Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Инфо

ISSN: 2815-4401

Сиела Инфо

 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 860,00 лв.

 

"Сиела Инфо" съдържа богата информация за регистрираните търговски дружества и всички останали субекти на територията на Република България.
В продукта са достъпни досиетата на юридическите лица с интегрирана и актуална информация от всички официални източници.
От публикуваните и обработени годишни финансови отчети се предоставят подробни финансови данни и сравнителен анализ, свързани с рентабилност, ликвидност, финансова автономност и много други.

 


Абонамент  Ценова Листа  Поръчай

 

 

 

 

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.


СЪДЪРЖАНИЕ:

"Сиела Инфо" предоставя консолидирана информация за бизнеса в България от много източници. Базата предоставя пълна бизнес история на регистрираните промени след 2008 г., икономическо дефиниране по КИД 2008 кодове за предмет на дейност, по която се отчитат годишни обороти, регистрирани търговски марки и много други.
Продуктът съдържа интегрирана информация и пълна история за промените от: Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър БУЛСТАТ, Регистър на НАП за ДДС регистрация, месечни извлечения на НОИ за осигурените лица от 2005 г., както и финансови показатели за всички фирми от създаването им (с детайлна информация от 2008 г.).  
Всяко ново вписване или промяна в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се отразява в пълния си обем. Информацията се допълва с данни за акционери, съдружници и техните дялове, икономически данни, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и много други данни.  
Можете да проверите всички свързани юридически и физически лица, тъй като софтуерът позволява откриване и на непряка свързаност между лицата (ползва едновременно Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и Регистър БУЛСТАТ). Проследява връзки например между две физически лица, две дружества, физическо лице и дружество, включително и през връзки с участието на трети лица.
"Сиела Инфо" предоставя бърз достъп до досиетата на всяко юридическо лице. Всяко досие съдържа освен актуалното състояние на компаниите, детайлна информация за всяка регистрирана промяна в управлението от първоначалната регистрация до днес, всички обстоятелства, свързани с упражняваната дейност през годините, история на ДДС регистрация и др.
Информационната система актуализира всекидневно данните, като същевременно предоставя достъп и до всички регистрирани промени в бизнес историята на икономическите субекти.


ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:
 
Възможни са бързи справки относно актуално състояние, управляващи лица, собственици на бизнеса, брой служители, регистрирани в НОИ, данъчни задължения, свързани лица, процедури по несъстоятелност и други.
Ключови входни данни в "Сиела Инфо" са: приходите за избрания период, размерът на собствения и привлечен капитал, нетният финансов резултат, стойността на активите, средният брой заети лица в съответната организация и много други. Извличаната информация дава ясна представа както за текущото състояние на бизнеса, така и за неговите силни и слаби периоди.
"Сиела Инфо" дава възможност за следене на промените в избрани юридически лица чрез предварително зададен списък, неограничен по обхвата си. При всяко стартиране на системата се извършва автоматична проверка и се извеждат тези лица, в чиито досиета има нови вписвания. Тази функционалност е много важна за контрол на бизнес дейностите с цел превенция срещу неплатежоспособност на партньори и клиенти, както и като търговски и маркетингов инструмент.
Няма ограничение за броя на използваните списъци "за следене" на компании, селектирани по точно определен признак: вид, предмет на дейност, големина на предприятията, населено място, брой служители и др. Чрез получаването на информация за регистрирана промяна в таргетираните юридически лица може да се събира информация за потенциални рискове или пазарни възможности.
"Сиела Инфо" предоставя инструменти, с които да прогнозирате бизнеса. Чрез "маркет експорт" в програмата се извлича файл с над 35 отделни управляеми информационни полета в порции по 11 000 реда, като стъпката може да бъде оразмерена от потребителя.
Няма заложени ограничения за анализи, софтуерът може да бъде адаптиран към различни бизнес цели, включително за изчисляване рентабилността и ефективността на дейността.
Файловите формати, които поддържат продуктите, са Word, Excel, PDF, httml. Потребителят може да избира от 13 групи данни, както и от техните комбинации, като проследява в исторически план настъпилите промени.
Софтуерът позволява динамичен анализ и онагледяване на промени между две дати на консолидирани състояния на досиетата. Само с движение на мишката върху списък от нови вписвания се изважда кратко съдържание с настъпилите промени. Същевременно могат да се видят изцяло и промените към определена дата.
23 натурални и над 85 аналитични и сравнителни показатели от официални и достоверни източници са инструмент за икономически прогнози и превенция на търговски рискове, свързани с надеждността на потенциални бизнес партньори, доставчици, клиенти.   
"Сиела Инфо" предлага пълен браншови и икономически сравнителен анализ, чрез който всяка фирма да сравни своите резултати с тези на конкурентите и да установи на каква позиция се намира спрямо тях.
Аналитичната информация, извличана по ключови показатели, може да даде аргументация за много стратегически и оперативни решения на мениджмънта. Тя може да повиши значително достоверността на прогнозите за бъдещи икономически резултати, както и да обоснове причините за неуспехите. За целите на бизнес анализите се събират и обработват данни за всички  фирми в България, отчели дейност за последните години.
За ползването на тази услуга НЕ СЕ ИЗИСКВА ДОПЛАЩАНЕ.
Допълнителна функционалност е табличното представяне на данните от консолидираните отчети. Можете да извлечете в Excel избрани данни по зададени показатели (до 17 групи критерии), както и да заложите вписани промени на избрани фирми. Софтуерът позволява съхранение в три файлови формата (HTML, CSV, MS Excel) на подборки, списъци от лица, които съдържат до 11 000 позиции, с възможност за подредба и преструктуриране на избраните показатели. Извлечената информация може да съдържа до 35 различни полета – избрани предварително показатели за сравнение и анализ, с възможност за специфична подредба, както и различен формат при изхода.
С цел бърз преглед на много данни потребителят може да визуализира само тази част от информацията, която го интересува към момента.
Като софтуер за задълбочени бизнес и маркетингови анализи е подходящ за всяка компания, независимо от нейния предмет на дейност. Всеки експерт в своята област може да проверява всекидневно динамиката на бизнеса на юридическите лица в България, да следи икономическото развитие на партньори и клиенти, като навреме се информира за възникнали проблеми, включително и започнали съдебни процедури, с цел превенция на търговски и/или кредитен риск.
Информацията може да се използва и като инструмент за маркетингови цели: например за ограничаване на търговски усилия за привличане на клиенти, които изпитват финансови затруднения, променят структурата и/или предмета на своята дейност, включително и такива, които закриват бизнеса си.

Нагоре
Промени настройката на бисквитките