Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 124 от 10.VI

НАРЕДБА ЗА ПОДАНСТВОТО В ОСВОБОДЕНИТЕ ПРЕЗ 1941 ГОДИНА ЗЕМИ

 

НАРЕДБА ЗА ПОДАНСТВОТО В ОСВОБОДЕНИТЕ ПРЕЗ 1941 ГОДИНА ЗЕМИ

ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3156 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 5 ЮНИ 1942 Г.

Обн. ДВ. бр.124 от 10 Юни 1942г., изм. ДВ. бр.59 от 17 Март 1943г., изм. ДВ. бр.235 от 19 Октомври 1943г., изм. ДВ. бр.108 от 26 Май 1944г., отм. ДВ. бр.35 от 13 Февруари 1945г.

Отменена с чл. 1, т. 4 от Наредбата-закон за отменяването на законите, наредбите и правилниците, отнасящи се до заетите през 1941 година земи - ДВ, бр. 35 от 13 февруари 1945 г.


Чл. 1. Всички югославски и гръцки поданици, от български произход, придобиват по право българско поданство от деня на влизане тази наредба в сила, ако на тази дата имат местожителството си в освободените през 1941 година земи или в старите предели на Царството.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1943 г., бр. 108 от 1944 г.) Всички югославски и гръцки поданици, от български произход, които са родени в освободените през 1941 година земи и имат местожителството си вън от тези земи и вън от старите предели на Царството, могат да придобият българско поданство, ако в тригодишен срок от влизане на тази наредба в сила поискат това, с молба до Министерството на правосъдието, направо или чрез царските дипломатически или консулски власти.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1943 г., бр. 235 от 1943 г., бр. 108 от 1944 г.) Бежанци от български произход, които след 1 септември 1939 година, поради военните събития, са напуснали своята държава и са се установили на местожителство в освободените през 1941 година земи, или в старите предели на Царството, могат да придобият българско поданство, ако поискат това с молба до Министерството на правосъдието в тригодишен срок от влизане на тази наредба в сила или от установяването им в страната.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1943 г., бр. 235 от 1943 г., бр. 108 от 1944 г.) Всички югославски и гръцки поданици, от небългарски произход, които в деня на влизане тази наредба в сила имат местожителството си в освободените през 1941 година земи, стават български поданици, освен ако, до 1 май 1945 година, изявят желание да запазят досегашното си поданство, или да придобият друго чуждо поданство и в същия срок се изселят от пределите на Царството.

Тази разпоредба не се отнася до лицата от еврейски произход; омъжените жени от еврейски произход следват поданството на мъжа си.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 235 от 1943 г., бр. 108 от 1944 г.) Носителите на нансенови паспорти, от руски или арменски произход, които са се заселили в освободените през 1941 година земи и имат местожителството си в тези земи, могат да придобият българско поданство, ако поискат това в тригодишен срок от влизане на тази наредба в сила.


Чл. 6. Лицата от небългарски произход, придобили поданството по настоящата наредба, които са се показали недостойни или опасни за държавната сигурност и обществен ред, могат със заповед на министъра на вътрешните работи и народното здраве, да бъдат заставени да напуснат пределите на Царството, с което те загубват българското поданство.


Чл. 7. Приемането за български поданици на лицата по чл. 2, 3 и 5 става със заповед на министъра на правосъдието, която се публикува в "Държавен вестник".


Чл. 8. Лицата, които придобиват българско поданство по тази наредба, се освобождават от заплащане на герб, мита, такси и берии.


Промени настройката на бисквитките