Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Процедури

ISSN: 2815-4371

Сиела Процедури

 

ЮРИДИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИ И УСЛУГИ

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 335,00 лв.

 

"Сиела Процедури" улеснява потребителите на административните услуги, предоставяни от органите на централната администрация, областните и общинските администрации. Съдържа разписани процедури, описание на необходимите действия, регламентирани в законодателството, както и самите документи, които трябва да бъдат попълнени и подадени.
Продуктът е допълнен със съдебни процедури в гражданския и наказателен процес; услуги и процедури, свързани с гражданскоправни и търговски сделки; нотариални производства; трудови и служебни правоотношения.


Абонамент   Ценова Листа   Поръчай

 

 

 

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.СЪДЪРЖАНИЕ:

"Сиела Процедури" съдържа т. нар. "процедури" - подробни практически описания на действията, които заинтересовани правни субекти следва да извършат за издаване на определен административен акт от държавен орган на централната и местна администрация, вписване в регистър с оглед на осъществяване на определена дейност, упражняване на нормативно установени права, сключване на гражданскоправна сделка и т. н.
В правноинформационната система са включени също широк спектър от описания на административни услуги за гражданите и бизнеса - в схематичен и стегнат вид са представени процедурите по предоставяне на административни услуги.
Информацията в продукта се актуализира и разширява периодично с промените в нормативната уредба, както и с оглед специфичното търсене на потребителите.
"Сиела Процедури" съдържа още: примерни образци, документи и формуляри, които са приложими по отношение на предоставяните административни услуги, подлежащите на сключване сделки, при участие в съдебен процес и др.
Тези документи могат да бъдат попълвани, съхранявани, редактирани и използвани според конкретните нужди на потребителите.
В процедурите и административните услуги е достъпна активна връзка и препратки към относимите нормативни актове, съдебна и административна практика.
В справочния модул ще откриете адреси, телефони за връзка и друга контактна информация за държавната администрация и обществените организации на територията на страната и др.ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

• Актуален текст на документите – процедури, образци на документи и електронни форми. Измененията на нормативната уредба и промяната в административната практика се отразяват своевременно в системата
• Редакции на документите - съществува възможност за избор и сравнение на редакции на текста на документите, както и двуделен изглед на редакции на процедурите
• Структуриране и систематизация в различни структури за максимално улесняване достъпа до тях на потребителите с оглед на различни критерии
• Хипервръзки и препратки – "Сиела Процедури" работи с няколко типа препратки: към нормативна база (активна връзка и препратки към всички нормативни актове и документи от съдебна и административна практика, които имат отношение към съответния режим или производство) препратки към образци на документи и електронни форми препратки към друга процедура от продукта препратки към документ от справочния модул на продукта
• Динамични електронни форми - образци на документи и електронни форми във формат PDF/XFA, които дават на потребителите възможността да събират и организират ефективно данните си, както и да рационализират своите административни процеси
• Електронните PDF/XFA формуляри предлагат разнообразни възможности, които отговарят в пълнота на нуждите на формите, използвани при предоставяне на електронни административни услуги – от лесната задача да се направи формуляр, който може да се попълни, до изграждане на периодични процеси и работни потоци за съществуващи форми
• Подготовка на електронни формуляри, поддържащи текущия вид и усещане на хартиения еквивалент, използван в административната практика
• Проектиране на нови PDF формуляри въз основа на конкретни нужди и спецификации на администрацията
• Актуализиране на съществуващи дизайни, така че да бъдат актуални и да създават персонализирани заглавни части или други брандиращи елементи, за да оформят формулярите по определен стандарт и да отличават компетентния орган, който ги създава, използва и поддържа
• Създаване на пълнофункционални PDF формуляри, включително изчисления, форматиране на данни, изскачащи календари и валидиране
• Добавяне на разширени функции към формуляри като автоматично попълване на данни, динамична графика, възможност за събиране на множество данни в една форма, персонализирани възможности за всяка административна структура според конкретните нужди
• Адаптиране на съществуващите печатни формуляри за оптимално използване върху електронни устройства, без да се губи оформлението на "реалния" хартиен формуляр или формуляр с наложени нормативно установени реквизити и дизайн
• Осигуряване на достъпност за потребители в неравностойно положение и гарантиране на съответствие с разпоредбите на нормативната уредба за хората с увреждания
• Разработка на персонализирани приложения, автоматизирани бизнес процеси или внедряване на сървъри, за създаване на ефективни работни потоци в административното обслужване чрез използване на PDF формуляри
• Поддръжка и внедряване на PDF формуляри в системи за управление на електронни форми
• Поддръжка на документи в оригинален формат - .DOC и .XLS – максимално сходство с оригинала на автора и източника с възможност за активна промяна на съдържанието от страна на потребителя

"Сиела Процедури" се актуализира при изменения и допълнения в нормативната база, обнародвани в "Държавен вестник", както и при настъпили промени в процедури и услуги.

Нагоре
Промени настройката на бисквитките