Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Строител

ISSN: 2815-438X

Сиела Строител

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията


Абонамент      Ценова Листа      Поръчай онлайн

 

 

 

 

СИЕЛА СТРОИТЕЛ - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията

_____________________________________________________

 

 


ОБЩА НОРМАТИВНА УРЕДБА

 • Българската нормативна уредба (кодекси, закони, наредби, правилници, методики, тарифи, инструкции) актуализирана след всеки брой на Държавен вестник
 • Обществени консултации и проекти на нормативни актове
 • Преводни документи на английски език
 • Богат архив с отменени актове

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 • актовете на държавните ведомства
 • актове на местните общински съвети,  свързани с  устройство на територията, кадастър, регулация на строителството, данъци и такси и др.;

 

НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

 • Богат набор от норми и правила за проектиране, правила за извършване и приемане на строително-монтажни работи + Архив
 • Разходни норми - УСН и ТНС
 • Еврокодове

 

КЛАСИФИКАТОР ПО ТЕМИ

99% от актуалната нормативна уредба, отнасяща се до строителния процес, систематизирана тематично:

 • Собственост и концесии
 • Геодезия, картография и кадастър
 • Устройство на територията
 • Строителен процес. Правоспособност в проектирането и строителството
 • Строителни конструкции
 • Производствени сгради и съоръжения
 • Жилищни и общественообслужващи сгради
 • Санитарно-хигиенни и здравни изисквания
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Безопасна експлоатация и технически надзор
 • Пожарна и взривна безопасност
 • Околна среда и отпадъци
 • Технически изисквания към продуктите, свързани със строителството и оценяване съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях
 • Защита от шум. Изолации в строителството
 • Енергийна ефективност
 • Топло-, електро- и газоснабдяване
 • Електронни съобщителни мрежи и съоръжения
 • Транспортна инфраструктура
 • Геозащита
 • Водни ресурси, обекти, системи и съоръжения
 • Регионално развитие
 • Строително-инвестиционен процес

 

КЛАСИФИКАТОРЪТ ПО КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

помага на потребителя  да се ориентира в многобройните документи, които издават:

 • Министерството на инвестиционното проектиране (МИП)
 • Министерството на регионалното развитие (МРРБ)
 • Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
 • Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
 • Агенцията по кадастъра
 • Браншовите организации - КИИП, КСБ 

 

ВЕДОМСТВЕНА ПРАКТИКА

събрана по години от 2000 г. до днес

 • писма на МРРБ
 • писма на ДНСК

 

ПРОЦЕДУРИ, БЛАНКИ, ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

 • Разработени процедури в областта на архитектурата и градоустройството
 • всички необходими примерни образци, формуляри и документи, с възможност за попълване на необходимите данни, съхраняване, редактиране и използване според конкретните нужди на потребителите
 • Примерни договори, в областта на строителството
 • ФИДИК
 • примерни длъжностни характеристики в строителството

 

КОМЕНТАРИ, СТАТИИ И АНАЛИЗИ

 • поредица от авторски статии, отнасящи се до Еврокодовете и съответствието им с действащите досега норми у нас;
 • статии на проектанти и строителни инженери относно други текущи изменения в нормативната база;
 • статии на юристи – устройство на територията, договорни отношения, актове, разрешителни и т.н.

 

ЕВРОСТРОИТЕЛ

Директиви и Регламенти в областта на строителството, техническите изисквания към строителните продукти, енергийната ефективност на сградния фонд, безопасните и здравословни условия на труд, отпадъците, обществените поръчки, шумовите изисквания и други;

 

СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 • актуални регистри;
 • актуален списък на стандартите, използвани в строителната практика;
 • списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), който включва всички административни услуги, извършвани от централните ведомства, областната и общинската администрации и тяхното нормативно основание;
 • интегрирани планове за градско възстановяване и развитие;
 • полезни връзки: голям брой сайтове на държавни институции, професионални и работодателски организации, образователни и изследователски институции, европейски и международни организации, фондове и оперативни програми, асоциации на общини, областни представителства на Камарата на строителите и други много други;
 • Списък на действащата нормативна уредба

ТЕКУЩА АКТУАЛИЗАЦИЯ
Включва новите документи в продукта, както и всички изменени през последния месец актове.

 

Нагоре
Промени настройката на бисквитките