Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 32 от 28.IV

УКАЗ № 97 ОТ 16.04.2009 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ РУМЕН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 97 ОТ 16.04.2009 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ РУМЕН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 , чл. 125, т. 1 и чл. 130, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам бригаден генерал Румен Андреев Андреев от длъжността заместник-началник на Военната академия "Г. С. Раковски" и от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 16 април 2009 г.

Подпечатан с държавния печат.