Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Евро

ISSN: 2815-4444

Сиела Евро

 

АКТОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 350,00 лв.

 

"Сиела Евро" е пълна информационна двуезична система, която съдържа европейското законодателство с текстовете на английски и официалните преводи от Брюксел на български език, публикувани на страницата на EUR-Lex, поддържана от Службата за публикации към Европейската комисия.
Документите се публикуват въз основа на сключения лицензен договор между "Сиела Норма" АД и Европейската комисия.


Абонамент   Ценова Листа   Поръчай

 

 

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.

С правноинформационната система "Сиела Евро" ползвате действащото европейско законодателство. Продуктът съдържа информация за всички бъдещи промени в българското законодателство, произтичащи от задълженията ни по Договора за присъединяване към Европейския съюз и транспониране на европейските правни норми в българското право.


 
СЪДЪРЖАНИЕ:

В програмата ще откриете учредителните договори на Европейските общности и Европейския съюз, договорите за присъединяване на нови държави членки, договорите за изменение на учредителните договори (първично право).
С абонамента получавате достъп до регламенти, директиви, решения, препоръки, становища, насоки и други актове на европейските институции (вторично право). Можете да ползвате съдържанието на договорите на Европейските общности с трети държави или международни организации, договори между държавите членки и актове на институциите, създадени с международни договори.

"Сиела Евро" съдържа и решенията на Съда на ЕС, които дават задължително тълкуване на европейските норми и са източник на право.
Публикуваните документи са с нанесени изменения в текста (консолидирани версии на актовете), което Ви позволява да правите справка със старите редакции.
Разполагате и с Терминологичен речник EuroVoc - Многоезичен тезаурус на ЕС, предоставящ категоризация на правните актове по термините, съдържащи се в тях. Използва се във всички европейски институции с оглед уеднаквяване на терминологията.

"Сиела Евро" публикува и кратки анотации на по-важните нормативни документи в продукта, справочна информация (обяви, съобщения, обменни курсове, нотификации, уведомления).
Всеки акт в "Сиела Евро" е снабден с подробна библиографска справка, изготвена и поддържана от правните служби на Европейската комисия и съдържаща богата справочна информация (дата на публикуване, дата на влизане в сила, класификация по материя, връзки с други документи и др.).
Информацията в продукта е класифицирана тематично – според основните политики на ЕС, според издателя си и според вида на акта.


 
ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

• Поддържане на библиографска справка за всички документи в базата, както на български, така и на английски език
• Поддържане на легални дефиниции и срокове
• Поддръжка в базата на EuroVoc, многоезичен тезаурус на Европейския съюз
• Препратки от/към документ/разпоредба от други актове или съдебна практика
• Актове, влизащи в сила/губещи сила
• Поддръжка на консолидирани версии на документи
• Връзка с документи от/към българско право
• Филтриране на практика на съда на ЕС

Нагоре
Промени настройката на бисквитките