Продукти

Изпрати статията по email

Архив Държавен вестник

Архив Държавен вестник

До момента са сканирани над 200 000 страници, почти 10 000 броя. На финала на проекта (в края на 2022 г.) в програмата на "Сиела Норма" ще са достъпни за ползване дигитализираните копия на всички хартиени издания на "Държавен вестник" от 1920 г. до 1989 г.


Поръчай

 

 

 

 

Архивът се състои от документи във формат PDF (с разпознат текст и сканирано съдържание), а структурата е организирана по години (най-отгоре са най-новите) с отделни икони за всеки документ. При отваряне на съответна година файловете се подреждат по дата на броя. Има възможност за индексиране и пълнотекстово търсене в съдържанието на архивните броеве, благодарение на оптичното разпознаване на символи (OCR).

Работата с PDF файловете в този продукт не се отличава от работата с документи в другите правно-информационни системи. При търсене навсякъде (Ciela Net и Ciela WebServer) се търси и в индекс "Архив на Държавен вестник". Има възможност за търсене и само в структурата на продукта.

 

Достъп:

Достъпът се осъществява чрез Ciela Net или Ciela WebServer.

 

Предимства на продукта:

  • Базата данни на "Сиела Норма" е първото и засега единствено място, където могат да се ползват дигитални копия на стари броеве на "Държавен вестник".
  • Пълнотекстовото търсене и възможността да се филтрира базата и да се търси в структура, улеснява работата с архивните документи.
  • Отговаря на наличното съдържание в най-големия книжен архив в България – този на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

 

За кого е полезен дигиталният архив?

Историческият период, който обхваща продуктът "Архив на Държавен вестник", е особено значим за България.

Много от нормативните актове, свързани с държавното устройство, външнополитическите отношения, градоустройството и строителството, кадастъра, семейните, наследствените и трудово-правните отношения, наказателното производство и т.н., имат своето отражение до днес, а дигиталният архив позволява на специалистите да правят бързи справки и да проследяват историческата взаимовръзка на нормативните актове в дадена област за дълъг период от време.

Освен историци, научни работници и експерти, които проследяват законодателството в исторически план, продуктът "Архив на Държавен вестник" ще бъде особено полезен за юристи, на които са налага да правят проверки на актовете във връзка с актуални съдебни спорове.

Професионалисти, които се занимават с вещно право и уреждане на имуществени въпроси, трудово-правни отношения, с архитектура и строителство, земеделие, също имат необходимост от ползването на архивните текстове на "Държавен вестник" в дигитален вариант, спестявайки време и ресурс в търсене на необходимата информация.

Продуктът ще бъде от полза и в образователния процес в българските университети.


История на "Държавен вестник":

Основан е с Указ №12 от 19 юли 1879 г. на княз Александър I като официално издание на държавата. Излиза за първи път в София на 28 юли 1879 г. (събота), първоначално веднъж седмично, а от 1891 г. – "всеки присъствен ден". През първите 12 години помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове. След 30 ноември 1950 г. е заместен от "Известия на Президиума на Народното събрание". От 1963 г. е официален орган на Народното събрание и отново излиза като "Държавен вестник".


Проект в развитие

Продължаваме сканирането и на следващите броеве – от 1948 г. насам

Лица за контакти:

 

Нагоре