Продукти

Изпрати статията по email

GDPR Пакет

ISSN: 2815-4347

GDPR Пакет

 

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ СЪГЛАСНО ОРЗД

 

Цена без ДДС за 1 година и 1 работно място: 720,00 лв.

 

Политиката за информационна сигурност на всяка компания трябва да осигури необходимото адекватно ниво на информационна сигурност в рамките на организацията. Със "Сиела GDPR Помощник" тя се прилага ефективно чрез използване на криптографски методи и управление на криптирани файлове.
Пакетът включва и "GDPR Справочник" с европейската и национална правна рамка относно защитата на личните данни.


Абонамент Ценова Листа Поръчай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. След активация ще получите съдействие за инсталиране и настройки на приложението "GDPR Помощник".
За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието на "GDPR Справочник", поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.


СЪДЪРЖАНИЕ:

"GDPR Пакет" включва "GDPR Помощник" и "GDPR Справочник".

"GDPR Помощник" се състои от структура с 4 регистъра съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), както и структура "Моите документи". Регистрите се водят като индивидуални списъци със записи, създадени от потребителите. Записът се създава чрез зареждане на динамична бланка, в която се попълва информация. Потребителите виждат единствено регистрите, до които имат право на достъп.
Записите в регистрите може да се преименуват, редактират и/или изтриват и да се подреждат по азбучен или по хронологичен ред. Към записите може да се прикачват файлове, които се визуализират след заглавието и датата на всеки запис. Потребителските документи може да се свалят и изтриват.
По подразбиране съществуват четири потребителски роли: администратор (admin), длъжностно лице по защита на данните (DPO), обработващ данни (user) и четец (reader):
Администраторът може да води и да чете всеки един от регистрите на останалите потребители и прикачените от тях файлове, без обаче да ги редактира/изтрива.
Длъжностното лице по подразбиране има достъп до всички регистри на всички потребители и всички качени от потребителите файлове, без никакви права да води регистър, да качва файлове или да редактира съществуващи записи в регистри и/или файлове.
Обработващият данни може да води всеки регистър, но може да вижда само записите в регистрите, които самият той води, и качените единствено от него файлове.
Четецът е ограничена версия на длъжностното лице - няма достъп до всички документи и регистри.
Клиентът има право на пет потребителски имена/потребители.
За всеки потребител се инсталира на работното му място сертификат, който гарантира криптиране на информацията, попълвана в регистрите и съдържаща се в прикачените файлове. Последните могат да се декриптират единствено чрез сертификатите и само от клиента.

"GDPR Справочник" съдържа указанията, становищата и насоките на националните и международните органи в областта на защита на данните, както и примерни образци на документи, изисквани от Комисията за защита на личните данни. Детайлно и разбираемо са описани процедури, свързани с Общия регламент относно защитата на данните, както и формуляри, попълвани от лицата, които работят с лични данни.
Освен нормативна уредба, в продукта ще откриете: становища, насоки на Комисията за защита на личните данни, стратегически документи и указания, актове на Европейския комитет по защита на данните, образци на документи и електронни форми. Като потребители ще имате достъп до съдебни решения на юрисдикциите в България и на държави-членки на ЕС, актовете на Съда на Европейския съюз, международни актове, свързани със защита на личните данни.

Нагоре
Промени настройката на бисквитките