Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Енергетика и околна среда

ISSN: 2815-4399

Сиела Енергетика и околна среда

 

ЕКСПЕРТЕН ПРОДУКТ

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 260,00 лв.

 

"Сиела Енергетика и околна среда" е специализирана правноинформационна система, предназначена за лица, заети в областта на енергетиката и опазването на околната среда. Съдържа актуална нормативна база, ведомствена практика - становища, указания и разяснения на институциите, справочна и статистическа информация, подбрана съдебна практика и актове на Европейския съюз.


Абонамент Ценова Листа Поръчай 

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.СЪДЪРЖАНИЕ:

"Сиела Енергетика и околна среда" е предназначен, както за експерти от държавната и общинска администрация, така и от частния сектор. Съдържанието му е насочено към специалисти, заети в секторите: добивна и преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, строителство, търговия.

Програмата включва:

• актуално законодателство (кодекси, закони, наредби, правилници, постановления, тарифи, инструкции)
актове на Европейския съюз (учредителни договори, регламенти, директиви, решения на Европейската комисия, практика на Съда на ЕС)
• административни актове (заповеди, указания, методики, ръководства, решения, писма) на компетентни министерства, агенции, комисии
• норми за проектиране на енергийни обекти; екологични стандарти в земеделието, управлението на водите, климата
• национални стратегии, програми и планове
• общи условия на енергийните дружества
• процедури по извършването на отделни правни действия и съпътстващите ги образци на документи
• подбрана съдебна практика по енергийните закони и подзаконови нормативни актове, както и по нормативни актове по опазване на околната среда
• статии и кратки анализи по широк спектър от проблеми в сферата на екологията, енергетиката, държавната собственост, здравословните и безопасни условия на труд, данъчно-правни въпроси
• юридически речници
• справочна информация


ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

Всеки един от нормативните актове може да бъде използван в отделните му редакции според измененията, обнародвани в "Държавен вестник", както и да бъде зададен изглед с предишна редакция.
Налична е функционалност за следене за изменения в избран от потребителя документ, възможност за създаване на потребителски структури, както и опция за история на отваряните документи.
Отделните актове могат да бъдат експортирани в Word или в PDF. Те съдържат функциониращи хипервръзки и препратки (към съдебна и ведомствена практика, нормативни актове, статии).

 

Нагоре
Промени настройката на бисквитките