Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Енергетика и Околна среда

Сиела Енергетика и Околна среда

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Информационен продукт, предназначен за лица, заети в секторите енергетика и опазване на околната среда. Винаги актуална нормативна база, ведомствена практика - становища, указания и разяснения на институциите, важна справочна и статистическа информация. Подбрана съдебна практика и актове на Европейския съюз.


Абонамент Ценова Листа Поръчай 

 

 

 

 

 

ПРОДУКТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

 

Сиела Енергетика и Околна среда

 

 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРОДУКТЪТ

 

 • държавна администрация
 • частен сектор
 • специалисти, заети в секторите добивна и преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, строителство, търговия

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Сиела Енергетика и Околна среда е единственият експертен правно-информационен продукт, ориентиран към въпросите на енергетиката и екологията. Системата предлага:

 • актуално законодателство (кодекси, закони, наредби, правилници, постановления, тарифи, инструкции);
 • актове на Европейския съюз (учредителни договори, регламенти, директиви, решения на Европейската комисия, практика на Съда на ЕС);
 • административни актове (заповеди, указания, методики, ръководства, решения, писма) на компетентни министерства, агенции, комисии;
 • норми за проектиране на енергийни обекти; екологични стандарти в земеделието, управлението на водите, климата;
 • национални стратегии, програми и планове;
 • общи условия на енергийните дружества;
 • процедури по извършването на отделни правни действия и съпътстващите ги бланкови документи;
 • подбрана съдебна практика по енергийните закони и подзаконови нормативни актове, както и по нормативни актове по опазване на околната среда;
 • статии и кратки анализи по широк спектър от проблеми в сферата на екологията, енергетиката, държавната собственост, здравословните и безопасни условия на труд, данъчно-правни въпроси;
 • юридически речници;
 • справочници (Справочник на защитените територии в България)
 • справочна информация;
 • акценти по съдържанието на продукта;
 • месечен информационен бюлетин с посочени новости в продукта, както и обособени новини.

 

За удобство на потребителите е добавена Тематична систематизация с включени към момента следните раздели:

 • EMAS
 • Вещни права
 • Води
 • ГМО
 • Екологична оценка
 • Екомаркировка на ЕС
 • Енергийна ефективност
 • Енергийни дружества
 • Защитени територии
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Климат
 • Комплексни разрешителни
 • Обществени поръчки
 • Отпадъци
 • Оценка на въздействието върху околната среда
 • Почви
 • Природен газ
 • Строителни продукти
 • Топлоенергетика
 • Шум
 • Ядрена енергетика

 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

 

Всеки един от нормативните актове може да бъде ползван в отделните му редакции според измененията, обнародвани в Държавен вестник, както и да бъде зададен изглед с предишна редакция. С оглед динамиката на материята, за по-голямо удобство е налична функционалност за следене за изменения в избран от потребителя документ, възможност за създаване на потребителски структури, както и опция за история на отваряните документи.

Отделните актове могат да бъдат експортирани в следните формати:

 • Word
 • Pdf

Актовете в продукта са с функциониращи хипервръзки и препратки (към съдебна и ведомствена практика, нормативни актове, статии). Работата на клиентите се улеснява и чрез функционалност за юридически речници:

 • Английско-български юридически речник
 • Речник на термините в енергийното право
 • Терминологичен речник по опазване на околната среда

 

 

Лице за контакт

 

Емилия Спасова

 

Ръководител продукт

Сиела Енергетика и Околна среда

Тел.: + 359 2 90 300 34

E-mail: emilia.spasova@ciela.com

Нагоре