Продукти

Изпрати статията по email

Архив Държавен вестник

Архив Държавен вестник

Продуктът съдържа дигитализирани стари броеве на "Държавен вестник". За момента включва 8200 броя – от 1920 до 1947 г. (138 000 сканирани страници). Съдържанието ще се допълва постепенно и със следващите издания.


Архивът се състои от документи във формат PDF (с разпознат текст и сканирано съдържание), а структурата е организирана по години (най-отгоре са най-новите) с отделни икони за всеки документ. При отваряне на съответна година файловете се подреждат по дата на броя. Има възможност за индексиране и пълнотекстово търсене в съдържанието на архивните броеве, благодарение на оптичното разпознаване на символи (OCR).

Работата с PDF файловете в този продукт не се отличава от работата с документи в другите правно-информационни системи. При търсене навсякъде (Ciela Net и Ciela WebServer) се търси и в индекс "Архив на Държавен вестник". Има възможност за търсене и само в структурата на продукта.

 

Достъп:

Достъпът се осъществява чрез Ciela Net или Ciela WebServer.

 

Предимства на продукта:

  • Базата данни на "Сиела Норма" е първото и засега единствено място, където могат да се ползват дигитални копия на стари броеве на "Държавен вестник".
  • Пълнотекстовото търсене и възможността да се филтрира базата и да се търси в структура, улеснява работата с архивните документи.
  • Отговаря на наличното съдържание в най-големия книжен архив в България – този на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

 

За кого е полезен дигиталният архив?

Историческият период, който обхваща продуктът "Архив на Държавен вестник", е особено значим за България.

Много от нормативните актове, свързани с държавното устройство, външнополитическите отношения, градоустройството и строителството, кадастъра, семейните, наследствените и трудово-правните отношения, наказателното производство и т.н., имат своето отражение до днес, а дигиталният архив позволява на специалистите да правят бързи справки и да проследяват историческата взаимовръзка на нормативните актове в дадена област за дълъг период от време.

Освен историци, научни работници и експерти, които проследяват законодателството в исторически план, продуктът "Архив на Държавен вестник" ще бъде особено полезен за юристи, на които са налага да правят проверки на актовете във връзка с актуални съдебни спорове.

Професионалисти, които се занимават с вещно право и уреждане на имуществени въпроси, трудово-правни отношения, с архитектура и строителство, земеделие, също имат необходимост от ползването на архивните текстове на "Държавен вестник" в дигитален вариант, спестявайки време и ресурс в търсене на необходимата информация.

Продуктът ще бъде от полза и в образователния процес в българските университети.


История на "Държавен вестник":

Основан е с Указ №12 от 19 юли 1879 г. на княз Александър I като официално издание на държавата. Излиза за първи път в София на 28 юли 1879 г. (събота), първоначално веднъж седмично, а от 1891 г. – "всеки присъствен ден". През първите 12 години помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове. След 30 ноември 1950 г. е заместен от "Известия на Президиума на Народното събрание". От 1963 г. е официален орган на Народното събрание и отново излиза като "Държавен вестник".


Проект в развитие

Продължаваме сканирането и на следващите броеве – от 1948 г. насам

Лица за контакти:

 

Нагоре