Продукти

Изпрати статията по email

Архив на Държавен вестник

ISSN: 2815-4355

Архив на Държавен вестник

 

СКАНИРАНИ АРХИВНИ БРОЕВЕ 1920-1989 г.

 

Цена без ДДС за 1 година до 5 работни места: 3000,00 лв.

 

"Архив на "Държавен вестник" е софтуерен продукт, който съдържа дигитализирани стари броеве на "Държавен вестник" и обхваща архивното законодателство от 1920 г. до 1989 г., а именно: 180 000 сканирани страници, 13 200 броя на официалното издание.


Поръчай

 

 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА:

Абонаментът е с минимален срок от 1 година за едно или повече работни места. За срока на абонамента получавате актуализация на съдържанието, поддръжка и съдействие по телефон и имейл всеки работен ден от 08:30 ч. до 18:00 ч. съгласно Общите условия (включително за инсталация, потребителски настройки на приложението и др.).

Можете да активирате абонамент като се свържете с търговски представител или в електронния магазин.

 


СЪДЪРЖАНИЕ:

Базата данни на "Архив на "Държавен вестник" позволява ползване на дигитални копия на стари броеве на официалното издание от периода 1920 г. – 1989 г. Отговаря на наличното съдържание в най-големия книжен архив в България – този на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", но дигитализирането на броевете позволява значително по-лесната работа с архива.
"Архив на "Държавен вестник" съдържа стари нормативни актове, свързани с държавното устройство, външнополитическите отношения, градоустройството и строителството, кадастъра, семейните, наследствените и трудово-правните отношения, наказателното производство и т. н., които имат своето отражение до днес.
Дигиталният архив позволява проследяване на историческата взаимовръзка на нормативните актове в дадена област за дълъг период от време и е изключително ценен за научни разработки. Той може да послужи на юристи във връзка с актуални съдебни спорове, свързани с вещно право и уреждане на имуществени въпроси, трудово-правни отношения, архитектура и строителство, земеделие.
Продуктът ще бъде от полза и в образователния процес в българските университети.

 


ФУНКЦИОНАЛНОСТИ:

Архивът се състои от документи във формат PDF (с разпознат текст и сканирано съдържание), а структурата е организирана по години (най-отгоре са най-новите) с отделни икони за всеки документ.
При отваряне на съответна година файловете се подреждат по дата на броя. Има възможност за индексиране и пълнотекстово търсене в съдържанието на архивните броеве, благодарение на оптичното разпознаване на символи (OCR).
Работата с PDF файловете в този продукт не се отличава от работата с документи в другите правноинформационни системи. При търсене навсякъде се търси и в индекс "Архив на "Държавен вестник". Има възможност за търсене и само в структурата на продукта.
Пълнотекстовото търсене и възможността да се филтрира базата и да се търси в структура улесняват работата с архивните документи.

 


ИСТОРИЯ НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК":

Основан е с Указ №12 от 19 юли 1879 г. на княз Александър I като официално издание на държавата. Излиза за първи път в София на 28 юли 1879 г. (събота), първоначално веднъж седмично, а от 1891 г. – "всеки присъствен ден".
През първите 12 години помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове.
След 30 ноември 1950 г. е заместен от "Известия на Президиума на Народното събрание".
От 1963 г. е официален печатен орган на Народното събрание и отново излиза като "Държавен вестник".

Нагоре
Промени настройката на бисквитките