Обучения

Изпрати статията по email

Новите моменти в закона за обществените поръчки и правилника за прилагането на ЗОП

 • 28 февруари 2019 - 28 февруари 2019
 • София, парк-хотел "Витоша", зала 3 - ул. "Росарио" 1

"Сиела Норма" АД организира семинар на тема:

"НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО И ОБЖАЛВАНЕТО В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

Семинарът е подходящ за възложители и за изпълнители.

Лектори:


Даниела Георгиева – юрист, експерт в областта на обществените поръчки, с над 15 години опит в публичната администрация и по въпроси, свързани с възлагането и обжалването на обществени поръчки.
Мария Кръстева – адвокат при Софийска адвокатска колегия, с над 15 години опит в публичната администрация. Участие в процеса на възлагане на обществени поръчки при публични възложители, както участие в оспорването на процедурите пред съответните органи.

 

ПРОГРАМА

 

08:30 – 09:00 Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 Работна сесия - Модул I

Електронно възлагане на обществени поръчки.

 • Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки;
 • Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др.;
 • Правила за работа на комисията за провеждане на обществената поръчка при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път;
 • Практика по подаване на електронен ЕЕДОП и подписване с електронен подпис;
 • Новите изисквания относно отключване на офертата от участниците.

10:30 – 11:00 Кафе-пауза

11:00 – 12:30 Работна сесия - Модул II

Измененията в критериите за допустимост.

 • Промени в стойностните праговете;
 • Проблемите с основанията за отстраняване и решението им с новите промени;
 • Възможността да се доказва наличие на професионален опит чрез трето лице. Измененията за подизпълнителите.

12:30 – 13:30  Обяд

13:30 – 15:00  Работна сесия - Модул III

Промените в съдебното обжалване.

 • Особености на производството по обжалване – специална клауза за обжалване на решенията, действията и бездействията на възложители на обществени поръчки; статус на КЗК от гл.т на правомощията ѝ в областта на обществените поръчки като несъдебен преразглеждащ орган; правна характеристика на решенията на КЗК по ЗОП.
 • Изисквания за форма и съдържание на жалбите (предварителен контрол по чл.199 от ЗОП), правни последици при неспазването на изискванията. Уведомяване за нередовност по подадената жалба – нови правила; практика на КЗК. Държавни такси, които се събират в производството пред КЗК и ВАС – нови правила; допустимо ли е връщане на платената такса при отказ да се образува производство. Разпореждане за отказ от образуване на производство – компетентен орган; хипотези; правни последици; обжалване.
 • Предпоставки за допустимост на жалбите - актове, действия и бездействия, които подлежат на обжалване пред КЗК и срок за обжалване – нови правила; правен интерес от обжалване и доказване качеството на „заинтересовано лице“ – нови правила, практика на КЗК. Други.
 • Образуване на производство.

Произнасяне по акцесорни искания.

-        Временна мярка „спиране на процедурата“ – допустимост, правни последици, обжалване. Нови правила.

-        Предварително изпълнение – допустимост, правни последици, обжалване.

Производство за разглеждане на жалбите – допустими доказателства; проучване. Уведомяване за заседание – чл. 210, ал. 2 от ЗОП. Открито заседание и постановяване на решения и определения. Произнасяне по бланкетни твърдения и нововъведени твърдения – практика на КЗК и ВАС.

 • Налагане на имуществени санкции- същност на санкцията; хипотези; практика на КЗК.
 • Възлагане на разноски в производството пред КЗК – видове разноски; условия за възлагане на разноските. Възможност за обжалване акта на КЗК само в частта за разноските – специално акцесорно производство.

15:00 – 15:30  Кафе-пауза

15:30 – 17:00  Дискусия


 

Таксата за участие е в размер на 156 лв. с ДДС за един участник.
(вкл. работни материали, сертификат за посещение, кафе-паузи и обяд)

 

Банкова сметка на "Сиела Норма" АД в лева:
"УниКредит Булбанк" АД
IBAN: BG 86 UNCR 9660 1060 7110 10
BIC: UNCRBGSF

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ:


>> По електронната поща: seminar@ciela.com

>> На нашата страница, чрез формата за регистрация:
      www.ciela.net/projects-and-trainings/seminars/

>> На посочените телефони за контакт:
       Дияна Янева: + 359 2 90 30 014; + 359 877 321 266
       Ваня Тодорова: + 359 2 90 30 011; + 359 884 599 994

 

Заявката за присъствие е задължителна!

Моля, попълнете коректно всички ваши данни в регистрационната форма или имейл.
Не забравяйте да посочите Булстат номер (ЕИК)/ЕГН (за физическите лица), за да ви издадем фактура.*

 

Сиела Норма АД е вписана в Регистъра на Администраторите на лични данни към Комисия за защита на личните данни. 

 

С уважение:

Екипът на :Сиела Норма" АД

Промени настройката на бисквитките