Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 69 от 5.VIII

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (ДВ, БР. 98 ОТ 2001 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (ДВ, БР. 98 ОТ 2001 Г.)

В сила от 05.09.2008 г.

Обн. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г.

§ 1. В чл. 24 накрая се добавя "и годишните доклади за дейността към тях".


§ 2. В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Алинея 1 не се прилага, когато предприятие от групата е предприятие, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар."


§ 3. (В сила от 05.08.2008 г.) В чл. 38 се създава ал. 5:

"(5) Когато годишният финансов отчет подлежи на независим финансов одит, в приложението се оповестяват начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори на предприятието, поотделно за: независим финансов одит, данъчни консултации и други услуги, несвързани с одита. В приложението на консолидирания финансов отчет се оповестява по аналогичен начин информацията, посочена в изречение първо, по отношение на предприятията, включени в консолидацията."


§ 4. В чл. 47, ал. 2 след думата "отчет" се добавя "или на чл. 23, ал. 2".


§ 5. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието се изменя така: "Допълнителни разпоредби".

2. В § 1:

а) в т. 12 думите "които по своята същност не са инвестиционна или финансова дейност по смисъла на приложимите счетоводни стандарти" се заличават;

б) създава се т. 16:

"16. "Регулиран пазар" е този по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти."

3. Създава се § 1а:

"§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на:

1. Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия.

2. Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета."


Заключителни разпоредби

§ 6. (В сила от 01.01.2009 г.) В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 27, ал. 1, т. 1 накрая се добавя "и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейската общност, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство".

2. В част втора глава осемнадесета "Дивиденти в рамките на Европейската общност" с чл. 100 - 106 и чл. 108 - 111 се отменя.

3. В чл. 194, ал. 3 се създава т. 3:

"3. чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейската общност, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство."

4. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 31:

"§ 31. Предоставените обезпечения по реда на отменения чл. 109 се освобождават."

5. Приложение № 1 към чл. 100, т. 1 и приложение № 2 към чл. 100, т. 3 и чл. 108, ал. 2, т. 1 се отменят.


§ 7. Този закон влиза в сила от 5 септември 2008 г. с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", и на § 6, който влиза в сила от 1 януари 2009 г.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 23 юли 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките