и публикуването на авторски материали:emilia.spasova@ciela.com
Емилия Спасова – Ръководител Сиела Здравеопазване 
Телефон: 02 90 300 34; 0897 623 931 

Чрез правно - консултантската си функция и публикации от изявени специалисти в своята област, Сиела Здравеопазване е незаменим професионален източник на информация, използвана в практиката на всички медицински лица. Ние се стремим да насърчим споделянето на опита и добрите практики между професионалисти. Нека заедно да продължим развитието на Здравеопазването в България.

Сиела Здравеопазване разполага и с редица ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

  • Бързо и удобно търсене по релевантност на зададената фраза, за да получите най-адекватните резултати веднага.

  • Избор и сравнение на редакция на нормативен акт, за да следите актуалното законодателство, но и да имате достъп до предишните редакции на всеки нормативен акт. Така сте информирани за всяка промяна.
  • Изчислителни модули, с които без затруднение ще автоматизирате процесите.

  • Хипервръзки и препратки между документите, което ви спестява много време и реално ви подсигурява целия набор от свързани документи, за да изпълните дадена процедура или да решите казуса си.

  • Възможност за следене на измененията на актовете. С този инструмент вие сами слагате аларма към интересен за вас конкретен закон, алинея, точка или подзаконов акт.

  • Експорт на документи в PDF и Word формат е един безценен и лесен метод за редактиране, цитиране или просто за копиране на нужна информация в малък обем.

  • Бланки – всички необходими образци и формуляри са с опции за попълване, разпечатване, редактиране и подписване с електронен подпис - за да обменяте важна информация по електронен път.

  • Линкове към Интернет, с които имате бърз достъп до много специализирани източници, което ви спестява търсенето на случаен принцип и ви предпазва от възможността да пропуснете нещо важно.


Всички функционалности в продукта са съобразени с вашите потребности, защото ние знаем, че вие сте професионалисти във вашата област и искаме да споделим и нашият професионален опит.

Сиела Здравеопазване е един нов продукт и ние с радост ще чуем вашите коментари и предложения за развитието, както на съдържанието, така и на функционалностите, за да ви бъдем полезни. Ако не откривате нещо, което смятате, че е важно винаги можете да ни потърсите: ciela@ciela.com

В случай, че се нуждаете от съдействие или искате да получите допълнителна информация за процеса получаване на абонамент, не се колебайте да ни потърсите  >>

Нагоре