Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 33 от 21.IV

УКАЗ № 102 ОТ 11.04.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЗАХАРИН АТАНАСОВ ИЛИЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРС

 

УКАЗ № 102 ОТ 11.04.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЗАХАРИН АТАНАСОВ ИЛИЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПО ОПЕРАЦИИТЕ

Обн. ДВ. бр.33 от 21 Април 2000г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам генерал-лейтенант Захарин Атанасов Илиев от длъжността първи заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия.

2. Назначавам генерал-лейтенант Захарин Атанасов Илиев на длъжността заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по операциите.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 11 април 2000 г.

Подпечатан с държавния печат.